Jwï ri Twink Bixtsdag 16 Mei ISM. i§4>e Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. Twink 16 3LOO De levers Zeep ca JNo. ilo 333 NEDERLAND EN BELGIJi De ster-correspiotodent d'er N. R. Ct. seiht nit Genua: Nu minister van Karnebieek vertrokken is, is rniSscliieii het OiOgfenblik gekomen lOjml mee te deele», dat er gedurende de conferentie uitnemende betrekkingen hebben bestaan tusschen hem' eai zijn Belgischen ambtgenoot Jaspar. Beide mi nisters kwamen dikwijls samen. Men ver gist zich wel1 niet wanneer, men zegt, dat beiden deze samenkomsten zeer ge waardeerd hebben. a -k Heden meldt het Ned. Corr. Bureau: Wï$ vernemien, dat de ministers JaSpar en van Karnebeek van hun tegeaiwoio-r- digheid te Genua gebruik gemaakt hefct- ben om een bespreking te hervatten,, die zij in Aug. 1921 in Luzern gehad! hebben aver de herziening der tract af ten, in 1839 en de W;ielin<genkwest- tie. In den lojop dezer bijeenkolmisten,, die in den geest van vriendschappelijke, toenadering werden gehouden, werden verschillende voorstellen besproken. Omb trent deze voorstellen kon m'exi nog niet tot overeenstemming gera ken. Er werd besloten een oplossing op- nieuw in studie te nemen. DE RUSSEN NAAR BEN HAAG Minister van Karnebeek heeft gister bij zijto terugkomst in den Haag volgens z'ijh mededeeling geschied met het OiOg op de 'behandeling van zijh begmoliggj in de Eerste Kamer oi>&. verklaard dat het nog niet vaat staat, dipt de commissie van deskundigen v,o,or onderzoek van het Rüssisch vraagstuk in den Ha,ag zal bij eenkomen. Een toelichting tot deze meedeeling vindt men in een officieuse verklaring door Rakofsky te Genua afgelegd' waarin als vergaderstad hen niet beviel. Zij wil- Mji o.a. zei üiat die keuze van den Haag den gaarne gasten van Nederland zijn maar zij stonden daar volmaakt vreemd, ■omdat geenerlei onderhandelingen hen met Nederland verbondenwat in Italië anders was. Verder was de ligging van Den Haag ongunstig voor de Russen. Zij prefereerden Stockholm of Riga. De ster-correspoinident. van de N. R'. Crt. seinde hierover Maandag nog: In de kringen der qokferentie werd vandaag veel gelachen om de positie, waarin de Nederlanders door de plotse linge keuze van den Haag gisteren in de villa Balbertis, gekomen war^n, aange zien ten eerste de verrassing voor nie mand grooter was dan voor de Neder landers en dan omdat op de conferen tie geen delegatie angstvalliger de aan,- wïji eruit hebben aangehaald. Zjji bevat ■echter een inleiding, die haar ietwat dufobelzuauig kan dp,en schïjaiett. „Bijlal- dien onverhoopt", aildus lezen wij, ,,de vorming van een rechtsch kabinet om1 welke reden dian ook tot de oUmpgelijkr heden mocht 'behoor en", dan kan een sa menwerking uitsluitend van katholieken' en socialisten onder geen beding worden' ju overweging genomen. iMet andere wooij- den: het socialistisch getinte kabinet zalf voor de Roomsch katholieke staatspartij' eerst ia. de tweede plaats ia aanmerking koimen, iWlij houden dit ,een oogjemjblik vast. c In de staatkunde kan men niet van twee wallen eten. Indien die RooMschf- katholieke beginselen, d!e Rooms ch-katho- lieke mentaliteit zich cpmlbSpperein, la ten met een cabinet waarin sociaai-deinot craten zitting hebben, wil dit zeggen, djat de Rooms ch-Katholieke staatspartij' niet voor alles bezuiniginjg in, en versobering v,an het staatsnestuur jp haar vaandel heeft geschreven'. Er zijn, zette de voorzitter van de vergadering uiteen, op het oogenblik slechts twee combinaties iniogelijk rood of zwart. Daar nu de staart van de motie, gelijk zij1 nja die wijzi ging, die het 'bestuursvoorstel onderging de rojode richting .aanvaardt, d.w.zl daar de motie zooals zij aangenomen is, mede werking van de Roomischrkatholieken in een radicale combinatie zij' het er dan een niet uitsluitend met socialisten in uitzicht stelt, dat is een combinatie waarbij van bezuiniging niets konten z,al, en dit dus de richting is, waarin de Roomschen zich thuis zullen gevoelen, kan een „zWarte" combinatiën niet er eene zijh van tegenovergestelde richting. Uit Middelburg. We ontvingen een statistiek' van de verkeersongevallen, waarvan in 1921 aan gifte geschieddé bij de politie alhier. Het waren er 31, die we als! vplgt groeps gewijze samenvoegden 5 aanrijdingen tusis'chein wielrijders, begunstigers de vereeniging door een jaar- lijksehe bijdrage geldelijk steunen. Den 'len Januari v,an dit jaar whs! er een' be drag in kas van puim f 4000. Deze som isi echter dpor het heerschen eener griep epidemie in de eerste maanden vain idüt jaar met ruim' f 1000 verminderd', het geen den voorzitter aanleiding gaf pip te merken, dat vporal bij' zulk een epidle- mie het grpote nut van' een ziekep'ibnds! duidelijk aan het licht komt. Door den secretaris werd! een over zicht gegeven van de lotgevallen welke het fonds gedurende 25 jaar te beurt zijn gevallen. Ten slotte werd uit de le den het bestuur, en vooral het uitvoerend deel daarvan, hulde en dank gebracht voor de vele werkzaamheden gedurende zooveel jaar belangeloos vóór de leden verricht. Ook de bode werd niet verge ten. Er werd ,uit de kasl een bedrag toe gezegd, tot het koppen van een cadeautje, als belooning voor zijn 25-jarige ijverige plichtsbetrachting. o-j Uit Z n i drB e v e 1 a n d. Zaterdag! 1.1'. sprong een koe van L. Murre, te I e r s1 e k e, welke naar de wei gebracht werd, in een sloot. Deze capriool kostte haar ;t leven, want zij' brik de rngjgegraadi en mjoest geslacht worden. Zij' kan evenwei nog vppr de consumptie dienen. Door Ged. Staten is Jjet stemrecht in den Kar el po ld er ^Krabbbndij'ke) geregeld ais volgt: voor een grop'dlblezit van '2 tot beneden 5 H.A. één stem1, van 5 tpt beneden 10 H.A. 2 stemmen en van' 10 pf mleer H.A. 3 stemlmten'. Uit NoorJi-ReveflMnd. Met den melkprijs gaat het te Ci'pr lïjusplaa? ,voor de huism'oeders naar ■weUsch. Tot ongeveer een week na P|a~ sclieïi w.as de prijs 1,6 ceinlt perjL. Na eerst verlaagd te zijh tot 15 en daarna tot 14, 'ceint, is de prijs thans 12 dent per L. De ze verlaging is een gevolg vian "de con currentie van twee nieuwè melkboeren. zaak vopr den rechter zal worden ge bracht. Daarop kwam in behandeling de be- schrij'vingsbrief vopr de alg'. vergadering lop 1, 2 eln 3 Aug' te Amsterdam' te hour den. Tot afgevaardigde werd benoemd de heer S. Frelier te Opstkapelle en tot z'iju plaatsvervanger de heer V. d'. Putte te D|0mb|urg. Geslaagd voor het voor Lóóp ig mach', diplomk de heer J. Koelma, leerling van de De Ruijters'chool te V.l'i s'singen. De, niet alphabietische, vopridracht voor onderwijzeres aan de opehbl. lagere school te Domburg bestaat uït: 1. ntej. G. Aamoutse te Oudjeimfolenjj 2. mej. M. C. Brajndes1, te Hoofdplaat 3. mej. M. E. Eekhout te Maassluis. Benoemd tot tijdplij'k onderwijzeres aan de Chr. school te Kampen, mej. J' Dekker te Goies. (Stand.). De heer J. BoSselaar te Sluis, is benoemd tot hopfd| der .U, L*. O. schóól te Ridderkerk. De gemeenteraad van Re tran che ment heeft Maandag m, a. 'be- noeimid tot onderwijzer den heer J, Al- meknders uit Sluis, no. 1 op dp voor dracht. J. v. K.j 37 j., voermian te Roer mond, dpor de rechtbank aldaar veroor deeld tot 6 jaar gev. straf, ter zake dat hij lop 28 Nov. "1921 zijh vader Th. v K. zoo' ernstig mishandelde, dat de dtolodl spoedig intrad, werd in hooger beroep, ontslagen v,an rechtsvervolging. Het ge rechtshof nam aan dat beklaagde uit noodweer gehandeld heeft. Bekl. was dolor zip vader tweemaal met een revolver geschoten en had uit angst hem met een hout geslagen. sm) Uit Sc'hhu'wenrDuiveland1. 0 - Eenigen tijd geleden werd den waarvan 3 door verkeerd mtwajken, een j meentenar|n teJ Bruinis se een lijst wegens het met geven van ngnalen bij5 het omrijden van een hoek, en een door onbekende oorzaak; gepresenteerd om een kleinigheid t© ven, teneinde de muziekvereenigmg ,Nu met Hope" een nieuw vaandel te veraie- ren. Spoedig wasi deze lijst met gropte f In de zaak betreffende de vofdep ring tegen het Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap te s-Gravenhage ingesteld door een kinderjuffrouw, wier arm 6 jaar geleden d|oor een 'beer in den dieren tuin werd afgebeten, heeft bet Haagsche Gerechtshof een minnelijke schikking tot Lvaat rue): meer afschrikkendé kleun van Uw kieenen te vepancle v ende beh arvcLein<$ met eertvotidiö mo^eU'k en levent altx/d óoede resultaten op. Ukrü§t .deeds e^alè en vaste kleunen, welke nou} herhaaldelyk me ttUXg ewas^chen kunnen "wonden. RESÜ1GT EM VERFT muyn&myB Vlaar'dm^eri f abrikan'ten vary Lux (Ingez. Med.) 6 aanrijdingen va|n wielrijldersi door motorvoertuigen, waarvan 3 doior het v©r* en* khhnë bedragen TOlteekendT en **Za- stand gebracht, krachtens welke het Ge keerd uitwijken van den wielrijder, en 31 terjdaglav.ond werd dit vaandel bij mon- houtschap ieder j;a,ar f 600 aan eischeresw doordat de aut)0i of motorrijder geen sig-1 je van" rpJn burgemeester overhandigd aan rfoHnrfnide beole leven »aT be- nalen gaf; 5 de vereeniging, die direct een rondgang o aanTjjdmgen Lusschen niotorvoertun ,0lVer jie( dorp maakte wat een hoop volk gen en wagens, waarvan een doordat de 0p peen en een heele dlrukte te weeg auto niet voldoende, signalen gjaf, en een doordat een hondenkar aan de verkeer- de zijde van den weg reed; één oh'be- Uit Zeeuwsch-V baander en O. D, kende oorzaak; t Door den Commissaris der Koningin r. r^viu1 uo". utuiuiruooiOA i ai utjJ. 8 ongevallen van met paarden bespan-5 :s mei- jnsana van 1 Juli ai .s. eervol ont- se gedurende haiar heele leven zal be talen. LANDBOUW dat de keuze van den Haag daardoor nog een pikapter bijsmaak kreeg. GEEN SUBSIDIE AAN BE BUREA.UK VAN ADVIES VOOR DEN MIDDENSTAND. De Minister van L., N. en H. heeft, naar het Hand. meedeelt, aan de Bureaux van Advies v. df. Middenstand bericht gezonden, dat hij', te beginnen met het 2e half jaar van '22, geen subsidie meer zal verieeneu. Aan 17 bureaux werd tot nu toe samen f 25.000 toegekend. De mi nister zou aan de Kamers van Koopl. ver zoeken een subsidie toe te kennen uit de opbrengst van het Handelsregister. DE RONDREIS VAN DEN FRANSCHEN GEZANT De Fransche gezant in den Haag, die de vorige week eerst een bezoek bracht aan Gelderland, is Zaterdag en Zondag te Maastricht geweest. UIT DE PERS. DeR. K Staatsparty en de Kajbinjetsf* formatie. De N. R. Crt. schrijft: drie gevallen ontstonden tweemaal dpor j het niet voldoend uithalen, eens door het breken van een as; 1 i j i 6 aanrijdingen van een voetganger door een wielrijder, waarvan 4 maal tenge volge van het verkeerd rijden van den wielrijder; voorts: een autowongeval dóór het breu ken van een as; het aanrijden van een voetgangster dpor een te hoiog ópgeladieh wagen, en het aanrijden van een wiel rijder dpor een verkeerd uitwij'kenden wa gen. Conclusie: houdt n aan de regels van ■den weg 1 Uit Vlissiatges- Zaterdagmiddag werd in de Wil- helminastraat te Vlissingen een' 76- jarig man plotseling onwel. In een der huizen binnengedragen, bleek die onge lukkige reeds overleden te zijn. Tragisch is wel, dat èen zoon juist diaar passeer de en dlus van dit droevig sterfgeval' getuige was'. Tot ambtenaar ter secretarie te Breskens is benoemd de heer J. A. Eek- hout, volontair ter, secretarie van Aar Ideinbnr g. KERKNIEUWS. Uil Wal ehlereo. Vrijdagavond 12 dezer werd te N. en St. Joosland in het café van den heer D. de Vos, in plaats van in Ja nuari, door het Ziekenfonds de iaarlijk- sehe algemeene vergadering gehouden. Die reden van het verdagen dezer vergade ring was gelegen in het feit, dat het Dinsdag 23 Mei a.s. hoopt djsl. Beu|- kenhorst te Sluis zijh. 25-jarig ambtsi- jubileum le herdenken. Een commissie k_et volgende ontleend heeft zich gevormd, ten einde dien dag Zaterdag jl. had in' het veilinlgsget- blouw te Oost burg de j aar vergadering: plaats van aandeelhouders der N. V. Vei- lingscntiememing ,,Avicultura" aldaar; slechts 23 leden waren; tegenwoordig. Blijkens het jaarverslag en de overge legde balans verkeert dé on/derineming in bloeienden toestand!, al waren de uit komsten geldelijk minder dan over 1920. Aan aandeelhouders kon 8 o/0J worden uitgekeerd (vorig jaar 10 0/0). ■Tot commissaris werden mét algemeen© stemtoe'n herkozen de heeren A. H. de [Millianp, I. A. Risseeuw' Joh.zl. en I C. de Zwiart; een tiental obligatiën a f' 100 werden uitgeloot. Aan de mededeeliogen van den direo- L. water, voor de eerste bespui ting liefst miet bijvoeging vap. 1. K.G. kalk. Amerikaansch rupsenpoeder van goede kwaliteit werkt ook uitstekend, ddt wOrdf droog verwerkt. Deze rups kan per jaar 3 m'aal op treden, iedere generatie moet opnieuw bestreden worden, ook de laatste,, wamt kaal vraat in den nazomer geeft voor, 't volgend jaar geen of slechten oogst J„ ADEM A Controleur bij den Planten- ziektenkundigea Dienst te GoeS. Er wérden aangevoerd! 1.617.817 kip- Indien men m aanmerking neemt, dat den 7en Mei j.l 25 jaar geleden was dat het, wanneer in het parlement twee of s de vereeniging was opgericht en men meer partijen samenwerken of samenr'dien dag met onopgemerkt wilde laten ;n j,voorbij gaan. In zijn openingswoord wees dé voor zitter op het groote nut dat het fonds nu reeds 25 jaar heeft gesticht en voor vele heeft nu met de uitspraak van Zaterdag gezinnen bij ziekte een groote steun is de Roomsch Katholieke Staatspartij voor geweest. Het is zeker wel een oijzomdpr- de meest vergaande linker richting, waar-heid, dat van de negen personen welke op een „burgerlijke" partij zich stelled in 1897 tot bestuursleden werden be- kan, gekozen. Een combinatie uitsluitend noemd, er nog vijf die betrekking beklee- inet de socialisten acht zij te uompr-of den en dat èn voorzitter (A. van Route), niet in de eerste plaats te dloen is om1 een zekere combinatie van partij!- groepen, doch om een bepaalde richting in de politiek te verwezenlijken, dan voor den algemeen geachten predikant©i©1*©11 (200.000 meer dan het vorig jaar) tot een onvergetelijken te maken. Be- 53.214 eendeieren (20.000 minder), 3169 halve het aanbieden van een stoffelijk Sanze-eicren (1200 minder), 788 kalkoen- huldeblijk der Gemeente, staan op het eieJ*en en 119 paTelhoeneierenaan dé programima: lo. een plechtige godsdienst!-1 eierleveranciers kon een toeslag gege- oefening, en 2o. een feestelijke bij e cmveal worden van 121/a cent per 100 ge- komst des avonds in het gebfouw ,,Luo-leverde eieren. tor et Emerrfo'V I Het f°kstatiion kwijt zich nog steedls 0 jp j! goed van zljki taak ondier de leiding van f den heer de Bruijkie; afgeleverd werdén Geref. Kerk. 8 3552 'broedeiereU; van, dé in het vei- Bedankt voor Krabbendigke door ds. lings'ge'bouw uitgebroede eieren werdén Joh. Jansen te Ten Boer. s 60°pCt. ééndagskuikensi afgeleverd. Ge- Vrjje E Tang, Ge ml «veild werd 17.563 KG. bloter (bijna 4000 Aangenomen naar Wemeldige door denk.G minder dan in '20) gevolg van den heer P, v. Vliet, cand. te Dordrecht. |al te drogen zomer, ONDERWIJS. jj BessenbastaaiPdrppsl, De bekende rupsen in d|e kruisbessen Tot lid van die commissie aan welke zijn er weer of zullen spoedig verschijn dit jaar het afnemen van het examen j nen. ïn Zuid-Beveland, is men er alge- 'beoioeldj in art. 12 der hoogeronderwija-1 meen voldoende van doordrongen, dat wet wordt opgedlragen, is o.a. nenoemd men ze krachtig moet bestrijden. In mitieei'end, maar leidt de verkiezing er toe, dat de Roomschen Ook aan bi.v. de vrijz. dein. hun anker kunnen vastslaan, dan is de zaak gezoold en kan, volgens de motie, partij worden gemaakt. Wij zouden het erbij kunnen 'laten, dit in het licht te stellen, indien de èn secretaris (F. P. Polderdijk), èn pen ningmeester (Jan Baais) 25 jaar in func tie zijn geweest Ook de bode Katsman heeft 25 jaar zijn betrekking waargeno men, benevens één der drie leden van de financieele commissie. In 1897 met een vijftigtal leden opgericht, steeg dat ge- motie niets anders bevatten, dal hetgeen tal tot Ruim 150^ terwijl er een veertigtal ywju. het vervolgofaicterwijH, waarom di de heer df. H. van der Kamp, leeraar aan het gymnasium' alhier. De afdeeling Walcheren van het N. O. G. hield Zaterdag alhier haar Mei vergadering. Ingekomen was bericht van het onderwijze rsgezelschap Wal cheren dat aan d(en Minister van O. K. en W. een adres zou worden gezondlen om de boeken der bibliotheek weder ter beschikking der onderwijzers te stel len. De vergadering besloot het adres 'bij den Minister te steunen. Van het. hoofdbestuur was rechtskun dig advies ontvangen, dat de kans gun si;g was voor een rechterlijke uitspraak fnaake de belooni^g voor het boófdschap JWalcheren echter nojg niet, tenminste niet algemeen. Men bestrijdt ze wel, d)och niet met de juiste midfdelen. Een bosje ^ra-s in een struik b.v. helpt absoluut niets. Een juiste bestrijding is d)e vol gende. Zoodra men d|e rupees' ziet, spuit men mei een mengsel van 1 ons Kramiagroen of Parijsch groen -f- 1 K.G. kalk in 100 L. water. Dit mengsel moet men voor het vullen van den pulverinateur goedi roeren en onder het spuiten zoo nu en oan schudden. Hét is giftig spuit daar om minstens 4 weken voor den pluk en spuit er niet mtee gedurendja den Moei met het oog op de bijen. lleel goed werkt ook een beapniting toet K.G. barinméchloriiCte p® 100 HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Centrale Bankvereeuigiag voor den Middenstand. Men zond ons toe het uitvoerig jaar verslag Van btovengleinloemde Bankveree- niging, die ook te Middelburg verte genwoordigd is. Met voldoening wordt in dat verslag; melding gemaakt van dé uitbreiding dooï3 overname Van dog 12 Middenstadsbanr ken, en door vestiging van nog drie kantoren en vijf agentschappen. In die daardoor noodzakelijk géwordén kapi- taalsuitbreiding zal, nja goedkeuring van het jaarverslag, door een uitgifte van' f 1.000.000 pref. aandeelen worden voorr zien. Per ultimlo December 11921 bedroeg het geplaatst kapitaal, preferente en ga- wone aanideelen te zanten genome», 1 3.216.600, waarop gestort fl.592.23S: Het uitstaand crediet bedroeg op 31 December 1921 f 19.650 980,50i/^ eP oR 31 Dec. 1920 f 13.907.924,97. Het totaal der deposito's, rekening qpit. ï'antsaldi en spaargelden bedroeg op 31 Dec. 1921 f 9.377.571,960 en op 31 Dep. 1920 f 4.904.976,82. Een bij al de kiahtoren ingesteld' oni- derzoek naar djubieuse crediteuren gaf op) een uitstaand crediet va» 19.5 millioea! een bedrag van. f 99.080, gTootemdeela verstrekt loen het betrokken kanfoor nog een zelfstandige blank was, én volstrek! niet een zeker verities. Voorgesteld wordÉ uit de winst 20 pet. daarop af te 'idirijt- ven. Het winstdjïer bedroeg f 184.893. Nb; afschrijvingen zal daarvan aén dé aan deelhouders kunnen worden uitgekeerd 6 pet Gister, Maandag, is onder voorzitter schap van mi". M. W. F, Treulb de alge meene vergadering VaU aandeelhoiwiers; gehouden. In zijn openingsrede sprak de voorzit ter zijh voldoening uit over het feit, dat in deze wisselvallige tSjd'somstandigjhede* nu menige instelling top haar grondveste» trilt, de Midd©nstan|*lsb|aixken in het al gemeen en de "algemteene centralé ÜK het tójhonder blijken ttitstekend gefun deerd te zijn. De uitschakeling van hel blanco crediet en het slechts verieene*j vsp bp goede zekerheid! geblaseerd crjsr

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1