No. 114 Maandag 15 Mei 165e Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. PR» iVEKIAGING ram mm van i is.- voor ru i jmra 3- Heerlijke Gelei K'iLozinsa» VEILIOHEIDSSCif EERMES OVERAL VERKRIJGBAAR. Benauwd op de borst utlar d© Abdijsiroop, «- ssssb NEDERLAND EN EEN EEENÏNG AAN DimaiLAND- De heer 'm!r. G. Vissering verzoekt aan de Tel medje te doelendiat het bericht, hetwelk wij Zaterdag uit die Tel. over namen, aangaande eeh deelneming' van Nederland in een Duitsche leening on juist is. De heer Vissering Wijst er op, dat hij perséionlijk is uitgenjoodigd iom deel te nemen in een commissie door de com mission der Reparation!» ingesteld, als eenig vertegenwoordiger ram cte ex-neu~ TWale landen. Deze commissie zou héb* be» te onderzloeken of en zoo ja, oïïdér welke voorwaarden1 een leening aan Duitsehtond mogelijk zou zijtó. In dieze functie heeft de heer Vissering noch op- dracht noch mlaüdlaat der Nederlandstehe regeering. Het eenige wat te dien aanzien heeft plants giehad is een kort overleg tuskche» mr. Vissering en het departement van fi nanciën over de mogelijkheid der deelne ming van Nederland. DE TABAKSWET. Het volgende persbericht wördt gé-pu- foliaaénd: Nu de TWeede Kamer is uiteengegaan vóór de Commissie ran Rapporteurs in- zake het initiatief-vioiorflitel Abr. Staaltaan cjs. betreffende d(e opschorting! der Ta bakswet verslag heeft uitgebracht en deze door dit uitstel van' behandeling het wetsvoorstel pTacti-Sch heeft doe® ver vallen ligt het niettemin in het roorner men der voorstellers maatregelen te overwegen op welke wijze alsnog over eenkomstig de b'edjofiliog vaö het voorstel de fatale gevolgen der Tabakswet kun nen worden verijdeld. IN DE KATH. PARTIJ Zaterdag heeft die Alg. Bond ran R. K. RijkskieskringonganisatieK in Neder land, te Utrecht in verg|aderin!g, eenige belangrijke beslissingen genomen. Ten eerste door aanneming van een motie inzake samenwerking van Katho lieken en S. D. A. P., uitsprekend: dat in déze omstandigheden beslist noto- dig is aan de kiezers en aan de partijen volledige klaarheid te verschaffen; dat ook, bijaldien onverhoopt de vor ming van een rechts kabinet om welke reden dan ook, in het volgende vierjarig tijdperk tot die onmogelijkheden mocht be- hooren, een samenwerking uitsluitend van Katholieken en siociaal-demioeraten op den grondslag van een coalitie ötf regeerproi- gram onder geen voorwaarde of beding in overweging kan worden genomen. ïn de vergadering werd door verschil lende afgevaardigden (ide heeren Serra- rens, Bon; Michielsen en Steenhof) het Voorstellen van deze bestuursmjotie afge keurd. De heer Steenhof, hoewel hij eerst do meening uitsprak, dat die afgevaardigden geen vrijheid hebben over vieze motie te stemmen, gaf echter den raad niet over de motie te stemmen, maar haar bij accla matie aan te nemen, wat dan ook ge schiedde. Nadat vervolgens het staatsproigram iwas vastgesteld, werd door den lieer No tens een rede gehouden, waarin hij o. a-, zei, dat de Kath. Kamerfractie, in nor male omstandigheden, als waarin wij ons heden bevinden en in dien "zin zooals er feitelijk in den laatsten tijd over gespro ken is, niét voor een geheele of gedeief- telijke samenwerking met de S. D. A. P. te vinden zou zijn Ten slotte werd tegen het afwijzend praeadvies van het hoofdbestuur in aan genomen 'n voiorstel-Utrecht, om adhaede te betuigen met de motie van den Bond van R. K Kiesvereen. in den Kieskring Utrecht van 11 Febr. waarin met be trekking tot de Vlootwet bijzondere na druk werd gelegd op de krach tigé en daadwerkelijke vermindering der persoon lijke en financieele militaire lasten. RE NIEUWE KATH PARTIJ Naar wij vernemen zullen duor dé nieu we Kath. partij candidiaat gesteld worden!: II. W. J. B. van Liemt. te Haarlem; 2 mr. I. A. Swane, te Vught; 3. dr. A. lM. J. L. Kervel, te Den Haag; 4. Mej. dir. C. M. v. d Pijl, te Den Haag; 5 jhr J. Th. Ailing van Geusau, te Den Haag; 6. P. N. J. Bolsius, te Voorburg; 7. J. Barendse, te Koedijk; 8. mr. P. G. J. Cremer, te Utrecht; 9. mr. G. L. de Vries Fijens te Amsterdam10. J. J. Ver wurg, gen Haag. BEZUINIGING* Naar de Stand, meldt, zal het aantiil inspecteurs der spoorwegdi ensten belang rijk worden ingekrompen. Het ligt in de bedoeling geleidelijk het aantal districten te verminderen zoodra voor de betrokken ambtenaren bij het rijk een ander emplooi is gevon den Thans zïjta reedis 2 bij' een anderen tak van dienst werkzaam' gesteld, een bij Üe posterijen en een bij dén rijkswater staat. Uit Middelburg. Bij bteschikkimg van den minister van justitie is herbenoemd tot lid' der Kamer van Toezicht over de notarissen en cand* notarissen, gevestigd te Middelburg, mr. M. P. Sipkes, kantonrechter, aldaar. Ter gelegenheid van dé jaarvergade ring van Kinderzorg alhier, waarop alle 'belangstellenden welkom zijn, wordt "Woensdag (a-.s. een' tentoonstelling ge houden van Voorwerpen van nut en smiauk Idoior dé verpleegden in het win terseizoen vervaardigd'. Er is gewerkt in carton en hout, mét lijmpot, figuur zaag- en timmergereedschap. De hoop wordt uitgesproken dat de vervaardigde voorwerpen alle verkocht worden. De op- opbrehgst van verleden jaar stelde den directeur in staat een flinke kampeer- tent te laten tnlaken. De gelden van dit jaar moeten dienen ter bestrijding Vain de onkosten van het kampeeren Hedenmorgen, werd ontdekt, dat Armb'estuur is Idiolor B. en iW. van W aar de een aanbeveling opgemaakt van twee personen aan den raad aangeboden, nl. van de heeren Snijder, ambtenaar ter secretarie te RruiSinigen en Van Boven ambt. ter secretarie te Rilland-Bath. Uit Thoien. Bij klon. besluit is benoemd tot ontvanger der dir. belastingen en accijn zen te ThioTen G, A. Huvers, ontvanger derzelfde middelen te St. Maartensdijk'. Uil Zeeiawsefc-fIixodtraa B. Te Z aamslag sprak Zaterdag voor de afd. Z aa m sla g van den Vrijheids bond de heer jhr. De Mui-alt, lid der Tweede Kamer, met het oog pip d|e a.s; verkiezing voor de Tweedie Kamer. Voor de afd. Sas van Gent deed dit dé heer Groenewoud. Van dé gelegen heid tot debat werd gebruik gemaakt door den heer Schrauwen van Amster dam, wien een ruimen tijd werd toege staan, om de beginselen der S. D A. R tegenover die van den Vrijheidsbond te stellen. Toen de beer Groenewoud ter nauwernood was aangevangen met zijn antwoord, verwekte een grioep aanhan gers van den debater rumoer, omdat hé- zwam* werd gemaakt tegen interrumpee- ren, en verliet de debater met zijn aan hangers onder het zingen Oer Internatio nale de bijeenkomst. De heer Groene- "dopr laffe baldiadigfeh1 ernstige schade «woud laakte het optreden dezer aanhau- is toegebracht aah de zwemschool al-jgers van een partij,, aie aéelneemt aan het bestuur van gemeenten en provincies en zich ook gereed maakt ministerszetels te bezetten, maar meende te kunnen con- stateeren, dat de debater de beantwoor ding van zijn betoog, waarbij hij zeker een afstraffing zou hebben gekregen, Gillette öillette Safety Razor Cy., Keizersgracht 77, Amsterdam, (Ingcz. Medt) een zitplaalsje gezocht om te luisteren naar de ook nu weer goed' verzorgde' uitvoering' van een afwisselend progrïm1- nva dioor het Mididelburgsch Muziekkorps. Maar ook in de zaal trokken dje standen veler aandacht, ai was1 dje verkoop niet zoo groot als de vorige dagen aan vele der standen het g'eval was. De vermake lijkheden in djen tuin m'aakten goede za ken, wat ook het geval was bij het rad van avontuur, waar de heer Leijnse klazen als prijs gaf en met het er nu nog Wijge'ko- rnaar liever niet had willen afwachten. Hijm'en rad ,waar de heer Vaane fleSschen achtte zich nu ook van een breedvoerig s bloedwijn verlootte, antwoord (Ontslagen en belichtte daarom hier, deuren zijn vfen hokjes afgebnof- ken, stoeien enz. in de bassins gewor pen. De politie is van een en ander in kennis gesteld. Het Middeiburgseh Muziekkorps geeft Vrijdag a.a een uitvoering op het Molenwater, aanvangende 5 uur. oS Uit Vlissiagea. Nadlat de anti-re vol. kiesvereniging te Hoek van Holland een motie had aan genomen, waarin legen den Z.ondagsr dienst Mj den maildienst op Engeland werd geprotesteerd, heeft thans de a.-r. U1C aadl ccu icye. uuu. m,,7jpjdn,dr„(mpnfpri oari kiesvereniging te V1 i s s i n g e n zich uil- medewerkten en die der Zweedsch© s,oe. gesproken in den 'geest dat zij erkent. Min., die, hoewel ze daartoe in de gele- 5 n 'c de noodzakelijkheid Van Zondagsdienst, L 1 11 die door het intern, verkeer kan worden (Ingez. Med.) a 71 ets per pakje, over rijst en meelspijzen. (Iagfez. Mad.) alleen in hoofdzaak wat de debater had gezegd omtrent het streven 'der sociaal democraten naar ontwapening Ier voor koming van dein oorlog en de houding van de socialistische miniplers in Bel gië, die aan een sterke 1 e ge r u i tor ai dm g) medewerkten en die der Zweedsch© sioic. tn de kleine zaal was ditmlaal §een strijkje, mlaar toch was het er bijna steeds opgelegd, doch waarbij zij den wensch uitspreekt, dat de Zondagsdienst tol. pet hoogst noodige Wiordt beperkt. Zondag is te Rotterdam aan het station Delftsche Poort, zeker© K„ 'af komstig uit V1 i s s' i n g e n, door een trein gegrepen en gedood'. Uit Ptilcaerea Vrijdagavond' vergaderde de raad van A r n e m' u i d e n. Afwezig de heer A. van de Gruiter. Een verzoek van den heer 1. Boond om een hek te plaatsen voor de woning raad en daad heeft bijgestaan. Het i« steeds goed en aangenaam den steun te ondervinden van iemand, die niet hoog aan alle tafeltjes bezet en verschalende; is ^kleed. Naast den aommisfefcri* amateur- piaxiistenzorgden voor nfwrsse- a£1J1 inspecteur, lm terwijl daar ook goed; waa te hooren^ surnumerair en de verdere leden de 'muziek dje de heer Brusket af en toe yan het p,olUiepersoneel. Hierop richtte de heer Schulte woer den van waardèering tot de pers vojor de genheid zijn; geen, voorstel tot afschaf-1 1dhsPndervonden medewerking,*) er op wif- Rng van leger en vloot doen. per-tonen de controle en er waren ^izende, dat de zakenlied^ de Middeh De heer De Muralt sprak hier een slot- i 7ier, ,"Cn' |ie 'ff hadden o-p eef purgsche Courant niet kunnen mis- laakte ook het gebeurde, dat horloge,.iet waren ach ereenvolgensmej sen voor jiun reclame, terwijl hij aanleiding zal zijto, oim in .dei." der ««racties lliet ^rgat, woord en voor hem de ei ge- de hoop T Dnrlern Korte Heeren,oracht At 970 un u"-' aanstaande verkiezingscampagne te wei-j^. Kem,peil( Wijngaardstraat' l i uitsprekend, dat zij geen. spijt zuilen heb- geren te debatteeren met sociaal-demtf- j rs craten. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen AVl D 11* ,.A" J'TVn Snepfrtirlgiell Qnnaal weder aan den oproep gevolg zul- k't ZIjn 'duS 10 horl0geS Ullge-;len geven. Ten slotte bracht spr° nog Toen het concert geëindigd was', v"ng)dank aan de schillende mUziekkorp- lien van hun komst en oiok een volgende Te Retranchement .reed i -ïï terldagtmongen de knecht van den strooi handelaar Beijes uit Brugge met paar- ci J-..U r, e. - isoms den geheelen dag door in touw aan en Spoed^ bleek het pLaneier te kie n zi |n verder aan die om alle danslustigien ruimte genoeg De heer SchuRe ferklaardte den en wagen van een afrit. Dit ging te bieden voor een rondiedansje. vlug, waardoor de wagen viel en in een Het was voor velen nog te vroeg toen sfliOiO.t tpirp.phf IfWiim1 hpglnnrrfpr lrAxram loron 10 iTAi^iinni stoot terecht kwam1. De bestuurder kwam daarbij onder een der zware wielen te van den heer Jacob van dé Ketterij aan;liggen, waardoor hij verscheidene won den .Molenweg, werd goedgekeurd Een;den en een gebroken been opliep. Na voorstel van B. en "W. om' den heer S. geneeskundige verzorging is de ongeluk- Buijs f 30 verhooging te geven als ha- kige per auto naar Bruggle vervoerd, vehmeestei- werd met vier tegen een stem1 aangenomen; tegen stemde de héér Pouwer. Nog deelde de voorzitter mede, dat de inspecteur er geen bez'waar tegen heeft den verloftijd voor landarbeid voor schoolkinderen in de termijnen 15 Juni DE WïNKELETALAGESTENTOON- STELLING De laaWte dag' van de "Winkel-Etalage- tentoonstelling is Zaterdag in alle opzich- fcot 1 Juli en 1530 September te doen ten een succes geworden. Alvorens het plaats hebben, waarna de betrekkelijke publiek in het Schuttershof werd toege- veroddening daarover eenkomstig m. a.laten werd dps middags door de firma s. werd vastgesteld. f Helder een photo gemaakt van alle expo- Op verzoek vajn de Christelijke bewaar-1 santen en enkele andere bij d/e tentoon-, school werd de subsidie op voorstel van ling betrokken personen, slaande op de B. en W. met f 100 verhoogd. I muziektent; wijhebben deze photo des heeft spr. dit Laatste bij sluiting v,an ten j dewerkten hierop de tentoonstelling gesloten. De heer Murk bracht dank aan dien tegen 12 uur verzocht werd den tuin Tr m heer Iiooge.steger, m het bnzionder voor te verlaten, maar ook nu toonden de be- v de hulp aan de exposanten verieenci en zoekers op gepaste wijze te hebben feest- K c1 J aan de coinimissie in haar geheel voor gevierd ,want zondter eenig madent, wa- verrichten arbeid ren spoedig allen buiten; waarbij politie en^suppooslen mét gbooten takt te werk|het gebleken is> dat de winkeliers geen rL hulp van buiten noodig hebben, en zij |opk De comtais'sie en exposanten Dieven onder elkaar wat tot stand kunnen bren- op -.vees dal de tentoMelltog ïolllo_«jeei-™der elkaar t. doen, hetój volgend men igeslaagd is', hij ziet het bewijs djaar-s ■',aa.1'' ie Z1^ a er' wees er op; dat - j.* j t De heer Murk zeide, dat er dan toch van in de vroolnke gezichten der expo- aanton ,dle als het niet was, svel ander aezicht zoudten zetten. Spr. heeft i t nu ook stuiten met een woord tot d,e ex- po&lcLnten en tot anderen djie de tentoon- incf, f\,en," ,r stelling hebben doen slagen. Meermalen Nadat besloten was Maandagavond nog- u^rt c„„ u,;: maals bij elkaar te komen om de resulta- Niet ingegaan werd op een adres van avonds gezien, zij dteed de firma allen eer de Ned. vereeniging vah Fabrieksarbei- aan, evenals de photo's dje de exposanten ders 'nzake uitkeering aan uitgetrokken van hunne stands lieten miaken, waarbij werkloozen. i dikwijls heel wat moest worden gezocht Besloten werd dé aanschaffing van een naar een goede belichting, nieuwe vuilniskar op te dragen aan am- Toen het bureau geopend werd. kwa- b'achtslui buiten de gemeente, zulks in men de bezoeker», in het bijzonder de verband met het groote prijsverschil van jeugd, direct in groote getale -opzetten ambachtslui te Arnemuiden. en voor de pauze van half zes', werd een Vastgesteld werd het veThoudinglscijfer aantal van 557 betalende bereikt. Be- voor de heffing der plaatselijke in kb m sten halve deze kwamen o. a. verschillende ne- belasting 1922—1923 op 1,65 gelijk aan weners van het Oude Mannen- en Vrou- het afgeloopen jaar. wenhuis als gasten een bezoek brengen, Thans kwam' ter tafel de beslissing her-' zij werden dpor verschillende exposanten stelling toren. Nadat de gemeentewhouvd- onthaald en kwamen, naar on» ïater werd doen aan dm naam van de exposanten, meester de teekeming hiervan had voor.ge- verzekerd, zeer voldpan in het gesticht j de kern van de Middelbiurgsche winke Tonstellingen hooren zeggen ,maar dan len 'der tentoonstellmg te vernemen en was he! dikwijls slechts vormelijk, na he- flanger mjeen te zijn het succes hoeft het niet vormelijk te zijn men kan e herdenken, gmgen ook de exposanten eerlijk getuigen ,dat het zoo is en diat i de tentoonstelling mooi is geweest. Toen j wlllen ,dd vers tog met Deduiten spr. en de andere commfssieleden, de1 ff onzemjds dank te hebben ge- heeren Leijnse, Hoogesteger en Helder i fra<dlt TOor de waardeerende woorden werden aan gezocht om eene commissie teLlot de P®rs Sem'ht f1. v,aaf ae medevyer- viormen deden zij dit omdat het moest, om1 iemand, die met de Zeeuwsche toe standen niet op dp hoogte was, te hel pen. Men moest voorkomen, dat de tentoon stelling zoiu mislukken, wat schade zou legd werd deze goedgekeurd en beslof- ten 'het te doen aanbesteden. By de rondvraag vroeg de heer A terug, f j liers. IJet muziekgezelschap van den Hout-J De heer Van Loenen bleek naar gpe- Jiandel Walcheren g]af een matinée m ded den raad te willen luisteren, maar in Schuit df er al gecorrespjoindeerd was, tuin en dit ondlpr leiding van ded nieu-ieder ggval is van hem het initiatief voor inzake verhoogipg rijksbijdrage voor den wen directeur, dien heer C. G. Goovaerts.de tentopnstelling uitgegaan; zeker zou verleelnden steun aan visscheTsgezinrdie blijk gaf alles te dioen om ook dit men anders niet aan het opzetten er- nen. De voorzitter zegt dat hiertoe, reeds stappen gedaan zijn doch dat van de resultaten nog niets bekend i«. Verder vroeg de heer Schuit of de meerpalen aan 't schorretje niet te licht zijn voor de schepen. Besloten wordt ze iets dieper in den grond te slaan. Uit Zal d-B e a 1 a a d. Door den Commissaris der Koningen is benoemd tot secretaris van d» geziand- heidsoonnnissie, zetel K r u i n i n g e n, die heer M. van der Vliet, aftredend Voor een benoeming van een ge meentesecretaris. van een gem.-ontvanger en van een ontvanger van het Burgerl. korps op hooier peil te brengen. i van gedacht hebben, en .iaarom brengt De clou van de feestdagen zou echter spr. dank aan het reclamebureau-Vel,.- de» avond|s worden bereikl, het weer had hulst te Haarlem (Applaus), zich wat verbeterd en vooral teg;en denIn een week tijds heeft de commissie tijd, dat het laatste concert zou aanvan- de zaken verder geregeld en veel arbeid ■gen verdrong zich een groote menigte moeten verrichten, maar zij heeft laten voor hel bureau en moest de politie re- zien dat er ook wel iets kan Jagen, al is gelend optredfen om gedrang te voorko- het niet een half jaar voorbereid, al is er men. En heel den avond( door kwamen geen eere-comité van ellen lang. Spr. bezoeker» binnen ,jazelfs tegen 11 uur wijst verder op de goede aamenwerking zagen wij nog kaartjes nemen, het werd en Verstandhouding) van de expo .an- dan iook het groote aantal van 1457 in ten onderling; geen wanklank werd ge- toilaal, zoodat alleen Zaterdag 2014 perso- boord. Namens dé aotmimissie zegt hij nen een kijkje kwamen nemen; in 5 da- dank voor het in haar gestelde vertr.ow- gen bedroeg het aantal bezoekers ruim wen. t 5600. Dank brengt spr. ook aan den oommis- In den tui* hadjden zelfs' vrij velen-saris van politie, die de commisjsSe met king ondervonden bij het samenstellen van onze verslagen en berichten over de tentoonstelling. Het verslag is hier onvolledig, en dat is nog wel die schuld van onzen ver slaggever, die opzettelijk wegliet dlat hjj zelf door de exposanten met een stof felijk blijk van hulde voo,r zijn werk werd bedacht. Gelukkig hoorden wij ervan, en konden wij builen hem om hier mag <Le.ze noot aan zijn onnauwkeurig verslag toe voegen. Red.) KERKNIEUWS. Gisteren werd te Vlissingen het feit herdacht dat de heer van der Aa, pastoor aldaar en deketi van Middel burg, 12i/3 jaar als pastoor te Vlisisingea stond. Overdag had de kerkelijke her denking en een receptie plaats, terwijl des avonds in het Grand Hotel talrijke katholieken uit Vlissingen en Souburg Wijeen waren voor de feestelijke herdèn- king van het jubileum. Verschillende toe spraken werden gehouden, terwijl het katholieke dameszangboor op verdienste lijke wijze verschillende liederen ten gé- lioore bracht.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1