fe. FEUILLETON, 25ate*dLag 13 M©i 1333* Jaargang HET TRAGISCH LOT. 113. TE as. OUT nke die- oop. ÏËM 16. SN, VARIA. (Wordt vervolgd}. 60 ilo sat. ich ele. ober •de de". Mat. «IV raat. •hiT and. 50 >r 2 5 Con- LBB- inrg der een ;ede riem een een, dden )RP. tnder >[JX. ÏAL, iehfce 5 ct. ande 204. SEX and- ÜK rsl&B hraï- »r«£ Bott 8 8*- 8.- 12 Jxp«* V(J8j jot; K loer. 1 Dit numïner bestaat uit TWEE bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal op d© buitenwegen om Middelburg, en rotor de andere gemeenten p«r post f 2.50, door Middelburg en agentschap Vlissin- gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. A d ver tenti ën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen50 cutat p. regel. Bij abonnement vee} lager. Familieberichten en dankbetuigingen.- van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiên niet groo ver dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst wórden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiên ondier brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra.. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiên moeten, willen zie nog ia ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALE ELF aan ons Bureau bezorgd tójh. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst ondier no.. 43255. 1)E VLUCHTBERG TE DUIVEN DUKE, Naar aanleiding vah d<e tot heden in de N Rott. Crt. verschenen beschouwin gen over de vluchtbergen in Zeeland is het wellicht niet van belang .ont bloot te publiceeren het resultaat van het onderzoek ,d|at Wij in het bijzonder naar dien te D. instelden.. Vooraf een kleine recti f'acatie. Men vangt thans toiet «Rn met de afgraving van diezen berg; reeds vele jaren is men daarmee bezig. Maar de eenigen tijd .onderbroken afgra ving zal thanS worden voortgezet, nu er geen uitzicht meer bestaat op subsidie v&n regeeringswege tot een wetenschap pelijk onderzoek van doezen merkwaar- di jen heuvel. Stderl eenige jaren reedis onderzochten Wij strand en djuinen van Schouwen uit voerig, en slaagden er in, in het bijzon der in de uitgebreide vlakke dalen, veel merkwaardigs te ontdekken. Naast mun ten en ander metaalwerk was het in liet bijzonder dp ceramiek, het aardewerk; dat eene dpteering der ontdekte woon plaatsen mogelijk maakte. Men weet, dat de archaeologen zich in het bijzonder toeleggen op de stud;ie hiervan, en ook thans bleek, welke waardevolle resul taten ermee zijn te bereiken. De zwarte atandsporen d|er woningen waren in het witte zand duidelijk kenbaar, doch eeu wen lang heeft men dergelijke lichte ge bouwen gebruikt, met wanden van riet of stroo, en met klei bedekt. De scherven «lus, in het rond er bij gelegen, kunnen slechts aangeven, tot welken tijd de ves tiging m.oel gebracht worden. Hier was het in hoofdzaak Karolingisch en later. Daarnaast komen op andere plaatsen Ger- maansche, Romeinsche, Laat-Romein- sche en Merovingsche resten voor, zoo- «tai het materiaal in vrij groote hoeveel heden tot onze beschikking stond. Toen wij, in 1919, mlèt toestemming van den welwillendën eigenaar, aanvin gen ïnlet liet onderzoek van dien berg te D. viel het niet moeilijk, dioor jtïe gToote massa vergelijkingsmateriaal, die ons ten dienste stond, de ceramiek, 'zioo- wel uit den heuvel, als die in de afge voerde en op het weiland uitgestorte aarde, te herkennen. In hoofdzaak was alles geheel gelijk aal1 'de scherven, die in die duinen voorkonden: overwe gend Karolingisch en laat-Karolingi s ch. Kogelpo-tten, eerst zonder tuit of staUdj- ring; later vain deze beide voorzien, har der gebakken en beschilderd, komCn ook in en bij den terg' het meeste voor. Van 800 ongeveer tot misschien einde 10e e euw is hiel' zeker gewoond. Toen de loodrecht afgegraven wand van den heuvel djoor de zonnewarmte de grijtee kleur v,an de klei aanharo, tee kenden zich, miaar nu in verticale door snede, dezelfde koolzwarte stand'sjporeii der woningen af, met dé verdiepte vuur haarden, als in de duinen horizontaal voprklomen. De scherven in de zWarte koioltnas&a ontbraken ook hier niet en stemden mlet de'overige overeen. Eén groote Woning, en wat later twee kleinere, iets honger in He doorsnede^ waren duidelijk 1e constateeTen. Deze waren op 50 c.M. em *90 c.M. boven den grondslag van dón berg gelegen. Ter hoogte van 3 M. ongeveer verscheen éen zeer groote aslchmias'sa met Laat-Karo- lingische schenen gemengd. Ongeveer het jaar 1000 had dus de berg die hoogf- te bereikt. In elk geval staat een geleidelijke ver- hooging gedurende eeuwen, nu wel vast; zelfs de middeleeuwsche grijze geknepen scherven, die o.a. ook te Reimei'swaal verschijhen, ontbreken in de afgevoerde terpaarde op die weide niet. De voet is duidelijk in het rond met puin van groot© Zeeuwsche moppen versterkt, wat even eens bewijkt, dat men den heuvel nog in later tijd heeft gébruikt en onder houden. Een bewoning uit dezen laten tijd is niet te ooristateeren, want reeds ongeveer 10 jaar geleden is het bovengedeelte afge graven. Nu rest ons nog melding te maken van de oudste scherven, hier gevondena een stukje Germaansch en eenige lerrflr sigillata fragmenten. Het Germaansch is! versierd met een eenvoudig ornament, driehoekig van viorm en in de vochtige klei ingedrukt. Even grijs als de klei van dten nerg, is het waar schijnlijk hier vervaardigd; dezelfde stuk ken uit de duinen zijn veel donkehdeA door de humus in de grondstof. De terra-sigillata is vrij laat, blijkens de minderwaardige grondstof. Een groot fragment van een t. s lampje is even eens aanwezig: deze Germ. Roan, bewo ning schatten wij 4e, 6e a 7e eeuwsch, maar hier is veel minder zekerheid dan bij de Karolingische. Men zal dus wel moeten erkennen, hoe betreu,rjensiwaardig het is, djat deze berg voor de wetenschap verloren gaat. Onge twijfeld was, bij nauwkeurig onderzoek, nog veel meer aan het licht gekomen, dan tot heden, meest bij toeval, in oaize han den geraakte. Veel is er op dit gebied nog tc onderzoeken; ook dje mogelijkheid van grafvondslen is thans niet meer uit gesloten blijkens de vermeldJe Germ. Rom' stukken. Wanneer later mocht ft lijken <lat onze nasporingen en dit schrijven hebben bdj1- '/AN NICOLAAS II EN ZIJN GEJZISV. (Dertien jaren aan het Russische hof naar het Franscth van Pierre GilMard door Marguérite de Rouville. (Geautoriseerde vertaling.) -- Nadruk verbóden. gedragen tot een uitvoerig wetensehappe- Hebreeuwsche grijsaards, d(je ajan een lijk onderzoek naar de Zeeuwsche vlucht- itothcl'eken kerkzang, doet dlenken. En heuvels1, zullen wij' onze moeite ruim- .ook later in aan het sjombere koor in de schoots beloond achten. BuTgh (S.) J. A. HUBREGTSE. KUNST EN WETENSCHAPPEN. I gevangenis. Het is begrijpelijk dat een kunstenaar als' Saint Saëns', die tegenstelling heeflt aangéwend voor een relief-gevendie con trastwerking1. En ,al is' hij ook niet een strenge Wagneriaan in zijn mtotief-behan - -iinig, men zal toch telkens', vooral' in de D e a.s. uitvoering| vjii begeleiding, djoor het klinken van bc- Sam'Son et Dalila" paalde ïntotieven behoorende hij eendier We hebben, wat mislschien onvoorzich-groepen, de bedjpeling hooren verdiide- ti|g was, beloofd nog nadier terug te ko- tt'ken van de stemming die de componist men op de muziek van het 23djezer door wil 'dioen gevoelen. Het eigenaardige na- de zangvereeniging uit te voeren werk; tionaie tied van dp Israëlieten, klinkt ook van Saint Saëns'/We zullen er korten te voren reeds broksgewijze als die op- over moeten zijn dan over den inhoud! roerige geest ontwaakt; het hoofdm'ótief want eigenlijk kun je muziek alleen zin- nit den liefdies'zang' van het tweede her gen ióif spelen, mlaar niet vertellen. Onze drijf fcolnl in die begeleiding ook weer bedoeling is djan oioki geen andere dan Au herinnering! wanneer Samlslon in het om' reeds te voren op enkele elementen) derdlp bed rij f door Dalila en de Phili- in 'die Inuziek die speciale aandkcht te stijns'che volksmenigte bespot wordt. En vestigen. j zijn maar enkele voorbeelden. Tel- In het algemeen dit: dé muziek van 1 kens weer wordt men djoor die in de be- dit werk is Fransche operamuziek op geleiding optredende m|otieven herinnerd haar best, d.w.z. ze is melodjeus met aan hetgeen men in vroegere tooneelen sterke uitbarstingen van hartstocht. En i hoorde. met dien hartstocht is het zoio, 'gesteld; dat j Fn daarnaast klinkt uit djie orkesi.De- men hem telkens! in een ander soort geleiding een zeer Suggestieve stemming uiting hoortalS een natilwiale vervoering geving ,vaak méér nog dan een illustratie, in den zang waarmee Sams|on in het eer- j Het doet er trouwens weinig toe hoe m'en ste bedrijf de Israëlieten opwekt uit hun 1 dat wil noemen. De hoofdfcaak' is d'at onderworpenheid^ en in den krrjgs!/an,>l men de sfeer voelt waar in d(e verstehiïf- waarmee zij ten strijde gaan; als eea lende tafereelen ig|edjacht Zijin. Mjajar in uifing van haat in het schitterende duet van het tweede bedgijif, waarin Dialila en de Dagonpriester samenspannen om. Samscn ten onder te brengen; als een gjLoed van zinnelijke lief dp in het daarop volgende samenzijn van Samson en Da- lila; en dan (ai an 'het slot ars het op laaien van een steeds wilder wordende feestvreugde bij het offerfeest, waaraan Samsion zo.o'n dramatisch einde miaakt. Dat zijn ook' wel de vier hooftiimomen- ten :uït het werk', en nu iS het merkwaar dig zoo totaal verschillend het muziek- karakter is van ieder dier gedeelten. Men lette eens op de melodie van den volks zang van de oproerige Israëlieten, ze is zelfs ietwat banaal, miaar hard als staal'. En vergelijk daarnaast eens dje gevoelig heid van de melodieën van denzang vian Ttolila. Van haar eerst optreden' af, als zij' Sam'- hei 'bijzlonder willen we noemfen de Schil dering van dje nachtstemining in het dal van Sjorek ,waar Dalila SamKon afwacht en waar hun hartstochtelijk onderhoud) later begeleid wordt door een onweer. En dan ook die mjooie mórgensteimtning! bij den aanvang van het opperfeest voor den Dagontemjpel. Dat deze gfesfchiedjenis in Azië speelt, was voor nen componist een gjereedje aan leiding iom' te trachten z.g. Oostersche) motieven door zijn muziek te verwerken, in het bijvjonder in dp Philistijosche ta- reelen waarvan het meest indrukwekken de is hel offerfeest in het laatste bedrijf. Nag een merkwaardigheid: na de af wisselende woelige tafereelen :n het eer ste bedrijf volgt een tweede bedrijf waar in slechts drie personen optreden: Da lila, de Hooge Pries tel" van Dagan en Sam'son. Maar toch is dit bedrijf span- Son, den overwinnaar, tegen moet treedlt j neud djoor de boeiende actie, en Wet is alios wat zij zingt een wellust van wee ken zang', behalve dan djaar waar in het .onderhoud: met den hoogen Priester naar haal tegen den Israëliet zich uit. En in den koorzang wordt die .stemming ver sterkt; in het eerste bedrijf d|oor een mtooi vrouwenkoor van de Philistijnsche vrouwen uit den Dagontempel; en later 'bij net groote feest door het vólle koor, minder djoor de bekorende melodie-weel' de van dien zlang van Dalila, die trouwens reeds bij velen bekend' zal zïjh Hooi" afzonderlijke uitgaven van haar aria. N,u zouden we kunnen trachten in bijzonderheden op te noemfen, hoe en waar dat alles te vinden is, miaar het zo,u een dorre opslomtaing worden, want het zioiu gezongen nnoeten worden, en niet nen bijwonen. "Wij hebben onlangs reeds in het licht gesteld 'dial die medewerking van een talrijk orkest van elders onbje- taalWaar dreigt te wiorjdten v,o!or ver ai gelegen plaatsen. Dial mjagl nu ook' wel in herinnering gebracht Worden, mtet djen wens'cli erbij dat nu (ook! zéér velen dóór. een bezloek aan de gte'nerale repetitie eit uitvoering' zullen tonnen deze <ip.ad van de zangvereenigirigi T. O. en U. letterlijk' op prijs te stellen. De Franstehe tekst behoeft niemand af te 'Schrikken. Er zijn tekstboekjes i'ni die faal; miaar het bestuur heeft boven dien teen NedeiiaUds-die vertaling, doen vervaardigen eii dje doen drukken, zop- dat niemand, bezorgd behoeft te zijn', "he# gezongene niet voldoende tc begrijpen, 1 De h ei'denkingsplaniien le A a 1'1 id! e' n' b u r, g'. Donderdag werd in de .sociëteit te Aar- denburg een vergadering gehouden dolor de vaorloiopige comlnissie lót plechtige herdenking van het feit, d,at liet tliajas 250 jaar geleden is; dlat de Vaandrig Elias Beekman, met een cornet soldaten, geholpen dopr een wakkere burgerij, den aanval der Franschen op \ardenhurg af sloeg. (1672) De belangstelling dei' ingezetenen was gering. Misschien was het te wijten, zoo- als eenige personen opmerkten, aan het vroege ,uur van vtergaderen (7i/» u. mnl De voorlpopige commissie werd thans tot hoofdcommissie benoemd'. Aan de comknissie werd een nieuw lid toegevoegd, nl. deh eer M Pattist. Ze bestaat thans uit de diames Mevr. Roersch—Semeins; mevr. van de Broecke—De Man en dje heeren I. de Brauwer, A Catsuton, A. Klaaysen, P. de Milliano, M. Pattist; F. Sam en I. Willems, terwijl wegens het be danken van een lid er nog een benoemd moet worden. Hiernaast worden dian suh-commisbiea benoemd, o. a vo;or vuurwerk', sport; ver siering, bedeeling, intocht enz. enz; Onder djaverend applaus werd tot eere voorzitter benioenid die heer J. G. Reep maker van Belle, burgemeester dier ge meente. De dagen voor het feest bestem'd zijn: Zaterdag 26, Zondag 27, Maandag 28 en Dinsdag 29 Augustus a.f>t En der voornaamste factoren, noioidig voor het feest, is wel het geld. Daaromi zullen jonge dames worden aangezocht om met inteekenlijsten bij1 de inwoners rond te gaan, terwijl oloia éij het gemeente bestuur om1 subsidie zal worpen aangje- klopt. Nadat djoor enkelen eenige vragen wer den gesteld, die djoor den voorzitter nam" genoegen werden beantwoord, werd die vergadering gestoten. dat zij telkens aanvoert in steedjs gr outer niet verteld. Zoo als we ook slechts kun- opwinding'. En verder door de twee bal- nen zéggen ,dat de manier wa,arop Saint lotten, twee prachtstukken van oi'kesj,-Saëns al de bovengenoemde elementen mjuziek, die trouwens reeds lang in de verwerkt heeft, aan deze opera zulk een concertzaal bekend zijn djoor afzonder- jgroole waarde heeft gegeven,, d;at ook ljke uitvoeringen voor orkest: de <tans een opvoering zonder actie en decor 'n der priesteressen in het eerste bedrijf, staat is diepen :ndfuk te maken. De uit en hel Bachanaal in het derdp. voering alleen kan doen gevoelen d|a,t liet Die weelderigheid;, zinnelijk en schitte- zoo is. rend; is het Philistijhsche element in j Onnoodig te zeggen djat de uitvoer;ngj het werk. j dioor deze vereeniging w.ordt gegeven m Als tegenstelling daartegjenover d.e volledige bezetting van alle partijten met strengheid, zelfs stugheid) van alles wat vol orkest. Maar niet omboodig is het erbij' de Israëlieten betreft, in d(en zane van te voeg,en ,dat zulk een volledige bezet- Sam'son zich ontplooiend tot stoere kracht ting voor een afgelegen plaats' als Middel'- in den koorzang der Israëlieten herhaal- burg een kostbare onderneming is ,d,;e delijk leitiend tot zang met kerkelijk Iers volle de waartieering verdient van karakter. Zoo bijv. bij den zang van de hen die hier nu dp uitvoering] zullen kun- Mémoires van Kroon prins Wilhelm; Uig. M5f. „Mundus." De mémoires van den banneling van Wieringen, waaruit de N. R. Crt. de laat ste week reeds de voornaamste gedeelten) kon publiceeren, zïjh nu in hun .geheel in boekvorm., in een vertaling Van G. van Lissa, verschenen, voorzien van een piortret, en eenige foto's vah zijn wo ning op Wieringen en zijn gezin. Wat we van deze mémoires (door Karl Rosner bewerkt uit aanteekeningeu, dagj- bioeken en gesprekken) reeds lazen in het genoemde blad, had hij' ons de opr merking uitgelokt, die dioor het boek nog slechts versterkt werd: wat is deze peur 48). De godsdienstoefeningen hadden in den aanvang in huis plaats, in de groote zaal op de eerste verdieping. De pries ter der kerk van Morin-Boodschap, zijn diaken en vier nonnen uit het klooster Yvanovsky werden gemachtigd om den dienst te leiden. Maar aangezien men geen gewijd altaar beziat, was het nnmoger- lijk de mis op te dragen. Het gemis daar van werd dioor de keizerlijke familie zeer gevoeld. Eindelijk, den 21sten Septem ber, op hel feest van de geboorte van de Maagd Maria kregen de gevangenen voor hel eerst verlof zich naar de kerk te begeven. Het verschafte hun een groote vreugde, miaar deze troost zou hen slechts zelden geworden. Wanneer dat ^gebeund'e, stonden wij zeer vroeg op, en wanneer allen op de binnenplaats bijeen waren, gingen wij> door een kleine poort naar buiten in het stadspark, dat wij tusschen twee rijen soldaten dioor trokken. Wij hebben steed* alleen de vroegmis mogen bij'wionen end waren dian 'nagenoeg' alleen in de flauw door enkele kaarsen, verlichte kerk; nie mand werd toegelaten. Het gebeurde me nigmaal, dat ik op den heen- of teruglweg menschen het teeken des kruises, zag maken of zag neerknielen wanneer hun ne Majesteiten voorbij gingen. Over het algemeen was de bevolking vain Tobolsk nog steeds zeer gehecht aan. de keizer lijke familie en onze bewakers moesten herhaaldelijk tusschenbeiden komen 'om te beletten, dat de menschen voor de vensters bleven stilstaan of het hoofd ontblootten en zich bekruisten, wanneer zij het huis voorbijgingen. mtusscheu kwam' er langzamerhand weer wat regel in ome dagelijks leven en brachten wij het met vereende krachten weer zoover, dat het onderricht aan den tsarevitch en aan de beide jongste prin sessen kom worden hervat. De lessen' 'begonnen om negen uur en werden van elf tot twaalf onderbroken voor een wahdeling, waaraan de keizer steeds deelnam. Daar er geen leerkamer was, had t onderricht plaats, 't zij in de groot te zaal op de eerste verdieping, 't zij bij Alexis Nioolaievitch, o>f in miijn ka mer; ik had namelijk het studeervertrek vain den gouverneur in gebruik. Om één uur gebruikten wij allen te zamen het tweede ontbijt. Evenwel gebruikte de kei zerin, wanneer zij ongesteld was, d© maal tijden dikwijls op haar kamer, te zamen met Alexis Nioolaievitch. Tegen twee uur ginjgen wij opnieuw naar buiten en er' werd gewandeld of gespeeld tot vier uur. De keizer leed bijzonder onder het gtebrek aan lichaamsbeweging. Kolonel Kobvlinsky, bij wien hij' zich hierover 'beklaagd hadi, liet berkestammen komen, kocht zagen en bijlen en toen konden wij het hout gaan hakken, dat men voor' de keuken en voor de kachels nooidig had. Dit w|as wel medie onze voornaamste afleiding in de open lucht, gedurende onze gevangenschap te Tobolsk, en zelfs de groot-vorstinnen deden met grooten 'ijver mèe aan deze sport. Na de thee werden de lessen hervat tot half zeven. Een uur later had het middagmaal plaats en daarnagingen wij in de gr,00 te zaal xle koffie gebruiken. W'ij werden allen uitgenoodigd om den avond met de familie door te brengen en dit werd weldra voor velen van ons een gewoonte. Er werden dan spelletjes gedaan en vrij deden allen ons 'best iets te bedenken, dat de eentonigheid van onze gevangenschap Icon verbreken. Toen het te koud begon te worden óm in de groote zaal te zitten, namen wij ons toevlucht tot de naburige kamer, het salon der keizerin, het eenige werkelijk gezellige vertrek in huis. Menigmaal las ie keizer voor, terwijl dte groot-vorstin nen handwerkten o|f eeln of ander spelletje met ons deden. De keizerin speelde ge regeld een of twee partijen bezigue met generaal Tatichtchef; daariia nómi ook zij een werk ter hand of strekte zich uit op haar langen stoel, En in deze vredige, huiselijk omgeving, brachten w'ij de lange winteravonden door, als verloe ren in de onmetelijkheid van dit verre Siberië. Een van de dingen, wlaarva'n het ontbe ren ons het zwaarst viel gedurende die gevangenscha pte Tobolsk, was het bijna totale gemis aan nieuwstijdingen. Brieven bereikten ons ongeregeld en met groo te vertraging. "Wat dagbladen betreft, wa ren wij aangewezen op een prullig plaat selijk courantje, op pakpapier gedrukt, dlat ons slecht telegrammen bracht, die eeni ge dagen oud waren, en dan nog meest tijds verminkt en beknet. Toch volgde de keizer niet angstig' hart den loop der gebeurtenissen, die zich in Rusland af. speelden. H'ij begreep, dat het land zijn ondergang tegemoet ging. Eén oogeuL blik was zïjii hoop herleefd, toen generaal Kornilof aan Kerensky voorgesteld had, naar Petrograd op te rukken, om1 een eind te maken aan de 'beroering, die een steeds dreigender aanzien kreeg. Zijln smart was groot toen hij vernam, dat het Voorloopig Bewind deze laatste kans liet voorbijgaan. Hij begreep, dat hierin het eenige middel zou gelegen hebben om het naderend gevaar wellicht te bezweren. Bij die gelegenheid hoorde ik vtoor het eerst den keizer zïjh spijt er over uiten, dat hij afstand) had 'gedaan v.in den troon. Hij hajd indertijd dit 'besluit genomen in de hoop, dat zij', die zijn verwijdering wenschten, in staat zouden zijn, den oorlog tot een goed' einde te brengen en Rusland te redden. Hij' had de vrees gekoesterd, dat zïjta. verzet een, burgeroorlog zou hebben uitgelokt, ter wijl de vijand aan de grens stond, eei hij had niet gewild!, dat er een droppel Russisch bloed vojor hem zou vergoten' wordten. Maar was niet korten tijd! Ua zijd heengaan Lenin verschenen met zijn vol gelingen, huurlingen van Duitschland^ wiein misdadige opruiende propaganda het leger ontwricht had en het land' ver" diorven? Nu leed hij onder de gedachte, dat ,zïjn zelfverloochening doelloos was ge weest, en dat hij, terwijl hij1 slechts lief heil van Zijn vaderland op het oog Had!,, in waarheid zïjh land' een slechten dienst bewees, toen hij zich terugtrok. De ge dachte zou hem steeds meer _gaan pij nigen en in het vervolg een oorzaak yah ware zielskwelling voor hem' wogden. j Tegen den 15en November vernamen wij, dat het Voorloopig Bewind omveC was geworpen en dat de Bolsjewisten zich roeester hadden gemaakt van liet gezag. Deze gebeurtenis had evenwel geen onmddcBellijken Terugslag op ons leven en pas eenige maanden later kwam men, zooals wij gullen zien, op de ge dachte, zich met ons te bemoeien/! 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1