OOKERS io. 109. i05e Jaargaog UIT STAD EN PROVINCIE. BINNENLAND. Binsiag 9 Mei 1922, Aangestoten Mj den Ppst-, Cheque- en> Girodienst ondier no.. 43255, MISLUKT? De berichten uit Genua zijn zeer, pessi- taïstisch. Men verwacht ieder oogenMik liet uiteengaan. zonder tastbaar resultaat, behalve dan dat door het gebeurde ter Conferentie de spleet in de Entente nog wat wijder is geworden. Maai' als nien zich afvraagt: wat is tr mislukt? dna mioet het antwoord, rijn: mtetn is er niet in geslaagd het econo misch herstel vjah Europa te bewerk stelligen volgens het recept der 'Geal lieerden. En d|a)n komt dadelijk oiok in gedachten, d{at ei" nogl andere recept ten zijn, waarvan som'mige reeds op de conferentie een vagen, maar toch reeds1 zichtbaren vorm' kregen. Vopr Rusland, diat ontzaglijke brok van Europa, dat er op dte kaart uitziet als een iep het reus!achtig)e Aziatische vaste land vastgewortelde bloom's tronk, waar uit de andere landen van Europa naar het Westen zijd uitgegroeid als dunne en dikke takken, voor dat Rusland heeft de petroleumkwestie reeds uitge stippeld hoe een oplossing van het eco nomische herstel mogelijk kan wtorden. Uit al de elkaar tegensprekende geruch ten blijft dan toch dit o,ver, dat Rusland bezitter is van een der producten die reeds eenige jaren het wereldverkeer beheerschen. In ieder geval een product 'dat waarde heeft,, en diat het aan een an der kan aanbieden, met de vraag daar voor in ruil deugdelijk geld te geven. iWiè dat ten slotte zal dp en, de Shell niet de Koninklijke, dte Standiard Oil, ,oif de Fransche en Belgische Maatschap pijen die er vroeger petr.-conces'sies hadden, is natuurlijk van groot btei-mg voor ieder dier betrokkenen. Maai" vaar het algemeene vraagstuk, hoe Rusland er weer 'bovenop moet komen, is het van minder belang. Hoofdizaak daarvoor is, dal er een uitweg is zichtbaar gewordjen in een dikke dpisternis. Dat is (gebeurd tijdens en ten deelei tengevolge der conferentie, zooal's oók lop en tengevolge der conferentie, zij 't ook tegen de bedpeling der organi se eruers in, een and/ere oplossing van de moeilijkheden van Europa haar eerste vage belijning kreeg, nl. het samengaan van Rusland en Duitschland), diat allerlei mogelijkheden opent voor een afzet van de DuiLsche volkskracht in nijverheid en handel naar het Oosten, en d|at omge keerd voor Rusland een poort opent naar het "Verten. Van dat standpunt uit bekeken, is de conferentie van Genua dus zeker niet zon der re sulLaat, Al is d|at ook een heel an der resultaat djan Engeland en vooral Frankrijk zich gedroomd, hebben. Te mid den van al de rookwolken die de onder linge geschillen te Genua ongetwijfeld nog zullen opwerpen, mogen die resul taten zeker wel gloed in het o,o,g gehou den worden. We zijn er vast van over tuigd, dal bijv. de EngelSche handel vi t nu reeds doet, puur en alleen uit be zorgdheid dat hij in Rusland achter het net van anderen zal vissclien. Misschien dat Lloyd; George ook in deze oonferentiezaken iels bereikt door zijn speciale talenten voor het vinden van een .cplossing-van-het-oogenb'iik. Maai met al die verzoeningspogingen, waarvan nu. weer de berichten gewagen, ziet bet er toch naar uit alsof de offici- eele resultaten der conferentie verkregen worden OPHEFFING RIJKSBETAALMEESTERS. Najaf de N. R. Gt. verneemt, bestaat bij' den Minister van Financiën liet voor- hetmlen, om de kantoren van de Rijksbe taalmeesters met inlgan(gi van Tanuari 1923 op te 'heffen. De dienst zial waar schijnlijk gedeeltelijk naar de ontvangers van "de registratie, gedeeltelijk naar den postgirodiénst worden overgebracht. f GEEN AMERIKAANSCHE REGEERINGS BEMOEIING MET DE INDISCHE BEGROOTING. Aaeta verneemt uit officieele bron, dat er «lierminst sprake van isf„ dfat vanwege den Amerikaansclien consul eenige buitengewone relaties onderhon den zouden worden met het dep. van Financiën, evenmin als andere consul's dit zouden doen. Van onder controle staan van de Indische regeering is aller minst sprake. Gisterenavond gaf Uit Middelburg. Herimes" de ver- eeniginig van leerlingen en oudLl'eeriin- g'en dei" haudelsdagschoolhaar jaarliijk'- schen feestavond 'in den Schouwburg. Door de leden Werd Opgevoerd „de Klucht der vergissingen" van William Shakespeare, naai" de vertaling van prof. Burgersdïjk. De vertolking kunnen we als zeer goed roemen. De meeste der 14 rollen, bleken in goede handten te zijh zoowel bij' de mtedespelende jonge dames ials 'bij hun mlannelïjke collega's. Aan het geheel kwam ten gpede de verzorgde gri- meerinig en 't kapwerk, waarvoor de heer J. Jeelof had medegewerkt, die ojok de fraaie costuum's had geleverd'. Aan de werkers achter de coulissen, een woord van waardeeringi \Joor de vlugge Wij'z'e, waarop het toioneel steeds werd veranderd, wat niet gering was, want er waren 10 tafereelen, en na de meeste moést een ingrijpende veran dering plaatsi hebben. Dit alles werkte mtede om de talrijke aanwezigen een gtemoegelïjken avond te te bezorgen. Hermies kan weder met vol doening op zijn jaarfeest terugzien, even als de leeraaT der school die Zoovele uren besteed hééft oml de jongelui het werkelijk niet lichte stulc te helpen in- studeeren en die ook aan de regie heel wat zorg had te besteden'. Wederom' had gisteren een jubileum Wij' het Middelhurgsch Muziekkorps plaats en wel van den heer J. A. van der Weel. die 25 jaar bij het korps is. Hem1 werd door zijin medeleden een Mij!vend sou venir aangeboden. Uit Walcheren. Gisterenmiddag sloeg op den weg naiar Amem'uiden bij' de A r n e een span paarden op hol en rende tot op den Nieuwlandschen weg, waar cue dieren door een ruim 70-jarigen man tot staan werden gebracht. Vooral ook aan het tuig was veel schade toegebracht. ning'mteester en J. Ossewaarde, commbsa- r.s. De Maandagmorgen gehouden ver gadering van den raad der gemeente 's-H. Areadskerke werd bijgewoond door alle leden. Het gemeenteverslag lOiver 1921 werd aangteboidien. De .verordening tot heffing van plaatselijke 'belasting naar het inkomen werd in den geest door Ged. Staten aangegeven, gewijzigd. De verordening regelende pet land bouw verlof werd vastgesteld!, .waardoor 2 achtereenvolgende weken aap van gen de in J.uni en '2 ach tere en v olgende weken, aanv. in September daarvoor werden aangewezen. Het tijdstip v,an aan vang zal Vi&stgesield worden doter B. en Wi. Bij de 'benoeming van ledfen van de sleinbureaux sprak het lid Ondkerk 'de wens'chelijkheid uit. oolc te 's-H. HeiH- drikskindteren een stembureau te ves tigen. Daar dit voor de ai si Verkiezing niet meer uit te voeren is'v werd diojpr den voorzitter medewerking tbieigezegd voor de daaiiolp Volgende verkiezing. Aan J. v. d. Mooie Dz wérd öp .zijn verzoek een t^gemoetkjdming in de kos ten voor het Iwzloeken van "zijp zoon tje van de U. L O. school te Gtoes toe gestaan vaP f 11 pier j.?ar. Hierbij' werd door den heer Smit |óp het on'gfewens'chte van de bepaling in art. 13 van de wet gewezen. Tot onderwijzeres' te Nieuwdoirp werd m. a ét. benoemd mfejuffronW J. Wil lem sen, tijdelijk' te Hoek. Uit Z ui d-B e v el and. In de Maandagmiddag te Bor sL s e 1 e gehouden raadjszitüng, werden al lereerst geopend d(e 10 ingekomen in- als djeschrijvingls'biljetten voor het herstel van papieren resultatenpaalwerk aan de haven en het verbree- zullen zijn, eu dat de werkelijk levende Pen dier opritten aldaar. Er bleek dat resultaten zijn te vinden in dte din- bet laagst ingeschreven werd dpor W. M. gen die we hierboven noemden. Uit S c'hteuJweijpD uiveland. In de Maaiiidlagpiiddag te Zie Rik - z e e gehouden raadszitting werd het voior- stel inzake verzetten jaarmarkt verwor pen. VoorsChlot werd verleend op de ge meentelijke vergoeding, art. 101 1. 'oi. wel 1920 aan de Vér. tot bevord. van Chr. onlderwïjlsg idem als voren aan het be stuur der R. K sch.ool. Aangaande het voorstel (émtrent steunverleening aan uit getrokken sigarenmakers zal aan den Mi nister verzocht worden, om Zierik'zee in de termen te laten vallen van die 50 plet. vergoeding van 'si Rijkswege, terwijl dan daarna' zal worden overwogen hoe de steunverleening zal geschieden. Aan het verzoek om Diiderhan'dis'chc verpachting van een perceel buitengrond aap P. E: verft- se te Ierseke werd vol'daan. Het verzoek van de sChietweerhaa(rheidsver. Prins Frederik Hendrik om subsidie werld afge wezen. De verordening, bedoeld in art 13, le lid leerplichtwet (landbouWverlof) werd goedgekeurd. Eveneens werd goed gekeurd ,de wijziging der verordening van den keuringsdienst van Vee en vleesch en instructies keuringsveearts enz., waar bij gevoegd zijp de 'gemeenten Kerk'werve en NiO'ordgjouwe. Nog ueelde de weth. L. Koopman als voorzitter van de gascoiP- tnissie mtede, in verband niet een vraalg in de vorige Vergadering, dat binnenkort overgegaan zal worden tot Verlaging van den gaslprij's. o5 Uit T h o 1 e n. Te Tholten is Maandag de jaar vergadering gehouden Van het waterschap De Vrije Polders onder Tholen; o. nil is opgemlaakt een aanbeveling volor ge zworen in de plaats van den heer D. van der Maas, overleden; deze aanbeveling luidt: Po. 1. K. J. Giljam'; nfoi.. 2 Ary Jans sen; .po. 3 C. P. de Rijke D Dzl, allen te Tholen. i"eis voor rekening der pleegouders ko men. Berichten, of de kinderen medereizew; worden zoio, spoedig mogelijk ingewacht bij' Pievr. Stutterheim', Rouaans'che kade 152, Middelburg. -o Knuist en L. van Boven te Goes, f 2799, san wien het werk is gegund. Besloten werd voor dit werk een leening aan te gaan van f 3040 tegen 6 pet. af te lossen in 20 jaar. Thans volgde een langdjurigle discus!- s'ie over het herstellen van de macadam- KAMERVERKIEZINGEN. De Al™ Ned. Vrouwenorganisatie heeft de volgende candidatenlijst opgemaakt: 1. Minnema Nine, Zandvoort; 2. Min- derhoud G. B., Rotterdam; 3. Schwier— en leren f 1380 eis'chte, bericht te doen, Rutters A., Amsterdam; 4. Roozendiaal T.v dat men op zijn aanbod, niet zou ingaan Wormorveer. Voor rekening der gemeente zal 30 Mi3 Tot dekking van die verkiezingisfcos- j fijne macadam van 1—3 c.M. worden aïiri ten zal een verloting gehouden worden,geschaft benevens wat nog meer benoó- waarvoor 5000 Loten van f l uitgegeven dÉd i® en he* werk zal daarna voor - - 5 nin.MI l«nl/An i'ti m nun nrl/\v> i F r-rr\ wm nn/li Uit Zeeuwseh-Vlaanderen Wl D. Voor een stampvolle zaal sprak de heer Welleman van Krabbendijke te Biervliet over de lanparbeiderswet Eerst schetste spreker de geschiedenis van 'deze wet, djaarna stond hij stil bij den inhoud ervan. Twee gevallen werden beschouwd: land met woning' in eigen dom' of los land in pacht. Er op gewezen worden, waarvoor een schilderij is be schikbaar gesteld door mevr. Terpstra; mej. Kets; mej Iieineken; mej. Schwartze eu Lizzy Ansingh. Het uitvoerend comité van dje nieuwe katholieke partij vergaderde te Utrecht ter verkiezing van de candjdaten voor de Tweede Kamer. Er werd volkomen over- eenstemming bereikt omtrent de personen. Tijdens de vermdaering bleek dat Limburg de voorkeur saf een eigen lijst te kie zen, daai moe ^ereenigpe de vergadering zich. Door het wegvallen der candidalen uil Limburg is het noodig dp volgorde nader onder het oog te zien. Het uaarover te plegen overleg zial Vrijdag afgeloopen zijn. Daarna worden de lijsten der candidaten oekend ge maakt. De lijst van Limburg zal met de algemeen e lijsten verbonden worden. eigen rekening worden uitgevoerd^ wegen in de gemeente. Er werd beslotenwefd verd;f' de arbeider door deze om' den heer P. Maat van Kloetinge, r.e,c. rl''2; eef plaatsje of op die had opgegeven, dat hij voor herstel ee.a,®fldlle Sro'nd- Vervolgens stond spr. stil bij hel punt: wien versftaat de wet on der lamlarbeider en a.an welke eischen in'oet hij voldoen? Verder, dat de uitvoe ring. kan plaats hebben door Burg. en weth. of door een vereeniging, waarin al le politieke richtingen vertegenwoordigd zijn, maar dat het laatsfte gewenscht is Fr werd een vereeniging gesticht met Bij het eindigen der voortniddlaif aanvankelijk 50 leden en een voorloo- Go» 1 sd i ens (oefening in de Ned. Herv. kerk 'P^S bestuur gekozen. te W o 1 f a a r t s'd ij k werd de arbeider N. K plotseling onwel en was eenige «ogenblikken daarna overleden aan hart- AAN DE PLEEGOUDERS DER verlamimnis1. Het rijk werd van de $aler<j gedragen en per rijtuig naar zijn woning OOSTENRIJKSCHE KINDEREN, verwerd. Het Centr. Comité volor de Prov Zee land deelt U mede, dat de hier te lam- Vrijdag werd te Wolfaartsdijlk de nog aanwezige kinderen, die door be- onder leiding van M. Kloosterman een middeling van A.N.C.O zijn onderge- vergadering gehouden tot het weer doen bracht, in de gelegenheid wprden ge- opleven van de tijdens de mobilisatie in steld kosteloos naar hun vaderland te- rusl gegane afd. volksweerbaarheid en de rug te keeren met het laatste lrans- hierbij aangesloten schietvereen. Nim- port, dat. behoudens tegenbericht 29 Mei red. Alle aanwezigen, zijnde 33, verklaar-1 e.k if. 12.47 van Vlissingen vertrekt den zich bereid toe te treden. j We verzoeken van bovenstaande gjoede Als bestuursleden werden gekozen de'nota te willen nemen, daar; voior het heeren M. Kl.oosterman, voorzitter; J. geval geen gebruik wordt gemaakt van G. Koert vice-voorzitter; J. J. Kool- dit laatste transport van A. N. G. Q, man, secretaris, Joh. Egjgeheen, pen- alle verzorging en de kosten der terug- KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR DE ZEEUVVSCHE EILANDEN. (Slot.) Schadeloosstelling s e cr. Kamer te VIi s- .s i n gj e n In verband met art. 25 dier wet mioet aan secretarissen der olpgeheve'n ktuners, die niet bij de nieuwe kamers' zijln over gegaan, een schadelooss tellingi wioiriden toegekend. In verhand' daarmede stelde het bureau voor dit voor den secretaris! van de opgeheven kamer, te Vlislsinlgen overeenkomstig de bepalingen van wacht geldregeling te bepalen op twee dlerden van zijn jaarwedde ad f 250 of in' rondje sjom op f 168. De heer Mas see vraagt ,of dit jaar lijks bedoeld is. De heer 011 h a f f acht een schade loosstelling niet Ujolodig; dit gje'beurt 0,ojK' niet in particuliere bedrijven. H'ijl wil f 1 bepalen. i. De heer v. Niftrik zegt. dat men een ambtenaar maar zoo niet fop zijde kan zetten. De heer E n z 1' i n wil eén btepaald aan tal jaren, hij'v. 5 voorstellen. De voor z. acht beter dan te be'piaj- len tot den petosioensleeftijd! van 65 jaar. De betrokkene isi nu 57 jaar. De heer 011 h oi f f w;'l een protest laten hüoren tegen deze wetsbepal ng De ,o o O' r z i 11 e r zegt, dat ten slotICe de mfnister het bedrag zal bepalen. Na nog; eenige dis'cussie, waarbij dje heer Jerornimus' meent, dat men foiok f 100 zou kunnen bep'alen, wfordt in stemmingl gebracht f 168 per jaar tot den 65 jarigen leeftijd1^ 'dit wordt verworpen met 11 tegen 10 stemmen, Voor de heeren M. Laernoes', De Vos, P,. G. Laernoes, Kielstra, Miassee, Ankter; Bos- mfen, BiOiUdewijns'e, A'an Niftrik en van Raalte. Z. h. s't. wordt nu aahgjenomten f 168 voor 5 ja,ar. Tarief voor hulp. Z. h st. Wordt aangenomen liet voor stel tot het vaststellen van het navol gende tarief le. voor het legjalisteeren van hand- teeken'ngen en het afgeven van c.erti- Lraten van loorsprong en andere verkla ringen ten dienste van het handel sverkteer is' versch uldigld per stuk f 0.25. 2e. voor buitengewone onderzoekingen 'n verband met certificaten van oor sprong; (bij' Wijze van uitzondering) per vacatie van één uur (een gedeelte van een uur voor een geheel gerekend) per vacatie f 1.50. Spreekuur secretaris te Goes en Z;erilszee. Om' personen uit de betrokken strekten, in de gelegenheid, te stellen dten secretaris! makkelijk te bereiken stelde het bureau voor dal d|e secretaris op- geregelde tijden op marktdagen te Goes' en te Zierikzee zitting zal houden. De voorzitter stelde nad.ter voor eens1 per maand. Dhr. Klok acht zoo, dikwijls niet noodljjgl De heer Jeronimus' meent, dat de secretaris alleen mioet gjaan als hem daar voor verzoeken bereiken. De heer Van den Bér g; acht eens per kwartaal violdoendje. De heer Lindenberglh zegt dat de secretaris in ieder geval moet komen kort na dat de aanslagbiljetten uit zijn om' die aanslagen zoo noodig toe te lichten. Besloten wordt djat de ondervinding zal inbeten leeren hoe dikwijls het noodig zal zijh. Rooster van aftreding. Bij loting wordt bepaald;, dat van de afd. grootbedrijf in 1924 zullen aftreden de heeren De Vos', Massee, Kielstra Bos man, Van Niftrik en Boudewijnse en in 1926 de heeren Jeronimus', Enzlin, Van Raalte. M. Laernoes' en Witkamp. Van de afd., klein bedrijf in 1924 de heeren Van den Berg, Klijberg, Stofkoper P. G. Laernoes, Oosterbiaan en Mach geels en in 1926 de heeren Lindpnbergh, Klok, Olthoff, Anker en Chamuleau. Rondvraag. Haven te Zierikzee. De heer Klok wijst op den slechten toestand van de haven te Zierik'zee, hij zou b'ij het rijk willen aandringen de uit- dieping te dloen verrichten en deze kwes- t:e aan de oommissie voor haven- en scheep vaar tbelangen :n handen willen stel len. Het geldt niet alleen een plaatselijk, maar ook een provinciaal en een alge meen belang. De voorzitter zegt dat dte heer Klok de commissie uitvoerig op de hoóg- te moet brengen. De heer Stofk'oper zegt dat dp aomMjS'sie de zaak zeker zal onderzoe ken. De heer v. Niftrik' zegt, dat de Prov. Staten reeds besloten het onderhoud voor rekening der provincie te nemen, als R: moeten Lakerol-Pastille» ge bruiken. Deze zijn oplossend en verfrisschend en nemende tabakslucht tdt de keel weg. Overal verkrijgbaar k FL Ö.50 per done, 2L (Ib&x. Mad.) de gemeente blijft bijdragen wat zij nu jaarlijks aan de haven ten lcoiste legt. De raad w;l dtaar echter nog niet van weten. De heer Kloik zegt dat men djan de gemeente moet trachten te overtufgeu, wie het doet komt er niet op aan, als dte haven mlalar verbeterd wordt. De „Zeeland", De v oio rz i 11e r bespreekt de wij zigingen b'ij de stoomvaartmaatschappij Z Zeeland. Men zoiu zeker djen minister kunnen vragen ,om den nachtdjenst over, VliSsingen te laten blijven gaan. Daarop, zal men echter geen gunstig antwoord kunnen wachten en het is misschien Deler af te wachten tot mCn den treinen loop weet. De heer Jer 0i n i m u s zegt dat dje boo ten nu 21/2' uur eerder aan zullen ko men, dan de dia|gibiooten van voor den oor log. Hij' heeft eens nagegaan hoe laiat men nu waarschijnlijk in Berlijn, Bremen, Hamburg;. Keulen enz. zal zijn. Dit zal zijn. pip zeei" ongunstige tijiden midden in delh nacht. De Zeeland zal iojp die manier geen passagiers krijgen. Men mioet niet jetten op! deU! vei*m|oedtelïj'keu uitslag^, alleen op hetgeen men' noodza kelijk vindt. Men inloot verbetering ois'eheu in het belang van het Verkeer, en het doorgaand verkeer. De heer M. L a e r. n o e s zegt, Mat men nu, den dienst zoo, glemaakt heeft, dat in de richting Engeland—Nederl. die dienst heel slecht is. Men moet veel' le vroeg uit Londen weg. Ook vroeger heeftIdje Zeeland daarvan het verkeerde ondervon den, evenals' dte lijn Dover—Calais1. Spr. meent pok, dat mien dit doet om' die Zee land te sabotteereii, als het dan: niet goed gaat, zegt men zie je wel en tnteln' doet de Zeeland uit Vlissinge'n weg. Het zou reeds beter zijh als men het vertrek uur uit Londen later zetv dan zal de aan komst in Duitschland ,o|oik beter vallen. De va c'an ti e kaar te n. De heer M. Laernoes1 wij'st er op, dat d'e prijs1 der vacantiekaarlen Voor de lUitmidd'elpuntige streken hog te du|ui* is, namelijk f 10, f 7.50 en f 5. Zelfs b'ij een reis naar den Haag zal men er nog gteen voordeel van hebben. De heer Jeronimus zegt, dat mCn vroeger naar Rotterdam reeds' voordeel had. De heer Stofkoper zegt, dat het c(o!- mité van actie tegen de hooge 'Spoorweg tarieven ook reeds pp' dfen hoogen prijs opmerkzaam' heeft gemjaakt. Beëedigd'e meters en wegers'. De heer Stofkoper zegt, dat te Middelburg het instituut beëedigde mefers en wegers langzamerhand is verdwenen; Hij zou het gemeentebestuur willen ver zoeken althans de bedienaars der weeg bruggen te beëedigen. De heer Jeronimus onderschrijft dit, maar wijst er op, dat z. i. de wet' aan de kamer de bevoegdheid gee'ft in zulke gevallen zeir op le treden. Besloten wordt, dat het bureau de? kamer dit nader zal onderzoeken. Hierop wordt de te haff twee begon nen vergadering te kwart voor vijf ge sloten. In het eerste deel van ons verslag kwiam een zinsnede voor die minder duidtel'ijk was. De heer de Vos maakte olok bezWaaït tegen het toekeninen vah reis- en ver blijfkosten aan de leden, en daarop sl'oeg de opmerking van den heer J eromi* mus, dat hij zich daarmede zou kunb nen vereenigen, mits dan billijkheidshalve de vergaderingen 'beurtelings in de hoofd plaatsen van de 'districten worden ge houden, waarop die heer de Vos de mo gelijkheid diaarvan 'bestreed, omdat de Kamer te Middelburg is gevestigd. ONDERWIJS. In de Zaterdag j.l. te 's-Gravenh!agte gehouden alg. vergadering van de ver eeniging ter bevordering voor het on derwijs in kinderverzorging en opvoe ding werd, tot bestuurslid o. a. gekozen, mevr. E. C. P Schoute—Massee,' alhi er, Als rijksgeoomlmitteerde bij dte ML U. L. O. examens! welke in 1922 worden afgenomen is o. a. aangewezen de lieer S. Brandsmia, schoolopziener in dje in spectie (e Middelburg ,te Middelburg Benoemd tot onderwijzer aan d© Chr. school te Anna Ja co ba pol der. de heer S. van Harn, te Krahhendlijke. Mede op het tweetal stondj de heer M. Ai. Verpoorte te Sluiskil. (Stand!,)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1