EEN LEKKERNIJ Maandag 8 Mel. 1928. f65' Jaargang UIT STAD EK PROVINCIE. BINNENLAND. I" A. J. P's Frambozensaus a 7'/2 cent per pakje. AeEgestoten btf den Pjost^ Cheque- eo Gir^kfiecist ondier nö.. 43255. IN RACEN TAN ZORG. Eri waait eén kaaide wind over ons land op financieel gebied. En nu die wiöct, na eerst voornamelijk in Holland verscheidene banken te hebben doen be zweken, ook thans' in onze eigen omge ving zijti gevolglen doet gevoelen, isi dat hier hèt onderwerp ra* de gesprekken. [Tofea verleden jaar die malaise zich deed gevp®Sen dotor 'die inzinking van zoo me nig® hnlustrieele- en cultunroniderneminlg ia met voldoeninggectonstateerd dat onitfe banken zich goed hielden. Die vol- d»«teMg is' voiorbarig gebleken. De wrak geslagen en gezonken handelsoadferne- afinjfcm hebben ten slotte verscheidene baïiSwTtdernemingen mèe omlaag g'etriok- kteij, tof ontsteltenis van de aahdeeIhoiu>- derw, en tot bezorgdheid van inenigen debiteur, die nu voor de bedreiging komt te sfaasi. dat hij' moet realiseeren wat lyj Öpl tast opgenblik niet realiseerbaar acht. Btoëfler verlies. En de daardoor ontstane otoefcérheid heeft èen Schok 'gegeven aan het vertrouwen dat die grondslag is vaW otals aüaatsehappelïjk leven. Behalve nog dat Kli nog duidelijker 'dan rèedsi bet geval was, de gevol|g|en zich zullen voel- 0aar: ttaken in minder koopkracht van hen die te voren vlot kloehteiï. Toer de arbeiders1, en werkelijk niet mittóer voor de ambtenaren, die bij' ieder denkbeeld van loon- en salarisverlaging dadeKjk' verontwaardigd! 'vragen: waarom cadet de malaise het eerst verhaald wor ded fep onze loonen en salarissen? ftlan mfen er opnieuw uit leeren, dat de inkom1- siteavermindering reedis te voren Mj de btesïftemde klasse is begonnen. Er zijn in de laatste maanden veel „nieuwe ar- mtetst*' gekomfen bij' degenen die er al w3re«. De „versobering" van de levens- w%ae is' daar reeds veel ernstiger "doorge- viötertF djan in andere klassen. IWie door zijn 1 "Xmstandj gh eden m staat is icïe zaak filosofisch te beschouwen, kbn er oog Voor hebben, dat slechts het uitsnijden 'van de zieke plekken ons za- ke»Seven weer gezond kan maken. Wie er bauw bij' betrokken is; zit in zorg. £&aar één ding kunnen allen ptrobee- reS»: de zaak niet erger maken dan Zij is,. 'W® weten heel goed dat dit een moei lijk s»ït te voeren raad is; want wie in zaleéts zit heeft wel degelijk te letten op wat kan gebeuren. 4ïaar .we willen toch den raad ge venlaat u niet te veel meeslepen door piraatjes'. Iedereen zal zich zelf daaraan stelfetfdig voelen. En toch zal iedereen noie moeten toegeven dat er. veel kwaad daar kön geschieden, ten opzichte van de goeden, die er gelukkig aok nojsf ïïeel Veel zijn. Ï5ht in het geval van de BankaSsdciatie, een aantal andere groote banken, met de Nederl. Bank aam het hoofd met *4 mfflioen te hulp kwamen om' de looi- pende zaken spande te houden, betee- feent wel niet dat houders* der aandeelen P# ïnillloon gulden) er zonder kleer- Sfeheuren zullen afkomen; en beteekent ook niet dat die wrakke debiteuren tiier bank ongemoeid zullen worden ge laten maar (hjet beteekent wèl dat er ia die leidlende financieele kringen ge noeg vertrouwen is fn den algemeeneni aftrad van ons zakenleven, om zij het dok met strenge voorwaarden Vooir' de aandeelhouders der Bankassociatie, hadr Zaken gaande te houden, en zoo te voor- feowC-n dat de deposanten en crediteu ren het hunne niet meer zouden kun nen krijgen, '"ets; wat juist op den alge- mee nen stand van zaken een noodlioitti- fcfe* invloed zou kunnen hebben gehadl bS? 'een credietinstelling die over zow- vcef plaatsen werkt als deze. DE SALARISSEN VAN IIET RIJKSPERSONEEL. De Telegtr. verneemt omtrent het on- derhoiuid.'. dat Vrijdaginrddag een deputatie' uit dein Bond va® Rijkspersoneel met den minister van financiën heeft gehad over de salarisverlaging, oog het volgende: Bij mlonde van den heer Perdok; voor zitter vain de Centrale van Vereenigingien van Personeel in Rijksdienst,, werden aan den minister die twee volgende vragen gesteld le. Is het juist, wat in "De Telegraaf is medegedeeld omtrent de komende sa. larisverlaging van 10 pet., wat wel is tegengesproken, mlaiar op een zloodanige wijze, dat ruimte overblijft tot Jwijfèl, nu ook de Hajagsche correspondent véöq De Telegraaf zlijn bericht staande houdt, dat de regeerimgi de salarissen zal ver minderen? 2e. Ligt het in de bedoeling van de regeering' alvorens tot salarisverlaging over te gaan, daaromtrent advies te vra-, gen aan de centrale oommissie voor* georganiseerd overleg en bp dat advies te wachten? De minister wen'schte op de eersite vraag het antwloord slchuldjg te blijven en eerst de interpellatie-Ketelaar in de Tweede Kamer af te wachten. Bij' die in terpellate is het zijn voornemen zooi- als hij aaln de deputatie verklaarde, het rijkspersoneel omtrent zijn plannen in te lichten. Op de tweede vraag antwoord de die Minister, dat hij' zto® n'otoidig, het adl- ries rain de centrale commissie Zou in winnen1. Uit Zeeiuw&ch-Vlaanderen iWi D. Tot adjunct-com'mies' ter 'secreta rie van Velsten is benoemd d(e heer J. J. van der Weele, ambtenaar ter secretarie van Bresken». KERKNIEUWS. Het. provinciaal kerkbestuur vamj Zeeland heeft in zïjtn Mei-vergadering tot lid van de Algemleene Synode be tnoemld, 'dr. G. J. AVeyland, pred. te Vee re, en tot zlijhen secundus den heel P. v. Linden, pred. te N i e u w e rj kerk (Duivelanid). N. R. Ct. 0 BBenaesBeiHZH Maandag 15 Mei a.s'. bezoekt de Commislsaris der Koningin d|e gemeenten WiSsenkerke en Kortgene en Dinsdag d, v. Clipge, Sint Jan®teen en Koewacht. Uit Middelburg. Tpeïi Zaterdagavond de politie een' paar al te luidruchtige mlantien op de Markt tot kalmte aanspoorde, 'beleedjigde een hunner den agent, waarop deze tot' aanhouding (overging. Hiertegen verzette» zich de andiere man, die onder den in-: vloed van drankmisbruik verkeerde, en', hij giUg daarbij' zoo* ver, dat hij zelfs een! f ter assistentie gekomen agent, bloedend verwondde. Beide mannen werden in arrest gesteld en na opgemaakt proces! verbaal weder in vrijheid gesteld. De heer P. van Langieraad, heeft naast zijn grossiers- en importzaak' van motoren en rijwielen welke in de St Janstraat gevestigd blijft, op de Lange Burg alhier een filiaal van den ver- koop aap particulieren geopend, waar wij hedenmorgen een kijkje namen. De nette wmkel is een aanwinst voor de s Lange Burg; terwijl ook binnen ailes er j keurig en netjes uitziet en een ruimte werkplaats gelegenheid geeft tot het món- teeren van rijwielen. V r ij z. C h r. J o. n g e r e n- bntnd. Zaterdagmïddag werd in het 'gebouw der Vereenigiojg vopr Vrijzinnig Hervorm' den a lhier de opeuingsverigadering ge bomden dier gewestelijke conferentie van den V. C. J. B. Het kerkgebouw, dat om den kansel fraai mtet voorjaarsbloemen versierd was, w|as goed bezet. Dr. J. P. Cammegieter hield een ope- mingsWioibrd en wees löp de vier letters: V. C, J. B. Het was' de bed|oelin|g om deze vergadering te laten voelen het leven dat achter die letters verborgen ligt. Spr heette miet een enkel woord dir. L. J vain Holk, secretaris van den Vrijiz'. Chr. Jongelingen Bond, welkom1, die de schep per daarvan is geweest, en zich daarvoor heeft „vrijgemaakt"daartoe zijln ambt er voior een jaar aan heeft gegeven, en thans als zoodanig voor het eerst een gewestelijke conferentie bifwoiomt, zoódat aldus dir. Cannegieter, wij! u eigenlijk in- stalleeren. Spr. wenschte dr. van Holk het beste em alle mogelijke succes toe. Nadat een der dames conferentielederi top zeer verdienstelijke wijze een recita tief en aria van BaCh had gezongen, besteeg dr. van Hplk het spreekgestoelte!. Deze bedankte allereerst dr. Cannegie ter voor zijn hartelijke welkiomiswoórdeu, iom' daarna Ie komen op zijm onderwerp „De beteekims van den V. C. J. B, Spr. nam daartoe in dè eerste plaats kan Ide V. C. J. BI voor velen werken. Efi. wanneer Wij ons door de geneeskracht van de H. 'Graal willen laten helpen, dan ligt èr weer iets1 vóór ons. Mocht de V. Cv J. B. die kracht voor velen brengen. Na een fraai viool solo-nummer werd de vergadering! door dr. Cannegieter ge sloten, die den Bond aanbeval in de be langstelling en sympathie van alle aanwe zigen. Tevens werd, op vdrzoek van dr. Cannegieter, de nieuw-aangdbrachte elec- .trische verlichting ontstoken, waarbij Spr. dank bracht aana'llen, die door hun gaven de electrificatie van het kerkgebouw had den mogelijk gemaakt. Hoewel het nog vtol daiglicht was, mee- nen Wij wel te mlogen zeggen dat het ge bouw 's avonds z'al baden in een zee van licht. Met een ontsteek zeven kaarsen" had dr. Cannegieter den koster verzocht de verlichting' te verloone.n. (Een giezteigde in het Noorden van ons land gebruikelijk wanneer men blij1 te mioede ijsf;) Het waren er meer dan zeven! Na deze of'ficieele sluiting bleven, de congressisten nog bijeen, iota! later 's avonds zich in de sociëteit St. Joris iaan een gemeenschappelijken maaltijd te ver- eenigen,, en de Zaterdagavond en Zondag door te brengen niet onderlinge confe renties, bezichtiging der, Abdijjoimgeving gemOeïnsch appelijke lunch enz. Ruim een 80-tal leden, hadden zich op gesteven. Zelfs uit Brielle waren er over gekomen, zoodat de lafdeeling Middel burg met genoegen op deze dagen terug Zal kunnen zien. m tP7 I is rijst met (Ingtez. Med.) Bij kinkhoest hebben vele verstandige Moeders hunne lievelingen Abdijsiroop toegediend. Ook als de andere huisge- nooten een beginnende verkoudheid hebben, nemen velen de beproefde Ring Walcheren C. J. V. Zaterdag 6 Mei hield de ring' Walche- van het NederlandSch Jongelingsverbond1 in de BogardZiaal alhier haar ringver- gadering en ledenidag. Nadat verschillende leden der omligglende alldeelingen zicl\ in de BogardlZaal verzameld hadden, en de vergadering met gebed was geopend hield ds. Koenekoop van Biggekerke een openingswoord, waarin hij allen hartelijk welkom toeriep op dezen eersten ledendag. (Iiayte. Med,} een zeeri Hij gal daarna het woord aan. den heer het beeld vam de zee. Wapmcer wij' die Tabak uit Amsterdam, die sprak over voor een duinrand hoor en, er een vagen indruk van krijgen, dlan zegg'en wij' elkaar, dat is de zee. Doch dat i s nog niet de zee. Evenmin als wij' die vanaf een duin top aanschouwen. Maar wanneer wij in een kleine boot op zee zijn geweest, en behouden weer zijn geland, dan kun nen wij goed zeggen, diat is de zee, Want dan hebben wij' de zee ondervond den. Zoo is het ook mtet dten V. C. J. B. Wij hebben er allen wel eens van ge hoord.- van de kampementen ,van de georganiseerde avonden. Ma,ar dat is de Bond niet. Alleen de opzet ervan, waar na zich in den loop van zijn korten be- staanstijd zich 60 afdeelioigen hebben ge vormd. Het samenbrengen van jonge men* «KERIKA EN DE INDISCHE FINAN CIËN- He Amerikaansche regeering droeg titer ■*0ksuI te Batavia op, nauwgezet de be- grootingspolitiek en de bezuinigingspoli- ®ek van de Indische regeering na te gaarf verband met Indische leeningen in het buitenland. De Amerikaansche consu heeft diensvolgens verzocht aan de In- di*che regeering, hem toe te staan de "öfFootinigsstukken in te zien voorname; «Pt betreffende 1923. Een tweede telegram! gaf de volgende *Were toelichting: De Amerikaansche consul verklaarde gte«n instructies te hebben ontvaMgen loj iwt nagaan van de Indische begroeting. »et departement van Financiën verklaar 8®, dat er geen sprake is van bedreiging Intusschen slaat vast, dat de Ameri taa»nsche consul een geregelde verbin met het departement van financiert ®nderhoudt en eveneens, dat hij inzage krijgt van het Indische begrootingsont rWerp 1923, indien dat Zal zijn gepubli- Uit Ylissfage*. Men schrijft ons uit Vlissingien: De eindelijk gisteren ingetredten lente, (bad honderden naar onze boulevards getokt, om te profiteeren van zon en zee- en van het steedis heerlijke uitricht over /.ee en land. De café's aan de zeezijdte mlochten zich reeds in een vrij dp uk bezoek ver heugen. Kortom het was een voorbode van hetgeen ons weer op mooie Zómer- zondagen te wachten staaf, moge zij in groote getale ons deel zijn. oa Uit Walcheren. Vrijdag gjaf de burgemeester van Arnemuiden de heer H. G. Horninigle een feest aan de schoolkinderen van Amemuiden en Kleverskerke. Des '6 mlorfgen werden dfp kindlereri onthaald op koek en timonadp in d© school, welke bij deze Gelegenheid, ver sierd was, waarna dp kinderen den bur gemeester eenige liederen toezongen, w suroij zijn aanstaènde dtoor een der k:n'- deren bloemen werd aangeboden. Dnar- tii trnik elk kind met een caidpautje vroo- lijk huiswaarts. Des namiddags 2 uur werd begonnen mei koekhappen, ringloopen enz. enz., waar ook nog prijzen aan verbonden waren. Door den melkslijter te W e s t k ap pel Ie is van af heden de prijs van de melk gebracht van 14 op 12 cent den L./ vrjj aan huis bezorgd. Leden dagen in Ringverband' onderhoudend referaiat waarop verdere 'bespreking volgde. Om 6 uur werd in het Militair Tehuis het maal genuttigd, waarbij gelegenheid gegeven werd voor deiiige Voordrachten die Mijktens het applaus wel m d en smiaak vielen. Om' 7 uur waren allen weer in Bogardz'aal vereenigdl om' te luisteren naai 1 den heer Petermeijer uit Middelburg, die tot onderwerp gekozen had,: ,,De bakens verzetten". Spr. schetste in hoofdlijnen wat zij'ns inziens de C. J. V. aan haar, leden z'al moeten geven in de toekomst, en wees op eenige middelen om het jeugdwerk zoo' productief" mogelijk te ma- i ken. Evenals op dat van den Meer Tabak j schen ooi het godsdieoistog en_ geestelijk l volgden op djt referaat eenige vragen,! leven dieper te maken, het zijd Lallerlei; gig ]ieer Petermeijei' 'bcantwioioii-ddé. j dingen bij elkaar, waardoor men van Nadat d's. Koenekoop een móóie bij-s de V. C. J. B. wel eens hoort.. "bielinleiding hield over Matth. 18 (Jezus Dit is het rustige van den Bond, opj en de kinderkens) werd de vergadering deze wijze d|oor vacantiekampen en hetl »met dankzegging geëindigd. We gelooven' Uit Zotd-Beveland. Men schrijft ons van uit Ka~ p elle: Thans is men overgegaan om een begin' te maken met de herstellingen aan het kerkedak van de Ned. Herv. kerk alhier. Het is zeker niet voor den tijd, vooral het dak van de koorkerk ziet er erg gehavend uit. Op onderscheidene plaatsen drong het water door; vooral de laat ste storm heeft er toe bijgedragen dat niet langer gewadht kon worden. Zoodat na met vocrloapige herstelling wordt &an- 'ftevwBjVea. reliigieuse leven te verdiepen en te ver sterken. Maiar de beteekenis van den V C. J. B. gaat dieper. Wanneer dit alleen' de V. C. J. B. was, dan was die vereeni- ging precies als andere vereenigingen. die een nuttig of gloed doel nastreven. De beteekenis ligt hierin: de V. C. J. Bi. 'is de vorm waarin zich kleedt het zoeken "an den jongen mens'ch van diezen tijdL Het is eeh bond van zoekenden, ion* een eigen, ware persoonlijkheid te wor den, Hij is niet gebonden aan of een uiting van een bepaalde kerk, of wereldL beschouwing; wamt de V. C. J. B. wil alle onbetwiste krachten, die in een ziel leven naar boven werken, en ordenen tot een vast, en duidelijk bezit. De V. C. J. B,. gaat dus uit van eeö drang tot zoeken,naar oude of nieuwe geloofsovertuiging: dat dpet er tenslotte niets toe. De V. C. J. R heeft geen afgewerkt programma, dat is het onrustige werk. Ieder ,;zoekendle" is er welkom'. Maar dat zoeken is niet krampachtig, het is de spontane uiting van wat in ons leeft! En de V. C. J. B. wil het vooral zoeken in levensverdieping, in plaats van in levensverbreeding. W'ij hou den wel de verschillende slroomingen bij maai" 1 e ven s vejrdi epiug is voor ons de hoofdzaak. Spr. neemt de Parcival-stage al's sym bool van het werk van den V. C, J. B:. De,je sage van den dolenden jongen rid- is heel diep gegrepen in de ziel van Noomd-Europeanen. In de litteratuur gen ridder, van den ;;rèinen dwaas" komt de ParciM-figuur veel voor. En nog. Er is nog altijd Amforias, de lijdend^ mensch; er is nog altijd Kunrid jdat de Jongelingsvereeniging voldaan kan zijn over deze proef, 'die zeker door meer dere ledendagen gevolgd zial worden. Ned. Hellv. Kerk. Door het prov. kerkbestuur van Zee land is tot dte evangeliebediening toe gelaten de heer H. Th. Obbink Jr., cand doctorandus te Utrecht. ONDERWIJS. Geslaagd voor 3en stuurman, groote stoomvaart, de heer A. A. Paasse, a 1- hier. Te Arnhem slaagde voor onderwijzer de heer J. L. Back, te V1 i s s i n g e in. Be'noemld tot OndterwijzJer aan de' sichooï met den Bijbel te Col ij n is- pllaat de heer J. A. C. Varel te Vlis- singen. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. scL'n'-te afschaffing van olke degressie in de spoorwegre:zigerstarieven en een on gemotiveerd ingrijpen in dp economische pos'tie der betrokken streken, die daar door slerk benadjeeld worden. In een ujtvoerige memorie van toelicli- tinjg wordt aangetoond) ,dat die degjreslsie er steeds geweest is, ook vóór die kilonie- tterotoêkjes en kilomteterkaarten, en dat zij gemotiveerd wordt door het commercieel belang der vervoerders en een hoog be lang van staatseenheid. Het igeheele verkeer van en naar die streken (het oommercieele zoowel als het 'wetenschappelijke (congressen!), 'tvreem delingenverkeer, het oontactsfverkeer mtet het centrum', familieverkeer enz. enz.) had zich ontwikkelds op de basis dier de- gresj 'e. En dat word|t nu plotseling zon der moti veering afges'cliaft en voor die uit nti ddc! pun tigen wordt een reisverduring ingevoerd ,die in veel voorkomende ger vallen tegenover de vroegere tarieven een verduring met 156 tot ruim 300 pet. beteekent, gelijk het stuk aantoont. En 'de henadeelingl door die plotselinge uitbreiding wordt óf niet gemotiveerd óf zlco zwak als de minister d(at gedaan heeft in antwoord op vragen van het Kamerlid Hermans'. Er werd misbruik gemaakt van zekere kaarten .wordt .gesteld^, doch dat is toch geen reden om de degreSsje zoo maar af te schaffen. Volmaakt onjuist is de bewe ring, dat dje Kilometerkaartreiziger op kosten van den 'belastingbetaler reist, gei- lijk het rekest aantoont. Boivendun moet allereerst het staatsbe lang 'n bet oog gevat. En dat eischt be vordering, van het verkeer naar het cen trum-, economische continuïteit en niet plotselinge betaling van een tekort on evenredig zwaar dioor weiningen. Diat dit die weinigen andters dan de minister steil .wel degelijk zwaar dirukt, wordt eveneens aangetoond. Verder betoogt de ntinisler, dat een analoog' soort kaarten elders niet voorkomt. Doen is diat een motief, een motief vooral óm in dezen tijd een deel van die bevolking even extra le caan benadeelen? Enkele nóg, minder beteekenende argn- men'sr. w.orden verdeer nog weerlegd, waarna de commissie ten slotte betoogt, dat het gewensclit is, djat de verkeerde maatregel (van opheffing der degressie, met name ook dóór intrekking dpr Kiló- meterkaarten), die èn een fout èn een onrecht en een eenzijdig,e benadeeling be teekent, zioo spoedig mogelijk wordt inge trokken. Dezer dagen zal van het bovenbedoelde comité een oproep uitgaan om een over geheel Nederland werkende nationale per manenle organisatie van spoorwegreizi gers te vórmen, die de belangen van den consument (i. c.den spoorwegreiziger) zal vertegenwoordigen tegenover de groo te vervoerslichamen (spoorweg-, stoom boot- en tramwegondernemingen door ge heel Nederland(). I i 5a !S N 1$ ,ir e d. n, 2 :n, a- .e r u- n a- 11= r- ;n e- m 10 Op 4 Mei bij het gehouden examen ie 's-Gravenhage voor kantoorbediende te klasse is geslaagd dte heer J. van den Berge "werkzaam op het Postkantoor le Oo»t burg. V'löor kilomieterkaarten en de gressie in de spoorweg reizigers-tarieven. Door een interprovinciaal comité uit de uitmiddelpuntige provincies (Groningen, de stoffelijke begeerte en dan de Par rival Friesland, Drente, Limburg en Zeeland het zuiver idealisme, de door daadkracht gevestigd Groningen, Emrn ast raat 9) is sterkere, en door een smetteloos leven aan de Tweed® Kamer een rekest inge- diepere. Parcifal mioèt leven. Hij is de- diend, waarin met kracht wordt opgeko- cPne, die die lijdende menschheid redt,men tegen het nieuwe reizigers-larief- die haar voert tot een beter leven. SAwteem ,dat d:t jaar met 1 Januri ten En de geneeskracht ligt in de H. Graal nadeele d:er provincies en zonder .goed- dat is het eeuwig goddelijke, dat lot ons, keuring van de Volksvertegenwoordiging is gekomen (plotseling is ingevoerd. Zoo als da Parcival Anrfortas genas, zooDeze verandering beteekent een ptot- IIANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ Overal Waar loonsverlaging aange kondigd is, hebben de bouwvakarbeiders in stad en provincie Groningen 'be sloten heden in staking te gaan. In de stad Groningen zijn reeds een dui zendtal bouwvakarbeiders bij' deze sta king betrokken. n LEGER EN VLOOT Hr. Ms. „Zëeland". Blijkens door het Dep. van Marine ■ontvangen bericht bevond Hr. Ms. Zee land zich Vrijdagavond .omstreeks 8 uur dwars van Beachy-Head. Aan boord was alles wel. SPORT. Te Oud-Vossemeer werd Zondag namiddag op het terrein van V. I. O. S. een match gehouden tusschen Eendracht van Oud-Vossemeer en Excelsior vaUj. Lepelstraat, met 5—2 in het voordeeP' van kiatstvermelde club. De N. V. Nederlandsch Sportpark heeft plannen tot uitbreiding van het Slp-^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1