extra korting. HET IS ER MOOI :-ï HET IS EU GEZELLIG. De Weg voor alle Pastilles Elk© koop©^ van i pond ontvangt r/2 pond* Elke koopei» van 2 pond koopep Klke koopoF van 1 van van 4 van 6 *21 ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD STEENHOUWERIJ STEËÜHÓÜWWERK, VOGELNETTEN^ IlsfepSe bsHan m 2 P® de Gruyter ©n® In het SCHUïïElfSlfOF van Dinsdag S lei tjm. Zaterdag 13 lei. "^SSSSgi faïda I Verkrijgbaar in alle goede Rijwielzaken. MARKIEZEN JAL0UZIEËN en ZONSCHERMEItë Middelburg. G. H. VERTREGT. Go J. HOEK, 0, WAT HE& 7y riOOlE TAM07E.5! FIKKIE, ZEG ££N<3 HOL DAT ZIT: 11 F0E.T3T nOOIT-W HEBT GEIli HAtlOIÓ, £11 TOCH ZyNZEHAGLLWlTÜ?? Op Maandag 8, Dinsdag 9 en Woensdag lO Mei. Speciale aanbieding van onze prima Witte Bosmen a 16, 22, 25 en 35 ets. per pond, Deze week is deze reelame alléén geldig in onzen winkel, LAHGE DELFT - MIDDELBURG. Disisdagavond concert van het Middeiburgsch Muziekkorps, Directeur i. MORSCS. lederen avond Strijkmuziek in den tuin. x Donderdagavond concert van het Viissingsche Muziekkorps „Ons Genoegen". Zaterdagavond Doneert van het üiddelhurgsch Muziekkorps Dir. J. DORICS. lederen avond cabaret van 8Vs uur tot 11 uur. Vermakelijkheden in den tuin. Entreeprijzen's middags f 0.25. kinderen f 0.10, 's avonds f 9.43 pi. belasting. Ais bijzondere attractie zal aan iedere(n) 300st@ feezoeker(ster) een zilver horloge aangeboden worden, (middag bezoekers niet medegereke&ïL) OP WERKDAGEN. OP ZON- en FEESTDAGEN 7"t E 8 E «is 4 „TRAN5VALIA" MIDDELBURG S3" sa. Verkrijg baar bij de Firma's JEELOF Noord sir SCHULTE THIEME, Lange Dei ft. O «r O h VAN Veersche Weg T 250, Middelburg Levert uit ruimen voorraad alle soorten Speciaal adres voor GRAFWERK, in alle stijlen en prijzen voorradig, Beveilig ave gebouwen tegen vocht door kleurlooze bestrijking met Bestol, kost zeer -weinig. Waterdicht maken van kelders, bepleistering 1 c.M. voldoende tegen drangwater. Fabr. A. G. v. BEEST, 's-Hage, Depot voor Nederland GERRETSON Co., Rotter dam, Eipstraat 74. Tel. 2462. ter bescherming van Uw gewas. Nieuw Net 10'/2> Gebruikt Ge repareerd 9, gebr. ongerep. 5 en 3cents per vierk. Meter. Op maat es ait voorraad ver krijgbaar. Bij bestelling soort en prijs te vermelden. J. VAN BEE- LEN, Middenbavenstraat, Ymuiden '>1\ de beste NINOERZALF Ml'ér tsöen Lea?e,roode, onisiokeia, -j. piinHike buid bij zukjeiincien Vlissingen, Middelburg en Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Be» half nor voor veirtr«& naorgens worden geen goedejp«r neer n.angenomep. Vervoer van Passagiers, Goederen en ?ee met de snelvarende Salonboot „KONINGEN WILHELMINA" Greo van vertrek in Mei. Van Vlissingenv. Midd. v. Rott Maandag 8 vm. 8.vrn.- Dinsdag 9 8 Woensd. 10 8. Donder i. 11 Maandag 15 8, Dinsdag 16 Van Vlissingen wordt 's morgens 12 uur naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te Rotterdam N.y. Transport en Expe« ditie-On derneming v/h Erven G. V< >3j te MiddelburgB. EENHOORN, te VlissingenW. v. OOSTERHOETJ te Dordrecht* GEBRs jBUTTENHEK. De Gruyter's Witte Boonen-Dagen pond Bovendien onze lO 0/ ontvangt 3 pond. ontvangt 6 pond, ontvangt 9 pond. BEZOEKT DE TENTOONSTELLING HANDELBpa Agenten te Middelburg, P. A. PIEÏERSE, Seissingel R 7173 Nieuw- en St. Joosland, JOHs. JOOSSE; Vlissingen, Garage „De Baljuw", Oprit 51 Westkapelle, L. ROELSE. 34 Stoomtram-Maatschappij „Breskens-MalüBghem'. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING, aanvangende 1 Juni 1921 tot nadere aankondiging (Wettelijke tijd). Bresteeas Groede ftohoondjjke Oost burg Draaibrug Draaibrug Aardenburg Bede Bede fO.S. Aardenbarg'J Draai orag Draaibrug Dost burg Sehoondjjke Gro°de Breakens Draaibrug Sluis Sluis Draaibrug öoatbarg Zuidzande Gadzand Baazaad Zuilzande Öostburg 5.55 6 13 5.46 6.01 6.13 6 15 6.27 6 42 6.47 7 05 7.24 7 35 7.45 A V A V 6.30 A 6.45 V 6 14 7.15 6.25 7.26 A 6.37 7.38 V 6.40 8.25 6 52 8.37 A 7.08 8.48 9 32 9 50 10 09 10 20 10.30 8.45 9.00 9.10 9.16 8 56 9 07 9.19 6af 9 30 9.42 9.53 8.15 8.25 8.36 8.55 9 13 9 18 9.33 9 45 10.12 10 24 10 39 10.44 11.02 11 21 11 32 11.42 9.25 9 40 10.25 10.40 10 00 10.11 10.23 11.00 11.10 11.21 11.40 11.58 12.03 12.18 12.30 1.08 1.26 145 1.56 2.06 12.05 ■12.20 12.45 1.00 11.41 11 52 12.04 12.10 12.20 2.31 12.50 1.08 3.23 3.35 3.50 4.00 4 20 4.40 4.51 5.01 3 18 3.33 3 35 3.50 2.45 2 55 3.06 3 25 343 3 53 4.08 4.20 5 15 5.27 5.42 5 47 6.07 6 26 6 37 6.47 3.55 4.0 5.30 5 45 5.27 5 37 5 48 6.07 6.25 6 30 6.45 6 57 6.58 7.10 7.25 6.30 6.45 8.05 8.20 7.25 7.3-5 7.46 8.05 8.23 8 28 8.43 8.45 9.00 8.28 8.43 8.45 9 00 8.56 9.14 10.37 12.10 10.49 12.22 11.«»0 12.33 3 26 4 25 6.10 8.06 3 37 4.36 6.21 8 1' 3 49 4 48 6.33 8.29 3 55 5.37 7.37 8 32 4.07 5.49 7.49 8.44 4.18 6.00 8.00 *<.55 6.30 6 48 7 07 7 18 7 28 7.45 7 55 8.06 8.25 8.43 8 48 9 03 9.15 8 02 8.20 8.50 9.05 10 40 10 55 11.13 11.23 11.34 11 53 12.11 12.16 12.31 12.43 9.45 10.03 10.22 10.33 10 43 11.00 11.15 11.50 12.05 2.35 2.45 2 56 3 15 3.33 3.38 3 53 4.05 10.25 10.37 10.52 10.57 11.15 11.34 11 45 11 55 12.15 12.30 2 00 2.15 3.47 3.57 4 08 4.27 4.45 1.47 1.59 2.14 2 19 2 37 2.56 3 07 3.17 3.40 8.55 4.35 4.50 6.15 6.25 6.36 6 55 7.13 7.18 7.33 7.45 8.03 4.23 4 35 7.35 4 50 7.50 4 55 5.13 5 32 5.43 5 53 5.00 7 15 5.15 7.30 6.50 7.31 7.05 7.46 8.30 11 55 3.20 5.20 6 56 8.41 12.06 3.31 5 31 7.07 8.53 12 18 3.43 5 43 7 19 10.45 2.10 4.47 6.27 7.21 10 57 2.12 4.59 6 39 7.33 11 08 2.33 5.10 6.60 7.44 ®>e tremen 6af en 7af rijden alleen *a Woensdags (marktdag Oostburg), DE DIRECTEUR WÉÉS Sses SI @3 b' O FIETSERS Verlicht die borstbe* nauwdheid, die vree* selijke adembeklem* ming met Valda Pas* tilles. Door het smelten dezer Pastilles in den mondkomen antisepti* sche gassen vrij die een weldadigen invloed' uitoefenen op de lucht* pijpen. Voorkomt asth* ma of bronchitis door tijdig Uw hoest, ver* koudheid, keelpijn te genezen met Valda Pastilles. jMaar vraagt en eischt ^uitsluitend de echtei die slechts worden ge* leverd, verpakt in ge* sloten blikken dooien, met Nederlandsch op* schrift en ongeschon* den Nederlandsche waarborestrook. Voor dusdanig verpakte Valda Pastilles wordt alleen -gegarandeerd. Bij alle apothekers en drogisten a f 1.— per doos met den naam ival/DA; Vqot RECLAME uwer artikelen te vesteïïjk ZEEUWSCH-VLAANDEREN is het DE AANGEWEZEN COURANT. roefnummere gratis ter beschikking, Iplaag raltn 4100 exemplaren Uitgave van FIRMA A. J. BRONSWIJK, Ooatburg. «s Fs! OS ss es oï V 'S HET BERIJDEN VAM 7BAMSVAUA BAMDEM j|P DE BEST| BAND RlJWIELFABRIEK ;vV -Y./V SS «na» Skï SS1 SB B GS gf SCMUMAflfl'S RECLAME BUREAU WORDEN TEGEN CONCUR- REERENDE PRIJZEN GELR* YERD EN VERNIEUWD-. Vraagt prijsopgaaf. d e volgens gepatenteerde vnding uit hoenderei wordt ve-vaard'gd oefent niet alleen een buitenge woon gunstige invloed op schoonheid, g' zond- feid en zachtheid **er huid uit, maar is ook het natuurljjkste, doeltreffends e en goedkoopste mid del voor verzorging der buid. Het wa schen met Ray zeep bereid door d eigenaardige samen stelling en zachtheid van het schuim een direct welbehagen. Mectr. Drukkerij G. W. DEN DOER, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 4