FEUILLETON. HET TBAS1SGH LOT. Gezondheidéberichi. genezingen door de kruiden. BUITENLAND. „Ik kom U vertellen schreef zij ons hoe voldaan ik ben over het gebruik der Pink Pillen. Ik was zeer bloedarm, altijd treurig en leed geregeld aatf ge weldige hoofdpij nen. Met de Pink Pillen is dat alles verdwenen en ik ben nu krachtig en zeer gezond". De Pink Pillen zijn eenuitstekend geneesmiddelvoor de vrouwen. De vrouw is inder daad meer in het bijzonder onder hevig aan aandoe ningen, die het Mej. H. Joukdan. gevolg zijn van een verarming van het bloed of een verzwakking van het zenuwstelsel. Ge durende de vorming wordt zij bedreigd en heeft dikwijls hevig te strijden met de gevaarlijke ziekte, die men bleekzucht noemt, die ernstige bloedarmoede, die vaak bij jonge meisjes voorkomt. Later bij het keeren van den leeftijd ondervindt de vrouw organische storingen, die men met de Pink Pillen met succes bestrfklt. Kortom, de vrouw heeft in het algemeen gedurende haar bestaan, veel meer te vreezen van de verarming van het bloed en van de verzwakking dan de man dat bewijst hoeveel hulp zij vindt bij de Pink Pillen, die tegelijkertijd een wel- dadigen invloed hebben op de twee voornaamste factoren van het physieke evenwicht, n.l. op het bloed en de zenuwen. De prijs der Pink Pillen bedraagt f 1.75 de doos, f 9.de zes doozen. Zij worden verkocht in het HoofddépotNassaukade 314 te Amsterdam. Eisch dit adres en de Hollandsche gebruiksaanwijzing. De Pink Pillen zijn ook te verkrijgen bij alle goede apothekers en drogisten, o.a. bij PAUL SLUIJS en N.Y. C. A. SCHULTE. (Iajgfee. Med.) Voor elke ziekte een ander middel. Suikerziekte - Bloedarmoede - Onmacht Asthma - Hoest - Bronchitis - JEtheu- matiek - Jicht - Zenuwpijn - Kritieke leeftijd - Constipatie - Huidziekten Huiduitslag - Eczeem - Jeuk - Puistjes Wouden en Zweren - Baardz. - Haarz. en Anusz. Zelfs indien gij alle vertrouwen in de geneesmiddelen verloren hebt, aarzelt dan toch niet om bij M. SNABILIE, Groote Markt 7, Rotterdam, aan te vragen de gratis broehnre No. 150 omtrent de producten van Dr. DAMMAN, Specialist voor Kruidenbehandeling, benevens de bewijzen van genezingen in de ernstigste en oudste gevallen. Verzoeke duidelijk op te geven voor welke ziekte. VAM NICOLA AS II EN Z3JN GEZIN. GEN (HA LA SUPERB A. II' (Wprldt vervolgd). Wij ontvingen een uitstekend bericht -over de gezondheid van Mej. üi5lkate JouRDAN,rue Onézime teNeuvy-sur-Loire, (Nièvre) naar aanleiding van haar be handeling met de Pink Pillen. laren brengen. En als' hij daar istajat, •heli bewast dat zijn haren weer zijn ge groeid ,'b'idjt 'bij' tot God. om' zijn oude kracht en rukt de pilaren om, zoiodht ,,de dooden 'die hij in zijn sterven gedjopdj heeft, ïneer warffn, dan die liij' in zijn leven gedood Had" En nu een kiort overzicht ran de 10'nt- wikkeling die dfeze geschiedenis in de lopera heeft. In het eerste bedrijf dfe klacht der Israëlieten in hun slavernij, tot ze op gewekt worden dloior de gloeiende woor den van Samislon, dje in een twist met 'Ahim'elech, den sjatraap of bestuurder van Gaza, over de macht van dien God der Is raëlieten blo ven die van Dag:on, dea Sa traap doodt. Die Abimelêch lroorl in den Bijbel wel in een geheel andere pe riode thuis1, maar d(at moet men net zoo nauw nemen. Ban Volgt de overwaaiing dier Israë lieten lop de Philistijnen, maar.... dan verschijnt ook Dalila, de verleidelijke,, aan het hoofd van dje danseressen vah Baigfon, 'die quasi dfen overwinnaar huldi gen. Het begin van zijn val. Het tweede bedrijf speelt in de woning van Dalila in het dal van Sjiorek, waar zij' tegen het vallen van den nacht Sam1* spn wacht zeker van zijn komst. De om- koioplngsrol dien die Bijbel geeft aan de Pliilistijnsche hoofden, wordt hier ver vuld dioor den Ho,ogen Priester van den Dae'iOhilienst, dje vooral z ij n gpd wil stel* ■E¥38T5SSH.K3S,3L5. HOM len tegenover dien van dje IsraelieleO. Maar zij heeft de geklbelofte niet nooidig ■want als goede Phistijnsche haat zij den geweldenaar SamSon. En als dlie dan komt weel zij hem ook te betooveren in weer wil van zijn geweten en va» de waar schuwende stemi van bfojven in d|en vorm van een zwaar onweer. Maar zjoo- heel makkelijk slaagt haar verleidingspoging niet. Het geheim d;at zij van hem vraagt, zegt hiji niet. Totdat zij haar laatste troep uitspeelt en toor nig weg|g|aat. En dan volgt hij'! Het af knippen van het haar wlonen we echter niet Wij. We zien alleen diat Dalila naar buiten komt en dè op de loor liggende soldaten binnenroept, we hlooren S;amr sou van „verraad!" roepen en dan is het gebeurd. In het derdie bedrijf eerst de gevan genis, waar de blimtdie Sam'son in een inloten lo|opt, en waar van achter de tralies het geweeklaag der gevangen Is raëlieten zijn eigen lijden nog1 verzwaart. En dan als tweedie tafereel het gpoote feest in den tempel met liet tragisch slot. En nu we zooveel lover den inhoud' van dit werk te vertellen hebben ge had, mjoete'n we een bespreking van de muziek uitstellen tot de volgende week. "Want die nrbziek heeft dit Werk Lot iej.s heel bijzonders gemlaakt en is wel een afzonderlijke 'bespreking waard. o-. Uitvoerihg G e ni e n gd e Z a n g v e r|- eehigimg le Vlissingen. De biove'n!ge)ufojeinlde zangvereenilging', wier uitvoeringen, onder haar directeur f. Cleuver, terecht .veel belangstellinjg hebben, ook van 'muziekliefhebbers in Middelburg, zlal Dinsdag 16 dezer ju het ooncertgebiouW een ctohcert geven dat ook wel weer de .a and acht z'al trekken, èn om dc werkeh èn om de solisten. Als koorwerken zullen worden uil- gevoerd: „Vomi igjdldhen Hom" het ook hier vroeger eenige malen uitgevoerde zeer mfeloü'ieuse liederen-spel van J. Rhebiberger, voor kopr en vier solisten, en voorts de bekoorlijke „Deutsche Tan- ze" van Schubert. Maar daarnaast heeft die vereeniging zich de medewerking verzekerd van een veel - Veijwach tin üf-wekkend e rij soli Men: Als sopraan mej. Mia Peltenburg, uit Haarlem, wier zang! nog in het begin van dit seizoen hier ter stede zoo'n diepen indruk achter liet dioor haar vertolking van de Peri-partij in „Das1 Paradis ,und die Peri"; behalve die Solopartij in het werk van Rheinberger, slaap ook e enige liederen van Amdries'sen en Gesar Franck voor paar op het programma. De alt mevr-. Else Dröll—Pfaff, uit Duisburg, /al eenige liederen van Brahms en Wolff zin gen. De tenorpartij wordt vervuld duior den lieer N. Wensen, Utrecht; en lelie bas partij door dir. H. v. d. Kahip, Middel burg. Bovendien zal mevr. A. Cleuver—Long, wier gaven als pianiste men reeds vroeger, ?'n Vlisisingen heeft leeren waardeeren, als1 sioliste optreden in eenige werken van Rachmaninoff, Chopin én Brahms. De generale repetitie heeft Maandag, den 15dèn plaats. Nadere bijzonderheden! over den toegang zullen nlolg nader wor den bekend gemaakt. (Ingfez. Med.) (Dertien jaren aan het Russische bof) agar het Franstih ran Pierre Gilliard dieor Marguérite de Rouville. (Geautoriseerd© rartaling.) Nadruk verbtoden, I 46). Vrijdag 15 Juni. Sinds eenige dagen is de 'moestuin |aï en) ziet er werkelijk keurig uit. Er staiah alle denkbare soorten van groenten in en vijfhonderd kooien. De bedienden hebben op hun 'beurt aan den anderen kant van het plateis' een tuin aan gelegd, waar' zij kunpen kweeken wat zij' "willenWij zijln hier gaan helpen met het werk; de keizer ook. Om onzen. vrijen tijd te vullen, nu de tuin klaar is, hébben wij de vergunning aangevraagd en verkregen om de doode hoornen uit het park om' te hakken. Zoo gaan wij van de eene plaats naar de an dere, steeds gevolgd door een wacht, die! met ons meetrekt. Wij' beginnen al ferme houthakkers te worden. Dat zial een fik- B'clien voorraad hout voor den wintel' J opleveren1 Vrijdag 22 Juni Daar hét li'aar derj ÖEKEN1) AIAKIN GEN TOELATINGSEXAMEN GYMNASIUM. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg brengen ter openbare kennis: I. dat het toelatingsexamen volar het Gymnasium op nader te bepalen data zal worden gehouden; t II. dat aanmelding voor dat examenJ schriftelijk vóór 1 Juli 1922 moet wor den gedaan aan den Rector dlan wel mondeling aan het schoolgebouw op Dins dagmiddag tusschen 3i/i en 4 uur, dan wel Zaterdagmorgen tusschen 11 en 12 j uur, eveneens vóór gemekten datum; III. dat, volgens de gewijzigde ver- j ordening, igeen 2e toelatingsexamen meer zal worden afgenomen. Middelburg, den "2 Mei 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. (Van onzen Parijschen correspondent). (Nadruk verboden). Florence, 28 April. De Par ij sell e hemel boudeerde. De „cliauffage centrial" bij' oüsi in huis' wals met '1 April stopgezet en de grotete ver warming, door Phioebus' Apollo igestoókt, wilde miaar niet brandjen. Op de Place de l'Opéra was het gum- ajb' hx Febr.uiari en in de Champs Elysées kion men zich in de 'buurt van dé Poolzee wanen. T|o,en om ons vpoï. bevriezingsdood' of chro nische neurasthenie te 'behouden, be sloten we den koffer te pakken, (in dfe dubbele 'beteekenis van het woord) en te trekken naar het land, wjaaropi thans' de blikken van die g&njche wereld ge vestigd zijn- Onze eerste halte was Montreux Ik houd niet van 's nachts reizen vooral niet wanneer ik gfeen haast heb en het meer van Genève lachte ons''toe. Tijdens hetgeen men het seteoen" noemt is dit bevoorrechte land verschrikkelijk. Van Vevey tot voorbij' Territet is het dan een karavanserai van noistaligjeke En- olschen en hun rheumlatisnre roosterende Hollanders, een hel van s'pelen en levens- Oiververzadigheid. Montreux in de zomer- vacantie is, als de meeste lUodfe-badl-* plaatsen, voornamelijk goed voor zeker slag zelfvoldane menschen, die hun op perste heil vinden in een kalm ochtend!* wandelingetje, een paar overdadige maal tijden en een partijtje bridge. Doch nu was de invasie nog niet begonnen en ongestolord konden wij er genieten van de omgeving als een idjeaal' mooi bon- bonnière-prentje, onze blikken laten glij den langs het moiré-blauw meer pn de met sneeuw als besuikerde bergen, en de lengen vullen met zoete, luwe lente-luchlt. Hier was de zon, die in Parijs zich schuil hield. De seringen, de camelia's, de Map- we regen en alle vruchtboomen stonden in vollen bloei; honderd! geuren deinden en dreven om ons heen. Na drie dagen wiaren wij deze zaligheid echter moe. Het is innig móloi en het is „repüisant; maar het is te keurig; le gepoetst en gelikt. Zwitserland... dat zijn voor mij de bergen; niet dfe platgetre den oever van die meren, waar de 'tennisj- hanen van de palaces aan elkander gren zen en de gordel (van smaragd) der netjes rond-geknipte palmen... een boulevard verbergt van kapperssalons, bijouterie- en lingerie-winkels tziganentheetuinen en speelzalen. Dus namen wij wéér, den trein en trok ken nog verder naar het Zuidlen: onder, den Simplon naar het laud van Dante en Michelangelo, Raraelloi en.... de con ferentie van Genua. En enkele uren later stonden wij volor de Ligurische zee. Thalatta! Thalatta!.... Wij stonden op liet 'balkon van onze kamer in de „A1- bergo: dogli Giornalisti", het palein aan de via Gavolti, d[a,l do|or de zorgen der Ifaliaansche regeering' haar ;gastvrij- grootvorstinnen uitviel, tengfev'olge van hun 'ztek zijn, heeft mfen het geheel af geknipt. Wanneer zij uitgaan, dragen zijl nu hoeden, die het hoofd geheel 'bedek ken. Juist op' het oogehfclik, dat ik hen wilde pho tographeerentrokken zij' op een teeken van Olga Nicolaievna snel hun hoeden af. Ik verzfette mij! wel er tegen, m'aar zlij1 hielden vol en hadden dol veel plezier blij' d'e gedachte, aldus op de photo te staan, en d'e verontwaar digde verbazing hunner ouders ie zul len zien, hun vi'oolijkheid herleeft, trots alles, v'an tijd tot tijd. Dat doet hun over- bruissende jeugd. Zondag 24 Juni. De dagen volgten elkaar op, alle op elkaar gelijkend, ver deeld tusschen onze lessen en de wan delingen in het park. De keizer heeft mij' vaten'orgen een dwaas voorval verteld dat wal afwisseling is ko'mten brengen in de eentonigheid onzer gevangenschap. Hij was gisterenavond bezig voor te le- ze'n in de roodfe zaal, waar ook de keir zerin en de grootvorstinnen zaten, toen eensklaps legen elf uur een bediend.d fclinntentreedt, die aankondigt, dat de be velhebber vah de Wacht verzócht om! oogentlikkelijk "tot den keizer te worden toegelaten. Deze verkeert in de meening dat er sprake Is van zteer gewichtige 'gfebfeurfetnissen, Üie te PetrogTad hebt- fcen plaatsgegrepen, waar men een ge heid valt niet genoeg te loven is' inge richt als een hotel vopr de perunen- sfchen, die uit alle hoeken van d|e wereld hier zijn samengestroomd... cn beneden, ons strekte de zoh-djoprgloeide zee zich ,uit. In het eerst zagfen wij niets dan die god delijke zee, als van vloeibaar goudf en azuur. Toen wenddfen wij' den blik naar rechts' en wij' onder-scheiddennis' een- kleine afgebakende konr' in liet eindlo- looze Watervlak', de haven, en nog verder naar rechts' dé kaden, de dok ken en lieel het beneideiiigtedfeelte der paleizen-stad. Dezelfdfe haven waar rk, negen jaar geleden, voet aan Wal zette, thuiskomend uit Indie, en' die m'ij' toen een verbijsterende uitgestrektheid! van schoorsteenen en masten-, liuizeiilifojoge s'cheeipisronipen en als watertorren dt;-ior elkaar heen en weer schietende steairi- launches geleek, W|at scheen zij' nu klein! Zij was als een water tobbe, vol netjes1 ge rijde speelgocd'-s'cheepjesEn ver rassing! juist terwijl wiji zoo, keken, begonnen de stolomfluiten van al die Scheepjes te huilen' en te loeien; eeh heidensche kakofonie van die meest lu gubere brul-jgeluideu steeg tot ons lop, en wij' zagen een gerekt en slnal vaar tuigje, omstuwd dh|or tientallen bootjes als muggen, het konrhitetje uitvaren. Toen het tusschen de havenhoofden doorgleed en nog kleiner, leek' in de wijde zee, toen 'barstte dof-di'emiend een kanon schot los, en wij' begrepen, dat dit de Dante Alighieri was': de kruiser waarop de koning van Italië wegvoer vair Ge nua, dat hij' dien Zaterdag had' bezocht. I De kanonnen bonkten met regelma tige lusscheiipo.ozteïi hun pi'otocolaire -schoten over het gouden water. En op het halkon van de kajnei" naast dfe onze wuifde opeens een -kamermeisje harts tochtelijk met haar zakdoek en riep een heel klein piepstemmetje in' de 'onein digheid: „Evira il Re!!"... De koning op de brug van het schip, zal dat stem- ïbelje Wel biet geho;o|rid hebfoten. Het werd stellig overstemd dolor de kanon nen en door militaire mhziek', die nu bij' vlagen naar ons overwaaide. Maar mis schien heeft hij', ontroerd turende dioor zijh kijker, het kleine zakdoekje gezien..) In Genua is er voortreffelijk vp|or de journalisten gezorgd. Het lilotel was voortreffelijk. Vjoor 45 lire (f 6.50) per dag, waren wij' gehuisvest Hs' prinsen, in verukkelijke, zeer ruime kamfers, mét alle denkbare comfort, en met het schit terend uitzicht, waarvan ik hierboven al getracht heb u een denkbeeld le geven. Bovendien had het dit volor: dat wij er waren onder collega's', allen bij elkaar, terwijl een drietal uitsluitend voor ons gereserveerde auto's o-m dfe tien minuten, den heele-n dag door, -de verbm-ding on derhield tusscheU het hotel en de „cas'a della- stampa": het brandpunt der pers informaties'. Wij zijn, terw'ij-l wij in Genua waren,; ook 'n keer naar het Grand Hotel gegaan, waar zijn Excellentie RakOWsky eiken middag van zes tot zeven uur.alle pers vertegenwoordigers1 te wloiord stond na mens de Russische delegatie. Een merk waardig m'an, die Radowsky, geaelegeerdfe van de (Oekl'aine, ik gelo,of wel de merkwaardigste van 'de heele conferentie! Een werkelijk genie! Hij1 is' achtereen volgens, en tegelijkertijd, expert, en déle- gué, .en steeds met dezelfde gemakkelijk heid. Niets1 brengt hem is verlegenheid, Hij 'Speelt mfet de woordjen, met de nren- s'chen en zelfs' mfet Llloyd George. Ilij speelt nret alles en met allen. Hij is een voudig verbijsterend. Hij. glimlacht, hij' spreekt. Het moeilijkste probleem1 in drie sfedondlen 1-ost h'ij' het op. Hij staat nergens Voor; hij is lid van alle commis sies en alle subcomtnisjsies'. En wan neer er een „commislsie van experts" gevormd wordt voor een of ander vraag stuk, dan is Riakbwsky dfe eerste dan wien men denkt. Douanen, spoorwegen, ver voer te water en te land, financieele kwesi ties-, ge scheedenis, geografie economische politiek enpolitiële „tont court" hij is- er in thuis als een kind in een1 piot met jam! Klokslag' zes kwam h'ij de zaal binnen wapende fcietooging' dér Bolsjewiken te gen het voorloopig Bewind verwachtte, en hij geeft last den fcevelhebher binnen! te leiden."De officier treedt tinnen, gfer volgd door twee onderofficieren.-I-Iijl ver klaart, dat hij gewaarschuwd is door een s-chol van een -der schildjwachten, die van uit het park roode en groene signa len heeft gezien, afkom'stig- uit de kamer waar de familie was gezeten. Al-gemeeno verbazing. Wat voor signalen? Wat be- Leekent dat? Groote ontrioering van dc keizerin en de groot-vorstinnen. De ioif-j ficier beveelt daarop de gordijnen herrj Metisch te sluiten het is ondragelijk w;arm- en wil zich 'dan efcw'ijderen. Op dit oogén'fclik treedt een der loodcroi'ficiev- ren, die hem vergezelden, haar voren; en heldert de z,a;ak op-. Grootvorstin Anas'- tasia Nicolaievna is vooi* het raaimJ geze ten, bezig mfet eenig naaiwerk. Zij1 is het die, Wainlneer zij' zich voorover fcuigt om1 van de tafel de voorwerpen te krijgen die zïj noodig heeft voor ha-ar werk', tevens -mfet roode en groene kappen voor ziene lampen, tij' welke de keizer zit te lezfen, beurtelings bedekt en vrijlaat. De officier gaat eenigszins verlegen heen. Maandag 2 Juli. Wij' vernemen, diat er een offensief is losgebroken in de pfreek om Tarnopol en dat wel met goed gevolg. Dinsdag 3 Juli. Een Te De urn gezongen ter eere van de krijgsverrichtingen, die een groote overwinning' beloven. De kei zer fcrerigt stralend vah vreugde- de avondfc Malden aan Alexis Nicolaïevitch en leest lrem1 de oorlogsberichten volor. D-onderdpg 12 Juli. Van het front geen goede berichten. Het offensief, dat zoo goed begon, verloopt ongunstig vóór dp Bus's en. Zondag 15 Juli. Geen nieuws' in onze gevangenschap. De wandelingen z'ijn on ze eenige pjfleiding! Het is zeer warm! Sedert eenigfe d(agen bfeadt Alexis1 Nioor Iaïevitch in den vijlver, d|ie het eilandje- der kinderen omfgfeeft. Hij vindt het een groot genot. Woensdag 25 Juli. De nederlaag neemt steeds groot ere afmetingen aan. Het le- Iger trekt steeds meer terng'. De keizer trekt het zich zeer aan. Donderdpg 9 Augustus. Ik verneem', dat het voorloopig bewind toesloten heeft de keizerlijke familie er-gfensl anders heen 1e brengen. Het oord van bestemming wordt geheim' gehoudpn. Wij hiopen allen, dat hel dp Krimi zal zijn. Zaterdag 11 Augustus. Men heeft ons dóen weten, d|at wij ons1 van warme klee deren mloeten voorzien. "W-ij zullen dios mei naar het Zuiden gaan. Gr.oote teleur stelling. 1 Zondag 12 Augustus. Verjaardjag! van Alexis Nicolaïevitch, die dertien jaar waar rijf of zeshonderd reporters zich reeds1 verdrongen, Messieurs, je suis a voire disposi- Jt-.on pendant trenfie mihuteS'. U lurint me vragen wat u wilt. De vra,'gen 'begfonnen te regenen, ,'n alie talen. En in alle talen klonk onmid dellijk hel antwoord. De aantrekkelijkste schildering van den cohrmunistischenlïeil- sfaat.- een in elk geval buitengemeen' bloeiend collegp in boeiend, soviëlisme. lot zijh secretaris-, de heer Rosemherg, zich een weg baande djoor den opeen gedrongen kring van toehoorders en, ge meenzaam den spreker aan die mJouw trek kendfluisterende L'au.Lo; nous attend!... Want, (dat vergat ik nog te zegden, zijne excellentie Radowsky heeft een auto van vijftigduizend lire.... De communistische heeren ontzeggen zich trouwens niets. Ik heb1, den volgen den Idjag, hun meer dan vorstelijke resi dentie in Rapall'ol gezien. En bij dpn luacli idien de 'koning gjaf aan boord van de Dante Alighieri, waren zij de eersten, dje de feestzaal binnenkwamen en met ooron glanzend vjan hehagelïjkheid\ den blik lie ten Weiden, over het djamfeist en bet zilver, het sèvres en het kristal. Genu,» is ,o,ok zonder dje Conferentie een buitengemeen belangwekkende s'aci. Een stad- voor dropmers en voor schilders. Het is een waar genot; le dwa len lang® de nauwe, trottoirtooze -stralen, waar aan weerskanlen huis anti huis 'de Renaissance-paleizen zich rijen der adp- Iijke patriciërs1 en machtige kooplieden, drie-en-een-halve eeuw gfeledjen b'eheer- s'chers der Mid'dellandsche Zee; langs de fraaie winkelstraten en wijd'sche ari- sfolcratiB'cbe parken der „bloven"-st«id! langs de bochtige meestal steil oinb/ro.g- loo-pende stagfen en stoppen, waar op dwars', gespannen touwen steeds een kleu rige wasch te drogen hangt als duizend oriflamhren (de Genueezen „ne faveht 'pas leuk ling'e sale en familie!"); langs de typische overdekte winkel-gaiandjerijtjes aan den havenkant, walar mén! voor en kele lires zoo voortreffelijk eten kan, tusschen een schilderachtig publiek vair matrozen, kaawerkers1 en straatmeiden. Genua is1 veelzijdig en vol verrassingen. Wanneer mfen zich' in het doolhof van smalle straatjes waagt ,d,an vindt men zich vaak ineens' op de Piazza de Ferrari hel centrum' van het verkeer, terwijl men dacht aan d,e haven te zullen uitkomen! En elk huis in die straatjes zelve is io,ok weer een inlrigeerend geheim'; s'oms is het krocht ,somis js het een paleis, waar de glazen achterdeur van een verrukkfetïifc gewelfde vestibule dfoorkijk' biedt in eelt smaragd-groenen tuin, veelal ook is het een dier innig-xntooie Renais'siance-kerkë», vol vergudsel, miarmer en kleurig vroom1 schilderwerk. Ik ken gfeen o-nli'ooreuder staal dan van Renaissance kerk-interieur dan de S,ahcta Aummziala te Genua. Welk een harmonie in overladen pracht; welk een w'ij'ding in schitterinjg, en weelde! Het Palazzo Bianco, hel Palazzo Rossi, mfen vi-nldt er die herinnering terug aan een laU'gvergfeten voorbestaan win kopie, rustige schoonheid en nobel evenwich tig' leven. Genua is de tot steen gekrist-' talizeerde ziel van het dichterlijkste, het meest romantische tijdperk der historie ran ons werelddeel. Op dit plaveisel heb ben kruisvaders hun voeten gezet; in deze paleizen hebben d|ogen en handels- magraten, Levant-reeders en nobele vróur wen de gobelins en precieuse porseleinen van Frankrijk, de scliildeiljfen der Neder- landsche en Ilalia.ansche meesters ver" eenigd met de parelen en edelsteenen van het Oosten. Het is of hun aller adem- hier nog hangt; of hun geest nog rand- wa.art in de gangen en zalen, nog doodt in de boeienide getrapte straten, waar z'ij eens eerbiedig ter zijde weken voor een ruiter mfet vorstelijk embleem pp hel rioiod-lluweeleiu schabrak of voor een eenvoudigen draagstoel met dicht geschoven wit-z'ijiden gordijn. En dal verleent een onzegbare bekoi- ring, een zuivere poëzie aan de grandi oze stad: Geneva la Superba! LEO FAUST. wordt. Op verzoek d-pr keizerin heeft men het Heiligenbeeld van de Heilige Maagd uit de kerk 'van Znamcnïa ter eeie van de mis1 naar hier o,vei*ge- bracht. Ons vertrek is op morgen bepaald Kolonel Kob'ylinsky. vertrouwt mij onder, zegfel van geheimhouding' toe, diat men ons1 naar Tobolsk zal brengjen. üfaandag 13 Augustus. Wij moeten om middernacht gereed zijn, is' -ons -gezegd; de trein vertrekt .om' 1 uur. Laatste toeöe- reid-selen. Afscheidsbezoek' aan het eilandje, laan den nnoesluin, enz.'. Tegen één uur in den ochtend, z'ijn allen ver- 2amleld in die half ronde zaal te midden der 'bagage. Grootvorst Michael is met Ivei'ensky mteeg'ekomen en lieeit één on derhoud ure! den keizer geliaddie zeer 'blij'de was zijn broeder vóór zijn vertrek te hebben gezien. De trein ,-die ons1 mloet vervoeren, is neig' niet aangekomen. Het blijkt ,dat er. moeilijkheden zijn met d-e spoorwegOi'- beiders te 'Petragrarl, die vermoeden dat de trein voor de keizerlijke familie is' 'bestemd. De uren gaan met wachten voorbij, aal steedis vermoeiender wordt Zullen wij kunnen vertrekken? Wij ófegto- ncn er aan te twijfelen. (Uit dit voorval blijkt 'de onmacht dier regeering).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 2