s 0, C. B3ÜWEISE, ers, IV. v li. S. A. SGHULTE Co., 11 tk G, k SGHULTE i Ho, Jg liiicll i f rpsioi" houdt ziefo beleefd aanbe^oSen uk Lange Delft H 2. Oude Zaak. liiiB JACQ FRANK MofréborsfelSs Marmerkloppers, WaefsaSborsteSs, lJsblóemenli0rsteIs5 SprletborsfelSg Draadtrekkers mi. Algemeens Centrale Bankvereeniging ¥oor den Middenstand. Algemeens Vergadering van Aandeelhouders, HERMES", NETTE JUFFROUW. Jn !p i ffl H to verschillende berichten I mmm m m .ft Zoo pist ontvaren SchüdersSijm ss? poeder, in koud water oplosbaar. 'Heeft geen filialen of andere zaken. en U zult zich kunnen over tuigen dat ze van een prima constructie is en daai-bij veel goedkooper dan andere gelijksoortige merken. Een groot voordeel is ook, dat losse pennen, doppen, enz. steeds in vooi'raad zijn en zeer billijk worden berekend. Prijzen vanaf fl. 4.50, bij Hofleverancier MAGAZIJN 35 0 E 8-10 0 P" Z DAM Zoo juist weer ontvangen VEOÖ tabletten, Savaye en Roode koof. Yr. Aanbevelend l. 0£M3€£R m m w A m m n m m Lange Delft H 2, Tel. 155, Oude Zaak, die heeft een ruime sorteering o.a. Heeft geen filialen of andere zaken. m m m ®>-m m m m m <s te honden op SS MeS 992#* das namiddags 2l!8 uur in „iirastsap&iskjr'13' Warmoestraat, Am- sterdam. Een volledige agenda, alsmede het verslag van de Hoofddirec tie en het verslag van den Raad van Commissarissen, met Balans en Verlies- en Winstrekening liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ter inzage. Om stemrecht te kunnen uitoefenen moeten houders van aan- deelen aan toonder minstens 5 dagen voor de vergadering hun aandeelen hebben gedeponeerd ten Hoofdkantore der Vennootschap bij hare bijkantoren, of' bij de Middenstandsbanken tegen recu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt. De Raad van Commissarissen TREÜB, Voorzitter. Vereeniging van leerlingen der H. H. S. en H. D. S. MAGAZIJN „ÖE HOOP". M Z. SS Am. Prima, Prima varscbe beter f 1.10 per pond. Vr. Aanbevelend L DEKKER. Opvoering van fêevraagif te DELFT een FLINK IET ilESSJE ■-»—- goed kunnende koken en werken Feu nieuwe CURWOOD: „DE v. g. g. v. Aanvangsloon f 300. Fr. NOMADEN VAN HET NOORDEN'* br. met opg. wanneer vrij, aan igeb. 1 2 90. - Mevr. Dr. Terwen. 226 Buiten- Boekhandel Gebrs'. HILDERNISSE. w.ltersloot door W. SHAKESPEARE, op Maandag 8 Mei, 's avonds 8 uur, in den Schouwburg, Molen water. w -nnumiiu Prijzen der plaatsen: beneden 1 Mei 1922, door hem in vereeni- saiaris geen vereischte. Br. bureau dje te p-evra,Ten was onder letL f 1.35, boven f 0.85 metinbegrip m°*- r"'" 'nm rA<! P «n. stedelijke belasting. Costumes en Kapwerk van den heer J JEELOF Nederi. Protestantenbond, afd. Middelburg. DONDERDAG 11 MEI 1922, 87, n.m. Buitengew. ledenvergadering in het Gebouw der Ver. van Vrijz. Herv. AgendaHerziening huishoude- lijk regiemeut. Het ontwerp ligt ter inzftge bij den koster. ging met zijn zoon JAC. P, MALJERS voor gezamenlijke re kening in vennootschap zal worden voortgezet onder de Firma F. MALJERS ZOON. Middelburg, 6 Mei. F. MALJERS. van dit blad no 271. Klai^e Advertentiën. Gevraagd voor direct een not LEERLING - VERPLEEGSTER. Adres bureau dezer Crt. f. j.mur k I o< - 5a rei a- ie aa gel K> va lei Jdi je- ia rea ai Wf n: ni Sea tea ie m Ve aa Ja p. iie Ot •V m sti h< te st kk -fe d< ni öj ha ei toil dc zc »i te Y1 la P' n; k e< d fab. s. t w. ts.oveirtr. Poi^-verordei- ning: W. D., Vrouwepolder, Sjot 2 maal f 2 b. s. 2 maal 2d. h..op verboden tijd kleedjes) uitkloppen: P. K., G. P., beiden Middelburg, «.o. 1 tot "f lz n|oi. 2 tot 0.50 b. s. 1 d. h. volor ieder; rijden over trottoirs: A. S., Vlissingen, tot f 2 b. si. 2d. h.ochuren van trottoirs: J. G., Vlissingen, tot f 1 b. s. 1 d. h; met den rug Moor winkelramen staan: C. H. E. D Souburg, A. C. D. G., B H G; beidenj Vlissipgea, tot f 2 b. s. 2 d. h.; overtre ding IJkwet: A. de N., Vlissingen, tot f 2 'b. s. 2 d. h,overtr. Tramwegreglembnf .- D. P., Middelburg, tot f 1 b. s. 1 d. h; overtr. art. 427s 'Swb.I. A. R, J S, bei den Kpud'ekerke, ieder tot f 3 b. sL 3 d. h.; wateren buiten dte bakken; J. J. A., Middelburg, A. A. Koudekierke; Mj de R., Vlissingen, ieder tot f 3 b. s1. 3 d* h.; fietsen zonder licht: J. V., J. D. W., beiden Middelburg, ieder tot f 3 b. s. 3 d. h.; fietsen zonder bel: J. M. G, Vlissingen, tot f 1 b. s'. 1 w. ts.; R. R van de W.Middelburg, tot 'f 2 b. s. 2 d. h.; dronkenschap: A. V., Middelburg, H. D., Rotter|dam, iedier tot f 3 b. si. 3 d. h.; L. S., Vlissingen, tot f 15 b'. s'. 15 d. h.P. v. d M,, Vlissingen, J H; Wiesit- kapelle, ieder f 10 boete subs. 10 d. h,; vrijgesproken is: A. van H., Phi lippine, aangeklaagd wegens overtr. der Jachtwet. j Hr. MS. „Zeeland" onder bevel van 'kapitein-luitenant ter zee Putman Orai- mer, is Donderdag te 11/4 ure van Nieu- wediep vertrokken, ter aanvaarding van de oefeniaigsreis naar West-Indië. zeme aaar Vlissingen, wordt (ge detacheerd op de werf der Ivon. Mij1, „de Schelde" bij' den afbouw van de o-niderzetebolot K VII. Arr-Rechtb. te Middelburg. In de zitting van 5 Mei zijn veroor deeld wegens: poging tot verboden uitvoer.- A. de B., 27 j., kioopUian te Gent (B.).f 10 of 10 d. h. diefstal: D. D., 19 j., zonder beroep Ritthem', 1 in. gev. straf; mishanideling: F. J. S., .31 jveldlar1- beider Oostburg, f 10 b. s. 10 d. h beleediginigJ. 21 j„ vrachtrijderS- kttecht Hoedekeniskexkef 10 b. s. 10 di. h. beschadiging; L. T_, 50 j., velclarbeider Heinken/szland, f20 'b. s. 20 dl la!.; mishalndelin'g: C. vian D. 29 j koopman Cliinge, f10 b. s. 10 d. X.. F. van V., 19 j„ werkman St. Jansteen (Heikant) f10 b.' s. 10 d. b; H. A. van II., 24 j., vlasbewerker St. Lamsteen, f20 b. s. 20 d. h diefstal: G. B., 43 j., vloerder Gent (B.) f 20 b. s. "20 d h..; wederspanriiglieidA. *P.. 22 j. Clinige, f20 b. s. 20 'd. h. LEGEn m VLOOT, De torpedist-majoior B. van dte Ree 1 ^overgeplaatst van de oadierzeedienstia- Lichting van de militie v'. 1922. De Commissaris der Koningin in Zee land heeft het d|o.or 'de gemeenten te dragen gedfeelte in het aandeel dezer Provincie der lichting 1922 vastgesteld als volgt, waarbij het eerste cijfer aan geeft het aantal gewone en het tweede cijfer het aantal buitengewone dienst plichtigen: Aagtekerke 3, 1; Aardenburg 9, 2; St. Annaland 8, 2; Arnemuidlen 8, 2; Axel 12, 2; Baarland 2, 1; Biervliet 7, 1; Biggekerke 3, 1; Borsselen 2, Bio.schkapelle 3, 1; Breskens 7, 1; Brou wershaven 5, 1; Bruinisse 14, 3; Burgh 1, Cadzand 1, Clinge 7, 1'; C10- lij'nsplaat 8, 2; Domburg 8, 1; Dreischor 1, Driewegen 2, 1; Duivendijke 2, Eede 2, Elkerzee 1, Elle- meet 3, 1; Éllewuutsdijk 4, Goes "27, 5; Graanw-en-Laalgedam 5, 1; 'suGraven- polder 2, 1; Grij'pskerke 5, 1; Gi'oedle 7, 1; Haamstede 4, 's-Heer Abtskerke I, 's-Heer Arendskerke 12, 2,; 'sf-Hee- renhioek 4, Heinkenszand 7, 2; Hengst dijk 2, Hoedekenskerke 4, 1; Hoek' 8, 1; Hontenisse 15, 3; Hoofdplaat .6, 1; Hulst 9, 2; IJzendijke 7, 2; St. Jansteen II, 2; Kapelle 10, 2; Kats 2, Kajttemi- dijke 8, 1; Kerkwerve 2, XI o-e tinge 4, 1; Koewacht 5, 1; Kortgene 4, 1; Kloiu- dekerke 11, 2; IvrabbendSjke 8, 1; Krui- ningen 12, 2; St. Kruis 1, St. Laurens 1, St. Maartensdijk 9, 2; Meliskerke 3, 1; Middelburg 49, 9; Neuzen 30, ,5; Nieuw- en St. Joosland 3, 1; Nieuwerkerk 8, 2; Nieuwvliet 1, Nisse 4, 1; Noord- gouwe 1, Noiordwelle 1, Ooist- b'urg 8, 1; Oost- en West Souburg 13, 3;:, Ooisterland 5, 2; Oostkapelle 2, Os-1 senisse 1, Oudelande 1, Oud-Vo|si- semeer 7, 1; Ouwerkerk 2, Overslag! 1, Ovezand 4, Philippine 2, 1; 1 St. Philipsland 5, 2; Poortvliet 5, 2; Renesse 1, Retranchement 2, 1; Ril-; land Bath 8, 2; Ritthem 3, 1; Sas van Gent 11, 2; Scherpenisse 7; 1; Schoon-; dijke 7,. 2; Schore 8, 2; Seroio&kerke (Schouwen) Serojoskerke (Walche- ren) 5, 1; Sluis 4, Stavenisse 6. 1; Stoppeldijk 5, 1; Tholen 12, 2; Veere 6, I 1; Vlissingen 84, 16; Vrouwepolder 4, l:j Waarde 3, 1; Wateidandkierkje 1, Wemeldinge 10, 2; Westdjorpe 6, 1; Wesjt- kapelle 7, 1; WissekeTke 14, 3; Wol- phaartsdijk 10, 2; Yerseke 15, 2; Zaatn1- slag 6, 1; Zierikzee 21, 4; Zonnemaire 2, 1; Zoutelande I, Zuiddorpe 4, h; Zuidzande 4, 1. AFLOOP AANBESTEDINGEN De volledige uitslag der aa'nbestedinig va'n onderhtoufdswerken aan den W i 1- lempolder (Wissenkerke) op 4 Mei 1922, Was: J. de Bree, Terrieuzen f 15640; M. K. Hartigh, Sliedrecht f 14344; G. Dekker, 'Sliedrecht f 14200; J. J. Jansen, Mid delburg f 14150; K. V-olker, Slied'recht f 13940; Ci. v. d. Kreeke, WolfaartsdSjk f 13900; J. Roskam, Sliedrecht f 13540; A. de Bruijn. Terneuzen f 13498; J. W1. Rioelofs, Papendrecht f 12868 ;en, zoo als wij gisteren reeds meldden, 'Chr. Roor sendaal te Enkhuizen f 12850. Woensdagavond; i® een 40-jarig be woner van den Homtaelschenweg! Ie Arn hem iop den weg achter Sonsbee'k uit eeu auto gevallen. Zwaar gewond werd, hij naar het gemeenteziekenhuis' vervoerd waar hij 's nachts is overleden. Een werkman te Arnhem was' op den 1 Mei-dialg met e enige vrienden gaan rijden en- blijkbaar ond'er den invloed' van sterken drank tijdens den rit in de auto; gaan staan. In een bocht van den wegj werd hij uit d(e autoi geslingerd; eerst eenigen tijd later werdj hij gemist, men keerde toen terujg1 en vond' den man ach ter Sionsbeek aan den weg' liggen met een gapende wondje aan het hoofd. De man is Donderdagmorgen aan de gevol gen overleden. Bij handtastelijkheden, gistermorgen om 11 uur tusschon 5 werkwilligen uit Zevenhuizen en drie stakende houtbewer kers, die bij de firma Schrage en van der Goot te Groningen postten, is de 23-jarige houtbewerker J. Pantjes met messteken gedood. Twee andere posters werden vrij ernstig met boksijzers en ploerteiidioio- ders gewond. De daders zijn te Hoogkerk aangehouden. (Ms'b.) Als een treurig teeke*' van levenswij s heid en moreele anarchie melden de Emgelsch'e bladen het volgende uit New- Vork: Een aantal jongens waren aan het kampeeren in de bosschen van Long- Island, toen door een der oudere jongens van 19 jaar aanmerking werd gemaakt op het soep koken van den 16-jarigen kok. De twist liep ten slotte zioioi hooig, dat zij besloten het geschil op het ge weer uit te vechten. De beide dfuellisten zochten onder hun kameraden hun se condanten en stelden zich in gevechts actie als de roode Indianen. Na 20 nonden dacht 'die oudste, dat zijn tegenstander was getroffen, en zette zijn voet op hem. De andere knaap vuurde toen onmiddel lijk én schoot deal oudste een kdigel dojor het hoofd. Een te hulp geroepen poli tieagent nam den d|ader en de seoo(nldan-i ten ia verhoor. De 16-jarige mfoordenaprj bekende ten slotte en werd naar de ge vangenis overgebracht. Te Sittingbourne (Ierland) is een 23jarig meisje tot een m'aand ntarden ar beid veroondleeld, wegenS net stelen van bloembollen van de graven op twee kerk hoven. GRAAF BENTINCK VERTREKT TOCH. Het besluit van graaf Bentinck om uit Amerongen naar het buitenland te ver trekken, schijnt thans wel vast te staan. Het bestuur der vereeniging Ecu school met den Bijbel te Amerongen heeft n.I. dfe Schriftelijke mededieeling van :iem' lont- vangen, dat hij wegens vertrek naar het buitenland tot zijn leedwezen genoodzaakt is te bedanken als bestuurslid) dezer ver eeniging, en het bestuur van de Ver- eeniginig van het Godsrijk (tevens van de Elisabethschool) heeft een "gelijkluidendieU brief - gekregen. Hij is naar Engeland vertrokken en 29 April uit het bevolkingsregister van Ame rongen afgeschreven naar Zwitserland, r (Stand). BEKENDMAKINGEN. VERKIEZING VOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. De Burgemeester van Middielburg brengt het volgende ter openbare kennis. 0'p Dinsdag, 23 Mei aanstaande, zal plaats hebben de candidaatstelling v.oor de Tweede Kamer der Staten-Generaal Op dien dag kunnen, van des voormid dags negen tot d(es namiddags vier uur, bij den voorzitter van het hloiofdlstembureau in den kieskring, ter secretarie dter ge meente Middfelburg, worden ingeleverd lijsten van candid,'aten, als bedoeld in artikel 35 der Kieswet. Op1 dezelfdte lijst mogen ten hpoigste tien candidaten worden geplaatst, tedere lijst moet worden onder teek end door ten minste vijf en twintig personen, die vol gens de kiezerslij st geldlende op het ologen- blik der inlevering kiezers zijn voor d!e Tweede Kamer der Staten-Generaal bin)- nen den kieskring. Achter den naam van ieder der onder- teekfeluaars1 mloet de gemeente worden vermeld op welker kiezerslijst hij voor komt. Dezelfde kiezer mag niet meer dian één lijst onderteekenen. De candidaten moeten, met vermel ding van hun voorletters en woonplaats, op de lijsten geplaatst worden iai de volg orde, waarin diopr de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw, wordt zij lap de lijlst vermeld mtet den naam van haar echtgtenioot of over leden echtgtenoot onder toevoeging van haren eigen naam, voorafgegaan"uCIOr liet woord: „gebloren" of een afkorting van dit woord'. Bij de vermelding van een .candidaat mogen de-voorletters geheel of ten dfeelte door d!e voornamen- worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorko men op meer dan één van de lijsten. Bij de lijlst moet worden overgelegd de in art. 4 van het Koninklijk taesluit van 12 December 1917 (Staatsblad mo>. 692) bedoelde schriftelijke verklaring van iederen -dlaarop voorkomenden candidaat. dat hij bewilligt in de plaats, hem op de lijst aangewezen. Indien dje candidaat zich buiten het Rijk' in Europa bevindt, kan de hier bedoelde verklaring tele grafisch worden gedaan en "is zij niet aan liet officieele formulier, hierboven 'be doeld!, gebonden. De inlevering der lijst moet geschieden door één dier onderteekenaars. De can didaten kunnen daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt doior den voorzitter van het hioofdstembureau een bewijs van ontvangst -afgegeven. Formulieren, volor de lijsten en voor de schriftelijke verklaring, hierboven ver meld, zijn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag" der candidaatstelling. Iji jh'erihnering wordt gebracht artikel 148 'der Kieswet, luidende als volgt: Hij die een lijst, als bed/oeld in artikel 35 inlevert, wetende dat zij voorzien is van liandteekeninigen v,an personen, die niet bevoegd zijn tot dleelnemiug aan de verkiezing, waarvoor de inlevering ge schiedt, terwijl zonder die handteekenin- gen geen voldoend! aantal vbför een gel dige lijst zou overblijven, Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hioloig- ste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deel neming aiaii de verkiezing, een voor die inlevering bestemde lijst, als bedoeld bij artikel 35, heeft -onderteekend. Middelburg, 2 Mei 1922. De Burgemeester voornoemd, P. DUMON TAK. Quellose, T A Me unci en, jueanianien, iaiw cm, te koop. Ook 's Zondags, Vlissingen. Tumslad, Primulalaan, S. WOON-WINKELHUIS le huur gevraagd. Adres iarieven letter Z. Boekhandel BAURDOUX. TE KOOP: een Heerenrijwiel in prima staat en eerste klas banden, prijs f 45. Te bevr. RIEMENS, BreesLraat C 104 aan den.Tr-am'singeL ~ZONDAG A.S. VOETBALWEDSTRIJD M. V. V. S. I—Goes' II. Terrein Nadorst Aanvang 2 uur. 35 WALCHEREN is de bloem der! Zeeuwschè eilanden. Om dial uit t» ^ayi,jnen pot zelfs in Amerika, is De firma R. OOSTERHUIS voel seld noodjg. 400 ledeii heeft vraagt voor de Lunch- en Tea- Öe V. t. B. v. REEMDELINGENt» it* j VERKEER Het moesten er 1000 room tegen 1 Juni een j 2]jn Slaat m al ,op de ledenlijstï De ondergeteekende F. MALJERS, Eeil BESCHAAFDE JUF- Vlissingsche str. 58 alhier, geeft froUW R. K. in. 1. zag zich met deze kennis dat de tot dusver gaarne gepl. als Huishoudster, door hem gedreven grossierderij eenjg heer of in kl. gezin waar Delft. wa'^n en/jl' vanij'F hulp voor het ruwe werk is. HoogHE BOVENWONING PLATTE BUISKACHELS met nikkele en zwarte vtoeteïL Met en zonder Oven. Aanbevelend: ROZEMOND. Gravenstraat. 2e Hands Fongers HEERENRÏJWIEL dubb. rem. Voor f 30 en modern® Kinderwagen ter overname aangebt Bellinks'ïraat G 166. """""'EEN "FLINK" MEISJE gevraagd voor d,e morgenuren, Adres': Firma CEULEN, Lang© O o i E boekhandel FANOY, is VER- I HUURD. Pij vooruitbetaling van 1—5 regeb 85 cent Met motto 10 cent hooiger. Leert™ - VOTfeggSter. Burgermeisje, niet beneden r u 16 iaar als hulp in de huishou- In het Burger Gasthuis te Aar- ding,mder meisje aanwezig. den burg word t zoo spoedi g moge lijk Èevraagd een Lange Delft B i21. Aanmelding met opgaaf van - adressen ter informatie bij de di- verw.jdcrl overtollige haren door reclrce voor 15 Mei 1922. electncjtoit lil' Een NET DIENSTMEISJE -gevraagd in een klein gezin. Waseh! buitenshuis. Te bevragen Firma v. MIERT IIENNING, L. Burg C 10L Een flinke DAGDIENSTBODE gevraagd. Ad,res Bureau v. d. bladi KINDER WAGENBANDEN in alle malen. Aanbevelend: ROZEMOND. Gravenstraat. Electr. drukkerij G W. den ËoerB Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 10