2at@pdag 6 Mei 1922$ UT STAD EM PB0Y1NGIE. Jrw«rsc',i°0l£- «5fg—"S- - Wr w'ETÏÏSSSi ^SIS^JSSSS. CIGARETTES Jaargang Aan Arnhem, Mei 1922. het Hollandsch publiek. Het inwerking-treden der tabaksbelasting per 1 J u n i a.splaatst t,TURMAC" voor de vraag: "kwaliteit handhaven en prijs verhoogen - of - prijs handhaven en kwaliteit verminderen?" Daar het steeds "TURMAGu,s principe is "quality first"blij ft ons geen andere keus over dan onze prijzen te verhoogen, TURMAC - s i'gare t ten voor_öe belasting: na jde_ 'oe 1 s-stin 1,50 1,25 1-« o,75 0,60 0,30 Bleu (25 stuks) Rouge Vert Orange Ramadan (20 Serdar Kawas Kawas (10 0,85 0,70 0,50 o,Lro 0,2.0 TURMAC"TURKISH-MA^^^^AN TOBACCO CÓ. N'e. 107, Bit numbier bestaat uit TWEE bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal: bp de buitenwegen om Middelburg, en vtoioir de andere gemeenten p<5r post f 2.50, voor Middelburg en agentschap Vlissin- gen T 2.30; weekabonnementen In Middlelburg 18 cent per week. Ad vertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen; van 1—7 pegels f 2.10, elke regel meer 30 cent Kleine ad verten tién niet gr°o detL anti-christ waarvan in het Boek d'er vijf regels druks en waarbij is0 ntei .gesproken wordt, aangegeven, dat zij m dezte rubneu mtoe-; FSpreker %erkfaarde dat Ap p,ariij[g0. ten geplaatst worden, 85 cent nooten zich steeds tegen het las'sef kics- totaimg. Advertenüen onder brievenl o j vrouwen hebben verzet. Ilij SST* verdedigde nog het huismanskiesrecht. 6XBewijsnummer 5 cent plus 2 cent vtoór De iaavdsverdedigiug! rnoodi 1 j zakelijk iets. Ook de S. D. A. P. had m waarschuwde tegen het communisme, men zie u'aiar Rusland. Uc S. D. A. P. en het communisme zijd vaak op elkaar gelijkend. Bijl een vergadering ie Arnhem/ waar de heer Albarda in April 1917 sprak, zeide deze bij de verjaging vian den Tsaar van den Troon „Het daghet in het Oosten". Deze spreker dacht toen dat alles in Rusland een goed verloioip zon hebben. Nu alles is misgeloopew, zegt de S. D. A. P. dat het comiimuisme zijh tijjd niet heelt verstaan en geheel verkeerd js op getreden. Ook de S. D. A. P.. heeft echter zijd t'ij'd niet verstajan, gezien het optreden van Troelstra in 1918. Spreker sprak vervolgens nog over so cialisatie. Hij1 waarschuwde hiertegen zeer, ernstig. Hierin zag "hij' het optreden vaïl port per stuk. 1914 viool* alle loorloglscredielen gestemd. Ad:vertentiën moeten, willen ze nog in .Welke teteXi^ voor cas blad van dienzelfden dag worden 1 De teer ems neL leger m uil voor opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. Uit S chfo ii'wenrD ui v eland. In de Dinsdag te Bruinis se jgte- hojuden Igemepiiteraadfs'veégaderinigj werd1 ■op een adres van Galle Vale te Bergen op Zolom oimi m'et een auto-carrausisel op de kermis hier te konten, afwijzend! be schikt. i Medegedeeld werd dat volgens' een in gekomen schrijven van den dir.-gen. dei- Post en Telegrafie afwijzend is beschikt op het verzoek van den ,raja|d lom het Post- cn Telegraafkantoor langer open te stellen dan tot heden het geval is1. ons land heeft gehad tot handhaving iom- zer neutraliteit is thans wel voldoende gebleken'. Immers 'de militaire partij' in Duitschland had ook door Holland willen trekken, dank zij het optreden van (de politieke partij in Duitschland is dit niet gebeurd. Indien Holland geen leger had gehad, zou déze zaak verm'oedelijk eelt ander verloop hebben gehad. Het gaat nu niet aian zonder -mjeer te zeggen „het leger mloet worden afgeschaft". Andere landen dienen ie dezen opzichte voor te gaan. Van de gelegenheid lot liet stellen van vragen of debatteeren, werd gebruik ge- inlaakt door de heereM Pluvers en Hage, die djoor den spreker pp afd'ocnd'e wijze wenden beantwoord. Hierna sloot de voorzitter de verga," dering. 101 Uit Z eeuws ch-Vlaanderen O. D. ld de Donderdag gehouden vergaidep j ring van den gemeenteraad! van Ter 2? 1 r fnegen, de tus'schenfajld,-1 N e u z e n w;a,s ingekomen een antwoord fh\ te -bepalen van half d burgemeester betreffende door een tot twee uur B. en W l kotat het votor j dén heel. GJ[sm teWe wagen Iiaar dat deze sluiting met m het oelang van aanleiding van ee* door dezeu óndeif den nandel is, en stellen dus voor op het vohden j-.ehandlelmg van den inspecteur aanbod met in te gaan. Ten opzichte van het in de vorige zitting vastgesteld besluit oim f 15000 a 6 pCt: te leenen voor den aanbouw dér bijz. school, wilden B. en Wl voldoen aan van politie, waarin werd m'eidegedeeld dat de heer Col sen bijl het begelei'dletO) van paarden over de mlarkt handelde ter gen de politieverorldteningl, werd te kenr t T nen gegeven dat dé feiten waarop de dm wensch van Ged. Staten om do dopr heer ColscT1 doelde niet juist waren ge- ïLn a 6ni wf rblor§s'om van bleken, en de vragen eigenlijk minder gfe- mnf^l g \e br®?fn i0®* >de past werden gekwalifi'ceerf. TJe heer hoofdslom der teenmg. Inmiddels was van j;olscT1 liet dit nict op zich zitten en w 5Spaarbwk it .ierlkZeC' betoogde, dal de uitleg;, die de imped- S Jf® ^boden vpnr £»y3 pCt teur dc veroMeMng gieeft onjuist mi.wf8 bespreking wordt besloten de P althans onuitvoerbaar en de heer Van teenmg met de Nutsislpaaitenk aan te c^mi viel hem daariltl Wat betr3ft Tot len candidaaf-zetter Wordt lui de onwaardige behandeling van de ageti- 3ioeind de heer Mar Tanelle tot 2eu lC" hield Mj 2Ïjn beschuldiging vol, liijj S" üet iuar- "-fpolle -fn was daarvan getuige geweest, toen Mj wiu^feran/e M' Jumelet ter aelegenhe'd van^ije jaarmarkt voorden r t schalttin|g)s.commissie fourgemeester op het politiebureau een i ite ®er amelet Sz. wet- b!0odscjiap deed. Hij beklaagde zich diat het recht is, en had m'eenen te mogen 401 verwachten, dat de voorzitter de «ioior UitTholen. hem genoemde feiten eens goed zlou Te St. Maartensdijk sprak hebben onderzocht. Plij1 protesteerde er Dinsdag voor een zeer talrijke opkomst nogmaals tegen, dat d© "inspecteur hem de heer de Milde, lid der Tweee Kamer, in het openbaar op de mlarkt als raadsc nia ingeleid te zijd d'oor den heer C. J. lid gekrenkt had. De heer Hamelink viel Sonke, voorzitter der Anti-Rev. Centrale hem hierin bij en meende er op te m'oel- iöi 1 holen. ten wijten, dat de raadsleden in het al- Spr. begon mtet te w'ij'zen op het gevaar gemeen er voor gevrijwaard beliooren) der belangempolitiek. Een land kon niet te wordendat zij door gemeenteambtenaf- wel geregeerd worden indien kleine ren aldus worden behandeld. De vooru groepen elk een afgevaardigde kiezen, zifter gaf toe, dat, indien 3e beschuldi- ztouden, daar dan nimmer een regoe- ging van den heer" Colsen juist is de rilngsmderlderheid gievormd kou worden, inspecteur ontkent het echter de in- Hij sprak vervolgens een Waarschuwend specteur iets zou gedaan hébben dat niet Woord tegen wat hij moemld'e „oneerlijke te pas komt, noch hoogere, noch lagere concurrentie' waar velen va,ak beloften gemeenteambtenaren hebben de bevoegdj- deden of zouden dioen, die met het oog heid raadsleden in het openbaar lastig op 's lands fimancië jn»niët zouden kun- te vallen, omdat zou blijken dat zij' van nen worden ingewilligd', of die finaeSeel het een of ander niet oj> Tie hoogte zijh. voor het land zeer kwade gevolgen zou,- Een adres van den heer C. Meijer, denhehben. molenaar, en een aantal bakkers, om hel Hierbij besprak hij op populaire wijze Zuidelijke deel der Noordstraat van twee Wat de gevolgen zouden zijh indien de kanten te mogen bereiden, werd1, als toestand van 's lands gelden zoodanig o'ngezegeld, ter zijidle gelegd, werd dat de koers van uitgegeven bil- Een verzoek van den kerkehaaid der jetten beneden de a. an gegeven waarde Hervormde gemeente om' voófr een Hbor ginjg dalen. hem te slichten school voor Christelijk Spreker sprak over de beginselen der onderwijs te mogen beschikken over dé anti-revolutionaire partij welke mede aan openbare schooi B, werd gesteld in, Gods woord zijn ontleend. handen Van B. en W'. om) advies. Er is een strooming onder dé bevolking B. en W. werden geoiiachtivd een con- naar Rechts en haar de Sociaal-demo' craten, de liberale partij heeft afgedaan, zij heeft haar grooten tijd gehad. He A.-R. partij' en de "S. D. A.. P hebben nog voortdurend voeling met alle lagen der bevolking1, doch dit contact ontbreekt bij hen die tot de liberale par tijen behooren. De S. D. A. P. zorgde echter alleen s#oor de zuiver materieele belangen. Spr. tract te sluiten met het bestuur der vereiepiging tot Ziekenverzorging al hier, om in de biarak voor ^verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten ten behoeve der gemeente steeds drie béd den ter beschikking te hebben, tegen betaling van f 300 per bed en per jaar. Aan den heer W. Verlinde en mevr. Doussy—Slingeme'ijer werd vehguuning verleend tot afwijking van de fcouwver- ordenin'g en aan de 2 eeuws ch-Ylaa ms ehe TramWegmlaalschappij' ten ttehoeve van het alhier te 'bouwen station 'enz. met een rioleeriing a;an te sluiten a,an het gemfeehteriool In de Grenulaan. ingewilligd werd een verzoek van I. Scheele, koopman alhier, om a.an hem voor f 1.50 te verhuren de ruimte on der de mhziektent, voor bergplaats van tentjes ter verhuring van mai'ktkooplie- den, die llians wekelijks in steed's Jp'oo- teren getale hier komen. Ih verb!an!d Imet opmerkingen van Ged. Staten en gewïj'z'igdè omstandighc- dén kwam opinie uw in behandeling de gemeehtelblegrootin|g voor 1922, waaruit i bleek, dat die H. O,, oorspronkelijk uil-j getrokken op 189,785, in verbond mét j een hoogere uitkeering van het rijk kan teruggebracht worden tot f 158.069, het! bedrag ongeveer Van het vorig jaar. j Door de drukkere markt Werd' ook de I post staangelden met f 600 verhoogd. Van verschillende zijden werd alken- ring uitgespi-oken over het onderbren gen eener klasse van s'chool B in het I voor dit doel ongeschikte Veilinigslgehiouw„j waarvoor zoowel na,ar de meening van B. en W. als die van verschillende raads;- j leden een veel te hooge huurprijs Wordt gevorderd. Door den voorzitter werd uitvoerig 'mteeigédeeld de omstandigheden die tot het nemén van dit ook door hen zelf niet gewilde btesluit hadden geleid, i terwijl B. en 'W1. er niet van op de hoogte i WaTeu dat het lokaal zelfs niet voldoende was schoongemaakt, terwijl een later daartoe gegeven order nog niet is uit-- gevoerd. Er zal echter niets worden; nagelaten dat strekken kan om! het ver-; 'blijf der klasse ïn dit lokaal zeer tijf-, delijk te d'oen zijn. Op een. vraag van den heer De Jager hoe het staat mét de electrificat.ie van; Sluiskil gaf de voorzitter te kennen, djti in besloten vergadering te willen be-j spreken. j De heer Colsen heeft vernomen dat op een klehi aantal na de bevolkinigi dézer gemteente 10.000 heeft bereikt. Hij1 zou wenschen dat van wege het gem'eentcha- stuul* de 10.000e. wereld burger of-biur- geres een [blijk van belangstelling werd geschonken. De voorzitter wilde, met in stemming dei* vergsytering, daar wel voor tergen. (De vraiaig' werd' gesteld', wat er zou geschieden als er twee gelijk waren? Er kan ook gevraagd worden: „als het eens een geheel gezin j.sl; dat van elders z'ich vestigt?) KUNST EN WETENSCHAPPEN. De a.s. uitvoering vian „Samision et Dalila". Wal. dén 23sten dieter door de Z.angver. T. O. en U. alhier zlal worden ten gehoiore gebracht, n.l. het blovengenioemj- de werk van Siaint-Saëns, is een opera. Een opera met zulke mioioie muziek, dal zij zich ook een blijlvemide plaats in de coinicertzBial heeft verworven, wat niet via'n iedere opera gezegd kan worden, Wflint de meeste verliezen veel van nun kleur wanneer de schijn van toioneel en'- actie ei* laan ontnomen wordt, en dé miup ziek alleen nvertolijlt Maai* in ieder ge val: het is een opera. En, dat bepaalt reeds wat mfen ei" niet in moet verwach ten. Eed opera is geen bïjbelsch Spel, eii bovendien is een modern Franschm'an geen Palesfijhscli Islriaëliet. En zloio' hebben dan ook hier Fend. Lorriaire die den tekst schreef, en Sainf-Saëns die dé- prachtige Muziek maakte^ sam'én een werk geschapen, d'at niet een trouwe weerspiegeling is van het Bijbelverhaal uit het Boek der Richteren. Wat hen blijkbaar heeft aangetrokken, was dat element in het Bijbelverhaal, idat voor de znoveelste mlaal in de geschief- denis dér menschhèid get.uigt van de zwakte van den man, als hij' beheerscht wordt door dc liefde van een vrouw: als Samson aan Dalila het geheim1 ver klapt dat zijn kracht in zijln nooit gei- knipte haren zit, is hijl verloren. Wiant z'ij laat hem1 zoo spoedig mogelijk in zijn lielderoes zijn haren afknippen, en dan gevangen nemen door zijn vijanden, die hem, den geweldenaar, anders niet biaas konden worden en die hem' toen zijn no,gen u-'tgroeven" zooals drastisch in den Bijbel staat. Maar zoo kfamt liet niet geheel naar voren in dit werk. Dat laat er een deel naar raden wat er achter de schermen gebeurt, e'n daarom is het voor het goed begrip vain de toehoorders wenschelijk dat we dita llereerst nog eens in hem innering brengen; en ook wat Dalila be doelt als z'ij Samson tracht te verleiden haar het geheim van zijh kracht te open baren. De Samson van den Bijbel is een zon derling persoon, een Nazireër wel is waar, d. w. z. een persoon voor wien een gelofte is gedaan, maar wiens daden zoo eigenaardig zijn, iom een zacht woord te noemen, dat men er een vermen- schelijkt overblijfsel van een oude mythe +URMA6 oAo 0,15 1,75 1,50 1,25 in heeft gezocht. Zijn moeder, die eerst geen kinderen kon krijgen, heeft op raad van een engel o. a. de gelofte afgelegjd dal zij nooit die haren van haar toe- 'Lom'sfgen zoon zal laten knippen; en de bescherming van hoogier hand! uit zich hierin, dat hij onverwinbaar sterk is, tot ergerm's der Philistijnen, die in dien tijd d'e Israëlieten overheerschten. Hij is een van de Richteren, maar wat die Bijbel van hem verteld zijn router persoonlijke krachtdaden; heelemaal niet daden als aanvoerder der Israëlieten. Hij heeft tel kens weer ongenoegen met de Philistij nen, en altijd in verband met een vrouw En dan is hij erg ongemakkelijk. Als ze een door hem opgegeven raadsel weten op te lossen (look al weer omdat een vrouw hem de oplossing weet af te vleien) verschaft hij zich den door hem uitgeloof den prijs van 30 opperkleeren door een voudig 30 Philistijnen doiod te slaan en hun kleeren uit te trekken. Een ander maal jaagt hij' vossen met brandende fak kels aan hun staarten in hun oogst; weer een andermaal slaat hij er duizend dood' met een ezelskinnebak, enz. En als de Philistijnsche hoofden dan eindelijk te weten zijn gekomen dat hij liefde heeft opgevat voior een vrouw in het dal Sjo- rek, Dalila genaamd, knopen ze haar voor een som van elfhonderd zilverlingen Opi ten einde te weten te komen waar zijn kracht vandaan komt. Driemaal zegt hij haar maar wat, met het gevolg dat hij tel kens zijn banden, waarmee ze hem bin den, als een draadje verbreekt. Totdat hij eindelijk toch bezwijkt. In de opera is d,ie zonderlinge geschie denis veel romantischer giemaakt. Sam- spn is hier geworden dé aanvoerder der (Ingez. Med.) Israëlieten, die nen opwekt uit hun neer slachtigheid om zich tegien dé slavernij onder de Philistijnen gewapenderhand te verzetten, en die dlan', als zij de overwin ning hebben behaald, in de strikken ver ward raakt van Dialila, met het gevolg djajt na zijn smadelljken v,al ook de Israelieiesi weer tot slavernij gedoemd worden. De ruwe geweldenaar van dien Bijbel isi bSj hen vermoeid tot een géloófsheld e® volksleider. Dolor die zaak zoo voor te stellen, hebben dichter en componist echter, al is het dan een oipera, een sterk' religieus element er in kunnen bren gen, want zij maakten er nu de teigen- stelling van: de God der Jsraëlieten te genover den afgod der Philistijnen. Maajr, toch is het ook noodig d!e bovenvermelde bijbelmededeelingen te kennen om' dee' tekst volkomen te begrijpen, want telkens vindt men toespelingen daarop, i Maar één ding is' geheel behouden, n.l. het werkelijk zeer indrukwekkend)© slot van het bijbelverhaal: de ineenstor ting van den tempel dér feestvierend© Philistijnen, doordjat Samision de twee hoofdpilaren omlstoot. Wat dp Bijbel daar van vertelt is in al' zijn soberheid vam ^oorden bijziondier Schilderachtig en va*! dramlaFSche kracht. Men leest d|aar hoé de Philistijnen een groot offer aan lvutó god Dagon brachten, en hoe ze ter ver- htooiQlng van de feesitvreugjd|e den blind •gemaakten Samslon uit zijn gevangenis haalden om voor hen te „spelen" of „kluchten te maken" ziooals! de nieuw® vertaling het uitdrukt. En als dé tempel' vol is en bovendien djrie duizend mett- schen op het dak zitten om' naar hem t© kijken ,laat Samision zich door het jongetje dat hem geleid|, naar de twee hoofdpi-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1