No. 106 Vrijdag Mei ÜM BINNENLAND, BUITENLAND. HOESTEN MN OUDE LSEDEN VERRUKKELIJK, A. j. P's Fram bozen-Saus a 7 '/2 cfcs. per pakje, over A. j. P's Vanille-Crémepudding, m i6oe Jatirgasg ssBssz&mszssti dit nummer bekoort een Bijvoegsel zijn. KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag;. De veilingrechten zïjn gister aan beide zijden van bel Binnenhof ter sprake gekomen. In de Tweede Kamer deed de heer Dresselhuvs een vergeefsche poging om het voorstel-Duys tot afschaffing in üe ofdeelingen te doen onderzoeken. En in de Eerste Kamer werden die rechten bekritiseerd bij 'de begrooting van. Fji- fcanciën. 5; De heer Diepenhorst (A.-R.) hadj verschillende bezwaren tegen de hefHREIS DER KONINKLIJKE FAMILIE fing van een registratierecht op de tuinrj NAAR. NOORWEGEN, houwveilingen. I H.M. de Koningin en die Prins stel- In de eerste plaats kan deze heffing f len zich voor den 27 Mei a.s. vioor een niet worden .afgewenteld op den oonsufl vijftal weken een reis naar Noorwegen ment. Deze heffing drukt zeer sterk in te ondernemen. Daartoe heeft men ge- aftreding van deze regeering niet zoo dicht nabij waren, zou er wel meer ge zegd zijn, magr nu nam dat vooruitzicht Üe kracht uit ;alle hetoogen om .stel- l;n,g te nemen tegen den aanmatigenden Senaat. Vandaag nog zullen de nieuwe ont werpen naai' de Eerste Kamer gaan, en daal* in de afdeeliugén onderzocht wor den. iW'ant vóór dien 23Sten Mei den dag van de candddaa Is tell in g moet o,ok de ontbinding der Staten Generaal geschied deze periode en bovendien werkt dit recht onsociaal. Voorts strijdt dit registra tierecht. met de rechts- en billijkheidjs- opvattingen van den minister van Landi- fcouw en met de juiste beginselen van belastingheffing. Een onbillijkheid van deze heffing is, dat deze niet wordt geheven van de winst, maar van de bruto-opbreagst. Spr. doet dan ook een beroep op de eth:sche gevoelens van den minister om deze hef fing af te schaffen. De heer de "Waal Male fijt (A.-R.) vestigt er de aandacht van den minister op, dat deze zelfde bezwaren van, den heer Diepenhorst ook gelden vopr de heffing op de vischveilingen. De in in is tei' charterd het stoomschip de „Batavier V" van de Firma Willem Hendrik Muller en Co. 0,ok Prinses Juliana zal de reis mee maken, terwijl H.M. en Z.K.H voor dezen tocht hebben dtgeiioodigd Hertog Adolf Friedrich van Mecklenburg. DE TABAKSWET. De heer Abr. Staalman heeft den Mi nister van Finaciën gevraagd, of deze in het feit, dat die Kamer alsnog, besloten heeft het initiatief-voorstel 'Stuk 493) ue- treffende wijziging der Tabakswet in be handeling te nemen, aanleiding vindt te bevorderen, dat de Tabakswet op 1 J.uni antwoordde, daÉ~wajJetr de''tijden'hel aanstapiide 'npg niet in werking treedt mogelijk maken, om de belastingen te verlagen, het registratierecht op tuin bouwveilingen het eerst de aandacht van spr. zal hebben Thans is de ate- schaf fing nog niet mogelijk. Spr. herinnert er jaan, dat er nog tal van andere belastingen zijn, welke men WEDUWEN- EN WEEZENPENSIOEN VOOR MILITAIREN. Gisteren is het wetsontwerp betreffen de de pensionfieering van weduwen en weezen van militairen der land- en zee- afgeschaft wil hebben. Zoo ontvangt spr macht naai' de Tweede Kamer gezonden, tal van adressen, waarin wordt aange drongen op intrekking van de zakelijke bedrijfsbelasting. Spr. hoopt, dat de toe stand van 's lands financiën spoedig we der zoodanig zal zijn, dat spr. kan koj- taen met een voorstel als waarop thans aangedrongen. De meeste tijd werd! gister in deze WERKVERRUIMING IN DRENTHE Het plan van jaren her om do.pr een waterverbinding het Oranjekanaal met den Odbornerzijtak aan de Weerdinger venen aan te sluiten ,zal dit jaar hoogst waarschijnlijk tot uitvoering komen en Kamer resteed aan de begrootinig van j aan vele handen der arbeiders werk ver Justitie, ot toeter gezegd; aian justitieCj Sch£ffnrii Het is' de z. g. doorgraving van zaken. j (,en Hondsrug, de wel niet hooge maar Ei werd o.a. laangedroragen op r60,r" steenrijke bergrug in Drenthe, ganisahe van het notariswezen, maar de De iaoslen zijn ^raamd op 1.200.000 Minister waarschuwde dat deze kwestie I o alden niet te haastig moest worden behandeld, hc rijks-, provinciale- en waterschaps- Veider werd er uitvoerig gesproken over K.jlBMie zijn ,or,ootendeels vastgesteld, de organisatie der politie, en over het omzetten der Staatscommissie-Limburg in een algemeene, waarvoor de Minister, meumvaasmi- niet veel voelde, al is hij bereid te! Uil STAD EN PROVINCIE. overwegen haar instructie uit te brei den. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag'. Na de zonderlinge stemmingen over de regeling der werkzaamheden waarvafl. in de tweede oplage van ons vorig nummer nog kon worden melding ge maakt, en waarvan het voornaamste re sultaat was, dat het voorstel-Staalmèn tot mts tel van de invoering van den Labak- accijns alsnog in de afdeelingen zal wor den behandeld; en voorts na aan neming der Boschwet, is de Kamer be gonnen met de voorstellen tot wijziging der Grondwet. En wat meer zegt; ze is er mee klaar gekomen. Het voorstel-Troelstra tol afschaffing van de Eerste Kamer is verworpen met 60 tegen 29 stemmen. Vóór stemden de soc. groepen en de Vrijz. Democraten. Het re ge e rings on tw er p tot herziening van hoofdstuk III (Staleu-Generaal) werd aangenomen met 74 tegen 15 stemmen, en dat tot wijziging! van hoofdstuk IV (Prov. Staten enz.) werd aangenomen met 83 legen 7 stemmen. Ten slotte kwam1 nog bij' de Add ar tikelen a,am de órde het voorstebRink om de Evenr. vert. voor de Eerste Ka mer te behouden, maar zonder ontbin ding der Prov. Staten. Hoewel minister "R uys het vleiend noemde dat de voorsteller der oorspronr kelijke bepalingen van de regeering grootendeels herstelde, meende hij te moeien waarschuwen tegen het gevaar dat na aaunem-'ng van dit amendement door de I weede Kamer, de Add. Artikelen in hun geheel weer zouden verworpen wor den door de Eerste. Maar de heer Rink had' vertrouwen in hel gezond verstand en het politiek in zicht van de Eerste Kamer, en bij de stemming bleken er 58 stemmen vóór en 27 tegen. Het ontwerp tot wijziging van hoofd stuk II werd z'. h. st. goedgekeurd'. Over de beraadslagingen zullen we kort zij'n, daal* ze weinig nieuws brachten na In ons vorig nummer was bij' vergissing' de medfcdeeling blijven staan dat bij dat nummer een bijvoegsel zou be- hooren, wat meenigeen tjot de verkeerde meening bracht dat hem1 een bijvoegsel onthouden was. Uit -Walcheren. Men meldt, ons, uit Melis k e,r k e Woensdag 3 Mei was hel o;p, ons stil dorpje een lieele drukte. De Chr. zangvereeniging zou een sere nade brengen aan den heer Rademaker, die door H.M. de Koningin dezer dagen tot Ridder in de Orde van Oranje Nas sau was benoemd. Omstreeks 8 |u,ur werd die heer R. dooi den voorzitter L. Adriaanse toege spiro- ken. Hij wees op den 50-jarigen diensttijd van den 'heer R. en op dje waardeering daarvan door H. M. de Koningin; hij hoopte, dat hij nog lang v,an de rust hem beschoren zou mogen genieten, en met eere het eeremeta; i zou blijven dragen totdat hij opgeroepen werd tot hpoigere rust. Na deze toespraak vroeg, de voor zitter verlof hem eenige liederen toe te zingen door cie zangvereeniging. Een zes- lal nummers werden, irettegens taande de regendroppels dichter begonueii te val len. vrij goed irtgevoerd, en in gr.oole stil te aangehoord d|Oior het talrijk publiek, dat daarbij tegenwoordig was.- Na het eindigen van do zangummei's kwam' de heer Rademaker buiten, en bedankte de zangvereeniging voor de vriendelijke at tentie hem bewezen. Hij stelde dit te meer op prijs, omdat hij' meende, dat een dergelijke ovatie hem slechts eenmaal lton te beurt vallen. Hij prees de duide lijke uitspraak der woordten, waardoor hem niets ontgaan was, en spoorde de leden aan to-t nauwgezette oefening; liij gevoelde zich dioor dit eerbewijs weer meer aan Meliskerke verbonden, en ver zekerde, dat hij steeds gereed zou zijn, waar mogelijk was, voer de belangen der Meliskerkenaars op te komen. En hiermede was deze plechtigheid afgeloo- pen, en ging een ieder hoogst voldaan' naai* huis, doch, onder het gebot van een groote regenbui. De heer Rademaker verzocht het be stuur en directeur dier vereeniging bin nen te komen, waar 'nog .een gezellig uurtje over de aanleiding van deze se renade, en over de uitvoering zelf werd nagepraat. De verkoop van Enima-bloenipjes heeft te Wes'tkapelle opgebracht een bedrag, van f 47.591/2. Toen iemand uit Nieuwiand te Ve e- r e het feest meemaakte en zijn rijKviel eerrge oogenblikken onbeheerd liet staan bemerkte hij bij' zijn terugkomst, dat zijn nieuw karretje door een oud was ver vangen. <9 Uit Z ,u i d-B e v e 1 a n d. Het bestuur der vereeniging voor wijkverpleging te Borssele ontving bericht, dat zuster J. M. Palthe liaar benoeming tot wijkverpleegster vopr Bors- sele—Nieuwdorp aanneemt. De benoem de zal 1 Juli a.s. in functie treden. De commiezen 2de klasse G. 11. van Dannis te Achtmaal en S. Steenstra te WernhiOiut zijn verplaatst, naar Hans- weert. gr,cole beteekenis is, zich een fiink ge tal leerlingen zal aanmelden. HANDEL, NIJVERHEID EN V1SSCHERIJ Men meldt ons uit Iersok e; Donaerd|ag; is de laatste partij zaai- oesters verscheept. De handel in zaai- oesters was dit voorjaar hoewel niet onbeduidend, toch van zeer veel minder beteekenis dan 't vorig! jaar. Er zijn weer 10,esterschelpen naar En geland verkocht. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Mei 1922 benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te V1 i s- sinoen F. ,W. Immink thans tijdelijk mei het beheer belast. R e@e erngs ciojtomiis sar is bij de Zeeland. Bij' beschikking van den minister van landbouw, nijverheid en handel is be noemd als regeeringsoommissaris bij d,e Venn,00 tschap S too uivaar t-Maat schap p ij Zeeland, Kon. Ned,eri. postvaart te Vl's- singen, tot het uitoefenen va toezicht namens hem op de beheersliandpk'ngen van de directie van deze vennootschap in de plaats van Wijlen den heer G. J. van Stipriaan Luiscius;, de gepension- ueerde vice-adjmiraal W. C. J. Smit, te 's-Gravenhagie, vroeger commandant dpr Marine in Zeeland. Nieuwe -0111 s 1 a jgl e n b ij den p o 's' t- dienst. De Rott. corresp. van het Volk vernam dat binnenkort aan het postkantoor te Rotterdam weer een aanmerkelijk aan- of jonge menschen is niet alleen onaan genaam, doch dikwijls ook gevaarlijk. Velen voorkwamen erger door dadelijk de slij moplossende en hoeststillende Abdijsiroop in te nemen, wist Gij dat? (Ingez. Med.) met de heerlijke Vanille-Roomsmaak. (Ingez. Med.) Engeland. Meer speciaal in het nu be richt geworden artikel C van het memo randum. Hierbij wordt door de Russische regeering gemakkelijk de overdracht ge regeld van concessies aan Britsphe en andere maatschappijen, welke vóór de revolutie door Belgische en Erapsche onderdanen werden geëxploiteerd. De Franschen en Belgen, die beducht zijn, dat ze het hen van reclhswege loehehopp renüe niet zullen krijgen, voorzagen dat deze ove'rdrachten gepaard zouden gaan tot schade ider wettige eigenaars. Het gevolg, was een lameodement-Seydoux met xeen tweede ameudemenl-Lloyd George, waardoor artikel 6, dat inmiddels art. 7 werd, ging luiden; '/"Wanneer de sov jets eigendommen niet zelf kunnen te ruggeven, zullen zij njel het recht hefcr ben ze aan andere concessionarissen te geven. Indien de sovjets voornemens zijn de toewijzing van. dien aard niet langer uit te stellen, zal een recht van voor keur worden toegekend aan de voorma lige eigenaars. Indien de exploitatie dei- goederen slechts kan geschieden door te 'bij een algemeene gi'oep in te deelen, tal hrJnbe®tellters zal worden ontslagen Bij informatie aan het afdeelingskan- voorgaamdfe bepalmgen niet wer- or van den Centralen Nederlandsclienden foegepast en zullen de voormalige KERKNIEUWS. Uit Middelburg. Te beginnen met Maanaag a.s. wordit het speelwerk van den Abdij toren stil gezet wegens den gewonen jaarlijkschen schoonmaak. De nieuwe muziekstukken zullen Donderdag' 11 Mei worden ge plaatst. Gisterenmorgen is in de Meelfabriek alhier de werkman P. die H., ver moedelijk bij het opleggen van een drijf riem, ernstig aan den rechterschondtert verwond. Op medisch advies is de man naar het gasthuis overgebracht. Toen Woensdagavond vele feestgan gers uit Veere naar Middelburg terug keerden per rijwiel zijn verschillende hun ner, die het er op gewaagd) hadden zonder licht te rijden, voor het grootste deel aangehouden doior de politie en nu zal de kantonrechter wel uilmaken hoe duur dit reisje voor de betrokkenen /al zijn. De politie bluschte gi teren wederom een schoorsteenbrandje in die Graven straat alhier. In de maand April hebben alhier in de hotels enz. vertoefd 586 vreemdelin gen en wel 542 Nederlanders, 20 Duit- sehers, 17 Belgen, 4 Engelschen; 2 Ame rikanen en l Japanner. Uit V I i s s f g e jl De werkverschaffing] van gemeente wege is te Vlissingen thans geëin digd mede in verband met het ophouden van den rijkstoeslag op de uitgaven daar voor. Hedenmorgen hielden de werke- loozen een demonstratie en begaven zich naai* het stadhuis wiaar zij dtoor den loco burgemeester ,weth. Laernoes, naar den Waalache Gem. Tot pred'kant voor de Waals'che ge meente te Amsterdam is Donderdagavond gekozen ds. C. Ie Corau alhier (N. R. Crt.) ONDERWIJS. too Ambtenaarsbund bleek d|at deze berich ten juist zijn. eigenaars het recht hebben tot deelner ming aan üe combinatie naai' verhouding van hun vroegere rechten". Dat hebben de Franschen en Belgen echter 'nog nliet kunnen bevredigen, vooral niet toen er hoe langer hoe meer (ge ruchten kwamen, dat de eigenlijke be- Drukwerken uit het buiten land. 1 Naar Het Volk verneemt treden die nieuwe bepalingen .die ontdtuikixig van t de Post wel moeten beletten op 22 Mei doelmg per slot was, al dm petroleum as. in werking. f1 ^deJe concessies, waaronder dan Indien drukwerk uit Duitschland wordt ^us°ok. df oude en Fi-ansche, verzonden kennelijk met het doel het S de Duitschers en Engelschen m handen hoogere binnenlandsche port te ontdjui-1 te spelen Begrijpehjk do ken. wordt de belanghebbende eerst er mee in *kennis gesteld ,dtat de stulkken, aangehouden zijn en doorgezonden zullen women indjen port wordt betaald. Ge beurt dit niet ,<kan igaan de sltukken naar de plaats van afzending terug; LEGER EN VLOOT. Kapitein H. P. van Vuuren, van bet 18e rej. inf. is eervol ontheven van het hevel over de 8e compagnie politietroe- pen te Vlissingen. De uit Oost-Indië teruggekeerde luit. ter zee 2e kl. J. J. Plieger wordt te Vlissingen geplaatst aan bioord van Hr. Ms. torpedoboot Z 2. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Jan. 1922, aan den officier-mach. Se kbsse A. J. Gelderblom op zijn ver zoek eervol ontslag uit den zeedienst verleend. Tot onderwijzeres1 aan de school met den Bijbel te Westkapelle is benoemd mej. A. G. Cruzon te Brestceas. Onder veel belan^stelbng uit ge heel het land ;s heden prof. dr. Pijper's 25 jarig professoraat in de geschiedenis GENUA. geen lust hadden een bepaling mede te onderteek enen, dat het gevolg zou zijn van een dergelijk artikel, en de Fran schen die onder voorbehoud teeken- den hebben n'u per ministerraad beslo ten dit voorbeeld te volgen. Alzo® is de handteekeeing van Barréi'a (Bar- thou was voor den ministerraad naar Pa rijs) herroepen. En op een dergelijk stuk inbeten de Russen nu antwoorden! Een stuk zonder handteekening van Frankrijk' en België. De Russen zullen waarschijnlijk binnen 'n week, dus vóór den 9den met hun ant woord gereed zijfu. Een antwoord, dat zeker onder den invloed zal staan va* de herhaalde verklaringen, dat men dan tot een oplossing zonder Frankrijk e* België zal zien te komen. Lloyd George moet namelijk raan Bar- rèra hebben gemeld, dat desnoods alia andere landen, zonder Frankrijk en Bel gië een overeenkomst met Rusland zul len sluiten, en het land dan op deze wijze wil helpen. Dit is dus feitelijk ee*. zoeken naar het economisch herstel ram Europa, waarbij Frankrijk en België wor den uitgeschakeld. Zoo ver is 't nog niet. Eerst in elk geval het antwoor4 der Russen, waarover zij een groote geheimzinnigheid l>ewarea. Geen journalist wordt ontvangen, en alle van het christendom1 en van d<e leerstel- „TT J 1 j —.I wachten is op het antwoord van Rusland, l-nrea van den chnstelnken godisdien.st hetgeen reeds ïn het afdeelingsverslag heer Van Niftrik, als wethouder van ge werd opgemerkt, over de houding der mcentebedrijven werden verwezen. Deze Eerste Kamer, en over deze wijze van oplossing van bet conflict. Als de ver kiezingen, én daarmee de vermoedelijke ontving een deputatie en zegidie toe, dat getracht zal worden als nog werk te vinden. christeiijken aan de rijksinrversiteit te Leidpn her dacht. Bij neen d;,ruk bezochte receptee werd hem' aangebod/en namens leer ten Igen, oud-leerl-'ngen en vriendjpn een in lOl'everf geschilderd, portret, benevens een album van Hendrik Veldjheer. Donderdtagimiddag werd le Oost- burg :n liet café „De Eenhoorn" de laatste les jgegeven ,aan den tu;n- bouww'ntercursus (2-jarig), uitgaande van de ,'n d|it district bestaande Maatschappij van Ooft- en Tu'nbouw, in tegenwoordig heid dier drie leeraren aan dien cursius den voorzitter der vereeniging van oud- leerlingen van tuinbouwcursussen en van u.e commissie van toezicht op djie cur sussen. Toegelaten tot het tweede leerjaar van den cursus werden de leerb'ngen; L, Verplanke, Oostburg; J. Vermeulen, IJ- zetidijke; M. A. Merk, Zu;d]zande; J. Ver- cruijsse, Groede; H. de Kok, Schoondijke; Jac. de Vu:sf, Oo&tburg; J. de Voogt. SI u*s; en J. Lergner, Cadzand- Men verzoekt ons te melden dat een nieuwe wintercursns October a.s. aan vang. met de hoop, diat waar ;n W. Z. Vlaanderen de Tuinbouw nog van geen Het werk van Genua ligt na de beide lastige vragen ontweken. Maar Tsjitsjerin plenozittingen over het rapport der fl- zit den heelen dag voor zijn draadloos nancieele commissie vrij'wel stil. Het toestel en seint en ontvangt in geheime code naar en van Moskou. Is 't eindelijk opgesteld, da11 komt nog! zeker eerst di verse onderhandelingen. "Want een ver bond met Rusland, zonder Frankrijk e* Maar achter de schermen, maar op onder-onsjes wordt des te ijveriger ge werkt, en de journalisten gebruiken de ïiu wat ruimer geboden gelegenheid^ ver~ België is toe teen het einde dei Entente^ schillende vooraanstaande personen tij' wier bestaansrecht toch nog heel wat - examens door zal moeten maken. Want behalve de Russische kwestie is er nog het N i e t-a a n v a 1 s v e r d r a g. van Lloyd George. De kabinetsraad i* Parijs heeft laten weten daar veel vook te voelen, mits men niet aankwam met wijzigingen in het verdrag van Versailles. Als die rechten mlaar gewaarborgd voor Frankrijk blijven. De Franschen zien in, dat Llovd Geor ge dat verdrag langs alle mogelijke omi- wegen tracht aan te snijden, en foor nen zich in dit opzicht van een gewel dige gedecideerdheid, doorzichtsvermor hun jasje le grijpen en hun opinie te rollen. De conferentie is op een doo^j punt. Zoolang Rusland nog niets van zich laat hooren kan èr niets worden gedaan en de Duitsche tetaliogsk'westie met even- tueele dwangmaatregelen is van later zorg. Petroleum e. a. con cessies. Diverse geruchten duiken onderwijl op. Een daarvan is ontleend aan de Voss. Zeitung is dat een petroleumovereenr komst tussehea Rusland en de Engiel- sehe Shill Gomp. is gesloten in den herfst van 't vorig jaair. Een gerucht, dat vol- komen geloofwaardig en juist wordt ge- gen en energie. Lloyd Beorge woreit, als men in Parijs maar even voelt or meent te voelen, waar bij op aansturen wil, direct met vol geschut tegenwerkt. En de opperster-schatbewaander van het verdrag is Poiooaré, de man die daar voor extra door Marianne is geënga geerd. Het met algemeene stemmen ge nomen besluit door de Tranche regeo- acht. En daal' petroleum een der groot ste Russische uilvoerartikelen was, be grijpen we nu wat beter de vriendelijke gevoelens van Engeland. Engeland zat dius al met concessies aan Rusland vast, en Frankrijk komt ach teraan. Hierin zit dus het groote verschil punt tusschen Frankrijk met België en,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1