Kinkhoest 108. Binsdag 2 Mei im itfo* Jaargavg heer w- viic- r tt. js BONENLAND. UIT STAD Eli PROVINCIE. Rij dit nummer bdo.oori een Bijvoegsel Atetonnementsprijs per kwartaal op «ie buitenwegen oru Middelburg, en .wDtar de andere gemeenten pier plast f 2.50, -eaere WW Middelburg en agentschap Vlissin- j d'iging j 2 30 IIiexnm™ weglaten, zioiodjat alleen de weekabonnementen in Middelburg 18 vakvereempngen vvorden erkend den vernietigd', wanneer mocht blijken, ken. Üat een d|er partijen door de an dere gedwongen is geworden tot die overeenkomst. Daarentegen is er een voorstel-Smeenk, dal uit die voorstellen van den Minister 'edere vermelding van èen ver tegen wnor- van de arbeiders uit een onder een! per week. 'Advertentiên: 30 cent p. regel, ïngaaoöden Mededeelingen50 ctent p. Kegel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels 1 2.10, eik© regel meer 30 cent. 3o. Het afschaffen en uitdrukkelijk verbieden van het verbinden van Loon- voorwaarden aan overwerkvergimningen, zcoals deze Minister telkens djeed. Met name de R. K. Werg. Bondi wil dat uit drukkelijk buiten sluiten. Dit zijn de hoofdtaken, die we nog 'Kleine ad verten tién niet gnon- pven onder dje aandacht meenden te Ier dan vijf regels druks en waarbij f, «weien brengen nu de Kamer met haar Sngegeven, dat zij in deze rubriek moe- ™*k begint Maai- het is geen volle- ■ten aeplaiitsi wmden. 85 eent bij vooruit- *8 overzicht van alle amendementen. Er SSg Advertentiên onder brieven rf z*n er nq® veel meer over verschillende tanmrat bureau dezer courant 10 ^onderdooien. Maar het bovenstaande duidt a tra. I lcec*s v,olweii<ie aan, welk strooi nelang ^Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor deze debatten zullen hebben, piwt per stuk. Ad|vertentiên moeten, willen ze nog ia 3DS Mad van dienzelfden dag worden jj (opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des BLGROOnNtó- KATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd ziijsa. Aangesloten bij den Pöst-, Cheque- en Girodienst ondter no.. 43255. m WIJZIGING MES ARBEIDSWET Vandaag begint die Tweede Kamer met üe behandeling vlan de wijziging der 'Arbeidswet, en daarbij zullen onderwer pen Ier sprake tomen, die in den laats ten tijd veel ged|achten bezig houden. Natuurlijk is eenerzijds, nl. van socia listische zijde een sterk verzet te wach ten tegen iedere wijziging. Dat wordt be lichaamd in een voorstel-Schaper om de VERMINDERING De merkwaardige begrootingsvoorstel- len, d'e de Engelsche regeering' gister heeft ingediend bij het Lagerhuis doen ions met te meer belangstellmg1 afwach ten 'wat ionze reg(eer:ng zal vermogen bij haar nu vermelde pogingen om het eind cijfer der Staatsbegrooting aanzienlijk te doen dalen. In Engeland heeft zich in dgn kaatsten tijd een zeer sterke beweging geopen baard om' de belastingen naar beneden te 'brengen, en werkelijk is de regeering erin geslaagd om voor te stellen de inkom stenbelasting te verlagen van 6 shilling >op 5 sh'lling per pond sterling en voorts dje invoerrechten op thee, koffie, cichorei en cacao met een derde te verminderen. Zoo iets is mogelijk geworden, d|0or- uat ten eerste dpt jaar geen aflossing zal primus le aanvaarden, kunnen bad opk niet met het onderhavige voorstel mede gaan. Ook verklaarden zich tegen dit voior- stel de leden, die, hoewel overigens voor jj de afschaffing der Eerste Kamer gevoe lende, haar desniettemin wilden behou den, zoolang daarvoor geen ander col lege of het volksreferendum in de plaats wordt gesteld. Andere leden verdedigden het wets ontwerp. Zij achten de Eerste Kamer een rem voor het voeren van een demor cratische politiek. DE KAMERVERKIEZINGEN. De Herv. Staatspartij heeft voor de Kamerverkiezingen de volgende candidaf- tenlijst vastgesteld: 1. T. A. Hagen, te Amh sterdam; 2. ds A. C. G. den Hertog, te Rotterdam; 3. J., J. dê Leeuw, 'burger meester te Hagesteïjn; 4. ür.s. J:ac. J. Wol- dendorpi, te Groningen; 5. ds. T. Stigter, mengesteld als volgt: mr. G. J. Sprenger, voorzitter; ml*. J. F. van Deinse, secret" taris; mevr. A. C.. Heij'se—van Lutter- velt, penningmeesteres. De 1 Meidag is hier ter stede gevierd dpor een optocht georganiseerd door die afd. der S.DIA.P. en den Mid- delburz'schen Bestuurdiersbiond, gevolgd door een feestvergiadiering. Te 7 uur stelden zich aan de Vooruit in de Nieuwslraat dje stoet op, waarin verschillende vaandels en doeken met opschriften, voornamelijk teg,en de reactie voor de socialisatie en tegen het militai risme werden medegedragen, terwijl het arbeidersmuziekgezelschap „Excelsior" aan het hoofd van d|en stoet ging. Nog zij! opgemerkt ,dat de betoogers: allen een rooien bloem djroegen en de leden der jeugdorganisatie slingers van rood© bloe men mede droegen. De stoet ging landen dje Kaden, Neder- straiat, Breestraat, Ververijsiraut Koe- zijn 's morgens, en '•«voads moeten zingen of een rede voering houden, is niet zoo gemakkelijk, wanneer men in den loop van den lag niet zoo na en dan een Lélceroi-PastiUe in den mond steekt. Overal -ecxkxQgbaat A HL 0*50 per éow. S9« (Ingez. Med.) is voor do kinderen een ware plaag. Velen roemen de slijmoplossende wer king der bekende JLbdij&ipeop» poortstraat, Klein Vlaanderen, Seisstraat (In^ez. Med.) te Berltel en Rodenrijs; 6. L. J. C. Spoor1-Kromme Weele naar het Schuttershof, man te 's-Gravenhage; 7. ds. P. J. Ros,- j wa|ar de naar honderd deelnemers go-j cam' Abbing te Loosduinen; 8. G. Nieu- - - - - -- wenhuyzen te 's-Gravenhage9. J. de Graaf te 's-Gravenhage; 10. ds H. E. Gravemeijer, te Amsterdam. regeling van een maximum van 2500 uren uit de wet te lichten; miaar nog' veel jj plants hebben van de staatsschuld^ maar meer in dien opmerking in zijn toelich- jj ka tweede dioordat de gewone en spe;- iingt: dat ten opzichte van die ander©c.ale diensten ,w. o. die voor verdediging!, voorstellen kan worden volstaan met te- i posterijen, burgerlijke d*ensten, enz. van gen iedere wijziging en tegen het voorstel lot 546 pa. st. zijn verlaagd- Ver in z/ijto geheel te stemmen. Ook het Nat. i imsld dient nog] dat er geen rekening is 'Arb. Secr. heeft in een adres handhaving gehouden met betaling van dp Duits'che van de huidige bepalingen gevraagd, en schadevergoeding. Die wordt beschouwd uoo Spoedig mogelijke invoering vóór alle al3 cen meevaller, bedrijfsgroepen. De candidiaatlijsten van het Comité voor de verkiezing van onafliankelijke Kamér leidelïiik naar binnen trokken en waar September. Een verordening tot heffen van graf rechten werd vastgesteld', tengevolge van de overname van de begraafplaats van. de Hervormde kerk. De vergadering, besloot met 6 stemmen, tegen 1 onthouding niet over te gaan tot de wettelijke invoei'ing van 'het 7e. veraer zooveel personen werdjen toega-1 -weken midden in de maanden Juni en laten ial® de ruimte toeliet. In ide zaal werdien de vaandels: en doe ken opgesteld waarna het feest werd geopend met muziek. De aanwezigen werden welkom- ste leden besprekende, schrijft mr. Marchant heeten door den voorzitter van den Be- in. het jongste nummer van De Vrijfc. De-; stnurdershlond^ den heer J. J. Koren- mocraat: {hof, die als spreker inleid(de den voor- feertÏÏdf °nzeFp5rüj jC fie heer Vliegen wees in zijn feest-1 ige darbij1 domenden 'drukkeren0 veldari en caiididjaat m het district Goe.->. Eemge re,te er op, dal wiat de arbeidende klas-1 rie tiians daarvoor aanwezige leer- weken geleden kwam- hij bij ons infor^ na ve^' Zijd heeft verkregen, a a. verd^S. ure eren, of wij hem een gunstige plaatsden achturendjag, in het teeken waarvan fJo tydrage in den spoorwegaanleg op- onze lijst konden, verzekeren; hij zou? de 1 Mei-viering zoo dikwijls heeft ge- dan wedei tot onze par lij' toetreden/. staan, wordt bedreigd en daarom met {kracht moet worden verdedigd, door sta in de Woensdag jl. te Utrecht geliou-| plj1,jCIli j{an dit op het oogenblik minder den vergadering van den Plattelanderss|- (giced. door de slechtere economische óm- fcond is met op één na algemeene stem]- j slordigheden, miaar daarom moeten de ar men besloten dezen bond te splitsen in leiders het politieke wapen gebruiken eelL'erechtschrSti^2ft SCtS'ndi-San? f De wijziging van de Ar-j ^ste"punt:en'oThèt'meesrongelegea daS TOor de Karnervertó^mgm ï^aUeplaatsje, aan de grens Ellewoutsdijk- Zuid Beveland zal voorhands niet worden, uitbetaald, zoo besloot de vergadering) met algemeene stemmen opi het inge komen verzoek. De stopplaats voor El- lewoulsdijk, aanvankelijk toegedacht op een plaats, waarmede men eenigszins was vertrouwd gehaakt, zal thans aan het Maar daartegenover staat een sterke aendrang van werkgeverszijde om nog verder te gaan dan de Minister in zijn wijzigingsvoorstel is gegaan. Die aandrang: uit zich in hoofdzaak in drie wenschen: lo. Om' in een overgangstijd van zeg 13 jaar afwijking: van den normalen ar beidstijd mogelijk te maken tot een ma ximum van 56 uur per week. Zoo wordt het gevraagd in een adres van de Ver. van Ned. Werkgevers. En dp motieven daarvoor vindt men in artikels van N. R. Crt en N. Crt., waarin er op ge we DE GRONDWETSHERZIENING. Het afdeelingsverslag der Tweede Ka mer over de nieuwe voorstellen tot her ziening der Grondwet is verschenen, lege- lijk met dat over het voorStel van den heer Troelstra tot afschaffing der Eer ste Kamer. De beschouwingen over de regeeringls- voo»*stellen loopen hoofdzakelijk over de houding die de regeering jieeft aangenor aen wordt, dat de door den Minister in1 men tegenover de Eerste Kamer. oniderstemdistricten gesteld den heer A H. van der Hoven te Alblasserdami Voorts besloot 'de blond! om met een der rechlsche partijen te onderhandelen over het overschot van de opi zijn lijsten uitgebrachte stemmen. De „RotL" meldt; dat het de Staatkun dig Geref. partij is, welke hiervoor in aanmerking komt. Deze heeft in haai* vergadering1 v,an deze week te "Rotterdam' gehouden aan haar bestuur vrij mandaat gegeven om over het overschot der stem'men te be slissen. Gisteren zou tusschen beide groepen: onderhandeld worden. zijn ontwerp vastgelegde 48 uur even min als de nu geldende 45 uur in over eenstemming' is met wat in andere lan den als regel geldft, die trouwens olie weigeren hun goedkeuring te hechten aan de overeenkomst van Washington, waarin die 48 uur werd: aangenomen. Een uiting van diezelfde mea ning vindt men in een amendement- B ijle veld om het mogelijk te maken, d(at Verscheidene leden" achten de in diening van de gewijzigde wetsontwerpen een politieke fout. Daardoor wordt aan de Eerste Kamer moed gegeven, op den ingeslagen weg voort te gaan. De Eerste Kamer is zich blijkbaar haar positie in de Staten-Generaal niet bewust. Indien een aftreding van de rpgeering) door die omstandigheden van het oiogen- blilc niet mogelijk was, had de regeering Of algemeenen maatregel van bestuur de verwerpen ontwerpen liever moeten vfc-or een tijd, niet langer dan 2 jaar, kan worden bepaaldi, dat, indien in het bui- laten rusten, dan door een gewijzigde in diening als h et ware een recht van amen- tenland een arbeidstijd wordt ingevoerddement der Eerste Kamer te erkennen. ï>l gevolgd van meer daQ 48 uren per i In een volgende wetgevende periode had- week, de werktijd van 48 uur per week, den dian de volgende wetgevende perio- inel een max. van 8 uur per week wordt de hadden dan de hoofdstukken Til en (Overschreden. IV aan een nieuwe herziening kun- De heer Drion s'telt een bepaling'voor nen worden ondierworpen, tegelijk met om binnen de grens van 2500 uur per j het hoofdstuk betreffende den godsdienst Tweede Kamer nog wordpn doorgejaagd, en al lijkt het niet best mogelijk ook zal de Eerste I vainer haar misschien nog aannemen voor de ontbind,ing der Kamers, miaar dan is er nog een tijd noo- dilgi voor de wijziging in werking treedt en daar tusschen zullen de verkiezingen vallen. En de arbeiders kunnen aan de stembus laten voelen ,dat zij niet (ge diend, zijn van die wijziging, als ook de reehtsche arbeiders diaaraan mede wil len werken, zij, die toch ook naar den achturen dag hebben verlangd. Vooral ook de R. K. arbeiders kunnen dat gerust doen in navolging vLan dp Granens- burghers. Na eveneens opgewekt te hebben te strijden tegen verlaging' der loonen en mede te werken om te behoudjen wat men hoeft, zeide die heer Vliegen, dat ook al Oudelande komen. Opi dien grond is de sympathie voor den (aanleg1 sterk be koeld. Aangeboden werd het gemeenteverslag over 1921. Naar aanleiding van de circulaire van den Minister van Onderwijs, besloot de raad met algemeene stemmen, dat de on derwijzers geacht worden te zij'n ontsla gen als onderwijzers 'blij het voormalige herhaliingsoffiiderwijs, terwijl die 'tenoer m'ing' van de onderwijzers bij het vervolg onderwijs voortaan voior eiken cursus zal plaats hebben. De raad beschikte afwijzend op een verzoek van de aannemers van'tHoff en Tholens te Hoek tot vrijstelling van opgelegde boete wegens te late ople vering van het aangenomen havenwerk. Voor herziening van den door den opp moge de arbeidersbeweging eens tijde-Koole opgemaakte staat van min- r» T- a w,cm- f !eT,U|- wot'den gedrongen, zij zich zal ^er en meer werk vindt de raad geen Door den minister van Arbeid isiherstellen, want het devies zal blijven: s a,. ie (i:nr,. behoeve van woningbouw toegekend „wj, moeten vooruit" f Verslag weid uitgebracht van de ge-' e heer Korenhof dankte dpn heer ;loucjt.n besprekingen met afgevaardigden Legen vooi zijn rede en herinnerde erefl bestuur der kolenvereeniging over aan, dat de heer Vliegen nummer één is j jiel iJestaancle geschilpunt. Geconstateerd op do Zeeuwsche lijist voor dse Tweede wer(j er geen overeenstemming was K o morirOrl/ io»/i n il E 7 *-* verkregen en beide besturen hebben be ten aan de gemeenten;': Aarden burg f 990 voor een wor ning van E. Lamote; St. Annaland fl400 voor een wof- vii'ng van .gebr. Kurvink; f 3150 voor 4 woningen van A. Boon Jz'.; f 810 voor .een woning van P. A. Goedegebure; Baarland f 1200 voor een woning van J. J. Traas; Cadzand f 1075 voor een worijng van A. de Nijs; f Ellewo utsdijk, f 1000 voor een woning van N. v. d. Hajge; Hoedekenskerke, f 900 voor een. woning van J. C. de Jonge; Hoek, f 750 voor een woning van J Wolfert; Hontenisse, f 7000 voor 8 wonin- jaar aan den werkgever bevoegdheid te! Verscheidene andere leden verdedigden §®n van P- voor eea wou Kamerverkiezing. De avond werd verder doorgebrachttoogd, gelijk te hebben. De leden gaven bij een zeer afwisselend en u1tge!>reid a;.s'j1Lln,Verlanoen te kennen, dat do zapk programma, waarvan wij noemen, muziek j door de leden ,niet b,eschouwd zal wor- ook van een strijkje, zang tooneel dans den als n de ,b te zlijn en (ableaux, het een zioo wel als het ander 0 bleek bij de aanwezigen zeer goed in den Uit Naord-Beveland. smaak te vallen. Zaterdag kwam de heer W. te tt„, Koricene met zijn motorfiets uit de ~,Hve; ^1, 2 611 J I t richting Colijnsplaat geredenwaarbij hem dehjk voor diat de politie genoodzaakt ecn Jlgeluk overkwam, dat bclrekkelijlk is procesverbaal op te maken tegen perso- D hij wilde rem,men nen, de op een rijwiel njd,en zonder J>el - e ttó van (ten weg onder Kort af wel op een rijwiel voorzien van een verkeerd paaide aan de rem, vrijwiel maar met van remmen. Men zn f, m ,„„„,2 1^4-rSr.hnwri «vor -„lip i Teed hl3 ««gen een boom ran, y/aardooh (geven den arbeidsduur in zijn onder-j het optreden van de re^eering en oor- j ning van A. J. Tielemlan, f 850 voor een gewaarschuwd voor zulke overtredingen, van den° motor oewornen'werd. Een neming te reselen beneden een max. deelden de voorgestelde lOiDlossins1 zeer woning van J. F. de Smet; t 825 voor die zeker ntet zonder gevaar zijn ook. liiloof l*»iï ViiPixiiiclplonv 1 i tifi^n neming te regelen beneden een max. vlan 62 uur per week en 11 uur par dag] 2o. Om verandering te brengen in de djeor dien Minister voorgestelde be palingen voor het gemeenschappelijk overleg; de meest principieele kwes tie die bij deze wijziging aan de orde Word! gesteld, omdat daarin een kiem zit van de medezeggingsehap der arbeiders- «r^an'Saties bij het bedrijfsbestuur. Een der bezwaren :s, d|at de bepalingen in nel nruistersvoorslel te vaag zijn omdat hij Spreekt van een „bedrijf' wat even- jg°cd een enkele onderneming kan be- teekenen ais een groep ondernemingen van denzelfden aard. In een amende ment-Drion wordt d)at onderscheid dui delijk gemaakt, en wordt voorgesteld om voor een onderneming' een overeenkomst mogelijk te maken tuSschen het hoofd en zijn arbeiders, en voor een bed,rijf in den zin van een groep ondernemingen, hel overleg te doen plaats hebben tus- scuen de vokvereenigingen in d,at bedrijf van heide zijd,en. En dan zouden die het recht krijgen om den arbeidstijd te regelen naar de behoefte binnen de grens van 2JS00 uur. miaar met een max! van 10 uur per dag1, en dpn onder de voor waarde, dat de overeenkomst in een «idernemingj door den Minister kan wor- deelden de voorgestelde oplossing zeer gelukkig een woning van P. Arends; f 1120 voor De meeste der hier aan het woocdieea woning van F. v. d. Voorde; zijnde leden verklaarden dat de reglee-1 Kerkwerve, f1316 voor twee we ring in verband met dfe politieke omstan- j ningen van P. J. van dei Clingel dighedien beleidvol heeft gehandeld. f Oostburg, f 640 voor een woning Dat in de additioneele artikelen devan Nordier; t -400 voor twee wor regeering de terugwerkende kracht van maoen van li. Cijsouw; de verhooiging van de pensioenen dei*O v e 2 a n d, f 725 voor een 'woning Kamerleden heeft laten vervallen,vond i vaa S' ci bij vele leden instemming. Dit zal echter' hilipipine, f 1000 voor een wor tengevolge hebben, dat de pensioensver- n7";S van D. de hooring ook niet ten vooraeele komt van a s v an® 11 een hen, die thans nog lid van 'de Kamer rijn van A' J- Bockstael; f 109a voor een maar geen zitting meer zullen hebben op oogenblik bleef hij bewusteloos liggen Hij liep eenige lichte kneuzingen op Uit Walcheren. f aan den arm, terwijl de motor zo,o ge- De V e er e n a a r s waren lieden, ha vend wias, dat hij onbruikbaar was. druk bezig hun straten en huizen te ver- (de Z.) sieren voor de feestelijkheden van morgen Het is te hopen dat deze door mooij UitTholen. weer begunstigd zullen worden. 1 Te Oud-Vossemeer trad in een het oogenblik, dat de grondwetswijziging tot stand komt. Daarom werd gevraagd, of er wellicht aanleiding zou bestaan aan de pensioensverhooging terugwerken de kracht te verleenentot 1 Januari 1921. Ten opzichte van het voorstel-Troell- stra werd opgemerkt, dat 'net thans de vraag is, of men zich zal vereenigen met het compromis, zooals het door de re geering js voorgesteld. Met een bevesti gende beantwoording van die vraag 'is onverefenigbaar het voorstel otm tot af schaffing der Eerste Kamer over te gaan. De leden, die, van twee kwaden het minst kiezende., bereid zouden zijn het com- druk bezochte openbare vergadering in Te Arnemuiden is opgericht] de Chr. school Zaterdagavond j.l. op een Christelijke z^n g v er een ig ing (Excel-'met een politieke rede mr. J. A. de sior) kinderkoor met aanvankelijk 30 le-1 Wilde uil 's-Gravenhage. den, onder leiding van den heer J.| wipawwiMiMaiaMK» woning van M. J. B. de Vriendt; ^jger. KERKNIEUWS. Serooskerke, f 1700 voor twee wo-! ningen van P. Kesteloo; uit Zuid-Beveland. S Fvang. Luth. Kerk. Veere, f 1200 voor een woning vans jn de Maandag te Borssele ge-j Bedankt voor het beroep te N. Pekela J. W. Markusse; Wissekerke, f 1068 voor eén win ning van C. Meulenberg; houden vergadering van hel bestuur derdoor ds. J. P. van Heest le Groede. vereeniging voor Christelijke wijkverple-] ging Borssele—Nieuwdorp werd tot wijk- i IJ z e n d ij k e, f 800 voor een woning verpleegster 'benoemd zuster J. M. Pal- van J. van de Sande; 1 1200 voor een |be j^e Heemse (O.). Met haar solliciteer- •amniTliff \rQin hut imT* xroïV -. i t woning van het 'bestuur der schoolver- eeniging Herv. Kerk. Uit M i d <1 e 1 b u r g. Alhier is een Zeeuwsche afdee- den zuster van Alphen te Loppersum en zuster Linze te Hetvoirt. De benoemde verkreeg alle (12) stemmen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Vluchtheuvels. Men schrijft aan de N. R. Crt. Naar aanleiding van de beschouwing in het Ochtendblad der N. R. C. van 26 In de Maandjag te Eliewoutsdijk ge- j April (Ook door ons overgenomen) over ling der Staatspartij voor 'Volkswelvaart /houden raadsvergadering werd va-stge- bovenvermeld onderwerp, een enkele op- opgericht, aanvankelijk met een twintig'- steld een verord. voor veldarbeidverlof j merking. tal leden. Het voorioopig bestuur is isa- Deze tijdvakken werden bepaald op 2In deze 'beschouwing wordt de hvr

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1