102 Maandag 1 Mei 1922* iêde Jaargang BINNENLAND. DIT STAD EN PIOIMCIE. m INGRIJPENDE BEZUINIGINGS MAATREGELEN. ïq de Meïn. v. Antwoord op Üe alge- mbene toteschouwingen der Eerste Kamer aSdeelingen over dte Staatsbeg'rooting vteajagt de regeering voldoende mtedewerp kïng, om' met opoffering v,atL velerlei par- iiqtdiere voorkeur, ingrijpende verande- ring op belangrijke takken vah Staats dienst te verkrijgen. 'Als eeti dier maatregelen, waarvan de voorttereiding het verst gevorderd is, wordt genoemid de herziening der Lager Onderwijswet, dje een hèspiaring van 15 a 20 miilioen zal geven; 't ontwerp is) reeds naar dien Raad ven State verzonden. ffen opzichte van het Hooger Onderwijs wordt aangestuurd top' onderlinge dirferenl- üeering van de drie Rijksuniversiteiten. 'De Onderwijsraad is bezig een plan daar toe uit te werken. Ook Wat üe uitgaven Voor de amfotenaf- refa betreft wordt hitet kracht Paar ver mindering gestreefd:'. DE ZEEUWISCHE LIJST VAN DEN VRIJHEIDSBOND- Op' de Vrijdag le Utrecht gehouden' alg. vergadering van dep Vrijheidsbond! is over de candedateniij'st voor de kies1- STitagen Middelburg, Tilburg, 1 s-IIer- tegenböscli en Maastricht alleen, over de eerste twee plaatsen een' definitieve bé- slisstog gtenomen. Deze bleven toegewe zen aan: 1. jhr. R. R. de Muralt; 2. F. J. !Wi Brioh. De Candida ten' voor de overige ^even plaatsen zullen nader worden aangewezen door den Centralen Verkiezingsraed in overleg mtet de betrokken kieskringen. Blijkens een verslag in „cle Vrijheid" van ©en Donderdag jl. gehouden vergade ring yah de Centrale voor Zeeland was men daar niet Zeer tevreden over de rangschikking der candidate®', zooals She. door den Centralen Verkiezingsraad oor spronkelijk was voorgedragen. Er werd daar besloten om1 vijï leden als afgevaar digden van Zeeland naar de vergadering te Utrecht te zenden, zonder vaste opr dpaeht m!aar met verschillende aanwijzin gen over de wenschen uit Zeeland. ZIEKENKASSEN. Zateddaglmidldag hield de Prtov. Zeeu'w- s'che Bond van Ziekenkassen, in het Schut tershof te Goes haar 2e jaarvergadering onder Leiding van. den heer A. Geelhoed te Vlissingen. Tegenwoordig waren 27 af- deelingen. Uit de rekening van. djen pennml bleek dat was ontvangen f 773,46, Uitgegeven! f 629,57, alzoo. een goed spot vanf 143.92. Het ledental bedroeg op 31 Dec. 1921 17385. Ia beginsel werd besloten een steun- Abusievelijk is vernield, dat de eer ste vergadering der Commissie Van Steun," verleening morgenavond te 8 uur zlal bte- ginhen'. Dit moet zijn 7 uur. Ten einde te voorkomen dat het le digen v»n de vuilnisbakken in de Langor en Korte Delft Wij' het drukke verkeer op straat (Speciaal Donderdags) hinderlijk Wordt, en voorts oimfiat het buitenstaan' der bakken op> de vreemdelingen geen goeden indruk kan maken, heeft de ge~ hieentebeiniging besloten vanaf morgen in de gehoemlde straten des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags de hakken te ledigen tusschen 8 en 9 uur, zulks met twee wagens tegelijk. Vahaf morgen zullen de bewoners dus reeds vroeg den' ratel hooren en kunnen zij' voor 9 uur -allen hunne bakken weder binnen hebben ge haald. Benoemd tot bouwkundig lop zich ter- te ektenaar bij de Prov. Z. Electr. Mij', a 1- hier de heer J. Sanders© te 't Zand, gemeente Koudekerke. Vrijdagavond ontstond een schoor steenbrandje in een huis in de Graven straat, toen de politie mtet een mdnimtex ter plaatse kwam!, branddie ook reeds een balk. Met einlmers water werd het vuur in den aanvang gestuit; die minimax behoefde niet te worden gebruikt. Gisterenmiddag werd de hulp- der po litie opnieuw ingeroepen voor een schoor steenbrand en wel in perceel SchuitvlotH straat O 282. De schoorsteen sjtond bnr üerin in brand; van boven af kon met enkele emmers water het vuur woMen gebluscht. Het bleek, dat de schoorsteen in lang niet geveegd was. Waar door de lang aanhoudende koude langer jg|estotakt wordt djan andere jaren, rijst de vraag of voor vele schio|ops)fpepen een extra schoonmaak niet gewenscht isl. Bij de politie alhier zijn verschil lende kleine misdrijven aangegeven. Zoo werd in een winkel in de Langeviele uit de lade f 10 vermist; is getracht met een beitel of ander voorwerp het naam: open te treken van de kiosk op het sport terrein, werd van een werkman, de zijn jas aan dén kant van den weg had neer gelegd, deze jas ontvreemd; en hebben jongens ruiten, aan de achterzijde van de kazerne in de Koningstraat vernield. 's nachts verlof te hebben gegeven. De heer 'Boon meent, dat ze dit niet verdienen, omdat zij niet de hand houden aan de verordening. De heer Simlonse geeft den raad in overweging alleen, wanneer de caféhou ders, td|oor zich aan de veroridi&ning te houden, zich dit waard hebben gemaakt, tegenover hen een tegemloetkomende bon ding aan te nemen. Na ness verdere discussie over dn on derwerp, waarbij van verschillende zijden werd aangedrongen op het handhaven der verordening, wordt ten slotte, na een kleine redactiewijziging het voorstel van B. en Wi. tot wijziging van de betrekkelijke verordening m:. a. st. aangenomen De behandeling der ingekomen aan vraag van het bestuur van de Chr. school tot bijbouw van een lokaal wordt op ver zoek van dat bestuur verdjaiagd, omldlat hog eerst zal worden afgewacht hoe groot of het aantal leerlingen in Mei zal zijn, waarna: mtet den inspecteur van het lager onderwijs zal worden onderhandeld of voor dit jaar nog met de aanwezige ruim te zal kunnen worden volstaan. Voorts wordt nog besloten de in slech ten toestand verkeerende schutkooi voor het vèe te doen opruimen; wethouder; Marinissein verklaart zich bereid te schut ten vee tijdelijk in zijn schuur te nemen. M. a. st. verleent de raad1 machtiging zoo noioidig over te gaan tot het aan schaffen van een schrijfmachine, teneinde kosten van drukwerk te kunnen doen verminderen. Zondagnacht om half drie werden de bewoners van St. Laurens opiger schrikt door het uitbreken vah brand in de schuur van deh heer Damiëlse. De be- sem'an wordt aan B. en Wi. opgedragen met den aanvrager 'te onderhandelen. Van de vereen, tot stichting en in- IstanidhoudlLng van eeh school met den Bijbel was een aanvrage ingekomen om gelden voor het bouwen van totaliteit. De voorzitter deelt mee, dat de lijsten, die geteekend mioesten worden door deu ouders, alle op één na zijn geteekend; 23 lijsten voor 30 leerlingen; een bijlage van drie ouders1 die idem teekenden voor elk één kind. 1 De voorzitter leest de beantwoording van de gestelde vraag aan het bestuur dei- vereen. gedaan voor. Het bestuur stelt zich aansprakelijk voor hetgeen verricht is, volkomen verantwoiordelijk. Wetli. Vereeke vindt de vraag niet vol doende beantwoord. Hebben dte londter- teekenaars het zelve uit eigen aandrang of ten overstaan van anderen gedaan. De Voorzitter vindt het klein om hierlop neer te komen. Alle besteheiden zijn in orde bevonden en door, den inspecteur goedgekieurd; het hoofd vjoor 'die U. L. O. is aangewezen; stappen zijn gedaan voor onderwijzend personeel. De opening der U. L. O. school zal 1 Mei 1922 plaats hebben; de kerkeraadskaïner is hjange- vraagd en verkregen van den Geref. Ker- keraad. De inspecteur heeft aan ,dit pi- les zijn goedkeuring geschonken. De kwes tie is niet zal de U. L. O. S. er komen, alduis jde voorz. Neen, zij is er. De heer Van Wangen 'is tegenvotee ring; niet als partijman, radar uit het oogpunt van bezuiniging1. Ook de heer Zuidweg kan niet voor stemmen met liet oog op de financiën. Was het oen open bare U. L. O., dan, verklaiardep bei den, zouden ze eveneens' tegen stemmen. De heer Ganseman zegt, dat het een wonefs werden liet gewaar door een ver_j opdrij'verïji van enkelingen is. Hij ziet stikkende rook, welke zich in hunne wo-geen levensvatbaarheid en wil waken voor ning verspreidde, omldat deze tegen de jde financiën. schuur was aangebouwd. In een oogew-j De heer Berman kan het niet begrij - blik tijüs stond alles in lichte taaie; een»pn, dat de heeren niet opkomen volor 'de voorraad stroo, manden en kisten deden j belangen van de minderen. Voor de ge- het vuur snel om! zich heen grijpen. Liet;goeden geeft het niet; die kunnen naar1. Uit Wnalcheteen. In de Vrijdagmiddag le St. Lau rens gehouden voltallige raadszitting) deelde de voorzitter mede, dat door B. en Wl aan den directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie een verzoek was gericht om in het hulppostkantoor te St. Laurens en te Brigdammie in het kantoor van den gemeentesecretaris-ontvanger een publiek telefoonstation te vestigen. Tot lid van het burgeri. armbestuur! werd mtet alg. stemmen herkozen de heer G. Kwekkeboom. Op het verzoet van den Chr. Bouwar- beidersbond! om de gemeente te doen fonds te stichten, teneinde noodlijdende! toetreden tot het Werkeloosheidsbesluili vereenigingen financieel te helpen. Een i 1917, werd overeenkomstig het voorstel Üe brand zich aanvankelijk ernstig aan zien; door het spoedig optreden van de 'brandweer, die vah de bramdkraan op liet dorp gebruik kon maken, bleef de woning geheel gespaard. De burgemeester, wet houders en veldwachter waren spoedig op het terrein van dom brand. Een uit gebreid onderzoek, ingesteld naar de oor van den brand, heeft geen aanwijzin gen gegeven. Het verbrande Was matig verzekerd. i f tijdelijke verhooging van contributie, ten einde het Bondlsbestuur van de N. V. Z. in de gelegenheid! te stellen een nog krachtiger propaganda te kunnen voe- tneo, werd met op één na alg. st. aanvaard. De aftredende bestuursleden A. Geel hoed, Vlissingen, F. J. Thierop Goes; 'J. Staal, Middelburg, G. C. Gillissen Vlis singen en P. Dourlijn, Wissenk werden foSJ acclamatie herbenoemd, terwijl P. 'Adriaanse, Middelburg en J. Verhage, KTuiningen, werden herbenoemd als af gevaardigden naar de alg. ver,® tfiefl N. V. Z. van B. en Wi afwijzend beschikt Een verordening voor dte burgerwacht werd vastgesteld. Het verhoudingsgetal voor dte heffing van de inkomstenbelasting werd op .ad vies van B. en Wi. vastgesteld pp 1. Na benoeming der leden van het stem bureau was aan de beurt een üloor bet raadslid van 't Hoff ingediend voorstel tot wijziging van de bouwverordening, n.l. het doen aanbrengen van enkele tech nische veranderingen en invoeging van een nieuwe bepaling, dat het uiterlijk van gehouwen met al wat daartoe be hoort, zoodanig moet zijn, dat het noch op zichzelf, noch in verband met de om geving uit een oogpunt van welstand aan stoot kan geven. B. en Wi. adviseerden tot aanneming vah dit voorstel, hetgeen m. a. st. geschiedde. Alsnu komt aan de orde teen voorstel Uit Middelburg. Het carillon van de Lange Jan heeft naar oud gebruik ons van ochtendvan B. en Wi tot wijziging van art. 44 van van 7 tot 8 uur door vboiolïjke wijsjes de verordening betreffende toezicht op <&r aan herinnerd dat het 1 Mei was. De de tapperijen. De voorzitter deeltmede, ha tuur scheen het ook gehoord te heb- dat aan het toezicht op de uitvoering toen want na den kouden 'dag van gister, waa het vandaag iets beter. van deze verordening de hand wordt ge houden zoowel door de rijks- als doér de gemeentepolitie. Hij vindt het echter Gisteren is de „Theetuin op het? ergerlijk, dat de caféhouder Schuit in Noord-Bolwerk", anders gezegd: de Bui-1 Dec. j.l. midden In den nacht voor eeni- tentuin van de Nij Ver he id's vereen igi ngals ge bezoekers in zijn café heeft getapt ■aoodanig gesloten, ter voorbereiding van en betreurt het zeer, dat de ambtenaan -^jn nieuwe functie als ligbal enz. vooi j van het O. M. van h et Kantongerecht geen het gasthuis. Gedurende de 54 jaar van gevolg wil geven aan het opgemaakte &tjn bestaan als theetuin heelt hij' een rol proces^verbaal, omdat het O. M. beweert, vtae beteekenis in het Middelburgsche Ier dat in de verordening enkele woorden ven gehad. Maar die beteekenis werd ontbreken. De heer Boon vraagt jnlich- steeds minder, door de veranderde ge- tingen omtrent de opvatting door den i Iwoonten, zooals we reeds onlangs in 't licht stelden. Gelukkig dat hij' nu in een nuttige zaak van grooten dienst kan zdjh. Heden herdenkt de heer J. H. Na1- gteikexke, bewaarder in het huisi van be waring alhier den dag waarop hij voor '25 jaar bij het gevangeniswezen in dienst terwijl toch de burgemeester ook op die trad. De dïrecteur en de andere bewaaré j dagen zoo ruim mogelijk verlioif geeft aan klers met d|e beide bewaarsters hadden get-de caféhouders om hun inrichtingen lan- «oirild, dat deze d'ag oor ham! niet onger4 ger open te houden. De voorzitter wil de rnserkt voorbijging pn boden hem'een btijuj caféhouders zooveel mogelijk ter wille vend aandenken Bjaj». i zijn en verklaart soms tot 12 of 1 uur voorzitter wat betreft „het in bijzon dere gevallen door den burgemeester toe staan van een latere duiting." Hij meent, dat toen de verordening gewijzigd werd, het de bedoeling van den raad waj>, dat onder „bijzondere gevallen" niet zouden worden verstaan algem. Chr. feestdagen, Uit Zuiü-Beveland. In de Zaterdlag te Goes gehouden alg. vergadering vian aandeelhouders der N.V. Waterleiding Mij. Zuid-Bevefand werd het jaarverslag over 1921 vastge steld en de winst- en verliesrekening goedgekeurd. De baten der Maatschappij over 1921, f 138.744 bedragende, zijn voldoende ter dekking van alle directe bedrijfs'uitgiaven en ter betaling vBn de rente dier ieening welke gemeen ten-aandeelhouders Dij de rijkspostspaarbank hebben gesloten. Er blijft dan nog voor afschrijving een dc- drajg Vah 150.69 beschikbaar, d!. x. f 14.345 meer dan 1920. Deze uitkomst van het bedrijf, belang rijk beter dan het vorige jaar, is hoofd zakelijk te danken aan de meerdere ont vangst f 21.900, door den meerderen af zei (51500 M3) van verkocht water. De toename der aansluitingen over '21 totaal 1240 is bijna even groot al's m de 5 direct voorafghandp jaren 1916 t. ml 1920, toen zij 1355 stuks bedroeg. Naast de 7041 aansluitingen aan het einde van dit dienstjaar zijn er van de 'bewoonde perceelen aan het hoofdjei- dingnet liggende toch nog 2728 niet aan gestoten. De in het hoofdbuizennet gebrachten hoeveelheid water bedroeg 527.000 M3, hiervan werd in rekening gesteld 368.600 M3 (v. j. 309.900 M3) dat is per hoofd en per dag 21.5 litersl Het totaal der bedrijfsuitgjaven bedroeg f 59.498 (v. j. f 54J199) De stijging in de bedrijfsiuitgaven, tengevolge der tijdsom standigheden kwam dit jaar tot rust. Van de stukken ingekomten in die Vrijdag gehouden raadsvergadering van K a pe 11 e zij vermeld, dat Ged. Staten de goedkeuring der begroeting verdaag den tot Juli 1922. Vastgesteld is door den inspecteur de stehiooluren na 1 Mei—1 Sept. van 9.30— 12 uur, van 1.30—4 uur. 'Na 1 Sept. van 10—12.30 uur eu van 2—4.30 uur. Aan weth. Zegers, die bedankte als lid van de comm. tot wering van school verzuim, wordt dank gebracht voor be wezen diensten. Van 1901 af was genoem de lid dezer commissie. In deze vaca ture werd gekozen de heer Joz. de Ja ger Az. Aan den heer A. v. d. Graaff wordt grond in erfpacht gegeven, onder voor waarde, dgt jaarlijks f 10 wordt betaald in de afrastering. Op grond van art. 13 L. O. wet ver zoekt de heer E. Vervaat voor zijn leer plichtig kind R. K. onderwijs in de ge meente Goes en vraagt vergoeding voor reis en verblijfkosten. Met 6 tegen 1 stem' (de lieer Gan- 'nZschtfe, reekelooze zeep, Waarin de Zuiverste egondstoftterv verwerkt zjjn, is't beste voor baby's huidje,zxgt"de dokier. Daarom -gebruik, ik Sunlight^ De teversZeepTrnj Vleordiigen (Ingtez. Med.) gen van den raad. Het in de vorige ver gadering genomen besluit tot adhaesie- betuiginig aan „Patrimonium'" te .Axel in zake de vlasinidjustri'e, zal zoodanig bij den Minister worden toegelicht, dat het wel zeer wenschelijk geacht wordt deze industrie te behouden, zonder dat echter uitvoer verboden wordt. Van m'evr. Gratama-Lenshoek was, met een begeleidend schrijven, een portoet ontvangen van wijle hare echtgenoot, den burgemeester. De i.'chenkster zal dank betuigd worden; het portret zal" een plaats ten gemteentehuize worden gege ven. In besloten vergadering werd het ko hier voor den H. O. vastgesteld tot ee* bedrag van f 12613.90 (4 maanden). Het verhoudingseïjferdjat 't vorige jaar nog ,1.65 wasi, kon nu vastgesteld worden op 1.262, wat een zeer beduidende ver laging beteekent. DE GEBOUWEN VAN DE ALGEMEENE WONlNGROUiWVEREENIGING. In het gebouw op: den hoek van de Zacharias Jansenstraat en de Jasmijn straat, waai' binnenkort een slager de üe- volking van Nieuw Middelburg in de ge legenheid zal stellen steeds! in de buurt vleesch en spek te kunuen bekomen, ont ving bet bestuur der Algtemeene Woning, bouwvereeniging Zaterdagmiddag ver schillende genoodigden, onder wie wij opmerkten den burgemeester, de beide wethouders, den gemeente-secretaris, de raadsleden mevrouw Corné, en de heeren Adriaanse, Boasson. Vertregt; v,an dei- der Kuip, van Schouwen en Van der Weel; den secretaris der Gezondheids commissie, bestuursleden van de S. D1, A. P. afti. Middelburg, van den Middelt. burgschen bestuurdersbond en van de zustervereeniging', de woningstichting Volksbelang, en van den Chr. Bestuur- ders'b.ond, den architect den heer van Epen en verschillende andere tij de uit voering van het werk betrokken per sonen. De heer P. Ph. Paul, voorzitter der bo uw vereen i ging heette al deze personen hartelijk welkom en wees er op', hoe »u 2i/2 jaar geleden de vereeniging is opge richt en 21 Juni van het vorig jaar de Goes hun kinderen sturen. Velen worden alzoo gedwarsboomd: op' hun levenspad, bloei en algemeen belang wordt gedu peerd. De heer Fraanje protesteert tegen de houding van deze raadsleden, die de wet niet nakomen, maar verkrachten. We zijn toch geen kleine jongens' meer die zeg gen: we doen het toch niet. Spr. kwalifi ceert de houding van weth. Vereeke, die nog neer durft te komen öp onvoldtoendet verantwoording en op dfe nandteekening die niet van sommigen geldig! waren in de vorige zitting. Spr. vraagt: zijn ze nu geldig of niet? Kom: nu met bewijzen. Weth. Vereeke: ik heb de bewijzen in mijn zak, en leg de wetten des lands ,uit volgens inijh manier. De voorzitter meent dat het gemeente bestuur met de handteekening der ouders genoegen behoort te nemen, het heeft er niet mee noodig ten overstaan van wie deze geplaatst zijn. De heer Fraanje juicht zulk advies1 toe. Met vier tegen drie stemmen wordt afwijzend bestehikt om dte gelden te vo- teeren. Tegen de heeren Vereeke, Ganse man, Zuid weg eu van Wingien. De restauratie toren lokte een leven dige bespreking, waarbij de lieer Fraanje j burgemeester op dezelfde plaats waar 'Opmerkt om vooral soberheid^ met het men zich thans bevond dien eersten steen oog op de vele klotsten, te betrachten. heeft gelegd. Ook bij den bouw der wo- Als al het geld maar niet a|an de ningem hebben zich verschillende moei lijkheden voorgedaan, critiek is natuurlijk ook niet uitgebleven. Dit was te ver wachten waar de woningen, zoowel uiter lijk als inwendig zöo veel afwijken van hetgeen men van arbeiderswoningen ia den laatsten tijd gewoon is. Zeker de staande steenen en de kleine ruitjes doen wat vreemd aan, maar bij' verder af werken zal het uiterlijk veel mede vali- opzichters weg gaat, merkte een der raadsleden Lakoniek op/ De raad gaat over in glesloiten zitting om het kohier H. O. vast te stellen. Zaterdagnamiddag geraakte le I e r- seke op het erf van een woonhuis in de Kerkhoekstraat de wand van een hou ten schuurtje in brand door de vlam men van een hoop oud behangselpapier jen straks zullen de eerste bewoners dat, op een aangrenzenden mestvaalt ge-hunne woningen betrekken, spr. hoopt, legen, op een nog niet bekende wijze in hat zij het werk der vereeniging zullen brand is geraakt. Gelukkig werd dit spoe-weten te waardeeren. Men moet echter dig ontdekt en konden de vlammen van i geen arbeiderspaleizen verwachten, want papier en schuur met eenige emmers wa- de ministerieele voorwaarden en de prijs ter tijdig gebluscht worden. jj die besteed mocht worden, maakten dat I men zuinig moest zijn. Er is van gemaakt, Woensdag eh. Donderdag jl. gaf het S Wat mtet het oog op den prijs mogelijk kinderzangkoor te Wemeldimge on-;was Tal van arbeiders zullen nu echter der leiding van mte.j. J. G. v. d Putte in dede gelegenheid zijn woningen te be- I zaal van M. Korstanje een welgeslaagde trekken, waar licht, lucht en zon volop uitvoering. Ten gehoore werden gebracht binnen kunnen komen, zaken zoo noot- 8 zangnummers waaronder In goed ge- j dig voor de gezondheid. Spr. noodig,de zeischap, een tafereeltje uit de sprook-j de aanwezigen uit in drie groepen van jeswereld en dte Dwergjes, verder werd de voor bewoning gereed zijnde huizen opgevoerd Reepelsteeltje, operette in 3 j verschillende te gaan bezichtigen, bedrijven. De moeite die Is aangewend! p>e burgemeester, de heer P. Dumon de uitvoering goed te doen slagen en deTakj dankte namens alle aanwezigen kosten die zijn gemaakt in aanmerkingvoor de uitnoodiging. Zeker er is veel err nemende, is het te bejammeren dat voor j tlek ^weest, rrraaf daar kan het bestuur dergelijke uitvoeringen in dte gemeentehest tegen en hij die aan d,en weg timmert zoo weinig wordt gevoeld. De belangstel-', heeft critiek te verwachten. Het iimmeren ling was middelmatig. Er is een collecte 1 aan den weg is nu afgeloopen, spr. hoopt gehouden voor het Russische kind waar-1 dat de architect, de heer van Epen, ook van de opbrengst bedraagt f 23.94. j, voldoening van zijn werk moge hebben Nu komt de exploitatie, die niet eenvou dig is. Met de beste wenschen voor die exploitatie eindigde spreker. De heer J. J. Korenhof, voorzitter van den Midid. Bestuurdersbond voerde' hét woord mede namens de aM. der S. D. A. P. Spr. wees op de hygiënische wonim!- gen, die hier verrezen zijn, en brengt mens de geheele mod!er,ne arbeidersbe weging dank aan het bestuur der woningf- Uit ZeeuwSch-Vlaanderen W. D. In de Vrijdag gehouden raadsver gadering te Oost burg diie door onge steldheid van den waarn. 'burgemeester, den wethouder J. H. van Peenen, gepresi deerd werd door wethouder E. H. de Milliano werd een verordening vast gesteld tot indeeling van de gemeente in twee slemdistricten voor de verkiezin- .11

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1