'Uithet Pok in het BINNENLAND. RLJSXVLOKKEN in ook als Tvoedsel sxeer aan te bevelen. jftet mater of melk, koud of warm zonder 0 okoken bereid is het volgens doktersadvies voor elk kind een ^aiitnemende voeding. MV.HIT STEEL- ROERMONO FeJorikarvte® der bekende Hg Ait nummer behoort eeffl Bijvoegsel- Afci&imeiiieiitsprijs per kwartaal: de buitenwegen om Middelburg, en ïijOjojr de andere gemeenten pW post f 2.50, vuor Middelburg en agentschap Vlissin- ajea 1 2.30; weekabonnementen in Middeibwg 18 eenl per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement voel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: 7*n 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 eeat Kleine advertentiëa niet groo- Öer dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij dea» rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent tij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port; per stak. Arifvertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ËATERDAGS uiterlijk HALF. ELF aan ons B,ureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Pjotst-, Cheque- e» Girodienst ondier no.. .43255. recht van remissie door den piachter bo vendien vrijwel illusoir zal worden ger 'miaiakt. Deze 'beschouwingen werden door eenige andere leden weersproken. 1 GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN Even ongustig is het voorloopig ver slag over het wetsontwerp houdende nat dere bepalingen omtrent den waarborg en de belasting der gouden en zilveren! werken. ,Vrij algemeen verklaarde men ziet met dit wetsontwerp niet je kunnen! vereenigen. DE TABAKSWET Thans is in de ,;St.-C.rt." verschenen, het Kon. Besluit, bepalende dlat de nog niet in werking getreden artikelen dei Tabakswet in werking treden met in gang van 1 Junia .s. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Vandaag dlus geen openbare zitting waal de Kamer zal in 'die afdeelingfeb die nieuwe voorstellen, tot herziening deï Grondwet onderzoeken. Een poging oni het iaitaitiel-vooTstel van de heereu Staal ma» e.s. tot uitstel vlain invoering dei: tajbiakswet ook mee in de afdeelingen te sturen, mislukte. Dat voorstel zal dus- wel aieL afgehandeld worden vóór de Kajnaiers uiteen gaanEn dan is de fa tale dlatum van invoering reeds vlak feiji, n.l. 1 Juni. De hoop van den heer Nolens d,at de Kamer gister nog' mót d!e wijziging, dei' Arbeidswet zou kunnen beginnen, is niet verwezenlijkt. De tijd is bijna geheel ingeiiom'en door een interpel latie van den heer H i e ml s t r a over de wijziging in de steumverleening a;an dó werklooze veenarbeiders te Emm en. ,Op de zeven vragen door den inter- pellant gesteld antwoordde Minister Rnjs, dat die regeering ook op de her langen der schatkist heeft te le tl en. De Werkverschaffing in' Emlmen en Sleep is te beschouwen als een vorm van steunverleeiiing, vandaar dat Zij door binnenlandsche zaken wordt bekostigd, Dit heeft zeer goed gewerkt in het be lang der werkloozen en in dat van een goede besteding der rijksgelden. 254 personen zijln te Eminen te werk ger steld. De loonen zijn gesteld op een ba sis van 30 cents per uur. De ongeorga niseerde arbeiders krijgen geen lager loon dan de georganiseerden. Met de landarbeiders 'pleegt spr. voortdurend overleg, in onderzoek is een verzoek van die organisaties, om' hoogere uitkeer ringen te verleenen aan volwassen in wonende zonen. Er is voorloopig geen aanleiding dè te Emmen en Sleen be staande regeling tot andere gemeenten' «it te sti'ekken. De heer Hiein'stra meende dat dit negatieve lantwoord op zïjin zeven vragen aanleiding kon geven tot zeven moties. Maar hij bepaalde zich ten slotte tot één motie, uitsprekend dat ter be.sl.rij1- tiSng der werkloosheid het middel der werkverschaffing in grooter omvang be DE VLOOTWET AFGESTELD. In parlementaire "kringen verluidde gisteren, dat er geen sprake meer van. zou zijn, dat het Wetsontwerp be treilende een Vlootwet voor Nederland nog op de agenda geplaatst wordt van de werkzaamL heden van de Tweede Kamer, welke nog voor het reces moeten worden afgedaan hebben we geen enkelen zoelen voor jaarsdag gehad. Maar met verbazing lezen we in cou rantenberichten dat Zelfs de gezagheb- inneren ooit zoon lang koud voorjaar te bende ouden van dagen" zich niet her hebben meegemaakt. Daaruit blijkt weer eens boe gauw de meÏLsehen zoo iets vergeten. Want het is nog maar enkele jaren geleden dat we precies Hetzelfde meemaakten. In 1917 konden \ye 30 April schrijven, dat de vorige dag de eerst eigenlijke voorjaarsdag was geweest, dat er nog geen bladeren aan de meestd hoornen waren te zien en dat slechts de kastanjes begonnen uit te botten. Pre cies zooals nu. Maar toen, in '17 heeft die langdurige koude ons nog meer ge- ergerd, want we waren toen in den tijd van brantdstofslcha|arschte. Gedurende de mjaand Maart hebben in de hotels en logementen alhier vertoefd 549 Nederlanders, 8 Belgen; 27 Duitschei's, één Engelsichman en één Franschmian, totaal 586 vreemdelingen. Uit Wualch'eren. De gemeenteraad van Oost k a- p e 11 e hield Woensdag een openbare ver gadering. Tegenwoordig waren alle leden. Het ingekomen jaarverslag van 'de Ge zondheidscommissie werd voor kennis geving aangenomen. Eenige reclames H. O. worden behandeld. .Aan de vereeniging „Vreemdelingenverkeer .op Walcheren" wordt op voprstel van B. en W. besloten een 'bijdrage van f 5 uit de kas te ver leenen. Van het fanfarecorps ,,Cre:cendo.' school, welke volgens een krantenbericht in verregaanden toestand van vervuiling is gekomen. Spreker zag 'hierin liefst zoo -spoedig mógelijk verandering ger bracht en dc bewoning van die school opgeheven. De heer Straub vraagt of B. en WL wel het recht bezitten een vereeniging welke geregeld in deze school verga dert het gebruik daarvan te ontzeggen, waarop de heer Trimpe antwoordt dat zulks zeer zeker het geval is, daar de school op voorwaarde aan de vereeni,- gingen is verhuurd dat het lokaal in haar oorspronkelijken toestand weer wordt opgeleverd'. Tenslotte zegt de heer Hoogstraate n,og dat de toestand van de Bewaarschool som'tijds van dien aard is1 dat er dingen te vinden zijn welke hij' liever niet bij' name noemt. Het gaat nïet aan' om de ver gaderende verceniginigcn hiervan de schuld te geven. Wethouder Èversdijk vraagt waarom! hij' dan het college van B. en Wi. hierop niet heeft gewezen, daar zulks aan' 'de aandacht is o'ngaan. Spreker vertrouwt dat de heer Hoogstraate in 't vervolg hiervan tijdig verslag Zal doen. De heer Straub infórmleert verder naar de kosten, van een omzetting der tegen woordige Bewaarschool in een goede fröbelschool, waarop de voorzitter ant woordt, dat in een volgende vergadering hierover waarschijnlijk meer zal kunnen worden gezegd'. Omtrent den bouw van het poslkantooi en het verplaatsen der schuur op hel erf van den heer Th. Dagevos worden door den heer Straub eenige inlichtingen Bij Kon. besluit zijn opnieuw be noemd met ingang van 1 Mei 1922, tot burgemeester der gemeente Rene s s e Wi. H. Scholder; met ingang van 1 Mei 1922, tot burgemeester der gemeente Kloe tinge, A. T. A. Wagthomet in gang van 19 Mei 1922, tot burgemeester der gemleente Hoofdplaat, B. J. M Thomaes; met ingang van 21 Mei 1922, lot burgemeester der gemeente Colijns- p 1 a a t en C a t s, J. W. A. Slüle. ,1 0 Uit Middelburg. In het verslag der raadszitting a 1- hier staat bij de behandeling van het voorstel tot steun verleening dal <te heer Boudewijnse o.a. zofu- hebben gezegd: dal er bijzondere redenen waren, dat h'rj' het lid was dat niet geheel mét de andere: in de C. v. F. acooiordj .ging, wiat echter geen invloed op zijn stern zou hebben. De heer Boudewijnse verzocht ons dit als volgt te rectificeerendat hij' om voor hem bijzondere redenen, niet zou ant woorden op het door den heer Onderdijkj gesprokene, behalve voor zoover het be trof de twee punten, het voor dp steun regeling ioiok in aanmerking! laten komen van de ongeorganiseerden en de beper king: in verband met dpn tijd, gedu rende welken dp werklieden in het ne- drijf werkzaam waren, waaromtrent in de C. van Fin. Volkomen eenstemmigheid bestond, waar op een plaats in het rap port der commisisie werd gesproken van een minderheidl en op een andere plaats van één lid, steldp hij er prijs op, te ver klaren, dat hij dlat lid'was, doch dat hij! die in het rapport paar voren gebrachte be zwaren 'bij het bepalen van zijd stem' over het voorstel niet zjoiu doen gelden. T Nadat reeds Zaterdag een vergade ring van Marktkooplieden was gehouden is in een voortgezette vergadering Don derdagavond ail hi er opgericht een vereeniging van marktkooplieden voor VRAAGT ZE VW WINKELIER (Intgpiz. Mtd.) was een schrijven ingekomen, bevattende den slechten financ. toestand der ver- j gevraagd welke alle dooi' wethouder eeniging en het verzoek voor instandhou-Èversdijk op bevredigende wïj'ze wor- ding een kleine jaarlijksche bijdrage uitgen gegeven. de gemeentekas te moigen ontvangen. B. j: Vervolgens zag de lieer Hoogstraate en W. vinden geen vrijheid 0111 met de j de [u;n achter het gemeentehuis weer gemeentegelden zulke vereenigingleii iegaarne, zooals voorheen, verhuurd aan steunen. Na eenige discustsie hierover, den g e me en ter vel dwach te r waarbij de heer Poppe meent, dat de fi-| Dit voorstel in stemming gebracht nancieele toestand der vereeniging no:g j WOrdt met 4 tegen 3 stemmen verwof- zoo slecht niet was; en de heer Janse j ,p,en Tegen stemden de heeren Èversdijk, in de Bank voor Ned. Gemeenten), dat de begunstigers maar meer moeténTrimpe, van Liere en van der Voort. I Een verzoek van de muziek vereeniging bijdragen in de kosten, terwijl de heer De heer van der Voort stelt vopr dlat J „Met vereende Krachten" op den 2en Maas aan het adres wilde tegemoet ko-b. en'"W. alsnog aan Ged. Staten amtt men door vrij gebruik van tiet oefeniiigs- woord zullen verzoeken op- het raadsber lokaal met vuur en licht te geven; en 5 sluit, waarbij destijdfs het minimrahf-salari® de heer Maljagrs opmerkte, dat dan alle jj van den secretaris met f' 200 werd ver- vereenigingen zouden aankloppen, 'kwa- e hooffd. men B. en W. mét een gewijzigd voorstel j Tenslotte doet de voorzitter mededeeb in den geest van het voordel van dén j ling dat B. en W. dien heer H. D. Trimlpe heer Maas, n.l. vrij oefenloka,al cn vrij j met de tijdelijke waarneming der ke- vuur en licht. In stemming gebracht jj Lreklcing vain secretaris hebben belast, wordt dit voorstel verworpen met 4 te-j De heer Trimpe legt hierop in haiv jglen 3 stemlmen. Vóór stemden dé heeren j den va'n den voorzitter de gebruikelijke Middtelburg en Omstreken. De voorzitter feoori te worden toegepast en dat aap der Federatie, de heer M. de Goeye uit deze werkverschaffing niet het karakH Amisterdani, zette in den breede het nut Poppe, Janse en Mad5'. Daarop wordt benoemd het stembureau voor dé verkie zing van de leden der 2de jKamer, tot voorzitter de burgemeester, tot leden de heeren Zwemer en Maas. Voorts was ingekomen een schrijven van de Oudércoimimisisie om de setioiol- vacantiedsgen bij ongunstig -weer gville- keurig te verschuiven. Besloten werd te beproeven dit dienovereenkomstig te belofte af. "Woensdag vergjadjerde de gemeente raad te N i s s e. Allen aanwezig. Een af- en overschrijving der begrooting over 1921 werd goedgekeurd. Het kohier van den Hoofd el ijken O inslag tot 1 Mei 1922 weru vastgesteld tot een bedrag van f 3163.251/2. De verordening op d,e hef fing en invordering der hondenbelasting mogen vaststellen. De verordening derwerd vastgesteld:. Aangenomen werden Pinksterdag gebruik te mogen maken van het Marktplein enz., wordt met 4 legen 3 stemmen ingewilligd. De voorzitter acht hel wenschelijk in verband met de afgelegen ligging van het eiland, bij de Kroon, de betrokken Minister, de Tweede Kamer en 'bij' Ged. Staten een adres te richten ter verkrij ging van een vaste verbinding met Bra bant, hetzij dooi" een brug dan wel een dam. Een daartoe door hen gedaan voor stel wordt met alg. stemmen aangeno men. B e s ml e 11 e 1 ij' k e ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten in de provincie Zeeland over de week van 16 lot en met 22 April, be droeg: Diptheritis: St. Philipsland 2. ter van armenzorg behoort te worded gegeven, waarin de regeering wordt uit genoodigd, de voorwaarden te herzien 3* overleg met de daarvoor in aanmer king komende vakbonden. Over deze motie zal Dinsdjag beslis,' morden. REGELING PACHTCDNTRACT De Voorstellen voor nieuwe bepalingen: en de nooidzakjelijkheid uiteen en deed ook duidelijk uitkomen, hoe de markt iSj zooals de heer E. Polak het uitdrukt: een stuk distributie, hard medewerkende tolt een gjoéde prijsregeling. Staande de ver gadering gjaven zich zeer velen als lid op, terwijl hedenmorgen nog anderen zich aanmeldden. Het voorloopig bestuur zal zoo, spoedig mogelijk met concept-statuten komen, doch ook met een voorstel tot betere re geling der markttoefctanden alhier. Waar bleek dat er misverstand bij ®*®ke bet pachtoontract hebben veel t sommigen heerscht omtrent het bezich- •BRenkaintiog ondervonden in de Kamer-tigen der wion'ngen der Alg. Woning- ^M 'n!T-n- Blijkens het voorloopig ver- j boiuwver. alhier, wordt ons verzocht v' \'Cn ''zeer v®*e ledén" o ver we-j mee te deelen d(at Zgterdajj om drie uur De?€Z Tf Idgen dit wetsontwerp'. toe|,;ang is voor genoodigden, en vans j ®n oordeelden het niet ge-: half v ij f tot half zeven voor alle ■Sow» ,vn arLt'e bepalingen te wij-1 belangstellenden en Zondags ®gen e meenden, dat door het voorger van Voorat 10 tot 3 21/2 u. en 'S nam. van ges e e wei sontwerp, de verhouding tust 2V- tot 6 u. weder, voor een iedter de ge- sclien pachter en verpaclher, waar deze,legenlicid bestaat een woning te bezich- se c is, nog zal verslehteren en waar tigen. Het bestuur zou er prijs op steilean dat waar bij goed; weer ZrOnclaginidd:i£j veel bezoek verwacht wordt zij die daartoe in dè gelegenheid zijn of Zar terdagjS |of Z,ond(agsmo rgens gaan kijKen. ideze goed is en essenüeele moeilijkH heden tot dusverre in der minne werden' geregeld, eveneens zal worden verstoord Verscheidene andere leden, die de po gingen van de regeering om de pachters 1e helpen waardeerden, betoogden; dat het voorgestelde ontwerp niet meer js èaa een loos gebaar: .Vtotaige leden merkten op dat het Vandaag, den 28sten April, is het weer eindelijk zoo geworden, dal we van het begin der werkelijke lente kunnen spreken. Behalve den Goeden. Vrijdag commissie tot wering van schoolverzuim zal op verzoek worden gewijzigd' oni de vergaderingen te houdlen op den lsten en 3den Woensdag van elke maand. Ten slotte worden de graskanten aan de daar voor in de termen vallende ingezetenen verdeeld'. Bij de rondvraag wijst de heer Poppe op de. schoontnaak der gpiot in den Brouwerij weg. De voorzitter Zegt onder zoek toe. Nadat de heer de Kam nog gewezen heeft op de onbillijke wijze van de schoolgeldheffing, wordt de vergade ring gesloten. c Uit Z uid-B eveland. Onder groote belangstelling' v.an de zijde van het publiek ve,rgaderde Woens dagavond de rgad van Kloetinge. Ingekomen is een schrijven van J. J. MijUsbèrgen waarin hij verzoekt om uit stel van betaling van pacht van een door hem' van de gemeente gehuurd perceel tje bouwgrond. B. en W. stellen voor tot 1 Mei uitstel van betaling fe geven. Na eenige discussie wordt hiertoe be sloten. Hierna wordt vastgesteld een veror dening waarbij het tijdvak wordt [gere geld waarin landbtouwverloven aan leer plichtige kinderen zullen 'kunnen wor den verstrekt. Dit tijdvak valt J.usscheu 1 en 28 September, aansluitende bij- de groote vacantie. Ingewilligd wordt een verzoek van Th. Dagevos om' de gemeeiiteherfcerg met in gang van 1 Mei a.s,, wederom voor een jaar te mogen huren. De oude huurprijs blijft gehandhaafd zlijnde f 265 's jaars en op Zondagen en erkend Christelijke feestdagen word' niet gedanst of dansmuziek igegeven. Na de reeds gemelde secretarisbenoet ming Werd als ambtenaar van den Bur gerlijken stand benoemd de heer W Oostingh met 3 stemmen tegen 1 op' den heer Lenshoek en 3 blanco. Vervolgens wordt het kohier van de Hondenbelasting voor dien dienst van 1922, tot een totaal bedrag van f 200 vastgesteld. Bij de rondvraag informeert de heei Lenshoek naar den toestand der bewaar voor werkverlof in verband met de rplichtwet (Art. 13) de tijdvakken 1—5 April en 16 Sept.—1 October. Tol; grafdelver benoemde men den heer M. den Dekker. De instructie van den gemeente-ge neesheer werd voorloopig vastgesteld. Tot afgevaardigde naar de vergade- ing1 der Waterleidiing-Maatschappij „Zaïd- Beveland" benoemd|e de raad den heer: J. Vermue en to,t zijn plaatsvervanger den heer H. Dane. Inde op 26 April gehouden vergade ring van de waterkteering Borssele in de directiekeet aldaar werd het kohier van het dijkgeschot vastgesteld op f 38318.611/2'. De fcegrooting 1922/23 werd vastge steld op- f' 47057.531/0 in ontvang en uitgaaf. D.onderdagtnamiddag was te K r u i- ningen de arbeider van J. K. Adr. M. bezig de sloot te delven in den Verloren '3 Pireete belastingen. Benoemd ingaande 1 Mei 1922, J. van Scliagen, tot rijksklerk te Nieuwe Nier dorp, kir., thans part. klerk te Vlisr s in gen insp.; verplaatst W:. Th. Reij- mers, kom'mïes le lil. van Vli swingen] na-ar Amsterdam. moertjtjtiT' DE FEESTEN IN A EI-RE Dal er Woensdag; a. s., 3 Mei, in Veere feest gevierd zal worden, weten wij' reeds langj, ook waarom-. Maar nog niet, tot nu toe, hoe er feest gevierd zal worden, d. w'. z. wat het feest comité, en de subcomité'» de Veersche bevolking' iu de eerste plaats eu verder de „boeren en buitenlui" zullen aanbieden. Want dc wijze waarop feestgevierd zal worden, -djat hangt van de „hoeren, bur gers en buitenlui" zelf af, die moeten er de stemming inbrengen. Maardjaar kunnen wij gerust op zijn. Nu al, 'a week te voren, is de anim|o( hij de Veerenaren hoek. Een voorbijrijdende teutwagen,? zelf niel beter te wenschen, en vooral bij waarin zaten de zoon van Joz. Boone en z'ijn moeder werd door een opgewor pen schep modder geraakt, waardoor het paard begon te springen en met den tentwagen in ide sloot terecht kwam Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren, wel evenwel malerieele scha de aan het rijtuig, waarvan de hoornen braken. Behalve een nat pak had de inzittende vrouw nog gehavende stukken mee te voeren. o Uit Tholen. In de raadsvergadering van S t. Maartensdijk werd, na de 'reeds ver nielde gunning van den houw van den kaaimuur, bij loting een woning toege wezen aan Joh. Kloet, of zoio> deze mocht oedanken aan J. van der Werf. Ged. Staten deelen mede, dat het geen aanbeveling' verdient een vaste en zeke re geldbelegging! om1 te zetten in eene, waarvan het rendement niet Zoo zeker is (gevraagd was inschrijving yan het groot boek los le maken en het daarvoor vrij komende geld le beleggen als aandeel het comité. Getuige huil programma, dal er heel aanlokkelijk uitziet! In den ochtend, van den derden, inj den vroegen ochtend om 8 uur reeds, zullen de Veersclie klokken den herden king sda.g inluiden. É11 met dat klokgelui, om 8 uur.wordjt het feest ingezet met het planten van uen Vrijheidsboom, op het plein achter de openbare school, als een levende en blijvende herinnering aan dezen 3 Mei 1922, als een bewijs voor tiet nageslacht, dat Veere ten onrechte den naam1 heeft van „dooide stad", want djat er onder zijn; inwoners toch steeds nog' genoeg activiteit en energie gevonden werd om de burgers op dagen als deze „wakker Le schud den". De burgemeester, dé heer Buijs Ballet zal bij deze planting een 1-ed.e hou den ,als eere-voorzitter van het comité. De plechtige herdenking is om 9 uur in de groote kerk; toespraken der beide predikanten: dr. Weijlandt van de Ned, Hcrv. en ds. Weösels van de Gereformeer de gemeente, tevens koorzang van een dja- meskoor onder leiding van mevr. Wesi-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1