Uf\AATj Bo. 98. Woensiag 318 &pvil 1912» BINNENLAND. JURGEN FUNSTE KIBUWE ZOUÏBVISCH Slaap rustig! liMc Jaargagg UIT STAD EN PROVINCIE. hPONDfSfgj CENT! ZOLDER GRAAT. LBIJN BM GRAVENSTRAAT KOEK BfARKT. Volmaakte Lekkernijen, a. j. P s Amandeltjespudding met Grena dine-Saus. ïiandelTnijverheiu en Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel Abonnementsprijs per kwartaal: bp do buitenwegen om Middelburg, en vöjor de andere gemeenten per post f 2.50, vtoior Middelburg en agentschap Vlissin- gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen; tan 1—7 regels f 2.10, elke regel meer ®0 cent. Kleine advertentiên niet grfojo- ter dan vijf regels druks en waarbij is; aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiên onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. - Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent vtojoxi port per stuk. Adjvertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden Opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijd. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst ondier no.. .43255. Boscliraad lokte verzet uit bij den Vrijj- heidshönd en den heer Teenstra, wegens de vrees voor nieuwe ambtenarij. Maat met 57 tegen 14 stemmen vereenigde idje Kamer zich met artikel 1. Daarentegen werd tegen den zin vail den Minister een bepaling opgenomen' de spool-- en tramwegmaatschappijein ver antwoordelijk stellend voor schade van bosehbr-anden vei'oorziaakt djoio.v hel na laten van voor zo r gsmaaU'eg'elenMet 45 tegen 27 stemine'n nam' de Kamer dat amendement aan. DE GRONDWETSHERZIENING. Nieuwe voorstellen. Bij de Tweede Kamer zijh Ihans in gediend vier wetsvoorstellen inzake de de grondwetsherziening!. Het d'erdfe hoofd stuk 'is wöder Ingediend -behalve deze wijziging, dat de zittingsduur der leden der Eerste Kamer verlengd is' tot 6 Jaar (thans 9 jaar) gepaard aan aftreding vajn de helft der leden om! "de 3 jaar. (Dit sluit dus 'ook in zich liet verval len dei' Evenr. Vert., die bij' het aftre den telkens va.h de helft niet is! toe te piassen). Vervallen is de terugwerkende kracht voor pensioenen der Tweede Kamerle den, terwijl verder aan den gewonen wetgever belet wordt om' "aan het we duwen- en weezenpensioen verder te,- rujglwerkende kracht te geven dan tot 1 Januari 1921. Het 4de hoofdstuk wordt opnieuw' aan geboden zonder de bepaling) betreffendtei Ide ontbinidbaarheid dier Prov. Staten, in verband waarmede ook in art. 73 van het tweede hoofdstuk wijziging wordt ge bracht. spuitgasten aanwezig waren. Zij kónden I echter op de Goesche Korenmarkt reeds terugkeeren. Het bleek dat een paar jongens b'ij den ingang der schuur met lucifers heb- hten gespeeld of daar een sigaret hebben aangestoken en dit de brand heeft ver oorzaakt, die alleen eenigie schMe dón het huilwerk en aan een der in de schuur liggende zakken veroorzaakte. O. a waren de 'burgemeester, de di recteur van jg'emteen lewerkende com missaris vlan politie en 'een dei' bestuurs leden der brandweer op het bericht naai de Loskade gekomen, enkele hadden zich een storing van het middagmaal moeten jgetroosten ,en spoedig, keerden d|an oók allen weer terug. Het spoedig optreden van hulp htad erger vfopvko-mten. ONDERWIJS KAMEROVERZICHT. T w e e'ld e Kamer. Zitting van1 Dinsdag. Allereerst vermeiden we de liuis'- slachtingskwfestie, die vooral de- platte landsbevolking ook van onze provincie interesseert. Men kent de geschiedenis. De Vlees'chJ. ikeuringswet werd,toen mten halar wilde in voeren, door vélen te streng geach ten opzichte van de h uissLachtingen. en de Minister van Arbeid is toen djaaraan tegemoet gekomen, door een wijZigings] voorstel, het mogelijk makend diat tot weder opzegging-' ten aanzien van een of meer gemeenten' ontheffing! wordt verleend van de keurinjgsvoorschriften ten optzielite van slachtingen voor huiselijk gebruik. De algemeene be s cho uw i'n gen - liejpen vrij' snel af. De opmerkingen! van de, -. - heer Al bar dia, die eenige spreker, had- n predikant der Duitsch Evang. Gem. den niet veel beteekeuis. De voornaamste1 7n ^cT1 ^aaf?- dr. F. Hert-st. De dienst kwestie kwam bij de behandeling van j droe§' een mtie-m karakter en werd bijt- de artikels I gewond -door de leden der wederzijtir1 De Commissie van rapporteurs! had f sc^e families en hun hofhouding. De een amendement ingediend, toegelicht i eren wal ett lll ambtsgówaad, -de diames door de heer Wjin tehlm/an's betref-] m zware rouwkleeding. lende de manier waarop- de vrijstellingen'Daarna werd door een twaalftal la- in de gemeenten van kracht zullen wori- keien de lijkkist overgebracht m een Geslaagd te Amsterdam v-dor het examen Van bouwkundig; opzichter Ide, lieer A. C. Izehont te Middelbur;ri. UITVAART GROOTHERTOGIN VAN MECKLENBURG. Nadat gistermorgen het stoffelijk over. schot van Groothertogin Marie van Mecklenburg van de sterfkam'er ten Ko ninklijke paleiz'e in Den Haag was over gebracht ndar de vestibule, waarvan het achterste gedeelte in een "rouwvertrek was herschapen, had daar in dien namid dag een rouwdienst plaats, geleid dooi" den. Naar het idee van den Minister zal hij' voor ieder afzonderlijk geval de vriijf- stelling overwegen en voor iedere ge meente een regeling maken. De ooimlmisf- sie van rapporteurs meent, dat de zaak niet zóó moet worden bezien, Zij! wil drt de vrijstellingen voor huis*Lachtin« de werd geplaatst m de als reoel wordpn vp.rlpp-iirt po dp Miriictpr tot i ouwvertrek ïnserielite wachtkamer le. klasse, en vandaar even later in een vóór het perron: gereden goedérenf- wagon. rouwkoets van het hof, getrokken dolor zes paarden. De vorstelijke personen na men plaats in drie volgrijtutgen, die hof houding in nog vier rijtuigen. En zoo; trok de stoet, voorafgegaan door drie te reden rijkneents naar het Station S.Si als regel worden verleend en. de Minister, voor bepaalde gevallen uitzonderingen kan in'aken en de vrijstelling kan ophef fen. De Minister moet dat dóen opi den- grondslag van rapporten van betrouwbare' deskundigen, die kunnen b'eoordeelen oi die huisslachtingen onder de keuring] moeten vallen. En om- nu, te voorkomen' dat die beslissing wordt genomen, uitslui tend opi gronden, welke aan het depar|- tement wegen, heeft srpeker met eenigé andere leden een i-amendement voorge'r steld, dat de vrijstelling vooropstelde. De Minister meende dat ten eerste door het stelsel van het amendement een odium wordt gelegd op streken waar bij uitzondering de huisslachting niet vrij is. Maar bovendien was het amendement voor hem onaannemelijk, omdat het zo-u reageeren tegen de beslissingen van die gemeenten die de huisslachlingen reeds onder de verplichte keuringen hebben gebracht. een opmerking die de comf- missie er toe bracht, ook het bestuur van een gemeente tot de aanwijzing bevoegd te verklaren, tot ergernis van den heer Schaper die het amendement liever De rust, wiaarmtee de geheele -plech tigheid door het zeer talrijk publiek werd gadegeslagen, werd b'ij' het uit dragen van de lijkkist uit het Paleis ver broken door het opdringen van een persfotograaf van de Telegr., die niet bleef staan opi de voor de pers aan gewei zen plaats naast het standbeeld van Wil lem den Zwijger, maar die was doorgeb drongen tot onder de kolonnade vlak voor den ingang. Iemand van het hofpersoneel schreeuW!- de hem- toe: Ga weg daar! De politie snelde toe. een van hen schopt het toe stel uit zijn hand. de platen vielen, de fotograaf schreeuwde, en een oogenfclikmondharmonica-concert, turners-uitvo-e wcwgewierd m kraag gepakt een i rjn^ rijwielpolonaise enz. De Residentiechbdfe, Waarin wij' een Uit fflistlagea. Door bemiddeling vnïi de Jeugdclub „Kennis is' Macht" uit Middelburg; wel ke te Vlissingem in het concertge bouw een uitvoering van haar turn en en -danskunst g|af, is ook te Vlissingen eenl lafdeeling vlan die Alglemeeme Jeugdcentrale opgericht mót pl.m. 30 leden. Uit Walcheren. Maandag hield' de gemeenteraad vairi S e r o o .s 'k e r k e een openbare vebgadéf ring. Na benoeming yap dé ledlen' voor 't stembureau en behandeling van aanslagen Hoofd. Omslag kwam in behandeling een schrijven vain de vèreeniging Vreemider lingenvevkeer, inhoudende een vraag om een bijdrage i'n die te m|ake!n reclamekos ten. De voorzitter stelt voor evenals vjoj- rige keeren f 5 toe te staiaM'. Dit is een voorstel van hemi zelf en niet Van B. en W'.de Wethoudérs waren er "niet voort Het voorstel van B. en W. in stemming gebracht werd aangeno-m'eu met 4 tegen 3 stemmen; tegen stemden de Vis'ser, de Buck en Comelisse. Het percentage voor den H. werd' nabespreking vastgtesteld op 5 pGt. Alsnu werd overgegaan tot de jaariijk- s.che verdeeling -der graskanten. Bij -de rondvraag vestigt weth, Goedt- b-loed de -aandacht opi de overhangende telefoonpaal in de Schoolstraat. De v-oprzl. zegt toe er over te zullen schrijven ens vragen de telefoonpalen op te ruimen uit het wegje bij1 het postkantoor. De heer C.ornelisse vestigt de aandacht opi het te vroeg vertrekken van de auto bus, waaro-pi de voorzitter antwoordt dat die lijd maar hij! benadering is, dus dat men 10 minuten te voren aanwezig moet zijn om teleurstelling te voorkomen. m Uit Stehibu'wenf-D ui v eland. In een te Zierikzee in hotel Juliana zeer druk b<ezochte glehouden ver gadering, is besloten de feestviering ter herinnering aan de bevrijding van het Spaansche juk in het jaar 1572, 'definitief te doen plaats hebben o-p Donderdag 13 Juli. Het feest zal gevierd Worden nielt alleen door Zierikzee, maar In samenwer king van &lle gemeenten in Scho-uwen- Duivelanld, zoodat het gansche eiland' er aan mede doet. De deelname voor den historisChen |0|pi- tocht is reeds groot, terwijl de Sclyppers- vereeniging Helpt Elkander toezegging heeft gedaan 'met hunne schepen de wa- tergeozenvloot te zullen samenstellen. Zij' zullen ide haven binnen zeilen en lan den aan lie Engelsclie "Kade, waarna zij' door de poorten (dier stad! zullen binnen trekken. S-ub-commissies1 zijn -reedis ge vormd en nadat des mórgens net feest is ingezet met koraaimuziek van 'dien to ren, zal in 'die Groote Kerk een feestrede worden uitgóspro-ken en den d'agf worden aangevuld met een vliegerwedstrijd, 'Wij wensèhen de aandacht le vesti gen op (den nieuwen machinisten cursus 'ÓTe aan de Ambachtsschool le M i d d' ot l- u.urg gegeven wTorden zal. Hef dóel' van' dezen cursus' fs_. roïn jongelui idie het diploma vopr voiai*loopig| machinist wensehen te behalen, zonder eene verbintenis met éene ,o7' andere ma/atschappij aan te gaan, hiervoor in de gelegenheid le stellen. De leerlingen ontvangen dus volledig zoowel een pracli- sche als theoretische opleiding'. Het is Ide bedoeling om "Ze theoretisch zoo Ver te brengen, dat ze ook reeds voor liet diploma A op zouden kunnen |ga(a(n. De cursus' duurt een jaar en is' een !d|a|g!cursus. verhaal van dit incident vonden, schrijft dat de grootste schul lag bij' den fo tograaf, maar dat ook het optreden der onaannemelijk had zien blijven, dlaar het j Pl0^^e n*et '71 a^e opzichten! tactvol z. i. toch een knoeiboel wordt. I was' Over het amendemient zlal heden ge-| stemd worden, evenals over een amende ment van den lieer v. R a pi p a r d!, die wilg de voorkomen, dat het voor gezamen- KERKMElrtUS lijke rekening slachten van een varken buiten de vrijstelling zou vaUen, miaarj wiens voorstel do-or den Minister geheel onaannemelijk werd verklaard daai* men dan niet meer weet waarheen het zielfo vleesch gaiat. Vooraf was gegaan de behandeling dei Boschwet ter vervanging- vlan de Nood1- boschwet, en bedoelende, tot blehoud van' bosch voor nuttighcidsdtoelein-den, of voor Uit Middelburg. Gisterenmiddag tegen half zeven werd brand ontdekt bij den ingang van de hooischuur der N.V. Zeeuwsche voe der- en kunstmesthandel v. h. S. en M. Bongerd aan de Loskade. De politie hier mede in kennis gesteld vreesd|e voor een hevifgen brand en liet het telefonisch de brandweer en autoriteiten waar- - - S schuwen. Intuslschen was het gelukt met natuuisc oo onteigening met schadenenUners water het begin va-n brand te oosslelhng mogelijk te maken na hoog- hluss'chen en toen het personeel van de stens éen jaar kapiverbod, zonder Schader stadisschuur en tegelijk de brandmeester oosstelling en tot het bevorderen van van spuit W ter plaatste kwam1 met raa- cebossching', sub'sidieering van bebos!- teriaal werd nog wel een slang aange- ■schmgsplaunen van publiekrechtelijke li- ko-ppeld. maar water behoefde niet meer Ds. A. Thielen te Axel hoopt Zori- dag 28 Mei 1922 afscheid te nemiem van de Geref. kerk Je Axel en Zondag 11 Juni 1922 zijh jntrede te dloen bij' de Geref. kerk te Maasland, na bevestigd te zijn door ds. D. H. Hagenbeek van VLaaüdingeTi'. chamen (gemeenten bijv.) in uitzicht te stellen. De daarin vervatte opriciitihj( Van «etf te wamden gegmvm. Ook rukten de bnadaesester* speit B 'ai)k oef oft m wMrte» tel M Geref. Kerk. Beroepen te Krabbehidïjke "dis. Joh. Jansen te ten Boer (Gron.) Ch r. Geref. Kerk. Beroepen te Vliss'jifo'en ds. .T. Jon- igeleen te Maarssfen, KUNST EN WETENSCHAPPEN. Op verzoek herinneren wij nog even aan Idie uitvoering, welke de zangveree- niging „Soli Deo Gloria" hedenavond in de Concert- en Gehoorzaal geeft ett welt- ka ta acht pus aanvangt. Geslaagd voor mfaóh. diploma B Üe heer H. R. van Rosevelt, leerling van de ,.d'e Buylerschool te 'Vli s s'iUy gen- I I 1 1 ififlli' Benoemld lot tijdelijk onderwijzer a,an de le. openblare school te B i r- v liet ide heer J. Kakebteeke te Ter-1 neuzen. 03 Ac te-ex am ens' 1.- p'. Gisteren werden alhier geëxami- neerid 8 mu-nnelijke candidaten, die pi le slaagden, namelijk die heeren O. DroU- kers, !W'. P. J. Geldmaker; J- Gilijiamse, L. M. Minderhoud', EL. J. G: van der Snoek, J. van de Velde, N. M.. viani de Velde en P. die Vries, allen te Middelburg. Avondschool vjbiioif, Nïjlverheid-s'- -O:ndepwijs te Middelburg!. Aan deze school (de oude 'B. A. S. en Avondschool v. Han|dwertc,slieden) zijn be\r:oUderd van de eerste naai' dife tweedó klasse: J. Acida, J. Adriaansen, A. den Boer, C. v. ld. Bliek, P. Bosdijk, S. A. Bop!- ne, A. Dingemanse, A. Dijke, A. Flores'- se, L. Francois; Cl. Gillissen, A. Goe- m'an, M. van Halst, F. J. Harnió, A'. van Hoorn, H. Josiaisfsiel,: J. die Keijzer Abr. de Klerk, J. de Klérk', Wi. Koeklnan, A. Koekman, E-. J. Kögeler, C. A. Kunst P. C. van Luijk, G. Melse, G. A'. Mulder), A. Nierse, L. Outernians, I. Pleijte, I.. Prpvoost, I. W. Radder, N. P. van Biel, J. H. Rpth, P. Rood, J. de Valk, P. Wal raven, C. Wirtz, J. van Wezel', C. J. van der Welle, allen te MiddelburgA. Beek man, C. Beekman J. va,n d'en Broek®, J. van Hove, J. de Kam1, L. Leijldekkers', M. Mijnsbergten, allen te Oost- en West- Souburg; K. P. A. Broerse, H. Storm, beiden te Serooskërke; H. C. de Klerk, C. J. van Molenbroek, beidón te K,ou- dekerke en B. Dijke te Arnem'ui-den. Niet bevorderd 5 leerlingen.- Van de tweede naar de derde klasse: J. Meijers', J. Sturm1, C. Tevel',. F. Wl. Amoldus, P. Goeman, P. Lo-oise, J. van Maaren, G. Passenier, H. D. P. Schun- selaar, A. Schot, JJd'r. Tevel, J. Ver- nooijs, S. Vreeke, M. v. Weel, O. Louws, N. P. Bosschaart, A. P. C. Ca rol, L. J. B. Despmois', L'. J. Kuijsi, J. Mid'avaine, L. E. Munter, J. A. van Of- fenbeek, allen te Middelburg; A. Ize- bOiUid', J. C. van Hove, L. L. Vermaal',, allen te Souburg'; J. Passenier, St. Lau rens; J. A. R-oose, SeropiskerkëJ. K| Hariot, A. de Poorte, beiden te Kp-udë'- kerke. Niet bevorderd 4 leerlingfen. Van d« derde naar de vierde klasse: P. Geelhoed, M. Maas', D. de Rijke, J, Baljeu, C. Bosschaart, J. Coone, D. M. Dielissen, C. H. Ko-ster, J. de Lange, A. de Leeuw,. J. C. van Noppen, J. C. Poerstaimper, D. de Vos', Fr. -de Swart, A. J. Calliber, Wi. Gabriëlse, C. P. C. de Vos, allen Middelburg; P. Boone, Wl. Kosten, beidten Arnemuiden; J. C. Palim!- koek, Souburg; H. P. Broerse, Serao-sker1- k'e. Niet bevorderd één leerling. Van idle vierde naar dó vijf die klas's'e: II. idle Koning, Fr. C. J. Baljeu, C. Bro:- zius, J. P. Gillissen, P. van der Wieef,! J. C. van Wezel, J. de Lange, G. E. v. d Bosch, Wi. Huij'sse, L. M. Kunst, A. C. Minet, A. Ide Vos, allen Mid'd'elbur,g; J. M. Vreekfe, Kouidfekerke. Niet bevorderd één leerling. In dó vijfde klassfe verwiei-ven het eindjdipfomia d-er school: H. J. van Djjk, A. J. Jongepier, P. J. Joosse, A. Marijs J. C. Minderhoud, S. Minderhoud, J. C. de Smidt, Chr. Vroegop, P. Walraven,» J. Walraven, L. IJssel, allen Middelburg; J. Francke, P. Izeboud', C. J. Janse, J. C. Meijers, A. W. Neugebauer, allen Sou burg; B. van Beveren, J. Poppe, bei-dón Veere, M. v. dl .Heijden, Koudekerke; C. Kasse, St. Laurens; C. la Soe, Arne muiden. Vijf leerlingen móesten worden afgewezen, terwijl één leerling wegens ziekte niet aan het examen kon deelne men. j De burgemteester, 'die de vergadering, waarin Ideze uilslagi werd vastgesteld, pre sideerde, richtte namens 't gem'eentebte stuur een wtooód1 van dank tot directeur en leeraren voor hun zorgen en toewij' ding aan het onderwijs besteed. Een en ander heeft er toe bij-gedragen, dat de' resultaten van bet en-dórwijS gedurendó dón afgeloopen cursus», alleszins bévre- tligd zyö te noeinten en dat db school zich hierdoor bij voprtdaring Ut «ettl josden saam Mif r»rh**ge*. T '"'r r r t (Ingez. Med.) In ieder pakje, gratis een zakje. T ij d e 1 ij k e Reclame. (Ingez. Med.) Hoest, Bronchitis, Asthma, Keelpijn of Borstziekten, kunnen Uw slaap verstoren. Probeer eens de hoeststillende, zuive rende Abdijsiroop. (ingoz. Mod.) mMÊULW RECHTZAKEN. De nu d-b u r g e ml e e s t e r v a n Gendringen. De rechtbank te Arnhem veroordeelde den gewezen burgemteester van Gendriittr gen, den heer A. Stopt, wegens verduis tering van aan die gemteente toebehoo- rende -gelden tot 6 ma,and!en gev. straf. De eisch luidde 1. jaar. VI&SCHERIJ. Het typografencioinflict laan de druk kerij De Maasstad is thans opgelost. De directeur der drukkerij! heeft Mie eischeiS der arbeiders ingewilligd en zal weet? toetreden tot den. Patroonsbond en de opgelegde boete betalen. De staking is gistermorgen bij' hem- opgegeven en de arbeid hervat. De ondlea-handelingen mei de drukkerijen Hoihians Jte RotterdtoA en mtet het Hof en Jongepier te Schiedam waar eenzelfde conflict hcerscht, duretï nog voort, sfi Surséance F i r föT a Arnold Gilisseu Oö.> De Maasb. lean medicdeelen, dat zicif heeft geconstitueerd een comité tot behar tiging van dó belangen 'van Katholiek!» instellingen (kerkbesturen, vchoolbestureOÈ en dergelijke), welke crediteuren zijn tmü bovengenoemde firtna. eA Bestempelde bankbiljiet De Minister van finianciên heeft dei directeuren der 'dir. belas tin-gen en de® registratie en domein-en er op gewe»e«, dat hem gebleken is, c\al 's Minister® circulaire vpn 16 Maart iniziake de op1 schriften enz', op banjkbiljótten door sotój- mige ambtenaren te ruimt is opgevat. De bedoeling van dez'e aanschrijvi")^ is alleen deze geweest, dat in den, ree volge niet meer ,in betaling mogen wort den aangenomen biljetten, welke ini di© mlate door het d|aarop plaatsen vansteoSj- pels, reclamó enz. zij'n misbruikt, dat reeds opi het eerste gezicht valt te coaj" stateeren, d<at zij: voor verdere circulatie ongeschikt zijh 'geworden. Het voorkomten op pen biljet vaö! ee0 enkelen datum», Van een naam», een pa? raaf, een nummer een potloodstreep e* dergelijke meer voorkomende teekenst, mag geen aanleiding opleveren om op, de in de vorige circulaire aangegeven -wijze te handelen. Bedoelde aanschrijving !mag ialleen worden toegepast in gtTïillcti, "wtaarif* tte hilj^etten incfertla'ali

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1