mm. ^m^practisch, zoo\ mmowms: W WSÊ ff©. 96. Maaiiia§ 24 April IBJSM® POCKET EDITION B N N EILAND. ABDIJSIROOP. BIT STAB EH PBOYÏHCIE i65e Jaargaag Abj»niiem.eiitsprij s per kwartaal pp de buitenwegen om Middelburg, en, Motor Öe andere gemeenten pfflr past f 2.50; vfo0r Middelburg en agentschap Vlissin- gen S 2.30; weekabtocnementen in Middelburg 18 bent per week. AÖvertentiën: 30 cent p. regel, ïngpzfonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen.- WH 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 90 cent. 'Kleine advertentiên niet grbo- |er dan vijf regels druks en waarbij is; aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst wtorden, 85 cent bij vooruit- betiling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent votor port per stuk. Adtvertentiën moeten, willen ze nog in öms Mad van dienzelfdeu dag worden fepgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. Uit Zuid-Be vel and. Vrijdagavond vergaderde te K l* u i- ningen de vereeniging' ter verkrijging van grond - aan landarbeiders. De voorzL de heer J. Kostense, die verder voor geen' (bestuursfunctie meer in aanmerking Wenschtete komen, opende de verga dering, Waarna de heer M. Eole Jz'. als voorloopig secretaris het ontwerp huis houdelijk Reglement voorlas, djat na eèn kleine wijziging' in de contributie, met algemeenc stemmen werd vastgesteld. De. contributie bédrfaiagt. thans f 1 per jaar Het definitief testuur dat bereids de functies onderling verdeelde, bestaat thans uit de heeren M. Kole Jz., voorzit ter, A. Brandt, vice-voorzitterC. Kole secretaris; M. Maas, penningméester, en M. v. d. Berge, commissaris. De heer Kole dankte den burgemees ter voor zijn bemoeienissen. De burge meester zegde zijn medewerking toe, en wees de vereeniging; er op', diat zij' zich niet 'blind nfoet staren op los land, maar dat juist de z.g.n. plaatsjes in de eerste plaats kunnen medewerken tot verhef fing vanTden jarbeidtersstand. gedeeltelijk versleten, materiaal worden hersteld. De teen van den Westkapelschen dijk vooral tusschen de aijkpalen 24 en 28,- heeft plaatselijk veel geleden. De zware steenen van 5 tot 6000 K.G. zijn tusschen de dijkpalen 24 en 25 gedeeltelijk wegge slagen. De moeilijkheden, waarbij1 men hier met een degelijke herstelling te ma ken heeft, zijn zoo groot en kostbaar, dat een wijziging van ae bestaande ver dediging ter plaatse in overweging is. Het strand aan het Noordeinde van den Westkapelschen (dijk is door de stormen wederom belangrijk verlaagd, zoodat voorzieningen zijn getroffen moeten wor den tot behoud van de bestaande aanslui tende glooiïngswerkenaan de Oostwa tering is de duinregel tusschen strand- paal 42 en 50 zoodanig; door de laatste stormen aangetast, nat onverwijld be gonnen is met het nxaken van een pak- werk aan den duinvoet. De schade aan deze watering' was overigens gering, even als idie aan de Zuid watering1; die aan de Westwatering was van meer beteekenis. De kosten van herstel der stormschaden aan de Noordwaterinjg' zijn nog niet juist pedoeld bedjrglg1 gedeeltelijk, niette op te gteven, omdat nog genum'en tojd be-!min vtor >t beLanlgrakste deel, lamneni noodigid zal 'zijn, voordat deze herstel-j WGrc{erl voldaan. fl. 7.50 5 Pionier Old Style. 7.50 5 f. Pocket Edition Old Style, fl. 9.— ."ij Verbeterde apparaten vanat fl. 15.j Jl» S OVERAL VERKRIJGBAAR. GILLETTE SAFETY RAZOR CY Keizersgracht No. 77 Amsterdam. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD AFGELAST la verLapd met het overlijden, van dé Groothertogin van Mecklenburg1, moeder vrfii den Prins, heeft de Koningin afgier zien vajn het voorgeniomten bezoek ;aan 'Amsterdam van '812 Mei a.s. NOG EEN PLATTELANDERSPARTIJ Naiast den Plattelanders b o a d van deü heen Braat is nu ook een Plattelanders^ partij gevormid. De partij van den heer, Teenstra heeft zich dien naam1 gegeven inplants vajn dien welke oorspronkelijk ger koaen was vlan „Land- en Tuinbouwpar- tij". Als de (bedoeling daarvan wordt opr gegeven dat zij sterker wil doen uitkot men, dat de piartij' naast de speciale land en tuinbouwbelangeQ zal behartigen de algemeene plattelandsbelangen, waarbij! ook het burgerlijk gedeelte van het platte land betrokken is. Secretaris van hef Comité is P. Tennissen Sr. te Amster dam. BE DEMOCRATEN IN DE KATHOLIEKE PARTIJ. Te Utrecht heeft Zaterdag een verga," dering plaats gehad' van Room'sch-Katho- lieken uit nagenoeg alle Rijkskieskringen 'des lands, die de democratische beginse len aanhangen, ten einde te bespreken- wjat onder de huidige omstandigheden be hoort te geschieden, ter verdediging van die democratische beginselen, die hun in ziens ernstig gevaar loopeu. door het strek ven van hen, die dje katholieke staatkunde in conservatieve richting wénschen te leiden. i It U'De vergadering was eenstemmig van oordeel, dat een bijzondere actie voor alsnog onnoodig is, in het vertrouwen, dfat «te gezonde democratische denkbeelden die leven bïj die groote meerderheid van «Ie leden der Roomisch-katholieke Staats partij verwezenlijkt zullen worden. UIÏGESTOOTEN EN MALCONTENTE S. D. A. Pt-ERS. I» Heerlen, waar reeds jferuimen tijd een geschil in de S. D. A. P. heerschï, met het gevtolg, dat eenigen hunner, w. o. leden van den raad! en van de Protv. Staten uit de partij gezet zijtn, hebben de ze uitgtestoo,tenen tesamen met de onte vreden leden, Zondag besloten tot het vprmen van een eigen organisatie met een e^gen orgaan. Het gaat vooral tegen het gewestelijk afdeelingshestuur. Tot onder handeling met het partijbestuur is1 de nieuwe partij bereid. ling is afgejoopenzij wenden globaal gjeraiamld op f 85.000. Voor de Oiost-, Zuid- en Wêstwatering' is de raming re sip. f 3274; f'587.50 en f 49.494.74. Uitge trokken waren res'p. voor dé Noordwate ring! f 16000; Oostwatering f 500; Zuid en -Wiestwatering iéder f 1500. In id'en nacht van 5 op 6 October strjarfidjde tusschen dijkpalen 39 en 41 van dé Zuidwatering! het schip' „Amaler" •en zonk aldaar. Schade aan den dijk ontstond hierdopr niet. De schuldenlast van den polder be droeg 1 januari 1922 f 479.200 ad 4 pCt., f 249.750 ad 4i/s pCt. en f 108.500 ad 6 pbt. of totaal f 837.450. De waterpassing van den polder he- POLDER WALCHEREN. In de Zaterdagmorgen, onder voorzit lerschap van den heer mr. II. F. Lants'r heer, gehouden voorjaarsvergadering var het polderbestuur van Wialcheren wareaf aanwezig vier raden en 16 commissaris^ sen; .afwezig waren de commissaris,se|n| Brakman en Allaavt. Na opening worden de geloofsbriever van den nieuw gekozen commissaris!, den heer C. Fi'anse. onderzocht, en in orde bevonden, waarna de heer Franse door den griffier werd binnengeleid erf in handen van den voorzitter, den voor geschreven eed .aflegde. De voorzitter wenschte den nieu-- wen comtaissaris. geluk met het vertrou wen door ingelanden in hem gesteld en beval de belangen van den polder in zijn' toewijding aan. De heer F r ,a n s e dankte voor dje woorden en gaf de verzekering' zooveel, in zijln vermogen is de belangen van densd61" bemaling}. P; polder te zullen behartigen 6 In het verslag: worden herdacht den Na voorlezing en goedkeuring der por] afgetreden raad, iden heer T. Kodde en tulen van de vorige vergadering', deelde ^en overleden ingénieur, den heer H. de voorzitter naar afaULeidiug van een vraag van den heer Wisse in dé najaar^ vergadering méde, waarom1 eerst de oude Welzingsche watergang was gedolven en daarna met het delven van de westelijke en oostelijke watergang door de Welzing sche moeren, 'mede, djat de oude Welzingi- sche watergang zoodanig opgeslikt was! vooral het gedeelte vanaf dé samenkomst mét de Ramtoekensspri'nk tot de oostef- lijke watergang door die Welzingsche moej- ren, dat in dit gedeelte op sommige plaat- sen de bodémdiepte slechts ongeveer 0.18 Z. P. bedroeg. De verdieping1 van deze watergang was noodig, daar deze het water afvoert van de Rammekensf- sprink, die weer gedeeltelijk het water ontvangt van den Zoutmianssprink, waar op weder dé Schorerpolder loost. De watergangen door de moeren hebben een bodemdiepte van minstens 0.30 M. boven A. P. Het lag dus voor de hand, de Oude Welzingsche watergang! het eerst uit te diepen. De heer Heijse meent, dat dit Voor stel overbodig is, daar de po^t reeds op de begroeting is uitgetrokken en aan genomen. De voorzitter geeft toe, dat het wellicht regelmatiger zou zijn geweest om eerst dit en de volgende voorstellen le behandelen en dan dip begrooting. De thans gevolgde weg is echter steeds ge volgd en bovendien kan dp be.gro.otin.gj altijd nog worden gewijzigd. Het voorstel inzake het dijkgeschoit wordt z. h. st. raangenomen. Buitengewone werken aan de Zuidwatering. On dei; aanbieding! van een uitvoerig) (Ingtes, Maid.) 0 Pas op Wees niet te 1"o+ de bekende (Ingez. Med.) zitting zal een voorstel worden gedaan, tot bestrijdinjg der kosfen van dit werkt Alzoo werd besloten z. h. St. (Wordt vervolgd). KERKNIEUWS. westen het kanaal werid' voortgezet, ter] en belangrijk rapport o.ia. gegrond op bepaling1 van de hoogte van de kadastrale ten deele aangehaalde en in extenso over- perceeleu, teneinde daarvoor een klas- gelegde archiefstukken omtrent den toe- seindeeling te kunnen opmaken voor de j stand van den lOndierzeeschen oever van perceelsgewijze bijdragen in de kosten den zeedijk der Zuidwatering1 tuss'chen de dijkpalen 16 en 23, welke oever door uitschuring; zioodanig in den loop der Uit HiaaelBarg. Door de politie alhier is proces verhaal opgemaakt Wegéns het drijven van ongeveer 30 koeien door dé stad ziopdei voldoende geleide; door een en audei werd des weg versperd1. Gisteren haalden een paar straat bengels de baldadigheid uit om brand te stichten in het stroo rond een plant m het plantsoentje op de Balans. De po litie stelt een onderzoek in. Uit Vlissfngea. B. en Wt van Vlissin gen stellen «Jen raad voor het vermeniglvuldjrfiings'i cijfer van den H. O. voor 1922—1923 Ie bepalen op 1.9 tegen 2.2 het vori^ Verslag over den toestand van d'en Rolder. Aan de orde Was vervolgens liet ver slag omtrent den toestand van den Polder waarin wordt gemeld, dat het aantal stormperioden talrijk waren, hoewel en- van Gelderen. Het verslag werd ongtewijzigd vastge steld. f Begriio,oitingj 1922. Vervolgens was aan de orde de behan deling van de -onlwerp-begrooting 1922, welke een eindcijfer van f 817.906.35 aanwijst met een piost onvoorzien ad f 4021.42. Van dé inkomst en noemen wij' de ge raamde opbrengst van het gjewoon rlij'kge- schot ad f 410.762.73 en van een 'bui tengewoon (dïjkgeschot ad f 67658.88. Verder voor de gewone werken aan dé wateringen: Noordwalerinrf f 160.800, Oostwatering1 f 13.500; ZuidW. f 18.200 en Westwatering f 25.150; buiten-gewo ne werken aan de Zuidw. f 160.000; voor herstel Ider stormschade res'p. f 83.700; f 500; f 1500 en f 1500. Van de in het verslag1 (genoemde schuld wordt in '1922 f 63.750 afgelost. Geen der leden wenschte algemeene beschouwingen te houden en bij de arti- kelsgewijze behandeling maakte alleen de heer Heijse 'de opmerking, dat onder dé uitglaven een postje voorkomt goed! slot 1920 van f 195.59 en vroeg! .hij' waarom dat niet is verrekend in het kwaad slot, dat onder d'e uitglaven voorkomt. De voor z. wees er op, dat die f 195.59 voorkomt onder het hoofd straat De particuliere synode der Geref Kerken in Nooi'd-Bi"ablaut en Zeeland "wordt Wioensdjag 14 Juni te 's-Hertogen- biosdh gehouden. Nadat de heer A. Mooij- als voor ganger der Vrij' Evangelische gemeente tè Wie mei din ge emeritaat was ver leend, werd de dienst vervuld door voor gangers uit andere plaatsen. Nu het ledental «lier gemeente zich aam- merkelijk heeft uitgebreid is in een le denvergadering 'besloten, pogingen aan te wenden weder in de vacature, te voor zien. DNDERWMS. kele v,an korten duur, mjaar toch zeer he- en zandwegen, welke kosten nog steeds vig, zooals dien Van 5—7 November, afzonderlijk worden géhouiden. welke op 6 November de kracht van een orkaan bereikte, met een buitengewoon hoogen waterstand. Op 17 December be gon het opnieuw te stormen, welke stor men aanhoudend' bleven voortduren tot 5 Januari d a .v., terwijl opi 10—11 Jan. opnieuw een storm woedde, een storm periode van ongekende duur en hevig heid. Gedurende dit tijdvak van drie we ken, mét afwisselende zuidwestelijke en noordwestelijke windén, gépaarcl met zeer hooge vloeden, waarbij dagen voorkwa men dat ten tijde van laagwater het wa ter een" gewoon hoogwaterstand bereikte, en er in het geheel niet kon worden ge werkt, hebben de werken en voornamelijk de staketwerken veel geleden en werdén daaraan dlan ook zeer belangrijke schaden toegebracht. Op het einld van het verslagjaar moest mét herstellen van bedoelde stornnstbaden. nog bijnageheel worden begonnen, ook zonlden deze ten slotte meel* arbeid en materiaal vorderen dan in het storm- ra'pport kan worden gébracht, omdat veel al bij stormweer, tijldens üe herstelling opnieuw schade komt in de onderhanden zijnde vakken en. de open ligjgéndë plaat sen zich uitbreiden. Ook thans geldt we der de opmerking1, dat «ié gieheele op gegeven schade in de stormrapporten aan de verdedigingswerken, dien achteruitgang dier webken niet volledig uitdrukt, aange zien idaarin slechts opgenomen zijn de oppervlakten steenglooiïng, die Ier voor koming cn degradatie steeds met den meesten spoed en toet voorradig, steed's De begrooting werd met algemeene stemmen ongewijzigd goedgekeurd, zulks in overeenstemming! met het rapport der commissie van onderzoek, leden de hee ren De Buck en Van der Minne. Buitenge woon dijkge- scho' t. Onder overlegging van een nota vlan den ingenieur, inhoudendip m'ededeeling" oimlrenl den omvang van de in d|en ,afg{e- loopen winter door de veelvuldige en hui- tengéwoon krachtige stormen aan de zee weringen van den polder toegebrachte schaden waarvan de kosten niet gedékt kunnen wiorden uit de opbrengst dor heffing van het gewoon dijkgeschot voor de dienstjaren 1921 en 1922 en der 'an dere bronnen van inkomsten van den polder ziet het da[g'. bestuur zich ge noodzaakt voor te stellen over te glaan' tot het heffen van een buitengewoon dijkgeschot. ten behoeve van den dienst 1922. Blijkens bedoelde nota zal het herstel' tier stormschaden, opgerekend, de kosten jaren is verdiept, dat het noodzakelijk is' géwordén, hem door werken te bescher men stelt hét djajgi. bestuur voor te be sluiten tot hejt 'bestorten van dien oever, als door den ingenieur in zijn rapport* wordt voorgesteld, en overeenkomstig de daarbij overgelegde omschrijvingen en lee- IceningéQ. Het zión ons veel te ver voeren als wij'! het rapport ook miaar gedeeltelijk wil- L De heer, B. D. Overweg, Oiuld-leenh den overnenitein, wij! moeten vols Laan met; ling der Chr. Normaallessen: nu Chr. de conclusie, 'dat evenals- in vroetger Kweekschool te Middelburg, is eeuwen de ebströiom hier het kwaad ver-1 benoemd' tot holofd van de met 1 Sept. eer zaak t en dat het tot zeedijk makepte openen A. S. Talmaschool te R'd(aml van aen iü 1678 aangeleglden inlaag-1 dijt; of slaper ,zeer veel zou kosten en j In ons numtaer van ,Donderd|ag gevaar voor uitbreiding, der verdieping namen wij eèn bteridht oVer uit de Nieuwe aan weerszijden van dien dijk niet zou f Zeeuwsche Courant, als zou H. de Smet zijn uitgesloten. 1 jj benoemd zijn tot hoofd der school te De kosten vlan hét voorgestelde werkOostburg. welk bericht door een vergis- worden geraamld op f 155.500 welke hetsing in 'ons volgend numto'er herhaald dag. bestuur vloorstelt te bestrijden doior j werd. het aangaan eener geldleening1 van 5 Er wordt ons nu geméld! dat het té,- 1 160 000 lof zooveel minder als zal' MS- j richt der N. Z. Grt. onjuist was. Wel had ken noodig! te zijn. Het bestuur jsi -vanlte Schijndel aain dé O. L. school eene be oordeel. ,dat dp werken van blijvende j noeming plaats, doch ook daar werd ge- du|urzaamheid zullen zijn en derhalvenoemde persoon niet benoemd. Van een ook het nageslacht in de kosten kan dee- j benoeming aan een R. K. school aldaar len. Evenwel mag niet uit 't oog wordehj was geen sprake, verloren ,d!at niet dan tegen tamelijk hoo-1 ge rente zal kunnen worden rfeleend^ Ten overstaan van den. Rijks- terwijl de vraag mag worden géstekt oflandbouwcousulent en de Commissie van een clausule zjal' kunnen worden opige-Toezicht werd Zaterdag de eindles va-a noinen die conversie moigelijk maakt; het!1 den landhouwwintercursus te Oost- bi urg gehouden door het hoofd van dien cursus den heel* Th. A. Overtveld van IJzendijke. De volgende 20 leerlingen verwierven. is daarom, dat het bestuur dte aflossings- termijn niet langer zon willen stellen dan op 20 jaar. Thans is' voor rente en aflossingen van leeningen benoodigd in. 1923 1 100623, in 1924 I' 9849P.25, welke] het diplom'a: Gyr. die Badts, A. Risseeuw som geleidelijk verminderd, en in 1928 zalPzn., II. van Waes, Anth. Luteijn Anthz. zijn gedaald tot f 57399.25. Daarom wordt J. Luteijrf Adrz., eTi P. Poireij Az., allen voorgesteld in 1924, 1925, 1926 en 1927 j van SchoonrfijkeAch. de Milliano van f 4000 en de Volgende 16 jaar f 9000 j Waterlandkerkje; A'br. Lako van Sluis; per jaar af te lo.ssén en zoo m'ogplijk een t S. Boogaard, D. Luteijrf, Iz.. Luteijn Pz* donversiebépaling in het leening,s'plan op en P. Kools van Zuidzandé; W. Verplanke te nemen. Anthz.. Iz. Sc'hijve, L. Jansen van Rosen- De heer v. d. Minne bracht een 1 daal, Jac. Provoost, Joh. Provoost en Iz. woord van warme hulde aan djen inge-M. de Hullu van Nieuwvliet; Joh. Ris- niear, vioor de wijze waarop deze dit seeuw van Groede erf Arfr. Salomé van werk heeft voorbereid en voor zijn be- j Breskens. lang rijk rapport. 6- Zoowel het voorstel tót uitvoeren van het werk ,als djat tot aangaan der leening werd z. h. st. aangenomen. Buitengewoon werk aan den Westkapelschen zeedijk. In verband met een nota van den ingenieur, waarin hij- zegt, dat het nood zakelijk is, wijziging te brengen in de ver dediging van djein teen van den Weslkj tot voorziening van den teen van denj 1 zeedijk tusschen de dpjkpalen 23 en 26, Westkapelschen zeedijk tusschen de diijk-1 welk dijkvak met hazaltglooiïng verde- palen 23 en 25, eene totale uitgave vergen,digd geweest zijrfdje, tengevolge van den van f 92923.17, van deze soirn is een he-!in den afgeloopen winter geheerscht neb- dragi van f 19500 gedekt uit «te begroe ting 1921, zoodat een som van f73423.17 te betalen overblijft. In verhand mpt het vorenstaande stelt het dag. nestuur voor over te gaan tot het heffen van een buitengewoon dijkgeschot ,zoo van liet schatbaar, als van het vrij land ad f4 per H.A. zullende uit deze heffing het bende stormen jgedeeltelijk is wegges'la |gen, en met eene hazaltgllooiïng; niet op doeltreffende wijze schijnt te kunnen worden beschermd, stelt het dag. oestuur \-oor overeenkomstig het voorstel van den ingenieur een berm van zware stortsteen te doen mjaken ,wa,arv4in Üe kosten op f 39500 wo'rden geraamd. In de najaars- A c t e-e x a m e n s I. o. Zaterdag werden te Middelburg voor de acte L. O. geëxamineerd 8 mannelijke canjdidaten, van wie drie werdén afgewe zen. Geslaagd zijn de heeren S. van Ham, KrabbenrfijkeJ. P. Israël, Nieuwvliet; I. A. Maat, Oostburg; J. C. A. Varel Ylis- singén en J. P. Versluijs Serooskerlce (Wi.) HANDEL, NIJVERHEID EN VïSSCHERIJ. In de Zaterdagmiddag gehouden ver gadering van aandeelhouders van de Bank voor Zeeland te Goes werden de balans erf de winst- en verliesrekening goedgekeurd en werd besloten de winst voor afschrijvingen aan te wenden. Een tijd lang was de handel in zaa- senaamde wilde kolen in het kanaal door

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1