FEUILLETON, HET mmuLOT. GENEZINGEN DOOR KRUIDEN d&be^&!&£rin\j^ voor xouchije. erwbAarxine, KjjjuAA a 50 et per stuk. CFoercvLi Eswitzsekte (nier-ontsteking) Biaasziekte, Ziekten der Urinewegen, Baarmoeder, Eierstokken, Aambeien Zelfs indien gij alle vertrouwen in de geneesm'üdeien verloren hebt. aarzelt dan toch niet om hij M. S-NABiLIE, Groot© Markt 7, Rotterdam aan te vragen de gratis brochure No. 150 omtrent de pro ducten van Dr. DAMMAN, Specialist voor kruidenbehandeling, benevens de bewjjzen van genezing in de ernstigste en oudste gevallen. Verzoeke duidelijk op te geven voor welke ziekte. Pft nummer bestaat uit TWEE bladen. EERSTE BLAD. A k© ïl n e m n t s p r ij s per kwartaal 'pp de buitenwegen ooi Middelburg, en wopr de andere gemeenten par post f 2.50, viQor Middelburg en agentschap Vlissin geil f 2.SS; weekabonnementen in Middelburg 18 oept per week. Adrerientiên: 30 eent p. regel. Ingactojden Mededeelingeo.50 cent p. siegel. Bij abonnement veel lager. T^umliefoerichten en dankbetuigingen san 17 regels f 2.10, elk» regel meer 8.0 eent Kleine advertentièn niet grotcr as® dan vijf regels druks en waarbij ik aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit- bieteting. Advertentièn onder brieven of 6ewagen bureau dezer courant 10 cent ©stat. '-Bewijsnummer 5 cent plus 2 eent voor pert per stuk. Aitjvertentiên moeten, willen x» nog in pas blad van dienzelfdec dag worden tptpgenomen, uiterlijk 12 UIJK en des %4T£BBAGS uiterlijk HALF ELF san «ts Bureau bezorgd zijn. Asngesiaien b$ den Pest-, Êheque- en ErirpdiensJ onder no.. 43255. EHi MAATREGEL W£t CONSEQUENTIES. Wanneer de volgende week de Twee de- Kamer de wijziging der Arbeidswet onderhanden neemt, 'zal vermoedelijk een der voornaamste punten van geschil zijn «de nieuw voorgestelde bepaling, die liet mogelijk maakt, om, binnen de grenzen van 2500 uur per jaar. een verschui ving van den arbeidstijd voor een bedrijf in te voeren, zoodat er- tijdelijk langer gewerkt wordt, mits: „zoowel vakveree- cigingen van werkgevers als van arbei ders in een bedrijf of bij! ontstentenis hiervan een behoorlijke vertegenwoordi ging van werkgevers en arbeiders in een bedrijf van oordeel zijn,, dat het go- wensehl is in een -onderneming o" in een groep van ondernemingen, waar in dal bedrijf wordt uitgeoefend), af te wijken van hel bepaalde hij, enz." En öaa zit er nog deze belangrijke bepaling aan vast, dat voor zulk een afwijking een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke ver gunning noodig is van den Minister. Dat is niet zooals' de Minister eerist van plan was. Immers in 'het vooront werp wilde hij de verlenging; van de 45- pbige werkweek tol 48 uur overlaten (san de v r ij e overeenstemming van de wederzij dsehe organisaties. In plaats daarvan heeft hij in het definitieve ont werp ide werkweek gebracht op 48 u., en voor de verdere verschuiving of tijdelijke verlenging van den werktijd de liierho- .wtn&enoieni'de bepaling ontworpen, waar bij do eindbeslissing ban den Minister wordt voorbehouden. Hij heeft in de Memorie van Antwoord daarvoor nog eens speciaal de motie ven in het licht gesteld. ,;1Mede, zoo lezen we daarin omdat de minister weel, dat de vakvereenigjin- (jf.fi van werkgevers en van arbeiders «iet steeds ais gelijkwaardige partijten zijn te bescho.uwep, heeft hij de constructie van goedkeuring! door de overheid' ge kozen, opdat misbruiken, die het gevolg zouden kunnen zijn van een zwakke positie van arbcidersnrgjamisatie'skun nen worden geweerd." We hebben hierin de term „zwakke organisatie" onderstreept, want in die zelfde Mem. van Anlw. wordt elders o-ver de kracht dier organisaties op 'een heel atnderen toon ypspnoken. Dat is daar, waar 'de Minister toelicht, waarom' hij niet een bedrijfsgewijze rcgjeling voor in voering van de 48-urige werkweek heeft voorgesteld. „De ervaring' der laatste maanden heeft den Minister tofeleerd, dat, voor al als gevolg van d-e geweldige cam pagne, door een deel der werkge versorganisaties gevoerd! tegen iden 8-urendag', vele vakvereenigingjen niet meer geneigd zijn, in "Werktijdverlen- ging toe te stemmen. Dit iseen dei" redenen,, waarvoor hij, eeaa ge weldigen s t r ij d voorziende, niet aan zijn oorspronkelijk vio.orstel heeft vastgehoud.cn, de verlenging van de werkweek tot 48 uren over te laten aan de vrije overeenstem ming van de wederzijdsche «organi saties." Organisaties, van wier medewerking hij zulk een verzet verwacht. dat hij hun ac tie reeds van te v-oren wil machteloos ma ken dour de 48 uur per week in de wet vast te leggen, zulke .organisaties heb ben heui&ch niet de bescherming van den Minister noodig. En hij zal het ook wel niet in zijn biiwekikauier volhou den, daL het alleen de campagne van de werkgevers is geweest, die de ar bei- demorgan i sa tics lot zulk een verzet heeft gtebracht. Maar in ieder gevat heeft hij door diè motiveering van het uitschakelen van de medeziegyingschap van de arbeiders bij de verlenging van 45 op 48 uur, onom wonden erkend, d(al die vakbonden aan arbeiderskant niet voldoende rekening» zouden houden met do eiselieii voor ,.de instatnidjhouding1 en den opbloei van onze industrie" terwijl de re|geerjng' zelf erkent, dat daarvoor een verlenging' van de arbeidsweek van 45 -op 48 uur noodza- kelijk is. En als de Minister zelf ei'kent, dat j van de arheideirsol-gtaiiisaties. gjeen me dewerking is te verwachten, wanneer -men lien de vrije medezegyingschap- liet over diè verlenging, is het dan een wonder, dat de werkgevers met bezorgdheid! den ken aan het verzet, dat zij van die zijde zullen ouder vindenwanneer zij voor een tijdelijke verlenging van den arbeids tijd (zij het ook in aftrek van het jaar totaal) de instemming 'moeten trachten te verkrijgen van de betrokken arbei ders vpreenijgjng? En behalve dat, nog' iels: In deze regeling wordt, wettelijk vast gelegd een recht op medezeggingisschap van Iele arbeiders in de bedrijfsleiding'. En dat is een teel" punt, waarover in bijna alle piet-socialistische partijen een groot verschil van meening aan het licht is gekomen. Men verge te niet wat ook deze, tot den arbeidstijd beperkte medtezegj- gingschap met zich kan brengen. Wan neer van werkgeverszijde een dergelijk voorstel tot tijdelijke verlenging van den arbeidsduur aan de arbeider;,organi ai lids w-ondi voorgelegd, met het oog op de eischen van het bedrijf wegens een of andere bestelling -of ander bedrijfsbe lang, zal onvermijdelijk de eersle vraag van de werknemers zijn: leg dan uw boeken en uw orders aan ons voor, pipdat wij nu kunnen beoordeelen óf liet wer kelijk noodig' is daarvoor den arbeidstijd te verlengen. En zie, dat is nu juist een punt, waarop de meeste werkgevers on verbiddelijk zijn. Z<? ontzegden aan de arbeipersleiders de bevoegdheid om daarover 'te oordcelcn, omdat daarbij overwegingen van koopimansschap meetel len, die hij hen als behartigers van arbei dersbelangen niet te vinden zijn. En nu zou incidentcel zulk een be langrijke en diep ingrijpende beslissing1 hij deze wijzigingswet genomen worden. Dat verklaart waarom de werkgevers, o. a. in het orgaan van het Verbond van Ned. Fabrikant en vtereenigingeii zich ernstig verzetten tegen iiet toeken nen van een beslissingsrecht aan de ar beidersbonden ten opzichte van een maatregel, waarvan zij hel vaststellen als een rechL voor den bedrijfsleider opp eischen. Ze kunnen trouwens te dien op zichte verscheidene uitlatingen van soc. dom. leiders aanhalen, len bewijze, dat deze nu reeds zich erop voorbereiden van dat recht een gebruik te maken zoover dat maar ©enigszins mogelijk zal zijn. Ze wijzen er ook speciaal op, dat de nieuwe wetsbepaling niet van een over leg' spreekt, maar de instemming' van de vakvereeniging als eisch stelt. En als men nu nog eens in hel liclil dezer overwegingen het in den aanvang door ons aangehaalde zinnetje van den Minister overleest over de noodzakelijk heid om een ï'egeerïngsgoedkeuring in te voeren ter voorkoming van misbruiken, tegenover zwakke werknemersorganisa ties, dan treft het dubbel, dat hij niet rept over en ook geen enkelen maatregel mon dig acht ter bescherming- legen misbrui ken van arbeiderszijde tegenover werkge vers, die sociaal in een zwakke positie verkeeren. Wanl die zijn er ook. We wenschen Zeker niet den ouden toestand van volledige vrijheid terug, maar hier stuit men weer op dezelfde eenzijdigheid, die iii zooveel maatrege len van dezen Minister hindert. STUKKEN VOO!! DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. Verm en igi ngs cij'fe r II. O. B. en W. stellen den raad voor voor het belastingjaar 1922/1923 het vernre- cigwuidigingscijfer der plaatselijke directe belasting naar het inkomen vast te stel len op 1,2 (v. j. 1',5) Zij leggen daarbij de violgëndje bere kening: over Vermoedelijk aanslagen-totaal voor 1921/1922 f 690.000. Vermdedeiijke opbrengst plaatselijke di recte 'belastingen naar liet inkomen 1921- 1922 f 660.000. Aan het begr-o-o tings jaar 1922 zal daar van ten go,ede komen 1/3 X f 660,000 f 220,000.— Op de begrooting 1922 is aan plaatse lijke directe belastingen naar het inko men in totaal geraamd f 540,000. Met goedkeuring vlan Raad en Gedep. Staten zal het la,aitst(genoemde bedrag! -o. i met. f 30t000 kunnen verminderd Wio.rden. te kwijten -uit de ontvangen 3e- uitkeering der O.W. belasting: zoo d.at het op te brengen totaal-bedrag wordt f 510.000. Wa,ar reeds f 220.000 voor de eerste vier maanden is berekend zal -o-ver de (Ingez. Mei) TAN NICOLAAS 51 EN ZIJN GEZIN. (Dertien jaren aan hat Russische hof) astffir het FTsmsnh van Pierre Gilluuni door itarsgaérite de Rouville. (Geautoriseerd x*srtaRttg.) Nadruk verbtedem 38). De keizer was na zijn terugkeer uit het hoofdkwartier de maanden Januari Februari te Tsarskoie-Selo gaan door brengen. hij bespeurde wel, dat de po- Ljlieke spanning steeds grooter werdj, Ma-ar toch had hij nog niet alle hoop la ten varen. Het land was den oorlog, on der welken hel leed, moede en zag reik halzend naai' den vrede ujt. De oppositie ■am niet den djag toe het onweder naderde, maar Nicolaas hoopte nog on danks alles, dat het besef van vaderlands liefde sterker zou blijken dan "de nood lottige opwellingen, door de ellende van het heden in veler brein ontstaan, en dat men niet door een ondoordachte daad de reeds behaalde resultaten in de waag schaal zou willen stellen voor ecu oor log, die reeds zooveel infers had geL eistóht. Zijn gelooi in het leger was onge schokt; hij wist be vendien, d!at het mate riaal. uit Frankrijk en Engeland toege zonden, geregeld aankwam en aldus de omstandigheden, waarin hel leger moest strijden steeds zouden verbeteren. Hij vestigde al zijn hoop op jde nieuwe Ier gieraf|deei,ingen-, in dien loops van den winter bijeengeroepen (1), en hij was overtuigd, dal men tegen het voorjaar gereed zou zijn om samen te giaan met de geallieerden in het groote offensief dat den 'nekslag zou toebrengen en llus- i land zou redden. Nog eenigie weken, dan zou de overwinning daar zijn. Toch aarzelde de keizer Tsarskoie-Selo te verlaten, zoozeer vervulde hem de polij- lieke toestand mtet bezorgdheid, en aan 'den anderen kamt meende hij' ook zijh ver. trek niet langer te kunnen uitstellen, a-anfgezien zijn plicht hem in het hoofd kwartier riep. Eindelijk, Donderdag den 8slen Maart, begaf de keizier Zich ,op weg naar Mohilef, waar hij den vclgenidfep dag -aankwam. Nauwelijks had hij dei hoofdstad verlaten, of de eerste verschijn/- selen eener gisting: openbaarden zicdi in de arbeiderswijken. Er braken stakingeni uit in de fabrieken en die bewegjingi breidde zich in de eerstvolgende dajgen- snel uit. De bevolking v,an Vetrogbad had! harde ontberingeen geleden -gedurende, den a!«el00pen winter, want do,or gebrek aan rollend materiaal werd het vervoer van levensmiddelen en brandstof zeer bemoeilijkt, en n-og ,leek het niet of de resteerende acht mjaanden van 1922 zijn «p te bi'engen f 290.000. De gemeentebegroolmg: 1923 behoeft waarschijnlijk niet te o-penen met een nadeelig slot van 1921, waardoor o. i. op die hegro.oting vtolstaan kan wordenj met een raming der in totaal op te bren gen plaatselijke directe belastingen naar het inkomen van f 480.000. Voor de laatste vier maanden van hel belastingjaar 1922—1923 zal aldus zijn op te brengen 1/3 X f 480.000 f 160.000. En voor het geheele belastingjaar 1922 1923 f 290.000 -f f 160.000 1' 450.000. Voorzichtigheid gehiedt verder er re kening mede te houden, nat het totaal belastbaar inkomen voor de berekening' der aanslagen in het belastingjaar 1922 1923 zal blijken belangrijk gedaald te zijn. Die daling zial o.i. een zoodanige zijn dat, tegenover 1921—22 en bij overigens gelijk zijüde omstandigheden, het aansla gen-totaal zou blijken in 1922—23 met ongeveer 18 pet. Ie z'ij'n afgenomen, de oniWbaarverklarin-gen, teruggaven en ont heffingen inbegrepen. Daarop' voortbouwend zou (bij een mul- tip-licator van 1.5) het aanslagen-totaal moeten gesteld worden op' 82 pet. v,an f 690/000 f 562.500 en bij een multi; ipiicator van 1 op 2.3 X 1 562.500 1 .j7«0(J0. eervol ontslag te vei'leeiien als ontvanger ooals oven becijierd zal evenwel ](jezer gemeente, in verband met diens vooi xel belastingjaai 1922—-..) zijn te peilocnipng tot secretaris der "Kanier van voorzien rn 1 450.000. Koophandel en Fabrieken voor d'e De multiplicator vooi 1922 -■/ zal deiv Zeeuwsche Eilanden, met ingang van den halve moeten bedragen 450 duizend gep volgende -op dien, waarin dit voio-r- deeld -door 3duizend 1.2 stel zal worden aangenomen. De C. van Fin. vereenigt zich mei het; p en \y deelen 'bovendien mede, dat Viqortstel. zij reeds eerdei' aan den heer mr H. V eeknïarkl. Doorénbos, gerekend te zijn ingegaan -oip B. en W. stellen den raad voor naar 1 April 1922, verlof hebben Verleend als Voor elke ziekte verschillend middel (Ontsteking, pijnen, vloeiingen van verschillenden aard, nieuwe en chronische geheime ziekten, vernauwing, ontsteking van den voorstanderklier, bedwateren van kinderen en grijsaards, aandrangtotdikwijls wateren, witte vloed der vrouw, gevolg' der bevalling, verschillende storingen der geslachtsverrichtingen, zwakheid enz.) (Iagez. Med.) aanleiding van een desbetreffend: adres aan B. en W. van een aantal kramenver- hunrders en verv-o-erders Yan mai'ktgoe- tieren de uren djer weekmarkt, welke io-p de Groo.te Markt wordt gehoiidien te fcep-alen gemeente-ontvanger met stilstand van jaarwedde, en dat zij, gerekend te zijn ingeigiaian op dienzelfden datum', dear con troleur der genreenlef-belastingen. A. H. Munnik, niet de waarneming der te rek king van ontvanger hebben belast,^ ter van 1 April tot 1 October van 8 uur! wijl de lieer mr, II. Doorénbos veraint- vm. tot 4.30 n ,m.woordelijk bleef voiOJ" het financieel be- van 1 October tot 1April van 8 uur j heer. v.m. tol 3.30 11.tn. j Verlof 1 Meidag. Onderwij zepSibeH Naar aanleiding van ingekomen vei'zoe- 11 o e m i n <r e n. ken van de Hoofdbesturen van den Ne- B. en W. bieden den raad de volgende - deiiandsc'hen Rond van Werklieden in voordracht aan tot benoeming van een Overheidsdienst ©n van den Ceulralen onderwijzer aan school C (van Alt-erge): i NederlandscSien Ambtenaarsb-on-d, om den 1. W. II. Harden, te Aardenburg; i 1 Meidag als een erkenden 'feestdag te 2. F. J. A.. L. Visser, te Biezeiiir«e beschouwen op denzelfdeu voel als ZoO- 3. E. A. 't Hart, te 'Oudi-Beijei'land..,' en feestdagen, stellen B. ©n W. den raad Ter aanvulling van de iiog beslaande voor onder verwijzing na-ar vroeger ge- vacature aan school I, dragen B. en W. geven desbetreffende prae-advieze,n, op voor ter benoeming als onderwijzeresdit verzoek afwijzend te beschikken. 1. Mej. J. G. Br-oek-e, te Rjtthem; Rekeningen K. v. 2. Mej. C. Aarnoutse, te Oudemolcii; Ko op-handel en F. 3. Mej. J. A. van der Weel, te 's Hee-j ib. en W. bieden dien raad ter goe-dkeuf renhoek. Eervol ontslag g meent e-o ntvanger. B. en W. stellen den raad voor den handel en Fabrieken, in o-ntvag f 500 heer mr. H- Doorénbos, op ziijn verzoek,en in uitgaaf f 346.41 bedragendte, alzoo j a. de rekening en verantwoording over 1921 van de vroegere Kamer van 'Koodi- eMagattjBMWTffiiWiwtwi - toestand spoedig zou verbeteren. De re geering1 wist geen maatregelen te nemen, die in staat waren de -op^ewondjsn ge moederen te doen bedaren, en Protopiof pof deed niets dan de menschen verbittet- ren, door een even dom als misdadig treden der pioïitiemadhl. Ook had irj^n de troepen laten aanrukken. 'Maar de" regi menten waren alle ca» het front en in Petersburg bevonden, 'zich slechts. 3e instructie-bataljons, die aiiiettegensitaandei een gestreng toezicht sterk bewerkt wa ren door de socialistische propiaga-nda in de kazernes. Het -djumr-de d.a,u ook niet lang -of z'ij werden afvallig' en na rjrie dagen van zwakken tegenstand gingen do troepen, de een na de ander, tot de op standelingen over. Den 13den was hijha 'ik'-rtn- A-» l! Rusland was overgegaan tot een re organisatie van zijn leger, waardoor het aantal divisies werd uitgebreid en het leger in getalsterkte loenam. schenken (2j. Den 12en Maart kan men de waarheid niet langer voor den keizer verzwijgen, hij zag nu in, .dat er ingrijp pende maatregelen nioesieu [genomen wor den en besloot onverwijld' naar Tsarsko-ier Selo lerug te keeren. D-e keizerlijke .U'ein verliet Mohilef in den nacht van den 12en oj) de 13en miaar vier en twintig uur later ver-nam men bij aankomst in iiet station Malaia Vichera. dat het station TasUo vijftig kilometer ten Zuiden van Petrograd, in handen dier o-p'staujdelingen was en dat (onmogelijk was Tsarskoie-Selo te be reiken. Men mioesl dus terugkeer en. De tsaar besloot zich naar Pskof te begeven, waar generaal Roussky zich be- hev-onid, bevelhebber van hei Noordelijk de stad in handen der 'revolulionnaiVj front; hij kwaim da.ar den 14e-n 's avonds ren èn de Doema gimig .over tot de samenj-, stelling va'n een voorloopig' bewind. j 3) Professor Fiodrof, -die 'btegi'eep dat In Mohilef gaf men zich dadelijk reymet ieder uur de kans verminderde 0111 Vcnscliap van d-e draagkracht der gebeur-het dreigende gfeva-ar af te wenden, zocht tenissen, die te Petrograd plaats grepen, generaal V. op,-"die een der hoogste ambh Toch trachtten van Zaterdag den lOen I ten "bij den keizer bekleedde. 11ij vonid Maart af generaal Alexeief en nog eenigc hem boven o'p pen ladder, bezig eem 'personen uit het gevolg van den keiz-cr spijker in te slaan, waaraan hij een hem .op de hoogte te stellen, ©n hem i schilderij wilde onhan; en. b'iodrof dcel- te bewegen zonder dralen de vrijheden óe hem zijn rede van bezorgdheid mede toe te staan, die het volk eischte. Maar jen smeekte hem oogenblikkelij-k naar den Nicolaas lf% voor de zooveelste Tnaal be- j keizer te gaan. Maar de generaal her drogen door 'de ïnioedjvillig, onvolledig; schouwde hem als een maniak; behept -of onjuist gegeven inlichtingen van somf-j met de manie van revoluties" en. Jig.m mige personen uit zïjln omgleviug, die bet i zijn hamer weer ter hand 0111 zijn hezigP gevaar niet inzagen, mteendc aan die j jheid te hervatten, waarin lrij djoop dcui ou- raaidgevingen geen gehoor te moeten! wolkomen ht" oeker was gestoord. I aan. Door de-n generaal op- de h-opgtc ge steld van de jongste gteb'eurtenis'seu te Petrograd, besloot de keizer den lieei Rodzdanko telephoniseh te verwittigen;, dat hij bereid was tot alle concessies indien de Doema oordeelde, diat hier door ï'ust in hel land zou wederkeer en. Hel antwoord luidde: Het is te laat. Was dal werkelijk zooV De revolutionr \aire beweging was hier beperkt tot Petrograd en de onmiddellijke omgeving. En niettegenstaande dfe propaganda was liet gezag Van den tsaar nog zeer groot in het leger 'èn -ongerept bij de boerené bevolking. Zouden de toezegging eèner grondwet èn de" steun yan de Doema niet voldoende? zijn geweest om Nicolaas de volksgiunisijt terug te doen winnen, dje hem b'ij het begin van den oorlog in zjooTiooige mate (ten deel viel? Het antwoord Van de Doe ma liet den keizer slechts de keuze tussehen twee dingen: afstand doen van den troon of loip Petrograd aanrukken met de troepen, die hem trouw bleven; maar dit laatste beteekenidlë de hurgerf- oorlog, terwijl de vijand aan de poj'ort stond.' Niu lrfl> II weifelde niet ©n den 15©p 's morgens overhandigde hij aan generaal Roussky een telegram, waarin hij den president van de Doema zijn voornemeen w-ededeeelde, afstand te doen ten be hoeve van z'ij'n zoon. Eenige uren later ojpibiood hij profes sor Fiodrof in zijh wagon en vroeg hem;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1