UIT STAB EN PROVINCIE BINNENLAND. Heascii Abdijsiroop. VERRUKKELIJK, A. J. P s Fraas- bosen-Saus a 7V2 ets. per pakje, aver A. J. P's VanïHe-Crêntepudding, iiiiiw (So. 114 Vvijdag 21 4prii 10 J», l *Jf>* 4-dnrgii^g «•S5S2S5 Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post t' 2.50, voor Middelburg en agentschap Vlissin gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 17 regels 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij ia aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Pöst-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. DE EERSTE KAMER EN IIET PARTIJWEZEN Malei ijl, d'Au-male van Hardénkroek en Fraussen de C.H.: de Gijsela,ar, v. d.. Hoeven,, van Wassenaer van Qatwijck, Beelaei't? van Blokland en de Vos van Steenwijk de Liberalen: Fokker en v. d. Feltzf V oor stemden dé, R.K.Haffmabs van der JMaesen de S.ombneff, Wittert van Hoogland. Bosch van ud-Ameli swcerd, van Lauschot en Jansen; de A.R'.: Diepenhorst en "Anema. de LiberalenDojes, van Weldereof Rengers. van Houten, Bergsimja; 'Smecnge de Boer en van Nierop; de Vrijz.-Democratenvan Einbden en Skmgenfcerg; de Socialisten; mevr. "Polhuis—Smit Mendels. Polak en Vliegen. Afwezig waren de hoeren CreméC (V.B.) van Kol (S.D.A.|PLucas sen (A..R Kraus (V.B., Geertsemla t'V.B.) Van Ideze afwezigen waren de heeren Cremer en Lucassen zeker tegenstanders., Als al (die afwezigen wel hadden meegje- stemd, zou er dus geen andere uitslag zijn gekomen !dan verwerping. Dat er zooveel leden van de reg.ee- ring'spartijen waren die het voorstel ver wierpen ml. 22 van de '24, maakt de ge beurtenis n,o,g onaangenamer voor de re- geerings. -• Dat liet voorst el inzake hoofdstuk IV (Provinciale Staten) toen werd terugge trokken, is begrijpelijk ,wiant de daarin Voorkomende lontbindbiaarheid der Pro- incisie Staten hangt nauw samen mejt de verworpen Evenredige Vertegenwoor diging van de Eerste Kamer. En d|e even eens teruggenomen Additioneele artikelen azzjz M. .zit JL lO i l-v/4 Ulgl^IlWlUUk/U ilUUl UUWLC-CiC 13.1 Litvcim I Toen ook hier in het begin der ïiegenf-, hingen nauw samen met de verworpen tiende eeuw het tweekamer-stelsel werd!njeuwe regeling van de pensionneer ingevoerd in navolging van het Engel- rin£ Kamerleden, djaar in die sche stelsel, heeft men hier ook gedacht; -kdd. artikelen d(aa.ra,an terugwerkende aan een lichaam1 dat door zijh andere kracht weid verleend. samenstelling niet zou worden beheerscht door de politieke partijen der Tweede Kamer. Wel is er van den oorspi*onkelij(- ken opzet (een vertegenwoordiging van den edel) niets overgebleven, en is latei* ook de eisch vervallen dat mén of tot de hoogstaangeslagenen of tot den hoiogen ambtenaarsstand met inbegrip' van de pre* fessoren moest tehooren, maar "in de Dat de wijzigingen der andere Irooi'dj- stukken niet Worden teruggenomen, is wellicht een aünwijlzing dat de regeering die in ieder geval zal afkopdpgen. De overige beslissingen gister van de Eerste Kamer waren minder sensationeel. Ze betroffen o. a. de aaimemmg van het Sch olenbouwwe tje en van het voor gadering zich op het standpunt gesteld, dat het comité van uitvoering niiet bevoegjdi was, over het herstel van de eenheid te besluiten omdat dit comité alleen in het leven is geroepen ter uitvoeriaijgj van de hesluiten, welke in de openbare vergadering' van 7 dézer zijh genomen Bovendien stelde de vergadering zich op het standpunt, djat waar de pogingen tot verzoening niet tot een resultaat hebben geleid,, waardoor een directe invloed vap de Nieuwe Katholieke Partij opi de rich ting in de politiek werd verzekerd, noch ook afdoende waarborgen werden gege ven, dat dfe reorganisatie van de bestaan de R. K. kiesvereenigingen zou tot stand "komen, waardoor aan Ie onderscheidene groepen meer invloed op het stellen, van c(andid!aten en dp, de vaslstelling van het program zou worden gegeven^ de voorstellen o 'n v o 1 d! o e nijd e w e Irj- deü geaCh t om daarover- de gedachtemf- wisseling voort te zetten. Nadat dn vengiaf dering dit besluit had genomen, werdleh de overige agendapunten afgehandeld'. In een deel der oplage van ons vorig nummer was bij het opmaken van 'de voorpagina het slot van het hoofdartikel verdwaald onder het Kameroverzicht en het slot van het verslag der Chr. Ilist. vergadering onder het hoofdartikel. Zoo- dra de vergissing bemerkt was is 'zij hersteld. verkiezingsWijze door de Provinciale Star] ste*^enheid v:°or reizigers e. De Kamér gjègaian. ten zat nog altijd een factor die haar althans niet direct van "het partijwezen afhankelijk maakte. En nu is het opmerkelijke van de te-1 slissing der Eekste Kamer over de! Grondwetsherziening dat zij op, zeer dui-j delïjke wijze de piartij'-discipline heeft ge-! negeerd. zoodiat van de 24 tegenstemmers! niet minder dan 22 tot de regeermgspaipjj tijen behooren, terwijl van de 21 voor-! stemlmers 13 tot de oppositie behooren. f is nu tot 2 Mei uiteen DE VERWORPEN GRONDWETS HERZIENING Gistermiddag onmiddellijk na de sternr Zoo'n beslissing in afwijking van de (mingen in de EersteKamer over de partijdiscipline is niet de eerste van dit! Grondwetsherzienipgsvoorstellen, is in het .college. We hebben al gewezen op dej gebouw van die Kamer een ministerraad! pensioenwetten en op de Indische ta-j gehouden. Een beslissing, is volgens het riefwet, als twee zeer miarkante voor-f Hand. nog piet genomen, fcieeïden.' I Mr. P. J. Troelstra heeft het voorn er En nu kan m'en zeggen wat men wil! men, naar aanleiding van de verwerping over reactionnaire neigingen, het blijft! van Hoofdstuk III der Grondwetsherzie- een feit dat de Eerste Kamer inderdaad in deze gevallen getoond heeft niet aan den leiband te loopen van de partijen. En dat is opi zich zelf beschouwd een staatkundig feit van niet geringe fetee- kenis. En als men dan de vraag stelt of de Eerste Kamer bij deze Grondwetsher ziening een hervorming heeft tegengehou den die diepe wortels had in de publieke opinie, dan is er slechts de volmondige bekentenis op mogelijk: dat de bevolking nooit eenige warmte voor deze herziening) heeft getoond. De onverschilligheid was algtemeen erkend, en was reeds een be wijs dat deze voorstellen een product waren van partij-politieke overweging. j Ook dat is trouwens geen nieuwtje, want het was duidelijk |d|at zij! ,een uit vloeisel waren van toezeggingen in de agjtatie-dlagen van '18. Deze herziening stond in dén aanvang ook niet op het program dezer regeerimgL zooals die was ontstaan uit de verkiezin gen van '18. De eerste twee troonred'en repten er niet van. Eerst d'ie van 1920 kondigde een gedeeltelijke herzieningman. GEMEENTERAAD VAN GOES Donderdag vergadjerde de gemeente raad. Afwezig, waren met kennisgeving de heeren De Looff en Duvekot. De heer dr. J. C. de Ruyter dje Wildi werd gis lid van den raad geïnstalleerd na, door den gemeente-secretaris te zijn binnengeleid en legde d(e belofte af. De voorzitter wenschte den heer De Ruijter de Wildt met djeze installatie ge- lak en hoopte, digi hij gedurende den mis schien korten tijd van zij11 raadslidmaal schap tot heil der gemeente mag werk zaam' zijn. Een lange reeks ingekomen stukken werd voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van den Ned. Bondt van W'erkl. in Overheidsd. en van djen Cen- tralen Nederl. Ambt. Bond om dien lslea Mei fals een erkende feestdag te beschou wen. wilde de heer D e Die naar B en W. renvioyéeren om prae-advies. De voorzitter deelde toen mee, dal het prae-advies van B. en "W. afwij zend luiddfc omdat het volgens B. en W'. niet laangaat den len Mei op één lijn met Zon- en feestdagen te stellen. De heer De Die zei de, dat in vele landen en ook in de groote sted-en van ons land de arbeiders op 1 Mei vrij heb ben. Hij wil dit ook voor de Goesche ar beiders mogelijk maken. Met 9 tegen 2 stemmen werd op 't verzoek afwijzend beschikt. P u l-s t a t i on. De voorzitter deelde o.a. mee djal de put aan het station göedkooper kan worden gedempt. Keuringjsdicn s t. Bij liet voorstel tot wijziging der be groeiing van den keuringsdienst van wa ren voor het dienstjaar 1922, hetgeen werd aangenomen, wees de heer G o n- s t a n s c nog op de hoogte reis- en ver blijfkosten. Tot scheikundige v,an den keurings dienst vön waren werd benoemd, mej. Cr. Beekmian, scheikundig-ingenieur te Leeuwarden. Verschillende voorstel- 1 e n. Toegestaan werd het verzoek van den heer L. Rorstanje om van de gemeente te talo'eien huren een stukje grond bij school B. .Aangenomen werd het voorstel lot ou- derhiandsche verhuring! van d(e woning Peldermianstraat 5, aan mej. de wed', de Rochefort. KAIMEROVERZICIIT. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag. Natuurlijk is de verwerping van een tv Tr ^r°n^"wetsherzieninig hoofdzaak We brengen nog, eens in herinnering da hoofdstuk lil omvat de samenstelling der Staten Generaal en dat in de voorgof gestelde wijzigingen o.m. zijh inbegrepen het vrouwenkiesrecht, de evenredige ver tegenwoordiging der Eerste Kamer, scha deloosstelling en pensioenregeling dei Tweede Kamerleden, den 4-jarigeu zit tingsduur der Eerste Kamer en de 2- jaarlijksche begrootingen. Er waren 24 leden tegen en 2i voor. Tegen stemden de R.K.- Blomjoug v. de Does de Willebois, Arntz, van Bak ten Batenburg, Gilissen, Reekers; vah Loon. Verheijen, Van Swaaij'; v. d. l.andtó en van Voorst tot Voprst; de A.R.v. d. Berg, Idenfc'urg; de iWjaial Uit Middelburg. - De lieer H. J. Adriaansen, ambte naar ter gemeente-s ercetar je van Do mi- burg, is met ingang van 1 Mei a.s. als zoodanig' 'benoemd te Mid! dl el burg. De"" thans opgeheven Kinderspeel tuin alhier wend' niet, zooals wij gis teren meldden, 3 Januari, doch 3 Juni 1889 in gebruik genomen. Gisterenmiddag! wend mok ontdtekt aan de gootlijst van het gjebouw in de Wagjenaarstrant alhier, \v,arin liet zui- velconsulentschap is gevestigd', even na dat dit kantoor was verlaten door het personeel en ook djopr den schilder, die begjonnen was met het afbranden van den gevel. Door spoedig optreden van een anderen schildersknecht, die met een emmer water naar boven klom, werdl er ger voorkomen. Aangebrachte minimaxen behoefden niet te worden gebruikt. Het hout ter plaatse is zeer vermolmd!, een ideel van de lijst werd verwijderd. o Uit Walch'ereu. tiet bekende Emnfabloempje'ten bate der tuberculosebestrijding bracht te Souburg op f 73.33, en te Rit" them f 12.35, of totaal f 85.68. o Uit Zuid-BevelandL Onder voorzitterschap van den heer ning door de Eerste Kamer, den vo,orr|j van wing'en kwam' de afd. Ka pelle zitter van de Tweede Kamer verlof te verkrijging van onroerend .goed voor vragen a.s. Dinsdag een interpellatie t®c lanidarireiders in vergaderinjg' bijeen in houden over hetgeen de regeering van het pjkaal obadja. Tegenwoordig waren plan is te doen naar aanleiding van 113 ^ec[en deze verweiping. Ingekomen was vanwege het hoofd bestuur een circulaire, waarin de wijze aangjejgeven wordt om nieuwe leden te .winnen. Besloten werd1 zooveel mogelijk WIJZIGING ARBEIDSWET 191#. leden en aandeelhouders aan 4e winnen. -Verschenen is de Memorie van Ant- f Het huishoudelijk reglement werd be- woord over het ontwerp vain wet tot wijthoud'ens enkele wijzigingen, die in han- zlgixis' der Arbeidswet 1919. den van het bestuur werden g'egeven, De minister zegt het volkomen te be- S geaccepteerd, grijpen, dat een deel d^r in het Voorloó- 5 Als afgevaardigde voor de algemeene pij Verslag aan het woord zijnde leden j vergadering' werd gekozen 'de heer J. zich teleurgesteld gevoelt, nu hij zich ge-Ganseman Jr. noopt heeft geaien het voorstel te doen 5 Tot bode werd ae heer I. Lindenber|g'h den wettelijken maximum-duur voor den benoemd tegen een belooning!, die na arheid in fabrieken of werkplaatsen ender door het bestuur zal vastgesteld wor- in kantoren van -15 op 48 uur te brengen.den. Ook den minister zou het aangenamer s Punt 5 van het programma voor de zijn geweest, indien hij hiertoe niet hetalg'. vergadering: lokte drukke bespreking initiatief had moeten nemen, doch deze; uit. i ind-'ening werd hem' d(oor den plicht ,ge- i De a'fideeling telt thans 26 leden en boden. |3 aandeelhouders. Twee nieuwe ledeneindcijfer" f~270.103.28 ïnet" een onvoor- De mm-ster is van meemug dat ,ook zij f tolden toe; één bedankte. zien van f 10 382 93 die het wel meenen met de arbejdersbe-1 ej Het dijkgeschot is voor 4e schothare scherimng dezen maatregel zonder ver- tjit St. Philips!(and. gronden vastgesteld op f24 en voor ,de bittermg' kunnen aanvaarden, omdat zij] Tt st Philiplsl^nd is b,y afw^ vroonlaWden op f 17 pér H.A. 0' ê>ron ce een wij en ^'°orzigheid van dé bewoners ingebroken inj De heer J. van de Velde te Ierseket reactie, maar voor den 'Onverhulde- 5r, Ingewilligd werd het verzoek van d!e Mij. tot Detailverkoop van Petnoleumi „De Automaat" om in erfpacht te mogen heb ben een stukje gemeentegrond aan den iWesthavendijk. f Na langdurige discussie werd aange nomen het voorstel om "het verzoek van den heer TI. Visser en C101. om' vergunning Lo,t het mlaken van afheiningen langs den Ileernisseweg te weigeren. B. en W. werden gemachtigd tot aan stelling van een tijdelijk vakonderwijzeres in handwerken aan de O. L. school C: Restauratie Gr,aote kerk. Het voorstel van B. en W. om' het sub sidie voor de restauratie dier Groote Kerk te brengen van f 500 op f 750 werd aan- Jgenomten nadat de heeren Vienigls en De Die een hnogere subsidie hadd,en bepleit. De niet vermelde piuinten werdén b st. aangenomen. Yerzorgt U dadelijk met het middel, dat Uwe aangedane keel heerlijk ver zacht, zuivert en geneest. Gébruikt dadelijk de veelbeproefde (Ingez. Med.) met de heerlijke Yanille-lioomsmaak. (Ing«z. Med.) De dijkgi'aar zeide dat natuurlyk dé hetongLooiïngen nagezien zullen -wic*4on. De heer idé Looff merkte hog ,jp, dat de post onderhoud sindis de oebongloioilng aanmerkelijk v&rmin'derd is. Spr, verde digde de betongjooimgen. Het teeren 'fier wegen zal, wat betreft idé kosten, wel meevallen wegens Ide prijsdaling. De heer L. Schouten ('s Gravenpolder) stelde artikel s]gewijze behandeling; dér be- gï*Oioting voor. Aldus geschiedde. De heer Schouten zou het teeren dei wegen willen inkrimpen tot het' .strikt noodzakelijke. De dijkgraaf antwoordde op een vrustjj van dén heer E. de Jonge te Tcrseke, dat getracht zal worden een goedkooper soort teer te krijgen, mits deze goed is. De heer v. d. Have te Kapelle, zon hét betreuren indien het teeren niet voort gezet werd'. Vooral in een natten zom'er is dit noodzakelijk. De heer L. Eversdijk te Kapelle, stelde voor 0 vei- Ide hegiloioting te stemmen, welk voorstel werd ondersteund. Spr. z|o,u dje* post voor het haventje willen schrappen De heer Ganseman was er tegen dat het bestuur werd gemachtigd tot het hou den !van ^onderhandscho aanbestedingen. De begrooting werd hierna in zijn ge heel aangenomen met 123 stemmen vóór en 63 tegen. A a 11 b e v e 1 i n ,g e n G e- z wo i" enen. Hierna was aan de orde Ipet opma ken van drie aanbevelingen, elk 'van drie personen, ter voorziening jn de perio- BREEDE WATERING BEWESTEN IERSEKE. Donidier(djag(mi'd)dlag had te Goes de vergadering plaats van ingelanden van het Waterschap „De Breede Watering! Bewesten lerseke", onder leiding1 van den Dijkgraaf, dé heer C. D. Vereeke te Ka pelle, 'die in zijn openingswoord zei het waterschap naai- zijn beste krachten te zullen besturen en die eénige woorden van warme waardeering! wijdde ami dien vo- rigen Dijkgraaf, wijlen den neer J. Oele Hzn., die meer dan 42 jaar dé belangen van het Waterschap heeft behartigd. B egrootingf. De begrooting' 1922—1923 vermeldt als aïeke aftreding op 1 Augustus 1922 ra* de heeren Wi. Dekker Pz., G. Leijaard en G. Staal als gezworenen en één 1* de vacature van (gezworene, ontslaan door de benoeming van den heel* G. D. Ye- reeke tot dijkgraaf. De heeren Leijaard' èu Staal stelde^ zich niet voor een herbenoeming beschik baar. De volgende aanbevelingen werden op gemaakt I. (vac. W. Dekker).- l. W. Dekker (aftr.), Wemeldinge2. J. Wabeke, We- melldinigé; 3. Trimpe B,ur^er, Wemeldinge II. (vac. Leijaard): 1. M. NieuwenhuSji- se, Nis'se; 2. P. Oele, Goes1; 3. P. van 't Westeindé, Baarsdorp; III. (vac. G. Staal): 1. A. LindeubeiTgjb, Wemélldinge; 2. Q. Trimpe, Kloetingé; 3. G. M. Timmerman, Kattendij'ke IV. (vac. Vereeke): 1. C. Zand'ee, Kloe- tingé; 2. K van Liere, Kapelle; 3. H. P. Ganseman, Kapelle. Dijk raad W; i ide n*. A1111 a po 1 d pr. Tot dïjkraad van dén cal. Willem1 Ann,* polder (vac wijlen J. Oele Hz! werdf "ge kozen de heer P'. Mol te "Kapelle. KERKNIEUWS. Men seint uit Meppel aan V. Ds. L. Plette te ZuidWoldé, in Drente^ is voor 4 maanden in zijd ambt ga- schorst. ONDERWIJS de reacue, vwnr uen onvevoume-1 de" bakkerij p E, Uit d|è toonhanlklade j was o.a. tegen de uitgaaf van f 5680 voor Sen e00n0mïSChe ,0mst£Uldi'g wordt een bedrag gemist van 15 a f 16 een hetonmuur aan het haventje te Kat- 11 r» i" V" ,.1 ji uit een kast in de voorkamer een goudentemdiike (voor de veiligheia- oer scne- Van dl n?0r;! h0rl0g« en een dito broche en'uit dejpen bij hoog water) (N. W. storm), t nl™1Sur J e oprechtheid k,akkerij twee hiamtaén. Of nog meerdere? Er is in de 18 jaar dat het haventjé verklaren ,dat hij met bereid is voor de j z{j is nQ| idet kuriJ- - - -J reactie tegen de arbeidswetgeving te wij- vastaesteld worcten ken, thans evenmin als vroeger. nen vastgestela WOI^en* U i t Zeeuwse h-V 1 a a n d e r e n W. D. j We ontvingen van de zangyereeni- D'E NIEUWE KATHOLIEKE PARTIJ iging Juliana te Zuidzande 'f 17 voor Gistermiddag is te Utrecht onderhongerend Rusland, die we aan dien pen- voorzittersehapi van den heer F. W. Swarningiméester van het comité alhier "heb- ne, het comité; belast met de organisatie;ben doorgezon;den. van de Nieuwe Katholieke Partij', bijeen-] gekomen. Voor de behandeling van 3e agendapunten (als program, candidaain stelling en propaganda.) werden aan de orde gesteld, de bemiddelingspogingen van de hersteloommissie uit de Utrechte sche R. K. Kies ve ree h i ging! Na ernstige I heeft de ver-Zierikzee 1. Besmettel^keziekieo. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 9—15 April bedroeg in de provincie Zeeland: RoodvonkKpiudekerke 1. DiphteritisStoppeldijk 1Vlis'sing'en 1 bestaat, geen enkel onjg'eluk gebeurd. Ook op den post voor het teeren van wegen (f 12000) wilde spr. bezuinigen, het is f 750 per K.M., eveneens op den post voior macadam. Spr. vond de steenslagjglooi- ingen veel sterker dan ile betouglooi- ingen. De polidter zou ook hij besparing! op verschillende posten in uitstekenden toestand tcunnen verkeeren. Spr. stelde voor een commissie uit de ingelanden te benoemen voor bezuiniging! en vréeg stemming over ide hegTooling. De Dijkgraaf gpf eenige toelichtingen. 'Wat het haventje betreft, zijn klachten ingekomen van de Ver. „Schuttevaer", De heef ide Looff verdedigde het plan van het feestuur. B. en W. van Ylissingen stellen den ratad' voor overeenkomstig Tiet desr hetrelfend verzoek aan den heer W', J. H. Salet met ingang! vap 1 October eerr vol ontslag te verleenen als onderwijzer bij' het L. O. Mej. L. Waelput te Zuiddorp» die Donderdag te Middelburg de act© onderwijzeres verkreeg, js met imgan|g van 1 Mei a.s. benoemd tot onidérwijj- zeres aan de R. K. Meisjesschool te K o er wacht. Zei. Woensdag j.l. werd de landbouwr win ter cursus te An pp Jacohapolj- der gesloten met een eindles, die werd bijgewoond door den RijkslandhouwooPr sul ent v. Zeeland, den burgemeester dér, gemeente St. Philipsla'nd en twee ledéu. der commissie van toezicht. Het diploma werd uitgereikt aan: H. van "Hoeve, A. Piadmés, L. Bolier JoH£ Quist, J. V. d. Reest, A.. Verhage S. Wiss» J. van StrieU en J. Goudswaard'.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1