0^i3.dLei*€tag HO April it!&e Jaargang BINNENLAND. visite geweest? N§. 93. Abonnementsprijs per kwartaal: op de buitenwegen oai Middelburg, ®b voor de ondiere gemeenten p«r post f 2.50; vtotbr Middelburg en agentschap Vlissin- •gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. A'dv&rtentiën: 30 cent p. regel, ingezonden Mededeellcgea50 cent p. (pegel. Bij abonnement vert lojger. familieberichten en ctankbetuigingeB: van 3—7 regels f 2.10, elkd regel meer ■30 Cent. Kleine odvertentién niet grao- Éer dan vijf regels druks en waarbij ia aseagegeven, dat zij in deze rubriek mee aten geplaatst worden* 85 cent bijvoonift- betaïing, Advertentie onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cant pias 2 cent volor part per stuk. Adivertentiën moeten* willen ze nog in ons blad van dlenzelfden dag werden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF km ons Bureau bezorg zijn. Aangestoten bij den Ptast-, Oaeque en Gino^enst onder no.. .43255. NIEUWE VERHOUDING Oe geaillieerden in. Genua zijini blijkbaar te opgewonden. om! 'het komische te zied in de dingen die ze daar in deze dagen 'doen. 2e trachtten Duitsehlarid, omdat heï reelcte een afeonderrij'k verdïiag mfet Rus land sloot, nu hiermee te straffen-, j het niet meer mag meedoen mtet de be sprekingen die de anderen met Rusland houden over een dergelijk verdrag, een verbod dat doet denken aam het vei'-! bod aan. een jongen omi 's middags mee jam! te eten,, omdat hij' tevoren de jam pot heeft leeggtesnoepti Ze verwijten voorts in hun nota aan de Buitsehers dat deze afzonderlijk met de Russen beraadslaagden over de wederzïjldj- sche economische belangen, en vergeten, of negeere'n. dat het protesten hij! hen geu regend heeft van neutralen, omdat zij!, de geallieerden ook afzonderlijk met de Russen waren gaan onderhandelen, m'et algeheele uitsluiting Man alle anderen Ze Spreken van wederzijdSch vertrou- wen, en ze vergeten, dat zij zelf tevoren tötaar al te duidelijk getoond hebben de Buitsehers zeer sterk te wantrouwen. Ze spreken in die nota van internaj- tionale samenwerking om den vrede van Europa met Rusland te herstellen op den grondslag van de overeenkomst van Can nes; en ze laten geheel buiten beschou1- wing dat die overeenkomst van Cannes een afspraak der Geallieerden was, waar Dnitschland zeker niet toe behoort. Nu is het voor neutralen zooals wij1 voor de hand liggend dat wï] fleglmatieker dan de anderen die gebeurtenissen be*- schouwen. We zïjin bovendien sedert het fciegin van den oorlog afgestompt in onze gevoelens voor groote gebeurtenissen omi dat er een volgend oojgeolblik toch wel weer een nieuw feit zal plaats heb'betg dat de beteekenis van.' de vorige opheft ;WSj kimnen dus kalm toekijken hoe die warboel in Genua zich verder zal ont wikkelen. Als de Duitschers of de Rust* sen in deze jongste kwestie bakzeil moei ten halen, is dat slechts een nieuw bewijs ran de waarheid! die we sedert dfe brute neyjeering' van de tien punten van Wilson dagelijks kunnen vaststellen: idat de fori- meele macht der Geallieerdten de b1 e r sluiten over den toestand van Euro pa beheerscht, maar dat dewerkelijke tpestand zich langs eigen oanen ont wikkelt. En wij kleine neutralen, die in Genua niet meer zijn dan gasten van den tweeden rang, zonder eenigf aandeel in de samenstelling en in het klaarmaken! van het menu, welk werk de gastheeren zoo zorgvuldig voor zich reserveerden, wij hebben ten slotte meer belang1 bij den toestand waarvan die gebeurtenissen in Genua de symptomen zijn, dan bij den afloop der geschillen zelf tusschen Ide anderen, van hoeveel beteekenis die ook kunnen wezen voor dien toestand. En dan blijft voor ons het belangrijke feit der kaatste dagen dit: dat twee der ©rootste en meest in den knoei geraakte, «naar allesbehalve uitgeroeide volken van Europa tot elkaar zijn genaderd, en zoo doende het éérste tegenwicht gevormd hebben tegenover de Geallieerden met htm gevolg van de Kleine Entente. Dat feit is van zooveel oeteekenis., dat het niet kan teniet worden geb dfean 'door! een tijdelijke zwichting, bij'v. dioor het wijzigen van het verdrag. Die toenadering blijft, en schept in Europa «en nieuwe verhouding der machten. En al» de Geallieerden in Genua nu zoo ver schrikkelijk hoos zijn, dan is dat natuur lijk vooral omdat ze dat heel g^ed bei- jgrijpen en voelen, dat ze zelfs in hun papderen besluiten niet meer zoo, geheel •Heen kunnen handelen, als ze sedert ■drie jaar gewend waren, al zijn ze mili tair ook nog zioo sterktot ee-nige tien tallen kilometers van hun grenzen. Wat die nieuwe verhouding; voor ons lMJd kan heteekenen ,is natuurlijk nog heelémaal niet te - heoordeelen. We heb ben van de -overm'acht der geallieerden in Europ'a nog heel weinig gtoede resul taten gezien en zijn dus geneigd om het hls een soort verademing té beschouwen wanneer nu ook eens een andere macht een Woordje krijgt mee te spreken. Mahrwe zullen wel zo© verstandig zijn om ons verre te houden van iedere neiging tot te nauwe toenadering1. Vooral omdat een tweede feit van niet minder groole beteekenis dit is: djait door het Duitsch-Russische verdrag Rus land. d. w. fc'. het veel verketterde sovjet- Rusland thans weer als1 gelijkgerech tigde optreedt met een djer toch nog altijd groo te naties v-an Europa. En wat daaruit kan voortvloeien, is ook al weer absoluut niet te voorspellen, maar geeft heel wat te denken. Onze lezers weten "het dat we reeds een ptaar jaar gieleden er waarschuwend op gewezen hebben ,dat al de verhalen over de gruwelheerschappij der bolsje wisten Mie bovendien voornamelijk be trekking hadden op het begin van hun be vind) ons niet moesten doen vergeten, dal zich daar djan toch mlaar een omkeer van geweldige beteekenis heeft voltrok ken. En al hebben de bolsjewisten sedert een plas water in bun tè ronden wijn ge daan, ze hebben daar nog heel andere richtingssnoeren voor hun staatsbeleid dm hel overige Europa, en ze blijven bovendien zeer verlangend om ook ande ren in die richting te leiden. Ook djat kan van een zeer ver strekkende beteekenis. worden voor allen in Europa. Zoodat we maar zeggen willen dat dje sensatie van Genua nog van een ander standpunt kan worden bezien djau van het geallieerde. onoverkomelijk.-bezwaar om vóór de«d- ditioneele artikelen te steminen. DE RIJKSMIDDELEN IN MRT 1922 Be opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maam Maart 192 bedroeg f36.647.498 tegen f 37.413 930 ove de maand Maart 1921. Het een twaalfde gedeelie der raming over het geheele jaar bedraagt t 35.800.083 Wg laten hieronder volgen de inkomsten over oe drie mamden van 1922. verg?leken metfüe over Maart van 1921 Middelen. Ghroaibclast I Personeel lukomstenb, Div.enT&nt. Vermog bel. Striker Wgn GediUilie»;i{i &ÜU t a liter Ga.iaebt a Bel. speelk i&egelrechte» Registratie? Sticcsasicr. a Invoerrecht, s Goad, ziivei Bsi-aiulooü Statitiekr. Bcnein on s &U,-. fcalvterjj Jacht, fissoh Loodsgeld üi. Mjjnrou'ct. a Totafd 1922 1.903 508 3.179.362 28.322.538 2 632 452 3 543.171 11,238.072 587 155 14.99» .8.0 329.94 883 64») 2.175.290 21.090 4.240 666 5.392.081 S 624.645 9.579 437 234.080 314 868.554 414.676 196 499 i 064 684.259 140.859 1921. 847 572 3.362.605 21.362.349 6.614,913 2 705 415 10.417.382 464.527 13.288 184 422.526 620.183 3.293.4S2 22.583 5 244.448 9.020 782 8 f88 737 8.917 385 210 934 321 819 790 446 512 194.863 1.288 593 550 150.891 f 100.'84.166 f 97.111 153 De opb engat over de maand Maart '22 der oorlogswinst- tn verdedigingsbelastingen was i 3.125.724. De opcenten, geheven ten bate van het Leeningsfords 1914 ga en-over Maarteen op v a»» KAMEROVERZICHT. Tweede Katóer. Zitting vah Woensdag'. Neen, er is nog niet gestemd over de Grondwetsherziening, al is gister ook de behandeling geheel afgeloopen. De Ka- nier 'besloot echter er eerst nog een. brengt» van f li.u25,94J. nachtje over te slapen. Heden middag omi half een zullen de slenimingeu plaats hebben. Vermoedelijk zullen wij! ze dus onder Laatste Berichten kunnen vermel den Noch de rede van Minister Ruvs, noch de rehlieken hebben gister iets nieuws opgeleverd. En een aanwijzing' dat de Minister door zijn antwoord nog enkele weifelende broeders zou hebben omge- praat/Verd er ook niet door het debat gegeven. Alleen zij dit nog aangehaald uit de dupliek-van den Minister dat hij zich nu niet zou uitlaten over de gevolgen van het niet a&nuemen van een of meer hoofdstukken. Daarover zlou hij zich na afloop kalm beraden. Maar hifi bleef aan neming van alle hoofdstukken in het tolang vah het land achten. Hij eindigde echter zijn eerste redje wel met een ernstige waarschuwing. Een der afgevaardigden had gésproken v,an een stadje in Zuid-Frankrijk, waar velen' zijn geruïneerd. In verhand dlaarmede waarschuwde de Minister tegteneen„va rig applaus). Wij willen den Staat niet dienstbaar maken aan de kerk, niet uit anti-papisme, maar vanwégte ons poli tiek beginsel. In eèn aahtal punten, praclisch ge sproken, staan wij dichter bijl'die libe ralen dan bij de uitersten. Maar er is een niet gfem'akkelijk te overbru^gtenj kloof. Wat betreft de R. K. Partij te genover haar streng! doorgevoerde afzon dering op elk gebied' en den vaak Iaat- dunkeniden toon in de kleine pers te genover het Protestantisme, zijh wij' niet zonder zorg'. Het agressieve in vele van die kringen dwingt ons tot verweer, piok op politiek terrein. Met betrekking tot de A. R. Partij is dat wat an'dters. We zijn dankbaar voor de vriendelijke woorden van den voorzitter 'dier partij. Er bestaat nauwe verwantschap en overeenstemming. De stemimten tot vereeniginjj' opgegaan zijn ons sympathieker id'an zij die verdere split sing willen. Intusschen moet tot een ver- eeniaing van de A. R. en de C. H. partij den weg' geëffend rijn, wat heden nog allerminst het géval is. In hoofdzaak is juist, dat het verschil voornamelijk is een verschil van -werkwijze, al spruit dat ook uit verschil van opvatting voort. Wij' voor ons lnopen steeds te «ioen voor ons wat noodig is omi op dte politieke markt te laten voelen, dat wij in hoogste in stantie hetzelfde beoogen. Van zakelijkLpolitieke beteekenis was het, 'diat bij de bespreking van dje form'u- leering van de paragraaf voor sociale wetgeving', onder luid applaus werd aan genomen het voorstel van den voorzitter om- wegens gebleken gebrek aan een? stemmigheid terug' te nemen de alinea; betreffende wtettelïjke Bepalingen omk trent het collectief arbeidscontract. Eeml domtoissie zal dit onderwerp in studie' nemen. DE TABAKSWET. De "4—correspondent van het Hand j wordt men gemakkelijk wan- j neer men bii een verkoudheid in de ademhalingsorganen enkeleLakerol-Pastiiles inden mond laat smelten. Zij zijn vertrisschend en weldadig. Overal verkrijgbaar bij apothekers en de meeste handelaars FI. 0.50 per doos. 23. (Ingez. Med.) Kou gevat? Wacht dan niet, neemt dan dadelijk de slijmoplossende, anti septische Abdijsiroop. (Ingez. DE CHR-HISTOiRISlGIIE TEGEN DE R KATII* ACTIE Een scherp besluit is gisteren door een te Utrecht gehouden vergadering van! afgevaardigden der Chr.-Hist. Unie ge nomen ten opzichte van de Roomsche actie zooals die zich geuit zou hebben! in het gezantschap! bïj den Paus en in zake opheffing van het processieverbod. In een fcïj acclamatie aangenomen mo tie werd nl. de overtuiging uitgesproken dat het vast gezantschap! bij' den Paus moet worden opgeheven, en dat het pr,o,- cessie-verbod behoort te worden gehand haafd. als zijnde in overeenstemming met het aloude Protestant-sche karakter der natie sinds ons zelfstandig volksbestaan en als noodzakelijk tot bevordering van de vrijheid van dén openblaren weg. Bij de voorafgaande besprekingen wees ds. Bakker o.a. op' den godurfden fcrn- talen en arroganten toon die in de laat- sten tijd in de Roomsche pers is aangeslah verliet, nam' de vrouw van V. een spade en sloeg daarmede niet minder dan 12 ruiten der woning stuk. In hare woede wou zij' de huisgtenooten van den huiseige naar, die er naast woont,, te lijf. Zij werd echter onmiddellijk met geweld verwij derd. Van de vernieling' zal proces-veil-' baal worden opgemaakt. Wo-ensdagjmiddag hield! de gemeen teraad van Ritthem' een openbare ver gadering. Alle leden waren tegenwoor dig. On'der de ingekomen stukken wasi een koninklijk schrijVeti van de herbenoe ming! van den heer K. Allaart als bur gemeester. De eerste wethouder, dé heer W'. Cevaal Pz., wenschte, mede na'mehs den gemeenteraad, den ourgemeester ge luk met zijhe herbenoeming en hoopte dat hij ondér Gods zegen 'nog lang tot heil ider gemeente werkzaam! mag zijh.- De burgemeester dankte voor liet ge sprokene. Het eenige punt der agenda was: de benoeming van een gemeente-secretaris' heeft in pariementoTren kring" de 'vraag' en igtemieenfcemhtvanger. Nadat in gehei- gesteld, of de regeering nu ebnige leden me zitting inlichtingen waren verstrekt van de Tweede Kamer' ee'n wetsvoorstej jover 'de candidaten, werd^ uit het door Jie'b'ben ingedieu'd oln! de Tabakswet op W- opgemaakte dubbeltal, besta,an- zijn vroegst 1 September 1923 in te voe- i de uit de heeren L. Lambrechtse te ren, de invoering der Tabakswet niet zou j Heinkenszand en C. Slagei te Bierum ge moeten opschorten tot de Tweede Ka;-1 kozen dec heer 'Lambrechtse met O mer over dit wetsvoorstel heeft beslist. stem'mten. De heer Slager had 2 stém- In het algemeen zoo schrijft hij, achtte men. Voor den nieuwen secretaris zai - een instructie worden Vastgesteld. Bij de rondvraag werd gesproken over de wegverbetering' van den straatweg fecn, een toon die zich richt tegen hét 'fcanque politiek'Wi)st de Eerste Kamerpr'testantsche karakter van nos volk Ds alles af wat haar zelf betreft in deze) herzienino' dan draaol 7p 7Pif de ver Kromsigt sprak er zelfs over dat de Chrj- he r zi en mg, aan ^draagt zij' zeit ver- R ministers desnoods een „non ppssu- ant.woordelijkheid ervoor, wanneer zij' déj mus" moesten uitspreken, en hun por,- svnfipathie verliest van velen, die haar thans steunen tefeuille neerleggen. De Mindstor zei niet zoo ver te gfcj Merkwaardig was het ook wat de be jaarde eere-voorzitter, jhr. mr. A. F. de om met de heeren Van Embden en Vlie gen te beweren ,diat de Eerste Kamer daarmede haar doodvonnis zou hehbert geteekend, maar Tiet verwijt va-n starre behoudzucht zal een mlachtig' wapen blij ken in den strij'd. welke tegen de Eerste Kamer wordt gevoerd. Enkele opmerkingen in het debat zijn Savornin Lohmian zei. Hij' zei 17 jaar lang gewoond te hebben in een Roomsch land, en diaar te hebben 'bevonden dat de Katholieken niets uitdagends bedoelen met de processies. Hij' heeft het altijd on begrijpelijk 'g'evonden dat in Brabant gleed processies mochten plaats hebben. Maar tot het gezantschap bïj den Paus konden, tcekenend Voor de geestesstemming waar- de Protestanten niet meewerken. Dat men een regeering!, die op het punt staat een wet in te voeren, noch staatkundig noch moreel gebonden dlojor een initiatief1- voorstel van een Kamerlid, diat beoogt de Rittheto Souburg', en over het plaatsen invoering van die wet te verschuiven, j van ijzeren paaltjes met nuJmkper bij' Üe Zoo zou er hier vfoior de regeering dus graven op de begraafplaats, ook geen aanleiding' behoeven te zijn prnj Voorts over het blijven 'overhellen van c.p dit oogenMik rekening te houden metden kerktoren. Men was van me'eiiing het initiatiefvoorstel V-H den; heer Abr. i dat nog niet tot het aanschaffen van een Staalman cum suis. uurwerk kan worden overgegaan, zoolang Toch zijn er geen omstandigheden, die)er nog geen zekerheid is, dat liet ovef- alle reden gieven voor de verondjerstellinghellen van 'den toren tot stilstand dat zij het wèl z,al doen. De opposbis gekomen, tie, die gevoerd is teg'en een directe inr' i Op voering van de Tabakswet, is natuurlijk j ook doorgedrongen fot de regeeringsbuf reaux. Zij is daar zelfs oorzaak geweest zoo zeide men o.ns, van twijfel over ;de vraag: of de regeering met het oog op de ernstige bezwaren van de tabaksindustrie in verbland mét de algemeenie malaise een fraai theeblad, van zwaar zilver,- in deze voorstellen beoordeeld worden. Zoo zei de heer Blomjous (R.-K.) van mteening te zijn, dat de Eerste Ka mer thans niet mag doorgaan om de ■dwa lingen van November 1918 wettelijk te heeft spreker indertijd al gezegd toen Schaepman hem er over polste. Schaep- man, als echt vrij Nederlander ,is er latei; nt-jil. meer op teruggekomen. In 1915 werd het ons evenwel als noodzlakelijk sanctioneeren en dat hij zijn stem nietzalaangetoond, dat er voor een bepaalde mfcgen geven aan voorstellen aan welker I zending' iemand gezonden werd naar verwezenlijking niemand zelfs in 1918 j Rome. Later bleek het echter, dat meö heeft gedacht. geen eerlijk spel gespeeld had en da De heer Ld en'burg (jaj.-r.) deelde men ons vast wilde leggen aan een tijÜe- nog méde dat hij en zijn politieke vrien- lijke beslissing'. Toen begreep spreker den m'et groote droefheid; zullen stemmen t dal het gezantschap bedoeld was ais pro- tés'en hoofdstuk 3, niettegenstaande opt: pagan'damiddel, e'n verweet hij' de kalho. het anti-rev. program' van 1918 de tiiansi lieken, dat zij ons den oorlog hadden ver- voorgestelde samenstelling der Eerste Ka- klaard. Maar nu weigert spreker ook mter voorkwam. het toeslaan vah processies, want dan is De heer Reekers (r.-k.) betoogde dat» dit ook-een propagandamiddel. (Applaus de Eerste Kamfer bij -aanneming van del voorstellen nog! meer dan nu de gelijke» Als teekenend voor Icfce onderling© pp- zou worden \|an de Tweede Kamfer. Nog lie litieke verhouding', verdient ook vermei- wel verstandig zou handelen' als zij' de wet inu invoerde. Nu komt d!aarbïjr, dat de heer Abr. Staalman c.s. om zekerheid te geven aan de tabaksindustrie o-ver den da tum' van invoering in een wetsvoorstel een datum Sioemt. Een en ander maakt het waarschijhlijk, Üat de regeering' in dit geval rekening zial houden met de in diening van dit voorstel. In zooverre, dat zij- de bteslisising der Kamer erover zal afwlaéhten. Uit Z e e u ws ch-VLaande ren D'. De heer !W. Muller, sleepboo treed er te Neuzen, ontving door bemiddeling van den burgemeester als een ware ver rassing van het Engelsch gouvernement De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor womngbiouw zullen worden uït- jgekeerd aan de gemeenten: ■- S t. Kruis, ten behoeve van J. Elfrink, 'f1400; Oostburgi, ten behoeve van P. i Daansen Czn. en I. J. Nortier (restant) f1814; \V e s t d o r p e, ten behoeve van C. ver zou spr. dan afschaffing! der Eerste Kamfer zien. Spr. zal dan ook tegen hoofdstuk 3 steminen. De heer Va.n Niero.p (v.b.) hand haaft zijn bezwaren tegen een tweejaar lijks che begrooting'. Spr. zal echter vóór hoofdstuk 3 steminen, Bij de additioneele artikelen kwam' de heer' I -cl e n b u r g! op tegen art. 14 waar bij terugwerkende kracht kan worden verleend aan pensioenen voor Tweede ding wat de voorzitter, de heer Schok king, zei in zijn .openingsrede, na ide uiteenzetting' dat de Chr. Hist, zijn een politieke, igeen kerkelijke partij: Wij keeren ons zoowel tegen hen, die de kerk willen mlaken fco-t dienares van de -overheid als tegen hen, die de over heid #illen maken tot dienares van de Kerk. Daarom' hebben wij ook tegenover Rome op onze hoede te zijn. Dit ver klaart waarom wij ons tegen oen pause- K'^mcrieden. Spr. acht dit een schier lijk gezantschap hebben verzet Tanödu- J. van Troost, f 1200. Uit Ylissiagen. Op de al gemeen e begraafplaats te VI is sing en werden hedenmiddag vijf lijken vian in den oorlog gevallen Enget- schen, die aanvankelijk op Schouwen wa ren begravenbijgezet o-p het gedeelte,. Waar reeds vele geallieerde krijgers rus ten, onder het ter hunner nagedachtenis opgerichte monument. e Uit )Walcheren. Gisteren werd te S e r o o s' k e r- ke zekere V. wegens niet betaling der huur, met zijn inboedel op straat geze.t. Toen de deurwaarder even de woning waarin in het En'gelsch is gegraveerd, dat hem dit werd aangeboden als erkentelijk heid voor zijh „able seamanship" (be kwaam zeehianschap') toen hij als be stuurder van de sleepboot „Castor" den 7den November 1921 den overlevende van de zeilbark „Enchantress" van Ro chester reddé. KERKNIEUWS. Ned. H e r v» Kerk. Bedankt voor het beroep' te Arnemui- den door Id's. J. C. C. Trillaard' te Zwijii- drecht. Gevef. Kerk. Aangenomen het beroep te Herwijnea (2e maal beroepen )cloor ds. R. Brtauwer te Baarland. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De Sixtïj'nsdhe lcap1 e 1 in Den H a a g. De Sixtijhsche Kapel, die onder di rectie van onzen landgenoot Jos. J. Schur- mann een wereldtournée maakt, is ten tijde van de Paaschfeesten in Parijijs ge weest ter opluistering van de kerkelijke plechtigheden. Thans wordt deze tournée weer voortgezet. Mei a.s. g'even de zangers in Den Haag ben uitvoering. i riOok slachtoffers dei- malaise. Het Tooneelgfezelschap van Louis de Vries is ontboden. De directie kan zijn leden niet meer betalen. Naar de Tel. meldt, zal de Nat. Ope ra mét 1 Mei ophouden te bestaan. Den solisten is reeds ontslag aangezegd. Hét

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1