Voensdag 19 April 1988, B8NNENLAND. UIT STAP EM PgQVlNCIE. JURGEN! FUNSTE PQNOj -"fa] CENT] -No. 02. i PER Volmaakte Lekkernijen, A. j. P's Amandeltjespudding niet Grena dine-Saus. ass w f OS' JaargaBg Bij dit nummer behoort een BajVoegsal Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, ea vouw de andere gemeenten per post t 2.50; voor Middelburg en agentschap VHseia- gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 oent per week. Advertentiên: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeellagen50 cent p. regel. Bij abonnement reet lager. Familieberichten en dankbetuigingen!: ran 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiên niet gwoo- ter dan vyT regels druks en waarbij ie aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiên onder brieven et bevragen bureau dezer courant 10 oent es tra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 oent voor port per stuk. Anflvertentiën moeten, willen *e neg in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijd. Aangestoten bij den Pbst-, Chnqw en Girodienst onder no.. 43255. NEDERLAND EX DE RUSSISCHE KWESTIE. Op 't «ogenblik is er nog niets van te ze^en of en hoe de conferentie te Genua de crisis zal doorstaan, d(ie de jyilbüCatie van het Russisch-Duitsche ver- drajoi heeft verwekt, blijkbaar tot ver bouwereerdheid djer verbaasde Duit- schers, die rap zoo'n uitbarsting niet ver dacht schijnen te zijn geweest, en die voor de zooveelste maal getoond! hebben slechte zielkundigen te zijn in diplo matieke zaken. Maar temidden van die stofwolken mo gen wij toch ook wel het oog trachten te houden op het feit, dat d|e waarlijk Uit Zuid-Beveland. Tot directeur van de zangvereeni- igjng „Ons Genoegen" te Heinkens- zand is benoemd dp heer H. Wolzak te Goes. Een muis door een oester gevan gen. Maandag vond men te Ier see in een öesterloods op een bank een doóde muis mei haar snuitje tusSchen de scha len Van een oester bekneld. Men be grijpt wat er gebeurd was. De muis on der de oesters rondsnuffelend, zal er een gevonden hebben, die zich juist ge opend had. Een mooie gelegenheid om zich aan 't zeebanket te vergasten I Maar de oester zal zich in tijds gesloten heo- ben en zij doet dat met een kracht, waar tegen die van een mjuis niet bestand is Uit Zeeuwach Vlaanderen W>. Dl Een joagemJan uit E e d e die enkele jaren terug naar N.-Amerika was vere troikkcn ,had vrij\villig dienst genomen in -hel Amerikaansche leger, en sneu velde op het Fransche front. Zijn oude 'moeder, een alleenwonende wedjuwe, wias hierdoor haar kostwinner ontnomen. De Amerikaansche regteering liet zich ech ter niet onbetuigd en verzekerde haar een som van 40 dollar per maand. Van de Amerikaansche regeering kreeg zij ook de toezegging^ dat het lijk van haar zoon, naar zijn geboorte dorp zou worden vervoerd. De begra fenis had j.l. Dinsdag aldjaar onder groor te belangstelling plaats. (Zei.) KERKNIEUWS. Dis. iW. F. A.. Windkel van 1877 tot 1883 predikant te 's-Gravenpolder daarna te Schipluiden van 1886 tot 1893 te Oudewater, vervolgens emeritus, en se dert 1900 te Slotecdlijk. heeft tegen 1 Oct. emeritaat aangevraagd. -- De leden der Gereformeerde kerk te Terne u-z en adviseerden djen ker- keraad dier gemeente een strook grond groot 1180 vierk. Mi., liggende aan de- Nieuw- en Burgemeester Geijlstraat voor BR. jaar in erfpacht te nemlen ,om dezelfve hier in Nederland toch ook wel belang- f benutten voor kerk-, pastorie- en con(- r ijke kwestie van de Russisiche fondsen sistoriebo.uw. Wanneer binnen 2 jaar ijke door vier der geallieerden (Engeland, Frankrijk, Italië en Begië) behandeld wordi als een zaak die hen alleen aan gaat. Ze hebben de anderen er niet in geraadpleegd, en zelfs die betrokken com missie niet. Die anderen hebben nu een stroom' van protesten naar 't hoofdbureau ge zonden. De Nederlandische delegatie heeft daarbij een anderen en wellicht prakti scher weg gekozen. Naar de ster-cor respondent der N. R. Crt. meldjt heeft zij in een heden aan te bieden nota haar rechten als uitgeno.odigde tot de oonlerentie doen gelden, en verschillen de opmerkingen gemaakt naar aanleiding vian hel I.oudensche memorandum d|at de grondslag vormt voor de onderh.ji- delingen. daaraan niet bejgonnen en binnen 3i/a jaar de zaak niet voltooid is" "vervalt deze grond weer a,an den staat djer Nederlan den. (De Z.) o Geref. Gemeente. Bedankt voor Bruinisse 'door ds. D. C. O verduin, te Rotterdam. ONDERWIJS Uit Middelburg. Het was ook gisterenavond! wedler druk op straat, vooral de jeugdige plat telandsbevolking had weer ,,n wind ge trotseerd om toch maar Paschen drie in de stad te kunnen vieren, hetgeen bestaat uit slenteren op de Markt en omgeving! en druk bezoek aan verschillende cafe's-. Tpt tweemaal toe moest een café, waarin het zeer vol was en waar oneenigheid ont stond, door de politie worden ontruimd. De stadsjeugd kon ook hu weer het af- Op de voordiracht voor hoofd der openbare school Zeemianshoiop te Amj- s ter dam komt als no. 1 voor de heer P. Luteijn, onderwijzer aan. de rijksleer school alhier, eveneens komt de lieer Luteijn resp. jatfs ho. 2 en no. 3 voor op- de voordrachten voor hoofd der Za- charias Janssenschool en de Heimans- school te Amsterdam. Te Batavia slaagde voor het exar men als 2e. machinist (K. N. P.. Mj.) de heer J. de Wijze vroeger te M1 iddelf burg, leerling' der ;De Ruyterschool". Met ingjang van 1 Mei a. s. is be noemd tot onderwijzeres aan dp Ghr. school te Haamstede mej. J. C. Rib ben te Zierikzee. (Stand). voorgezeten prijsdrukkend op te treden. Trouwens feitelijk heeft de bedoelde maatregel igeen belangrijken invloed op den pi-Ij's der kleiaardappelen uitgeoefend De Minister heeft bedoelden maatregel genomen op de volgende gronden: Ten gevolge van de abnormale drooigf- te in het vorige jaiar was de oogst in het omringende b-uitenland slecht uitgevallen Dientengevolge had de uitvoer een zoor danigen omvang aangenomen, dat ge vreesd moest worden voor eeh algeheel gebrek aan aardappelen geruïtnen lijd vóór den nieuwen oogst (circa vier maan den na den datum' van het uitvoerver bod), terwijl in verband met het uitvoer verbod uit Malta de aanvoer Van aard appelen uit het buitenland zeer onzeket was geworden. De vbees was' dus gegrond) dat er fcdnuen betrekkelijken korten tijd geen aardappelen meer ïn ons land be schikbaar zouden zijn. Het Nederlandsch publiek is in die mate aan 'het eten van aardappelen gewend, dat de Minisr ter niet de kans wilde loopeo, dat er een absoluut gebrek i n dien zin ontstond. Om er zich van te overtuigen, of het noodig was ingrijpende maatregelen te némen, heeft hij onder zeel' tijdelijke istoplzetting van den uitvoer, de in het land jafanwezige voorraden doen nagaan. Slechts gedurende Ren dagen is dit absor lute uitvoerverbodvan kracht geweest. Daarna is ér op ruime schaal uitvoer vergunning] verleend van de volgende aardappelsoorten: alle vroegrijpe soorten veenkoloniale en andere aardappelen, ge teeld voor bewerking in fabrieken, als mede veenaiardappelen uit andere streken van het land; jaflle soorten van zandp aardappelenwitvleezige kleiaardappelen kleipo.otaardappelen; afkomstig van te velde goedgekeurde gewassen in elke grootte; alle andere kleiaardappelen, mits niet zwaarder dan 70 of lichter dan 20 gram. zoodat ten minste 20 in "één K.G. gaan; alle aardappelen voor oinnenland- stihe consumptie ongeschikt, of minder geschikt. Een en ander geschiedde op grond van de 'bevoegdheid, verleend bij de wet van 3 Augustus 1914. Hoewel de Minister v,an meening is, dat de maatregel voor belanghebbend® pro ducenten en handelaren geen ernstig fi nancieel nadeel heelt opgeleverd, is hij ten volle overtuigd, dat dergelijke toiaatf- gelen een factor van onzekerheid voor belanghebbenden beteekenen, welke slechts in zeer fc-ij'zondere omstandigheden mogen genomen worden. Het is hem' dan een voldoening te kunnen medtedeelen dat, nu, intusschen het tijdvak; dat onsi van den nieuwen oogst scheidt, aanmer kelijk is ingekrompen en er weder een bevredigende aanvoer van InalLa-adrd- appelen is, hij aanleiding heeft gevonden den uitvoer weder geheel vrij' te gevenq HANDEL, NIJVERHEID EN VI&SCHERIJ. Faillissementen. Door de reohtb-axik alhier is veraie. tigd het faillissement van B. Quist, manui- iacturier te Goes. na gedaan verzet. Curator was mr. J. Adriaanse te Midf- delburg; en is failliet verklaard A. de Fedjter— Dieleman, koopman te Terneuzen. Rechter commissaris mr. B. P. En- klaar, curator mr. J. H. M. Stiegter. 'ker voorzitter mr. G. Vissering de zaak zeer Ier harte gaat, en de autoriteiten, zoowel van rïjk als gemeente. In verschillende plaafsem langste Zui derzeekust als Huizen, Spakenburg,. Har derwijk, Lemmer, Enkliuize'n Hoorn en Volendam, werden Binirienv|aartsoholen gesticht of namen ae bestaande Visscherij scholen het uniform leerplan der Binnenr vaartscholen over. Een twaalftal Marker vis scher s heeft reeds met succes het examen als bdnnené schipper .afgelegd en binnenkort zullen er meerderen volgen. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. RECHTZAKEN. De Korteniaerb'ank staakt haar b e tafïnge n. Naar het Vad. vepneemt heeft de Kor- tenaerbank. Kortenaerkade no. 1 Den Ilaag, met bijkantoren te Rijswijk en Scheveningen, gister haar betalingen ge staakt. De directie heeft een circulaire gericht tot crediteuren voor een vergadering op steken van voetzoekers niet nalaten; dat! Hm Haagsche gerechtshof heeft he> Vrijdag ten einde te trachten tdit een re- r het|den d.<i- 17 April wegens abortus dr. H.; :gelin2 te jiomen. wij niet onnoodig' waarschuwden voor gevaar daaraan verbonden, nleek uit een beschadigde jas van een jongén. Een der vuurwerkgöoiers werd' door 'n in politiek surveilleerenden agfent op hee- terdaad betrapt en door dezen en een collega naar het bureau overgebracht, gevolgd door een gnoote menigte andere straatbengels, die weinig waardeerende liedjes aan het adres der agtenten aanhie- zoekers in de gang van het bureau te ven en zich zelf niet ontzagen om voet- werpen. Toch hield het gooien na deze aanhouding' op. Lettisch driemastsichoener ,,Kau- po die Zaterd|ag van Middelburg naar leigh mouth was vertrokken ïs, 'ten gevolge van den storm' met gescheurde zeilen te Zeebrugge binnengeioopen. Ons bericht betreffende den ver koop Lan hel huis op het Noordöólwerk alhier was niet geheel juist; het is met verkocht aan de Geref. gemeente maar aan de Gerei'. Kerk. og Uit Vlis&ingea. De mandolineclub „Apollo" te V i s- s-ingen heeft Mj het Concours dat ge durende de PaasChdagen te Amsterdam' werd gehouden, in de 2de afdeeling serie A den derden prijs behaald niét 125 p. C. W. D., biij verstek veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf met last tot gevan genneming. Het Haagsche gerechtshof heeft he- Naar het Hbld. verneemt, is dé oorzaak' der moeilijkheden niet gelegén, ïn spe culaties, maar in de eerste plaats in het feit, dat verschillende debiteuren voor den den hoofdjredacteur van de „Resi een belangrijk bedrag in gebreke zijn Uentiebode" S. Br., die door het Haagseh «ohlpvon gerechtshof tot f 50 boete subs. 10 d. h. was veroordeeld, wegens eenvoudige beleediging van het raads- en statenlij C. D. Wesselingh. vrijgesproken. LANDBOUW. gebleven. Tegenover een groot aantal vaste crer Idieten, die niet aanstonds zijn los te maken zijd de laatste weken veel gel den opgevraagd' door particulieren die verontrust zijd door de bamkgeruchten van den taatsten tijd'. Vrijdag zal een vergadering gehouden De directeuii-gemeraal der poste rijen en telegrafie mlaakt bekend, dat be zorging van postwoariden aan huis voort aan aÜeen geschiedt, indien de gezamen lijke waarde van dé bestelde zegels enz. niet minder bedraagt dan f 10 ?St. Crt.) I V1 iuc li t h a v e n s. Op de vragen Van den heer Juten be treffende het .aanleggen van een vlucht- havcn te Willemstad, antwoordde de Mi nister van Waterstaat mét de opmerking, dat in de omlg]eving van het Volkerak reeds de vluchthaven te Dinteloord! be staat en binnenkort tot sjtand zal komen de vluchthaven bij Bruinisse. Hij meent, dót het toevallig,' plaats hebben van een een scheepsramp, hoe betreurenswaar dig, ook, geen voldoend^ aanleiding kan zijn tot het uitvoeren van kostbare wer ken, die .overigens niet vereischt worden. De \raag' blijft imtners open, of de ramp ware Voorgekomen, indien er nog' een vl-uehlha.ven w.as geweest als in de vraag bedoeld, in zooverre het ongéval oók nog het gevolg heeft kunnen zijn van on juiste navigatie- g o"i Luchldienst Am's t e r dam - Ro>t- te rrdamLonden. Gisteren is te Schiphol deze dienst der K. L:. M(. geopend. Mocht echter de thans nojg aanhangige subsidie-kwestie niet gunstig voor de mlaatschappij worden opgelost, dan ml, naar de voorzitter van den Raad van Beheer aan een noenmaal verklaarde, het bedrijf in het volgend seizoen naar alle waarschijnlijijkheid moe ten worden stopgezet. V Neder landsc'h—B elgi s ch telefoonverkeer. Met ingang van 1 Mei 1922 zullen in het Nederlandsch-Belgisch telefoonver keer de volgende wijzigingen worden ge bracht België Wordt in twee zones verdeeld- De eerste zone omvat de provinciën Oost- Vlaanderen Antwerpen ,Limfcnrg en Luik alsméde dé netten Elsenlbom, Eupen, Her- beslhal, Hergenthal, Ligneuville; Malme- dy, Raeren, Sourbrodt en Waimes. De tweede zone het overig gedeelte van België. Voor een gewoon enkelvoudig' gesprek van drie minuten met plaatsen in de eerste zone gelegen is een bedrag van f! 1.95 verschuldigd. Voor een gewoon enkelvoudig gesprek met plaatsen in de tweede zone gelegen is f 2.20 verschul digd. Bedraagt de hemelsbreed gemeten stand tusschen een Nederlandsche en een Belgische plaats 30 K.M. of minder, dan is voor een gewoon enkelvoudig gesprek van drie minuten tusschen deze plaatsen een bedrag van f 0.75 verschuldigd- Voor gewone gesprekken gevoerd tus schen 7.20 uur des Svonds eu, 8.20 des morgens is' het drie-vijfdé gedeelte van bovenbedoelde bedragen verschuldigd. Op gesprekken, aangevangen vóór 7.20 uur n.ïn. zal het volle tarief, pp een gesprek aangevangen vóór 8.20 uur 's morgens het verlaagde tarief van toepassing zijn. Voor mlaandelijksche abonnementsger sprekken op vaste dagelijksche tijdstippen is de helft van het dagtarief verschuldigd. Zij' mogen alleen gevoerd worden tusschen 7 20 n.m. en 8. ƒ20, v m. j Met ingang van 1 Mei a.s. zijn in het verkeer met België ook dringende get- sprekken toegelaten tegen betaling van het drievoud' van de tarieven verschuldigd' voor niet dringende 'gesprekken. -o o»r (Iofloz. Mad,) In ieder pakje, gratis een zakje. Tijdelijke Reclame. (Incez. Med.) Rotterdam. Banka 15 April te Hamburg v. Ba tavia via Londen. Bill: ton ,p. 17 April Perim', Java n. Am sterdam. Celebes 17 April v. Djeddah, Java a. Amsterdam. Koningin der Nederlanden, i6 April l« Southampton, Amsterdam n. Batavia. Krakatau, p. 17 April Gibraltar, J5r* an.- Amsterdam. Salabangka 15 April v. Suez, Amster dam n. Java. Tahonan, 14 April v. Padang, Batèvii n. Rotterdam. Mcnado, p. 18 April v.m. 10 u. Kaap Bon, Rotterdam n. Java. Stoomvaartlijnen op Noord Amërika. Rijndam, 15 April n.m. v. New-York n. Botterdam. Botterdam' 18 April v.m. te Rotterdam v. New-York. Westerdijk, 18 April v.m'. te New-York v. Rotterdam LEGER EN VLOOT Indische Stoomvaartlijnen. worden met crediteuren om eene rege-I °ranje 17 April V" SueZ' Amsterdam ling te treffen die een reconstructie vm\ dpS April n.m. 6 u. te Marseille, de bank mogelijk maakt. Rotterdam n. Java. - Prins der Nederlandten, p. 16 April Kleiaards pfp' e 1 e n. Op, de vragen van den heer Weitkamp betreffende de uitvoerbéperking ten aan- zien van kleiaardappelen. antwoordde del Van vis scher tot schipper. Gibraltar, Batavia n. Amsterdam. Minister van Landbouw enz.j i De Nederlandsche Vereeniging' van Gerj Rïndjani, 16 April, v. Colombo, Rolter- In liet antwoord, dat op, 15 Maart 1922| zagvoerders'bij1 de Binnenvaart heeft eeni.j <iam n. Batavia, is verstrekt op vragen van den' heer j -ge jaren geledén, in verband niet dei Java, p. 16 April Gibraltar, Saigon n. Sannes, is reeds uitvoerig mededeelingiaanstaande drooglegging der Zuiderzee^! Amsterdam. gedaan van de redenen, welke hebbenpogingen aangewenid, om' die vissdhers, Jan Pietersz. C.oen, 14 April v. Co- geleid tot de tijdelijke intrekking' op 2; die door de drooglegging hun beroep niet;lpm'bo, Batavia n. Genua. Ma,art 1922 van de dispensatie van hetlanger zouden kunnen uitoefenen en ge-j Joh an de Witt, 14 April v. Colomboi, verbod tot uitvoer van aardappelen, welke j negen zouden zijn over te gaan naar een i Amsterdam n. Batavia. op' 9 Juni 1921 was verleend. bedrijf,, nauw met het hunne in verband i Carnet p. 18 April v.m. Gibraltar, Cardiff De Minister is tot die intrekking slechtsstaande, de Binnenvaart tot Binnenin. Port Said, noode overgegaan Wegens de daaraan ver-schipper op te leiden. In deze pogingen j Madioen p. 18 April van Ouessant bonden bezwaren voor landbouw en han-lwerd de vereeniging gesteund door 'deRotterdam n. Batavia, del. Geenszins heeft daarbij de bedoeling! subl-commissie uil den Zuiderzeeraad), web j Tantalus, 14 April v. Port-Said, Java Luitenant ter zee le ld. F. H\ van M'oorsel is te VI i sslingen belast met het bevel over Hr. Ms. torpedteboót Z 4. Bij Kon. besluit is met ingang va* 16 April 1922 benoemd tot 1ste licht- wachter stuurman aan boord van 's rijks lichtschip „Maas" de 2de lichtwachf- ter aan boord van "s rijks lichtschip SdhouWexibiank'A. J. Rozemond; aan den officierimachinist 3de klasse J. F. H. Grondhout eervol ontslag uit den zeer dienst verleend, met erkenning van het recht o,p levenslang pensioen. Keuze van o ff i'telier s o pile idling voor milicien s. Om Zooveel (mogelijk aan de maatschap^ pelijke belangen van de miliciens, die dat jaar voor de officiersopleiding zijtn .be stemd tegemoet te komten, heeft dte Minis,- ter van oorlog' zij' goedkeuring gehecht aan het voorstel om vorenhedjoteldle dienstplichtigen een keuze te laten doe* uit: ,a. eene opleiding als milicien aanvan gende op 1 Mei e.k. gedurende twaalf achtereenvolgende maanden, in welk ge val de betrokkenen, dfesgewenscht, vrijwil lig onder de wapenen mogen blijven, c.q. komen van half Maart jl., tot 1 Mei e.k.; b. een opleiding als milicien aanvan gende op 2 October e.k., gtedhrende twaalf achtereenvolgende maanden, in welk ge val de betrokkenen tot 2 October e.k. met groot verlof moeten wonden gezon den; en c. een opleiding als kader-reservist waartoe de betrokkenen zich als ad'spi- ranbvaondrig moeten verhinden in welk geval zij zoowel de onafgebroken als de intermitleerende opleiding kunnen vol gen, zooals deze voor het reservekader is voorgeschreven, dus aanvangende op 20 Juli of 1 October. SPORT. Padvindersfeesten te Dordrecht Bij de driedjaag]sche padvindersfeestert in Dordrecht ter eere van het 10-jari»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1