O O KERS Eg. 88. Hon&eirctag IS 4pi*il 1912B* Binnenland, Qouda K&as, n Provincie. 60 cent per pond. Gravenstraat hoek Markt. 188® Jiiargimg dit nummer behoort een Bijvoegt el BB BEPUTATEN VERGADERING DER ANTRREV Hedenmorgen om half 12 is1 te Utrecht de depu ta ten vergadering! der anti-rev partjj aangevangen. De president, dè heer H. Col ijn, heeft de openingsrede gehouden, waarvan de titel luidt: ,,Der Vaderen Erfdeel". Spr. ving aan met een terugblik te wer pen op hetgeen den eersten April 1572 met Den Briel geschiedde. De herdenking van dit feit heeft voor onzen kring nog een heel bijzonder cachet, daar dit feest Uit Tholen. te'ens het geboortefeest van onze rich- -pe O ud-Vossemeer vergaderde noemd worden en een definitief program ma worden samengesteld. Naar aanleiding van het beroep door L. A. de Vlieger te Schud'dfebeurs, gemeente N' o o r d g o u w e, ingesteld te gen het besluit van Burgemeester ©n Wethouders van Noordgouwe, waarbij aan de vereeniging tot bevordering van vlasbouw enz. te Dreisehor vergunning is verleend tot oprichting van een VlasH roterij te Noordgtwiwe, zijlu bij Kon. be sluit aan die vergunning eenige voorwaar den verbonden ter tegemoetkoming aan de bezwaren tengevolge van iifvoer van vuilwater en onttrekking van water aan den bodem, waardoor terrein minder ge schikt z;o,u worden votpr èultinir. ting en onze partij in haar nationale .ge daante was. De overgang van anarchie tot absolutis me, van bandelooze vrijheid tot dulde- loozen dwang is niet een opi zich zelf staand verschijinsel. Het is de groote ver dienste van Groen van Prinsterer geweest om te hebben aangetoond, dat deze over gang zoowel in de wereldgeschiedenis als in onae Vaderlandsche historie een con stant natuurlijk en noodzakelijk ver schijnsel is. Anarchie en absolutisme zijn de beide natuurlijke polen voor elke staat kunde die uitgaat van den natuurlijken mensch, en die niet door een hooger beginsel bestuurd is. Tegen deze beide was de volksopstand tegen Spanje gericht. Het is op dit verzet dat de Nederlandsche Staat is gebaseerd. Het is op dit verzet, dat de grondtoon van! ons volkskarakter is gestemd, en het is mede een voortgezet verzet tegen dit absolutisme en tegen deze anarchie, on der welke naam z'rj zich in steeds ver anderde tijdsomstandigheden ook mogen verschuilen, dat de bestaansreden van onze staatkundige partij gelegen blijft. Het toen aangevangen werk hebben wij te bevestigen, uit te breiden en te vol tooien. Het is in dezen historischen zin dat wij ons een protestantsch volk noemen. Wij handhaven het beginsel van souve-| reiniteit in eigen kring, tegenover het moderne Staatsialvermogen. De verwezen: lijking van vage beginselen lijkt 'n schijn baar hopelooze taak. Doch niet alleen vooruit, maar ook terug mogen wij zien. Spr. denkt nu niet aan malerieele kracht, maar wij mogen niet over het hoofd zien. dat het beginsel van de vrije school nog iets anders inhoudt dan gelijkstelling met de Openbare, ni. den eisch van paedagogi. sche vrijheid in ruimeren zin. Een vrij heid te veroveren voor ons volk. Na een woord over het onderwijs, her innerde spr. er aan, hoe ook dr. Kuvper er op gewezen heelt dat het meest drin gende, meest principieele vraagstuk, diat thans onder de oogen gezien wordt, dit was: het sociale arbeidersbelang in harmonie te brengen met de antirevolu tionaire politiek. De vraag i s niet allereerst wat wij mo gelijk achten, maar wat wij' doen moeten. De toepassing van ons beginsel van sou- vereiniteit der maatschappelijke groepee ring als op sociaal gebied is onvermijdelijk om ernstige onheilen af te wenden. In de eerste plaats om te voorkomen dat ons volk op sociaal gebied de slaaf wordt van de zich in handen van een bepaalde groep bevindende staatsmacht Met de natuurlijke gemeenschap' wa&rtoe èn werkgever èn werknemer fcehooren. het bedrijf waarvan zij beiden levert wordt nagenoeg nimmer gerekend. In de tweede plaats is beperking der bureaucratie op dit terrein noodig, omdat hierin een der weinige effectieve mid delen gelegen is om te komen tob wer kelijk ingrijpende bezuinigingen va» de Staatsuitgaven. In bet slotgedeelte van Zijta rede bec Woensdagavond de vereeniging Het Groe ne Kruis. De voorzitter, de heer Wisker- ke, deelde mee, dat men teleurstelling) had ondervonden met het optreden van een dame, die zich bereid' had1 verklaard| het onderwerp Wijkverpleging in te lei den, maar ten slotte op het schrijven van bet bestuur gfeen antwoord had gegeven. In 1921 was goed gebruik gemaakt van de verpdegirigsartikelen en de uitgaven waren niet groot geweest, zoiodat een be drag van f 100 in het reservefonds kan gestort worden. Het aanschaffen van een brancard werd alsnog uitgesteld', omdat men niet over èen geschikte plaats heeft te beschikken, waar. deze zou geborgen kunnen woirden. Te Stavenisse trad Dinsdag avond als spreker voor de leden van liet Groene Kruis en ook voor verdere be langhebbenden op dr. Bernhardt. Na die vorige week op een dergelijke vergade ring: den bloedsomloop behandeld' te heb ben, had spreker nu tot onderwerp; ,De tand verzorgingf Uit Zeeuwsch-Vlaanderen W'. D. Door de politie te Bi i e r v 1 i e t is in verband met bij' haar ingekomen klachten, over het verkeerd gébruik van Het verheugt spreker, dat bijna allen bevorderd zijn, en wekt op, te zorgen dat geen klachten meer voorkomen. Den leerlingen die de school verlaten, wenscht spr. het beste toe. De heer Ja'pikse bracht dank voor deze woorden en acht het zeer goed dlat ook het hoofd oer gemeente zich op een bijeenkolmst als' deze tot de jon gens wendt. De directeur, de heer C. D! o e t s, brengt dank aan den burgemeester voor zijne sympathiebetuigingen namfehs het gemeentebestuur, de woorden troffen hem zeer, en hij hoopt dat zooiwei de burgemeester als hij zelf ook het volgend jaar weer op goede resultaten zullen mo gen wijzen. Tot den heer Japïkse zegt spr., dat het hem verheugt, weer in zulke gfoede har monie te hebben; mogen samenwerken. Nadat uit de verschillende afdteelingén der dertde klasse een dier leerlingén dank had gebracht voor het genoten onderwijs sloot de heer Jap kse de bijeenkomst. EER) ÊNIEUWS. - - i Ger^f. Kerk. Bedankt voor bet beroep te Grifps- kerke door ds. A. G. .Wolf te Loenen- Y re eland. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Kuusltkring „het Zuiden." In de gisterenavond te Vlissinglen ge houden tweede jaarvergadering werd inï het door den secretaris, den heer Wi. v. Geleuken, uitgebrachte jaarverslag mee* gedeeld dattwee nieuwe leden toetrar den, n.l. de heeren van Niftrik, archi tect, en v. d. Zee, ^childer. Het aantal kunstlievende leden is 31. In een fcier sc'houwing over de gehouden tentoonr stelling wordt opgemerkt dat ook nu weer de belangstelling van het publiek tot bet eind toe onverminderd is gebleven, maar dat de malaise zich geducht liet gegeven door verschillende cadeaux en het met bloemen versieren' der uitstak- lingstafels. De tentoonstelling werd geopend diooir den burgemeester, don heer 'Huizinga, voorzitter der vereeniginlg die het initia tief voor het inrichten van den cursus heeft genomen, daarin gesteund door een damesi-eomité, die de aanvankelijke moei lijkheden herinnerde ..dóch nu dankbaar op het groole succes kon wijzen dat men heeft verkregen, en ook mededeelde dat er reeds vgel liefhebberij gebleken is. voor een vervolgcursus en een nieuwen cursus. Hij' bracht dank aan het bestuur der Middelburgsehe Huishoudschool, van van wie tegenwoordig was d,e secreta resse, mevr J-Iartman, en de- directrice, Hij Wees er ook viooral op, dat hier nut tig maatschappelijk werk is verricht. Van harentwege bracht mevr. Hartman namens de Huishoudschool dank' voor de Wijze waarop de cursus hier door "het damesl-comité werd ingericht en geleid en aan het gemeentebestuur voor den daaraan verleemden steun. Namens het dames-comité bracht mevr. Spruitenburg dank aan de onderwijzeres, mej. Van Markesteijjn, die getoond heeft een flinke leidster voor dezen cursus te zijn. hetgeen ook' wel zal strekken loY voldoening van de directrice van de Midr delburgsche schoof waarvan zfijl een leer linge is. De tentoonstelling werd1 door tamelijk! velen bezocht, natuurlijk in de eerste plaats door familieleden van de cursis ten, die met genoegen het vervaardigde werk bezichtigden, en, aangezien er ook gezorgd was dat mien er voor matigen' prijls een verversching kon bekomen, maakten velen er een gezellig, middagje van. 27:TTf In het verslag wordt ook vermeld het - - n 0 p -° e e i aandeel dat de kring had blij de samenstel1- Rijiksiandiblouwwinter- schojol te Goes. Het diploma werd uitgereikt aan: A. J. van Nieuwenhuijzeo ^Steenbergen J. A. A. Mol, Tholen; M. A.. ran Weele, Waarde; J. M,. 'J- Bruinzeel, Rilland; L. J. Burger, Kattendijke; A. W airave, voelen op den verkoop van schilderijlen. Wemeldinge; J. Noleboom', Wolphaartsr m PRIMA YOLYETTE onder Rgks Controle L. LBIJNSE, (Ingez. Medtó moeten Lakerol-Pastille» ge bruiken. Deze zijn oplossend en verfriaschend en nemende tabakslucht uit de keel weg. verkrijgbaar EL 0.50 per 2L .Oagez. VOLMAAKTE LEEKEEMJ A. J. Pt ilAlDELMESPIBIilt BB et Grenadine-Saus in ieder fpakje, GRATIS een pakje TIJDELIJKE RECLAME. Om Boosters, reinigt üw koel, ;a*B zittende slijm en ver- ADRIIVfPRilP zacht Uw borst met de ADBld OlilOur. Mad.) volg had, dat tot heden 3 jachtgeweren bij onbevoegde ingezetenen zijn in be slag genomen. Voorts heeft de politie aldaar een (on derzoek ingesteld ter zake van het ont vreemden van een baal kunstmest (100 K.G.) uit een met hangsloten afgesloten tramwagen. Tot heden zijn de daders nog niet bekend'. DE AMBACHTSSCHOOL. Betreffende de bijeenkomst m de Amf- bachtsschooi, waarvan wij oiok in het bijt- voagisel melding maakten, zij nog opge merkt, dat de jongens uit de vierde klasse haakwerken, reeds gisteren üun verkla ringen en prijzen hebben gekregen. ling van den optocht tijdens het bezoek van de Koninklijke familie in Sepitemf- ber van het verslagjaar. Het jaarverslag werd goedgekeurd evenals de rekening over het laatste ver- eenigingsjaar. Zij wijst aan in ontvang f 348.971/2 en in uitgaaf f274 03, alzoo een goed slot va'n f 74.96i/2. Op voorstel van het bestuur werd die heer Bindels, directeur der verschillende! hotels, tot eere-lid benoemd. De voorzitter zeide met groot genoegen! vernomen te hebban, dat de heer Toorop bereid is te exposeeren bij den kring, hij acht dit van groot belang'. De heer Bergsma zal deze zaak verder met den heer Toorop bespreken. Besloten wordt aan een afzonderlijke igen en prijzen neooeu geareg^o m'mmissie buiten den kring om te ver- Aanwezig waren o.a. de burgemeester verlotiiQg te organiseereiw en vele ouders van leerlingen, De heer J a p i k s e zei na een woord van welkom', dat het aantal leerlingen 157 was en dat er slechts 6 niet bevor derd werden, wat blijk geeft, dat direc teur én leeraren lover hun werk tevreden kunnen zijn. Algemeen is' echter opgemerkt, dat er minder gang1 in de leerlingen zit, idat zij' te veel moeten worden aangespoord. D© leerlingen hebben te veel andere dingen in het hoofd, vermoedelijk idle sport. Spr. vindt sport uitstekend, maar het mag niet overdreven worden, dan wordt het een hartstocht. Ook waarschuwt spr. tegen het te veel rooken van cigaretten^ wat den geest minder helder miaakt. Spr. ging daarna over tot medfedJeeling der bevordering en diploma's, daarbij' hulde brengende aan enkelen die uitblon ken, maar ook die dat verdienden, op spreekt de heer Colijn de huidige poli»-, hun fouten wijzende, tieke parken en regelingen om vervol-1 Bij h«et uitreiken der diploma's wees geus de samenwerking met dé R. K. en'spreker er op, dat de meesten dit jaar Ghr. Hist, te bezien. Ten opzichte van goede cijfers aangeven, wat ook nader de vereeniging met de dhr. hist, geeft bleek dit de voorgelezen resultaten. de spr. een historische hesichouwing, oml te cioncludeerenwij reiken hen de hanc hartelijk en welgemeend, maar met hand having onzer zelfstandigheid. f l Dit Yli«ain0*a. 'T» Vlissingen viel het 2-jarig kindje van de fain. G. in een kuip kor kend water. Het kind is bijna geheel ver brand, de oogjes hieven echter onge deerd. Het kind is nog in leven. (N. Z. Crt). I Uit Sdhfouiwen(-DuiveIandL Te Zierikzee is in een bdjéenj- komst besloten op feestelijke wijlze dien dag te herdenken, dat déze gemeentel vóór 350 jaren verlost werd van de. Spanjaarden- Als dag j$ vóprloiopigf her paaid: 13 Juli, Op het program Komt oa. voer een groole historische optocht. In een te houden groote vergadering zpflen commissies en sub-cnmmj^sJejs taf De heer "Japikse spoorde de leerlingen aan hun best te blijven doen, ook hen, die de school met diploma verlaten. Zij moeten blijven studeeren, moeilijkheden overwinnen in de praktijk. Praktijk is een daad, dé theorie een leiddraad! tot daden. Spr. hoopt, dat de theorie, hier geleerd, tot practijk moge leiden. Spr. bracht dank aan directeur, leeraren en concierge voor de ook in het afgelopen jaar weer betoonden ijver en toewijding. De burgemeester zeide niet alleen voor zichzelf te komen, maar namens het g|eheele gemeentebestuur, dat zéér véél belang stelt in de school. Spa*, brengt ook dank voor het vele goede dit jaar weer aan het onderwijs verricht en ver heugt zich in den steedsi grooteren bloei der school Spr. wijtst de jongens er ook op, dat de school slechts bedoelt hen Maar te maken voor het verder leven Plassen zij op school niet op, dan zullen 'zij later als een ander heil voorgaat zeg gen: waarom paste ik ook niet beter op. Ook spreker wijst op het gevaar van overdrijving der sport en het t3 vflti lunofcaa 09 fMÜ& dijk; P. D. LindeWbergfa, Wolphaartsdijk; C. Traas, Nieuwdorp; Th. Vogelaar^ Krahbendijke; J. )Viskerke Nieuwdorp; M. Butler, Kloetinge; Wi. J. van Nieuweoi- huijfeen, Steenbergen; D. BakkerYValsoort- den; G. de Zeeuw, Wemeldinge; A. J. Colpiaart, Rilland; C. J. P. Gast, Colijins- plaatW. A. Sneep, Ossendrecht; T. S„ A. Hofman, Goes; P Dees, Biezelinge J. W. de Vlieger, Nieuwdorp; J. Wisse, Anna Jacoblapolder; J. M de Regt. Borsl- sele; M. Vermeule. 'srHeer Hendhiks!- kinderen!; A. J. W. Polderman, St Maartensdijk; L. A. van Bers; Kloetinge J. R. Scheele, Terneuzén en P. Bui4- rogge, Kloetinge. LANDBOUW. zoeken van schildergen, waarbij' zal gezorgd wor den, dat al de exposeerende leden kans hebben daardoor te verkoopen en toch de prijswinners keuze krijgen uit verschillen de werken. Er zal voor 2Q00 loten toe stemming worden gevraagd. De heer Bergsma zon gaarne ook eens de ultra-moderne schilders in de gele genheid stellen te exposeeren en zoo mogelijk daar eene lezing, bïjv. van Van Doesburg verbinden. "Niet diat spreker veel voor die richting voelt, maar d!au plaatst mén zich op een breed stand)" punt. De heer Jacobs heeft zeer weinig eer bied. voor deze menschen. De heeren Jacobs en Bergsma zftllen deze zaak verder overwegen en zoo mlor gelijk voorbereiden. Er werd nog op ge wezen, dat door het zien van die zgn. kunst, de andere kunst bij het publiek in aanzien zal stijgen. De heer Bergsma zeide toen ook' de mogelijkheid van tentoonstelling van wer ken van overleden meesters nader onder, de oogen te zullen zien. De heer fleijjmans bepleitte het hou den vain tentoonstelling van andere dan schilderkunst, bijv. Nijverheidskunst. De voorzitter zegt, dat dit misschien ook te overwegen is, m!a,ar dat dé schil derkunst toch voor moét gaan ONDERWIJS. TeNeuzjen'werd Woensldjag ipeeni der lokalen van de ambachtsschool een tentoonstelling gehouden van het werk1 dat door de leerlingen van den aldaar vah wege de Middelburgsehe Huishoudt school gehouden cursus in lingerienaajen is vervaardigd. Zooals reeds uit het verh slag dier school is gebleken, was inert over hei verloop van dezen cursus zeel tevreden. Er bleek reeds een beduiden^ de hoeveelheid zeer netjes gehouden éfi, mooi afgewerkte onderkleden te zl&t vervaardigd, eji een ^eer goede verhou ding te bestaan tusschen de onderwjjzef In een heden gehouden openbare vergadering van den Kring Walcheren der Z. L, M. werd na inleiding door den heer P. Hanse uit Eikerzee besloten ook op Walcheren ernstige pogingen aan Le wenden om te komen tot de oprichting van een onderlinge slachtveeverzekerpn. Wij komen op deze vergadering nader terug 1 i i Te St. Laurens had Woensdag avond de laatste les van den tuinbouw- wintercursus plaats. Bevorderd van de Ie naar de klasse: L. Kesteloo; J. Pattenier, Domburg; J. Tavenier, Oost- kapelle; J. Mesu, J. Wondergem; Seroos- kerke; J. Sanderse, Grij'pskerke; J. La- bruyère en C. Brug^emans, Middelburg, en M. Gilde, J. Gilde, P. Pie terse on G. Vogel, St. Laurens. Het einddiploma verwierven: P. Brand, Domburg; W1. Francke, W. de Voogd', A. do Voogd, P. de Kami, A. Laimlperts; J. Bommeljé, Oostkapelle en L. JoziasSe, Serooskerke. 19 D.e N.V. Suikerfabriek „Sas van Gent." Naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf over financieele moeilijk heden hij de N. V. Suikerfabriek „Sas van Gent", lezen we in de Tem. Crt.: Voor de bedoelde conferentie waren door de directie opgeroepen een Vijftigr tal contractanten, die nog een kleinig heid op de door hen in dje laatste cam pagne geleverde bieten te goed hadden Zij hadden reeds f 18 per 1000 K.G. gele verde bieten op rekening ontvangen., zoor dat nog' f 5 te vorderen bleef, en het be drag waarover is gesproken, beliep dan ook geen f 300.000 doch neg minder dan een tiende daarvan, daar dit geen f 30.000 bedraagt, een aanmerkelijk verschil alzoo. Van een rumoerige vergadering is geen sprake geweest, er is gewoon zakelijk overleg gepleegd, en de belanghebbenden hebben uit hun midden een commissie van 5) personen benoemd, die daarop met de directie de beschreven minnelijké schikking hebben aangegaan. leveren en aanvoeren der suikerbiete», gepaard aan de overstelpende hoeveelhe den, wegens de groote kwantums 'die per geniet konden worden geleverd, was otofc voor de suikerfabriek Sas van Gent na- deelig, zooals zij dat in het algemeen voor de suikerindustrie was, omdat daas m kwam een aanzienlijke daling in dep. sui kerprijs. Er is inderdaad nog eert groote voor raad in het entrepot aanwezig, doek' volgens gesloten overeenkomsten mbet er ook voorraad suiker aanwezig blij ven, Ier voorziening in de behoeften der eliëntee- le. En nu is het zeker voor de fabriek! een lichtpunt, dat er zoo n groote voor raad is, daar de prijs na de zeer groot» inzinking, op de wereldmarkt reeds weer een tamelijke stijging aangeeft. Ook moet niet uit het oog worden ver loren dat aan 80 pCt. der leveranciers! hunne bieten reeds ten volle zijn betaald^ en dat bovenbedoelde leveranciers reédja, f 18 per 1000 K.G. io.ntvingen. Wanneer men dan daar tegenover stelt, 'lat door, andere fabrieken, nog slechts een ga- middelde van f 15 werd betaald, éék zelfs maar f 8, werpt dit wel een geheel ander licht op den stand der zaken. res, mej. Van Markesteijjn ,en de leerling gen. De Ratsten ."hadden daarvan uiting. De weepsonfötandjgheden tijdeRs het af in- en doorvoer van éénhp.et- vige dieren. De Minister van Landbouw, N. en H. en van Fin. brengen ter algemeene ken nis, dat inglaande 1 Mei 1922: A. Ingetrokken wordt hunne gemeen schappelijke beschikking van 23 Septem ber 1919 met betrekking tot den lp- e& doorvoer van éénhioevige dieren; B. verboden wordt de in- en door voer uït het buitenland van eenhoévige dieren. Dit verbod is niet toepasselijk wat die» invoer betreft: a. legerpaardenh. paar den voor grensverkeer; c. renpaarden; d. op per schip te Amsterdam of Rob terdam aangevoerde dieren; e. eenhoe vige dieren ten aanzien waarvan hygië nische voorwaarden in acht worden ge nomen, uitvoerig vermteld in deze be schikking. Deze voorwaarden betreffen de ver klaringen af te gjeven door een districtsi- veearts, waarvan de modellen in do Staatscourant Van gister zijn opgenomen!» Voorts werden bepalingen afgekondigd betreffende den doorvoer en wederin voer. Ten opzichte van dien wederinvoer wordt het verbod 0. a. niet toepasselijk verklaard op éénhoevige dieren, welke van uit Z.-VUaanderen via België naar het overige deel van Nederlandi of vanuit het overige deel van, Nederlandi via België naar Zeeuwsch-Vlaanderen) worden vervoerd, ipits de doorvtoer dóór België geschiede per spoor, zonder over lading, in afzonderlijke,.-gesloten en ver zegelde of geplombeerde wagens; uit vrachtbrieven blijke,, dat de dieren uil Nederland afkomstig zijn en de invoer -plaats vinde uitsluitend langs respeotie!- vehjk Roosendaal en Sas van Gent pi Hrtss* t

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1