VOLMAAKTE LEKKERNIJ Binnenland, H«. 87. Woensdag 12 April 1922. 168' Jaargang t it Stad en Provincie. Ole irlkksliili bosst. I •Bij dit nummer behoort eeu Bijvoegsel RUITENLANDSCII VLEESCH. Ingediend is een wetsontwerp tot wij ziging van de invoerrechten opi vleesch, strekkende om het invoerrecht op buiten landsch vleesch gelijk te maken met den accijns van het hier geslachte rundvee. NIEUWE STROOMINGEN RECHTS. Te Utrecht heeft een vergadering plaats gehad van anti-rev. en chr. hist., speciaal middenstanders, die zich verzetten wil len tegen de huidige soc.-econ. politiek welkt; alleen gericht is op de belangen der arbeiders. De inleiders spraken in 't bijzonder over den Utrechtschen Raad met zijn ïlcriode meerderheid. Er werd besloten een kicsvereeniging op te richten, die waar schijnlijk niet bij de a.s. Kamerverkie zingen. maar wel bij de raadsverkiezingen zial optreden. opend door nievr. Petermeijer, die daar na allen welkom' heette. Mevr. Diepenhorst wees erop dat voor mannen als Kuyper e. a. erkende, dat er in de vrouwenbeweging iets goeds is, mlaar men moet dat goede weten te on derscheiden. De vricuw heeft haar belangrijke laak in het Christelijk huisgezin, Mj' de op voedin,? der jeugd<. Maar naast het gezin, roept maatschappelijke arbeid de hulp der vrouw. Gelukkig erkent men ook in niet-Chrjstelijke kringen al méér en meer de waarde per vrouw voor het gezinsle ven en de noodzakelijkheid! haar op te vloeden tot de taak, die haar daar wacht. De heeren der schepping hebben zich altijd verzet tegen den opkomst der vrou wenbeweging en dat verwondert niet, want zij zijn niet vrij van conservatisme. Vele mannen hebben inpiaats vfcm de vrouw over maatschappelijke waagstuk ken in te lichten; haar onkundig ge houden, en dat was verkeerd.. De min- iachtig voor het huiselijk werk maakte echter dat vele jonge meisjes werk op kantoor of elders prefereerden. De vrouw heeft een groote taak bij de opvoeding der kinderen, en zijl heeft daar om ook belang buitetn het gezin, op school, bij de dreigende gevaren als bios copen en dergelijke. De vrouw (móet dan ook niet opgesloten blijven in haar huiskamer, zonder de gevaren te kennen, die haar kinderen' bedreigen. Ook moet zij' medestrijden voor Christelijke organisatie, tot voorkoming dat de kinderen zich organiseeren in niet Christelijke vereenigingen. Er staan veel beroepen voor cLe vrouw open. daaraan is echter veel' gevaar ver bonden, men moet goed rekening hoof den met den jatanleg van het meisje. De keuze van beroep moet met overleg ge schieden. Als het ineisje, werkzaam1 in een be roep, tot een huwelijk komt, moet zij het beroep laten varen. Men stelle zich maar eens voor hoe het er in een gezin uit ziet' waar de moeder bijna den geheelea dag pfwezig is. i- i' Gewaarschuwd mJoet worden legen de uitersten van het feminisme die het huis gezin maken tot een duiventil, waaruit allen des morgens weggaan, ook de moer der. De vrouwen hebbed echter ook reeds in den schoolstrijd krachtig gestaan achter de moedige mannen, die voor liet bijl- zonder onderwijs streden. onderwijzend personeel en leerlingen dier B.H.B.S. te Oost burg, is deze inrich ting Dinsdag gesloten tot 25 April a.s. Tot hoofd der R. K. St. Jozefschol te Hillegom is benoemd de heer R. J. J. Heirman, hoofd der R„ K. school te Zilk. vroeger te Sluis. R ijk'sflanidbi o uw win t er- scfhojol te Goes. Bij het heden gehouden 'examen ,a,ah de Rijkslandbouwwintersohool te Goes werden bevorderd van de eerste naar, de tweede klasse: B. Th. Boot, Burgh; G. C, Brakman, N. en St. Joosland,J. M. Houterman, Wolphaartsdijk; J. M. M. den Baars, 't Zand bij Middelburg; J. C. Markusse, RaniiperlandC. P. ZuidWeg, Rats; J. de Feijter, Terneuzeh; I. J. Smallegan- ge, Krabbendijke; P. die Bruijhe, Kats; C. de Dreu, Colijbsplaat; L. J. de Rijke, Ierseke; L. van "tier Linde, Kloetinge; J. A. van Nieuwenhuijzen Steenbergen C. G. Welleman, Krabbendijke. Voorwaardelijk bevorderd: J. A. Boot te Rilland; J. W. Dieleman Goes en A. If. Zandee, 's-Heer Hendrikskinjdepen. Vijf leerlingen konden niet bevorderd worden. 1 RECHTZAKEN. Uit Middelbarg. Hedenmorgten omstreeks1 10 iuur, werd brand ontdekt op de vliering! van het perceel hoek Segeerstraat en Lon- densche Kade, waar het kantoor van Ide Levensverzekeringmaatschappij Utrecht' is gevestigd. De oorzaak is onbekend* De beide schoorsteenen waren verleden week nog geveegd. De brand liet zich in dein beginne zeer ernstig aanzien "en daarom werd alarm' gèmaakt en kwam de brandweer met veel materiaal ter plaatse. Van verschillende zijden werd: het vuur met stralen op de waterleiding aangegrepen, waarmee men echter aan vankelijk last ondervond door den wei nigen druk die op de leiding staat in de morgenurenals alom veel water wordt gebruikt. De vraag rees dan ook of hier door een benzinespuit die het water uit de leiding zuigt, niet goed werk zou kun nen worden verricht. Bovendien komt het wel gewenscht voor, dat de brandpueesl- Iers bij het ontstaan van brand in de buurt van kaden, grachten of vesten pok onmiddellijk de handspuiten laten uit rukken. Om tot den brand van hedenochtend! terug te keeren, het vuur kon beperkt worden tot den zolder, maar het ge- heele dak is dan ook vernield en de wa terschade in de andere vertrekken is zeer groot. Een deel van den inboedel! «h «u-j Hulst weaens mishandeling F ven- is door rappe, Hulpvaardige handen uit Rouwde moeders en tegen de uitscha- - Ul1 Hulst weSens mistianaeling. l.ven het huis gedragen. Te kwart voor elf was de brandweer het vuur geheel mees ter. Op het terrein van den brand merkten wij onder anderen op den Commissaris der Koningin, den burgemeester, den wetr De rijwielhandelaar J. \V» H., vroe- g'er a li h i e r woonachtig, die als ver dacht van frauduleus bankroet te Am sterdam werd aangtehougen, is gister avond uit het huis van bewaring! ontsla gen. Naar wij' vernemen was H- niet, zooals gemeld, 'op het punt naar, Ameri ka te vertrekken. Gisteren wend voor de 'rechtbank alhier o.a. tegen A. de R. uit Koewacht, thans gedetineerd wegens diefstal van geld, 6 maanden gevangenisstraf geêischt, terwijl een zelfde straf werd gevorderd tegen P. A. de N. uit Hulst, die op een poging tot -diefstal betrapt werd door j de personen blij wien hij inbraak pleegde. Een straf van 9 maanden hoorde C. v. L. uit Sluis wegens oplichting vragen. Tegen G. M., zender vaste woon- of verblijfplaats, luidde de eisch wegens openbare schennis der eerbaarheid f 25 of 25 dagen; tegen J. A. G. uit Sluis wegens mishandeling als gevolg van ru- zijn bij den penningmeester J. ,Wk de Oude, Noordstraat, tijdens kantoprur©4 van de Zeeuwsche Rank. Als de wijziging der huwelijkswetgeving! over het kaartspel f 20 of 20 dagen wordt aangekondigd, zial ook de stem1 der en z elfde straf tegen J K. die J. christelijke wouw moeten worden ge hoord. Mevrouw Diepenhorst besprak voorts uit Wemeldinge wegens diefstal van ma cadam.. Nog werd wegens vernieling tegen J. de eisch van moederschapszorg. en komt G. Hansweert f 10 of 10 dagen op1 tegen gelijkstelling van gehuwde en on- s Sev°rderd en een zelfde boete tegen G. gehuwde moeders en tegen de uitscha' keling van de vaders door uitkeerinigl eens wegens mishandeling werd legen van moedertoon. Bij een reglementeering: Th. de C. uit St. Jansteen een maand ge?- der ontucht zal ook die stem der christen- j eischl.. vróuw moeten worden gehoord'. De christenvrouw mag al deze zaken De rechtbank alhier heeft uit- niet zoo maar voorbij' gaan, vooral niet als spraak gedaan in de op 13 Maart behanp Arhejids beurs. In het in druk verschenen jaarverslag over 1921 van de Arbeidsbeurs te Mid delburg', tevens Districtsarbeidsbeurs voor de gemeenten tusschen O. en Wit-Schiej- de, wordt met voldoening gewag ge maakt van het betrekken van het nieu we gebouw hoek Kortedelft en Nieuw st raat.. De verbetering in het aantal aan vragen van werkgevers wordt hieraan zeker niet vreemd geacht. Zoodra het nieuwe gebouw betrokken! was, nam het (aantal adnvragen vén werkj- gevers toe, er moest rekening mede worden gehouden dat de toestand in de industrieën niet normaal is. Het aantal ingeschreven werkzoekenden vermeerdien- de onrustwekkend eensdeels door een massa-ontslag van één 'der fabrieken, anderzijds door verminderde Werkgele genheid in verschillende kleinere zaken. Het aantal nieuwe inschrijvingen werd vermeerderd met 120 pCt. De aanvragen van werkgevers liepen omhoog met 270 pCt., waarbij rekening moet worden ge houden met de tewerkstelling van een groot aantal losse arbeiders op een schip ligigende in het dok, en de vraag naar vrouwelijk personeel. Het aantal plaatsingen verbeterde even eens met 216 pCt.., Een zeer groot aantal waaronder vele z.g. ongeschoolde arbeiders kon 'geen plaatsing vinden; de gemeente moest er toe overgaan 197 menschen te werk te stellen aan de gemeentelijke werkver schaffing, in groepen' van 30 of 40 man. Deze plaatsing bij de gemeentelijke Werkverschaffing geschiedt als volgt.. Den te werkgestelde wordt mondeling en schriftelijk medegedeeld, dat hij ver plicht is alle andere hem geboden werk te aanvaarden, terwijl aan zijn Matste werkgevers hetzelfde perbrief wordt ver teld. Donderdags avonds komen deze men schen hun inschrijving vernieuwen, daai zij spjh en blijven ,,werkzoekend". De bekendheid der Arbeidsbeurs bracht vooral een grootere vraag naar voren a;in vrouwelijk personeel, waaraan heel moei lijk kon worden voldaan, daar de beurs tot nu toe de plaatsing van deze arbeids krachten niet heeft ter hand genomen. Voor de gemeentediensten werd meer gebruik gemaakt van 'de Arbeidsbeurs en wordt de samenwerking steeds beter. De controle op de vereischte inschrij vingen van leden van werkloozenkassen werd wederom opgedragen aan de Beurs en, hoewel deze controle zeer veel lijd in beslag nam; werd zij ten gênoege van de Commissie van Advies voor de Werk loosheidsverzekering verricht. In de benoeming en aanstelling van correspondenten kwam' niet veel verander rind. De samenwerking was goed. hoewel velen der heeren te w.einjig trpd' kunnen be schikbaar stellen pm jAaatsing in hunne omgeving te bevorderen. Het gevolg is A. J. P AI11SELTJESPDDBIII met Grenadioe-SaH !n iedergpakje, GRATIS een pakje TIJDELIJKE RECLAME. flngez. MetLf het borstbsen. diekeelpjjn verdw jjataiet vattzelf. Doe als anderen. Gebmik t BRIJSIRIIDP daarvoor do onaehadeljjke Köllid oinUwr. 1 (Xngez. M«L) Prinses Juliana, 7 April van Singapore, Batavia naar Amsterdam. Samarinda. 8 A pril van Batavia p,. Rot terdam. Billiton, p. 8 April Point de Galle, Ja va naar "Amsterdam. Rondo, 9 April van Batavia n. A'daïh. Stuyvesant, 11 April n.m. 4 u. 30 ug op 25 mijl Zuidwest van Boulogne, Wl-Ib(- diê naar Amsterdam wordt 12 April v.m. 7 uur te IJmuiden verwacht Tambora, 11 April v.m. 6 uur van Tan- ger, Batavia naar Rotterdam. Banka, p, 11 April Gravesend, Batavia naar Londen en Amsterdam. Stoomvaartlijnen «p Noord Amerika. N-oordam, p. 11 April n^to' 10 mur Scil- ly, New-York naar Rotterdam;. LEGER EN VLOOT. Bij Kon. besluit is 'met 18 April 1922 de kapitein-luit. ter zee O. Bender eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. depotschip voor onderzeefciooten „C.oroer lis Drebbel" en de waarneming van dit bevel opgedragen aan*" den luit.. Ter -zee le kl. J. W. A. A. Ileydt; is met 20 April 1922 de kapitein ter zee N. Maats eervol ontheven van het bevel over Hr.. Ms. instructieschip voor de werfdivisie „Van Speyk" en dit hevel opgedragen aan den kapitein-luit. ter zee F. J. Witte veen zijn met 25 April 1922 de kapiteins ter zee jhr. S. de Ranitz en D. E. Keus eervol ontheven van het bevel over resp.. Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord en. Hr. Ms. pantserdekschip Zeeland" en dit bevel opgedragen aan onderscheidenlijk den kapitein ter zee D. "E. Keus ea dén kapitein-luit. ter zee Tl. J. Wl Putman Cramer. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Aan boord van een sleepboot te Rot terdam zou de kapitein J. H. v. D., van die sleepboot, een automatisch pistool be proeven, dat hij uit Duitschland had mee- fcnngemeester, den wek delde kriele vordering van mr. Hage- dat in vele gemeenten de Arbeidsbeurs ^b7acht Met dë ^handeling van het van fabricage en verschillende; T over het ,%cia]islisch standpunt doora te 's Gwvenhage tegen W. N. J., alleen dient om werkeloozen in te schriju wra rvon WQ5 bil fflfellAAl OiTl Vx^lv Plld Nfl 13 .rn-n C? ili,,T»rt» «rnlbrt tTrt wrlr. rtir4 andere autoriteiten. alleen dient om werkeloozen in te schrij- Natuurlijk kwamen f T 17"nëÓrëmëtT«Ü wethouder van Souburg welke vordering ven waardoor het nuttige der instelling ook vele nieuwsgierigen op het alarm ^Ide iS^teeenoverhet LSXn^heri b^of f 21°- die Seda^e den ^vocaal j verloren gaat. .en v'^mmen_,een i evengelë. schuldig zou zijd, wegens een door hem! In 1921 werden afgegteven 95 mannet- Na" de 'pauze, waarin gelegenheid werd' gedaagden bestand in 'n strafzaak voorlijke en 2 vrouwelijke verklaringen voor O I U/>A UrtnA/vRtolirtf 4-/\ 'n fll'rtifOrtRn rt/% S Annmiilrr Anllln ïrniri n nrl Afn rin.rliof kijkje nemen bij het blusschingswerk. Uit Zeeuws cë-vTaaë <t e r n o n gegeven kennis te maken met de bladen i det Gerechtshof te 's Gravenhage Ger j tewerkstelling van buitenlanders nadat n de en °- D* en brochures van den Bond en zich ai51 daagde had een stuk geteekend, dat ber gebleken was. dat zich voor bet oa-nger de wTsleSeW^ vergaderi^s „verin J. PStoffels aldaar. j Daar werd uit de aanvankelijk 80 la ra g geiae van j o u -iju '0 j leden, tot voorloopig bestuur gekozen me- vrouw DronkersLucasse, mej. Gieken, Uit Z e e u w s ch-V 1 aan der en Wi. D In de Dinsdag gehouden raadsver- mevrouw Huizinga Bijlenga, mevrouw/ gjadering van Oost burg werd de heer dc Ligt-van Ejjck, mevrouw Petermeijei A. P. M. Meijer, als lid van den raad ger installeerd. De heer E. H. L. de Milliano werd tot wethouder benoemd, in de plaats van den heer I. Risseeuw Iz., en nam de benoeming aan. Het verzoek van Patrimoniums" te Axel, om steun te verleenen aan een verzoek tot den Minister van Landb., om maatregelen te nemen in het belang van de vlasindustrie, werd m. a. <st. in- igewilligd. Gedurende enkele dagen vertoefden meldt men aan de Br. Crt. uit Eede Inge zigeuners onder Moerkerke (BeJ- "em ^^"dagmorgen zijn er onder deze men 'd^ enke'e over de grens geko- Dönselman en mevrouw Vertregt—Har dink. KERKNIEUWS. Bedankt voor het beroep naar die Ned. Herv. Kerk te Zoutelande door ds. J. F. Th. van der Linde te Wis se kerke. ONDERWIJS. Tot tijdelijk onderwijzeres aan een Christelijke school te Noord wijk aan Zee is fcenoemd mejuffrouw W. A. Vertregt te Middlelburg. rusting te hebben. De rechtbank stelde gedaagde in het ongelijk en veroordeelde hem tot betaling van alle kosten. De gewezen burgemeester van Geu- dringen heeft wegens de bekende knoei- burg (ook Veere), 67, Arnemuiden 1, Kruiningeu 4, Vlissingen 23 mannen en 2 vrouwen. Voor visum-verlenging wer den 105 verklaringen afgegeven, nl. Veere 97, Vlissingen 5, Middelburg 3. x Evenals vorig jaar is bet aantal ver strekte inlichtingen zeer groot. Het blijkt erijen met de gemeente-finiancièn, voor dat de Beurs in een bestaande behoefte de rechtbank te Arnhem terecht gestaan, Er werd een jaar gevangenisstraf tegen hem geêischt. i,. i1" LANDBOUW. ,i;h„ werden spoedig door de por Pgepikt en teruggebracht. Geslaagd te Amsterdam voor het doctoraal examen in de rechtsgeleerde heid de heer F. W. Adriaans© te M i d1- '''f3' van hen daartoe het goe- del burg. de voorbeeld haa melkslijlers te o n g?f van heden WoenvL mej in^aiJf t o „1 verlwlag, de prijs der melk van 18 o p 14 Bjj Koni besluit is met ingang van 1 Sept.. 1922 aan W. Valk op Zijn verzoek, Aan de Chr. Landbo uwwinter scho o te Haarlemmermeer is van de eerste naar de tweede klasse bevorderd de leerling IX A. C. van Striem, fe Anna Jaoo bar po ld,er. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Faillissementen. Geëindigd zijn de faillissementen van: Chr. Geerse, koopman te O. en Wi, Souburg, en van Izak Reinhoudt Jansz landbouwer en koopman te Kamper- cent de liter gebracht. eer °f ont 1 g verleend als leeraar aan land (Wissenkerke), beiden wegens het de R. H. B. S. te Z i e r i k z e e. NED. CIIRISTEN-VR01T\V¥?vnrw*» In *an de Middelt urgsche 'ENBOND. (jongelui is door de leerlingen der Hoor o/».." a- s cls e'"®njavi0nd door vrouwen gerhurgerschool te Oostburg een club n' ,u e^ rergiadering °p <je l» gevormd, die reeds een 60-tal leden [elf 7n so^'dejt St. Joris alhier en die later in afdeeliogen zal worden spiak mevr. Diepenhorst-De Gaay Fort- eesmlitst man over: „De taak der Chrisienvóoawen en onzen Ned. Christenvrouwen bond". - Door het in zeer gpooten getale e vergadering werd met gebed gfe- J voorkomen ran ziektegevallen onder het verbindend lingslijst. worden der eenige uitdee- Coöp, Ijsfabriek Walcheren te Middelburg; In de Maandag gehouden algemeene ledenvergadering werden balans en winst en verliesrekening goedgekeurd, terwijl het dividend betaalbaar is gesteld op di vidend no. 1 der definitieve aandeelen,/ welke van 15 Mei a.s, af verkrjjgjbaar voorziet, daar vrij nauwkeurig kan wor den opgegeven de kans van plaatsing bniten de gemeente en het Rijk, terwijl de verschillende vraagstukken over ar beidswetgeving meestal konden worden uiteengezet. Deze sociale taak voor den Directeur werd naar behooren vervuld VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. - Bij het afdeelinglsonderzoek der Eer ste Kamer van de begrooting van Water staat werd o.a. gewezen op de hooge o\ erzetkosten voor automobielen van het veer Zij pe-Anna Jacoba-polder in exploitatie bij den Rotterdamschen tram weg;. Indische Stoom vaartlfjnen. Oranje, 10 April te Genua, Amster dam naar Batavia. Patria, 11 April 's m 12 aur van Sout hampton, Rotterdam naar Batavi'u Johan de Witt, p. 7 April Perimi, Aim Sterdam naar Batavia. Menado, 10 April van La Rochelle, Rót- teraam tiaar Java. Kam'bangan, p 10 April Gibraltar, Java naar -Amsterdam. Lombok, 10 April te Batavia van Aan- steijdgm (verb wapen was hij geheel onbekend. Na een proefschot gelost te hebben, stak hj(J het pistool in de binnenzak van zijn jas en dadelijk daarop ging een tweedfe schot af, dat den 42-jarigen machinist C. de K. van deze sleepboot in de buik trof. Naar het ziékenhuis overgebracht is {ie machinist daar aan de gevolge!^ overleden. Op de Leusdierheide werd bij schiet oefeningen van de infanterie uit het g|ar- nizoen Amersfoort de milicienrsergeant V.. 16e reg. le schoolcomp. doodgescho ten. Deze bevond zich in den observatie post en was achter de schijf gekropen. Onderwijl raakte het sein van onveilig los en men dacht dat geschoten kon wor den.. Van een 50 meter afstand werd h| dwars door het hoofd geschoten en loverj- leed onmiddellijk daarna. Gisterenmiddag omstreeks 4 aur. brak een brand uit bij den heer K. ach ter het Spijkerbosch te Olst, doordat eeU kind van zes jaar een vuurtje aan het stoken was bij een hooimijt. In minded dan geen tijd stond het huis in lichte laaie. Met moeite konden de melkkoeien en drie varkens gered worden. Twee pink- kalveren werden een prooi der vlam men. Door den hevigen wind sloegen de vlammen over op het woonhuis van den heer J. Herding, dat zoo spoedig evenzooi geheel afbrandde, dat daar niets gered kon worden. Gistermiddag is een veenbrand uit gebroken in Valthermond. Door den fei len Oostenwind dreigde gevaar voor uit breiding. In het gezin van den "framwagenbe- stuurder F., te 's-Hertogenbosch, hebben zich ernstige verschijnselen van vergifti ging voorgedaan. Een kind van 3 jaar is gestorven. De vergiftiging is vermoede lijk ontstaan door het gebruik van on deugdelijke levensmiddelen. De „Chicago Tribune" verneemt uit San Juan (Californië). dat mevrouw Galli Cürri, een beroemde opera-ster, is beroofd van eeo handtasch met 45.00B

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1