Dingdag il April 1922* Keelontsteking. ABDIJSIROOP. !6oe Jaargang Binnenland. Uit Stad ea Provincie, urr oost-indik. Ne. 86, msm De 126. N5EUWE GPOEPEERING? ?Wlat de S. D. A. P. bedoeld^ toen zij' iieh de Demoeraten der socialisten noem en, en wat de links-vrijzinnigen ondier Druicker wilden aanduiden toen zij zich den naam: gaven van de Demoeraten eau er de Vrijizinni|gen ,n.l. een nieuwe partij-constellatie door splitsing; van alle ■oiude partijen in democraten en njet- democraten, schijnt een eind nadjèr te zijn gebracht döor de d(aad der Chra- nenburger Katholieken. Dus door een daad van de overzijde. Noch de betoogen van Drucker, Bos en Marehant, noch de lokstem van Troel- slra tot de democratische Katölieken heeft eenigle neiging tot afscheiding in de Katholieke gelederen kunnen verwek ken. Waarom zouden die democratische Katholieken ook? Ze kregen alles wat hun hart begeerde door die regeering, die ge boren was uit de coalitie van rechts. I Eq nu is in eens de schok lot de- zeOde afscheiding giekomen van de an dere zijde; want het is op de vergade ringen duidelijk genoeg gebleken dat de hoofdfactor van de beweging dezer nieu we Katholieke partij is gelegen in een ver zet tegen een eenzijdige arbeiderspoli- tiek. Dat het gerechtvaardigd is nu te spreken van democraten en conservatie ven, betwijfelen wij zeer. Democratisch zijn we in Nederland allemaal. Maar dat is voortoopig nog bijziaak. Hoofdzaak is, dat zulk een scheiding Is het niet iets! van zelf sprekends1, dat op economisch terrein, dl i. het terrein der huidige practische politiek, er veel Katholieken zijn, die de dingen amdjers beoordeelen dan idle democratische lei ders? En ookdat er katholieke arbeiders! zijn die socialistische neigingen hebben? BE ANTI-SOL. ACTIE BIJ DE PROTES TANTEN. Het voorloopig èoimité van1 de van' pïatr telandsdh-Christelijke zijldte te Utrecht be gonnen actie tegen de huidige regee- ringspolitiek op sociaal-ecotnioniisch ge bied heeft per advertentie opgeroepen tot een vergadering op morgenavond te Utrecht „middenstanders en allen, die de beginselen van de antirevbl. of chri-HisL partij wensdhen hoog te houden, >iocb van meening zijd, dat de huidige sociaal1- economische politiek alleen is gericht op de belangen van die arbeiders, en wel op zoodanige wijze, dat de billijkste wenu schen van alle andere standen worden genegeerd; dat de tegenwoordige poli tieke partijen blijkbaar niet bij machte z'ijn. hierin zonder meer verandering te brengen, doch ons steeds mteer in het moeras sturen; dat de algemeene toe stand van rijks-en gemeentefinanciën, be nevens onze eigene ons nopen, middef zich voltrok in de talrijkste partij die beramen, welke er opi gericht nog wei zoo merkwaardig gedisciplineerd! bieraan paal en perk te stellen, is ais de Katholieke partij, en dat die tenemde met Gods hulp een meer scheiding samenvalt met een gelijkgerichte beweging als die van de jjroep v. <Jijn in den Vrijheidsbond, al heeft die daar ook ook nog niet geleid tot een afzonderlijk optreden; en ook met enkele, zij liet iook zwakkere symptomen van dien aard, hij de anti-revolutionairen. Dat zijn dingen die ei* op wijzen, (dat eindelijk de banden der oude partijen springen, omdat de tegenwoordige tijd nu eenmaal andere vraagstukken naar vo ren brengt dan die waaruit 'de oudje par tijen in vroeger jaren ontstonden. Of deze nieuwe groep in de Kath. partij van beteekenis zal blijken te zijn? Er is zonde maatschappelijke constellatie te geraken." De bedoeling van deze bijeenkomst is versteviging van de inmiddels reeds tot stand gekomen organisatie, om zich schrap te zetten tegen datgene, wat in de oproep tot de vergadering wordt ge wraakt j i fs Aanvankelijk lag het in de bedoeling dachte aan zekere komende gebeurte nissen aan de indiening' van het voorstel wellicht niet vreemd is geweest. Eigenlijk verdiende het niet de eer van eên ern stige behandeling. Andere leden lieten zich wat vriende lijker uit, maar. spaarden toch ook de kritiek niet, vonden het onbegrijpelijk, dat de beide vrouwelijke 'Kamerleden bf het voorstel niet tob mede-o,nderteekef- uing waren uiigenood&d en keurden het af, dat op deze wijzp incidenteel Zou beslist worden over het bekleeden van openbare ambten door vrouwen. VERLAGING LOONEN GEMEENTE!- PERSONEEL. Naar de Telegr. verneemt, wordt er ten stadhuize te Amsterdam gewerkt aan een plan volgens hetwelk de loonen voor gemeentewerklieden en gemeente-amb tenaren met ongeveer 10 pCt. verlaagd zullen worden. Dit plan gaat uit van de aff- deeling financiën.. De tegenwoordige 'loonovereenkomst tusschen de gemeente en hare werklieden loopt tot en Inlet 31 December 1922. iWieïjkïiooz e bui ten landarts ter ulggjezipmden. De laatste weken is een groot aantal werklooze buitenlanders van verschillen de nationaliteit op gouvernemientskosten naar hun vaderland! gezonden. Het vorig jaar is daarvoor anderhalf millioen be steed. j Uit Middelburg. Door het Oostenrijksche Roode dat een Utretihtsch advocaat de leiding ,Kruis is den heel' M*Doornbos van de fcieweoin®oir»zticlh zmi iipmvn maar .e ussmn, vroeger te Middelburg nog niéts van te zeggen. Wellicht is de tijd nog te kort om de groep voldloendla voor de a.s. verkiezingen te orjgamsee- ren, behalve nog het niet te vergeten feit dat met algemeen kiesrecht de arbeidters- kiezers onder de katholieken natuurlijk veel en veel talrijker zijn dan deze niet- arbeiders, die blijkbaar voornamelijk ge- recruteerd worden uit den middenstand en (3e fabrikanten. Maar de Wijze waarop aeze groep zich gekant heeft tegen den tucht in de katho lieke partij, tegen de stellige adviezen van het hoofdbestuur, tegen de meeaing van de vele katholieke geestelijke advi seurs die in de laatste jaren de katholieke politiek in democratische banen leidden, tegen de meeninï ook van letterlijk al- 1 e katholieke bladen, dat alles wijst op innerlijke kracht. En in ieder geval op het verzwakken van den zeer overwegenden invloed dien de Katholieke democratische sociolo gen, mgr. Nolens, mr. Aalberse, pater Aengenent en deipelijken, uitoefenden op de sociale politiek van ons land. Wat de uitwerking zal zijn op die vor ming van een nieuwe regeering na de ver van de beweging op zich zou nemen, maar ^t Eta S lI klasse" toegekend deze heeft zich teruggetrokken, waarna net toeSekena> het Utrechtsche gememteraadslid de heer z'ooaLs het ^leidend schrijven meldt, - wegens zijne veelvuldige bemtoeungen in zitting had als alge vaardigde van de Chr.- de Nederlan#che weldadigheids- His,. "Unie. de ter* haw dei- de bèwapenihgskWestie, de vrijheid van godsdienst en geestelijke ontwikkeling, en het premie-vrij1 Staatspensioen; laatst genoemde hield een rede over „sociali satie". Uit Tholen. Te O udLVo!ssem'eer was een dei werklieden in de gegraven geul voor het leggen der waterleidingbuizen aan het aaneenklinken dier buizen; plotseling stortte een groote hoeveelheid grond in, waaronder hij bedolven geraakte. Het kostte heel wat moeite hem er van ondèr te halen; gelukkig bleek hij niet get- kwetst, maar hij werd toch naar Zijn woonplaats Tholem Vervoerd per rijtuig. KERKNIEUWS. Ned. Hérv. Kerk. Beroepen te Zalk en Veecaten ds. J. L. Klomp te Sdhore en Vlake. Geref. Gemeente. Bedankt voor Goes <fc. J. Fraanje te Barneveld. ONDERWIJS. heeft, met een steeds groeiend getal mei destanders. Reeds vroeger in den Ütrechfc- schen raad heeft de lieer Van Lankeren Het plaatselijk comité voor het wer- ven van donateurs en begunstigers voor meermalen ziyu waarschuwende stem ,J het sanatorium' Oranie Nassaus oord doen hooren tegen cte socraat-ecoinoprii-»f tu„_0 s h heett thans aan een groot aantal mgeze- C ij ri 1ij vu ua tenen een circulaire toegezonden met n;et bepaaldelijk bij deze groep een biJjet< w men °ich ZOQ_ m de bedoeling reeds buj de as. Kamer- ^pig ammel£en Men bereikt M0 ïoór'woS fcMJi Z «„Leiding te ««V bz.i.1 cmn z.ii t Woi 9i.ïior. vio löSan non v J Sluiskil, de heeren P. Loof, R. Bcgheij n J. Wielis, M. Buter, allen te Terneuzen; en het diploma stenografie A, systeem Pitman, hetwelk eveneens werd uitgereikt In de vergadering djer afd. Walche ren van het N. O. G., op Zaterdag j.I. ge houden, kwam in behandeling d|e a.s. her der onderwijzersbibliotheek te Mid delburg weder wordjen verkrijgbaar ge- ziening der 1.0', wet, wtaarbij o. a. beslo ten werd, te verzoeken ,waar noodig, ook onbevoegden voor het onderwijs in d|e nattige handwerken toe te laten bij het vervolgonderwijs. Daarna werden nog be sproken circulaire-inspecteur inzake ver zuimen ,voorstel-Welleman omtrent ouderavonden, de nieuwe actie-Fransch, niet meer leerplichtig'. Met ingenomenheid werd kennisgeno men, vsan de mededieeling, dat door het gezelschap Walcheren een adres aan den Minister van O., IL en W. wordt gezon den. om te verkrijgen ,diat dje boeken steld. i Vrijdag 7 Apiil j.I behaalden het di ploma machinéschrijven Folmer's tien- vingersysteiem, hetwelk uitgereikt werd door de Fed', van Nedi. Steno-leeraren,f systeem Pitman, te Arnhem: de dames T. Horsten, Goes; E. de Lange, Vlissin- gen, E. van Hoeflaken, Vlissingen; B.' Verlinden, J. Verlinden, mevr. H. Meijer— v. d. Sande, de heeren M. Adriaansev M. de Pauw, S. de Vries, allen te Terneu zen, H. Meert, Sluiskil; M. de Vleesch- (bigu. Iled.1 OpgepastEea keelontsteking is gewoonlgk ket oegin van een catarh, influenza ol feroaehitis Voorkomt 4at. Gebruikt dadeljjk de keil came (htgm. MwL) die veel moeten spreken, of op een andere wijze kun stemorganen moeten inspannen behooren Lakerol-Pastittes te gebruiken. Deze werken oplossend en werken op de stemhuidjes van hals en keeL Ovaal verkrijgbaar t EL 0.50 per dooo» 20. wwM».-•■«***-—■ m (ti aas Mod.) Het uitvoerverbod voor aardappelen opgeheven. De Minister vah Landbouw, Nijverheid en Handel heeft tot nadere aankondiging dispensatie verleend van het verbod tot uitvoer van aardappelen, laatstelijk inge steld bij Kon. besluit van 24 Juli 191» (Staatsblad no. 339). Deze beschikking treedt iP werking met ingang van 12 April 1922. kort geacht. Wel zullen de leden van na hetwen wij m geleden over deze groep hun stem met geven aan bet nole nut de°er insft|lling schre. lijsten, waarop ook voorstanders van de ven °thans slechts adviseeren de circu- gevTaakte sociaal-economische politiek jgjj.g even aandachtig te lezen, men zal a""r^hZm" voorkomen. Voornamelijk ligt het m het dan v3nzelf tot steunen besluiten. Zij do°r bovengenoemde Fed. te voornemen, flink op te treden bij de die onverhoODt oeen circulaire moch-1mevr' MeiJer—Van de Sandej de dames Utrechtsche gemeenteraadsverkiezingen. teQ ontvangen hebben en zich toch voorB' Vcrlmden' J' Verlmden, de heeren R. In de bijeenkomst zal, na opening door inT^sseren" zii er^msi'pvpn 'aan 1 Eeg-laeijn, M. de Pauw, J. Wielis, allen te de» vdorzitler. den deer Va„ Laveren S "SS^, ,o. a. ook de heenj. F. .Sijnnorst het woord Langc Bur; secretaris-penningmeester is kende Pltmansch°o1 te Goes" HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ voeren. GEPENSIONNEEUDEN-PARTIJ In een vergadering der afd. .Maastricht van den Ned. Bond van Gepensionneer- den, gesteund door de afdeelingen Heer- van hel comité. Uit Walctteren. Voor het feest op 3 Mei a.s. te V e e r e. blijkt veel belangstelling te be staan. Zoowol in de gemeente zelf, als daar Wegens de vele griepgevallen onder -U] ojroquado op s; nojapuinjootps op gere school 1 te Bres kens gesloten. LANDBOUW. Donderdaglavond hield onder voor- t len en Kerkrade, is met alg. stemmenmet Middelburg viDf|t kiezingen, is nog heelemaal met te zeg- het besluit genomen bij de a.s. verkiezing de commissie veel steun zoowel va^ zitterschap van den heer C. P. Vogelaar, gen. Te minder omdat de verkiezingen Woor de Tweede Kamer met eigen candi- fin3ncieelen als van anderen aard. Daar- de coöperatieve boerenleenbank te K r a b- nog, verwarder dreigen te worden, dan daten uit te bomen. Er werd reeds een ^or zaj voor dien dag een vrij uitgebreid bendijke hare algemeene ven^adering ze al beloofden te zijn. j comi e van actie enoem at zich me pr,.gram kunnen worden gegeven, waar- Bij de opening' deelde de voorzitter me- Voor t oogenblik is het optreden van alle a eelingen van den bon esn met van de voornaamste nummers zijn: Wij- de, dat de bank er gezond' voor staat en deze nieuwe groep een uiting van den de andere bonden en vereenigingen, wel- onwil tegen de sociale politiek, die ver persoonlijkt werd in Minister Aalberse. Voor de toekomst ki\n ze een doorslag-le vend feit zijn voor een nieuwe partij- groepeering. De groep is echter ook in zich zelf verdeeld, en begon reeds dadelijk met het verlies van haar leider mr. Cranen- burgh, die zich terug trok om dat hij géén eigen lijsten wil. Verward is de toestand op het «ogen blik ongetwijfeld. Men denke zich maar dings ure in de kerk der N. H. ge- steeds in bloei toeneemt, nu de kassier metiite, door dr. Weijland en ds. Wes- ook zitting te Waagde houdt. De aftre ke actie voeren voor verbetering der oude veel te lage pensioenen, in verbinding) sejs historisch-allegorische optocht, kin- dende functionnarissen werden allen her 7ül ct#n|iAn IW» rvArlrvplintr it nrLr\r grD derz"»a^ volksspelen, concerten en vuur- kozen. Het salaris van den kassier werd werk. weer volgens het puntenstelsel vastge steld. Daarna bracht de heer A. Tolle naar verslag uit betreffende het nazien zal stellen. De bedoeling is door het ge heele land dezelfde candi daten te stel len. u DE FORENSENBELASTING. In zijn antwoord op de vragen vat) Uit Zuid-Beveland. Bij Kon. besluit zijn benoemd lot van de boeken, de kassier W. Sonke werd inspecteur der directe belastingen, in- voor zijn accuraat beheer gedechargeerd v„errechten en accijnzen ie Alsmaar. Voor het nazien van de volgende reke- het Kamerlid Hermansinzake de foren- 1&te afd- G- J- Boot, inspecteur derzelTde ning werden benoemd de heeren A. Tol- sentelasting voor arbeiders heeft de middelen te Hans!weert; idem te lenaar en J. A. Krijger, minister vah Binnenlandsche Zaken ge- Hansweert C. A. Takken, inspecteur Het voorstel om het maximum'der to- Naar m'en oins m'eldt zal 1 Mei a.s. alhier worden gevestigd een bijkantoor van de „Algemeene Spaarverzekering te 's-Gravenhage". Tot directeur is benoemd de heer C. C. Mantz Jr., thans procuratie houder bij de N. V. Hendrikse en Go's Bankiers- en Effectenkantoor. Zaterdagavond werd, te B r u i ni sse een vergadering gehouden van de afdee- ling Visschersbelang. Ingekomen was een schrijven van de af deeling1 Utrecht, tint de mosselen, die per spoor verzonden zouden worden voortaan als ijlgoedi mede zouden gaan en dat de tarieven aan merkelijk verlaagd zouden worden. Tot lid voor den visscherijraadi weTd gekozen de heer M. Vijverberg. Voorgesteld werd bij de betrokken autoriteiten van de te maken vluchthaven in het Zijpe te vragen om een gereser veerde plaats voor een 50-tal mosselboo- teu waarvan ook die van Ierseke en Th«- len gebruik kunnen maken. Verder zal te Bergen op Zoom' een voorstel behandeld wordjen om de Zui derzee tijdelijk te sluiten voor het ha len van groote mossels van de Zuider zee. Nog werd behandeld het verzenden vim eenige requesten aan het bestuur, der visscherijen die nooit hun bestem ming hebben bereikt. i D— i !j NV. TheVitrite Works. Be N.V. The Vitrite Works keert over 1921 geen dividend uit. Jn de gil leren isehouden aandeelhoudeTsvergade- riniff, werd de heer dr. H. Japikse ato commissaris herkozen en gekozen de heer rnr. J. A. Fokker beiden te Middelburg, Virw* höf rrrao m f f 1 rï* van DllDlClililUUSUUC /jü IVCll .u j- I antwoord, dat a rfceiders-forensen niet in toegevoegd aan het hoofd der inspectie taal op te nemen spaargelden op te g^steirt ,re.e. z n vait"ï een andere positie verkeeren dan andere der directe belastingen te 's-Gravenha'-, voeren tot f LaS :irS±ud™e„*'rla oategoriën van forensen, en dat de fo-.ge, 2de afdeeling. rCr^' f ZiC? nU ^SMCran^nsrnteTasting uitgTaT v'an de gr^nd^ j v ."?.rs hebben doen kernen. Maar het beslKco^j^"1^" ^7^" dachtc dat ook tusschen de gemeente en Us>sende woord is nu eenmaal a nbergen ge ..6 der beide K .en.,ZI _?een. sPrake zijn. Men denke 800.000 werd aangeno men, eveneens om art. 3 sub* II der statuien zoodanig te wijzigen, dat ook Zaterdag vergaderde de Raad der waterschappen en provinciaal gereglemen- In de mijTnindustrie. Door het hoofdbestuur van den Alg. Mijnwerkersbond werd 10 April aan de contactcommissie voor 11e mijnindustrie een schrijven gezonden, waarin in ver- tand met eventueele besprekingen, WèflK door baron T" de daar werkzame personen een band gemeente R i 11 a n d. Op een verzoek van teerde polders als lid kunnen worden ke binnenkort zullen geVoerd Wórdm» •binrï- a r"bestaat, die aanleiding geeft tot het dee J- M;. Ha?e om met het oog op den zo- aangenomen. In het afjseloopen jaar van een verhina: j TT bestaat, die aanieic ^rmnding der beide Kath. lijs- ten zal seen j len in de lasten. mertijd zijn café des Zaterdags een uui :rrïlJan de. Mogelijkheid, dat nu ook e eet s roerde linke-zijde der 'Catlio- heke partij met eigen lijsten komt. En ook al zou het mogelijk blijken om' door (de machtsmiddelen, waarover de Kath partij beschikt, de afzonderlijke lijs- ten te voorkomen, dan zou men daar toch een groote verwarring overhouden omdat men dan vn de malcontenten al tijd kan verwachten, dat ze niet op de Kath. lijsten zullen stemmen, maar 0p die van een andere partij, hetzij vrijzinnig, hetzij socialistisch. Men vergele niet, dat er een tijd is p|e- weest, dat er zeer veel Katholieke gibe- ralen waren, die zelfs tot de ijverigste (ondersteuners van Thorbecke behoorden. Wel erkent de Minister dat de regcr langer te mogen openhouden, werd af I nj in t p al !e gevallen tot o^gewensi h wijdend beschikt, te gevolgen leidt, en dat het voornemen werd aan spaargelden in; elegd f 387182 38 terugbetaald f 239240.50. Aan voorschot ten werd verstrekt f 28200 en terugbe- De verordening op het heffen Van een taald f 20825. Het reservefonds .bedraagt bestaal een onderzoek te doen daar een Plaatselijke inkomstenbelasting werd op f 7529.22, de winst over 1921 f2205194. practischer en billijker regeling. VROUWEN ALS RECHTERS Het afdeelingsverslag der Tweede Ka mer over het ontwerp-Marchant om de wet op de Recht Organisatie zoodanig te wijzigen, dat ook vrouwen tot rechter kunnen worden benoemd, luidt zeer on gunstig. Zeer vele leden meenden dat hiermede het recht van initiatief mis bruikt werd, noemden het ontwerp licht vaardig en niet serieus, terwijl de ge- verzoek van Ged. Staten gewijzigd en uit i Besloten werd de winst weer te voegen gesteld. j bij het reservefonds. nefeuu Een voorstel van B. en W. om den Na afloop van deze vergadering, die maximumprijs der melk van f 0.16 op grootendeels verliep, hield de heer La; f 0.14 per liter te brengen, werd aange- terveer uit Den Haag .een lezing over nomen. Boekhouding in het; land- en tuiubou's*- bedrijf. jfd «1' tv obblojrn •ego-a löi'iG n-rV zoniab obiop oCI De heer O. Ji.-vari NieuwenhuijZen, tot 1 April jli boekhouder bij hét Rijks- Uit Schouwe n-D ui v e 1 a n d. V.Hor de afdeeling Zierikzee van den Vrijheidsbond traden Zaterdag in het hotel „Juliana" aldaar voor een stampt- volle zaal op mej. Veer de Vère en Jhr. R. de Muralt, lid der Tweede Kamer. Eerstgenoemde besprak in 't bijzon- lanidfeouwproefstation te Goes is be noemd tot boekhouder aan de Lamdhouwr hoogeschool te Wageningen. over de loonregdlfóg.' v^efke 1 Mét van kracht zal zijn, lidgrrtaals 'öp deAtoéA. zakelijkheid weïfd gêVëzéh; dat'éénder lijk een ló'ohregëiihig z'öü wórden getrof^ fen voor lStlgétl terijnjn. Derhalve stelde het boófdbestnur vat continueeren. i 9 obnoilrox 'Ho 8 akxuoG ;8 no-, a Nader wordt ons gemeldij^J; h^deq dë. secretaris der CQatg,qtc<^pnjlssl9.,pieecteel-' de„ dat blijkens een van de directie der staats en particuliere mijnen hedeffl ontvangen mededeeling,, deze er van af gezien hebben om overeenkomstig! de vroeger gedane voorstellen met inr ganig van 1 Mei a..s. de thans geldend® gemiddelde loonen en toeslagen te ver- minderen. De directies zijn voornemens

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1