SBatwdag S April 1SBS« 168* Jaargang F E U IL L T 0 W7 HET TRAGISCH LOT. Stad m *k? wf-u-. 5*. 84 £H| nummer bestaat ait TWEE Waden. EERSTE BEAD. luMJJLgüTriyiirottHreH t i 'rrTNjr^iiwrigai'^m 8. i o ft e e f a o d 5 Hel komt er nu voor het Nut op het i zien, omdat het zeer aanbeveling ver ©ogenblik op aan leiders te vinden en daarom wordt aan het plan reeds voor dient, dat het kantoor reeds om' '8 uur des morgens voor het publiek open is. dat het door de algemeen e vergadering Door het bestuur der vereeniginig voor F»X NIEUWE PROEFNEMING VAN HET „NUT". We ontvingen een uitvoerig stuk van ëe Mij. tot Nut v,an :t Algemeen, waarin een uiteenzetting wordt gegeven toit eten jpte ,een aan den tügemeeaen merk baren drang tot ontwikkeling van v 1 w a. s s e n e n ook op het platteland en in de provincie voldoening te geven. Het „Nut" dat in ons land djen stoot heeft gegeven tot de University Extension en de Volksuniversiteitsbeweginig, die er iu.it voortkwam, meent dat haar taak tot verdieping van dit ontwikkelingswerk in Öe .grooïe steden ligt in d^e voorbereiding \sui de leerlingen tot de Volksuniversiteit. Op hel platteland heeft zij in dit opzicht een andere rol te vervullen. Het is daarom van plan om aan de a.s. al^emeene vergadering voor te stellen een teeer belangrijk bedrag voor de ontwikke ling van volwassenen in de provincie be schikbaar te houden. Tot dit doel wensclit het voor een veertiental departementen in kleinere ste den of dorpen ,die een eenigszins cen trale ligging moeten hebben, docenten beschikbaar te stellen ,die in studie- ■c ars ussen van 20 avonden rntet groepen van ongeveer 20 personen één bepaald onderwerp zullen behandelen, waardoor een degelijke behandeling mogelijk zaï zijn. De cursisten zullen f 10 per cursus hebben te betalen ,welk bedrag desge- Nvenseht in gedeelten zal worden afgedra gen oti zal mloeten strekken tot tegemoet- koan'%; in de reis- en verblijfkosten der docenten, welke laatste daarnaast van het hoofdbestuur een honorarium va» f 500 v'oor de 20 avonden zullen ont- an yen. De cursusleiders zullen van te voren op kosten van de Maatschappij gedurende vier of vijf djagen .samenko men op kosten van de Maatschappij ge durende vier of Vijf djagen samenkomen in de gr no te vjaeautie om gezamenlijk met enkele vooraanstaande personen op- bet gebied van volksontwikkeling de werkzaamheden van het winterhalfjaar te bespreken waL onder voorbehoud van ieders persoonlijke vrijheid aan de eenheid van dit werk ten goede zal fcmen. Hc-t is de bedoeling dfa.t de cursussen nief zullen worden gegeven als zuivere ,.iaister"-cursussen. mlaar dat Zij in den geesi van de Engelsche tutorialclasses zullen bestaan uit een inleiding van den docent gevolgd, door een samenspre- hing van cursisten met docent. Het hoofdbestuur denkt bij djeze cur sussen niet aan zulke, die strekken om een of andere vakkennis of technischo bekwaamheid te erlangen. Het ontkent daarvan de beteekenis ook en met name voor 't platteland niet, maar zij liigigten buiten dit plan. In dit geval wordf beoogd inzicht .verruiming en verheffing tebren- fen, gebieden van algemeen mensche- jke waarde te bewerken, niet door op- pervlakkige gemeenplaatsen aan groote scharen vertrouwd te maken, maar door ernstige ingaande beschouwing van al lerlei levensvragen het leven te verhie lpen TAN NICOLAAS II EN ZIJN GESON. (Dertien jaren aan het Russische hof) $*«r het Fransch van Pierre Gilliard door "üiarguérite de Rouville. (Geautoriseerd© iveriidiüg.) Nadruk verbwiea, w- 3i). Alexis Nicolaievitch was zeer z'wak ge bleven na de hevige verbloeding, die in December Zijn leven zoo ernstig bedreigd ®vad.. Pas in Februari was hij op krach - ten gekomen, maar de keizerin, door de ervaring wïjs geworden, had besloten a in Tsarskoie-Selo te houden tot 1 zachte jaargetijde weder zou zijn Aangebroken. 1) beklaagde mij' volstrekt niet over ft i S'!a'1' waQt ai deed ik mijn uiter- •t het onderwijs aan de tsarer vitch leed onder die lahge reizen da ar bet front. Wij vertrokken paS weer den 17en Mei tear het hoofdkwartier, waar de keizer «ïtmaal langen tijd moest blïjVen zón- Ster naar Tsarskoie-Selo terug te kee- tren. Veertien dagen na onze aankomst Öen 4en Juni begon het groot© o-fr Bensief van generaal Broussilof bn Gali- SjJié. Het gelukte volkomen eb gedurende Re eerstvolgende dagen werden nog ver scheidene vorderingen gemaakt. Het Qoa- dier Maatschappij is goedgekeurd publici teit gegeven. Zij die op dit gebied werkzaam zouden willen en kunnen zijn, kunnen daar van mededeeling doeti vóór 1 Mei met de bijvoeging van de onderwerpen, die. zij zouden willen behandelen, aan J. IIo- vens Greve, algemeen secretaris der Maat schappij tot nut van 't Algemeen. Am sterdam, Prinsengracht 669. Chr. onderwijs op Gereformeerden grondslag was ingezonden een adres ho lij dende een verzoek om een bedrag- van f 75.000 beschikbaar te stellen voor oprichting eene.r bijzondere school, on der mededeeling dat 180 kinderen aan dat onderwijs zullen deelnemen. Goedgevonden werd om met den in specteur van het onderwijs overleg te plegen, of het mogelijk zou Zijd de O. L'. school geheel of gedeeltelijke voor dat doel beschikbaar te stellen. Vastgesteld werden de vleeschkeuriugsj- verorderiingen en de instructie's voor den veearts-hoofdkeurmeester 'en den hulpkeurmeester en besloten hel te ver- leenen lamdbouwverlof te bepalen op 2 weken, te geven vóór en na de herfst- vacantie.. Met 3 tegen 2 stemmen werd bestor ten geen naaimachine aan te schaffen voor het geven van onderwijs in de nut tige handwerken. Ingekomen was een adi;cs van eenige schippers, waarin werd verzocht om Het laatstverschenen nummer van het Tijdschrift voor Ziekenverpleging, be vat de volgende meedieeling: de examen commissie voor Zeeland bestaat uit de volgende leden: Dr. J» C. Gieben, voor zitter; Dr. C. Orbaan, secretaris; Dr. IX Schoute, Dr. J. C. Kindermann, inej. M. Callenfels en mevr. D. J. Willink, Mid delburg; Dr. C. A. Duyvis, Dr. A. Sta- verman, Dr. A. P. Smitt, Dr. A- P. Jens mevr. H. Sipman en Zr. Crescentia te daarbij vermelde redenen, niet mee te \lissingen. Ter verduidelijking van het gaari me^ pet voorstel om de kaaimuur bovenstaande zij hieraan toegevoegd, dat met 20 c.M. te verhoogèn, over welk door het instellen dezer commissie vtotor-voorstel op Öe vorige vergadering de taan de in Zeeland opgeleide leerling-stemmen hebben gestaakt., verpleegsters bet examen voor het di-i Nll werd het voorstel met Stegen 2 ploma van den Ned. Bond van Zieken ver- j stemmen verworpen pleging of in Middelbuijg of in Vlissin- Bij de rondvraag vesEgde .de' heer gen zullen kunnen afleggen. De gegronde Elenboas de aandacht op den afrit langs veronderstelling dat meerdere teerling- de schuur van Gez. Goedegebuur. Hij verpleegsters het examen voor liet di- acht verbetering daarvan noodig, terwijl ploma van den Ned. Bond* voor Ziekenver- hij verder nog in overweging gaf om den ging in deze provincie ten zeerste zou weg. in den tiénhoven te bestraten, worden gebaat, deed het Hoofdbestuur Beide punten zullen floor B. en Wj met dé grootste ingenomenheid ingaan nader overwogen en een omschrijving op het door de afdeeling Middelburg inet raming van kosten worden opge- en Omstreken .gedane- verzoek, om vóór-maakt, noemde commissie te erkennen. i 0 [Uit Zeeuwse h-V laaaderen O. D. I - In de Donderdag gehouden raadsr zitting van Neuzen werd iruedegédeolld een schrijven van Ged. Staten, namens den Minister v. Binnenlaridsche Zaken dat deze gemeente niel in aanmerking komt voor de toekenning van extja-sub!- sidic voor c'.e••.wriersleünmg van ulLgeh trokken en andere werknemers. Een verzoek van eenige wei"klieden|- organisaties, om steun te verteenen aan de door hen tot den minister van Lande bouw gerichte motie, verzoekende maat- i regelen vöor het behoud der vlasindustrie in Zeeuwsch Vlaanderen, werd. ondanks de krachtige verdediging, dat men die mo- U i t Z u i d-B e v e 1 a n d. In afzonderlijke bijvoegsels der Staatscourant van 6 April is opgenomen liet Koninklijk besluit van. 25 Maart 1922, tot aanwijzing van te onteigenen per- ceelen ten behoeve van aanleg van spoor- „wegtijnen van G o.e s over s Heer Arends- kerke, Borsselcn en Hoedekenskerke naar Goes, van Goes over 's Heer Arendjkerkc naar het Wolphaartsdijksche i-eer en van Goes naar Wemeldingte. a Uit Tholen. Te Oud-Vo|ssemeei' zijn vel schillende oproepingen gedaan aan werk- loozen om zich beschikbaar te stellen voor veldwerkzaamheden te Tourooing in Noord-Frankrijk; tot heden meldde zich niemand ,aan, alleen uit het naburige Tho len één; over de Eendracht zijn meer liefhebbers; o.m. zullen uit Steenbergen een aantal vrerkloozen op de. gepubliceer de voorwaarden er heen trekken In de j.l. Dinsdag gehouden ver gadering van den gemeenteraad van S t. Ann a;l and was dioor den directeur van het post- en telegraafkantoor te Tholen het gevoelen van den raad gevraagd over het voorstel om! bet telefoonkantoor des morgens een uur later open te slellen doch het aantal uren onveranderd te doen blijven. Besloten, werd mede te deelen, dat men in 'de tegenwoordige openstelling liefst geen verandering zon tie uit oogpunt van algemeen belang kon steunen, voor kennisgeving aangenomen. De leden onderschatten lie beteekenis der vlasindustrie voor Zeeuwsch Vlaan deren niet, doch meenden zich in deze van het doen eener uitspraak te moeten onthouden, omdat hierbij de belangen van twee cantegoriën. ook die filer landh bouwers. zijn betrokken, daar belanghebf- benden trachlen sluiting der grens te verkrijgen en men betwijfelt, of zelfs die maatregel de vlasindustrie weer op de been zou kunnen helpen, tegen de doodtende concurrentie der Belgische huisindustrie. Na breedvoerige discussie werd een voorstel van B. en W. om van aï 1 April tot 3 Juni a.s. de uitkeering voor de werkloozen in de betrekkelijke minis|- trieele circulaire aangeduid niet de car tegoriën B.„ C. en D. gelijk te stellen met de categorie A, waardoor de u'itkeer ring zou stijgen van 1 8 tot f 11 per week en waarvan de meerdere uitgaaf pp S 1000 wordt geraamd, verworpen. Het voorstel werd gedjaan 'naar aanleiding van een adres der Christelijke en R. Iu 'werklieden vereenigirng. Afgewezen werd een verzoek van het bestuur dei' Chr. school te Driewegen, tot beschikbaarstelling van een bedrag van f 6-100. omdat daaronder Ook begre pen is een bedrag voor vernieuwing van schoolbanken, dat volgens sommige auto riteiten niet ton "Laste lier gemeente lean worden gebracht. Indien voor het speel terrein een ilzondierlijk verzoek wordt gedaan, zal er geen bezwaar bestaan, het daarvoor noodige bedrag toe te kennm. Tot onderwijzeres aan school D te (sluiskil is benoemd mej. J. yan der jLufcbe te Neuzen, thans lijd. aan school B. Besloten werd geen uaadeelen le ne men in de Bank voor Nederl. gemeenten.' Ingewilligd werd het verzoek van C. C. Nobels, om de huur van een stuk ge meentegrond, waarop de bioscoioptent „Zeelandia" is geplaatst, aan de burge<- meester-Geillslraat voor een jaar te ver lengen, onder de bestaande voorwaar den. Benoemd werden de leden van het hoofdstembureau en de zes stembureaus. Ter sprake kwam ook dc werkloos? heid, waarbij de heer Colsen te kennen gaf, dat het hem vreemd voorkwam, dal do directie van de cokesfabriek te Sluis kil de werkmenschen bijna 's nachts uit bed haalt en er voortdurend Belgische menschen worden aangenomen, waarom toch de werkloozen uit de kom der ge meente daar niet gingen werken. Dc lieer van Driel deelt mede, dat, indieq de directeur dit wenscht, hij dagelijks 200 werklieden uit de kom krijgen kan, die genoegen nemen met het door de 'fabriek uitgeloofde loon, dpcli dat zij, toch, om daar aan het werk le komen, eerst contact moeten kunnen krijgen mei den directeur. Tal van werklieden hebj- ben echter de ervaring opgedaan, dal de portier hen niet toelaat, om zich vopr werk aan te meiden, en dat ze den di recteur op straat niet mogen aanspra ken. Er zijn er ook, die een schriilelijke belofte hebben, dat zij, blij voortzetting der exploitatie weer in hun oude plaats zouden worden hersteld, doch die van niets hoorden. Vervolgens werden in besloten ver gadering nog reclames tegen :len iioof'- delijken omslag behandeld. 'im Uw kigsshS'ld iet Uw Ööööftïi oarMsm ia Ovomabioe, het perstarkiisysmiddel, een trouwe helper bjj storiegen van de gezondheid ^.Bussen (Geril Dr. A. Wasdbk A--G., Bfiftjz, (lugez. Med.) B e s m e 11 e 1 ij k e ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten, over de week van 26 Maart tot en met 1 April 1922, in de Prov. Zee land bedroeg: Febris typhoïdea (buiktyphus): ïJzen- dijke 1; Westkapelle 1. Roodvoük; Cadzand 1. Dipkteritis: Goes 1, Middelburg 2; Mis singen 1. Meningitis; Wissenkerke 1. RECHTZAKEN iumin» ten rijk sell e front boog onder den druk van het Russische leger en trok terug in de richting van Lemberg. Ér werden veel krijgsgevangenen gemaakt en de toe stand der Oostenrijkers in den sector Loutzk was hoogs! bedenkelijk. De tijding dezer overwinning werd in het hoofdb kwartier met gejuich ontvangen. Het zou de laatste vreugde zijn, die den keizer ten deel viel. Sedert onzen terugkomst in het hoofdkwartier hadden wij ons le ven ongeveer op dezelfde wijze geregeld als voorheen. Alleen gaf ik Alexis Nicfv- laievitch niet langer les in het studeer vertrek van zijn vader maar in een kleine veranda, die wij 'als leerkamer hadden ingericht, of in een groote tent, die in den tuin was opgeslagen en als eet zaal dienst deed. Daar nam de keizer zijn 'maaltijden sedterl het warm weer was geworden. Wij gebruikten de mooie zo merdag om boottochties op den Dniepr te maken in een klein jacht, dat door den minister van wegen en werken tot onze beschikking was gesteld. De keizerin en de grootvorstinnen brachten van 'tijd tot tijd korte bezoeken aan het hoofdkwartier. Zij overnachtten, dan fn hun trein, dejeuneerden met oen keizer en namen deel aan onze boot tochties. De keizer gebruikte het mid dagmaal daarentegen bij de keizerin en bracht als hem dat mogelük was, een ger deel te van dén avond met zijn gezin door. De groot-vorstinnen waren zeer gesle'd op deze reisies naar Mohilef, die altüd te kort duurdten «star hun zin en die wat afwisseling brachten in hun eentonig en vreugdeloos leven. Zij genoten er ook veel meer vrijheid dan te Tsarskoie-Selo Het station v;an Mohilef lag zooals dik wijls in Rusland het geval is^ ver van de stad verwijderd midden Musschen de velden. De groot-vorstinnen gebruikten deze vacantiedagen om dp boeren uit den omtrek of ook wel de gezinnen der wegwerkers te bezoeken. Hun eenvoud en ongedwongen vriendelijkheid jyon- nen aller hart en daar zij Veel van kleine kinderen hielden, zag men hen menig maal omringd door een troepi kleuters, die zij op hun wandelingen ontmoet had den, en die zij opi suikergoed onthaalden. Ongelukkig had het verblijf te Mohi lef tengevolge aat het onderricht aa» Alexis Nicolaievitch niel vorderde, daar-) enboven leed zijin gezondheid er onder.) Hij kreeg te veel en te sterke indrukt- ken voor een natuur gevoelig' als de züine. Hij werd zenuwachtig en onoplet tend en was niet in staat met vyucht te werken. Ik deelde m'ijn bevindingen aan den keizer mede. Al kende hij de gegronidj- beid, toch wierp hij mij tegen d®t die bezwaren werden opvewogen tegen het feit, dat Alexis Nicolaievitch zijn aange boren schuchterheid en schuwheid over won. en dat hii door het aanschouwen van de ellende, die hii bifwoonde, levensl lang een heilzomen afkeer van den oor log zou behouden.. Maar hoe langer ons verhlijT aan het front duurde, fles te meer gaf ik mij rekenschap Van het Door A. H., 21 jaar, caféhouder te Middelburg, is hooger beroep aan- geteekend tegen het vonnis üer recht bank van 24 Maart j.l., waarbij hij ter nadeel, dat er voor den tsarevitch uit voortvloeide. Mijn positie werd zeer moei lijk en twee oï driemalen reeds had ik hel kind ernstig moeten berispen. Ik had de gewaarwording, dat de keizer het niet geheel met mij eens was en dat hij mij niel terzijde stond zooials hij had. kim- nen doen. En daar ik uiterst vermoeid, was door de inspanning der drie laat ste jaren ik had sedert September 1913 geen vacantie gehad besloot ik eenige weken verlof te vragen. Mijn col lega. de heer Petrof, kwam mij vervangen en ik verliet den 14en Tuli hel hoofd kwartier. Direct na m'ijn aankomst te Tsarskoie- Selo liet de keizerin mij ontbieden en ik had een lang gesprek met haar, waarin ik trachtte haar de ernstige bezwaren bloot te leggen, die voor Alexis Nico laievitch voortvloeiden uit zijn langdu rig verblijf aan het front. Zij ontwoord- de, dat de keizer en zij zich daarvan wel rekenschap gaven, maai* dat zij meenden, dat het toch de vborkeur verdiénde,, oogenblikkelijk het onderricht van hun zoen op te offeren, zelfs op gevaar af dat zijn gezondheid onder dit leven leed. dan hem het voordeel te önthouden, dat aan den anderen kant het gevolg was van zijn verblijf te Mohilef. Zij zeide met een openhartigheid, die mij verbaas de, dat de keizer "Zelf zoozeer geleden' had onder zijn aangeboren beschroomd heid en onder het feit, dat hrf steeds buiten allee gehouden bij <Je« p3ot.se- lingén dood van zïjin vader Alexander III. zake van opzettelijk het publiek gelegen heid geien tot hazardspel is veroordeeld! tot f 50 of 50 d. hechtenis. De officier ran justitie is eveneens in hooger beroep gekomen. De officier van justitie 1c .Middelburg is in hooger beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank van 24 Maart j.l., waarbij J. O., 39 jaar, veldarbeider te Axel, is vrijgesproken van de hem ten laste gelegde oplichting. o De ontaarde Moeder. Zooals reeds gisteren in het kort vvei'd gemeld, heeft de behandeling der zaak tégen de 35-jarige vrouw B., geboren C, voor der echtbank alhier een zeer groote belangstelling getrokken: voor het hek waren alle zitplaatsen, ook na het bijzet ten van stoelen, vol en achter het bek moesten de nieuwsgierigen door twee rijksveldwachters ,op een afstand worden gehouden. Ma het voorlezen der gistereu door ons vermelde dagvaarding en enkele andere stukken, waaronder het proces-verbaal betreffende den vervuilden en verwaar loosden toestand, waarin Maria S lontjes- dijk op 23 November op liet politiebureau werd gebracht en over de inrichting dei- woning, waarbij er o. a. op wordt gewe zen, dat in den keider niets aanwezig was dan eierkolenzakken en wat stroo, werd bekl. door den president, mr. Van Bel, .ondervraagd. Zij erkende voor de tweede maal ge huwd te zijn en uit het eerste huwelijk' o. a. het 13-jarig dochtertje, geboren 28 Maart 1908 tc hebben. Zij gat'toe het kind wel eens met de bioote hand te hebben geslagen, maar niet met een of au dei' voorwerp. Zij deed dit omdat het kind dan ondeugend was. De krabben, die het kind had, waren haar door de broer tjes en zusjes toegebracht. De drie won den die hel kind op 23 November had. gai' bekl. toe haar met een pook te heb ben toegebracht, omdat Maria ook toen weer ondeugend was. Nimmer trok zij het meisje bij de haren, z'ij' heeft haar nooil in den kelder la tem slapen, wel eens haai" daarin opgesloten. Ook ontkent zij 't kind ooit zonder eten te hebben gelaten. Op een vraag hoe het kind zoo vervuild kwam, zeide bekl. dat het toch iederen Zondag in het bad ging. De wond op de rechterhand h,ad het kind zich zelf toegebracht. Dc eerste getuige, C. J. Hendrik- zoo slecht voorbereid geweest voor zijn taak als regeerend vorst, dat hij zichh zelf beloofd had vóór alles die fouten in de opvoeding van zijn zoon te vermij den. Ik begreep, dat ik stuitte op een onwan kei baai" besluit van keizer en kei zerin en dat het mlij niet gelukken zou daarin wijzigingen aan te brengen: toefc. kwamen wij overeen, dat de lessen Van.' Alexis Nicolaievitch in September meer geregeld zouden worden hervat en dat ik er op rekenen kon in mijn arbeid ge steund tc zullen worden. (Wordt vervolgd). ri Ik ben er op1 gesteld, hier een klein voorval mee te deelen, dat plaats greep in het begin van de lente, tij dens een kort verblijf van den keizer te Tsarskoie-Selo tusschen zijn reizen naar het front. Het loont duidelijk de gevoe lens van den keizer tegenover Duitsch- land, welke gevoelens hij zijn zoon wensehte in te prenlen. De tsarevitch speelde dien dag in ,'t park, waar zich ook de keizerin en de groot-vorstinnen, bevonden.. Hij sloop achter de jongste prinses, zonder dat zij het bemerkte, en wierp haar onverhoeds een groote» sneeuwbal vlak in den rug. Zijn rader die van verre 't tooneel had gadege slagen, riep hem tot zich en beknorde hem ernstig: „Schaam je Alexis! Je hebt ie gedragen als een Duitsher; Iemand, die rich niet verdedigt, van achter aan vallen, dat is verachtelijk en laf, lafif dat aan de Duitschers overf"

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1