EESCH ïïo. 82. m Uil Vlistingeo. If>r>e Jaargams Bij1 dit nummer behoort een Bijvoegsel KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting van Woensdag. Misschien dat de Eerste Kamer de door haar zelf geconstateerde onverschilr ligheid van het publiek in de Grondwetsj- herziening doet verdwijiaen door den aan val dien zij blijkbaar onderneemt tegen eenige dier voorstellen.. Wat in het af delingsverslag reeds merkbaar was van baar afkeer, werd gister bevestigd bij de openbare behandeling.. Het is zeker wel opmerkelijk dat dit college, juist nu er meermalen over haar overbodigheid is gesproken, zich- zoozeer doet gelden: eerst bij' de pensioenwetten, toen bij de Indische tariefwet, en nu bij1 de Grondwetsherziening. De voornaamste punten van verzet be treffen: 1 1 1 de invoering van evenredige vertegen woordiging bij bij de verkiezing] van do leden der Eerste Kamer; de terugbrenging van den zittingsduur va» 9 op 4 jaar; de verhooging' der vergoeding en de yensionneering van de Tweede Kamer leden; de twee-jaaiiijksehe begrooting; en de ontbiodingsmogelijkheid der Pro vinciale Staten. Natuurlijk staan de tegenstanders niet op al die punten schouder aan schouder, en er is nog niet uit te maken of er een meerderheid is tegen een dier voorstel len, maar de kans daartoe bestaat. Gister heeft de heer De Vos Van' Ste e n w ij k opi bijna al die onderwer pen aan afwijzende houding der Chr. Hist, leden aangekondigd. Dat zijn er 4. In hoever deh eer Van Lanscbot sprak namens andere der 18 katholieke leden, zei hij er niet bij1. Zijn bezwaren betroffen voornamelijk de ontbinding van Eerste Kamer en Prov. Stalen; de verhooging van de vergoeding der Tweede Kamerleden had wel geens zins zijn instemming, maar hij zou voorstemmen, hoeveel moeite hem' dal ook kost. Wanneer de Tweede Kamer, 200 zei hij, in dezen tijd van financieele malaise haar waardigheid wil neerhalen! door zich zelf salaris verhooging boe te kennen, dan moet zij zelf daarvoor maai de verantwoordelijkheid dragen. De heer v. d. F e 11 z (1.) had vooral ernstige bezwaren Legen de salarisver- hooging, de pensionineering en de 2- jaarlijksche begrooting. Alleen de heer Afliiema (a.r.) liet, zooal geen woord van geestdrift, dan toch genoemde vraagstukken zullen, moeten Oranjëbond aangeboden Oranjevlag, ter- worden opgelost. Dit is indien het eer- j wijl van andere openbare gebouwen de ste gelukt niet zoo geheel zeker. Daarom driekleur wijst op de herdenking van is er ook reden tot bezorgdheid ©n tat.de bevrijding der stad van de Spaansche critiek. Te meer daar Amerika aan de conferentie niet zal deelnemen. Doch hiertegenover staan toch ook beschou wingen. In de eerste plaats het feit dat de conferentie gehouden wordt, waaruit een nieuw besef, een nieuw gevoel van algemeene overtuiging, dat de haaiden lOverheersching, door de watergeuzen. Gisteravond heeft te V1 i s' s i n g e n een matig bezocht concert plaats gehad ten bate van Hongerend Rusland. De medewerkenden, mevr. L. "Kuiter—Non- hebei, zang, de heer J. Kuiler piano en dienen te worden ineengeslagen tot een j de heer A. v. Kesteren, fluit, hadlden al- gemeenschappelijke actie, 'tot een objec- j len een welverdiend "applaus in ontvangst tief beraad. Indien slechts wordt bereikt te nemen, terwijl aan het slot van den een "herstel van het onderling vertrou wen, dan reeds zal een positief resul taat bereikt zijn.. De NederLandsche dele gatie vergeet echter niet dat zij zich be geeft in de richting van een vraagteeken. Zooals men ziet, heeft de Minister eigenlijk'.üiets gezegd. De Kamer had dat spoedig in de gaten, en menigeen had zichtbaar plezier in de handigheid waarmee de Minister zich onthield van eenige bindende verklaring;. En toen hij1 eindelijk er nog aan toevoegde, dat hij ook had gesproken namens den Minister van Landbouw barstte de Kamer in luid ge lach uit. De heer, v. Ravesteijn verklaarde zich niet bevredigd. Deze Minister heeft, aldus spr., nog nooit iets positiefs medegedeeld. Spr. heeft uit die rede van den Minister geconcludeerd, dat Neder land mede van plan is een passieve rol te spelen ook op; de komende qonferenr tie. fc Spr. diende een motie in waarin als het oordeel van üe Kamer wordt uitge sproken dat zoo spoedig mogelijk de han delsbetrekkingen met Rusland moeten worden hervat en het vredesverdrag van Versailles aan een herziening moet wor den onderworpen en waarin de regee ring wordt uilgenoodigld in dezen zin werkzaam te zijn. De heer Troelstra ziet geen heil in moties die de regeering aan een be paalde opdracht binden. De dieleg|atie„moet ongepraejudiceerd naar Genua gaan. Wel was spr. liet met den heer v Ravesteyn eens, dat niet genoeg voeling1 met de Ka mer is gehouden. De heer Troelstra kwam voorts' jop te gen het systeem van nationale vernede ring en uitputting der economische draag kracht van DuitschLand. De Duitsche re geering is voor een onmogelijke laak ge steld en het moet verwonderen dal er nog mannen zijn, die de verantwoordelijk- heid van de regeering op zich te nemen wagen. Door kapitalistische winzucht en klasse-egoïsme is het, aldus ,spr., niet mogelijk uit de huidige impasse te ko men. Spr. meent dat oe Kamer in de voor avond de heer M, Laemoes> waarne men:! burgemeester, zeker de tolk was van de aanwezigen, toen hij de mede werkenden dank bracht vo,or hun alzoq geboden steun aan Rusland ëh voor; hun mooie zang en muziek'. Uit iWiftlchlecen. De vereeniging voor Christelijke wijkverpleging te Souburg hield Maan dagavond in „Rehoboth" een topenbare vergadering'. In zijn openingswoord stel de de voorzitter ids. van Willemswaard in 't licht, dat het ideaal een zelfsta» dige eigene afdeeling' te hebben, nog niet verwezenlijkt is, maar de vereeni ging nog altijd een sub-comité is van de afd. Vlissingen. Hierna liet 111eat. Plugig'e in haar te rugblik" uitkomen de vele, vooral finan cieele moeilijkheden, die zijn doorge maakt, en gaf de vergadering' een over zicht van het vele werk door de diaco nessen in deze gemeente verricht. In 1921 werden door de zusters uit Vlis singen 325 bezoeken afgelegd. Het le dental der vereeniging is thans 351. Het verslag van den penningmeester gaf een goed slot aan van f51.96. Hierna sprak ds. v. Will eins waiard over „Waarom Christelijke wijkverpleging". HET MIDDELBURGSCIÏ MUZIEKKORPS Gisterenavond liield de Vereeniging hel Middelburgsch Muziekkorps liare jaarver gadering. onder voorzitterschap van den heer K. van Schouwen. Door den secretaris, den heer P. L'u- teijn ,werd het jaarverslag uitgebracht waarin hij er (op wijst, dat dit verslag hiel overal even blijmoedig lean zijn. Wel is dit het gevial ten opzichte van! de prestatie van het korps in het afgeloo- pen jaar, een groote reeks concerten n.i. 49, waaronder een te Hulst, wer den gegeven, dit mlaakt do vereeniging niet veel rijker, maar klomt ten gtoede aan den naam1 van het korps, door dje uitstekende wijze waarop deze concer ten van stapel liepen. De werkende le den hebben wel voordeel van het aantal concerten en hebben dan ook een aan zienlijk bedrag aan ooncerfgeiden ont vangen. Een woord van lof brengt de se cretaris aan den directeur en dje werken de leden viour de inspanning die zij zich hebben getroost om zoioals in de landbouwweek dag in djag uit met een behoorlijk uitgevoerd programma voor den dag te komen. Het aantal muziekstukken, dat op de concerten werd uitgevoerd bedroeg 110, waaronder 26 nieuwe. Het aantal repe tities bedroeg 66. De sterkte vian het kiolrps bedroeg ge durende 'den zomer 40 personen, maar is> na dien tijd gedjaald en bedroeg op 31 December '38 personen, n.l. 1 directeur 1 onderkapelmeester, 35 muzikanten en een bode. Het aantal leerlingten van den oplei dingscursus bedroeg 10, waarvan intus- scben 2 wegens voldoende bekwaamheid als muzikant werden aangesteld. De di recteur is maar weinig te spreken over de vorderingen die donreengenomen maar middelmatig waren. De secretaris wijst er op dat de laatste - Voordat de zomertijd n(0lg was in- Neerslagen steeds van een batig saldo. h/11* ralzonind ftiau/oriiqn niiaoi' tl ii tl q hip- een woord van verdediging hooren spe- bereiding van de conferentie had moeten ciaal van de evenr. verlegenw* van de j worden gekend. Hij wijst op>Ue voortgezet- Eerste Kamer. Maar ook hij meende dat te oorlogspolitiek van Frankrijk en België de ontbinding der Prov. Staten niet in;tegenover Duitschland. deze herziening thuis behoort, en de] Ook de heer Kolt hek meende, dat terugwerkende kracht van de pension- de Minister de Kamer had moeten raad- neering achtte hij moeilijk verdedigbaar. plegen over de agenda, waarop de Mi- Hij zou echter daar niet tegen stemmen, n i s t e r vroeg wat er van terecht zou snaar wel reserveerde hij zijn stem voortkomen als er in alle parlementen naar hoofdstuk 4. dat recept werd gehandeld'. 0 Vermeld zij nog dat de heer Mar- T we ede Kamer. j chant zich tegen de motie verklaarde, Zitting van Woensdag, j waarover heden gestemd zal worden Niet minder dan 17 vragen had de heerf v. R a v e s t e ij n aan den Minister van j Buitent. Zaken gesteld in zijn interpel latie over dé Conferentie van. Genua, waar bij hij vooral over de nio.udj.ng ten opzichte van Rusland uitweidde. We zullen ons bepalen tot een over zicht van het antwoord van Minister v. Xarnebeek. gevoerd, was bij het college van B. en Wi. te W e s t k a p e 11 e een adres ingtekor men, voorzien van ruim' 400 handteeke- ningen, waarin het dagelijksch bestuur verzocht werd bij de invoering van den zomertijd, de schooltijden ie dpen aan vangen 's morgens om tien uur en 's mid dags om twee uur. Als motief werd aangegeven', diat de belangen van den landbouwenden stand meebrachten den ouden tijd te volgen, maar dan vond men het gewenscht, dat de schooltijden ook geregeld werden naai den ouden tijd, daar dit anders in de huishoudingen tot moeilijkheden aanlei ding zou geven. Ten deele werd aan het verzoek idler der rekening gewagen, maar nu na be gonnen te zijn met een batig saldo' van f 412.96, eindigt men met epn tekort vian f 256.74i/3) over '1921 dus feitelijk een tekort van f 669.70i/2, Het is niet m'akkelijk de oorzaak daar van op te sporen ,het bestuur is voor zich zelf overtuigd ,dat alles zoo zuinig mogelijk wordt beheerd. Het bedrag der contributiën zon veel en veel honger zijn als allen, die komen genieten van van de muziek van het corps, ook wer kelijk hun penningske wilden offeren^ .om het Middelburgsch Muziekkorps, dat toch zin© zachtjes aan een onafscheidelijk deel is geworden van die Middelburg- sche samenleving, in stand te houden. requestranten voldaan. De schooltijden ?et bestuur koestert echter hoop, dat werden met een half uur verlaat. Doch 'aet <8etal contribuanten zal toenemen wat blijkt nu? Dat men zich over 't algtemeen niet aan den ouden tijd houdt. Algemeen werden nu dezer dlagten klachten gehoord, vooral van moeders, en, als daardoor de inkomsten vermeer deren, hoopt zij, mede djpior een scherp gestelde begrooting in staat te zijn, hef nadeelige slot te boven te komen en in 1922 de twee einden te kunnen vereeni gen. n n t* PLAATSELIJKE POLITIE EN DE ARBEIDSWET. De minister van Binnenlandsche Zaken De veelheid van de agendapunten voor' heeft in een rondschrijven aan de Com- de conferentie te Genua, zoo zei deze. missarissen der Koningin een klacht van teekeningen onder vele verzoekschriften was aan de regeering niet ontgaan; zij den Minister van Arbeid overgebracht geplaatst? heeft daarom in het belang van de con- betreffende de geringe meewerking door' ferenlie zelf en voor éen goede voor- de ambtenaren der gemeentepolitie bij bereiding daartoe nadere inlichtingen ver- het naleven der sociale wetten, in het bij' zocht, doch deze lot heden niet beko/-zonder de Arbeidswet, men. Om twee vraagstukken zal het te! b*e minister meent dat de gemeente- over het groot ongerief dat men in de'p" vprslajfl, ,_ei huishoudingen heeft doordat de school ar een half ,,„r later hefflnn öe secretaris overtuigd te zijn, diat Mid n n s delb'urgs bevolking zijn korps niet in den Deze week hebben nu B. en Wr na i S i 1 u ..I steek zou laten. Ze kunnen het eenvmi- o verleg met den inspecteur van het lager „e d als ze ziin onderwijs, besloten, om te beginnen Don-T11ft meer. mis^fni gewenn ais ze zijn j j a lean de mooie uitgevoerde muziek op derdag a.s. de schoolHjdten weder in over-1 Abdij. °en andere oancerten. eenstemming te brengen met den zomer- Na dank'^n jen secretaris voor zijn a 1 verslag ,werd dioor die commissie lot het Op de bijz. school xs mtentop verlangen;an de rekening van den dei ouders reeds eenige dagen gteteden nini,meeste den heer j. R. Domenie, terug gekomen op het neslmt om de fc(ij mlQnde van den heer L. J. Mes, gead- schooltijden later te doen aanvangen en ^Jseerd tot ,oedkeuring van rekening gaat men ook daar thans weder met den lke eet^ eindcijfe^ aan^jst vaa zomertijd mee tf 11.212.061/2 met bovengenoemd kwaad Vraag: wordt dikwijls me te veel waar- van f 2S6.74i/2, onder dankbetuiging de gehecht aan bet groot aantal hand- vfi|f>r het keurig Vn accuraat beheer. Overgordijnen in diverse stoffen als BIBS, LAKEN, PLUSHETTE worden geheel compleet geplaatst. (Ingez. Medl^ H B Mzijn 'amorgens, en 'levends moeten z ngen of een zede- H H voeting houden, is niet zoo M «S gemakkelijk, wanneer men in den loop van den lag niet zoo nu en dan een LëkeroUPastille in den mond steekt. Ovecsl .verk djgbaar A EL 0-50 per «loos. tf. (Ingtez. Bis lüspaassnde hoest is voor Uw borst en longen nadeelig. Grijp in voor het te laat is. Maakt de vastzittende slijm gemakkelijk en zonder pijn los, neemt de kriebelingen uit Uw keel weg. Dit doen velen en terecht met de bekende, verzachtende ABDIJSmOOP. (Ingez. Med./ Jk< P.'S HSUSMFU m>t vrnch en 0E FUME PMSGHPIIöDIfIG, (Ingez. Med.) De voorzit Ier sloot zich bij dien dank aan en zeide, dat niet precies te zeggen is, waar het, kwaad slot een gevolg van is, Uit Z ui d-B eveland er zijn verschillende redenen alshet In allen eenvoud had gistérmiddlalg! zegeltjes plakken voor den vasten fluitist, te Ka pel le de Ier a rde bestelling auteurswet, hooige kosten van bind- en plaats van het stoffelijk overschot van drukwerk. Het tekort was ook oorzaak, TLZ t reconstructie van Johto jemM"agaan of de wijten den heer J. C- A. Huvers, in leven dal dit jaar het contribuanten oonceff't lie kwestie van Rusland, arbe dregeling aangegeven op de ar- o(aris a!daar achterwege moest blijven. Met succes Veie vraagstukken komen lnerom heen beidshjsl wordt nageleefd, evenals het Allercerst werd het woord .gevoerd wordt er nu weer propaganda gemaakt I door den heer A. van der Have, die den vwor nieuwe leden. Er gingen 500 cir- overledene schetste als een heminnelij- cuLaires uit, tot nu toe zijn er 200 op- i ke persoonlijktieid, die velen met raad gehaald en die brachten een verhooiging te staan, zoo het geldwezen, de valuta-verbod van kinderarbeid, kwestie, de crediel-verleening. de vrij-1 making van het handels- en transport-' verkeer enz. De Nederlandsr.he regee-1 ring neemt tevens deel aan bet overleg voor de coiilerenlje niet met de bedoeri h ivc7 pul iur.iu, utc vtrieil i1icjl 1 cul'u ig^iictaia 611 u16 u'l 116111611 6611 v61 illUIUjglUig' NEUTRAAL BLOK .MIDDENSTAND, 'en daad belangeloos bijstond. Spr. her- der contributies van f 110, waarvan vele ^.cuncuiet mei c.e neooers Het hoofdbestuur van het „Neutraal'!"ne^de den steun die hij is geweest van 50 cent. Hng om groepeeringen te verkriLn dt i Blok aller Middenstanders", heeft een h!j 0P^hting van het coop, electri- j Bq de behandeling; dpr begrooting voor aan den oorlogstijd doen denken en nieuw manifest met verkiezingsprogramma af- Cit^sbRed"jf- >- 92~ 2eide de TOcratter mmd|er concer- leed over Europa zouden brenL, w j gekondigd. De programma-punten betref Dr. Butter uit Kampen wees op trouweten te verwachten dan verleden jaar. Wat het Russische vraagstuk betreit meent de fen bezuiniging, ontwapening, handels- vriendschapsbanden I betreft de abonnementsconcerten, deze, regeeering dat uit de agenda voor de con-1 onderwijs, handelsrechtbanken, herzie-' Schmidt wijdde in ute eerste zouden kunnen worden uitgebreid, in i'erentie te Genua af le leiden valt dial nniS mciale wetgeving, beperking staats Plaats een woo d Is vriend van den aantal als velen, die tot nu toe lid war men unaniem de overturning heelt dat bemoeiing, opschorting tabakswet, hev-or. övcr'e n,e en wees als predikant op het ren van den ilieeluin ,zich abolineer- het Russische vraagstuk colfeclief moet Bering particuliere woningbouw, en2. moeten sterven en danoen op deze concerten. -,i„ i l 1 0 uuiii/uuci moei 0 F.f»n hrop-rlpir van fipn n.vprlpjHiatia d^nlr- Ha Ahirlnp.n.npprlpn lrirnufpn tIp vprppni- worden behandeld. Er nullen vele eischen moeten worden gesteld. Men zal, eer men zaken met Rusland zal kunnen doen, in dal land moeten hebben rechtszekerheid erkenning van verplichtingen en behoor lijke rechtspraak. Het zakenleven /al in Rusland mogelijk moeten worden remaakt en njet alleen zal de Russische refeerin" verklaringen dienaangaande moeten doen° doch zij zal moeten bewijzen die verklaf ringen gestand Le kunnen doen. Hel zai ■iet alleen voldoende zijn dat er een aekere stabilisatie in de economische on»- .handigheden worde gebracht. De twee (Jit Slid m ProfiocSe, Uit Middelburg. Eén broeder van den overledene dank te voor de deelneming. De belangstelling was groot. Verschil lende kransen dekten de baar. 0li soiien bereid zullen zijn te helpen eb zij, die van de concerten genieten, gaar ne een kleinigheid daarviopr zullen af zonderen. De voorzitter wees er verder op, dat dat zoo noodig het legaat-Tak bestemd! voor aankoop van muziekinstrumenten zou kunnen worden aangesproken, maar men geeft er de voorkeur aan alleen de rente te blijven gebruiken. De kosten van den fluitist Samethini zijn niet na te laten, de opf.-cursus is noodig omdat oudere 'het korps verlaten, er er dan toch nieuwe jonge krachten mioeten zijn. De begrooting sluitend in ontvang en uitgaaf met f 8970, werd goedgekeurd. Men zal trachten rond te' komen, en ook de prijzen der concer ten iets verhoogen vooral daar er vier, muzikanten, tot nu toe leerlingen, bij zijn! gekomen. Tol bestuurslid werd bij acclamab'o herkozen de heer L. Leijdesdo*ff. Bij de rondvraag bracht de beer U. J. Mes de vraag ter sprake of er niet eenige meerdere medewerking van het korps is te krijlgen in gevallen als waarvan! spr. hoorde n.l.. in de landbouwweek toen de burjgemeester een concert op de Markt wilde aanbieden inplaats van het Molenwater en de leden dit niet wil den. De heer Van Schouwen zeide, diat ook deze kwestie in den boezem van het bestuur besproken is, men meent daè het korps mede moet werken ter ver krijging van de volle synlpathie der bur gerij. Nu weei' is er een dergelijke kwes tie. Het comité tot behoud van helt gar nizoen wil dit bij terugkeer eenigszins fcesiolijk inhalen en heeft ook gevraagd of het korps mede wil gaan desoldaten! af te halen. Nu heeft het bestuur wel den' wc-nsch naar voren gebracht ,dal de le den van het korps dit zullen aanbieden, om ook eens een blijk hunnerzijds te geven van waardeering voor den ijver, van het comité ,wat zeker, een goeden; indiuk zou maken bij het publiek, of schoon de meeste muzikanten persoon- i lijk zeggen dit wel te willen doen komt cr een ontwijkend antwoord ,djt heeft spr. teleurgesteld. Spr. hoopt dat de wenschelijkheid der medewerking! nog zal worden begrepen. Uit Tholen. In de vergadering van den dijkraad Het carrillon van de Lange Jan te S ch e r p e n i s sie, gehouden den 4 bracht ons heden de nationale herden-1 April, werd besloten tot heffing van een dagochtend uitvoeringen te kunnen king in herinnering door een reeks volks- dijkgesch. v f 23792 28 v. '22—'23-en geen 1 ven. De Abdijconcerten kosten de vereeni 'ging iedere keer ongeveer f 50 en nu is er voor dit jaar slechts een op de begroo- tinig uitgetrokken. Het bestuur sdeR zich viooir te trachten door het houden van een collecte aan de drie poorlen van die Abdij de gelden voor meetxfcre, van deze dooR zoovel en op hoogen prijs gestelde Zon- liederen. Van den St. Jacobs toren te Vlisc bijdragen te heffen van de bijdragende 1 Uit voora%edane toezegging en ook polders Poortvliet en „De Houwer". De op de vergadering bleek ,d(at reeds en- begrooting werd vastpestela in ontvang kele personen bereid zijn zich met die en uitgaaf op f29854,58, met een post «ollecte te belasten, terwijl men ver- lingen wappert heden de door denjvoor onvoorziene uitgaven van f 4780.16®.,jtrouwde djat zoo nopdjig nog andere per- KERKNIEUWS. Wij verwijden Haar eene in dit numf- mer voorkomende advertentie belreffende| de aanstaande Zalerdjag Alhier lang!» de huizen te houden collecte ten behoeve van het „Algemeen fonds voor vrijzinnig^ godsdienstige doeleinden" der Ver, va* Vrijz. Hervormden, Dit fondis is bestenul voor die uitgaven, welke uit de gewone middelen der vereeniging niet kunnen worden bestreden en voorts voor al heh geen met het doel der Vereeniging in YO*k

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1