Fa Uil Ïlï160 rin tra UHRD Dinsdag 4 ApMl 1911, Ï68* Jaargaaf aj.; H i 0 d e I a o d A. J. P.'s EIE1FÜDDING DE FIJNE PAASCHPUDDING. mm- Se. 80 «NDUIDELIJKE PUBLICATIE. In de Staatscourant van gisteravond komt een beschikking van den Minister van Justitie voor, die wellicht van veel belang is voor de grensbewoners in Zeeuwsch-Vlaanderen. Ma,ar zooals het in Üe Staatscourant staat,1 zal het hen niet veel wijzer maken. Het betreft het bewakingsvoorschrift van de wet van Jan. '20, houdende voor zieningen inzake de grensbewakingl. En nu worden in verschillende artikelen van dat voorschrift veranderingen aangekon digd, maar zonder dat de beteekenis wordt duidelijk gemaakt van wat nu eigen lijk veranderd wordt, tenzij men over die Staatscourant van een of anderen dag van '21 beschikt, waafin dat voorschrift van 21 Februari '21 is vermeld, wat wel taj geen enkelen grensbewoner het ge val zal zijn. Een Staatsblad, dat zou nog wel gaan. Maar een Staatscourant van een jaar te rug? [i We lezen nu dat art. 4 vervalt. Wat daarin stond wordt niet gemeld. Voorts wordt in art. 5 inplaats van „ter breedte aan 300 meter welke zich langs de land grenzen des rijks uitstrekt van Nieuw Sta- tenzijl ('gem. Beerta) tot Cadzaud", gele zen „ter breedte van 300 M. enz van Nieuw Statenzijl tot grenspaal 198 (gem. Vaals). Dat beteekent dus, dat voor de gehee- le Zuidgrens van Limburg, Brabant en Zeeland iets ien opzichte van de grens strook niet meer geldt. Maar waf er niet meer geldt, weten we niet. We lezen verder dat een niet nader ge noemd verbod in zekere gevallen niet van toepassing is, en eindelijk wordt oijs njojg verteld, dat het gestelde onder a. van artikel 7 eerste lid (den lezer al even onbekend) wordt gelezen als volgt. En dan krijgt men een opsomming van kunst en waterwegen, waaronder verscheidene in Zeeuwsch-Vlaanlderen. Maar wat er nu voor nieuws voor die wegen g|eldt, daar moeten de betrokkenen mar raden. Ze moeten er zich maar op voorberei den, dat het nieuwe zal ingevoerd worden met ingang van 22 April. Want dan treedt al dat onbekende in werking. Zou men aan de departementen niet een beetje moeite kunnen doen, om bij zulk een publicatie ook het publiek in te lichten, dat èr dan toch vermoedelijk ook wel eenig belang bij zal hebben? Uit Middelburg. De héér tor. H. Doorenbos, gemeen te-ontvanger alhier, heeft eervol ontslag als zoodanig1 aangevraagd wegens zijn be noeming tot secretaris van de "Kamer van Koophandel vóór de Zeeuwsche eilan den. Met ingjang van 1 April is alhier een afdeeling opgericht van aea Alg. Mili Pensioenhond, welke bond ten doel heeft door het maken van propaganda bij |de Regeering en Kamers verbetering te ver krijgen in het Lot der o,ude militairen, door verhooging der pensioenen, speciaal voor de oudjes Irndier hen, die met hun lage pensioenen een kommervol bestaan lijden. Het bestuur werd als' volgt samenge steld: J. Kanon, voorzitter, J* Hoekstra penningmeester, J. Yerhage secretaris, Ws, L. van de Putte Jr. en A. M. Louis, com missarissen. Uit Wia 1 c h!e r e n. Vrijdagavond' vergaderde de raad van Am etóuiden ouder voorzitter schap van den heer H. G. Horninge. IngekoPtón Was een' verzoek van den heer I. Buijs om' verhooging v,a'n salaris voor havenmeester; in handen van B. en WL om advies. Een verzoek van dien "heer J. L. de Troïj'e om) ïle bemanteling der begraafplaats, gedurende 2 jaar te be boeren en daarna met gras te bezaaien werd ingewilligd. Bericht was ontvangen van den Com" missaris der Koningin dat de gemeente 331/s procent rnbet bijdragen inden steun welke verleend is aan de visschersl. Vastgesteld werd het voorschot, be doeld bij art. 101 der lager onderwijswet ten behoeve der bijzondere School. Ook' werd vastgesteld een vergoeding, bedoeld bij' art.. 102 der lager ondérwijiswet ten' behoeve van voornoemde school over 1921. Verzoeken van de he eren L. Aar- noudse, P. de Nooijer en J. D. Kouse-ma" ker, tot het verkrijgen van gemeente grond in erfpacht, werden ingewilligd op de bekende voorwaarden a 6 cent per M2.. Vastgesteld Werd de gewijzigde ver-r ordening als bedoeld bij1 art. 178 der gemeentewet. Ook werd vastgesteld de verordening) opi de heffing en invordering der .hon denbelasting. Een voorstel van B. en Wi. om1 14 da gen verloftijd beschikbaar te stellen in het tijdvak van 1 tot 28 September voor landarbeid tengevolge der nieuwe leer plichtwet werd verworpen. De heer Wi. F. Th. van der Bijl stelde voor om' den verloftijd in twee termijnen te doen plaats hebben en wel van 15 Juni tot 1 Juli en van 15—30 September, hetwelk in de eerstvolgende vergadering in stem ming gebracht aal worden maar d'aaromi- trent eerst den inspecteur van het la ger onderwijs zal zijn gehoord. j Besloten werd Ged. Staten te advisee- lis-me ren bestaande 3e alinea van het sub 2b der geldende regeling voor salaris Samengaan1 van van burgemeester en secretaris te hand- Kat hollieken en' haven. Overigens bestonden geen foeden- S o c.-d einderaten kingen tegen de vastgestelde wijziging der Naar aanleiding van wat dezer dagen regeling, baron Van Wijnbergen in De Tijd heeft - Aan den heer F. Blok werd'wegens ver- geschreven over het niet samengaan trek ontslag verleend als dijkgraaf van van de Katholieken met de sociaal-demo- den Molenpolder, en in dienst plaats eraten, stelt de heer Ferd. Wierdels, wet-i werd met ag. ste. benoemd de neer H, houder van Amsterdam, in dat blad -de G. Horninge. vraagI Thans kwam! ter tafel het torenp-lan. „Bestaat niet de mogelijkheid; dat ngf jye ge-m.-bouwmeester lichtte den raad de stembus, in het eind', als alle andere hieromtrent in. Na heel wat besprekingen NEDERLAND EN BELGIË. Naar de redacteur le Brussel der Msb'. bericht, melden verschillende Belgische bladen, dat de besprekingen, welke te Luzern tusschen de ministers Jasfpar en van Karaebeek over de Nederlandsclr- Belgische kwestie waren begonnen, te Genua zullen worden voortgezët. Uit Z u id -B e v e i a n «L Benoemd tot opzichter pij de ge meentewerken te G o e s, de heer H. Ver beek, thans tijdelijk opzichter bij de ge meentewerken te Ede (Gld.) Te Iv a p e I i e (Z.-Beveland) is top 43-jarigen leeftijd overlenèn d!e lieer J. C. A. Huvers, sedert 1914 notaris aldaar. Uit Sóholive«-Dui v e 1 a n d. In de Vrijdagavond te Br ui nis se gehouden gemeenteraadsvergadering' werd besloten een stukje grond in den Sto-of- polder aan het Rijk te verkoppen vtojor f 100. Op een verzoek van den burge meester van Zierikzee om een bijdrage per inwoner in dè kosten voor het .uit diepen der haven te Zierikzee, werd af wijzend beschikt. Aan de afd. Bruinisse van den Chr. ZeeHedehhond zal voor het houden van vergaderingen een lokaal in de openbare lagere school gratis1 beschikbaar gesteld1 worden. Voor tie verbouwing der Christelijke school werd een geldleening aangegaan van f 15000 a 6 pCt. ia obligatiën. van f 25, met jaaiiijksché alloissingfen van f 750. Besloten wordt dé door het be stuur der Chr. school te' storten waar borgsom a f 2300 te belegden in 3 pCt. inschrijvingen op bet grootboek. De vaststelling! vian een instructie voor den keuringsveearts, hoofd van dienst, wordt aangehouden in verband inet een nadere bespreking over het salaris. iO; Uit Tihlo-le;n. Bij Kon. besluit is aan D. Op-ree. nachtwacht in dienst der gemeente Scherpenisse, de eere-medaille in brons, verbonden aan de orde van Or-au- je-Nassau, toegekend. In -de raadsvengagering- van Poort vliet -op 31 Maart werd o. at mede gedeeld een schrijven van Ged. Staten waaruit blijkt, dat de uitkeering aan dieze gemeente ingevolge de wet van 24 Mei 1847 (Stbl. no-. 56) o-ver 1921 is ver hoogd met f 1105.27. Van Ged. Staten was ontvangen een ontwerp van een vergunning voor de Op wekking en levering van electrischen stroom doior de N. V. P. Z. E. M. Be sloten werd aan voormeld college mede te deelen dat tegten de verschillende in het ontwerp voorkomende öepalingen -geen bedenkingen bestaan, oehalve te gen de zinsnede, vervat in art. 4, waar in bepaald is, dat in het binnen een jaar na het verleenen der concessie aan de P. Z- E. M. over te leggen plan moet worden medege-geeld, welk deel der wér ken door de concessionarissen zal wor den ten uitvoer gebracht. Gevreesd wordt dat -ook hierin verwachtingen worden ge wekt,, waarvan de verwerkelijking', Waar naar met spanning wordt uitgezien, zich Lang zal doen wachten. Vervolgens worden vastgesteld instruc ties voor den keuringsveearts, hoofd van dienst en voor den hulpkeurmeester. Na geheime zitting werd liet aanvul lingskohier van den H. O. over de maan den Januari tot en met April 1922 vast gesteld tot een bedrag van f 8094.77 en een 2e suppletoir kohier tot een bedrag van f 7O.5Ó1/2 De vergadering werd' gesloten, nadat die voorzitter aan den hjeer J. M. van Sor- ge heeft medegedeeld, dlat de inwoners niet gedwongen zullen worden aan de waterleiding aan te sluiten en dat de H. O. niet verhoogd zal worden tot betaling gereedheid gebrachte Beursgebouw alhier de Middelburgsche II, B. S. club „Rhe- torica" met welwillende medewerking van het Rhetoriqa-slrijkje een op-voering van het blijspel „'Het Zangersfeest" van "G, v,an Moser. De belangstelling, voor de uitvoering was bijzonder groot, zoo grjoiot, dat een 60-lal belangstellenden onverrichter zake huiswaarts moesten keeren, wijl er geen plaats meer te verkrijgen was. i De bijeenkomst werd geopend dooi den heer L. A. Scheuk, thans te ,t>ostr burg woonachtig, die in welgekozen w,oor den jets uit de geschiedenis der club mededeelde; alle aanwezigen het welkom toeriep en daarop, het woord verleende; aan de gasten. Er kan dadelijk geconstateerd worden dat de uitvoering uitstekend is geslaagd; het stuk werd vlot gespeeld; allen war ren uitstekend in rol. Het publiek, -dat telken male niet een krachtig applaus de tooneellisten beloonde, en \net de meeste aandacht de handeling volgde, heeft een zeer aangeniaimen avond beleefd-'. Een deel van het succes mag gerust geboekt worden op- reketoinig van het strijkje, dat zich kranig heeft geweerd^ terwijl -ook niet onvermeld mag blijven de eenige declamatie, die gegeven weid en eveneens zeer in den Smaak viel. De directeur der Oostburgsche H. B. S., de heer J. A. Spruijt, was dan ook de tolk van alle aanwezigen toen hij de Middelr burgsche bezoekers dank bracht voor hun mooie sel, voordracht en muziek en daat aan den wensch vastknoopte, dlat ook de gemteente Oostburg spoedig zïj'n H. BI. S.-club tm'oge hebben, welke wensch werd onderstreept door den tegenwoordige» voorzitter van Rhetorica, den heer A. G. van Meerendohk uit Middelburg. HANDELS- EN KANTOORBEDIENDEN. De aldeelingen Middplburg vjan den Alg. Nederl. Bond vhn Handjei's- en Kan toor'bediennen en den Nat. Boud van Handels- en Kantoorbedienden „Mercu- rius" hadden Vrijdjagavond eene openbare vergadering belegd -op d(e bovenzaal van de sociëteit „de Vergoening" ter behan deling van het geen -op het op 12 Maart j.I. te Rotterdam door den voorzitter vhn het Intern. Verbond van Handels- en Kantoorbedienden en Technici, is' mfeeigedeeld over die positie der Duitsche bedienden, in verband met ondernemings raden, den economisch en raad, enz. De voorzitter van de afd. van „Mercu- rius". -de heer J. P. Gilde, heette die niet talrijke aanwezigen welkom, betreurde de geringe -opkomst en zeide, d(at organi satie noodig is om het levenspeil te ver dedigen tegen a.anslagen van die krachtig "©organiseerde patro-ons. De spreker van den avond, dg heer C. RO'tnihn-s Jr., uit Rotterdam ,wees op de aanvallen -op salaris en werktijd. Hét con gres had zijne waarde als actie tegen de reactie, maar ten tweede was er een eenheid tusschen de moderne en neutraal ge-organiseerden te constateeren en dit verheugt spr. zeer. De werkgevers zien liever het in ver schillende vereenigingen gescheiden zijn der werknemers. Dit feit had v-opp spre ker het meeste waarde. Spr. gjaat nii na wat -op het congres is behandeld en deelt ten eerste mede, dal de heer Urbian begon met het ont staan der organisatie in Duitschland. V-oor den oorlog waren zeer velen georganiseerd, miaar de meesten stonden voorradig ruime sorteeriag' Kleedjes worden gaarne op ziekt gezonden. (Ing. Med.) der rente en aflossing van het kapitaal op het standpunt, geen sjtrijd tegen, maar dezer onderneming, daar er een reser- alleen onderhandelingen met d(e patroons vefonds bestaat tot dekking van tekorten, te voeren; daardoor bleven zij achter bij de handarbeiders. Staking was bij de P'.-angeu zu ien hebben gelaaid, ae lei- over de vraag of men een nieuwe spitsin de vergadering' van den gemeen- grootste, de Duitsch Nationale, uitigje- aen-ae Katholieken, door liefde tot het zat plaatsen of de oude Le herstellen ber?teraad te Scherpenisse, gehouden li sloten. Daarnaast stonden twee kleine va er an ge 1 even en om de politiek niet sloten werd met 4 tegen 2 stemmen tot April was afwezig door ongesteldheid diewerkelijke vakvereenigingen. Na oorlo-g over te leveren aan den dood van het par. herstellen; tegen stemden de heeren heer \V. Bijl. jen revolutie stroomden de bedienden malen zelfs ook Franse en v. d. Bijl. De ^em.-lx>uwm. zal Het kohier hondenbelasting voior 1922 naar de beide laatst genoemd^ rer eeni ge e en zal zijn, dat een geschikt ami)te- een plan hierover maken em dit indienen, werd vastgesteld op f 170: dat van den gingen en oio-k de eerst genoemde ventin- naren-kabmet met is samen te stellen Bij de rondvraag vroeg de heer van h. o. van 1 Jan—30 April 1922 pp,derde van richting. gedwongen zullen gevoelen op- aan- der Bijl of er geen bericht meer gedaan f 3640.25. j Door de macht der organisatie en als neme ij e v°orwaarc^n, met algeheele ze- wordt van het meikonderzoek. De hurge- Aan B. en W. werd machtiging ver-1 gevolg van de revolutie, ontstonden d|e - lei. van 1 rechtm;iugen kaUioLieken! meester zal er om- verzoeken aan den leend tot openbare verpachting van bedrijtsraden. De beteekenis is vooral ,ÜC|/ ,eevn sa"leirwerking te aanvaarden keuringsdienst. bouw- en weiland, de gemeente toehehoict- dal de willekeur bijna to-t d,e lonmo&elijk- e reiken van_ een scherp- om-i Ook vroeg van der Bijl of er niets aan rende. heden behoort. Het willekeurig' ontslag, schreven, bepaald doel? Een samenWeF-1 te veranderen valt om- de Zondagsche- Icnbeiaald o-verwerk, komt v-oor den be- r'?"t ii on'ei an^erp omstandigheden postbestelling te laten thuisbezorjgen, f In de Maandag te S t a ve ni s-sedrijfsraad en aan het „baas in eigen huis" o s re i ongewenschl is, ja, die een half daar het voor de inwoners van Kleversh gehouden gemeenteraadsvergadering w©rd is voor den werkgever een einde geko- kerke moeilijk is die aan 't postkantoor een verzoek van de afd. Stavenisse van men. Dit komt. omdat d jaar tevoren verfoeilijk scheen?" Laat ons toch de werkelijkheid doeiï spreken! roept de heer Wierdels uit. Als wij krasse verzekeringen willen ge ven en statige beloften afleggen, moeten moeilijk is die aan 't postkantoor een verzoek van de afd. Stavenisse van men. Dit komt, omdat de bed/ienden heb- af te halen. Besloten werd hieromtrent Schuttevaer om le geraken tot veria- her. gevoeld de kracht dpr organisaties, een schrijven te richten aan den post- ging van kadegelden vo-or enkele land" het brengt een gropter zekerheid in hun directeur. tbouwproducten, ter fina van advies ge- j bestaan. n Ook sprak de heer van dei" Bijl nog steld in handen van B. en Wi. j Als men daarmede nu djen toestand wij ooen e aan d-e raog elij kheitj over den slechten overweg aan de spoor- Vastgesteld werden de vleeschkeuringls- in Nederland mede vergelijkt, dan wijst *fn a Katholieken niet brug. Spreker zag gaarne dat er op aan- verordening en de instructies voor den spr. er o-p hoe de toestand was voor en weer oor er ïg leden in de Kamer zul- j gedrongen werd bij -de S. S. dezen te veearts-h|oofdkte(urmeester en den huljl- tijdens den oorlog en hoe hij nu is. zlJn vertegenwoordiigd en de overige; verbeteren. Verder zag spr. -gaarne dat keurmeester. j V-oor den o-orlo-g waren de bedienden Iwiru-6 harj'Jen door minder dan er een bepaling opgenomen werd in de In verband 'met het onderzoek naar "iets voor bij de handarbeiders ,wat be- 1 nu. dan vijltien misschien; onzepolitieverordening tegen het afsteken van de mogelijkheid van afdamming of over- Ircft hel lo-on, al hadden zij vaak zeer «echtsche crhistelijke politiek hangt ook af van het succes dezer partijen.,. De schrijver maant da!n ook aan tot voorzichtigheid, wanneer in de a.s. aL" vergadering van den Bond van R. K. Kies- ve re en i gingen het voorstel zal worden behandeld, strekkende om "de R. K, Staatspartij zich duidelijk te doen uit' «preken tegen een samengaan van Ka;- ■ïolieken en Sociaal-democraten bf evesi- tueele Kabinetsformatie. vuurwerk op de openbare straat. brugging van de Eendracht, werd besla-1 lange arbeidstijden. De heer a. Schuit vraagt of het niet ten aan de betrokken autoriteiten een Tijdens den oorlog bleven de hand- mogelijk is het Roomsche schpolstraatje verzoek te richten, om al het mogelijke arbeiders op peil door hun organisaties door te trekken nu het toch verlegd met bekwamen spoed tot stand te wil- en werden er stoms beter op. wordt. De héér B. Franse stemde hier- ien brengen, daar de belangen -der eiland}-j Voor vele groepen van bedienden kwa- mede in en zag "het ook gaarne wanneer bewoners een spoedige oplossing dertgr-oo- men geen of geringe verhoogingen, wat. de grond gratis verkregen werd. De bur- te bezwaren van het Thoolsche veerbeteekende een achteruitg|ang. Terecht flioimnoolor Vol At* nOOf* ÏTltfAnn onrort /Jni»-« «./.«/I .,nn nnmn» genieester zal er naaf informeeren. Daarna ging de raad over in ge sier ten vergadering ter behastdiplioig rocbumet! plaatselijke belastingen. t dringend noodig maken. I werd gesproken van de nieuwe armen. o(i j Door het achterstaan bij de handar- Uit Z ee o w« c b-Vi a a h d er e n W. dJ bei-ders kwamen de bedienden na den Men meldt ons uit Oostbiirg: .oorlog tót organisatie, het eenige red- Zptorda^ (1 April) gaf, in bet daartoe ld. middel. Er vrerdi een krachtige actie gje- geen poeders, u»ch j uvuu un i) tabletten, welke vergiften bevatten. Gebruikt voor Uw koest alleen de onschadelijke, be proefde, sljjmoplossende (Inge*. Med.) met vruchten i. (ïngw. voerd cn de iorgdnisaties zaten uiet ötil en brachten ojok igroote verbeteringen- Op de ongeopglaniseerden, vooral z? dj« weer uittraden ruist de plicht de orga nisaties te blijven steunen. Van de dui zenden nieuwe leden, zijd er weer hón derden tlaan loopen. Dit keurt spr. sterk af. Naast de mindere kracht d(er -organisa tie Istond de mindpr gfoede stand der be drijven. B Spr. neemt nu een kijkje bij de werk- fgevers' en geeft toe dat er eenige mjalaise ïs, gezien-, -ook de werkloosheid, maar w'ijst -?p de jgfroote dividenten, -gr-oote Laa- tièmes' en gpoote afschrijvingen op het doode materiaal en groote reserves in de goede jaren en zegt, dat men dan in de eerste plaats mioelen reserveeren vpiar hel levend mlateriaal. Spr. gagl nu de cijfers van de ver schillende instellin-gen 'ha, de Rotterdam se he hankvereeniging maakte in het eer ste half jaar 1921 nog 10 millioen winst, de zeven grootste bankinstellingen maak ten in 1913 18 millioen, en 1920 120 mil lioen winst. De ontvang1- en betaalkas be taalde in 1920 71/2 en in 1921 nog 7 pet. uil. i Spr. gaiat nog' andere cijfers1 van ver schillende maatschappijen na, en meeat, dat het voor die maatschappijen, en bijv. o,ok alle hypotheekbanken, niet zo# slecht is. Het nationaal vermogen wiaS' in 1912— 1913 f 7.478.000.000 en in 1919-1920 f 12.680.000, het aantal milli-onnairs wjCs 650 in 1914'15 en 1150 in 1919-1120. En da-ar tegenover staat een -ongekend agntal werkel-oioze bedienden. De werkloosheid had kunnen voorko men worden bij een goede bedrijfstaktssk der maatschappijen. Naast de werkloosheid staat de loons verlaging in twee vormen: ten eerste door- geen periodieke verhoogingen meer te geven voor meerdere kennis', -dat is eeo. verkapte loonsverlaging. Maar -ook zijn er directe loonsverla gingen ,wat spr. door cijfers aantoont; men zet de bedienden vloor de vraag „slikken of stikken". Een derde vorm is diure krachten ont slaan en er jonge, goedkoope voor ia do plaats nemen. Spr. behandelde nu het vraagstuk van den achturendlaig, een gevolg van zeker* Novemberdagen. Hij kwam voor de handé arbeiders, miaar niet voor de kantoorbe dienden ,en nu komt men reedis met een' verslechtering van 45 urige in 48-urjg* werkweek. Een daarbij wordt nog bepaald', d*f organisaties van werkgevers en werk nemers mogen aanvragen 2500 werkuren" per jaar met een maximum van 11 jraM op één dag. De ongeorganiseerden zullen dlan licht toegeven en daarom- roept spr. allen op gioed toe te zien wat er met de regeling van den werktijd zal gebeuren. Spr. wees ten slotte op de groote voor uitgang van het internationalisme, ook in: de vakbeweging der bedienden, en noemt het een goed gevol-g van den oorlog, dal' het I. v. v. als nummer één op haar programma heeft: „De oorlog aan den •oorlog/' Daarmede zal men verder komen dlam met alle mogelijke conferenties, al heb ben ze ook nog zulke mooie leuzen. Spr. bestrijdt ook nog het kapitalistiscH stelsel en verdedigt daartegenover hel werlen voor het algemeen welzijn eml niet voor de particuliere wind. Met een opwekking tot organisatie ein digde spreker. De heer D. S-anderse voorzitter rtm de afdeeling van den ALg. Bond sloot met opwekking een lot te kopoen voor het Bonds voor het stichten van een T. B. O. vp-or kantoorbedienden en een aansporing

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1