'im J, F, i Binnenland, beste tb ■m*. I#. 79. lSBBff^9KSEWlig5!gRSg!Pf**g***gg!!iSjiSl*3£i!jgggggigj^ Maandag 3 April 1922. £63' JaargM* m dit nummer behoort eon Bijvoegsel. DE BRIELSCHE FEESTEN. Als de Briellenaars den sneeuwbui van vandaag zien, zullen, ze wel dubbel dank baar zijn voor het zonnetje, dat Zaterdag hun feesten begunstigd heeft. Die fees ten zijn schitterend geslaagd, en zijn ge- eens gederailleerd; de wagen stond ver uit de rails en het duurde vrij lang1 voor hij er weer in stond. Van de directie vernamen we dat deze wissel, waarhij reeds meermalen ontspo ringen plaats hadden, na het laatste on geval was gerepareerd in afwachting van de nieuwe wisselstukken van het veel zwaardere z.g. gr.ootestadsprofiel, die be steld zijn en waarvan de toezending ieder «ogenblik verwacht wordt. Wat de oor zaak is van de ontsporing' van gistermor gen, heeft men niet kunnen ontdek ken. Misschien heeft er iets tusschen de heel volgens het programma veriaopen.. Ka de reeds vermelde plechtigheid in jj wisselpunten gezeten. Men heeft er dan de St. Catharinekerk, werd de gedenk-f ook niets aan kunnen doen dan een tafel door de Koningin onthuld en werd! beetje smeren, en daarna is de Iram zeker een cantate uitgevoerd. Vervolgens gingI twintig maal en meer ,over den wissel ge- de Koninklijke familie naar het stadL{ reden zonder dat er iets' gebeurd is. huis. waar de Koningin vain af het bordes? de ontzaglijke menigte toesprak. j ÏJ11 W I e b! e r e n. „Op de geboorteplek onzer on.afhan- j Vrijdag is aan den heer J. Buijs eek keiükheid, zoo zei zij, danken wij, jubelen vol ontslag verleend als gemeenteontvan- wtj over hetgeen uw voorouders violbrachri ger van Arnemuideni, met dankbe- tea, over het blijk van moed en gelooftuiging voor zijn aan de gemeente bewe- vau Vlissingen tot Enkhuizen toe, door j zen diensten. Als zijn opvolger werd door verschillende steden van Holland en Zee- s den raad m. a. st. benoemdj de beer A. land gegeven, over dat beslissende keer.Buijs, die tevens werd benoemld tot bode- punt in onze geschiedenis, waarop ons klerk ter gemeentesecretarie, zelfstandig volksbestaan een aanvang nanï j i Aan dien vrijheidszin heeft de Vader des] De campagne tegen de maiariamug- Vaderlands in de woelingen dier tijden gen in het district 0;ostkape 1 lje is he juiste richting gegeven. Hij heeft nïm- j afgeloopen. mor gewanhoopt aan de zege van de Laak' j Alle gemeenten tot het district behoo- hie hem heilig was, hoe hachelijk die ook 5 rende, zijn twee keer bezocht door de vaak stond. Hij zag ons volk in verre ontnmggersde controleur en een des- toekomst gelukkig en vrij, vrij' ook in den kundige overtuigden zich nu en dan van hoogslen zin, zoodat elkeen God belijden.de juiste uitvoering der voorschriften, kon naar zijn geweten. Willem van Oranje j De ingezetenen der gemeenten van ge- ging rustig voort. Hij hield zich vast noemd district kunnen voortaan gratis Cïit Tholen. In de Woensdag te St.. Maartens dijk gehouden raadszitting werd aan onderwijzers bjj; het herhalingsonderwijs eervol ontslag verleend. Op. haar verzoek wordt de woning, thans bewoond door A., van Gorsel, toegewezen aan de wed1 G. v. Gorsel. De woning der wedi. van Gorsel wordt na loting toegewezen aan J. W. Hoek. Op voorstel v,an den heer Hage, zal bij Ged. Staten worden geinformeerd of het bez'wiaar zal ontmioeten de inschrij ving op1 het grootboek los te maken en het geld te beleggen in de bank voor Nederlandsche gemeenten. Gelezen wordt verslag toestand van het lager onder wijs over 1921. De heer Koopman ver zoek in den vervolge te willen zorg1 dra gen voor goede kolen. De heer Vroeg.op .acht het een ongelukkige toestand dat I kinderen moeten worden overgeplaatst, der volkeren. Als een ondeelbaar volk .ontvangen; slechts enkelen wilden vanjg^g gaar toe eigenlijk niet bekwaam zijn. willen wij handhaven, de handen ineen-.deze nieuwigheid niets weten en wei-Jjjjj verzoekt o'f hiertegen maatregelen ^gebruik maken van den bespr.oeier, mits zij zelf 1( et werk uitvoeren of de te maken onkosten betalen. Belanghebbenden kunnen zich vervoe gen bij den burgemeester van Oostkapel- ziende den onzienlijke met ons volk, zich aan God's wil en beloften vasthou dend. Dit vertrouwen van ons edel voor geslacht werd nimmer beschaamd. Wij weten dat Nederland in den loop der eeuwen een rtoem'rijke plaats heeft i le of bij den controleur aldaar. Over (ingenomen en nog inneemt in de rij;het algemeen zijn de ontmugigers goed bergplaats !('t partijprogram) naar de werkplaats (het program van actie). Een krachtige aansporing tot het be hartigen der Bonds belangen ook bij die aanstaande Kamerverkiezing, waarbij, van Bondsstandpunt gezien, meer dan ooit 't bestaan en elkaar aanvullen. Het zou het belang der vrouw is betrokken, zoiodat het beslist noodzakelijk is, dat de vrouw- met haar stembiljet krachtig voor de Bondszaak optreedt, besloot spr. zijn warm toegejuichte rede. De voorzitter der afd. bracht den re denaar een warm woord van dank voor zijn heldere uiteenzetting. Een der aan wezigen had nog de vraag gesteld; of het niet wenschelijk was, dat de Bnond tracht te de gewenschte verbeteringen in de Inv. Wet te verkrijgen. Spr. antwoordde, dat onlangs in een hoofdbestuursvergadering de tijd daarvoor nog niet rijp geacht werd De opgekomen 40 a 50 hoorders vor men maar een klein deel der leden van de afdeeling. ajoot xcuchïe ercbUxrOaje, KjjJucL: 50 ct per stuk. O\>ex>aX>/~<ïGrynx>\±qj0Qar. (Ingez. Med.) Bruiloft van Stoffel en Cato f4.15; Letter M f 1gevonden in de collecte diaconie Gereflojnmjeerde Kerk f 1Letter N. 't Zand f25; Letters N. N. 29-3 f 5; Letters A. C. iW'. f 2.50; Letters J. M. R f 5 DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE NEUZEN. Vrijdagavond vergaderde te Neuzen voor het laatst de oude Kamer van Koo.pl- handel en Fabrieken, die 20 Februari 1892 voor het eerst vergaderde. De voor zitter, de heer Kramer, memoreerde in den aanvang der vergadering in het kort de geschiedenis der Kamer, waarvan de eerste voorzitter was de heer H. Q. E.i van IJsselslijp na diens overlijden werd hij opgevolgd door den heer J. A. van Romlp.u, wiens opvolger was de heer A. Ct Lensen, welke na zijn vertrek werd ver vangen door don heer M. G. A. Blankers, die na een jaar bedankte wegens vertrek en opgevolgd worden door eten heer H. YV.. R. Kramer. De eerste Secretaris was de heer H. J. Vooren, die in 1912 de gemeente verliet en vervangen werd door den lieer A. P1. de Vos. Toen deze met I Januari 1917 eervol ontslag vroeg werd tot zijn opvolger benoemd 'de heer N. J. Harte. De voorzitter wees er op, dat de Kamer onder moeilijke omstandighes- den heeft moeten werken en dat nu, z'ij na langdurige poigingen haar stre ven tot verruiming der losr en laadge- legenheden voor dé zeevaart ongeveer gerden dan ook toegang lot hunne stal- j kunnen, worden genomen™De voorzitter! is verwezenlijkt, deze als een gevolg van len. 1 deelt mede dat B. en W. met het school- j dcn oorlog, de zeevaart nog geheel stil I toezicht io verleg zullen plegen. Joggen. Haar werk is dus nog niet ten Zaterdagavond gjaf de Middel burg)" j Het voorstel tot aanschaffing van een j einde, waar zij poogde de omstandig^ sche voetbalvereeniging M. V V. Rood electrische stofzuiger Wordt verworpen heden, hie deze voor een. deel belemf- Wit een openbare uitvoering te Sou-j yan pgt departement van Binnenlandsche burg in het café Het Zwaantje. 5 Zaken is bericht ingekomen dat geen kos- Ilet niet talrijke publiek heeft zich kun--iell pi sleunverleening voor werkloo- nen overtuigen van de flinke krachten ze landarbeiders meer wordt verleend. f /ïïr. i -»-* 4 /\rr A i (Tl!*»!rtl *rrvl'In rflnniim n r»inS .Hn' 5 T* 1 r geslagen, teneinde onze beste krachten en gaven te wijden aan het welzijn van «ras dierbiaar vaderland'. Wij zullen trachten uw hoogste be langen en behoeften in onzen tijd te verstaan en met die gezindheid in liet Kart te arbeiden voor ons aller toekomst Ik besluit met de woorden, door mijn en v e i- ge tel ij ken vader hier voor een halve eeuw gesproken„Dat ook ik grootsch die in deze vereeniging vertegenwoordigd f Het besluit vm"l Maart" j.u' tót"steun ben, zeer grootsch ben, Nederlander tei'kijn. Zijn". Leve het Vaderland." 5 Een vijftal voordrachten van het pro- Het hoofdmoment van de middagfees-gram ma werden op uitstekende wijze uit ten was de opvoering van het historisch gevoerd en oogstten allen een daverend! feestspel, een volledige reproductie van 5 applaus. Wat door een der leden (er af meren, opgelost te krijgen. Hij' drukte de hoop- uit, djat dit in een oiabije toekcnH^ zal mogen .gelukken. Hij constateerde overigens met voldoening, dat de pogin gen die dezerzijds waren aangewend, om' verleening wordt in verband hiermede een Earner voor Zeeuwsch-Vlaanderen te ingetrokken. Hel voorstel 'tot ontslag van den ge meen leopfei eh le r \vordt n,a eenige discus sie verworpen. behouden, zijn geslaagd, daar het vooral voor de uithoeken des lands van beteer kenis is, dat zij zich zelfstandig kan doen hoopen en hoopt dat die Kamer waarvan de gebeurtenissen van 1 April 1572. Er j wisseling werd gegeven, was een vergioe- p;j ([e benoeming van een ambtenaar' dc lerien thans over Zeeuwsch-Vlaanderen was in de straten van het stadje bijna ding vo-or het niet uitvoeren van heit - ingevolge artikel 9 der woningwet merkt verdeeld, belangrijk werk, ten bate geen ruimte over voor de deelnemers, kluchtspel Barbier-Brugwachter. De uitr^ (jg voorzitter op. cïnt zoodanig persioonii bel gewest zal kunuen verrichten, zoo vol was het er van nieuwsgierige,m voering dezer vereeniging had een m««r-1 reeds is benoemd Een eventueele nieu- j Vervolgens werden nog! enkele zaken Maar de Briellenaars in hun 16de eeuw- dere belangstelling waard geweest. |!vse benoeming zal dan ook door hem' 'afgehandeld en o.m'. de rekening over sche costuums, trokken zich van die 20ste) jj (er vernietiging do.or de Kroon worden 4321 vastgesteld, die sloot met een batig eeuwers niets aan en speelden him rollen Uit Z u id -B e vel an d. v voorgedragen. Na enkele slemmingenj van f65, terwijl ook het jaarver- rollen natuurgetrouw: de wachters kon-? Onder zeer groote belangstelling echter bif lotin" benoemd de heer°P i daS wer"d vastgesteld, dat binnenkort zial «figden de komst van de vreemde sche-1 herdacht de dorpsveldwachter van Kia-M Geluk!. verschijnen. pen aan. Coppelstock kwam aan den ma- pelie de heer P. Groenleer den d(ag;< Ter uitvoering' der VleeschkeuringswetAan het sl°l der vergadering bracht gistraat meedeelen d,at het Watergeuzen dat hij 25 jaar geleden aangesteld werd. j wor(jen vastgesteld instructies voor den 'le'; ouclste lid, de heer De Vrieze, dank O-t. y vv vji uv-11 vaot^^oiuiu i"ou ueuci-» v-ju» HE'H waren, men zag de verwarring rlie daar-De burgemeester met de raadsleden keuringsveearts en voor den hulprkeur- door in het stadje werd verwekt, mertjkwamen hem in den namiddag felicitee-toeesteV. zag het optrekken van de ongeduldigeren en overhandigden den jubilaris een< Vastgesteld wordt eveneens een veror- Watergeuzen, men zag ben de weer na- blijvend aandenken. dening° bedoeld in artikel 13 le. lid, -gebootste Noordpoort in brand steken. De overige politiebéamblen te Kapelle leerplichtwet, alsmede een nieuw wat bijna te natuurgetrouw gebeurde schonken hem een wandelstok met zilve- huishoudelijk reglement voor de com mon zag hen de poort open rammen ren knop Yan uit de burgerij ontving mjssio tot wering van schoolverzuim, en anderen de Zuiderpoort intrekken, j hij een gouden horloge met dito. ketting. Vastgèsteld wordt het kohier honden- enz. enz. Het was een schouwspel dat t Meerdere souvernirs werden hem ter belasting dienstjaar 1922 door één persoon bijna niet te volgen hand gesteld. De belangstelling was j g|j rondvraag verzoekt de heer was, want er gebeurde zooveel te ge- enorm. Het fanfarekorps Ons Genoegen a Qua]-helaar in zoover terug te komen' Bjkertijd op verschillende punten. Maar bracht hem des avonds een serenade. S. Qp, het verzoeh van A. van Gorsel dat deze allen konden toch het plechtige slot zien ,n.l. het planten van het oranje- blanje-bleu op den toren. aan den voorzitter voor hetgeen hij se dert zijn 20-jarig lidmaatschap' der Kar mer en de laatste jaren als voorzitter, in het belang van den handel heeft ver richt en verzocht, waar hij van de nieu we Kamer geen deel zal uitmaken, waar dit noodig mocht blijken op1 zijn voorlich ting in maritieme zaken te mogen re kenen. De heer Geelhoed sprak een woord van hulde aan den secretaris, die gebleken was de juiste man op de juiste plaats een woning kan ruilen met J. W. Hoek, te zi^ eT? die zich met volle toewijding indien deze personen daarin overeenstem" aan Kamer gegeven had, en de laat ste jaren als stille kracht uitnemend werk had geleverd. De burgemeester, de heer Huizinga. sprak namens het gemeentebestuur zijn' dank uit voor hetgeen de Kamer tijdens haar bestaan in het belang der gemeente heeft verricht. Hij acht het een vool- 1 Yoetspggiaüit yan Df. W SgM'8 kliniek voor Yoetlijders te Londen houdt Kit ting Dinsdag Woensdag en Den- detdag 4-S en 6 April van 10 12 en S nor in het Schoenmagazijn dep Bellamypark hoek Kerkstraat YLISSINGrKN. Gratis consult voor alle Voetgebreken. 58 Spanjaard sMerériikt® on§ De Abdijsiroop onderdrukt, zooals bekend, de beginnende hoest van Griep of andere ziekten der ademhalingswegen. Wordt geen borstlijder. Neemt dadelijk de slijm- oplossende Abdijsiroop. (Ingez. Med.) In de eerste functie werd benoemd de heer J. A. van RompU, terwijl als onder voorzitter uit het grootbedrijf werd ge kozen de heer R. G. E. Nol sen en uit het kleinbedrijf de heer J. DL Thiel- man a,llen te Ter Neuzen. Als leden der financieele commissi» werden benoemd de heeren P. 'A. Nee'- teson te Sas van Gent en J. M. Ogget te Axel. Tot secretaris werd benoetnid de heer N. J. Harte en tot klerk de heer V. .Wijof- man. kerknieuws Na bevestigd te zijn door dis'. Hes- manides te Hulst, deed Zortlljaglmiddag'' Ds. W:. J. van Lindouk van Honteniss» Zijn intrede bij de Ned( Herv. gemeente te Hoedekenskerke, naar aanleiding van 1 Gorinthe 1 vers 23 en 24. Het kerkgebouw was overvol. Ds. Gerritsen van s-Gravenpolder Iieek- te den nieuwen predikant hartelijk wel kom, waarna hij de gemeente verzocht bij wijze van welkom Gezang 91 vera 6 hem staande toe te zingen. Ui t Noord-B eveland In de Zaterdag j.l. te W iSsjeü-; men. De raad kan zich hiermede wel ver- Na dit feestspel had nog een oïmneri kerke gehouden vergadering der afd. -eenigen. gang van een historisch-allegorischen öp- van den Bond voor Staatspensioen Irad Besloten wordt de helooniog voor den tocht. de heer v. d. Velde, Bondsvoorzitter, opzichter der nieuw te bouwen kaaimuur Maar ook daarna bleef het in den Briel ais spreker op met e©n rede, waarin hij vast te stellen op- 3 pet. der begrooting., feestelijk. Het was in het versierde en het huidige standpunt van den Bond uit-Aangeboden wprdt het verslag inge- later verlichte stadje een vroolijk door- een zette. Achtereenvolgens besprak hij volse artikel 58 der woninowet. Vastte- - een gekrioel van watergeuzen, schippers, den invloed, die na 3 Dec 1919 door Invi steld wordt een tweede suppletoire ko-1 rechl> dal een nieuwe' Kamer te Teraeu- poorters en poorteressen, boerinnetjes en en Ou-derd. Wet op het bottdsleven is' hier hoofdelüken omslag Bestolen wordt5 zen lS gevesüSd. doch ziet toch met boeren uit onzen tijd en daartusschen uitgeoefend; de taak, die de Bond te terug te komen op het besluit de schil--een gevoe! van weemoed de oude Kamer door de minder scliildera,-'i,;ft niin-orirvci^, ..„n—im. s_ u-f 5J-* J- 1 u Stedelingen uit Den die meehosten en danfelen en zongen. imeeningen die omtrent de verhouding' den Bond tegenover de huidige verzéke- de restauratie. De schilderijen zullen nu! woord van dan]i tp1 d® leden voor den ringsweüen tot uiting kwamen Persoon-ook niet meer kunnen worden verkocht. van ondervonden steun, aan het ge- P» uJk Is spr. van oordeel, da? de grondg|er I jn besloten zitting werden reclames meenteliestuur voor de goede zior-geniv-o-or - dachte dezer wetten principieel is toe tehoofdelüken omslagafgehandeld. Hierna! instandhouding der Kamer tot aan jujehen, al valt er' uit praktisch oogt- sluiting haai ontbinding en ook aan den secie- Uit Middelburg. punt heel wat op af te dingen. Ouder- Er werd ons op altent gemaakt, dat domsverzekering en premievrij pensioen m ons verslag van de gemeenteraadsver- kunnengevoegelijk naast elkander voort- gadcring alhier van Woen;dag j.l. niet meest gewenscht zijn de regeling der is gemeld Hoe de steming afliep over het ouderdomsverzorging uit de tegenwoior- voorslel tot in hoioiger beroep gaan, bij dige wet te lichten en bij een afzonder de Kroon van het besluit van Ged. Staten lijke wet vast te stellen. Ned. Herv Kerk. Beroepen te Arnemuiden ds. J. Cv C. Trilaard te Zwijndrecht. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Hel toon eel gezets chap „Rhetoric*" van de leerlingen der R. H. B. S. a 1 h i©r, gaf Zaterdagavond in het Beursgebouw tai Oost b u r g een uitvoering van ,,Het Zangersfeest". De zaal was geheel uit verkocht en het succes van tooneelspelen- aen en het Rlietoricastrijkje was groot. De netto-opbrengst wa,s bestemd voo* de t. 'b. c.-bestrijding. 51 taris in wie hij een vertrouwbaren- mer dewerker had aangetroffen. HULP AAN WEENEN In dank ontvangen door den secretaris- penniinglmeester Lange Delft H 16-17 Middelburg: Letters B. B. f25; collecte! ring werd in den aanvang geleid door de In de Zaterdag ten stadhuize gehou den vergadering der nieuwe Kamer, wa ren alle leden tegenwoordig'. De vergade- Burgemeester Nieuwvliet «rtem, die van den heer Boudewijnse. Gistermorgen is de tram uit Ylisdn- Jeri dié te kwart over tien hier aaa- ïwp.m, hij het wisselen d(e Marikt weer HULP AAN RUSLAND. In dank ontvangen door den secretaris- XJenhinguieester van het Plaatselijk Cen- tègénOver het ideaal van dén Bond en, traal Comité Steun voor Hongerend Rus waar die verkregen werd, de liéfde voor land, Lange Delft H 16-17 Middelburg: 't Staatspensioen aveK Ie brengen van,de| Letten# G. F, I 10; N, N. 15-2, f IQ; de leden der nieuwe Kamer welkom. toUi et niet-goedkeuren vap. de jongste Eindelijk verklaarde spr. waarom1 de Gereformeerde Kerk Baarland f 44.28; commissie van voorbereiding, waarvan de bogrcKitingswijz.Lging in verband met de nu gevolgde wijze van verkiezing der Ka- burgemeester Groede gehouden inzame- heer Kramer voorzitter was. Hij heette salari>\crhicjpgingen. Hij wist zeker het merleden een andere verkiezingsaclie van ling f91.20; Ie hebben geschreven, bij het naslaan, den Bond noodzakelijk maakte. Kon de,f45.30. blijkt echter de desbetreffende regel op Bond zich vroeger1 wenden tot den per- onverklaarbare wijze te zijn verdwenen, soon van den candidaat, thans heeft hij Daarom meiden wij thans nog dat het, te doen met de partij. Van daar is er naar besluit werd genomen met 15 tegen 1 gestreefd en vaak met gewenscht suc ces een ruiterlijke verklaring der par tijen uit te lokken omtrent haar houding Operette n-a V o' n d. Ant. Sister mans. Het nieuwe dat Sistermans eenige jaren geleden hier bracht, toen hij, de gevierd© ernslice oratoriumzanger, zich niet ont zag om- in de kleine maar goede opera's en operettes de werkelijk mooie muziek! weer te doen kennen en waardéeren d/oob 'n muzikaal-goede vertolking dat nieuw© heeft in zoover wortel geschoten, dnj zich nu een heele groep leerlingen om hen* heen heell gevormd. Gisteravond hebben we hem eerst in Mozart's „Bastien en Bastienne" en in Offenbach's „De speel man van het dorp" gehoord samen met het tweetal dat hem zoo trouw vergezel de op zijn eerste toiurnee'smevr. v. Wit? en—Blok en Leop Meijlinck. En ook nu hebben we van hen al het gioede kun nen opmerken, dat we bij hun vroeger optreden hier reeds meermalen bespra ken. Maar het gevaar van eenvormigheid is groot als men telkens weer dezelfde drie personen ziet optreden in rollen! besprak in het kort de geschiedenis van welke in 3l die -operelles bijzonder veel hel totstandkomen der nieuwe Kamer en het te verwachten werk. Hij kon rnedee deelen dat de commissie de geloofsbrief- ven van alle gekozenen in orde had be vonden en allen dus konden worden toe> gelaten. Hij üoodigde hierop de vergadering op elkaar lijken. En daarom was het een zeer welkome afwisseling, toen na del pjuze een werk van geheel andere sa menstelling en andere bezetting werd ge© geven n.l. „de verloving bij lantaarnlicht1' van Offenbach. De heer Sistermans zong nu niet mee, maar had in het orkesl uit, tot het benoemen van den ulgemeet- plaats genomen als leider. En daar had nen voorzitter en de oudfin-TOpTzittersj hjj pile eer van, want het was een rap?-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1