N«. 76. 30 Mawt 1923, 165e Jaargang B inn en!a n d Uit Stad m f¥ö?meie, - -99 dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kainer. Zitting van Woensdag- De Kamer heeft gisteren een goed deel vjan den kostbaren tijd doorgebancht met debateeren over de behandeling van de vlootwet. De Voorzitter wilde die n.l. vóór Pa ft chen aan de orde stellen ,wat bij dpn heer Drion verzet uitlokte. De vlootwet is Van groot belang voor onze financiën en dan gaat het toch niet aan er zoo'm haast mee te maken. Bovendien is het ontwerp absoluut onvoldoende vóórbe reid. De S. D. A. Pi bij monde van den heer Hugenholtz was ook tegen zoo spoedige behandeling. Deze fractie wenscht de behandeling uitgesteld tot na de verkie- vin^en. Bij zijn verdediging haalde deze «fgevtnard igde er voortd(urend kwesties bij betreffende het ontwerp zelf, zoo- dat hij het laan den stok kreeg met den voorzitter. De voorzitter verdedigjde het voorstel dioor op het aandringen der regeering van een spoedige behandeling te wijzen. Ook in het belang van het persoineel. Wat «eer terecht de opmerking van den heer Ketel laar ontlokte, dat steeds de opeen volgende miarine-minïsters de Kamer heb ben voorgespiegeld, dat hun voorstellen het materieel en het personeel vraagstuk zonden aflossen. De rechter- en linkerzijde stonden bij dit voorstel vrijwel als twee blokken te genover elkaar. Het eind was dat met 48 tegen 43 stemmen besloten werd, de vlootwet te behandelen met de marine- begrooting. Jammer dat bij links zo.o- velen afwezig waren. Daaraan alleen is het le wijten ,dat nu de vlootwet haast- je rep-je nog vóór het Pa&s,chreces zal worden afgehandeld). Bij de regeling van werkzaamheden werd nog verworpen een voorslel-J. Ter Laan om bij de Marincbegrooting in le voegen het wetsontwerp betreffende den rechtstoestand der ambtenaren. Toen eindelijk kon men verder gaan met de artikelsgewijze behandeling der oorlogsbegroioting. Een amendement-Mar chant om den post van 3 millioen voor aankoop van artillerie te schrappen ,werd verworpen met 63 tegen 26 st. Een amendement-Ter Laan om den post voor steun aan de slachtoffers der mobilisatie met f 500.000 te verhoogen wordt mtet 58 tegen 33 st. verworpen:. De min-'ster zei de, dat er noig f 350.000 beschikbaar waren, nood/g voor de 11.00 aanvragen. De minister verklaarde zich echter be reid den post voor behoeftige militai ren met f 100.000^te verhoogen. De posten voor kazernes en poJitietroe- pen werden goedgekeurd. Het belangrijkste, inzonderheid voor den Vrijheidsbond, was de s temming» an- vrage van den heer De Muralt vaa den Kemoriepost inzake kampementenbouw. Minister Van Dijk verdedigde den me- moriepost natuurlijk. Deze. zaak is van principieele oetee- kenis, aldus de minister, meer voor dp Pegeering dan voor den heer De Muralt •n diens vrienden. Spr. djoet daarom de vol per de mededieeling. Tie kampementen maken een onderdeel uit van het stelsel dat door het Kabinet éls militair proigram is aanvaard; zij kun nen derhalve niet worden gemist. De Re jeering mtoet dus tot haar leed wezen uitspreken, dat de verwerping' van dat artikel voor de Regeering niet aan nemelijk zou zijn. Het voorstel had flinke verdedigers in de heeren K. ter Laan en Oud. De heer t. (er Laan wees daarbij op de praclische heieekenis: hebben we al niet g;enoeg SSn de nieuwe kazernes. De Minister van Oorlog heeft als voor- deelen Van de kampementen genoemd het samenbrengen van groote troepen in groet verband, ook voor de herhalings oefeningen en die van het kader met het «Tg op zijn oorlogstaak. Daarnaast noemde hij andere voor- lejgenlieid to,t herademing behoeft, d(e belastingdruk mjoet worden verminderd. Deze Minister komt op voor possibilitei- ten. mogelijke aanvallen van buiten op ons grondgebied; spreker komt op voor. realiteiten, dat is hij houdt rekening met den zekeren ondergang, d|at ons land tegemoet gaat, door te hooge finan- cieele lasten. Een verbloed Nederland! met een sterk leger is voor spreker on aannemelijk. Dc oorlogs'begroioting wordt aangenomen met 47 tegen 42 st. Tegen de linkerzijde,vlotorzopver aanwezig. Waren er maar meer geweest! VERKOOPING VAN ONROERENDE GOEDEREN. Het wetsontwerp om alleen notaris sen tot het houden van openbare ver knopingen van onroerende zaken bevoegd te verklaren, is in de afdeelinj.'jen dpi 2e Kamer ongunstig ontvangen. BOTER- EN KAASWET De regeering heeft een wijziging vooir- Igesteld in het antwerp-bo.ter- en kaast* wet. De regeering wil het uitvoerverbod Van ongecontroleerde boter en kaas slechts mogelijk maken na overleg met organisaties van belanghebbenden. Door een onzer lezers werd onze aandacht gevestigd op het schieten van „roeken" door iemand die blijkbaar machtiging heeft tot het schieten van schadelijk gevogelte. Zooals ook weder om blijkt uit een artikel van Rinke Tol man, in de N. R. Crt. van gisteravond, behoort de roek niet tot de bij de wet aangegeven schadelijke vogels. De gelij kenis met de kraai schijnt tot het ver delgen van den roek aanleiding te geven, wat door deskundigen zeer wordt be treurd. ij Uit Middelburg. Door 'het comité tot behoud van 't garnizoen alhier is heden een schrij ven verzonden aan H. M. de Koningin, met dankbetuiging voor 't behoud van 't garnizoen. Aan den minister van Oor log werd een telegram1 met dankbetui ging gezonden. Dinsdagavond vergaderde de Chr. Hist. Kiesvereeniging alhier in t ge bouw der Chr. Jongelingsver* Spanjaard- straat. De vergadering werd door den 2e? voorzitter met gebed geopend. De voorzit ter deelde mee, dat de heer H. Franken! gemeend heeft wegens drukke werkzaam heden als voorzitter en als bestuurslid te moeten bedanken zeer tot leedwezen van het bestuur en van de leden. Bij kie verkiezing van zes bestuursleden werden de vier aftredenden met algemeene stemmen herkozen en werd verder voor zien in twee vacatures. De jaarverslagen van den secretaris en penningmeester1 werden, na een paar vragen, goedgekeurd waarna een zeer geanimeerde bespreking aanving over de verschillende punten der agenda. Besloten werd om1 aan te drin gen op de komst van prof. SLotemaker de Bruijne om hier een flinke propoganda- vergadering te houden. Ds* de Visser deed toezegging! op een algemeene ver gadering als spreker op te treden over het Christ. Hist, standpunt. Ook de propaganda zal krachtig ter hand genomen; er werden daarover me- dedeelingen gedaan. Na dankzegging werd' die vergadering door ds. Jonker gesloten.,. verzocht een aandeel le nemen in het kapitaal. B.. en \V.. stelden voor geen 1 1000 hiervoor beschikbaar te stellen. Dit werd met algemeene stemmen aan' genomen. De Vereeniging voior.Vreemdelingen ver keer op Walcheren verzocht subsidie voor de gids door Walcheren. Aangezien Domburg, als badplaats, zelf een gids uitgeeft, stellen B. en Wi. voor geep. sub sidie te verleenen, hetgeen met alge meene stemmen werd aangenomen. Aangeboden werd een concept veror. dening op Landbouwverlof ingevolge art. 13 der leerplichtwet.. B. en W. stel den hierin twee tijdperkenvan 14 da gen (van 15-30 Maart en van 1-15 Mei)., De heeren van der Hage en Wisse za gen liever 14daigèn in het najaar, met het oog op het rooien van aardappelen. De heer De Visser vindt ook1 een verlof viap 14 dagen in Mei en 14 dagen in Sepr tember beter. Met algemeene stemmen Werd besloten die dagen voor landbouW- verlol' vast te stellen van 1—15 Mei en van 15—30 September.. -Aangeboden Werden fle verordeningen en instructies ingevolge 'de Vleeschkeu- ringsWet, welke conform werden vast, gesteld, j. Van J. Goedbloed Was een verzoek in gekomen om vergunning voor den ver koop van sterken drank voor Maatschap pelijk Verkeer in zijn café „Wilhelmipa", De voorzitter gaf een uiteenzetting, waar uit bleek, dat idloojr den vroeger en eigenaar reeds een diergelijk verzoek aan den raad Was gericht, waarop igunstig Was geadvi seerd. doch Waaraan de Kroon zijd goed keuring onthield Spreker is er echter voor om wederom.' guhstig te beschikken.. Café „Wilhelmina' is een nette, bloeien de inrichting en de eenigste afspanning in Domburg. De heer Almekinders vindt, dat er niet gesproken kan w >rden van "Maatschappe lijk verkeer, hetgeen hem do,or den voor- ziter wórdt weerlegd. De heer de Visi- ser vindt het niet billijk tegenover an dere vergunninghouders in de gemeente om toe te stemmen. Een der hier ge vestigde caféhouders heeft indertijd een vergunning moeten afkoopen. De heer Wisse is tegen hét geven van vergunning* Het zal ook aan de zlaak zelf kunnen schal den, omdat het vele publiek juist naar „Wilhelmina" trekt, daar er geen ver gunning is. Nadat de kwestie do,or den voorzitter nog is bepleit, staakten de stem men over het voorstel van B. en W.. om' gunstig te adviseeren. Tegen stemden de heeren Wisse, de Visser en Almekinders, zoodat in de volgende vergadering zal worden beslist. Daar hun gebleken is, dat aanschaffing van meerdere leermiddelen op de O. L school noodzakelijk is, stelden B. en W. voor hiertoe over te gaan.. Van het hoofd der school was een lijst van ver schillende benoodigdheden ingekomen. De heer de Visser vraagt of B. en W.. ook een onderzoek hebben ingesteld op de Bijz. L.. school. De voorzitter zegt dat dit niet op den weg van het dagelljksch bestuur ligt. Het geldt hier alleen de openbare school waarvoor nieuwe leer middelen nooidzakelijk zijn. De heer Al mekinders wijst er op, dat deze uit gaaf in het algemeen belang is. De lieer Wisse vraagt of thans ook aan de Bijz. school gelden worden jgëgeven voor uit breiding van leermiddelen, Waarop de voorzitter antwoordt, dat de kosten voor de openbare school gemaakt, ook ten goede komen aan het bijzonder onderwijs* De heer de Visser wil het voorstel aanhouden tot een volgende vergadering, doch de heer Almekinders vindt, dat het onderwijs er niet loinder mag lijden. Het voorstel van B. en W.. in stemming gebracht, wordt aangenomen met 4 tegen 2 stemmen blanco, die van de heeren Wisse en de Visser. Van het hoofd der openbare lagere school was een verzoek ingekomen om1 een vierde leerkracht, in Verband met het 7de leerjaar. Waar pp 1 April het aantal leerlingen der school plus minus 120 bedraagt en boven 90 een vierde onderwijzer aangesteld kan worden, zon den B. en W„ hiertoe over willen gaan. Besloten wer<i, met het oog op "het onden- Dit Vlissingen. Gisteravond te 10 uur is door onbe kende oorzaak brand ontstaan op de bo venverdieping van het perceel in de Wal- straat te Vlissingen bewoond door den coiffeur A Salet De bovenverdieping nuttige handwerken, een onr brandde geheel uit, terwijl het beneden- Jee! en, die nfu rustig ter zijdje gelaten gedeelte, waarin de coiffeurszaak geves-pc^7Jz^es®P^o h-._ (1„ iünncn worden. Het gaat niet aan de tirtd is veel schade bekwam De brandr5 de rondvraag eg Wpen weg te laten, bit is uitgesloten, I L?2"spuiten den brand C emoat de twee kampen achter elkaar j bestreed, terwijl de stoomspuit ook ge- d y y. gevraagd fcenut kunnen worden door verschuiving reed stond, doch geen water behoefde elijkheid van £et delven Van te geven, was de brand te ongeveer 11 de Schuitvlotstraat. De uur meester De fe le g oed aan den he-iÜRr t een 0nderzoek toe. mei was ook van uit Middelburg waar ts j L „ju -o- der data van opkomst. Te gelijk kampen en kazernes dit den heer Oud zou d|een vragen wear blijft de zuinigheid? De kampennemea. 55l*n' naa{4 de kazernes, in dit stelsel mn opleiding noodig. Dit alles maakt dat de post werd aan- *omen met 50 tegen 41 stemmen. Rechts tegen links. Het liep toen naar de eindstemming «ver de oorlogsbegrooting. Namens de gemeenteraad van Dombur Trijlieidsbiond zette de heer Bij leve ld was wethouder van Si hijs, jtog met een enkel woord uiteen waarom hij le;en de begrooting zal stemmen. Hij stelt zich niet op 't standpunt van ben. die voor leger en vloot geen geld Uit W1»tclileren. iWoensdaglavond Werd onder voor-j zitterschap van den heer P. J.. Elout en, openbare vergadering gehouden van de* Afwezig De heer v. d. Hage vroeg herstel van de regenbakken bij den woningbouw Eveneens zei de voorz. een onderzoek toe.» Daarna werd de vergadering gesloten. willen geven. Hij acht die organisatie he- i vervangende leden de heeren Wisse, van |a«s nog noodig'. Maar hij is van mee-der Hage en Westenburger. bibg. dat de wereld^ notk Nederland, ga- I De Rank van Nederlaodsche gemeenten Uit Z uid-Bevel**d. De raad der gemeente Kapelle ,,,v -j— kwam Maandagmiddag voltallig bijeen on- Tot leden van het stemburean werden der voorzitterschap van burgem. Bierens. benoemd de heeren van Sluijs, de Visser Op de notulen werd aangemerkt door en Almekinders, tot plaatsvervangend den heer Berman, dat de commissi^ van voorzitter de heer Elout, en tot plaats" onderzoek voor de U. L. O. met het be- stuur zou confereeren. Weth. Vereekeik heb niets vad dit bestuur gezegd, Weth. ZegRre stemt in met deze opmerking; de commissie, die straks rapport uitbrengt, heeft zich niet van liaar taak gekweten; het bestuur is heelemaal niet geraadpleegd. Hij stelt voor dit straks te behandelen. De voorzitter gaat accoprd met deze opmerking' en stelt voor de wijziging in de notulen op te nemen. Wordt aldus be sloten. Met de vleeschkeuringswet enz. wordt besloten op advies een afwachtende hou ding aan te nemen. De voorzitter deelde mee, dat na het overlijden van den heer J. Oele Hz. als secretaris van het Burg. Armbest. tij delijk als plaatsvervanger is aangewezjen de heer P. Oele Goes. Vastgesteld werden: de verordening landboituwverlof't kohier hondenbelas ting op f 435; de gratificatie aan de po.- litiebeambten en de rooilijn vo|or de te bauwen woonhuis van M. Gijisel aan den Biezelingschen achterweg. Na afwerking van nader te overleggen plannen is men in beginsel voor electri- ficatie der gemeente, tegen voorloopige verbinding. In behandeling kwam het rapport van de commissie van onderzoek in zake U. L. O. op de christelijke school te Kapell©. De voorzitter 'leest voor een schrijven van het commissielid, den heer Fraanje, d.d 13 Maart, waarin deze een aanklacht indient tegen de commissie die zoo vlug mogelijk zou afwerken en dit niet heeft gedaan. Weth. Vereek estelt voor na mens de heeren Gansieim!an, Van Wingen en Zuidweg, om deze zaak in geheime zit ting te behandelen. Dit geschiedt na een warme discussie, waarbij wethouder Vereeke en de heer Ganseman dreigen heen te glaan als het niet gebeurt. Na heropening zegt de heer Fraanje dat hij punt I en ook punt C wensch|t te wijzigen. Ondersteuning volgt van de heeren Berman en Zegers. Het voorstel van de meerderheid komt echter eerst in stemming, als zijnde van de verste strekking. Het voorstel wordt met 4 voor, tegen 3 stemmen .aangeno men. Tegen de heeren Zegers, Berman en Fraanje; bijgevolg wordt de geheele lijst aanvaard zooals deze is gegeven door de ooinimissie. De voorzitter bespreekt de restauratie toren en de bespreking gehouden met de monumenten-commissie. De heer van Wingen dringt als kerkvoogd aan op spoed met het oog pp ae herstellingen aan het kerkdak. Weth. Vereeke verzoekt art. 13 1. o. wet 1920 aan het plakkebord te plakken opdat de menschen kunnen weten hoe die in elkaar zit waarin gesproken wordt over vergoeding aan minvermogenden die U. L. O. wenschen. De heer Fraanje voelt niets voor zulke grappen. De heer Zuidweg: moet dit veel kosten? Weth. Vereeke: wel neen, de secré- taris laat het typen. De voorzitter voelt weinig volar die dingen, hij verstrekt liever persoonlijke inlichtingen; secr. weet geen gemeenten waar de wetten uitgelegd worden aan het plakkebord. Met meerderheid' van stemlmen wordt besloten niet aan te plakken. Bij der ondvraag pleiten de heeren Ganseman en van Wingen voor oude lijd. Wordt in handen van B. en W. gesteld tot nader onderzoek. Woensdagmiddag reed de vrachtauto van Appel uit Bergen op Zoom' langs den Zouteweg te S chore, toen van de an.L dere zijde een wagen, beladen met hout, en toebehoorende aan den landbouwer S. te Kruiningen, kwam' aangereden. Juist bij de auto werden de paarden schichtig met het gevolg dat de wagen in de sloot terecht kwam1. De strengen der paarden werden losgesneden, zoodat het ongeval met wat materieele schade afliep Den lOden Maart besloot de raad te Ierseke met 6 tegen 4 stemmen gedurende den zt martijd "de schooluren, het luiden der klokken en de secretarie uren een uur later te stellen.. Dit besluit is Maandag en Dinsdag niet uitgevoerd] Daarom verzochten de raadsleden Po- ley, Hartoog en De Koeijer den burge meester een raadsvergadering te beleg gen. Dit geschiedde Dinsdagavond.. B. en W. werden verzocht de rede nen van hun verzuim op te geven. De voorzitter antwoordde dat de raad over het verzetten der schooltijden niets j te zeggen heeft. Dit is aan B.. en Wj. j en den inspecteur van het onderwijs over gelaten. de onderwijzers z'ijtt gehoord. B.. en W. hebben besloten de Schooltijden niet te veranderen. De heer Bom was er tegen, maar nu hij op dit punt, dahvoot hem het voornaamste was, in de minder heid Avas gebleven, verzette hij zich niet tegen het voorstel van den burgemeester en5den wethouder Huibregtse om ook de beide andere punten van "het bestuur niet uit te voeren. Tot zoover het antwoord van den voor zitter. Zijn verdediging kwam na aan vallen van de heeren Foley en Willem- sen. De heeren Scheele en van Sprun- zgn een kwelling e* een gevaar. Geneest U toch dadeljjk met DI)T ICIDAflD de sljjmoplosBende «DillöulAUUi (Ingez. Med.) del schaarden zich aan de zijde van B. en W. Er 'werd anderhalf uur over de zaak geredeneerd. Het resultaat' was een ver zoek van den raad aan B. en WL, em alsnog het besluit van 10 Maart uit to voeren. Men meldt ons uit Ierseke: Deze week zijd 18 kindertjes, hier en elders bij elkaar gescharreld, onder ge leide van ds. Kersten, per auto naar Zwolle en Amersfoort vervoerd om ge keurd te worden tegeln vaccinatie. Het schijnt dat daar een paar esculapen wo nen specialiteiten in dat vak. Anders «o,u ds. Kersten toch zoo ver niet van huis behoeven te gaan total bet verlangde recht te bemachtigen én de kinderen niet zulk een 'reis laten doen van 's nachts 2 u,ur tot den volgenden nacht. Mundus vuil decipi. o Uit Tholen. Men schrijft ons uit Th pi on: Woensdagmorgen overleed op 'bijna 90- jarigen leeftijd de heer A. IlollesteU©, oud-lid van de Prov. Staten van Zeeb land, oud-wethoud.er van Tholen en ridy- der in de orde van Oranje Nassau. De heer Hollestelle werd in 1888 altt lid van de Provinciale Staten gekozen in de plaats van den heer J>. Bolier en zat voor de A. R* Partij1, die bijl tof tdjo periodieke verkiezingen van 1919 ver tegenwoordigde. De overledene was lid van het Zeeuwseb Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en 23 Aug. 1900 werd hij lid van den Thoolscheta raad en 1 Mei 1908 wethouder, welkl* betrekking hij tot 2 Sept. 1919 bekleedde^ Met den heer Hollestelle is weder een geziene en bekende figuur uit onze omgeving weggegaan. De overledene wa* ook historicus en penningkundige, tal van werken op dit gebied zagen liet licht. Zoo twee jaren geleden nog de tweed]® druk van het omvangrijke werk Ge schied- en waterstaatkundige beschrijving van de polders en waterschappen in het eiland Tholen, terwijl hij de samensteller was van werken op het gebied van het muntwezen, die van diepe studie getuig den. jl De overledene was in zijn prille' jeugd landarbeider, wist zich door noeste vlijt te bekwamen voor onderwijzer, waar hij o. m. te Ierseke dit ambt bekleedde, werd door taaie studie waterbouwkun dige en Later opzichter bij den Rijkswa terstaat, eerst te St. Maartensdijk en la ter te Tholen en was als zoodanig ge- pensiojnfieerd. Uit Zeeuwseb-Ylaanderen t>'. D. Gisteren is uit het Molenwater t* Sas van Genjt opgehaald het lijk val* R. van Damme, 23 jaar, arbeider t* Westdorpe, die in den nacht van 27 op; 28 Februari te Selzaete door eenig© Bet. gen i& vermoord. Pireöte belastingeh. Benoemd met ingang van 1 April tod rijksklerk te Leiden, P. Bierens, than* part. klerk te St.. Maartensdijk. Vertf plaatst C. Huisman, kommies le kl.. tb!» Rotterdam naar Vlissingen; A. I.. de Bert. kommies 2e kl. van Biervliet naar Sluist; B. Vink, kommies le kl.. van Sluis naan Biervliet; A. Hamerlinck, kommies 1» kl. van Philippine naar Sas van Gent; J.. J. Olree, kommies 2e kl. van Sas vamf Gent naar Philippine, en met 1 Junj J. Paling, kommies le kl.. van Hansweert naar Rotterdam. VOORDRACHT VAN ME,VR A. TON CSiTARY Voor een zeer talrijk opgekomen pu bliek. voor geen gering gedeelte bestaan," de uit de schooljeugd, hield mevrouw! A. von Csitéry, met een enkel woord ia- geleid door den heer C. Weeda, in de groiote zaal van het Schuttershof haar voordracht over Hongarije. Mevr. v. Csitary, die naar wij' verna men, jarenlang in Den Haag woonde al* echtgenoote van een der diplomate*, sprak in het Hollandsch. Zoo toen niet reeds wist, hoe moeilijk het spreken vaW een vreemde taal is, zou men het Dins dagavond hebben kunnen merken. Mevr. v. C.. had een goede woordenkeus, maan stembuiging en klemtoon verrieden d* vreemdelinge. Overigens had zij een wel luidende stem, zoddat niettegenstaande! z'ij geheel aan haar papier gebonden wa* en zij zittende voorlas, toch het meeste! zij hel dan ook achter in de zaal met'eem- ge inspanning, goed te volgen was, -Mevr?, v C. begon met een kort inleidend woord over land, volk en historie van Hongarije^ gelegen midden in Europa, ongeveer waar de Romaansche, Germaansche e» Slavische volken elkaar beroeren. Hi©<

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1