N«. Woansöag SBMaart 1928, ve- I !- Uit Stad en Pro^iiieie., öoer bet slechte'wssr pwesst? IBBIJSiSGÖP. *orniamirat"T3blstten! Besmetting. DEJFIJNE PAASCHPUODIHC. B n i I e n' I u d. i65e »Iaargaag c3&? aaa>H^«saaaawa£Bg«fitiBgaa«B KAMiAtoviAtAiuii. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. Siat is gisteren wel zeer duidelijk aan bat licht gekomen dat de positie van den Minister van Oorlog in de huidige RJwaetie Kamer wankel blijft. ®ot tweemaal toe is een inotie, waar van hij gezegd had dat hij ze niet kon aanvaarden, toch aangenomen. Serst die van den heer Ter Laan vragend intrekking van het huwelijksver bod van militairen Hoewel de Mini's ter •ich bereid verklaarde dat huwelijksver bod af te schaffen met uitzondering van marechaussees en militairen "beneden 25 jaar, nam de Kamer toch de motie aan met 42 tegen 40 stemmen; vóór de linker- zijde (behalve de heer van Wijk) henevens drie Katholieken: de heeren Haazevoet Herman en "Bulten en de heer A. P., Staalman. Toen een motie-de Muralt tegen het onderbreken van den oefentijd. Aangeno men met 42 tegen 41 stemimen; vóór de linkerzijde benevens de heeren Haaze voet en Staalman. iWat de minister nu zal doen? Het niet aanvaarden van een inotie is natuurlijk niet hetzelfde als het onaannemelijk ver klaren. Waarschijnlijk zal hij ze niet uit voeren. Maai- dat versterkt zijn positie niet, en er is nog meer te wachten. Een gevaarlijke stemming! dreigt heden nog. ten opzichte van een amendement der Vrijz. Dem., om den post voor aan schaffing van artillerie-materiaal met 3 millioen te verminderen, nl. wat be heft het nieuwe materiaal. De heer ter Laan kwam dat voorstel steunen, en ook de heer de Muralt zei dat hij ervóór zou stemmen omdat hij niet wil vooruit loe pen op de d|oor den Minister toegezegd ide reorganisatie. De Minister verzekerde echter dat hier van vooruitloopen geen sprake is. De post betreft alleen materiaal dat er al is. En hierbij sprak hij dan ook het (woord „onaannemelijk" uil. Heden zal bij den aanvang van de zit ting gestemd worden. Overigens behield de Minister gisteren wat hij had. want de talrijke amendement ten die gister werden ingediend op zijn begroeting wei-den alle afgewezen. Daaronder wiaren er van de Vrijz.-Dem. kot besnoeiing van den luchtvaartdienst, dia door den Minister werden gekwalifi ceerd 'als „het cpereeren met een slagers mes". Er waren ten slotte 29 stemmen voor en 53 tegen. Zooals in ons vorig nummer i-eeds ge meld werd is ook de motie-Marchant be treffende stopzetting van den toevoer van nieuw personeel verworpen, met 53 te lgen 28 stammen. zijn houding te bepalen inzake de voor" gestelde wijzigingen in de Arbeidswet. Na breedvoerige discussies werd met overgroote meerderheid van stemmen be sloten zich te blijven plaatsen top het standpunt, dat de 4 5-urige Werk week wettelijk dient te worden ge- handhaaif d. Men sprak zich uit voor het beginsel neergelegd in het voorontwerp der wet, den Hoogen Raad' van Arbeid aangeboden* waardoor in overleg tusschen werkge vers en werknemers de werkweek tot 48 uur zou "kunnen worden verlengd. Opgemerkt werd, dat het thans bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp op verschillende punten ongunstig' afwijkt van de Conventie van Washington.. Het Vakbureau zal, ook wat betreft nog1 andere voorgesteldie wijzigingen, zich de zer dagen tot 'den Minister van Arbeid en de Tweede Kamer wenden.. (Centrum).. De heer M. Verhage te Vierhouten 'heeft naar „de Zeeuw" meldt bedankt voor de benoeming tot hoofd der Chr. school te Moriafrüshoofd te Kerk we r- 'i Tot onderwijzer aan de Chr. school le Bergen op Zoom' is benoemd de heer Joh.. Christiaanse te T e r n e u z' e n. LANDBOUW. Uit Middelburg. Het verslag van de gisterenavond al hier door mevr A. van Csitary gehouden lezing over Hongarije knoesten we tot een volgend nummer aanhouden. Uil Walcöieren. Te Veere bestaat zooals reeds uit het jongste raadsverslag bleek, het voor nemen, om op Woensdag 3 Mei a.s., het feit te herdenken, dal 350 jaar geleden de stad van de Spanjaarden werd bevrijd. In verband daarmee werd door een aantal hoofden vqn gezinnen, op uitnoor digin-g van den burgemeester op het stadhuis samengekomen, een feeslcomh missie benoemd, bestaande uit den heer Buys Ballot, eere-voorzitter en als leden de heeren M. J. van Beveren, P. L. Boliel' P. F. J. Gastel, Dekker, Dingemianse* Horninge, Kodde, J. A.. Luijk, F. Min neboei. v. d. Bepe, S. Westhof, de Wolf; Wouterse en de Zeeuw, voorzitter. Het voorioopige plan is, op den feest dag aan te vangen met een godsdienst oefening in een der "godshuizen, een gift aan de armen, en daarop volksspelen, muziek en verlichting te doen volgen. Nog deze week hoopt de commissie de burgerij in de gelegenheid te stellen van haar belangstelling in het feestte doen blijken, door het verleenen van fi- naHoieelen steun. Uit Eli id-Beveland, Bij Kon. besluit is voor den tijd van zes jaren beno|e(md tot voorzitter van den Raad van Arbeid te Dordrecht, dr J. van Bruggen te G o. e s. De vereeniging „Stamboek voor het Nederl. Trekpaard (Belgisch type)" heeft 'besloten op 12 en 13 Juli a.s. de tweede nationale tentoonstelling in den Haag te houden, omvattende hengsten en merriën boven den 2-jarigen leeftijd, naar ouder dom en grootte in verschillende rubrie ken gerangschikt, ten einde het huiten en binnenland den stand van de trek paard enfokkerij in Nederland le toonen. o D e m e 1 k p r ij s. De Bond van melkveehouders te Rot terdam heeft gister beraadslaagd over liet aanbod van den Melkhandel :'iinzake den melkprijs, n.l. om uit te giaan van den grondprijs van 8 cent af boerderij voor den rechter Maasoever met een uitzonde- ringsstreek van 7.5 en 7 cent, de Rijn streek 7.5, industriestreken, zooals de Lekstreek en Sliedrecht 6.5 cent. De eilanden Voorne, Putten, en de Hoeksche Waard krijgen 6— 7.5 cent, Rozenburg 7 c. Na discussie besloot de vergadering dat de bond het aanbod zal aanvaarden, onder de noodige restrictie en onder pro test ten opzichte an de 'verlaging voor verschillende 'gebieden. Elke afdeeling en elke kring zal dan, aldus de voorzitter, moeten trachten een gunstiger positie te verwerven en moeten bepalen, of men beter doet de melk zelf te verwerken. De voorzitter zei dat men van de in N. Holland aangekondigde 12 cent niet te hooge verwachtingen moet hebben. In een bericht in het Hand. lezen we dat in den om [rek van P urmerend vele veehouders voor hun melk 9 cent per liter af boerderij ontvangen. HANDEL, OTJVEüHMfö EN VüSSGHERIi, De toestaind in het ho utbedjrlj f. In Den Haag. de Lemmer en Deventer is de loonsverlaging zonder staking aan vaard. Hier ter stede is de toestand bij den Houthandel Alberts statiopnuir. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE, Ook teRitthem wordt met ingang' van Zondag 2 April de Zondags bestelling opgeheven. Alle correspondentie kan des Zondags worden afgehaald ten huize van den besteller A. A.. de 'Buijscher tus schen 7.25 en 7..55 u. n.to. Dinsdag1 werd te Go.es die bazaar ten bate van Kinderzorg, welke in het Schuttershof (de voormalige stocieteit V. O. V.) wordt gehouden, geopend in te genwoordigheid van het dag. bestuur derf "gemeente, het dames-comité en de jonge; dames, die behulpzaam zullen zijn. f Nadat de voorzitster van het comité, mevr. Hajenius, voor de groote medewer- king dank had gebracht, opende ds. 1 Voogt van 's-Heer Arendskerke, de vice- voorzitter van Kinderzorg, de bazaar en I sprak zijn beste wenschen voor het wel- stagen uit. f Van at het ten toon gestelde, dat zal worden verkocht of verloot, noemen we naast handwerken, kinderspeelgoed, pop- pen. galanterieën, lcoek, fruit, conserven; SE SÈRELSCHE KATHOLIEKEN D« Cranenburg-groep zal zich wèl met 4e verkiezingen inlaten, en wel degelijk een eigen lijst indienen. Dat is het resul taat van die Maandag gehouden verga-1 dering; althans dat is het advies dat za] wonden gegeven aan een 7 April te Utrecht te houden vergadering van geest verwanten Uet comité heeft vooral in de laatste dagen honderden schriftelijke mededee- lingen ontvangen, van katholieken, die zeiden, odder de tegenwoordige verhou-j boeken, .sigaren, bloemen en chocolade S dingen in geen geval op de Roomsche i drie geestige poppenspelen en een schitté- tijsten, gelijk die volgens het Politiek rende sprei van de vakschool voor tneis- Advies zijn samengesteld te zullen stemt- j jes, twee poppen in Zuid-Bevel, cos- men en het vo-orloopig comité van Cra- 'tuum gestoken door mevr. Hajenius, wel- aenburgh meende, om deze stemmen niet voor de Roomsche partij in het algemeen verloren te laten gaan, te meer gerechtigd te zijn om te komen met het voorstel eigen candidiaten te stellen. ke ook in Middelburg komen, een koek van 40 pond en een fraaie pop in Z. Bev. costuum van Nisse. Wat onverkocht blijft, gaat naar Mid delburg, waar de "bazaar wegens fami Het comité van Cranenburgh hoopt, dat lieomstandighedeo. van den Commissarisj ondanks de nu te verwachten veelheid dor Koningin iets later zal worden qehou- j toch eenheid onder de Roomsch-Katholie-den> dan oorspronkelijk in de bedoeling; ken zal kunnen blijven bestaan. Tot leden van het voorioopige comité va* uitvoering zijn gekozen de heeren *L C.. A. van Cranenburgh. jhr. mr. C. U. van Nispen tot Sevenaer, W. baron Voorst tot Voorst, S. W. Swane, dr - W. Nuijens, P. J. M. Schure, mr. L Cranenburgh, mJr. Th.. Westerwoudt. oT" V/. Hüffer. mr J. A. B. van ns. etl L. C.. J. Nieuwenhuvs, welk "V .1TI<V alndere heeren uit verschil- «evuld* rC des lacwIs zul worden aan- T^rHïmr echter dat er door bot atfr p€ geestelijken en door Ret Alg. Bestuur van den Bood' van R. K ies ringen pogingen wtorden gedaan om! de groep te bewegen, geen .zelfstand ■M-gamsahe te stichten en niet met eigen •ondidqlen uit te komen. »E KATII ARBEIDERS EN TIF. WIJZI GING DER ARBEIDSWET. Maandag 27 Maart vergaderde het Bu taan voor de R, K.. Vakorganisatie, om lag. Uit Scli o u w e nf-D ui v e 1 a n d. De heer T. Kiers landmeter bij het 1 'kadaster te Zierikzee, is verplaatst» vnaar Dordrecht. (Z.Nwsb.) KERKNIEUWE 'Eveng. Luth. Kerk. Op het drietal te Nieuwe-Pekela komt voor ds. J. P. van Geest te Groede. ONDERWIJS. Voor het examen acte lager onder- ouderwijs hebben zich voor deelname, aan dat te Middelburg aangemeld 81 candid a tem, b.l. 42 mannelijke en 39 viTouwelijke. Geslaagd voor Sen stuurman de heer H. Lint velt, leerling' van de De Ruijter- school te Vliasingen. Veilings v ere eniging. Z uid- Beveland. Ditudagmiorgen had in de Prins vrn Oranje te Goes de algemecne vergadering van de veilingsverceniging Zuid Beveland plaats, onder voorzitterschap van den heer H. A. Hanken. Door den secretaris werd het jaarverslag voorgelezen, waaraan wij het volgende ontleenenIn 1920 werden totaal no.g geen miljoen K..G appels ge veild, in 1921 bijna 2i/2 miljoen K.G. pereD in 1920 plm. 360.000 K.G.. in 1921 ruim 1 miljoen K.G. Het totaal aantal rei- liugen bedroeg 181; totaal werd geveild voor een bedrag' van f 851.490,97 legen f 622,274,15 in 1920. Het ledental bedroeg' op 1 Januari 1821 in totaal 1085, thans bedraagt het 1007, waarvan 507 belanghebbenden en 500 belangstellenden. Aan het einde van het jaar kwamen er twee aanslagbiljetten oiorlogswinst-beltis- ting' tot een totaal van f 11.910. Het bestuur gaat uit van de veronder stelling', dat de ingehouden percentage's na aftrek van de kosten aan de leden toe behooren en dat de vereeniging als zoo danig niet is aan te slaan. Een omwerking' van statuien en regle ment is in voorbereiding. Hel jaarverslag werd onder djankzeg- pmg van den secretaris onveranderd vast gesteld. Eveneens de winst- en verliesrekening en balans 1921, nadat hiertoe was gead viseerd door d;en heer W. J. van den Bosch namens de rïnancieele commissie, welke verschillende bezuinigingen voor stelde. 'De voorzitter deelde med|e dat op voorstel van den secretaris zelve diens salaris zal worden verlaagd. Het bestuur overweegt de vereeniging van de Juncties Man secretaris en penningmeester. De benoeming van de commissie tot het nazien der rekening 1922 werd aange houden tot de volgende vergadering. Het veilingspercentage werd na eenige discussie, overeenkomstig het voorstel van het bestuur vastgesteld op 2 pet. voor de groote en 5 pet. voor de kleine veilingen. De contributie werd vioor dit ja,ar even als voor 't vorig' jaar vastgesteld op f 1. Tol bestuursleden werden met over groote meerderheid herkozen dje iieeren H. A. Hanken, P. Lindenbergh en A. van der Have en gekozen in de vacature J. P. v. d. Weele de heer Wi. J. v. d. Bosch met 22 v,an de 38 stemmen. Uitgeloot werden de volgende .obliga ties van de leening van f 30.000: 14, 51, 151 208, 222, 244. Bij voorkomende zaken klaagde de heer J. F. Jannen, Goes, over de controle der sorteering' welke klacht door den veiling meester werd weerlegd. De voorzitter wees op de plicht der teelers om mede te werken door juiste sorteering. Indische Stoomvaartlijnen. Ceram, 25 Maart te Belawan, Rangoon naar J,ava.. Goentoer, p. 28 Maart v..m. 10 u. Gi braltar, Batavia naar Rotterdam. Johan de Witt, p. 25 Maart Gibraltar. Amsterdam naar Java. Kambangan, p. 25 Maart Perim, Java naar Amsterdam. Karimoen, 25 Maart te Triest, Java naar Amsterdam. Koningin der Nederlanden, 26 Maart te Amsterdam van Java. Kangeau, P- 27 Maart Gibraltar, Am sterdam naar Java. Kedoe, mb. p.. 27 Maart v.m. 8 u. 25 m. Pantellaria, Batavia riaar Rotterdam Sarpedon, 23 Maart v'ian Batavia, naar Rotterdam (herpl.) Tjerimai, 28 Maart n.!m.. 12 u. 30 m. v. Southampton, Rotterdam in.. Batavia, Nias, 27 Maart v. Suez, Amsterdam naar Java. Vondel, 27 Maart v. Suez, Amsterdam naar Java. West Afrika.. Patroclus, 26 Maart te Amsterdam van Java. Rembrandt, 25 Maart le Batavia v,aii Amsterdam. Prins der Nederlanden, 24 Maqrt v Singapore, Batavia naar Amsterdam. Banka. 27 Maart van Marseille, Java naar Amsterdam. Binloekan, 27 Maart te Port Said, Bot terdam naar Batavia. Oranje Nassau, p. 25 Maart Beachy Head, Amsterdam naar West-Indië. Tosari, p. 24 Maart Pcrim, R.otlerdam naar Java. Venezuela, 28 Maart te Havre, West Indië naar Amsterdam. Wilis, '25 Maart v. 'Colombo, Rotter dam naar Batavia. Krakatau, 25 Maart v. Colombo, Ba tavia naar Amsterdam. Merauke, 28 Maart te Rotterdam van Java.. Sindoro, p. 25 Maart v..m. 'Suez, Rot terdam naar Bataria. S t o o m v na r 11 ij'n én o p' N o o r d A m e'r i k a. Westei'dijk, 28 Maart v.m.. 12 u. op 253 mijl v. Lizard, New York naar Rot terdam. Nieuw-Amsterdam, 25 Maart n., van New York naar Rotterdam.. Noordam. 25» Maart ïi.'m.. te New York van Rotterdam. Rotterdam, 25 Maart 's middags 12 u. op 654 mlijl ten Westen van Bishop Rock Rotterdam naar New York. -- Het officierskorps der Kon. ma- Kou gevat? Wacht geen minuut, neem direct de (Ingez. Med.) vernietigen do bacteriën van verkoudheid, influenza, angina, roodvonk enz., tn mond en keel en beschermen (Ing©z. Med.) Jk, J. P.'S EIERPÜDDING mri vruchten (Ingez. Med.) Ongetwijfeld niet. Als het antwoord op de eischen niet anders dan „onmogelijk" is, dan moet er wel een andere uitweg gezocht worden. Maar vóór mermn Frank rijk daarvan overtuigd ïsl Wij zijn benieuwd naai" de Fransche persstemmen van deze rede. En naar (die uit Engeland. - HET IERSCIIE WETSONTWERP Het Engelsch Hoogerhuis heeft gis teren zonder stemming het wetsontwerp aangaande den vrijstaat Ierland, voor zoo- vei" het Zuiden betreft in derde lezing goedgekeurd, zood'at thans alleen de on- derteekening des Konings nog nootlig is. Dan heeft Ierland dus reeds veel van wat het wenscht. Rest nog de ï'ust tus schen Zuid en Noord te herstellen. Daar over zal worden geconfereerd, en 'de di verse afgevaardigden zullen boden le Lon den bijeenkojmen. Naai" men verneemt zou Churchill er op aandringen van de Noordelijke en Zuidelijke Iersche regeeringen te hooren welke plannen zij koesteren ten einde den hestaanden gespannen toestand in het N.-O. te beëindigen. Vermoedelijk zal hij voorstellen door Britsehe troepen een neutrale zone te laten afbakenen langs de Ulstergrens, Churchill zal dan tevens E opnieuw de politiek van de Britsehe re- geeriüg onder woorden brengen welke daarin bestaat dat Groot-Brittannië her jjreïd is ai het mogelijke te doen om ide beide regeeringön te helpen in him res- I pectieve gebieden orde en rust te hand- haven. 5 Dit lijkt nu heel mooi, maar inderdaad 5 komt het neer op een verkapte bedrei- i ging, want men weet in Londen uitste- I kend, dat De Valera weer druk aan het ageeren is, en het républikeinsche leger zich ferm oefent, tot den tijd "hunner idealen gekomen zal zijn: een volkomeu l onafliankelijk Ierland, een volkomen los van Engeland. LI. George heeft slechts den tijdelijken vrede gebracht; de langdurige vrede mis- l schienmaar de leren zuilen niet rus- Ij ten vóór zij bereikt hebben wal De Va- s lera en wat na h em landeren zullen vooii- DE VERKLARING VAN DEN RIJKS KANSELIER. De rijkskanselier heeft dan gisteren zijn aangekondigde rede gehouden, dade lijk bij de opening van de Rijksdagverga dering. Langer Rede kurzer Sinn was, dat de eischen der commissie onaanne melijk werden verklaard. Dat was de hoofdzaak; en dit werd gezegd in duide lijke en krachtige hermen, die indruk maakten. Niet alleen op de aanwezigen, maar ook het buitenland. Vooral Frank rijk zal nu toch eindelijk wel begrijpen, dat hid" een man staat, die steeds zijn best heeft gedaan, de Duitsche verplich tingen na te komen, doch wiens onmo gelijk" ook inderdaad „onmogelijk" is Telkens werd dil bovendien, dan in an deren vorm, in de rede herhaald. En dat hij een zeer groote meerderheid ach ter zich kqn weten, bleek uit het zeer gering aantal en den aard dhr interrup ties, waar het Duitsche parlement anders nogal van houdt Ook tegen de financi- eele controle protesteerde dr. Worth hef tig. „Een schending van de zelfstandig heid van een volk om vreemde organen op te dringen", zei hij even later. En de eischen in hun geheel noemde hij grof. Wat een luid applaus op de tribu nes ontlokte! Inderdaad is dit toch wel heel zwaar voor het volk van Nieuw- Duitschland om te dragen Maar.... Wirth liet nog een deur open; hij hoopte, dat het laatste woord in deze zaak nog niet gesproken zal 'zijn. spiegelen. BEKNOPTE SSEDÈDÈEUNGEN. Het Belgische koningspaar is giste renmiddag in Rome aangekoimen. waarna zij zich naar het Quirinaal i>ega- ven. In den loop van den middag brach ten zij een bezoek aan het Vatioaan. In Parijs dreigt een afschaffing vaa „strijkjes" in de restaurants. Tenminste wanneer de belasting van 25 pet., die de regeering' voor restaurants met muziek voorstelt er „door" komt. Tusschen Duitschland en Italië wer den onderhandelingen begonnen over over de verlenging van het handels'ver drag, hetwelk met Mei afloopt. In de zaal van de Philharmonie te Berlijn hield de vroegere Russische mi nister van Buitenlandsche Zaken Mil- joukow een rede. Gedurende de voor dracht werd uit het publiek op hem ge- schoten. 'Het schot trof echter niet hem, maar den Russischen professjoi" Nabekow.. Deze was de chef-red,acteur van het Berlijnsch-Russische Ruil.. Ver volgens werden nog verscheidene scho ten gelost en ettelijke personen gewond. Hierdoor ontstond een herig gedrang ea een wilde paniek. Verscheidene gewonden vielen. De beide daders werden in hech tenis genomen. Onder hen was een vroe gere Russische luitenant, behoorende tot de monarchistische Russische kringen van Berlijn. De Duitsche ver lie zien in deg wereldoorlog zijn thans definitief vast gesteld. Zij bedragen: 1..808 555 dooden ttfittfcnaÉatfi

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1