N«. 74. Dinsdag 28 Maart 1922. f65e Jaargang Uil .Slad au Primade, Hoest Gij zoo? ABDIJSIROOP. Lint «rètirs <1. MIDDELBURGSCHE m dit nummer; behoort een Bij voegsel. Abonnementsprijs per kwartaal: iep de buiteuwegen om Middelburg, ea vistor de andere gemeenten per post 12.50; vtoor Middelburg en agentschap Ylissin- gee f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 oe*t per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 eeut. Kleine advertentiën niet groe ier dan vijf regels druks en wsarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven ©f bevragen bureau dezer Courant 16 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. AdNertenÜën moeten, willen ze nog in tans Mad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bïj den Pöst-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. lagere annuïteit in de eerste zes jtren nog ontlast wiorden met f 3.500.000. DE OORLOGSBEGROOTING Aan het slot van zijn repliek bij de (dg. beschouwingen over de Oorlogsbe- grooting zei Vrijdag de heer De Muralt, na zijn toededeeling, dat de Vrijheids- foondsfractie zal stemmen tegen den me- moriepost inzake de kampementen, en vóór de (door den Minister onaannemelijk' verklaarde) motie inzakie de onderbre- )king van den eersten oefeningstij d: „Het doet ons werkelijk leed dat wij gedwongen zijd op principieele gronden een afwijzende houding te genover dezen Minister te moeten aannemen. Deze bewindsman is een krachtige figuur. Zijn optreden en 'zijn persoon heeft in hotoge inale onze sympathie. Intusschen kunnen wij ons door eerbied en sympathie voor dezen bewindsman niet laten leiden in de richting; die de onze niet is." Die verklaring gaf aan het Vad. aan leiding tot de opmerking: dat een partij, die bij zulke kardinale punten tegenover den Minister staat, bij de eindstemming daaruit de konsekwenties zal trekken. En dan hangt Ihiet leven van Minister van Dijk aan een zijden draad. We hebben niet den indruk dat de po litieke hoofdredacteur van het .Vaderl. (|de heer Roodhuyzen) dè spreektrompet is van de Vrijheidsbomdfractie. Daarvoor is zijn politiek betoog meestal te per soonlek. We zijn daarom' niet overtuigd, Idat een negatieve uitslag van de stemming over üie twee onderwerpen werkelijk ertoe zal leiden dat de Vrijheidsbond- fractie tegen de heele begrooting van Oorlog zal stemmen. En we hopen ook, dat het niet zoo. zal rign. Niemand zal kunnen ontkennen, dat Minister van Dijk de verwarde zaken van onze legerorganisatie krachtig heeft aan gepakt, en met zeer veel bekwaamheid en energie werkelijk ernstige bezuinigingen heeft aangebracht en voorbereid, zonder het leger, dat wij dan toch moeten heb ben, te verlammen. Dat de bezuiniging niet nog grooter is, kan men betreuren; fcnaar is waarlijk toch wel te verklaren^ luit het feit, dat deze begrooting nog werd opgemaakt door zijn voorganger, en luit het feit, dat Minister v. Dijk nog slechts acht maanden aan het bewind is. En nu zouden wij het zeer betreuren wanneer een geschil over de bovenver melde onderwerpen van betrekkelijk bij- kiomstigen aard, tot een afbreken ook Van deze ministerieele loopbaan zou lei den. Als dit blad verschijn! heeft de stem ming .over de onaannemelijk verklaarde taotie inzake de onderbreking dier eer. ste oefeningen reeds plaats gehad. Bij de samenstelling der Kamer is een aanne ming op 't nippertje mogelijk. Moet loioik dat tot een crisis leiden? We gbloo- Ven, dat .ook in den Vrijheidsbond eea Onzienlijke groep zulk een uitslag niet zou toejuichen. DE TABAKSWET* Het K. van 16 Maart jl„ houdende uitvoering van enkele bepalingen van de Tabakswet, zal in werking treden gelijk met art. 1 der Tabakswet. Het Hand. heeft in Den Haag geïnfor meerd. Wanneer dat wezen zal. Men deel de mede, dat die datum wel 'bij benade ling is vastgesteld, maar dlat er nog zoo veel te regelen valt, "dat elke publicatie daaromtrent ictingewenscht schijnt. SN DE KATHOLIEKE PARTIJ De actie van Cranenburg wordt voort gezet Gisterenavond heeft een vergade ring van geestverwanten plaats gehad, ten voorbereiding van een landelijke or ganisatie, die tegen de „eenzijdig! dëmo- cratische" richting partij kiest. Voors honds ligt het niet in de bedoeling bij de stembus te ageeren tegen de R. R. Staatspartij, ofschoon de juiste handing in de praktijk nog moet worden vastge steld. Door den Commissaris der Koninatn Worden Dinsdag 4 April a.s. de gemeen ten St. Philipsliand en Tho.len be zocht. Bij Kon. besluit zijn voor het tijd perk van 16 April 1922 tot 15 April 1926, buiten den voorzitter, aangewezen in artikel 33, derde lidj, der Kieswet* bïj het hoofd stembureau ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kieskring XII, tot lid: mr. A. A. de Veer, lidi der Pra- vinciale Staten en wethouder der ge meente Middelburg; J. C. F. Larsen, koopman te Middelburg; mr. H. Do.oren- Los, gemeenteTontvanger te Middelburg; Tot plaatsvervangend lid: C. van der Weel. lid van den gemeenteraad te Mid delburg; J. F. Heemskerk, lid van d|e Tweede Kamer der Staten-Generaal; W. R. J. Ceulen, boekhandelaar, te Middel burg. werden door 'beide sprekers uiteengezetj Inzake de actie tegen de dure Spoor- en vergeleken met. die van andere partijen i wegtarieven door het intrekken van de Ki- Beide sprekers werd met de grootstelometerkaarten, deelt de secretaris mede, o m rl r» />l-\ f rfA rn I rf.rï IJ A Ia n 5 t ri u.rl' ittöt»/! r^irf1 - J a 4- T-» - 1Jï Iw-. l— j aandacht gevolgd. Gedebatteerd werd nog met de heeren Boot en Meijer van Hans- weert dat hij tegenwoordig was bijl een onder houd met den Minister en met den dir.- generaal, waarbij hij1 gelegenheid had te wijzen op de duizenden bijeengebrachte liandteekeningen en het daaruit blijkende verzet tegen de extra verho.oging der spoorwegtarieven, die onder anderen de inkomsten der spoorwegen zullen ver minderen. In het buitenland zoekt men juist vermeerdering van inkomsten door lagere tarieven, zooals bijv. in Zwitser- land, waar de algemeene abonnementen Uit Tho-l en. j met 10 0/0 worden verlaagd, samengestel- Benoemd tot opzichter bij het in- de rondreizen worden uitgegeven tot 300 dijken van den Nieuwen Poldjer te Rilland j KM., met 20 0/0 reductie en het plan •puBiOAog-prooN jifl Op verzoek van schipper A. V., knelden wij nader, d|at hij niet op het havenhoofd te C o 1 ij n s p 1 a a t is gesla gen. maar dat het schip is vol geloo- peu doordat zooveel steenen in die mon ding van de haven lagen. Bath, da heer L. J. Elenbaas te Poort vliet. o Uit Z ee u w«ch-Vi&and er en iWi. D. In het S taatstol. no. 97 is afgekondigd bij Kon. besluit vlan 4 Maart 1922, bot vernietiging van de besluiten van B. en W1. van IJzendijke van 28 Mei 1919, waarbij vergunningen voor den verkoop vlan sterken drank in het kle:n werden verleend aan E. M. Albregts, weduwe van C. Grcosimian, en aan P. M. van Hane- ighem, weduwe van A. vau der Hooft, aldaar. I - HANDELSBELANG bestaat op Zaterdag en 'Zondag goedkoope treinen te laten rijden. Ook werd gewezen op de onbillijkheid, dat een onevenredig groot djeel der spoor- telccrten aan de bewoners der uitmiddel puntige provincie wtordt te dragen gege ven. De secretaris eindigde zijn verslag met den wenveh ,dat het gegeven zij in een volgend rapport te mogen getuigen van grooten bloei vlan handel en industrie en er aanleiding moge zijn vloor grooter opti misme ten opzichte van de toekomst. 1 De leden gaven blijk door app'ais met het verslag1 in te stemmen en de voorzitter 'bracht den heer Stofkoper dank Voor het uitbrengen van het verslag. De penningmeester, de heer P. Doets heer Ceulen of f 20 voor den bode niet te weinig is. Uit Middelburg. De politie alhier maakte proces verbaal op tegen enkele autobestuurders, die hun auto, terwijl de motor in werkinjg stond, onbeheerd lieten staan. Aan den heer F. J. Murk, ogiffeur alhier, is het recht gegeven tot het voeren van het Koninklijk wapen. o Uit Vlissiegen. Zaterdagavond hield de afd. V1 i s- sin'gen van „Het Nederlandsche Meis- jes0iiae" haar jaiarfeest in de sociëteit „de Oude Vriendschap. Nadat de ronde- leidster inej. Van der Zandje den avond geopend had met een woord van dank aan de talrijke aanwezigen werden ver schillende nummers opgevoerd, waarvan vooral het klokkenballet uitblonk door leuke aankleeding en de muzikale illu stratie, nog verhoogd doior de keurige toon eel -beli ch ting. De verschillende nummers werden af gewisseld door het goede padvinders- strijkje en het voordragen van eenige liedjes van Hullebroeck en mevr. de Wijs j Mouten door een der meisjes, terwijl het tweede gedeelte geheél gevuld wórd door een aardig blijspel „Het nieuwe kostschoolmeisje". Een geanimeerd 'bal besloot den avond. Maandagavond hield de vereeniginjgbracht de rekening uit, waaruit blijkt dat „Handelsbelang" haar jaarvergadering in dank zij de verhooging der contributie het Schuttershof, onder voorzitterschap! van f3 op f5 aan contributies ont- van den heer D. Alewij'nse Sr.. I Vangen werd f 735 tegen f 366 in 1920. Door den secretaris, den heer L. A..S Re totale ontvangst bedroeg f 1186.98 Stolkoper, 'werd het verslag over 19221de uitsla ven f 1175.89, alzoio, een batig uitgebracht, waaraan wij' het volgendesaldo van f 11.09. Vpftgens de balans be- ontleenen: zit de vereenfging thans f 74.35 tegen Dit jaarverslag staat wederom in het j een schuld van f 114, len vorige, al teeken van de uit den wereldoorlog ge-'zopi een vooruitgang van f 188.35. boren malaise. Alhoewel in den handel j Dow* den heer Ceulen, werd namens geen directe achteruitgang kan worden de commissie tot nazien der rekeninjg geconstateerd, is van een geregeld we- j (geanv'iseerd deze goed te keuren en werd reldverkeer nog geen sprake, terwijl im'-j het nauwkeurig beheer van den penning- port- en exporthandel ten zeerste lijden,j meester zeer geprezen. Alleen vroeg ue onder buitenlandsche mededinging, mor gelijk door het bekende .valutaeuvel. Betreffende onze omgeving ,zegt de se cretaris, dat behoudens enkele uitzonde ringen van'het Winkelbedrijf in 1921 niet onbevredigend was, al is groote activi teit en zakenkennis een eerste vereischtë om de affaire op peil te houdten. In de bouwvakken werd het in 1921 wat levendiger en was er mede door den bouw der volkswoningen llink werk. In den particulieren bouw' bleef het stil en kan men bezwaarlijk van eenige be drijvigheid gewagen. Aangaande klein- zoowel als groot-in dustrie hoort men ongunstige berichten. Ook hier de concurrentie van het buiten land, de hooge bedrijfskosten en 'den korten arbeidstijd, factoren die het wer ken in het geheel niet, "dan toch zeker weinig loon end maken, 't Gevolg is in krimping of stopzetting van het bedrijf maak er dadelijk een eind aan. Wacht geen minuut. Gij zoudt een borstziekte kunnen krijgen, waaraan Gij meer geld zoudt moeten besteden dan aaii een flesch der beroemde 11 (ïngez. Mod.) Dc heer Stoifkioiper, lid der idame», zeide dat dit zeker een der punten zal zijn, maar men ïmoet eerst eens verdeele» wie der leden ieder onderwerp zial tec sprake brengen. De. heer J er omineus, pok lid der kamer, meent dat het beter is dat een adres bij de kamer wioirdjt ingezonden*, dan komt het van zelf ter sprake. Besloten wordt een adres te zendien. Hierna wer<J de vergadering gesloten. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De lezers van ons feuilleton, die dit bewaren, maken ons er op opmerk zaam, dat door een verkeerde nummering zij 18 'zullen 'missen, het stuk'genummerd 19 volgt dus direct achter hetgeen on der 17 werd geplaatst. 'We brengen in "herinnering dat he den (aivond de generale repetitie van de- „Instrumentale" alhier begint te half acht; het concert morgenavond begint te acht uur. De volgorde op het programma is eerst de symphonie van Mendelssohn, daarna de Polonaise van Chopin voor piano, door den heer Kuiler, die jna de pauze het le concert van Liszt speelt, beiden met orkestbegeleiding. Het con cert wordt besloten met de „Scènes Pit ten esques" van Massenet. Op Vrijdag 31 Maart zal het en semble o. 1.. van A. Sistermans weer een voorstelling geven in den Schouwburg alhier. Gespeeld worden als eerste uit voering te Middelburg twee beroemde operetten van Jacques Offenbach in Ne derlandsche vertaling en wel „de Speel man van 't dorp" (Le Violoneur) en „de Verloving bïj lantaarnlicht" (Le Manage aux lanternes). Vooral het laatste is eeu meesterstuk. Muzieknummers als het Kik- kelduo tusschen de twee weduwen en hel prachtig melodieuse „Quatuor de l'Angelus" vinden hun weerga niet in de Ook handelszaken op ieder gebied maken I om de belangen vlan den mid|densfondJ een lastigen tijd door en richten dienten gevolge hunne zaken zoo economisch mo gelijk in. Als gevoLg van bovenstaand heerschb er op heden nog in vele be- De v 0 o r z i 11 e 1* zeide dal het 'be stuur reeds besloot tot verhoo(ging| tot f 40. Ook de voorzitter brengt dank aan den penningmeester. Bij acclamatie werden tot bestuursle den herkozen de heeren Alewijnse, G. W'. den Boer en J. W. den Oude. Tol leden van de commissie tot na der rekening over 1921 werden benoemd de heeren Jenonimus, Vermeulen en Von Heimburg. Na eenige discussie werd besloten het "Sr^W^Hhe^urt het dat!geheeIe «Peretten-litteratuur. Bij de voor dat in de Mi dp. Crt. wel het bericht j ^Uing 7 meewerken, rh, ui. s waarvan enkele te Middelburg oog on- 'Stond van het behoiud van het garnizoen. i l l bekend zlii'n. De figuratie wordt vervuld mlaar dat met igeen enkel woiord het wer- 5, i. T i u 4 cïu 4 Pfi 1 -ia door leerlingen van den heer Ghr. J. ken van het desbetreffend comité werd Ab. - oememoreerd Als die commissie niet ^e- Ma7;ure' Behalve bovengenoemde werken Baslienne" nog uitgevoerd. drijfstakken werkeloosheid met de on tegenzeggelijk hieruit voortvloeiende ver minderde koopkracht en is zonder Iwij- fel ook deze factor oorzaak van het in gekrompen debiet. Sprekende over de regeering Wijst de secretaris er op, dat het aantal leden bedraagt 136 tegen 142 in 1920. De bemoeiingen van het bestuur waret) vele en bewogen zich gnooteindeels op economisch gebied. Herinnerd wordt aan! Te Vlissinjgenwordt Woensdag 5 April door Mevr. E.. Kuiler—Nonhebei hebben gedacht. V r a c h t z e g e 1. De heer J er ion imius brengt de kwes-T tie \an het vrachtzegel ter sprake en wijst I f ng- f de laeerfn ^Ui er' Pia°°' en er op, dat hem' eerst bij den ontvanger A" u VSm KesterOT' 111 htet wafs' gezegd, dat beurtvanrtadressen £in certgebouw een concert gegeven ten bate zegel onderhevig waren, maar enkele da- j van de Hongerenden m Rusland, gen later kreeg hij een schrijven dat uit niet het geval was. Spr. keurt het af dat ambtenaren niet beter gelicht. Spr. verwondert dit, vrachtbrieven van met den trein verzon-1 neBs ult Amsterdam. den goederen wel aan zegelrecht onder- i hevig zijn, hij vraagt waarom men dan ,Te Delft, ?ja} f^mdag 1 April een nog eens op giezegeld ontvangstbewijs kransleggtug plaats hebben op e pra 0 rtTof von HpsTI 7,wii'tfpr na hp.i uil- i Tot directeur van het Utrechtsch worden" voor- Stedelijk Orkest is, als opvolger van .ten lit da ar toch 3leer v- Gil se, benoemd de heer Evert Cor- I nolic nif Amclpr/lcim H 1 n n v DE VLOOTWET. 6 P.lS iaangekondigde ontwerp om a eg van de in de Vlootwet opge komen werken in lndiê in langza^er tempo te doen geschieden, is bij de Twee de Kamer ingekomen. De ten laste van de Indische begrooting aan het vlootbasisfonds te verstrekken voorschotten zullen dan in de eerste zes jaren totaal bedragen f 32.087..000 in plaats van f 73.974.000. of rond f 42.000.000 minder. Bovendien zullen de gewone uitgaven ten gevolge van de. Uit Z u id -B e v e 1 a a d. In de Zaterdag gehoud|en raadsver gadering van Baarland werd de in structie vun den gemeente ontvanger ge- wijzign in verband met die aansluiting aan de postehèque en girodienst door de gemeente. Verlof zal worden gegeven gedurende veertien dagen voor landbouw-xrbeid in de vier weken loopende van af 3 Maart of vsn af 7 Sept. van ieder jaar. De zomervacantie zal dan vallen (ge durende de eerste 3 weken van Juli. Buitendien zal een week herfst va can tie woroen gegeven. De instructie vtoor den hoofdkeurmeester in verband met de uitvoering der vleeschkeuringswet werd vastgesteld. Hel gemeenschappelijk besluit tot uit voering dier wet met omliggende gemeen ten onderging een kleine wijziging. Besloten werd den grintweg naar Oudfe- Innde te bestraten tolt aan de algemeene begraafplaats. De ontbrekende gelden, ongeveer f 2000 zullen hit een geldleening gevonden wor den. Vrijdag werd te Ivruiningen een vergadering gehouden, belegd dtoor Ide afdeeling van den Vrijz. Dem. Bond. De bovenzaal van hotel Korenbeurs was heel yoed bezet. Als sprekers traden op mevr. Bakker—Nort en de heer Welleman. De beginselen der Vrijzinnig Democraten de actie b'ij het gemeentebestuur om op moet leekenen en zou de directie der §ra* van óillem en w j.ger, nu e m bezuiniging goed toe te zien, en gezegd I spoorwegen willen verzoeken op" den sPTeken van een rede, ge ou en o dat de bemoeiingen fctetreffende plaat-1 vrachtbrief voor ontvang te laten teeke-dr; a van 'f0 „Men selijke aangelegenheden als geanatigd kun-nen, dat maakt de zegelkosten van 50plechtigheid gaat uit van de e g nen worden aangemerkt, al zal misschien» cenl, ^slechts 25 cent. i Delft der evangelische maatschappij. Bij de hierop volgende discussie bracht j de secretaris een schrijven Ier tafei, <or e v o 1 g e n van inpoldering vo'»i waaruit blijkt, dat wel degelijk de beurt- j Ta li na en tl or a. v.fv' S Tn de Zaterdag te Leiden aehouden de toekomst de noodzakelijkheid met zich brengen de bestuursvoiorschriften zooda nig te herzien, dat gemakkelijker de ge-, »-T meentebelangen ©n de belangen der le-vlaartsdressen en ook het bewijs dat de In de Zaterdag te Lei e g nndiolej den te dien opzichte kunnen worden he-'vervoerder de gpedpren van deu ver- bijeenkomst van de Ned Djeriuind ge zender heeft in bnlvonfesL genomen, vrij! Vereenigmg werd naar vvij m een verslag van zegelrecht zijn, doch het bewijs van in d®. N. R. Crt. lezen, door en ie r j(. ontvangst door den geadresseerde niet. Homijn, te Haarlem medeged ed <a Wal betreft de vrachtbrieven der spoor- j hij eenige dagen geleden e en verzoek wegen, die moeten gezegeld worden en ontving van den' heer I de ïuyne ook het ontvangstbewijs. I Middelburg, om belangstelling voor en' Besloten werd een poging te doenhulp bij een onderzoek naar de v ran- om in deze dubbele zegelbetaling ver- jderingen in fauna en flora die^ zu e anderimg te" doen brengen. j optreden ingevolge de droogmaking van Verkiezing K. v. K. het kreekrak. In overleg met hem is nu Op een vraag vsn den heer Jero.ni- Mn de eerste plaats aan dr. J. G. de Mau m u s op welke wijze de volgorde d(er le Ierseke verzocht, hiervoor zijn vu p candidaten voor dte verkiezing van de I verleenen. De steun van den heei 1 vr v.1C t m d D a mm v» at» Ia hartigd In de l'ijh van bezuiniging' ;w'ordt de actie inzake de commissie van 13 ge noemd, terwijl liet in verband daarmede als proeve van humor gepubliceerde still even gezocht als onzakelijk w'ordt ge noemd en het in een officieel college gesprokene door een lid van dat college voorkwam te zijn even brute als onge- moliveeïd De overtuiging, dat men in het werkelijk belang van Middelburg han delde, deed deze zienswijze met welspre kend stilz'Wijgen honoreeren. Verschillende andere oorzaken kwamen aan de orde, oa... voorlichting inzake het handelsregister. Een afgevaardigde van de vereeniging nam plaats in het comité voor het behoud van het garnizoen en hulde w'ordt ge bracht, vooral aan het dagelijksch bestuur van dil Comité. Hieruit blijkt, dat, al bereikt men qua vereeniging niet steeds datgene waarnaar werd gestreefd, het niettemin noiodig is, dat door voortduren de actie en hulp aan actie van andleren worde voorkomen, dat men in hoogere bestuurscollege's de naam Zeeland ver geet, Frappez, frappez toiujo-urs. Kamer van Koophandel is tot stand geko- Verhoeven, ingenieur der Domeinen e men, werd geantwoord, dat dit willeken j Middelburg, was reeds van tevoren v r- rig is geschied, had men echter het stel- j kregen, terwijl voor de technisci ui- seï heter gekend dan had men zeker j voering de hulp verkregen is van d maatregelen genomen, dat wellicht alle heeren P. J. van der leen, biolo.0 se^ candidaten d(er vereeniging gekozen zou den zijn. De heer L. J. Mes zou glaarne zien in de kamer ten 'spoedigste voor een andere wijze van verkiezing werd geageerd. candidaat te Domburg en J. H. Slof, i leeraar aan de R. II. B. S. te Bergen op Zoom en van die van dr. T. Folpmers, directeur van het bacteriologisch labora torium van het bestuur der visscherije» I J Ook meent spr. dat de kamers ten S °P d0 Zeeuwsche stroomen, zal worden, spcedisiste moeten opkomen tegen de su'o- [aangevraagd. sidiu van 3i/z millioen aan de Handjelska- j Reeds heeft ©en der genoemden één nier, die met dat staatsgeld, den middem i bedrag beschikbaar gesteld als aan stand concurrentie aandoet. I'n de kosten, die dit onderzoe zal ver-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1