LUX Maandag 27 Maa?t i&22* 163e Jaargait Binnenland, Git Stad mProvincie. Hes! Rotterdam hoest. ïïo. 73. ff SPORT. mmmm COURANT. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. DE VLOOTWET GEWIJZIGD! Naar men uit Den Haag meldt, is in voorbereiding een wijziging van] den eenigen tijd geleden ingediende en nog door de Tweede Kamer te behanidelen' vlootwet. De wijziging beoogt verlenging- van de termen van afwerking van de versehillende vloothasis van Ned'. Indië. Uit Middelburg. Zaterdagmiddag had op de algër meene begraafplaats alhier de ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk aver schot van wijlen den heer jhr. mr. E. A. O. de Casembroot, zulks onder zeer groöte belangstelling. Van af het sterfhuis aan "cle Loskade werd de lijkwagen gevolgd door een Vijf tal volgrijtuigen, in het eerste waarvan had plaats genomen de vertegenwoordiger van H.M. de Koningin, R. A. baron van Harderbroek van Lookhorst. In de vol gende rijtuigen waren gezeten familie leden en bekenden ondier wie de nad- commissaris der Koningin in Zeeland, de heer mr. H. J. Dijckmeester. Op het kerkhof Waren verder o.a. aian- wezig de Gom. der Koningin jhr. mr. J. W-. Quarles van Ufford, de leden van God. Staten, mr.. Dieleman en mr. Spren- ger, en de griffier de heer Hartman, de leden van de Prov. Staten de heerep van Niftrik. van Zuijen en'de Veer. Verder de heeren mr. Tellegen en mr. van der Harst, hoofdcommiezen ter prov. grif fie verschillende ambtenaren van. de griffie, de provinciale bibliothecaris1, ds. van Empel, de directeur van de Provin ciale stoombootdiensten, die heer van Rem tergem. de beheerder van de Provinciale fondsen, de heer Barentz; de directeur en de adjunct-secretaris van de P.Z.E.M.' de heeren Streefkerk en Magendans. De heer mr. Meerkamp van Embden rjjks- en prov. archivaris, kwam tevens als lid van het bestuur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, evenals de heer mr. G.. J. Sprenger, die ook als' agent van de Nederlandsche Bank aanwe zig was, waarvan ook de adviseur de lieer J. YV. Verhulst, Van zijn belangstel ling Wijk 'gaf. Van de rechtbank merkten wij op de heeren mr. van Bel, vice-president, Wolf- son en van der Feltz, officieren van justitie; Pleijte en Portheine, griffiers; baron thioe Schwartzenberg en Holien.- lansberg. rechter. Van de maatscbappijenwaarvan de overledene commissaris was, werden aan getroffen van de „Zeeland" de commissa rissen de heeren Alberts en Ochtmaa, en de directeur de heer de Meester; van The Vitrite Works, de directeurs ae heeren Van der Leyé en Ghjjson. Van de vereeniginigen, waarvan jhr. de Casembroot thans of vroeger bestuurs lid was, waren aanwezig van de Vereeod- ging tot instandhouding van oude gebou wen, de heer dr. Japikse, van de Vereenï- ging tot bevordering van het Vreemde lingenverkeer op Walcheren, de heereu mr, Doorenbos en Hiller; van 't Zeeuwsch iWatershofod-comitë de heer mr. va* Deinse. De heer jhr. van "Vrederiburg was aan wezig als voorzitter van de waterleiding maatschappij voor Tholen; ook werde* opgemerkt dr. Jenny Weijerman, tlired- teur der Thoolsche spoorwegmaatschap pij; de heer Van Oordt, hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat. Het bestuur van de Brandweer was oominies le kl. ter gem.-secretarie van Smallingeriand te Drachten (Fr.) "Zaterdagavond glaf de jeugdclub Kennis' is Macht" (A. J. C.) een goed liezoehte uitvperinjg1 in het Schuttershof alhier. t Een groot deel van het programma bestond uit turnen, waarbij' de jongens en meisjes den leider, dien heer J. Bal. eer aandeden door de goede uitvoering]' der oefeningen opi de plaats en "aan de toestellen. Ook de groepen slaagden zeer goed. Iets nieuws waren de beide Duit- sche Volksdansen ,die die heer Suikers de jongens en meisjes had geleerd volf- gens hetgeen hij met andere bij de gro.ote volksfeesten te Bielefeld heeft giezien. Deze dansen voldeden uitstekend en doeüi dit o.ck. op strand of weide. Het publiek hield niet op voor de „Zonnebloem'" werd herhaald. Een aardig één-actetje werd vlot ge speeld. In de Schouwburg-Bioscoop alhier treedt deze week tot en ïnet Donderdag de bekende neger-zanger Spijglass op, die al zoovelen in Den Haag eoj op andere plaatsen vermaakt heeft met zijd uitstekende voordracht van moderne, „songs", vroolijke en ernstige. Hij heelt er slag van zijn publiek' „mee" te krijgen, dat zagen wij Zaterdag al en zal zeker ook de komende avonden zoo, zijn. Men ga zich maar eens door hem opyroolijken! i Uit V li 6 sin gen. De Ghr. Besturenbond en de R. KJ. Volksbond te Vlissingen hebben een adres tot den gemeenteraad gericht waarin zij verzoeken overeenkomstig het voorstel van den heer Hensel dm aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud te bes. palen op f 800 en den aftrek voor binf deren op f 100. i o U i t Z u id -B e v e 1 a n d. In de Vrijdag gehouden vergadering van ingelanden van het waterschap Hoe- dekenskerke werd de begroeting goedgekeurd ad, f 24830.80, met een post van onvoorziene uitgaaf groot f2023.425. Het dijkgeschot werd v|an f 16 op f 20 per H.A. gebracht. Besloten werd om den Moertjesdajk te verharden waardoor een korte verbin ding langs geheel verharde wegen zal ont staan tusschen deze .gemeente en de gemeente Kapelle-Biezelinge. Oude schuld betaaldDe vorige weiek werden te Ierseke een bakker en een gewezen winkelier verrast door een geldzending uit Amerika, resp. groot ruim f 94 en ongeveer f 35. Dit gefd kwam van iemand die vóór ongeveer tien jaar met zijn gezin vlan Ierseke nasr Amerika was vertrokken en toen deze schulden had achtergelaten. de ongeschoolde werklieden, zulks over eenkomstig het besluit van den Hout bond. 1 Van werknemerszijde 'vernamen we. hieromtrent het volgende: De werklieden, georganiseerd 'in de Andere drukkerijen zouden zich verbon den hebben haar Werk over te nemen. Intdle meubelindustrie. Naar het Volk vernam, is de staking in tie meubelindustrie, die Zaterag en Federatieve, de Moderne, de Christelijkeheden zou ingaan, tot Dinsdag opge en de R. K.. vakorangisatie, hebben zich schort. Nadat de telegrammen, die de bij en Donderdag j.l., gehouden stem ming met 54 tegen 23 stemmen en één blanco, verzet tegen een 55-urige werk week met hetzelfde loon als bij' de te genwoordige 45-urige werkweek. Aange voerd wordt o.a. dat de loonen van de vaklieden, als timmerlieden, de schil der, de metaalbewerker enz., in 'dienst der N .V.., lager zijn dan 'die van de cob lega's bïj particuliere patroons. Bij1 in voering van de door de directie voorge stelde regeling, zou het verschil 191/2 cent per uur bedragen. Ook was men in werknemerskringen tegen het verschil in procenten voor ongeschoolde en geschoof de werkkrachten. Van werkgeverszïjd evernemen wij, dat door haar geen andere voorstellen gedaan1 zijh in zake loonsverlaging van de bo vengenoemde door de Isea-groep van stakingsiorder bevatten, reeds aan de vel schillende afdeelingen waren verzonden, is weer contact met de patroons verkre gen, waardoor de kans op een minnelijke schikking dermate werd vergroot, dat de lorganisatiebesturen het noodig hebben gje- acht, de staking1 een paar dagen op te schorten. 'Heden zal omtrent het al of niet doorgaan der staking wordpn besllist. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE, In de Zaterdag alhier gehouden, vergadering van aandeelhouders der stoomtramwegmaatschappij Breskens-Mal- deguem werd het dividend bepaald op 9 pGt., betaalbaar gesteld van af 1 April ladmiraal te Voorburg. «- a.s.. terwijl in de plaats van wijlen den den Houtbond aangekondigde 5 en 10 heer H. S„ Gratama tot commissaris werd pet. Deze loonsverlaging1 werd op 20 gekozen de heer J. Soutendjam, gep. vice- Maart ingevoerd. Het huidige conflict - - - kan dan ook alleen bierop betrekking hebben, zooals trouwens ten overvloede blijkt uit het door haar van de Combinar tie van Organisatiën ontvangen schrij ven, dat als volgt luidt: "Middelburg, 23 Maart 1922. Naar aanleiding van de door U inige- Triani BresJkens—Gad- Zand— Slui|sl Ingediend is een wetsontwerp, tot ver klaring van het algemeen nut der ont eigening ten behoeve van den aanleg van een tramliju van Breskens naai' Gad- voerde ^loonsverlaging heeft hedenavond zand en Retrauchement naar Sluis met zijlijnen van Cadzand naar de haven vian Uil Sohbut'wenj-Duiveland. £n de Donderdjagavond gehouden vergadering van Alg. Schippers- en Vis- schersbelang te B r u i n i s s e die ook toe gankelijk was voor niet-leden, werd beslo ten een afaeeling van de Fedpretie op te richten, waarvan iedere mo&selkweekef lid kan worden. Tot af ge vaard igden werden gekozen de heeren Mattheus de Koning Az. en C. Hoogerheide Zn. i KERKNIEUWS de Combinatie van "Werknemer.SfOrganisar ties in het Houtbedrijf met Uw1 persor neel vergaderd. Besloten is op' advies van genoemde Combinatie Maandag 27 Maart e.k.. de staking in Uw bedrijf tö proelameeren. In opdracht van genoemde vergadering stel ik U hiermede in kennis. Inmiddels hoogachtend, (get.) G„ vau )Zelm, secretaris Combinatie". Van een voorstel harerzijds inzake lam geren arbeidsduur met behoud van het- zelide loon is haar niets bekend, en een dergelijk voorstel is dlan ook nit\ door haar aan haar werknemers voor gelegd. Nog zij Opgemerkt dat heden ongeveer 30 man aan het werk zïjU gegaan,. ei Faillissement. Heden is door de arr.-rechtbank al hier failliet verklaard: E. H. Abelman. winkelier te Vlissinjgen. Rechter-commissaris mr. B. P. Enklaar Curator: mr. P. Dieleman te Middelburg. Cadzand en van Retrauchement naar Öe Belgische grens m de richting van Knocke 0 Het aantal auto's en junto,):- r ij w i e 1 e n. Volglens de Laatste bekendmaking be. treffende de afgegeven nummerbewijzen voor automobielen en motorrijtuigen tot 2 Maart blijkt het aantal in totaal te zijn 100.625, 'zoodat de 100.000 gepas-, seerd zijn. De bisschop ran Haarlem heeft be noemd tot adviseur van den Bo-nd van R. K. vereenigingen in Zeeland de heer A. J. Bekkering en tot adviseur van de plaat selijke afdeelingen van die „Hanze" denf Ned. R. K. Volksbond en dè R. K. vak- vereetiigingen, de heer E. B. Dirksen, vertegenwoordigd door de heeren jhr. beiden kapelaan te Vlissingen, Boogaerl, Nijland. Pieterse en van der Harst. Zoowel bij den lijkwagen al» bij de baar op het kerkhof fungeerden een vijftal ka piteins van den Provincialen stoomboot- dienst als slippendragerS. De kist werd onder eerbiedige stilte in het steenen eigen graf der familie neer gelaten. Op verzoek der "familie werd aan het S1"1' niet gesproken, waartoe anders o.a. 'nr- Dijckmeester plan had.. Alleen dank- e de oudste zoon van den overledene, e beer jhr. s.. 'O. de Casembroot in 'de w ^aa*s HM. de Koningin voor het e, en een vertegenwoordiger en ter' plaatse11 V°°r ^Un ';et?eTlhw'oordigfceid ^en "jftal bloemstukken dekten de kist, waaronder een van Gedeputeerde Staten en griffier en een van de „Vereen^ ging tot bevordering van het Vreemder lingenverkeer Het was een korte, poeh diepi indruk makende plechtigheid:, den goeden eenr vicsudigen doode waardig. Aan den heer J. M. DikkenbeCA klerk ter gemeente-secretarie alhier is met 1 Mei a.s. op verzoek eervol ontslag verleend wegens zjjne benoeming tot adj. RECHTZAKEN. Inzake het cassatieberoep van den officier van justitie te Zierikzee tegen het vonnis van de rechtbank aldaar, waar bij P. Sp., van alle rechtsvervolging werd ontslagen wegens overtreding van het bin- n en s cheep vaart riegle me ut 1919, het ge bruik maken van een vaartuig, terwijl dal gebruik Was verbodlen heeft de Hoo^ ge Raad besloten, dat het onderwerpe- Lijk voorschrift met betrekking tot de in schrijving der ychippersbeurs en de hef fing van rechten, in verband daarmede niet bindend is, omdat de Raad van State er niet over is gehoord. Het cassatieberoep werd dan ook ver worpen, en dus het ontslag vaa rechts vervolging gehandhaafd. eANDEL, NIJVERHEID EN VKSCHEWJ. Hedea is een staking geprocla meerd büj de N. V.. Houthandel v.h. G Alberts Lz. en Co., naar aanleiding van een aangekondigde loonsverlaging van 5 pGt. voor de geschoolde m 10 pCt, Voor De nieuwe K'lamer van Koopp handel en F] a brie ken. De eerste vergadering van de nieuwe Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden zal plaats hebben op Zaterdag 1 April, des namid dags ten twee ure in die Raadzlaal te M i d!- d'elb ur g. De agenda luidt: 1. installatie leden,- 2. verkiezing voorzitter; 3. verkiezing on der-voorzitters; 4. benoeming secretaris. 5. Benoeming ambtenaar. 6. Mededee- ling van de door de regeering goedge keurde begroeting voor 1922. 7. Voorstel tot goedkeuring huur lokalen van het rijk voior bureaus der Kamer. Dreigend conflict in de drukkersbedrij ven. Met het oog op de groote beteekenis die het collectief contract met het prij's- tarief in de drukkersbedrij ven heeft voor de economische verhoudingen in ons land verdienl bijzondere aandacht wat ons ter oore kwam over een dreigend conflict. Zooals men weet is het door de pa troons aangeboden voorstel (11 pCt. ah trek hunnerzijds, en 9pet. van het loon, benevens 3 uur Werktijd per week meer) door de werklieden-organisaties afgewe ken. Nu heeft Zaterdag vergaderd de groep van de kleine 'drukkerijen, de z.g. gtroep- Muller. Het doel dezer vergadering was te verkrijgen dat het prijstarief soepeler zou worden gemaakt. Op deze vergadering was ook aan wezig een vertegenwoordiger van het Comité van Actie uit Rotterdam., geleid door de drukkerij „,de Maasstad". Dat comité deelde mee dat het niet met de groep Muller kon meegaan., omdat men het te laat achtte voor een soepeler maken van het tarief. Maar bovendien) kondigde het aan, dat heden door 120 d r u k k e r ij e n aan het hoofdbestuur zou worden meegedeeld dat zij het ta rief niet mleer zullen volgen. Na deze opzienbarende mededeeling waarvan 't gevolg zou zijn, dat 't gemeen- fcchnppelifk tarief lei lelijk wordt vernietigd was er voor de groep Muller geen aan leiding nog verder besluiten te nemen. Te Rotterdam is het conflict reeds uit gebroken. De drukkerij De Maasstad had openlijk medegedeeld dat zij' het tarief niet meer zou handhaven. Daarop is haar Zaterdag door de Werknemtersleiders mee gedeeld dat zij ingevolge het collectieve contract geroyeerd was en dat hedSeu de gezellen niet op 't werk zouden komen. Treinen tusschen Duiitsclx- Land en Nederland via Yealo Naar aanleiding van een verzoek der Kamer van Koophandel te Venlo, giericht aan de directie der Nederlandsche Spoor wegen, om de internationale treinen (mailtreinen) van Hoek van Holland en Vlissingen naar Keulen en Zuid- Duitschland over Venlo—M. Gladbach te Laten loopen ontving ae Kamer naar bet „Hbld." meldt bericht, dat thans niet aan dit verlangen kan worden voldaan,, doch dat de directie wel bereid is mee te werken tot verbeteringen der verbin dingen tusschen Nederland en Duitsch- land via Venlo. De directie overweegt ril. om de treinen van Amsterdam en Rotterdam naar Zuid- Duitschland via Venlo te doen loopen. DE LEVER'S ZEEP-MD. .VEILIG FA&RJ- ^GtWAS^CHErpf KAHTEMWl LWORDEriX SUMUGHT ZEEP (Inge*. Med.) stoken slgmvtirzen met een middel, dat door velen geprezen wordt ABDIJSIROOP» en terecht. Het heet de (Ingez. Med.) Indische Stoomvaartlijnen. Java 23 Maart van Colombo, Saigon naar Amsterdam. Johan de Witt p. 23 Maart Finisterre. Amsterdam naar Batavia.. Kangean, 22 Maart va]n La Piallice, Amsterdam naar Java. Borneo. 23 Maart te Madras, Java naar Amsterdam. Brion 23 Maart te Bilbao:. Amsterdam naar West-Indië. Sindoro p. 23 Maart Kaap del Armi, Rotterdam naar Batavia. Ternate p. 23 Maart Perim, Rotter dam naar Java. Merauke p1. 2 4Maart v.m.. Finisterre, Batavia naar Rotterdam.. Tantalus 22 Maart van Batavia naar Am sterdam. Oranje Nassau 24 Maart van Amster dam naar West-Indië. Karimata 24 Maart te Amsterdam v,ai Java. Goentoer 25 Maart v.m. te Marseille, Java naar Rotterdam. Vioethal. Voor lie Zuidelijke 1ste klasse speeide gisteren V. V.. V.Willem II 0—3; Bre- dania—Doskio 3—0; M. V. V.—N. A. C, 1—0; PhilipsWilhelmina 2—1. Tweede klasse: N. A.. C. II—Middel burg 3—0. Te O iu -V10. s s e in e e r ais de laatste wedstrijd, die tusschen O. V. V. en K'. I. O. S., beiden aldaar, nog: moesten ge speeld worden, niet doorgegaan. In het hotel van den heer Ampt werden de prij zen door den voorzitter, den heer A. va* Tooren, met een toepasselijk woord uit gereikt; de bronzen voetballer komt vaar,. loopig in htet bezit van O. V. V., ter wijl aan Stormvogels een tweede prijs werd verleend, aan T. V, V., de beide laatsten te Tholen, de 3e. prijs ftn V. L O. S. de 4de; deze bestonden uil medailles. Een woord van hulde werü nog gebracht aan den schenker van hel bronzen beeld, den burgemeester C. ST. Snijder. België—N elder land 4—0. Gister werd onder groote belangstelling ook van de honderden, die uit Nederland naar de Sdheldestad waren gekomen, l* Antwerpen de wedstrijd BelgiëNeder land gespeeld met een overwinning ram België met 4—0 tot resultaat. Dit i* de 23ste wedstrijd die België va* Ne derland wint. Kor f b al Gisteren hadden 3e aangekondigdi# seriewedstrijden plaats, uitgeschreven: door D. O. S. alhier DeeJgenotmen werd door A. K. G. uil Aardenburg; H. K. C. uit Hansweert; O. K. C. uit Oostburg; Volharding uil Ierseke; Ons Huis uit Middelburg; Ex celsior uit Vlissingen en D. O. S. uit Mid delburg; G. K. C. uit Goes w,as' verhin derd mede te spelen. Het gemeentelijk sportterrein gaf gele genheid vier wedstrijden te gelijk tv spelen Bij de eerste ronde waren de uitslaga* Volharding—Ons Huis 1—3; A. K C.— H. K. C. 0—3; Excelsior—D. O S, 2—ft, O. K. C. was vrij. Tweede ronde: Ou» Huis—O. K. C. 4-1; H. K. C— Excelsio* 3— 1Volharding—A. K. C. 41D. O. f vrijDerde ronde: Ons HuisH. K. C. 1—5; O. K. C.—Excelsior 2—0; Dl O, S —Volharding 1—3. De 5 prijzen wec- Kawi p. 25 Maart Plantellaxia, Rotter.dcn als yolgt toegekend: H. K C. Haas- dam naar Java. 'weert; Ons Huis Middelburg; O. K. C'. Koningin der Nederlanden 25 Maart 0osti)Urg. Excelsior Vlissingen en Vol nJm1.. 10 uur 3 Om. op 40 mijl Oost van iiar(Eng Ierseke. van Noord-Voorland, Java haar Amster- dlani." Tambora 22 Maart n.m'.. van Colombo, Java naar Rotterdam.. Tjerimial st.. 25 Maart van Rotterdam naar Java. Bengkalis p. 24 Maart Gibraltar, Ba tavia naar Amsterdam. Bawean p. '24 Maart Ouessant, Am sterdam naar Batavia. S t o o m v ai a r 11 ij'n e n o p Noord Atoelrika. Binnendijk, 24 Maart te Rotterdam v. New-York.. LEGER EN VLOOT Zaterdag speelde voor ide beker wedstrijden der Zeeuwsche korfbal club D. O. S. tegen Volharding uit Ierseke. Bij de rust was de stand 2—2, hij' hjel einde 2—8. VERSCHILLENDE BERICHTEN Verleden jaar werd in de buurt van Zusmarshausen in Beiereu uit een beek het lijk opgehaald van een kellner, Har- tung genaamd. De man wias met- elf re volverschoten gedood. H. had te Müa- chen in links-radicale kringen verkeert en naar men beweert, al hetgeen hij daar, te weten kwam, aan de partijen der reefc- t-, tt terzijde tegen betaling medegedeel. Naar wg uit Den Haag vernemen 15 Thans heeft de arts <Ir_ Berger, geweze* de kapitein D C. M André de la ,OTte I luitenant ell m Van de inwonerweel;, van den staf der artillerie benoemd tot ibekend H te iiepben gedoiod. Zijn mede- directeur van het remontewezen flichtige is voortvluchtig. H. was desr Bj'ds door dezen medeplichtige voor ee* autotochtje uitgenoodigcl. Ergens bnite* L.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1