□e THERN06ÈME 1 MOESTEM, RKEÜMATBEK, BRONCHITIS, STEKEN III BE ZIJ, etc.,etc. I». 71. ¥>ijdag 24 Maart 1928. HIDDELBURGSCHE fül>e Jaargang' Dij dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kam1 er. Zitting van Donderdag.. Minister v an Dijk heeft in zijn Ant woord op de redevoeringen over zijn «orlogsb'egrootingen eenige hesch omvin gen over het eindcijfer vooropgesteld. Als het aantal mandagen was geno men ZQoals de wet van 1912 die eischt, Zon de oorspronkelijke begr-ooüng Van 's ministers voorganger niet 78 iniliioet) hebben bedragen, maar 86 millioen. Die begrooting van 78 millioen is door sprl onmiddellijk met 2 millioen verlaagd en daarna met nog 4.5 millioen. In 1913 bedroeg de loorlogsbegr-ooting 14 pet. van de heele s taa tsbtegrooting dit jaar 8 pet. i -Er is dus bezuinigd, en als er ge vraagd wordt, waarom er niet nog meer bezuinigd is. antwoordt de Minister', dat vele wjjteigingen in vergevorderden staat van voorbereiding ziijn. Een. groote kwestie is daarbij de afvloeiing van net overtollig per son rel. Maar een operatie met het slagersmes is op "dezen patient niet te aanvaarden. Spr. wil er niet toe meewer ken dat de patient onder de operatie zou bezwijken. Bovendien heeft spreker, toet) hij zijn plaats inham1, er geen goochelaar bij gekregen. iTen opzichte van het afvoeren van overtollig personeel zal een ontworpen regeling met het Georganiseerd Overleg worden behandeld. Hoofdlijn dier rege ling is een billijk wachtgeld en de meest mogelijke hulpverleening bij' het zoeken naar een andere betrekking. Van de 250 overcompleete officieren zSjn er tot nu 40 afgevoerd; van de 1750 onderofficieren ëen kleine honderd. Vooral de geneeskundige dienst zal ge heel gereorganiseerd worden. De wenschelijkheid van de kampemen ten verdedigde de Minister uitvoerig te genover de kritiek van den heer De Mu- ralt. Ook daar wordt op bezuinigd, want door verschikking van de dagen van opr komst is het mogelijk geworden om' met twee inplaats van met 4 kampementen! fce volstaan, (te Milligen en te Ede\ zoo- dat de kosten 3.5 millioen in plaats van 8 millioen 'bedragen. Het door den heer de Muralt geopper de bezwaar tegen de onderbreking van Öe eerste oefening van 3e tweede ploég achtte de Minister niet groot- Hel aantal paarden van de öavdllerie Wordt van 2486 gebracht op'1300.. Verder stipte de Minister nog zïjto toe komstplannen lover de artillerie aan.. Tegenover de 9 stuks geschut op 1 ba taljon infanterie die "Minister Top: noo- dig achtte, meent spr. op grond van de oorlogsvoering te kunnen volstaan met 6 stukken per bataljon.. Een ontwerp daar voor moet nog worden ingediend. Heden gaat de Minister verder Van de aan zijn antwoord voorafge gane redevoeringen, vermelden we kort dat de heer Heemskerk aandrong op behoud van het garnizoen te Middelburg waarover men 'n ministerieel© mededee- ling vindt onder Stad en Provincie.. dienstplichtigen uit Zeeland beneden de Ooste r-S c h e 1 d> e zul len in Middelburg komen. Die worden in twee opleidingscom- pagniën daar ondergebracht: de rest blrjil. in Bergen op Zoom, omdat ook een deel in Zuid-Holland, er toe behoort en de verbinding met de Zuid-Hollansche eilanden met Middelburg veel slechter is dan met Bergen op Zoom. De heer K. ter Laan: Als het in Zeeland kan, kan het elders ook. U gooit dan uw heele systeem omver. Minister van Dijk: Ik had een der gelijke opmerking verwacht, maar de po sitie in Zeeland is met geen enkele andere provincie te vergelijken. Thans is bepaald dat d|e verhop- ging van den broisdprjjs alhier tot IS cent per 8 ons a.s. Maandag ingaat. Uit Vlissingen. B. en W. van VI i s sin gen stellen den gemeenteraad voor een definitieve leening aan te gaan van f 168.000, renten de ten hoogste 61/2 pet. De miailbbot „Oranje Nassau" van tijden dringt de vrouwen daartoe, werkt groote moeite np|g konden 'Worden op-1 mede, ook door uwe stem uit te brengen, gevisclit. om geregeerd te worden door mannen en Naar wij vernemen, was het schpepje j vrouwen die met de ordonnantiën Gods verzekerd, doch de goederen niet. wenschen te rekenen. Vrouwen! laat lid stembiljet een wapen in uw hand z'ijn, tot heil van ons volk, aldus eindigde spreker zijn rede. alle aanwezigen, voor zijn betoonde ac tiviteit en voor den genotvollen avond de Stoomvaart Maatsch. Zeeland is he- bereid, waarna de voorzitter de verga- Uit S cho uwecrD ui v el a nd. De Minister van Financiën maakt bekend dat ten behoeve van 's rijks Na de pauze werd aanschouwelijk on-schatkist is ontvangen: flerwïjis gegeven hoe er gestemd moest i 'bij den ontvanger der directe belastin- f worden. Op duidelijke wijze werd dit gen enz. (e Brouwershaven, f 23.30 op 't 'bord aangetoond en dat een tweetal wegens te weinig betaalde inkomsten- vrouwen op verzoek naar voren kwamen belasting' en verdedigingsbelasting II, over en het juiste stipje voor den naam van. 1920/21 en 1921/22, hun candidasd aanwezen, bewees dat liet j -o 'begrepen was. jj üit Tholen. Hierna sprak de voorzitter een slot-] Men meldt uit Tholen: •woord en wees op de goede opkomst tot J Zoioals reeds in uw blad van Woensdag deze vergadering en het succes hier-in een uitvoerig bericht de verdiensten mede behaald, daar in de pauze niet al-van jhr. E. A. O. de Casembroot werden leen mannen, maar ook vrouwen zich vermeld, terecht werd er op gewezeu hadden opgegeven als lid der Chr. His- j boe hij in het Eiland als een persona torische kiesvereeniging'. De ter afwis-grata gedurende zijn leven werd aange- seling aangeboden samenspraken en merkt, en wat de heer de Casembroot in voordrachten werden goed ten gehoor e de dagen van d|en watersnood voor het gebracht en ds. van Willenswaard dankte eiland. Oud-Vossemeer in het bijzonder, het bestuur der kiesvereeniging namens beeft gedaan, zal immer in het geheugeu H ..y. L J Ihilniuan ünn rlonlrliiOT*rv Kotr/ vllzin.nl '7nlfc l-diT. demmoTg'en eerst te kwart over negen te Vii&singen binnengekomen. De oor zaak was dat de miaiibooten van d(e Osten- de—Doverlijh in laatstgenoemde plaats fniet hadden kunnen binnenkomen en, nu naar Folkestone kwamen waardoor de mailboot van de „Zeeland" tijdelijk van den piel' bad moeten weggaan. Het bestuur van het St. Joseph zie kenhuis te Vlissingen heeft er bij den raad op aangedrongen thans eindelijk een beslissing te nemen in de zieken huiskwestie in verband met de plannen tol uitbreiding van het St. Joseph zie kenhuis. -o- Uit Wslckeren. Maandaglavond werd te Sou b u r g in „Reho'both" een door het bestuur van de Chr. Hist. Kiesvereeniging belegde propaganda-avond gehouden. De voorzit" ter heette allen in 't bijzonder de vele vrouwen welkom en zeide dat deze ver gadering in hoofdzaak was belegd om de vrouwen te doen hooren wat voor hen vreemd en nieuw is, maar wat zij, nu hun het stemrecht is gegeven toch dienen te weten. Om de vrouwen echter niet te overladen, heeft het bestuur ge meend voor afwisseling te moeten zorgen en zullen eenige samenspraken en voor drachten Worden ten gehoore gebracht. Het woord werd verleend aan den heer P. Roelse, die zeide te zullen spreken over „De komende strijd". Na herinnerd te hebben aan art. 1 van het program der Chr. Hist. Unie, meende spreker dat het voor de aanwezigen wel 'Diet onver schillig zou zijn hoe en door wie ons volk in de naaste toekomst geregeerd Idering Imet dankzegging sloot. Voor de Drentsche Venen is te S o u- 'b u r g ingezameld door de dames Ris- seeuw, Maasdam, Ovaa en Kruithof de som' van f 101.73. De gemeenteraad te V e e r e be schikte Woensdag nogmaüls afwijzend, met 4 tegen 1 stem, op het verzoek der A. R. Kiesvereeniging!, om voor de a.s. verkiezingen op Zandijk een stem bureau in te richten, en zulks wegens den geringen afstand van Zandijk tot het gemeentehuis, ongeveer 1 K.M., biet ge tal der kiezers 'daar, en de kosten. Ook kon de raad zich niet vereenigien met de circulaire van Ged. Staten over de jaarwedden van burgemeester en secre taris en evenmin was hij gezind, om een aandeel van f 1000 te nemen in de Bank voor Nederlandsche gemeenten. Op een verzoek van den heer J. Wi. Markus&e, om twee perceelcn grasland te mogen overdoen aan zijn opvolger als molenaar, den heer v. d. Hamer, werd gunstig beschikt. Van den lieer J. C. Brouwer was bericht ingekomen, (lat liïi onder bepaalde voorwaarden toestemming verleent, gebruik te maken van liet voet pad over den wal. Wegens het uitoefenen van controle over het drinkwater der fontein in 1921, werd aan mej. Perrels een vergoeding1 van f 60 toegestaan en besloten werd voortaan onder zekere voorwaarden de fontein te verpachten. Overeenkomstig art. 15 der leerplicht wet bepaalde de raad als tijdvak, binnen welke verlof wegens landbouw-, tuinbouw of veehouderijarbeid aan leerplichtige kinderen ran 11 jaar en ouder in eigen Stad m Provincie, De minister vian Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekendje bijdra gen voor woningbouw, zullen worden [uitgekeerd aan de gemeenten: Hoek, ten behoeve van J. van 't Hoff (restant) f 2300; O. en W. S om burg, ten behoeve ran de Ver. voor Chr. Volksonderwijs 1950; Sas van Gent: ten behoeve ran A. Vernaeve (Vs gedeelte der bijdrage) 3610 en H. J. van Bijnen (restant) f 516; Vlissingen, ten behoeve van N. Djjkstra f 4800 en G. P. Groot f 3400; W issenkerke, ten behoeve van J. C. Kramer, f 1800. Uit Middelburg. Dat Middelburg garnizoen be- tïOudt, was ons reeds gebleken uit al lerlei aanwijzingen waarvan wij de laat ste dagen meedeeling kregen. Op ver zoek maakten we daarvan echter nog feeen gewag. 1 Gisteren echter is het doior den M i - uister van O o rl ioi g in de Kamer meegedeeld. Br; de bespreking van de indpeling der garnizoenen, zei hij dat deze zóó zal zijn, dat zi; komen zoo dicht mogelijk bij de indeelingsplaatsen der militie. De heer De Muralt: Behalve iop Walcheren. Minister Van D jj kIk kom' daar dade lijk op. Slechts in onvermijdelijke ge vallen wordt een klein garnizoen gehand haafd. Nu werd c^e naam Walcheren ge doemd. Spreker wil meedeelen, d(at aan de inderdaad ernstige bezwaren voor Zee land tc permoet zal worden gekomen. Het 14de regiment zal met zijn staf wel ko men in Bergen op Zoom ,maar d e wordl, of dit zal geschieden door man nen en vrouwen die met ons met denbedrijf kan worden verleend, den tijd geopenbaanden wil Gods wenschen te re- Van 15 September tot 15 October. Als kenen of door hen die zich alleen door lid van het plaatselijk schooltoezicht de rede laten leiden. Ons aan dien strijd wend herbenoemd de hjeer W. Jobse en niet te onttrekken, maar daaraan deel te in [de vacature mevr. v. d. Hamme be nemen in de roeping van allen. Niet al- noemd mevr. ten Klooster. Er wend eten leen van de mannen, maar ook van de stembureau benoemd voor de a.s. ver vrouwen, die nu ook het kiesrecht hebben kiezing voor de Tweede Kamer en aan verkregen. Dat hiertegen bij' de vrouwen b. en W. machtiging1 verleend om de eenig vooroordeel bestaat is te bejiij- zevenjaarlijksche verpachting van 'bouw- pen, doch het voorbeeld der revolutie- en weiland te vervroegen en in plaats naire vrouwen, moge ook bij de Chr. van in December, voortaan in Juli te Historinschen-navolging vinden, en wan- doen. neer ook onze vrouwen propagandistenGunstig werd beschikt op een ver worden, zal dit vooroordeel wel wijken. zoek tot opname in het Godshuis van Om onze rechtsche regeering te Ca. Gilde, voorloopig voor 1 jaar. behouden zal het noodig ztijlnj De burgemeester herinnert aan liet feit, dat ook die wouwen ter stembus gaan. Zoo dat het op den 3en Mei a,s. 350 jaar dit nagelaten werd, zou dit een verster- geleden zal zijn, dat de Spanjaarden uit king aan onze tegenpartij geven, want Veere gedreven zijn, en stelt voor dien door niet te stemmen zouden alleen de dag feestelijk te herdenken, waarop werd tegenstanders gebaat züjn.. Na herinnerd besloten, de Veerenaren per circulire abij GEWEEST !N ÉÉN MACHT PHUSper does fl 1.25; w VI ioos fi, 0.75 De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn geheel voorzien van H0LL&8BSÜHE etiketten, en van een BLAUWE band aan een zijkant. Wij bevelen het publiek ten zeerste aan, hierop bij aankoop goed te Ietten. (Ingez. Med,) blijven der dankbare bevolking1. Zelfs bij' velen, waar anders de partij gaat boven personen in de politiek, bleek de waar deering voor den overledene zóó groot, dat niet kon nagelaten worden hem weer mede helpen af te vaardigen als ver tegenwoordiger van het Eiland. Als am bachtsheer van St. Annaland was hij' daar ter plaatse 'bijzonder gezien. Een R. I P. Van het meerendeel van de Thoölsche eilandbewoners zal vast de zer dagen geuit worden. Met hem ver dwijnt tevens weer een stuk van de aris tocratische famillies, die eenmaal het stadje Tholen tot sieraad verstrekten en. waarvan er thans zoo weinig meer over zijn. Wel was de heer de Casembroot reeds vele jaren uit Tholen, maar hij werd toch npg steeds als Tholenaar aan gemerkt. Uit Zeeuwseh-Vbaanderen W. D. Woensdagavond gaf het Oostburg. sche meisjeskoor te S c h o o n d ij k e een uitvoering in cafó „De Zwaan". Oorspron kelijk bedoeld als een concert van stichte lijke liederen in 'de Herv. kerk aldaar, moest daarvan om verschillende redenen worden afgezien. Thans werd gegeven, op een enkele uitzondering na, het onlangs uitgevoerde programma in Oostburg. Een groot succes was het voor de uitvoerenden, immers een overvolle zaal, een aandachtig cn geestdriftig publiek. Het koor was goed op toon en heerlijk klonk vooral Avond rust van Ca. van Rennes, duetten voor koor, terwijl Lentetijd van Fr. Abt. op het laatst nog eens werd gegeven. Dat de piano aan goede handen is toevertrouwd bij den heer Schüjve, bleek ten zeerste in de Rhapsoidie van J Brahms, die ons h(et best kon bevallen. Mej. Aleide van Staveren wist wel bet meest te boeien in de zangerige Mazur ka van Harold Henry. Aan het eind werd mevr. van Ruij- tenberg, de onvermoeide soliste in de operette, een ruiker aangeboden. De heer J. P. Schfolte sprak een woord van dank voor den genotwollen avond en riep den uitvoerders een tot weer ziens toe. #- Besmettel ij ke ziekten. Gedurende de week van 12 tot en mei 18 Maart bedroeg het aantal gevallen van besmettelijke zieklen in de provincie Zee- tand: Diphteritis: Aardenburg 1; Hontenisse 1; Ossenisse 1; Vlisisingen 2. RECHTZAKEN. De zesde kamer der rechtbank le Amsterdam veroordeeld^ heden den 31- jarige aannemer K de Rooi}, overeenkom stig den eisch vian het O. M. tot 2 jaar gev. straf terzake van oplichting van 419792i/o ten nadeele van de firma Orensdijk en Kummel door voor djt beurag kwitantie in 'Ontvangst te nemen en ze niet te voldoen. Naar wij vernemen heeft de aannemer onmiddellijk hooger beroep tegen dit vonnis aangeteekend. De brandstichting in de Ko>rte Delft. De rechtbank alhier deed heden uit spraak in de zaak tegen B. J. E. beklaagd vian de brandstichting in het perceel Kor te Delft G 20 alhier en veroordeelde bekl. overeenkomstig den eisch tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek voor arrest. LANDBOUW. Aan onze correspondenten deelen we mee, dat we ten opzichte van de eindlessen van landbouwwintercursus- sen meer waarde hechjten aan mede- deeling der namen van de bevorderde of gediplomeerde leerlingen dan aan een verslag van de steeds en overal gelijke plechtigheid. o (Uitvoer van aardappelen. De uitvoer van aardappelen kan thans o. alangs de volgende grensstation5 ge schieden.- Hans weert, Sas van Gent, Ede, Hulst. Voorts kan uitvoer van aardappelen plaats vinden op Dinsdag langs O nen- drecht. Exporteurs zullen in de gelegenheid) zijn aardappelen langs het grensstation, IJ z e n d ij k e-V e 1 d z i c ht uit te voeren, nadat vooraf overleg is gepleegd met den controleur van de Nederl. Uitv. Mij., den heer II. van Doeselaar, te Hoek. HANDEL, NIJVERHEID KN VISSCHERU. KERKNIEUWS. In de vacature van diaken bij de Herv. Gem. te Nisse, ontstaan door te hebben aan de verschillende verlam- een te roepen om de zaak te overwegen.'j het vertrek van den hiper J. Kabboord gens die die Chr. Historische partij' in haar Bij de rondvraag vestigt de heer Gastel ■program heeft opgenomen, en een opwek- de aandacht op de verwaarloozing door king om alle laksheid te laten varen en het publiek van het plantsoen, parkjes lid te worden van de Chr. Historische en hagen in verschiillende 'deelen der kiesvereeniging, eindigt spr. Van de ge- gemeente en vraagt het verleggen van de legenheid tot het stellen van vragen werd bestrating hier en daar. De hjeer Mar ge en gebruik gemaakt. j kusse herinnert aan de beloofde bank in Daarna verkreeg ds. Van Willen^- den Boschweg. De voorzitter zegt voor waard het woord, die wenschle te spre. ziening hierin toe. ken over: „,De wouw en de politiek bijj a het licht der Heilige Schrift". j Uit Z u id -B e v e 1 a n d. Met ingang van I April a.s naar Goes, werd door stemgerechtigden voorzien door de verkiezing van den heer P. Bosman. Benoemd tot orgjanist in de Ned|. Herv. kerk te IJzendijke de heer C. de Dreu te Biervliet. Geref. Kerk. Aangenomen het beroep naar Maasland door ds. A Thielen te Axel. ONDERWIJS. „Politiek" zegt spreker beteekent staal- •kunde en liet is te begrijpen dat dit groote} groote woord de vrouwen eerder af-1n» schrikt, dan aanmoedigd, doch wat !MjUoemd mej. P. J. de \\aard. te Biezelinge. nader bezien toch zoo erg niet is als dütj t"r"' dit lijkt. Op duidelijke wijze toont spr. lee-lincen der hoontst© laan het ontstaan van het gezin, de familie, S de leeamgen dei hnoigst© de omgeving, de staat. Door rechten cnklafseder openbare school te Bo rs- Vrielink te Vlissingen, T. H. P Hoste plichten kan een gezin, maar ook een '?e'e 1S cen J 'de fg te Tilburg en J. Holthuijzen te Vlissingen, is tot rijk*-klerk bij net kadaster te Goes ize volksbestaan.1 Een"dto^rechte^*en"plklden jAgezametd voor de hongerenden in Rus land. bij dit bedrag kon no'g' gevoegd worden f 27.50, door de leerlingen van De verplichting van o es ter perceelen en de Coöp. Vereen. Onderteekend door 80 oesterkweekers te Ierseke, 8 te Tholen 'en 2 te Bruinisse is aan den Minister Van Financiën eeü adres gezonden, waarin een uitvoerige uiteenzetting wordt gegeven van de be zwaren tegen de maatregelen in den oor logstijd genomen voor de openbare ver pachtingen van oesterperceelen. Deze bezwaren samenvattend, meenea adressanten aangetoond te hebben dat er "thans geen redenen meer voor den Minister kunnen beslaan om het huidige stelsel van pachtbetaling voor de leden der Coöperatieve Vereeniging tot verkoop van Zeeuwsche oesters te doen voortbe- staan, omdat lo. de reden, die tot de oprichting va» de vereeniging aanleiding gaf. n.l.. de ma laise in het oesterbedrijtf, niet meer be staal 2o. de vereeniging heeft niet aan haar doel beantwoordt, daar zij its gebleken te zijn een middel van be voorde el ing van - Voor de benoeming van pen onder- enkelen en van benadeeling voor vélen wijzer te Vlissingen worden door 3o. de wijze waarop de vereemgin Ben AV. voorgedragen de heeren J. Wt werkt, geeft aanleiding tot verschillende misbruiken; 4o. door de huidige regeling wordt de i allen op wachtgeld gestelde onderwijzers. is voor ons volk het kiezen eener regee ring. Dit is nu niet meer alleen de plicht dér mannen, maar ook der vrouwen. Nu ook hen het stemrecht is gegeven hebben ook zij te maken met „politiek" met „staatkunde". Zeker zouden in onze kringen de vrouwen niet het stemrecht gezocht noch er om gevraagd hebben; nu genoemde school gezamenlijk geofferd. Geslaagd te Amsterdam voor het examen boekhouden aan de Post- »ch-col (aideeling schriftelijke cursus), de heer W. C. Nieuwenhuijze te Kloe- t i n g e. Uit Noor d-B e v e 1 a n d. DonderdUglmongen is het ijzeren scheepje van A. V. te Colijnsplaaitj oop het hjavenhoofd aldaar geslagen. Door i Geslaagd te Rotterdam voor het het haar echter gegeven is,°roept spreker den hevigen storm- raakte Wet spoedig examen nuttige handwerken de dames dee vrouwen toe: maakt er gebruik van j vol, zoodat een groot deel van de beurt- P. M. Snijders, O udi-Vo ssem es r cn de nood is u opgelegd. Ook de ernst der [goederen over boord sloegen, die mei M. Sakko, Tholen. Staat der Nederlanden in emslige mate benadeeld. Reeds herhaaldelijk, zoo vervolgen de adressanten, hebben verschillende belang hebbenden aan uw ambtsvoorgangers h;un grieven tegen de huidige regeling ken baar gemaakt. Minister van 'Gijn en Mi nister de Vries hebben dan ook herhaal delijk toegegeven, dat de huidige regeling veel te wenschen overliet en tot groote onbillijkheden aanleiding gaf. Minister de Vries "is dan ook zelfs reeds zoover ge- l

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1