70. Donderdag 23 Maart iS21< i05e Jaargang Binnenlaad. f1it Stad fcn Provincie. Koude rillingen teek MIDDELBURGSCHE COURANT. SB m dit npmitter behoort een Bi#voegsel. AfcOnnemeHtsprijs per kwartaal: J0f> de buitenwegen om Middelburg, en ecfcjr de andere gemeenten per post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlissin gen f 2.30; weekabonnementen In Middelburg 18 •ent per week. Ad vertentiên: 30 cfent p. regel. Ingezonden Medledeelingen50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: vin I—7 regels f 2.10, elke regel meer 80 cent. Kleine advértentiën niet grwo- fcer dan vijT regels druks en waarbij ie aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijaninrtmter 5 cent plus 2 cent vX»r port per stok. Adjvertentiën mtoeten, willen ze nog in ons Mad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ess Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bi; den Post-, Cheque- en Sbpdienst onder no.. .43255. KAMEROVERZICHT. Tweede Ranter. Zittihg van Wioensdalgji De belangrijkste nieuwigheid van dn begrooting van Financiën, n.l. de eerst deze week ingevoerde memorie-post voor «xportcredieten ter opvoering van Ide Twerkgdegpnheid hjer te lande, werd vrijwel zonder discussie aangenomen! Wellicht omdat er zoo weinig leden aan wezig waren. Een motie-Staalman, de wensche- iijkheid uitsprekend van eenige uitbrei ding van ide Staatsloterij, is cellulair opge sloten, want ze werd door den voorzitter vastgehecht aan een motie-Beumer tot afschaffing1 der Staatsloterij, die reeds twee en een half jaar onder bet stof mn de Kamerarchieven ligt Een aanval van hetzelfde lid op hjet RSjksinkoopbureau werd door den Minis ter afgewezen, met een beroep op den korten tijd van werking van het bureau. Over een motie-Staalman om den rijks- öteun aan de Handelskamer - zoo spoedig mogelijk te beëindigen, zal heden gje- «temd worden. Een motie-J. te Laan tot afschaffing van de assistentenrang bij de directe be lastingen werd met 49 tegen 18 stemmen verworpen. De post voor rijksgarantie voor Kredie ten der Haringvisscherij, werd na eenige bespreking goedjgekeund. Maar de Minis ter zei toe daar geen gebruik van te sullen maken voor de Landbo u wbegnoto- Üng is goedgekeurd, waarbij de nood der visschers weder ter sprake zal ko men. CONGRES VOOR TIJDELIJKE INVOER- BELEJMMERING Door het Comité van Verweer tegen abnormale valuta-ooncurrentie was gis ter in het gebouw Bellevue te Amsterdam «en congres belegd van Nedcrlandsche mduslrieelen en belanghebbenden. Behalve door den voorzitter, den heer £W. Rumpt, werd daar achtereenvolgens gesproken door: mr. L. .G Kortenhorst ,lid van de Staats commissie voor de economische politiek met hel onderwerp: De handelspolitiek en de huidiee crisis; F. van der Wal, voorzitter van den Al- jgemeenen Nederlandschen Typografen bond. over de valatu-concurrenlie; M. Susan (lid der firma De Vries Su- le Amsterdam) over de oonfectie- snilustrie S. S. Korthois, voorzitter Drukker^ hond over de valuta-concorrenlie in <^e Grafische bedrjjven; H. F. Jansen over de meu bel fa.br i cage J. P. Asselberg over de ijzergieterijen. Met algemeene stemmen is daarna de -volgende motie aangenomen: Het congres voor tijdelijke invoerfe- Semmering, bijeengeroepen door het co mité van verweer tegen abnormale raluta- concurrentie enz. enz. spreekt als zijn overtuiging uit, dat onverwijld van over heidswege maatregelen getroffen moeten toverden tot afweer van de abnormale valuta-concurrentiedat dit doel in overeenstemming met het advies van dc subcommissie uit de sLaatsSöomim#ssie voor de economische politiek het beste kan borden bereikt door invoerverboden met mogelijkheid van afwijking door het rer- leenen van invoercranstenten; van oordeel, dat iedere vertraging in het nemen van deze maatregelen "on getwijfeld groot nadeel ten gevolge heeft- voorts van oordeel, dat een afwachten van Üe resultaten van de conferentie te Genua ontoelaatbaar is, omdat teD aanzien van deze conferentie de grootste onzekerheid heerscht, maar 'bovendien wijl bij een mislukking van deze confe rentie onmiddellijk moet kunnen worden ingegrepen, en daarom de mogelijkheid van een invoerverbod reeds thans moet worden geopend; besluit bij de regeering aan te dringen op onverwijld ingrijpen in b'oven omschre ven zin en het comité van verweer tegen abnormale valuta-ooncurrentie te mach tigen, alle daarvoor noodige, stappen te verrichten. f >r I)E CANDIDATEN VAN DEN VRIJHEIDSBOND. De Centrale Verkiezingsraad van den Vrijheidsbond, bestaande uit gevolmach tigden der partij in de verschillendje Rijkskieskringen, heeft besloten dat in de navolgende Rijkskieskringen een ge lijkluidende lijst zal worden ingeleverd^ I. 's-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht Leiden. II. Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle. III. Amsterdam1, Haarlem, Den Helder. IV. Middelburg, Tilburg, 's-Herto- genbosch, Maastricht. V.. Utrecht, Arnhem, Nijmegen. De candidatenlijsten werden als volgt vastgesteld I. 's-Gravenhage, Rotterdam, Doridrec!h|t, Leiden: 1. Mr. H. C Dresselhuys, 's-Gra- venhage; 2. prof. mr. A. C. Visser van IJzendoorn, 's-Gravenhage; 3. L. de Groot, Rotterdam,- 4. H. ter Hall, Rijswijk (Z. HL); 5. prof. dr. B. D. Eerdknans, Lei den; 6. mr. P. Droog!eever Fortuyn, 's-Gravenhage; 7. W. J. C. Schuurman, 's-Gravenhage; 8. mejuffr. Jolx Wester man, 's-Gravenhage; 9. mi*. J. Gerritzen, 's-Gravenhage; 10. C. G. Boos, Vlaardin- gen. II. Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle: 1. dr. S. E. Bierema, Usquert; 2. mr. G. A. Boon, Leeuwarden; 3. mevr. Welmoet Dyserinck, Haag, (mevr. Wij- naendts Francken—Dyserinck); 4. J. Hu- ges, Assen; 5. dr. I. H J. Vos, Amster dam; 6. H. Eisma, Bolsward; 7. dr W. G. van den Berg, Groningen; 8. mevr. H. van Riel—Smeenge, Emmen; 9. H. ter Hall, Rijswijk (Z. H.); 10. E H. Ebels, Beerta. III. Amsterdam', Haarlem, den Helder: 1. mr. J. Gerritzen, 's-Gravenhage; 2 mej. Joh. Westerman, Haag; 3. K Czn. de Boer, Assendelft; 4. P. Otto, Bloemen- daal; 5. prof. B. D Eerdm.aus, Leiden; 6. D. de Boer, Stompetoren; 7. dr. I. HL J. Vos, Amsterdam; 8. mej. L C. A. van Eeghen, Amsterdam; 9. G. A. de Ridder, Amsterdam; 10. jhr. J. C. Mollerus, Bloe- mendaal. Middelburg, Tilbupg!, 's-Hertolgen- boscliMaastrich/t 1. Jhr. R. R. L. Re Muralt, 's-Hage; 2. F. J. Wi. Drion, 's Hage; 3. mr. E. P. van Lanschot, Breda; 4. W. J. W, J. Bijleveld, 's-Hage; 5. Ph. van Dixhporn, Axel; 6. Mej. Joh. Westerman, 's-Hage; 7. mr. A. Haen, Heerlen; 8. C. G. de Gelder, Amersfoort; 9. Ds. Th. Siemelink, Vlissingen; 10. mevr. P. Gravin van Heerdt tot Eversberg— Quarles v. Ufford, Bloemen, daal. Utrecht, Arnhtem, Nijmegen: 1. prof. mr. dr. A. van Gijn, 's-Hage; 2 mr. A. G. A. Ridder van Rappard, Tiel3. mr dr. R. J. de Visser, Arnhem; 4. C. G. de Gel der, Amersfoort; 5. dr. J. v. d. Hoeven; Eefde6. mevr. mr. P C. Felix—de Boer, Arnhem; 7. H. ter Hall, Rijswijk (Z. II 8. W:. J. W. J. Bijleveld, 's-Hage; 9. mej V. C. v. d Meer van Kuffelen, Zwolle; 10. mr. E. P. van Lanschot, Breda. Voorts werd besloten daarnevens met één algemeene gelijkluidende lijst in het geheele land uit te komen, die binnen kort zal worden gepubliceerd, en waar op de heer Abr. Staalman, Amsterdam., als no. 1 zal voorkomen. In den loop der maand April zullen bovenbedoelclfe besluiten van den Cenlralen Verkiezings raad aan de goedkeuring1 der allgemeena vergadering worden onderworpen. DE CANDIDATEN DER S. D. A. P. Blijkens een mededeeling in Het Volk is voor de gecombineerde kieskringen Zeeland, Brabant en Limburg de vol gende Candidatenl^st opgesteld: 1. W. H. Vliegen: 2. W. C. de Jong; 3. G. F. Lin- deijer; 4. W. Drop; 5. G. G. Gruijs; 6. J. A. Bergmeijer; '7. H. v. d. Ploeg; 8. mevr. van Kersen—van Mu ijl wijk; 9. J. Jansen; 10. J. Onderdak. DE VERRADERS VAN 3HSS CAVELL IN INDIË? Aneta seint uit Weltevreden d..d. 21 Maart: De Indische Courant meldt, dat twee- verraders van Miss Gavell op het oogen- Mik in Indischen Staatsdienst zijd.. De Belgische consul telegrafeerde aan de Belgische regeering dat, indien "België hun uitlevering niet wenscht aan te wa gen, Engeland dat doen zal, aangezien Miss Cavell een Engelsche onderdane was.. De Indische Courant acht het ge- wenscht, dat de regeering1 beide verraders) in elk geval uit den Staatsdienst ontslaat Het blad wijst er op, dat hieruit blijkt, de onverantwoordelijke wijze van aanwer ving van beambten voor den Staatsdienst. Een later telegram meldt, d,at de ver raders van Miss Cavell werkzaam zijn Wij' de B. O. W. Het Nieuws van den Dag van Ned.. Indië dringt er op aan, dat de regeering zal onderzoeken of inder daad bedoelde ambtenaren de gezochte verraders zijh. Zij zullen dan ontslagen moeten worden en ter beschikking gesteld van de Belgische regeering. (We "hopen en verwachten dat de In dische regeering zoo verstandig zal zijn. lom zich niet zelfstandig in die zaak te mengen, en eerst zal afwachten wat de bevoegde andere regeering over déze zaak zal hebben te vragen. Niet wij5 hebL ben te berechten over iets dat in een ander land gebeurd is.. En dan mag zeker ook wel in gedach ten worden gehouden dat Hij1 ons steeds de regel gold dat voor politieke misda den geen uitlevering bestaat.. Gesteld dal het hier een politiek misdrijf was.) van buizen over dat weiland, en liever van den pacht wenschte te worden ont slagen, stellen B. en Wi. voor 'dit laatste verzoek in te willigen. Uit Middelburg. Maandag werd het ons al vermanend voiotrgehouden„Zet nu niet in de cou rant dat morgen de lente begint; het zou een schandaal zijn bij zoo'n kou!" We hebben ons dan ook stil gehouden, maar het wordt ons té bar. We hebben al eens geïnformeerd bij den directeur van de gemeentebedrijven, of er niet een beetje meer warmte kon worden gegeven, mfaar die beweert dat er in djeze tijden van versobering geen geld voor is. Als ze dan ook maar wat soberder zijn met de koudan kondien wij wat soberder zijn met hel stoken van de kacliel. Eigenlijk zit de schuld bij die astro nomen. 'die uit stand van zon en aarde berekenden dat den 21sten Maart de lente begint. Maar wanneer je je bij hen gaat beklagen, zeggen ze, dat je het ver keerd begrijpt, daar zij slechts dje astrono mische lente bedoelen. En die is heel iets anders dan de lente met de zachte Zuiden winden, waarover de menschen fantasee- ren en de dichters liedjes maken. In zoo ver is de raad van den weerkundige van het Vaderl. niet slecht: om net als bij den zomertijd, ook d/e kalender per wet telijke regeling een week of zes vroeger te zetten, en zoo aan Maart den kans op zacht lenteweer te geven. Maar we vree zen dan dat we zoadjen klagen over een Ie vroegen winter. Soirotrngen zeggen, dnt ook de «on niet in orde is, blijkens de geconstateerdle zonnevlekken. Anderen zeggen dat de oorzaak zit in den breeden luchtstroom die van uit het Noorden komt waar het extra koud is geweest, zoodat die lucht stroom veel koude meebrengt. De ongeluksprofetie wordt erbij' ge voegd. dat zoo iets in ons voorjaar ge woonlijk niet spoedig' verandert! 't Is goed dat we het weten; het be spaart ons illusies. Maar we beklagen de buisgenooten van de huismoeders, die al aan 't schoonmaken zijn, en die al kachels opruimden. o- Uit Vlissingen. Gisteravond werd de algemeene ver gadering gehouden van de afd. Vlissin gen van de verecniginjg het Groenq Kruis, Uit het jaarverslag van den ;ecre. taris, den heer P. Landsman, blijkt dat het ledental van de afdeeling iets is j achteruitgegaan en op 31 December 1847 bedroeg. Door de wijkzusters werden in 1921 in het gehjeel 4805 bezoteken ge bracht. Er werden 1323 maal verple- ginjglsartikelen in bruikleen uiigegeven.- De rijwielbrancard werd voor binnen de gemeente 30 maal en naar 'buiten 10 maal gebruikt. Het plan om ook het magazijn van het Groene Kruis onder te brengen in het voormalige Burgerweeshuis aan de Bad huisstraat, tlifins "bestemd voor sociale en hygiënischdoeleinden, is wel door het bestuur overwogen, maar op tal van ern stige bezwaren gestuit. Dool* den heer J. Loois Hzn. te Vlissingen is aan den gemeenteraad) verzocht hjet voormalige brandspuithuis je aan de Kanaalstraat ondeHijands te mogen koopen, Medegaande met het ad vies van de commissie voor het woning bedrijf, meenden B. en W. dat daartoe niet moest worden overgegaan, maar liet huisje publiek te moeten verkoopen. Bij die verknoping was het lgpogste bod van |f 1675 van den heer J. Post, en stellen ;B. en W. nu voor het bedoelde gebouwtje voor dien prijs te verkoopen aan dezen. Daar de h'eer \V. Leijnse, pachter van een perceel aan den Kapoentjes weg zich niet kon vereenigen met een schadever goeding van f 10..65 wegens het leggen Uit SMalcbieren. Maandagmiddjag hield ide raad der gemeente V r o u w e p o. 1 d e r eene open bare vergadering. Nagr aanleiding Van de circulaire van Ged. Staten betreffende dje regeling van de jaarwedden van burgemeestêrs en se cretarissen werd besloten Ged. Staten te 'berichten dat de raadi met de door dat ooilege voorgestelde wijziging, acooord gaat. De behandeling van het verzoek der commissie tot verharding van den Platte en I.andschuurweg, over 1922 een ver hoogte subsidie vanwege de gemeente toe te staan ,werd aangehouden tot na die Volgende vergadering, evenalsu het ver zoek van J. Mesu e. a. om afvoering' van den liglger der wegen en voetpaden van 't voetpad loopende van don Kaatsten Stui ver tot de Bolhofheul. Aan mej. P. van den Bosse werd op haar verzoek, eervol ontslag verleend als onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de O. L.. school in de afd. Gapinge, onder dankbetuiging voor de d)0|or haar als zoodanig bewezen diensten. Voor de benoeming van een hoofd der O. L. school in de afd. Vrouwepoh der luidde de voordracht: 1. J. A. Bod- dingius te Den Haag, 2. J. J. Bliek le Tiel, 3. J. Krijger te Rotterdam. Benoemd werd de heer J. J. Bliek met 6 stemmen; de heer Krijger had één stem. Inzake de vastgestelde verordening! oip de helfing van schoolgeld werd gevolg ge geven aan den xvensch van Ged. Staten om in plaats van met f 700 met f 600 aan te vangen. Daarna werd overeenkomstig het voor stel van B. en W. m'. a. s. besloten tot vaststelling eener gemeenschappelijke re geling met de gemeenten Oostkapelle, Se- rooskerke, Domburg, Aagtekerke, en Westkapelle, inzake de uitvoering der Vleeschkeuringswet. Mede werden de door de Vleeschkeuringswet voorgeschrer ven verordeningen en instructiën m. a. s. vastgesteld. een zeker teeken van een oadorende verkoudheid, griep of influenzi. door bomt elk dreigend gevaar U j j j rnnn dadelijk met de bekende r\IIUIJoiriIU|/ (Ingez. Med.) van landbouw en nijverheid, h(eden (Don derdag) had een tweede plechtigheid plaats, die ten doel heeft voor het nage slacht te doen voortleven den dag van 12 Maart 1906, toen de in Zeeland zwiept door hevigen storm, tot in de Scheldearmen toe zijn brute kracht deed steeds bestreden vijand, de zee, opge- gevoelen, onder welke kracht de door menschen gemaakte dijken en andere oever verdedigingen bezweken en tal ran vruchtbare polders in een groote water vlakte herschiep. Ook Zeeuwsch - Vlaan deren en inzonderheid de polders in de omgeving van Kloosterzande en Wjal- zoorden hebben t'oen veel geleden, de bewoners moesten hun onderlioppende woningen ontvluchten; telkens vreesde men voor uitbreiding van de catastrophe^ Maar al werd en vfeel schade geleden, er was toch ook reden tot dankbaarheid en dat wel voor den grooten steun die van heinde en ver werd gebracht, zoowel in den vorm van geld en goederen, als door het zenden van geniesoldaten iotm bij het dichten der in de dijken geslajgett gaten behulpzaam te zijn. Deze dank baarheid werd echter nog verhoogd toen H. M. de Koningin, vergezeld van Haren Koninklijken Gemaal, na reeds op 20 Maart de bedreigde streken op Tholen te hebben bezocht, op 23 Maart onver wachts naar Zeeuwsch-Vlaanderen kwam, om na een bezoek ajan de geteisterde stre ken bij Philippine, naar Kloosterzande le komen. Het is dus heden juist 16 jaar geleden dat het Koninklijk echtpaar aan den Tas- dijk het orwiergeloopen lana bereikte,1" Na dien zijn eerst jaren voorbijgegaan, waarin aller aandacht gevestigd was op herstel van de berokkende schjade, toen volgden ras de oorlogsjaren en die waarin het spook der annexatie Zeeuwscl\-Vlaan- deren bedreigden, maar tevens de ver- VCTVolgens werd op voorstel van B. en kn hth i(1 zyaer' inwoners aan Neder- W. met algemeene stem'men besloten deland en Oranjehuis, zoo mogelijk nog jaarwedde van den ambtenaar belast met versterkte, En baarbij vergat men niet oe het toezicht ingevolge art. 9' der Woning-bovellgenoemde Koninklijke belangstel- wet te bepalen op I 30 en werd tevens b- in de üjden van nood en te Kloi0s. eGV£ u016, VuaT dle" vast- lerzande vormde zich eene commissie, gesleld. I ei kohier van den H. O. over d^e zjcil tell doej stejde door de oprich- ^orand6n Jan min tot en met April jjng van een monument den 23sten Maart 1922 werd vastgesteld met een opbrengst 1906 voorallijd als een blijde gebeurtenis van f 35/1.75 en eenheffingspercentagein droeve ,d voor het nageslacht le van 3 pCt. Vastgesteld werd de verorde-doen voortleVen. inng inccvolge art. 15 der Leerplichtwet; jje feestelijke onthulling van h(et monu- het tijdvak waarin land'bouwverlol ziM ment zullen wij ln het volgend nummer kunneii worden verleend, weid bepaald versiaall; nuaar thans willen wij reeds van 23 Juni tot 23 Juh. f melden, dat Z K.H. Prins Hendrik van Bij de rondvraag vestigde de hcer: u]t de residentie zou overkomen om Kestetoo de aandacht van B.. en W. op de onthul(mt; te Wioïien. h a I" fo,l Hot hot mn /Ia hocto liilH r» n »-v-« 0 Hedenmiddag twaalf uur was het nog onzeker of hij tengevolge van de ver sperring van de Moerdijkbrug op den. vastgestelden tijd aanwezig zou kunnen zïjfn. Van de iglenoodigden hadden berichjt gezonden te zullen komen, behalve de Prins en zijin adjudant jhr. von Mühlen en de Commissaris der Koningin, de leden van Ged. Staten van Rompu en Fruytier, van Oordt, hoofdingenieur van den Rijks waterstaat, van Leeuwen, hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat; Baron van Eek, het feil, dat het nu de beste tijd is om de brandspuit te probeeren. De voorzitter zegt toe, dat de brand spuiten in de beide afdeelingen eerst daags zullen worden geprobeerd. Daar na sluiting. ei Uit Z u id -B e v e 1 a n d. In de op 22 Maart jj. gehouden vergadering van infgelanden van den "West- Kraaiertpolder, werd de heer B. A. Re- mijn te Nieuwdorp tot dijkgraaf her benoemd. Door den Commissaris der Konin gin is aan den heer J. L. de Graaf te Kruiniingeln met ingang van 1 Apri] a.s. eervol ontslag verleend als lid der |gezpndheiid)s-comimissie, zelel iKruiningien. o Uit Noord-B e veland. Voor het leesgezelschap „Unitas" le. Wisse n kerke hield Dinsdag' j.l. üs. Miskotte van Kortgene een voordracht avond met gedichten van Guido Gezelle. De opbrengst de toegangskaarten af 0.25 alsmede van een collecte, was bestemd voor „Hongerend Rusland". Het totaal bedrag beliep f 60.75. Uit Tholen. -- Een kweekeling der Rijksnormaal lessen te Tholen viel tusschien Oud- Vossemeer en Tholen van zijn rijwiel en was zoo ernstig bezeerd, dat een voor bijkomende landbouwer hem per rijtuig naar zijn woonplaats, St. Annaland, moest brengen; men meende, dat zijn heen ge broken was. Uit Zeeuwseh-Vbaanderen W. D De vastgestelde kiezerslijst wijst voor Oost burg aan1373 kiezers voor de Tweede Kamer; 1352 kiezers voor de Prov. Staten; 1314 kiezers voor den Ge meenteraad. HET WATERSNOOD-MONUMENT TE KLOOSTERZANDE. Ten tweeden male in een week moe ten wij melding maken van een in Z. Vlaanderen, Oostelijk deel, voorgevallen plechtigheid. Was lipt Dinsdag een plech tigheid, die wijst op hjoop ap voorspoed generaal-majoor, inspecteur der genie en talv an andere autorileilen, o.a. burge-' meesters en secretarissen van gemeentén in O. Z.-Vlaanderen. Bericht van verhindering hadden gje- zonden de heeren van der Weijde, Spren- ger, Dieleman, leden van Ged'. Slaten Heemskerk en de Muralt, leden van de Tweede Kamer. Het monument is geplaatst op den hoek van den Tasd'ijk en 'den weg naar Hulst, een punt tot waar de landerijen onder water hebben gestaan en waar II.M- de Koningin uit de aulo stapte toen zij 23 Maart 1906 de geteisterde streek bezocht. De hoofdvorm van liet mlonument is 1 die van een flauw gebogen muur waarvan de bocht de groote li(oek vormt die beide wegen met elkander maken. In dezen muur van blanke „Enoille" steen is de voorstelling gebeiteld van den walersnopd in een lang relief. Op het middendeel ziet men de wa tervlakte met ondergeloopen boer derijen, links is deze afgesloten door dc voorstelling van den dotorbraak, waai mannen bezig zijn van den dijk nog tc behouden en le leerstellen wat mogelijV is. Rechts ziet men een groep vluchte - lihgen die op een droog' gedeelte een toé vlucht hébben gezocht. Boven het relief staat de volgiende in scriptie „Ter herinnering aan den Watersnoo» van 12 Maart 1906 en uit dankbaarheii aan H. M. Onze Koningin Wilhelmia voor haar bezoek en h(are zou ruim schoots verleende steun." De voet van het gedenkteeken is vei sierd met een golfmotief waarin het wt pen van Zeeland. Van de blokken die de muur beëindigen, dragend de ee de lamskop als motief uit het wapen va

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1