Ho. 69. Woensdag 22 Maart 192i« i6de Jaarga&g v Binnenland. Uil Mnê m Provincie ABDIJSIROOP. u 11 e n I a p Stop dien Koest I staking Houtbedrijf. De staking in het hputbedrij'f diiitoi onveranderd voort. In Groningen 'is hefi conflict uitgebreid, dóórdat de werklie den van de stoorntimmerfabriek TheutÉ zich Mj' de stakers hpbben aangesloten;} ■\I 3m t KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. In ons vorig numtaen hebben we reeds vermeld dat in weerwil van de bezwar ren. van Minister de Geer, de Kamer met 46 tegen 36 stemmen de motie-Duys aannam, uitsprekend den wensch van afschaffing der registratie-rechten voor de tuinbouw en landbouwinrichtingen. Of er nu iets van komen zal? De heer Deckers achtte het bekend dat de regeering niét tot afschaffing aal overgaan, ook al wordt dè motie aan genomen. Hij achtte deze dan ook „boe renbedrog', een uitdrukking die hem een tot-de-iorde-roeping op den hals haalde.. Vervolgens de nieuwe pensioenwetten. De verdere midldag werd hoofdzakelijk besteed aan de poging der so>c. democra ten om bij amendement het wetsontwerp Staten werd afgevaardigd door een disr trict, da tzich bij alle andere verkiezin gen overwegend anti-rev. toonde. Dat was het eiland Tholen, waar hij in 1860 ge boren was, waar hij zijln voorliefde aan verpand had, en wiaar hïjl. zeer popu lair was. Hij ving zijn loopbaan aan 'in de rech- ordening'en op de heffing en invordleri'ngj van schoolgeld voor het L. O., het .U L. 'O. en het vervolgonderwijs stellen burg, en welh. van Vlissingen den raad voior verschillende Wijzigingen in 'die ver ordeningen aan te brengen. Burg. en weth. stellen vbor den: heer Paosenier en echtgenoole, thans tijdelijk als advocaat en reeds'dadelijk werdén zijn gaven voor het openbaar leven erkend, want drie jaar later werd hij tot lid van den gemeenteraad gekozen. Een jaar lar ter verliet hij echter Tholen, wegens zijln benoeming tot griffier van het kantonge recht te Hulst, vanwaar hij- echter een jaar later weder vertrok, wegens zijn be noeming tot subs. griffier van de &rr.- rechtbank te Middelburg. Datzelfde jaar werd hij als1 opvolger van den heer Wagtho tot lid' der Prov. Staten verkozen voor het district Tho len, en daarvoor bleef' hij vertegeniwoor- te herstellen in zijn ouden vorm, düs j diger tot hij in 1921 bedankte. Dat is dusi aooals het luidde bij de verwerping een band van 29 jaar, waarbij' er wel ten. In 1887 vestigde hij' zich in Tholen (binnenvader en binneWmloeder in ligli in de Eerste Kamer, een plan dat ge steund werd door 'de Vrij. Dem1.. en de communisten, en dat ten slotte met 55 te gen 26 stemmen verworpen werd. Ook de heeren Wijk, v. d. Laar, A. P. Staalman en Albeda stemden vóór. 'Bij de discussie daarover vroeg de heer L e 1 y wat het meest in het belang van de duizenden ambtenaren-weeduwen en weezen ishet wetsontwerp, in den ouden i aan herinnerd mag worden dat zijn vader 24 jaar dat district vertegemvtoofrtdigde.i Ook in de Staten erkende men in hem dadelijk de kwaliteiten van een bestuur der. Drie jaar na zijn verkiezing viel de keuze op hem als lid van Ged. Sta ten, en dat is hij gebleven, tot zijln be danken in-'t vorig jaar, ook in de pe rioden dat de meerderheid der Staten rechts was. Bij zijn eerste verkiezing be- vorm te handhaven, waardoor het op- J dankte hij als sühst. griffier bijl de nieuw in de Eerste Kamer de kans van rechtbank, maar hij bleef toch tot zijln verwerping loopt, of de thans ingediende dood bij de rechterlijke macht verbon- wijziging te aanvaarden. En dan is zijln den als plaatsvervangend rechter, antwoord: het laatste. Want de wijzigingj Zijn belangstelling voor alles wat het is inderdaad niet van groote beteekenis.publieke leven betrof, vond echter nog Het is zelfs de vraag of de Minister zal uiting in talrijke bestuursbetoekkingen). gebruik maken van zijd bevoegdheid omi de premie op het salaris te korten. Minister De Geer, die nog eens rijn cijfers over de uitgaven voor ambte naarssalarissen toelichtte 441 millioen tegenover 840 millioen geraamde opr brengst van belastingen in staat, provincie en gemeenten verzette zich anderzijds tegen de Hetze tegen de ambtenaren. In Middelburg was hij o.a. jaren achter een de ijverige voorzitter van „Vreemde lingenverkeer". Hij heeft als bestuurslid van het Roode Kruis Mj' verscheidene gevallen van algemeen hulpbetoon, o.a. ibïj watersnood, en ook blij! de verzorging der oorlogsvluchtelingen een groote rol gespeeld. Hij was commissaris van „de Zeeland" en van de Vitrite Works, en een Over het algemeen, zei hij', mogen Wij tijdlang voorzitter van de Pirov. Z.. Electr. trotsch zijn op ons. ambtenarenkorps, dat met grooten public spirit werkt, van hoog tot laag. Zelfs een ongelukkige uitlating op een meeting in Den Haag waar mr, Oud sprak, 'bewijst volstrekt niet dat de 'betrokken ambtenaar voor zijn werk on geschikt is (bravo). Spr. eindigt met de hoop dat de ambtenaren zullen beseffen dat als het getij verloopt, de bakens moer ten worden verzet, terwijl door de alge- meene prijsdaling hun loonstandaard biet aal behoeven achteruit te gaan. Het wetsontwerp werd ten slotte aan genomen met 80 tegen 1 stem1, die vanl den heer Braat, want deze vindt de wet ojok zoo nog te iduur. i i TEGEN DE GRONDWETS HERZIENING. Het thans verschenen afdeelipgsrer- »ïag der Eerste Kamer van de voorstellen tot Grondwetsherziening bevestigt de ge ruchten over het daar tot uiting geko men ernstig verzet. De voorstellen voor de troonsopvolging konden slechts bij sommige leden vol komen instenïming verwerven; togen de voorgestelde verhooging van het inkor men van de Kroon werd van, verschillende zijden bezwaar gemaakt; tegen de even redige vertegenwoordiging voor de Eerste Kamer rezen verschillende ernstige 'be zwaren; en tegen ontbinding der prov. Staten hadden vele leden bezwaar. En vele leden waren van oordeel dat door de verhooging van de schadevergoeding voor de leden der Tweede Kamer, dit lidmaatschap te aanlokkelijk wordt ge maakt, en door de pensioenen gestem peld wordt tot een gesalarieerd ambt. Uit Middelburg. Het Was reeds geruimen tijd bekend dat de gezondheidstoestand van jhr. mr. K. A. O. de Casembroot wankel was. Maar toch komt het bericht van zijn oven tijden, gisterenavond, oog onverwacht. De heer de Casembroot, die zich om" gezondheidsredenen den laatsten tijd steeds meer terug took uit het openbaar even heeft daarin een rol gespeeld van •eer bijzonder soort. We bedoelen het fus een woord van grooten lof wanneer ein noemen een landjonker.regenï in een van zijn 'beste vormengemoedelijk tin den omgang, zeer practisch van inzicht, toet warme belangstelling voor alles wat het platteland 'betrof, geen voorvechter voor sociale nieuwigheden maar toch ook toreer te verstandig om niet te proheereij het beste te maken van wat niet te ver snijden was, en in alles een taan uit *én stuk, een persoonlijkheid' Öie zich op het voor dezen tijd zeer ongew'onei feit kon beroemen, dat hij tientallen jonen Hehtereen jds vrijzinnig© naar de Prov. Mij.. In Tholen zal men Zijd hulp .voor tal van plaatselijke belangen goed in her innering houden. Zijn verdiensten werden erkend door zijn benoeming tot ridder in de orde van den Ned.. Leeuw, en door de ver leening van het Kruis van Verdienste van het Roode Kruis. Hij was voorts ridder in de Orde van St. Jam. In politiek opzicht was hïj in Zeeland een der weinige vooraanstaamd'e personen van de Vrije Liberalen. Gisteren behandelde voor de afd. Middelburg van den V. D. Bond de heer Herman Snijders „Do Geschje-, denis en ontwikkeling van het Middel baar Onderwijs" Op die hem eigene dui delijke en onderhoudende wijze ging spri na hoe het M. 0„ sinds de wet van Tborbecke op 't M. O. op 1 Juli 1863 in werking trad, zich had' ontwikkeld, om: vervolgens meer speciaal stil t© staan bij de H. B. S„ die in ae afgeLoopen 60 jaar ruim 26000 jongelui afleverde, van wie velen een© vooraanstaande plaats op alle gebied in de maatschappij innemen. Eene groote 'maar verdiende overwinning voor het M. O. achtte spreker de wet- Limburg, waarbij voor oud-leerlingen der H. B. S. het promotie-recht werd ver kregen voor genees-, wis- en natuur kunde. Minister de Visser wil dit eventu eel met een aan vul 1 ings -©xame n in La tijn uitbreiden voor de rechten. Achtereenvolgens behandelde spreker de wetsontwerpen-Heemskerk en de Vis ser, waarbij laatstgenoemde zich op zeer ruimen grondslag had gesteld, daar door de instelling der Lycea de beroepskeu ze twee jaar Later werd gesteld. Bij dit ontwerp heeft de Minister h;et plan der 1 eerarenvereeniging overgenomen. De Wr. Dem. Bos, Limburg, en Casimir gaven den stoot tot de oprichting van een ly ceum in Haag, waarbij H. B. S. en Gym nasium zijn vereeni^d. De democratische beteekenis van 't ontwerp-De Visser is neergelegd in de evenredige schoolgéld- heffing, waardoor de vrijzinnig-democra tische leuze „ontwikkeling voor aanleg" mogelijk wordt gemaakt. Nadat spreker nog eenigé vragen liad beantwoord, sloot dr. Van Gelderen de vergadering met een woord van dank aan den heer Snijders voor de leer zame rede, die door tal van grafische en schematische voorstellingen werd ver duidelijkt, Ingekomen bij het plaatselijk co mité te Middelburg van het alge meen comité tot steun hongierenden in Sovjet-Rusland: in de busjes geplaatst bij H. H. winkeliers alhier f 19.21, 23 pak imaizena en kindermeel, pljm 500 vleesch- jusblokjest Van particulieren ontvangen eendje boven- en onderkleeding voor vrouwen en een lap japoustof, waaruit door een welwillende juffrouw drie jurk jes zullen geniaalst worden. Burgerweeshuis, althans hoiofd van het meentelijk weezengezin, definitief al® zoo danig te benoemen. Burg. en weth. stellen vfoior afwijzend te beschikken op het verzoek vfan P. A. Pelle, gewezen tijdelijk leeraar aan de avondscholen, om het 6/8 van zijn ja,ar wedde uit te keeren, djaar hij van mee- ning is dat het salaris gebaseerd is op een cursus Van 8 maanden. Burg. en welh. meenen dat de wed(de moeten wor den beschouwd als te loopen over een geheel jaar. Burg. en weth. stellen voor afwijzend te oeschikken op het verzoek van wed. J. M. Wessel—Schr,oevers te Utrecht om' boven haar pensioen een toelage van. de gemeente te mogen ontvangen. Ingevolge de bepalingen der L. O. wet 'stellen burg', en weth. Voor de Chr. school aan de Kasteelstraat en de Chr. U L. O. school voorschotten te geven van resp. f 3200 en f 330. Voorgesteld wordt die onderwijzer F. C. Wijt veld over te plaatsen van school F naar school K. (zevende klassen school). Neg wordt voorgesteld die nieuwe com missie tot wering van schoolverzuim sa men te stellen uit dezelfde heeren als waaruit de oude commissie bestond. Uit «Walchloren. De melkventer te Wies t ka pell e heeft den prijs van de melk gebracht van 16 op 14 cent per Liter. o U i t Z u id -B e v e 1 a n d. De aardige 17e eeuwschei trapgevel van het pand St. Jacobstoaat no. 9 te Goes, van den heer I. Sinke, opgetrok ken van door idea tijd fraai geschakeer- de baksteen, met e©n typisch poortje, behoefde dringend herstel. Aanvankelijk bestond bij belanghebbende het voorne men den gevel te bepleisteren, waardoor deze veel van zijn karakteristieke schoon heid zou hebben ingeboet, en waartoe het gemeentebestuur dan ook wijselijk vergunning heeft g|ewei(gerd. De eigenaar heeft daarop de leerstelling van h(et pand vólgens de tegenwoordig gjevoljgde wij ze van restaureeren gevolgd, 'de gevel is opnieuw gevoegd en voior onafzienbaren, tijd in zijln tegenwoordig© schilderach tige gedaante voor het nageslacht behjou- den. Dank zij de hulp van diverse inge zetenen, die hiervoor financieele bij'dra gen hebben gegeven en oudheidkundigen^ die zich voor het geval hjeblfen geïnte resseerd, is ook het poortje, dat mede in zeer vervallen toestand verkeerde, op oordeelkundige wijze hersteld. Uit Zeeuwse h-V 1 a a n d e r e n SV. D. De Middelburgsche H. B. S. club „Rhetorica" zal met medewerking van het Rhetoricastrijkje, op Zaterdag 1 April a.s. in het Beursgebouw te Oost burg een opvoering geven van het „Zangiers- feest", blijspel in 3 bedrijven, ten bate van de vereeniging 'ter bestriding van de T. B. G. (Br ,'Crt) 1922 is vanwege de Naamlooze Vennoot schap Provinciale Zeeuwsche Electrici- teitsaamtschappij gevestigd te Middelbugr waarvan thans commissaris zijn; J. A. van Rom'pu, voorzitter, mr. P. Dieleman, secretaris, mr. F. J. Sprenger, mr. A. A. de Veer, D. W. Lindenberg, leden. Dipl. Ing. H. Streefkerk, directeur, de eerste steen gelegd voor den bouw van deze Centrale ter voorziening van Zeeuw'sch-Vlaanderen van electriciteit door den Hoiog Edelgestrengfen Heer jhr^ mr. J. W. Quarles van Ufford, commissa ris der Koningin in Zeeland, hetwelk ver klaren:" Hieronder volgen de handteekeningeu, links die van den Commissaris der Ko ningin, rechts die van de comxnissarislsen der Maatschappij en in het midden die van den directeur, Laatstgenoemde staat onder liet in kleuren geteekend wapen van Zeeland. In afwijking van het eerste plan werd de oorkonde aan de achterzij dl® ook nog van handtèekeuïnen voorzien en wel van die dlêr statenleden, 'die de plechtigheid taedemaakten, namelijk de heeren: Blum, van der Weijde, Kakehteer ke, Onderdljk, van Niftrik, Erasmus; Adriaanse, Hensel, van de Putte, van Nieuwkuijk, Lantsheer, Vienings, Over- hol'f, Wellem'an, Moelker, van Nieuweh- huijze, van Zuijén, van Waesberghe, van Dixhoorn, van den Ouden, en Dumoleijn, xterwijl ook de heer Hartman, griffier der Staten, teekend©. Nadat de Commissaris dér Koningin' zijn met applaus 'btezegelde toespraak had' 'beëindigd, nam de heer Ph. J. van Dix1- hoorn uit Axel het woord. Spr. wilde ten eerste als bewoner van Zeeuwsch-Vlaan deren, dezen streek geluk wenschen met deze plechtigheid, en dank brengen aan den Commissaris der Koningin, aan Ged. Staten, en aan commissarissen der Maat schappij. voor Wat zijl deden in het belang van de tot stand koming dezer centrale. En met den Commissaris hoopte spr. dat deze centrale nieuw leven rpagf bren gen aan deze streek'. In de tweede plaats gaf spr. als lid van Üe Prov. Staten de verzekering, dat het hem steeds 'n genoegen is en zal blijven aan dergelijke maatreden zïjfn steun te kunnen blijven verleénen, opdat niet al leen Zeeuwsch-Vlaandereh maar geheel Zeeland kan blijven concurreeren olp elk gebied. In Ide iderde plaats wilde de heer' V. Dix- ho|orn spreken als voorzitter van den' kring Axel der Z. L. M„ dïaar de centrale niet alleen van 'belang1 zal zijln voor de industrie maar ook' voor den landbouw. Spr. doet daarom een beroep iopi lallen die aan de uitbreiding, 'der electrifioatïe kunnen medewerken, hun steun volledig te verieenen. Het groote nut van de elec- trificatie blijkt in andere streken, waar !men niet gaarne afstand zou doen van hetgeen men hier thjans staat te verkrij gen en waarnaar mén ook hier thans verlangend uitziet. Met de hoop uit te spreken, dat die electrificatie zal zijn tot heil van Z„- VLaanideren en v(an heel de provincie, eindigde spreker. Juist onder het slot van de rede van den Commissaris vielen de eerste der wei nige sneeuwvlokken,, die mien op de reis zag dwarrelen, maar treffend net toen mr. Quarles sprak over de begonnen len te. Dat dit eenige hilariteit verwekte, is begrijpelijk. Onder die rede ontstond schrik', toen een der gasten, dé heer B^, gemeente secretaris van Cadzand, onwel werd en neerstortte. Onmiddellijk werd bijl aan boord gedragen, waar hij gelukkig spoe dig herstelde. Nadat de plechtigheid was afgélonpen, werd onder leiding van den heer Streef kerk de centrale, vóór zoover zij' reeds is opgetrokken in oOigenschoiüw genomen, waarna men weer aan boord van deiexlra- boot, die den provincialen standaard' in top voerde, terugging en deze hoot eerst Verwaarloost nooit een hoest of verkoud heid, want Gij stelt U bloot aan bronchitis, influenza of asthma. Geneest dus dade lijk elk kuchje met de i (Ingez. Merit.) KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Zoutelande idls. J. F. van der. Linden te Wissekerke HL ONDERWIJS. Geslaagd te Rotterdam voor het exa men nuttige handwerken dé damés F» F, Vermere, M. Groenehberg, J. Anemaat; S, M. Bijleveld, WL C. de Vos, M. O., Looij, J. J. de Koster, M. J. Baart e» M. C. Rap, allen te Vlissingen'. Voor het toelatingsexamen Kot dé kweekschool vbor onderwijzeressen te Arnhem' is geslaagd d© jonge juf Er. Wl C. E. J. Siegers te Vlissingen, De heer B. Hellenldloorn, onidepp wijzer, aan de Chr. sdhjool te Bres!- kens, is in gelijke 'betrekking betnojeibdl aan de Dja Costaschool te Rptterdfam. li" (Br. Crt.) HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERW. Het gerechtshof te 's-Gravenhagei heeft de faillietverklaring van H. Barfo schilder te Middelburg vernietigd. Naar dé „Zeeuw" verneemt zaï bin nenkort de op ine Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen in aanboww zijnde kruiser „Java" binnendoor naar Rotterdam worden gesleept De .yTavia" zal in het dok aldaar worden opgenomen] voor "bodem-onderzoek en om! geschil derd te worden. o -o- EERSTE STEEENLEGGING VOOR DE ELECTRISCHE CENTRALE VOOR ZEEUWSCH-VLA AND EREN Betreffende dé gisteren reeds uitvoe rig vermelde plechtigheid welke te West- dorpe plaats vond, willen wij thans ia de eerste plaats mededeelen 'dat de Luc- tor et Emergo, die de gasten van boven de Schelde en enkele uit Zeeuwsch Vlaan deren Westelijk Deel, die van Breskens waren overgestoken, in ongeveer ander- hall uur naar Terneuzen bracht, waarbij naar Sas van Gent stevende, waar een wij gelegenheid kregen de groote ver-deel der gasten het gezelschap verliet, betering waar te nemen, welke deze re-om per tram of ander vervoermiddel serveboot heeft ondergaan, nu behalve huiswaarts te keeren. De boot ging toen de benedenkajuit ook op het dek een uit- naar Terneuzen terug. Onder weg werd stekend verblijf, zoowel niet rooken als het van broodjes en koffie rijkelijk vp|or- rooken. voor de passagiers isl verrezen, i ziene buffet bestormd. Een woord) van Al Was de reis spoedig volbracht toch h(ad hulde voor de wijze, waarop de «ber uit 'zij ons nog geleerd, dat de Luctor et het hiotel Des Pays Bas met zijn vrouwe- Emergo het aflegt tegen de raderboot lijke hulp voor den inwenidigfen mensch, Zeeland, die tot tweemaal toe het zus,- j zorgde, is hier zeker op zijn plaats, terschip inhaalde, en wel eerst voor enj Te Terneuzen was men te half drie, later na Borssele, waar de Zeeland had en daar het wel vijf uur kon worden, eer aangelegd. j de Luctor et Emergo kon wiorden afge- Het schutten te Terneuzen was spoedigschut, gingen de gasten hier over op die geschied en toen de talrijke gasten uit Zeeuwsch-Vlaanderen, die in de gtewone Zeeuwsch-Vlaanderen aan boord waren vaart was en die te 4 uur in de buiten gekomen en ook talrijke doozen en man- haven te Vlissingen meerde. in d e m'ij nind'us trie. Uit Keulen wordt aan V. D. gemelöU Nadat Ide besturen van den Neder, landschen en cihristelijken majuwerkers- bond geconfereerd hadden m©t cfe directie der Willem Sophia Mijn, waar in de vertegenwoordigers wezen op dè* ondergrond van het conflict, welke yof- glens him beweren gelegen was in het onkundig optreden van den werkmeester die ld© arbeiders herhaaldelijk tartte, anti- wioordden de werkgevers dat het onjuist is, dat er een verkeerd© verstandhouq ding bestond). Zij' verklaarden een onder zoek te zullen doen in; stellen doior dé geschillencommissie, alsmede in ide kwes tie van het uurloon. De ontslagen arbeï. ders zouden weer in dienst genomen wor den. Na een korte toespraak dier hoofd bestuursleden werd! besloten het werfi morgen weer te hervatten. LEGER EN V LOOT Behoud van het garnizoen i«e Zeeland. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg zonden 17 dezer aan Hare Majes teit de Koningin het volgend© telegram:! „Dringien bij Uwe Majesteit ten sterkstel aan op 'behoud van het Garnizoen te Mid delburg in het belang van Stad en Pro vincie." Voorts werd niet door den gemeentej raad van Sas van Gent, dioch door dien van Tholen met alg. stemmen beslota® telegrammen van adhaesie met het werfe van het comité te zenden aan Hare Ma- ij jesteit de Koningin en den Minister vaai Oorlog, terwijl door Burgemeester «ai Wethouders van Sas van Gent telegraml- m©n in dien geest werden verzonden? Uit VlitaiKgen. Naar aanleiding van opmerkingen van Ged, Staten over de vastgestelde ver den niet spijs en dra'nk, werd doorgevareq; naar de plaats waar de electoische cen trale reeds in aanbouw is. Betreffende de eigenlijke plechtigheid Het was een aangjenjame reis' géweest, want al was het te koud om buiten op de boot van het tochtje over Scheld© en kanaal te genieten, da boot lag rus- moeten wij beginnen met een kleine fout tig op het water en binnen werd die reis te herstellen, en wel, dat de commissaris der Koningin, niet eerst sprak en toen den steen inmetseldte, maar dat hij eerst dit werk verrichtte en toen zijn reeds vermelder edje deed hooren. Zooals gemeld werd een oorkonde mee ingemetseld, de volledige tekst van Ide keurig geteekenüe oorkonde luidde: „Heden den een-eri-twintigsten Maarf verkort door ajangeniaimen kioiut van de zich gevormd hebbenidle, afwisselende, groepjes van deelgenooien aan dien tocht Voor ons rest nog slechts een woord van dank voor de hulp ons verleend, waardoor wij in staat waren zooi spoedig onze lezers een verslagj van d® plechtig heid te verschaffen, DUITSCHE KANAALPLANNEN Een zoo kort en. ziop doelmatig mofe-i lijk kanaal tusschen het Roergebied eft| de Hansasteden was, schrijft de Kölnisch^ Zeitung, sinds lang het doel van db Rijnsch-Westphaalschjë industrie en CM handels- en scheepvaartkringen van Ham burg, Bremen en Lübeck. De beweegre denen liggen voor de hand. Men wil atolfc den eenen kant voor de Roerkiolen d* markt apn de Noordkust niet geheel vKte* liezen en zich aan den anderen kant te genover de buitenlandjsche havens, vooiffl wanneer het Rijn-, Maas-Scheldekanaal tot stand koml, een góed achterland vpB- zekeren Diverse plannen werden ontw*6i -1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1