Ko. 68. Öimsdag 21 Maart 18S2. 16S" Jaargang 0 i n n e n I a n d» Ulfc Stad en Provincie. Maart doe! wat &|j wil, n SSS Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. I>Ei VLOOTWET. Uit zeer gjoede bron verneemt het Volk, dat Ide voorzitter van de Tweede Kamer voornemens is heden bij de rege ling van werkzaamheden voor te stellen Üe Vlootwet tegelijk met de begroptipgj van Marine te behandelen. DE ZOMERTIJD). De invoering' van den Zomertijd wacht nu op de beslissing) van de Eerste Kamer over het ontwerp tot Wijziging der des betreffende wet. Het Vad. meldt djat bij aanneming van het betreffende wetsontwerp in den nlachf vian Zaterdag (25 Maart) op Zondag (26 Maart) a.s., iom' twee uur alle klokken op drie uur mioeten worden gezet EEN NEDERLANDSCIIE BEZETTING VAN GALLIPOLI? De corresp. te Parijs) van: het HbML vernam! „uit doorgaans welingelichte; bron", dat lortd Curzon violornemens zou zijn, om, als het hjem' niet lukt Gal'lipoli en een deel van die Noordkust van de zee van Marmara aan Griekenl/and toe gewezen te krijgen, hij zou voorstellen/ de bezetting op te dragen aan Nederland. Het betreft hier den toegang tot de DaTdanellen, die Engeland niet aan Tur kije wil geven. Daarentegen zouden) Frankrijk en Italië er niet op gesteld zijn, dat Turkije er door verzwakt wordt Of Nederland zich tot zoo'n netelig ambt 2joiu leenen? Het lijkt ons zeer twij felachtig. i GEZELLIGHEID EN DIPLOMATIE. Het Vaderl. schrijft: De Laaglanders zijn gezellige taen- schen. Zuinig) óók ,waar het pas geeft. Maar de gezelligheid moet er niet ondjer lijden. Vandaar ,dat het potverteeren er in gjrioot aanzien is. Zoo blijkt het miogelijK dat diezelfde Laaglanders in hun spreek wijzen hulde brengen aan het passen op de Kleintjes en vergoelijkend gewagen van het buiten zetten der bloemetjes. Laagland is wel klein ,maar het doet toch mee in de wereld. Het heeft ver tegenwoordigers gezonden naar de con ferentie in Washington en het zal verte- woordigers zenden naai" dje in Genua. Vanwege de gezelligheid namen de ver tegenwoordigers van Laagland naar Wash ington hun vrouw mee. En zelfs een en kel zijn kamerdienaar. En een kamenier Allemaal eerste klas. De heeren van de Laaglaxidsehe Reken kamer fronsten er het voorhoofd óver. Zij dachten aan de kleintjes, dje anderen! aan de bloemetjes. Nu komt Genua. Het Laagjandsehe ge zelschap zal uit 14 personen bestaan. Maar verbeeld je, dat het gezelschap ge scheiden zou moeten reizen I Dat ging niet. Vanwege de vaderlandische gezellig heid. En dies werd een afzonderlijk rij tuig eerste klas gehuurd, waarin meer dan tweemaal zooveel menschen zonden kunnen reizen. Opnieuw fronsen de heeren Van de Lnaglandsche Rekenkamer het voor hoofd. Zij dehken andermaal aan de klein- &en door tjes, de anderen aan die bloemetjes..,. i gemeente waar het bureau gevestigd is en het voorwaardelijk goedgekeurd vleesch onder politietoezicht volgens be paling van den minister zal worden ver kocht. De desbetreffende! verordening) wordt goedgekeurd. Bij de rondvraag vestigt de heer Goedf- 1 j d e 1 b a r g. Moed de aandacht op de musters die .enigen tijd geleden werd het ge- 0p de begraafplaats liglgen om die zoo IW dfir Wprb mkintimrooni linrt -d r tv» spoedig mogelijk te verkoio-pen. Besloten Uil iWslckeren. In den gemeenteraad vlan Ser o os- kerk e van Vrijdag was o-.a. een schrij ven ingfekomen Van den schoolopziener dat geen onbevoegde geen les meer ma|g geven in de nuttige handwerken. Is er geen leerkracht te krijgen met akte, dan geen les geven, want het is1 niet ver plichtend. Besloten woi'dt eene oproe ping te doen. Al&nu komt ter sprake het herhalings- onderwijs. Dooi" den onderwijlzer is aan B. en Wl medegedeeld, dat de meisjes de lessen goed volgen, dóch met de jon gens laat 't veel te wenschen over. Ingekomen is een schrijven van de' Bank voor Ned'. gemeenten met verzoek om een aandeel te nemen van f 1000.< Aangezien de gemeente zich tot lieden heeft kunnen helpen, wordt dit op voor stel van B, en ,Wl voor kennisgeving aan genomen. Het kohier der hondenbelasting ad f 150 wordt goedgekeurd. Nu komt tea* tafel een schrijven van Ged. Staten, inhoudende een procentsgetf wijze vermindering van traktement van burgemeesters en secretarissen; wanneer de ambten vereenigd zijn met ingang van 1 Jan. 1922. Na bespreking stelt üe heer De Buck voor om in het vo|orstel van Ge deputeerde Staten terugwerkende kracht trachten te verkrijgen. Dit voorstel wordt door den heer De Visser ondersteund, en met alg. st. aangemo(m!en(. Voorts stellen B. en W. voior op ver zoeken van B. Wattel en P. Kesteloo lom! rijks- en gemeentesteun voor nieuw te bouwen woningen gunstig te beschikken, en ook den toeslag! uit de gemeentekas te verminderen, Idie alzoo ten hoogste f 100 bedraagt. Na bespreking komt liet den raiad Voor, dat het van P. Kesteloo. een speculatieve! lonjdememing is. Besloten werd de pre mie niet uit te betalen voordat d© wo ningen, die hij reeds met steun gebouwd' heeft, bewoond zijn. B. en W. leggen nu de rekening! van den straatweg SerooskerkeVrouwe piot - der [den raad voor, sluitend in ontvanglsltenj op f 1343.i27i/2 en in uitgaaf f 1228,36; goed slot ff 114,,911/a. Z. hl st. worldt deze goedgekeurd. Nu komt in behandeling een schrijven van de vereeniging van fabrieksarbeiders) afd. Middelburg met verzoek om' aanslui ting der werkloozenkas volgens rijksver zekeringswet 1922 door iden Minister vast gesteld. Aangezien er een werkelooze in de gemeente is, stellen B. en W. voor ter wille van de uitbetaling toe te tre den, daar er volgens de wet 1917 f 98 door de gemeente betaald wordt en geen uitkeering geschiedt als er nu niet op in gegaan wordt. De heer Gornelisse zegt, dat 't voor komt dat er op eigen land gewerkt wordt, terwijl de steun uit de werkloozeukassen uitbetaald wordt, waarop de heer Kla- riss© opmerkt, dat een raadslid bevoegd is daarvan kennis te geven. Ret voorstel van B. en Wl wordt aangenomen met 5 stemmen voor en 2 tegen, (de heeren De Buck en De Visser). De heer P. den Hollander werd tot assistent-gfraWelver benoemd. De voorzitter doet mededeeling: aan dien raad over den vleeschkeuringlsdienst die zal worden in elkaar gezet, omvattende de gemeenten Serooskerke, Vrouwepolder Oostkapelle, Aagtekerke Domburg en Westkapelle, waarin Oostkapelle alls een- trum van den keuringsdienst wordt aan gewezen om daar het bureau te vestigen,: De voornaamste punten zijn d|at de keurmeesters worden benoemd en ontsia- den raad van de centruta- leden is verbruikt vlojor f 13.902,351/2!. Na ruime afschrijving en dekking' van alle onkosten is er een overschot van f 320/50i/2, waarvan besloten werd 2 pet. dividend, 'uit te betalen en de rest in de kas te laten. Er wfas een .opeischingj van kapitaal, groot f 800 van het bedrijfska pitaal. Het bestuur meende dat dit nu met f 300 kan Worden verminderd dps er maar f 500 noodig was, welk bedrag door de leden kan worden genomen in aandeeltjes van f 25, rentende 4 pet.' Tot bestuursleden werden herkozen H.: Klarisse en gekozen J. Louwers© en S. Jongepier tot commissarissen M. de Kei zei' en J. Jacobsè. Op Vrijdag 17 dezer liield de afd. Vecre van het Groene Kruis haar jaar vergadering met 6 bestuursleden en 21 gewone leden. De vloprzitter dl". G. J. Weijland, deel de ined, djat de provinciale vereeirjg>iii<j besloten had, f 150 subsidie aan de afd. Veere toe te staan, Voor het jaar 1922!, welke subsidie dankbaar werd aanvaard. Verder werd dje mogelijkheid besprol- keu, «11 de verpleegster, zoo zij daartoe gezind moicht blijken, te doen opleiden tot enquêtrice. Ook werd besloten haar sa laris met f 100 te verhoogen .waartoe de ijver en toewijding, waarmede zij haar betrekking vervuld, alle aanleiding geeft. Hel aantal leden bedroeg 209. Er werden 74 artikelen uitgeleend en 2 keer ijs verstrekt. De heer J. R. Verhulst te Giapinigje werd herbenoemd iajs bestuurslid. De heer B uifs Ballot werd benoemid ,als afge vaardigde naar dje provinciale vergade ring. Mevrouw v. d. Ham'nie wees er op, dat het 'haar niet mlogelijk is, toezicht op üe artikelen te blijven houden, als1 er geen verbetering komt in het terugbezorgen daarvansommige leden 'houden ze veel te lang andere brengen ze zelfs niet meer terug. De voorzitter hoopte, daarin verbetering: aan te brengen en slopt dfi-rr op na rondvraag de vergadering!. In üe Vrijdag gehouden raadsvergade ring te Westkapelle werden geen be denkingen geopperd tegen de regeling der jaarwedden van burgemeester en se cretaris, aangegeven in een circulaire van Ged. Staten. Op; een verzoek van Wl PL de Lange, om een schaap te mogen weiden op de gemeente vronen, werd besloten diit niet toe te staan buiten den weitijld' (van 1 Mei—1 Nov.). Naar aanleiding van dit verzoek besloot de raad ook schapen en geiten gedurende den wei tijd op de vronen toe te laten. Voor een schaap zal een derde van het weigeld voor een koe en voor een geit een zesde van dat weigeld betaald moeten worden.. Verder werd ook nog bepaald dat paar den beneden twee jaar op de vronen niet toegelaten worden. Van mej.. J. van Eenennaaml was be richt ingekomen, dat zij' haar benoeming als onderwijzeres aanneemlmt. De raad machtigt B. en Wl beschikbare gelden, op een door hun college aan te wijzen Bank te beleggen. De voprzitter deelde mede dat B. en W. er niet in geslaagd zijn gedurende deH| zomertijd den schooltijd een uur te ver zetten, doch door de meerderheid van B. en W.. was besloten bij den inspecteur van het L. O. onderwijs alsnog aap. te kloppen teneinde te verkrijgen, dat als-1 dezer dagen de heer J. de Kater zijn dan de schooltijd een half uur later j 25-jarig ambtsjubileum als gemeenteont- aanvangt. In verband met de heffing en invor dering van de plaatselijke belasting voort aan door de rijksbelastingiambtenaren; werd een verordening vastgesteld voor heffing en invordering van den H. O. Voor gehuwden bedraagt de aftrek kinderen te doen geven tusschen half Sept. en half October ,den tijd Vah het aarclappelsroioien. Daarop werd nog b'eslotten, dat de raad een telegram zou zenden aan de Koningin en den Minister Van pprlog voor het be houd Van het garnizoen in Zeeland. Een nieuwe instructie voior den ge meente-geneesheer werd daarop vastge steld. Bij de rondvraag vestigde de heer H. Cijstouw de aandacht Van Wurg. en weth. erop, dat in den regentijd) het water op het Zuid Kerkepad bij Wouters niet weg kan loopen. De voorzitter zal er naai- om laten' zien. De heer P. Peene vriaagt inlichtingen omtrent de werkzaamheden, loonen enz. in de bietenvelden in Frankrijk. De Voor zitter verwijst belanghebbenden voor be trouwbare inlichtingen naar den heer K. Minderhoud, correspondent van de ar beidsbemiddeling. De heer Hubr. Cijsbuw merkt nog op, djat z. i. blij velen de goten d;er straten niet zorgvuldig nagezien worden, zoo dat het water niet behoorlijk kan weg vloeien. De Voorzitter zjal dit onder de aan dacht vim den veldwachter brengen. Dparop sluiting. j Te N. en St. Jo pis'l'and hield* Vrij dagavond (de wioniin'gbbuWVereenjging „Eendracht maakt Macht" de gewone jaarvergadering. Blijkens mededeeling van den Voorzitter had het ledental geen Wijzi ging ondergaan en bedroeg 56. De wonin gen zïjn op 25 April in gebruik genomen en voldoen goed; vrije uitweg is verkre gen door het z.g.n. Molenwegje voor die bewoners. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording werden goedgekeurd Als bestuurslid Werd' herkozen dhr. GS. van Leerdam: Hz'., en als comtaissari? werd gekozen de heer H. van Leerdam Pz„ in de plaats van den heer L. T. Vo gelaar die als zoodanigniet meer in aanmerking We.nschte te komen. Personen' 'die eventueel een woning willen huren van Üe vereenigiuig kuitaen zich bij' het (bestuur aanmelden tot 1 April a.s. dan zal later Worden beslist of tot bouWen zal Worden overgegaan. Te A r n e hl uji den bbtaalde het publiek tot Zaterdag 16 cent voor een L. melk. Maandagmorgen ventte een land- bouw'er ze voor 12 cent uit, waarop de melkventers zfe heden ook voor 12 cent verkochten. Heden (Dinsdag) zal ze voor 10 cent verkocht Worden door de melk venters. Uit ZuiddESeveiandL Bij Kon. besluit is toegelaten als vereeniging uitsluitend ter bevordering) voor de verkrijging Van onroerend goed door landarbeiders werkzaam: de ver eeniging ter bevordering van de verkrij' ging van onroeredd goed' door landar beiders „Eigen Erf, gevestigd te Goes der, 's Heer Abtskerke,, 's Heer Arenas/- jj kring de gemeenten Baarland, Borsele, Driewegen, Ellewoutsdijk, 's Gravenpol- kerke, 's Heerenboek, Heinkenszand, Ka- pelle, Kattendijke, Kloetinge, Nisse Oudelande, Ovezande, Schore,, Wemeldin_ ge en Hoedekenskerke. In de getal W;o.lfertsd'ij'k vierde bouw der Werkmansvereeniging in de Koepoortstraat aangekocht door cfen heer M. I. de Groot. Deze nu heeft dit gebouw laten moderniseeren. Ten eerste is de naam veranderd in „Mercurius", wat ge heel overeenkomt met liet voornaamste doel, het houden van openbare verkoo- pingen van onroerende en roerendie goe deren al blijft de zaal ook voor verga deringen enz. beschikbaar. De pioest in het oog vallende veran dering is wel, djat het podium door gla zen schuifdeuren geheel kan wonden af gesloten en een nieuwe, nette trap met stevigen leuning, naar dit podium roert. De zaal is, evenals trouwens het ge- heele gebouw opnieuw geschilderd, elec- trisch licht is overal aangebracht, voor betere ventilatie is zorg gedragen. Een 300-tal nieuwe stoelen zijn aan geschaft; terwijl ook het bestuurskamer- tje op de bovenverdieping geheel is op geknapt en tot een gjezellig spreekka mertje voor heeren notarissen is inge richt. Alles bijeen genomen maakt de veran dering een zéér goeden indfruk «n het lokaal voor het beoogd* doel zeker néér geschikt. wordt ze te koop aan te bieden voor leder, door aanplakking op het plakbord? Ook brengt hij in bespreking en maakt er een voorstel van om niet mede te gaan met den zomertijd, maar de zonnetijd) te behouden. De voorzitter merkt lop, Evanger. Vrijdag bracht de gemeenteraad! met burgemeester en secretaris een bé- zoek aan den jubilaris ten ëinde hem te feliciteeren met zijn 25-jarig jubileum. Bij monde van den burgemeester werd mijnheer de Kater namens de gemeente, raad geluk gpwenscht en hem namens voor noodzakelijk levensonderhoud f 400, dit college een eikenhouten kleedinghan- de kinder-aftrek voor 1 kind of pleegkind ger met bijpassende parapluie standaard beneden 15 jaar bedraagt f 50. Voor on- j aangeboden. De heer de Kater dankte gehuwden bedraagt de aftrek voior nood-1" de heeren voor hun bewijls van belangstel- zakelijk levensonderhoud f 300. ling door hun tegenwoordigheid en voor Daarna heeft de Raad in verband met! hun stoffelijk blijk, waarvan hij' een nut tig gebruik wenschte te maken. Door het overige secretarie'personeel en de gemeentloveljdWach ter werd dien jubilaris een luxe sigarendoos aangebo den. de vleeschkeuringswet het besluit geno men, om samen te werken met de ge meenten: Oostkapelle, Domburg, Aagte kerke, Serooskerke en Vrouwepolder, om een keuringsdienst in te stellen. De Raad stelt er prijs op, dat de gele dat hij weer voor een jaar is aangènomem( genheid om te solliciteeren voor veearts door de Kamer De heer Goed bloed hand haaft zijn voorstel. Het voorstel wiordt bij stemming verworpen met 4 tegen 3 stemmen. De heeren Goedbloed, Corne- lisse en Allaart stemden voor het voor stel Na bespreking over de postbestelling, doet Üe heer Corneliss© nog een mede deeling, dat de heer H. L. Medjers JA, de buizen van de gemeente wil over nemen die de gemeente hééft aangié- schaft voor watervoorziening1 vpor den kostenden prijs; B. e» Wj. zullen daar werk van maken. Hiern* sluit de voorzitter met dank gebed). Yrjfdag hield dp coöperatieve Se- rOKJskerksahe verbruiksvefceeniging Lire jaarver gtderln!. In 'I geheel wfts ovnr 1921 verkoöhf voor da «om vtm 1 19.835,20; door de bij den keuringsdienst voor ieder bevoeg de wordt opengesteld. Daarop Werd besloten accoord te gaan met de toegezonden concept-verordening op den keuringsdienst van vee en vleesch» met de concept-instructie voor den keu ringsveearts, hooM van dienst, die voor den hulpkeurmeester, en die voor hen, die met de herkeuring belast zijd. In verband met de wijziging der leer plichtwet werd de oommissie tot we ring van schoolverzuim' in zijin geheel ontslag verleend, en daarop op nieuw benoemd. Burg. en weth. werd mfachtiging ver leend voor den aankoop van 100.000 straatklinkers om' daarmede later aan te geven godeeltan in de gemeente te bestra- tea. 1 1 Besloten werd verder na overleg met den inspecteur vlan het L, O. te trach ten het Iandbouvrverlüf voor leerplichtige en April roert zijn staart. De Abdijsiroop wil U helpen en kan U dadelijk genezen. 1 (Ingez. Med.j) voegd KvOrden. Voorloopig vastgesteld werd een ver ordening regélende den veldarbeid in Ver verband met de Leerplichtwet. De ver gadering koiois' als meest geschikte tijd vakken 14 dagen" in Juni en *14 dagen in September. Aan den heer G. J. de Jager te Drie wegen, ondernemer van den aulodienst, Ellewoutsdijk—Driewegen—Goes op' Dins dag. zal onder e enige voorwaarden en bij wijze van proef voor een jaar f 150 sub sidie gegeven Worden. De leden van de comJmissie tot w'ering van schoolverzuim werden in hflh. func ties bevestigd. De rekening vah het Burg. Armbestuur tolver 1921 werd g'oedgekeurdi Deze be draagt in ontvang f 9459.91, in uitgaaf f 5382,70. Batig saldo f 4077,21. Een ongezcgeld verzoek' van den aan nemer der yprnieuWde havenwerken, den heer J. vain 't Hoff werd buiten behande ling gelaten, omdat dit op yn'gezegfeld' papier gesteld was. B. en Wi. ontvingen, machtiging' om' te trachten het daarheen te leiden, dat in Ide gemeentekas worde gestort het toe gekende aandeel uit de Iiquidatiekas' der brandstoffen, groot f 333. Dit bedrag is reeds vroeger toegekend, doch nog niet ter beschikking der gemeente gesteld. De heeren Meulenbei'g eft Nieuweti- huise werden aangewezen om' met B.. en Wl. en het bestuur der kolenvereeniginjg aldaar te confereeren over een postje betreffende brand stoffeftafrekening eii waaromtrent geen pvereeWstemtaiiig werd verkregen. Een plan tot herstelling van een 'ge deelte van de keibjestrating werd bew sproken en B. en Wl ontvingen .machti ging om Üit plan verder voor te bereiden. Bij de daarop' volgende rondvraag! werd) door het lid Meulenh'erg aangedrongen.' opi een meer doelmatiger slemlessenaar. De voorzitter deelt mledfe dat het getal kiezer verruiming van de stemlgelegeri- kiezers: verruiming vian de stemgelégen- omi 2 lessenaars aan te schaffen'. Ten slotte werd het kohier van tietf Hoofdelijken Omslag voor de rier maan den van het 'belastingjaar vastgesteld' mét 193 aangeslagenen en tot een bedrag van f 2411.10. De zpmCrtijd zal wlo-rden behandfeldt evenals 't vorige jaar, namelijk 't ver schil tusschen oud en nieuw zal bSroeu derlijk gedeeld worden. Aah den heer J. Weststrate te 's-Ii. Arend s'k e r k e is dloior den Commis saris der Koningin eervol ontslag ver leend als lid der ge zo nd'he i s cotami srie, zetel G o e s. Met ingang vah 3 April wordt Idie volontair W. de Vos, "thans werkzaam te Ovezande en woonachtig te Heinkens1- z!and, werkzaam' gesteld op' dè secre tarie te S c h o r e. In de Maandagavond gehouden ge meenteraadsvergadering te Waarde gaf het schrijven van Ged. Staten betreffende de jaarwedden van burgemeester en se cretaris geen aanleiding tot eenige be denking. Een besluit Werd genomen om niet deel! te nemen in het kapitaal der bank van" dte Vereen, van Nederlandsche Gemeenten Aan den rijksveldwachter J. Baas teC plaatse en den onbezioldigden rijksveld wachter C. Moerdijk werd beiden f 12.50 gratificatie toegekend over 1921. Een ver ordening werd vastgesteld ter aanwijzing) Van het tijdvak binnen hetwelk de ver gunning, bedoeld in artikel 13 eerste lid! der Leerplichtwet, kan worden lerleendl. Bedoelde vergunning zal vallen tuS- schen het tijdvak van 18 September tot '16 October. Goedgekeurd eèn wijziging voor af- eh! overschrijvingen i® de begrooting vatf 1921. l Benoemd tot tijd. opzichter bijl tien Rijkswaterstaat prov. Noord-Hiolland, de heer A. J. de Muijnek, te BorsselenC In 'de raadsVergjadjering Van E113- wout sd|ïj k op' Vrijidjag jl. werd een 'brief van een comité tot stichting van een cre- dietbank voor Nederlandsche gemeenten voor kennisgeving aangenomen. Er werd genomen een nieuw gemeen schappelijk besluit, betreffende de vleeschkeuringswet, terwijl de instructie voor den veearts, Hoofldl van Dienst, en de verordening voor den dienst opnieuw werden vastgesteld. Het vermenigvuldigingscijfer voor "de 'plaatselijke inkomstenbelasting werd voor 1922/23 vastgesteld, wiaaxbij echter de moeilijkheid bleek olm) een dergelijk cijfer vast te stellen, nu het bedrag ran *T be lastbaar inkomen op verre ba niet be kend is. Bij het 'besluit zal een eenigszinM uitvoerige toelichting ran B, en .Wl ge- Uit Sdhbu'WeurDuiveland. In het verslag! van den directeur1,1 generaal, hoofd van de afdeeling Volkse gjezopdheiid, aan den Minister van Ar beid betreffende de financieele contrölo van woningbouwvereenigingen, werkendel met steun uit 's Rijks kas, over 1921a komt bij de bespreking der architecten en honoraria het volgende voior: S. Bax, architect van de vereenigünlg Volkswoningen te Zierikzee, ontzag zich niet, de bij' den bouw betrokken! aannemers te bewegen, kwitanties af tal geven tot hoogere bedragen dan de aan- neetalsotmtaen, ten einde alidus gelden t* verkrijgen tot betaling van meer loud en zinkwerk. Deze handelwijze had blijk baar ten doel, tekortkomingen bij de sa menstelling van het bestek to verber gen» Zij verschafte intusschen den archi tect geen onmiddellijk financieel voor deel. Bedenkelijker achter zijh de vpL s- I h i E e

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1