T et No. 68. Vrijdag 17 Maart 1922. 168e Jaargang BioöfiïilaDd, Rat nnrp wppp kaa v een kou bezorëen TT Vu/>' 5 best Stukken les per, R, Win- if ening en n (kriel) NHUIJ» zaak a.s, t 4 uur twt ds Kin- .st kantoor NZ 15, pril een DAG e we» cht b(j H. tuinen Q met veel Rotterdam atsen. vertmfc oedems oederon onboot "INA" v. Rot vm. 8. 1'.- 8.— organs en ühtpê». G. V08f i. ERHOtjf, "HEK. ■a M'bnrg Bij dit nummer bekoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. liet biouwwetje vioor de scholen is (aangenomen, slechts vier stemmen waren ar legen ,n.l. die der heeren Kuyper;, Kruyt, Van Ravesteijn en Scheurer. Er waren 64 stemmen Vóór. De beslissingen over de amendementen hebben We reeds in ons wig nummer vermeld. Toen kon eindelijk begonnen worden met de begroeiing van Financiën. De heer Weitkamp die de algemee- ne beschouwingen inleidde begion al da delijk met een motie, wagend een wets wijziging tot afschaffing voor de r e- gistratie-rechten vopr huid- entuin- bpuwv eilingen. Djat bleek voor velen een punt van actueel belang. Want toen de voorzitter vporstelde deze nuotie op een nader te be palen dajg te behandelen .besliste de Kamer met 34 tegen 29 stemmen anders, en werd de motie aan de begjnooting vast gehaakt. I Ze kreeg ook dadelijk steun. De hee ren Dresselhuys, Fleskens, Duijis en v. d. Bilt drongen er bij den Minister op aan gehoor te geven aan dien wensch. Zij wezen allen op de gpoote beteekenis! die het veilingwezen heeft gehaid voor het beëindigen van knoeierijen. Zeven achtste van de groenten gaan op de veilingen. De heffing] werkt daardopr zeer onrecht vaardig. t Als men, zoo. zei o.a. de heer Dres- s e 1 li u ij s, zijn product niet anders kan verknopen dan langjs de veiling dan wordit djat registratierecht een belasting die on billijk drukt, omdat ze geheven wordt van del bruto-opbrengst. Een kleine tuin bouwer móet aan deze belasting nog meer betalen dan aan inkomstenbelasting1 oimdat dit recht heelemaal geen rekening houdt met winst en verlies en met de. netto-opbrengst i Vian de vele andere onderwerpen dje werden aangeroerd bij deze alg. beschou wingen .noemen we nog de goud-politiek van de Ned. Bank die de heer Drioa in 'bescherming nam tegen de aanvallen daarop door prof. Ver-rijn Stuart gedaan. Deze had beweerd dat het niet uitvoeren van goud een disagio van de gulden ver oorzaakt; en dat dit disagio een groot na deel is voor de geheele bevolking. Geen van beide stellingen km de spr. toe geven. Zijn conclusies waren dat mat gtroote omzichtigheid tot göudait\oer moet worden over gegaan, en dat voor aoöver wij goud uitvoeren, de N. .U M. niet het recht heeft zich daarmee te be moeien, en dat de winst behoort te vloeien in de kap der Ned. Bank. Avonldzittmg. 's Avonds Oorlog. Maar de algemeene beschouwen over ons leger waren reeds gehouden bij het dienstplicht-ontwerp, «oodat er nu voornamelijk detailkwesties overbleven, in het bijzonder bezuinigin gen, waarvoor een aantal amendementen; zSjtn ingediend. Er waren, echter zeer wéinig leden aanwezig. De heer de Muralt heeft 'in het bij zonder geageerd tegen de dure kampe menten, ,een politiek zaakje om' de ka tholieken zoet te houden", in plaats van da kampementen moet de Minister de garnizoenen maar houden, vooral die te Middelburg en Vlissingen. Voor. Alsnog had deze spreker ernstige bezwa ren dm vóór deze begrdoting te stem men. De Minister zal daarvoor mtet aan zienlijke concessies moeten komen. Spr. stelt een motie voor, waarin een afbreking van den eersten oefeningstijd van de dienstplichtigen, behoorende tot dergelijke onderbreking onmogelijk te de tweede groep, wordt afgekeurd, en waarin den Minister wordt verzocht een maken. De heeren Duytóaer en Deckers verdedigden de kampementen. Eerstge noemde betoogde dat de uitvoering van de denkbeelden van den heer de Muralt de zaak veel duurder zou mlaken. De heeren A. P.. Staalman en K. Ter Laan klaagden over het hoogte indexcijfer. En de heer Ter Laan diende «en motie in., vragende de uitgaven van Burgerwachten, Vrijwillige Landstorm en Politie-troepen, op de oorlogsbegrpoting t« brengen. i politieke leuzen. Het plaatst op den voor grond de behartiging van cvHtureele be langen. Bij de samenstelling der Candi da tenlij st zal vanzelfsprekend hiermede rekening gehouden worden. BEZUINIGING. Men (bericht talon de Res. B., dat de Vragen van het Kamerlid Ter Hall, osmJ, met het oog op bezuiniging', zalen van het Centraal Bureau voob de 'Statistiek beschikbaar te stellen voor examens reeds resultaat hebben gehad. Dinsdag 19 Maart j.l. is in een cler lokalen van bovengenoemd bureau liet schrifte lijk examen afgenomen voor commies dei- Directe Belastingen. 1 De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bij- dragën voor woningbouw zullen wlorden uitgekeerd aan 'de gemeenten: Groede, ten behoeve, van L. Maas f 3180; Middelburg, ten behpeve van C. Joziasse f 900; O o s t b u r gten behpeve van A. van Male, f 1520; Sas van Gent ten behoeve van A. Vernaeve (1/3 ged. der bijdrage) f 3610; Wissenkerke, ten behoeve vian J. de Smit, f 1190. U.it Mididjel'burg. De prijs van net nrood wordt al hier, ingaande 20 dezer met 2 cent pex- 8 ons verhoogd en gebracht op '18 cent. De voorstelling, welke de muziek- en tooneelvereeniging „Euterpe" giste renavond in het Schuttershof zou ge ven ten bate van de hongerenden in Rus land, is wegens gebrek aan belangstel ling het aantal opgekomen bezoekers was uiterst gering niet doorgegaan. Hier ter stede heeft zich een oomité gevormd, 'bestaande uit de heeren A. Zuiderveld, C. D. A. Zitnmtermann, C. Weeda, dr. W. F. Stutterheim', mr/ H. Pleyte en nir. A. Meerkamp' van F, min den, tot voorbereiding van een lezing over het land en het volk van Hongarije, te houden door mevrouw A. von Gsitary uit Boedapest. Mevrouw von Gsitary, die sinds lange j'aren het levendigste belang in Nederland stelt, had reeds vóór den oorlog een werk over ons land geschre ven, dioch het drukken moest wegens de tijü^oiinistandiglieden worden uitgesteld. Thans vertoeft de schrijfster opnieuw hier te lande om het boek naar de laatste gege vens Ibïj te werken. De bovengenoemde Ier zing. die aan het eind van deze maand; plaats heeft, zal wlorden geïllustreerd! djoor talrijke lichtbeelden, die samen een zeer duidelijk en belangrijk beeld geven van het Hongaarsche land en het Hongaarsche volksleven. Mevrouw von Gsitary spreekt in het Hollandsch. ging van den. heer J. Kabboord, die uit de gemeente is vertrokken. o Uit SchtogWecrD uiveland. De kiezerslijst voor de gemeente Zierikzee hevjat vopr 1922—1923 3544 kiezers, waarvan de oudste is ge boren den 24en December 1821. j LIJST VAN BERESTEIJN. Naar de Tel. verneemt, is thans de- ünitief een comité opgericht onder voor zitterschap van prof. Kernkamp, dat een Actie zal ondernemen oon in alle kies districten een lijst van cahdidaten in te dienen, waarop als no. 1 de heer van Beresteijn zal worden geplaatst. Het comité stelt zich volkomen onaf hankelijk van glle politieke partijten en o Uit Zeeuwscb-Vlaanderen O. D. In de Donderdag gehouden raads zitting te Neuzen werd aangtenoïntenj het voorstel van B.# en Wl tot reorga nisatie der brandweer, strekkend tot af schaffing van liet verplicht dienstdoend' brandweerpersoneel, hetgeen dp laatste jaren feitelijk toch maai- alleen op pa pier bestond, en tot vervanging! dolor een in aantal bescheiden korps vrijwilligers, hetgeen mogelijk is geworden door de aanscbjaffing eener motorspuit. B. en Wi. verwachten dat, indien voor ernstige branden meer spuitmateriaal noodig' is, vrijwillige hulp in voldoende mate zal worden geboden om ook de handspuiten te gebruiken_ Naar aanleiding vian dte door Ged. Sta ten medegedeelde nieuwe regeling voor de jaarwedden van burgemeesters en se cretarissen, besloot 'de raad' te kennen te g|eiven dat hij die voorkeur geeft aan het* behoud der bestaande regeling1. De in December vastgestelde nieuwe verordening op het heffen van rechten voor het ruimen van privaatpuLten en -tonnen werd teruggenomen, nadat het gemeentebestuur er zich van vergewist heeft, dat er bij die regleering principdeele bezwaren bestaan tegen het goedkeuren van dergelijke regelingen volgens een hef fing naar draagkracht De oude regeling blijft dus van kracht. Door het bestuur der Christelijke school in de Jozinastraat wordt bericht, dat het zich genoodzaakt ziet de school voor 'm u-.l.ol en lager onderwijs te split sen, Daardoor worden verschillende ver anderingen aan de Lokalen noodig, waar. van de kosten zijn geraamd op f 4808,045. Het verzoekt ingevolge de Lager Onder wijswet die gelden beschikbaar te wil- len stellen. Uit de daarover volgende be sprekingen bleek uit de mtededeelingten van de heeren De Jagter en Scheele, dié bij het bestuur dier school zijn betrok ken, dat het bestuur ongaarne tot het aanbrengen der veranderingen overg!aat \en Idlat bet liever alles had' behouden zoo als h,et thans is, doch dat h(et door den inspecteur daartoe genoodzaakt wordt. De Veranderingen zijn zoo bescheiden mo gelijk gehjouden, want, had men eenig comfort in het oiog gehouden, dan zou wel f 10 000 noodig zijn geweest. Er werd bij deze gelegenheid nadruk op gelegd, dat de gemteentepaden van verschillende zijden wordt opgelegd een zuinig beheer, doch dat hieruit duidelijk blijkt, dat de gemeenteraad niet verant woordelijk is voor alle uitgaven. Hier blijkt ook weer, dat die uitgaaf notodig is tengevolge van een aandrang van boven af en de raad eenvoudig verplicht is die gelden te verstrekken, terwijl aan te nemen valt, dat die uitglaaf voor het be lang van het onderwijs niet noodzake lijk is. Op een verzoek van de weduwe Goet- hals voor het langer openstellen van haar café te Driewegen op Nieuwjaarsdag en Pinksterdagen, en het daarvoor wijzigen der politieverordening, werd afwijzend beschikt Besloten werd ten behoeve van den doorgang van de Tholensstraat naar de Klaassenstraat nog een strookje grond aan te knopen van J. A. van der Hooft. Door den heer Colsen werd de tus- scheiikomst ingeroepen van den voor zitter, als hoofd der politie, met betrek king tot handelingen van den inspecteur van politie, die genoemd raadslid voor een paar weken in het publiek op de markt zeer minderwaardig bejegende. Spr. vroeg tevens, dat hij den inspec teur zal aanmanen wat meer als mensch op te treden tegenover de agenten, daar spreker er dezer dagen getuige van was dat diens optreden meer dan ergerlijk is, en dat de voorzitter voorts zal voorkó men, dat de agenten gebruikt worden voor persoonlijke diensten, zooals bv. het ophalen van konijneneten voor den in specteur. De heer Hamelink protesteerde er le gen, dat door den heer Colsen in de vo rige vergadering de S. D. A. Pt. beschul digd: is, dat zij de werkliedien zou heb ben weerhouden naar dte cocosfabriek te gaan werken. Hem is, als voorman, van het houden eener vergadering dier partij niets bekend. Misschien is er een vergadering gehouden vanwege de moder ne vakbeweging, maar de heer Colsen mag dat de politieke partij der S. Dv, A. P. niet aanwrijven, de Zeeuw, waarvan de laatste als voor- De h eer Colsen wil die beschuldiging zitter, de voorlaatste tot secretaris, endan gaarne len opzichte der S. D. A. R. de heer Verstraale tot vice-voorzitter en terugnemen en verklaart met de ver- vice-secretaris werden benoemd. f schillende organisaties der werklieden Ol niet bekend te zijn. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. De heer van Driel waarschuwde dat Door den Commissaris dei' Konin-het draaiwerk van de schuif op de rh> gin is benoemd tot zetter voor 's rijksleering z. i. zeer onvoldoende is gerepa- directe belastingen in de gemeente Nis-' reerd en er geen enkele zekerhéid be- se de heer M. Ossewaarde, ter vervan-; staat, dat dit te avond of morgen geen Uit Vlissingen. Op Maandag 5 Juni, den: tweeden) Pinksterdag, zal door de samenwerkende drankweercomité's uit Vlissingen, Middel burg en Goes, te Vlissingen een open lucht samenkomst worden gehouden waarop verschillende sprekers het woord zullen voeren. Morgenmiddag te vier uur wordt op de algemeene begraafplaats te Vlis singen een gedenkplaat geplaatst op het graf van een in den oorlog gesneu velden Duitschen soldaat. De vertrekken de Duitsche consul dr. B. Reuter en zijn opvolger, den heer H. Dronkers uit Middelburg, zullen daarbij tegenwoordig zijn. terwijl ook andere Duitschers en ver. dere belangstellenden welkom zullen zijn o Uit Walcheren. Woensdag j.l. werden op het raad huis te V e e r e een tweetal nieuwe comL missies voor de gemeente geïnstalleerd door den burgemeester, nadat door hem doel en Werking was uiteen gezet lo. de huur commissie, bestaande uit de leden P. L. Bolier, voorzl; K. Sinke, C. Maas van de Repe, P. Jasperse en de plaatsvervangers: F. J. Castel. voorz.; W. Adarnse, P. de Voogd, Ps Geldof en H. de Zeeuw, van welke het lid K. Sinke werd benoemd ;a ls secretaris en H. de Zeeuw als zijn plaatsvervanger; 2o. De commissie van toezicht op het L. O. volgens ajrt. 176, bestaande uit mevr. van de Hamlme *en de heeren W. Jobse, A. Verstraate, W. de Wolf en TI. aanleiding zal geven tot een calastrophje door een overstroiotming van het lage stadsgedeelte, als de schuif der rioleerinjg) niet gesloten kan worden. De voorzitter zeide dader onderzoek' toe. De in 'Gent wegens spionnage tij dens den oorlog ter dooid veroordeelde: F. de M. uit P h i 1 i p(p i n e, die sedert acht Weken vermist werd, hetgeen met ge heimzinnige gebeurtenissen in verband Werd gebracht, is weer in zijn woning teruggekeerd. Over die beden van zijn afwezigheid en zijn verblijf laat lïij' zich niet uit. i> Uit Zeeawsch Vlaanderen !Ws. Bi Door dc gezamenlijke blakkers te Sluis is de prijs vau 'het wittebrood van 26 op> 21 cent en dit van het tar webrood van 20 op 15 cent gebracht. Deze voor de verbruikers welkome, aan zienlijke vermindering is het gevolg van concurrentie. Een pas aldaar gevestigd bakker, niet bij ,den bond" aangeslo ten, zette den prijs van züjln brood op 22 en 16 cent. De aangeslotenen gingen daai' nu nog 1 cent onder. Als er maar één 't voorbeeld geeft!! Wie 2al het doen voor de slagers en melkboeren? Men bericht ons uit IJ ze n d ij' lc e Donderdag j.l. had in de R. K. Kerk de uitvaart plaats van de op Zondag 12 Maart plotseling overleden heer J. Th. Hendrikse. Dat de heer Hendrikse alge meen gezien en bemind was, bewees de talrijke schare uit alle plaatsen van het land van Cadzand en van uit België, die gekomen waren om1 hem de laatste eer te bewijzen. Met den heer Hendrikse verdwijnt iemand die, schoon geen Zeeuwsch-Vlaming van gebborte,. toch ge durende ruim 59 jaren die hij in IJzen- dijke gewoond heeft, steeds getoond heeft de belangen van zijn district voor te staan en te behartigen. In de vele pol dervergaderingen die hij bijwoonde, was hij een vraagbaak en een raadsman, voor bestuur en ingelanden een spreker wiens adviezen men gaarne aanhoorde en op volgde. In den gemeenteraad, waar hij vele jaren een teervolle plaats als lid van den raad innam, werkte hij steeds gaarne mede aan het bevorderen der welvaart zijner gemeente en het behartigen der be langen van zijn medeingezetenen. In het zakenleven was hij een man van groote rechtvaardigheid, die iedereen gaarne met raad en daad bijstond en aan wien velen in het district hun welvaart en hun bestaan te danken hebben. Het was een echte trouwe aanhanger van 't huis van Oranje, een pur sang pa triot, wat hij niet naliet te toonen toen stemmen in den vreemde opgingen om Zeeuwsch Vlaanderen aan Nederland te ontrooven en hij als lid van het anti annexatie comité ijverig met zijd veel jeugdiger medeleden meewerkte om dit gevaar af te wenden, zulks niettegen staande de vele vriendschaps- eti zaken- relatiën, de hij in België had, en de- scha de en antipathie, die hij zich daardoor op den hals heeft gehaald. Hij' was overtuigd katholiek, wat hij toonde door de ver sieringen die hij ten zijhen koste aan de R. K. kerk te IJztendijke liet aan brengen; hij was jarenlang een toon aangevend 'man fn die R. K. 'Partij en een warm verdediger van de katholieke zaak om welke reden Z. H. dten Paus hem dan ook het gouden kruis „Pro Eoclesia et Pontifice" vereerde. Zijn nagedachtenis zal dan ook bij' allen, die zijn rechtvaardig karakter kenden, in het bijzonder ook bij de armen en hulp behoevenden, Wier steun hij was, nog lange jaren in dankbare herinnering blijven. Besmettel i|ke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 5 tot en met 11 Maart in de Prov. Zeeland bedroeg: Diphteritis: Boschkapelle 1, Kloetinge 1, St. Philipsland 1. uül ylllö ïïuGI waaraan U voor uw leven genoeg heeft Neemt tijdig JRni|J||R|j(|P de hoeststillende, zuiverende »>WldOIUUUl (Ingez. Med.) menvatting over leven en werken van dezen dichter, die spr de meest ethi sche van alle dichters noemdte. Spr. wees op de waarlijk groote gezindheid van Dan te, die vooral in dit werk blijkt; de heele Divina Comoedia is geschreven dte we reld beziende. Het is het boek van ver lossing, ook vioior het aardsche leven^ Veel is er in, wat slechts betdekenis heeft ,voor Dante's eigen tijd, maar het géheel blijft een prediking voor alle tijl den En dit is de practische beteekenis van het dichtwerk: het maakt ons tot betere menschen. Hij is de veroordleelaar van alle onheilig gekonkel, en die man van het zekerste idealisme Zijn waar heidsliefde is onbegrensd. Daardoor zal zijn kunstwerk bekend blijven zoolang d|e wereld bestaat. Ook de opbouw van dit gedicht in terzinen, waarin het getal 3 het allesbeheerschtende getal is (3 dlee- len, 33 verzen, enz wijst op zijn hoogten wil, zijn vaste kracht, zijn wondere ge lijkmatigheid. Ten slotte wees' spr. op de vele af schriften en verklaringen der Divina Co moedia. 1 Ds. Van Empel sprak na afloop en kele woorden van dank namens het be stuur der Leeszaal, en namens de aan wezigen,, ftlie gedurende diezen cursus naar de groote geestdrift en enthousiasme moe!.ten luisteren, waarmee dr. Gunning de Divina Comoedia heeft behandeld. .Als herinnering hood spr. dr. Gunning een els van Thamson aan, namens de cursis ten. Aan directrice en assistenten der Open" hare Leeszaal werd, als dank voor hare goede zorgen voor deze lezingen een puf aangeboden, om in de Leeszaal le plaat sen. Dr. Gunning dankte met een enkel woord, zijn hoorders een ,tot weerziens" toeroepend. RECHTZAKEN. KERKNIEUWS. Een vergadering van afgevaardigden van Kerkvoogdijen van Ned. Herv. ge- Imteenten uit Groningen en N. Drente heeft na de rede van mr. Brunt, voor zitter van het alg. oomité, een motie aan genomen waarin zij haar afkeuring uit spreekt over de wijze waarop de synode lieeft getracht de predikantstraelementen te verbeteren. o Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor Ierseke doior ds. J. L. O. Crousaz, te Maassluis. Beroepen le Sclierpenisse ds. Keiler te Molkwermn (Friesland). KUNST EN WETENSCHAPPEN. Dr. Gunning van Serooskerke besloot gisterenmiddag in de Openbare Leeszaal zijn Dantecursus met oen sa- De brandfstichting te Middelburg. Heden werd voor de rechtbank al hier behandeld de zaak tegen den 38- jarigen koopman B J. Ezendom wien ten laste werd gelegd, dat hij op of omstreeks 14 November te of nabij Middelburg op zettelijk in het huis perceel G 90 in de Kortedelft althans in een perceel brand heeft gesticht door opzettelijk daar een gloeiende pook in een papieren pla fond en dat huis in brand zijn geraakt^ aanraking te brengen, waardoor dit pla fond en dat huis in brand zijn graakt, terwijl daarvoor gemeen gevaar te duch ten was voor de aan dat huis belendende; huizen en van de aan de overzijde der straat zich bevindende huizen, welke hui. zen toebehoorden aah een ander dab hem, beklaagde. Zooals men uit de dagvaarding1 ziet, betrof 't hier het in den nacht van 14 op 15 November afbranden v,an hpt per ceel in de Kortedelft. Beklaagde legde een volledige beken-1 tenis af. De officier van justitie, mr. baron van der Feltz, eischte een gevangenisstraf van 4 jaar, met aftrek van het voor arrest. I I De verdediger, mr. G. Di Bi. ten Braa- ke, meende, dat alleen de bekentenis van bekl. geen bewijs kon zijn en bepleitte vrijspraak. Uitspraak 24 Maart. Morgen komen wij uitvoeriger op deze zaak terug. LEGER EN VLOOT De sergeant-majoor-instructeur C. Rijbering van het 21e reg. inf. te Den Helder vroeger ia Ihier, wordt werk zaam gesteld bij den vrijwilligen land storm te 's Gravenliage. Officieren van adm 3e ld. II D. Wiggers en F. T. Marijn, thans geplaatst resp. a. b. Hr. Ms> Zeeland en Hr. Ms:.- wachtschip te Willemsoord, zijn met 21 dezer gesteld ter beschikking! en officier van administratie 3e kl. J. K. Leijen met 20 dezer geplaatst a. b. van Hr. Msl. Zee- Land. Luitenant ter zee 2de klasse A. S. Pinke is te Rotterdam geplaatst oml tegenwoordig te zijn bij de verdere ige- veedmaking van de voor Oost Indië be stemde onderzeeboot K VII, in aanbouw bij de Mij. voor Scheeps- en werktuigen- bouw „Feijénoord". ONDERWIJS. De minister van O., K. en W. lieeft in de commissie, welke in het voorjaar 1922 belast is met het afnemen van:

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1