Ho.. 64. Donderdag 1® Maai»* 1922, I6^e Jaargang Binnenland, kris ill? 1 i MIDDELBURGSCHE 233™ OF: WIJZIGING DER ARBEIDSWET. De sipbong is groot, veel grooter, dan de móesten hebben zullen durven ver plachten sedert de bekendmaking van 't vóór-ontwerp; dat de verlenging van iden arbeidsdag wilde laten afhangten1 van de pvereenstemtoing tusscheW "werk gevers e/n werknemers. En nu in eens de verlenging van 8 uur ppi 81/2' uur, van1 145 pp1 48 uur per week juist het punt dat hij de behandeling der wet zulle'n ge wichtig .onderwerp1 van discussie heeft uitgemaakt ,en idat toen reed»' den heer Dresselhuys, die 48 uur per week vroeg, de kwalificatie van reactionair bezorgde, en een hartstochtelijke bestrijding door Minister Aal'bferse. Hieronder vindt men de motieven Wa'arom üe regeering dït voorstel doetde iobgunstige wettelijke positie onzer ex- .pforteerende nijverheid' tegenover eoheur- reerende landen, e!n de noodzakelijke vr- reerende landen, en de noodzakelijke verlaging der piroductiekosten in dezen ti|d van miatoise. Precies hetzelfde wat zioovelen zeiden aan wien echter ook door Minister Aal- berse het sehimpiwloordreactie! voor de roeten werd gegooid. Men leze slechts aan het slot van zijd1 rede van 21 Oct. jl. in antwloord ioipi de inl terpelLatie-Dri'ou Van meegaan' mijnerzijds met de reactie tegen den 8-urendag kan en z&l geen sprake zijn. V o o r s t e 11 en in dien getest z'ij'n van m'ijl niet te verwachten1. Zoolang ik nog opi mijn post sta, zal ik 'blijven handelen in den geest en in de richting als ik nu drie jaar gedaan héb. Ik ben niet veranderd. En nu dit voorstel van 45 Op' "48 uur. Het is geen wionder dat Het Volk 'blo ven de voorstellen schrijft: „Aalberse ibuigt. Overwinning van mr. van Cranen- biurgh en Dresselhuys." Onze stemming ten opkichte van het w5jzigings voorstel is natuurlijk anders1 dan die Van Het Violk. Maar we zijn het er mee eens, dat hier een diepe buiging is gier 'maakt. i i We beschouwen het in het bijzonder als een buiging ter voorkoming' van moei lijkheden in de- katholieke partij'. Men behoeft slechts de katholieke bladen in te zien om te beseffen welk een be roering daar 'gewekt is door de actie ingeleid dpor mr. van Cranenlburgh en gesteund door steeds meer katholieken van naam. 1 1 1 iWe weten natuurlijk niet wat er in de centrale kringen va» de katholieke partij' (besproken is en wordt. Maar ook daar toèet wel overwogen Zijn hoe men door toegeven toch de eenheid in de katho lieke partij kan behouden. Dat is nu eenmaal een daar zeer welbekende tak- üek. 1 Het is daarom1 niets Wonderlijks dat die taktiek bij' de nadering der verkiezin gen, zijn terugslag vindt in d'e dadeq van de katholieke Ministers, en dan 'speciaal in die van Minister "Aalberse, "wiens beleid Vooral de .oorzaak was van de scherpe kritiek in katholieke kringen. Dat politieke element is zeker niet het minst belangrijke van 't Voorstel. We zijn echter (ook 'benieuwd naar de uitwerking die het zal hebben in d!e de mocratische kringen der katholieken, in de groote arbeider sjoirgani sa tie sdie in hun eischen zulk een krachtigen steun Vonden bij Min. Aalberse, en nu in eens hem een onverwachten stap teru» zien maken. In ieder gevlal komen nu de „reactio nairen" die zulk een ar'beidistiidverl engi n.<j iptnopageerden, in goed, ministerieel ga- «setsehap. opgeven, waar zij op den stemmingsdag zullen zijn, met een adres voor toezendinig van de loproepingskaart. Een motie van den heer Rutgers om de 'behandeling te schorsen ten einde deze regeling eerst 'bruikbaar te ma ken voor de visschers en schippers, werd met 43 tegen 25 stemtonen verWforpen. En daarna werd het voorstel aangeno men met 39 tegen 29 stem'm'en. Toen liet BouWwetje voor de scholen. De Minister heeft de sprekers 'be- antwbord. Dat antwoord zelf bracht al even weinig nieuws als de redevoeringen, der leden. Maar wel van belang Was' 't geen hij zei iover de noodzakelijkheid om met het oiogi op den financieelen toestand van het rijk look op het onderwijs te bezuini gen. Hij "wees daarbij o. a. op de grootte der schoolgebouwen. Het maximum aan tal leerlingen per school, thans 400, zlou in de tegenwoordige omstandighe den wel op. 600 kunnen worden gebracht. Voorts zou de bepaling', dat scholen en u.l.io.-scholen niet mogen w'orden ver- eenigd, gewijzigd kunnen worden. Het grioote aantal kleine u.l.o.-schrolen dreigt voor Nederland een gevaar te wórden, maar dit is niet sprekers schuld. Hij stelde aanvankelijk een minimum aantal leerlingen van 40 daarvóór voor &n heeft dit slechts na uitdrukkelijken aandrang van de Kamer verlaagd. Vergeleken met andere landen, vvaar- van hij een reeks cijfers v,an de kosten van 't onderwijs gaf, is het gemiddeld aantal leerlingen per klasse nergens zloo laag als bij ons, n.l. in Nederland 34, in Frankrijk 38, in Pruisen 57, in Beieren 56, in Saksen 57, in Wurtemberg 84, in Zwitserland 43, in Denemarken 39, in Zweden 38 en in Noorwegen 43. Een verbooging van dat gemiddeldej zou een vermindering van leerkrachten! mJogelijk maken, waardoor millioenen be spaard wlorden. De algemeene beschouwingten zij'n af- gelojopen. -dagen der week een 8-urige arbeidsdag moest worden ingevoerd1, dan wel een 81/2-urige arbeidsdag op de eerste 5 werk dagen,- met behoud' van den verkorten werkdag op Zaterd|ajg, meende de Minister aan het laatste stelsel de voorkeur te moeten geven. Het is hem1 toch bekend, dat zoowel werkgevers als werknemers ongaarne den «vrijen Zaterdagmiddag prij's g'even. Van de nog' niet vermelde wijzigingten zij' dog 't vol'genae medpged'eeld De bepalingen tot het tegengaan van kinderarbeid worden verscherpt. De Mi nister heeft hierbij vooral liet opg1 op den verkoop op den publieken weg door kin deren beneden 14 jaar of noig leerplich tig, van kranten, bloemen enz. Dit venten is ook naar het oordeel van deskundigen op het gebied dier kindercriminaliteit een bron van veel jeugjdbedterf." Het is vaak moeilijk uit te maken of het ventend© kind hls zelfstandig' koopman optreedt dan wel of het in de onderneming van een ander arbeid yerricht. Is Laatstgenoemde werkzaamheid reeds thans' verboden, na de wijziging, als hier voorgesteld', zal ook eerstglenolelmde verboden zijn. Evenzeer als van ouders of voogden onder strafbe dreiging wordt gevorderd, dat zij voor het verstrekken van onderwijs zorg dra gen, mag van hen worden geëischt, dat zij toezien, dat hun kinderen of pupillen geen werkzaamheden verrichten, die tot zedelijk bedierf van deze jeugdige per van het wetsontwerp inzake plaatselijke keuze. Spr. zou het echter flinker, dat men in plaats van papiertjes te versprei den ,zelf kwam' om te débatteereu. Spr. wijst er verder op, dat elk jaar in Nederland 300 millioen aan drank werdt uitgegeven ,dat is f 6 per gezin en per week. En Jdjat in deze tijden, nu men voior andere dingen zooveel te kort komt. Spr. bezoekt nu 7 jaar verschillende ge vangenissen en bijna zender uitzionda-j ring zijn alle gevangenen slachtoffers van den drank hetzij' direct, hetzij indirect, als zij door misbruik door hun ouders als misdadigers gjebloren zijn. Daarom is matigheid niet voldoende, maar moet xafen zich geheel onthouden als voor beeld voior. zwakkelingen. Men moet niet alleen bet verstand, maar opik het gevoel laten werken. Er wordt geroepen om1 be zuiniging en spr. gteeft toe dat er be zuinigd moet worden ,maar niet op ue loionen der arbeiders', want de ellende drijft naar den kr,oqg. Men moet be zuinigen op den drank en dan violgt djaar- d'Oor ook bezuiniging op de kosten vdn politie, justitie gevangeniswezen en krank zinni geng estichtenOok op het militairis me moeten millioenen worden be zuinigd. De arbeider heeft volkomen recht te strijden telgen het militairis me, maar daar naast moet hij ook strijden tegen het alcoholisme. Vooral ook de jeugd meet zich orgianiseeren. Spiv wekt ouderen en joggeren tot aansluiting op. TT - Vervolgens werd een prapaganda-to.oi- sonen kunnen leiden. Hun aansprakelijk-neelstukje, getiteld: ,,Zus", opgevoerd dat beid zal echler^eerst vastslaan^ vvan-j zeker een goeden kijk gaf op de droeve ICAMERÖVÈlttlÖÏT. Tweede K a m' e r. Zitting van Woensdag. De Zomertijd blijft dus. DE WIJZIGING DEIS ARBEIDSWET. Wie hebben in ons vorig nummer de voornaamste wijzigingen vermeld, d'oiorde regeering voorgesteld in de Arbeidswet. Thans zij nog een enkel woord aan d'e motieven ontleend aan die M. van Toel,: Bij het in studie nemen van i© vraag1, in welke opzichten de Arbeidswet 1919 wijziging behoefde, werd aanvankelijk uit gegaan vian de gedachte, dat in hoofdzaak met een technische herziening zou kun nen worden volstaan. De beerschendd economische onis tandigjh eden hebben echter de overweging noodzakelijk ge maakt van wijzigingen van verdere strek king dan in het voorontwerp van wet waren opgenomen. Met name mocht de vraag niet 'Onbe antwoord blijven, of de beperking van den arbeidsduur in fabrieken of werk plaatsen tot 45 uur per week ook voor het vervolg zo,u kunnen worden gehand haafd, zondter dat het bedrijfsleven te onzent meer zou worden bemloieilijkt dan in deze zorgelijke tijden toelaatbaar is te achten, dan wel deze werkweek ver vangen heliport te worden dloior de 48- urige, die in een aantal der ons omrin gende staten is aanvaard. Men kan oe vraag ook zoO' stellen: kunnen wij den absoluten aehturend|ag handhaven, of moeten wij, gelijk alle andere ooecurree- rende landen, den gemiddelden achturen- dag aam vaarden De Minister meent, dat laatstbedoelde slap inderdaad moet worden gedaan. J Met vergunning voor werk tij d verlengi ng j ïifih biet meter worden voisiaan. Voor- 5 eerst omdat thans voldoende zekerheid I bestaat, dat andere landen, nu op de f internationale arbeidsconferentie te Was hington voor nijverheidsiondernjemingien' neer zij vooraf door het bevoegde dis- trictshjoofd der arbeidsinspectie schrifte lijk zijn gewaarschuwd. „Hel 'Violk" zegt dat Minister Aalberse, het Advies van den Hoogen Raad van Ar beid, inzake de 'thans door hem' voorge stelde afschaffing van den 8-urendag, niet heeft ingewonnen. Wel is aan den Ho,ogen Raad Voorgelegd een w'ij z i gingsio nt werp>, dat mógelijk wilde maken, dat in gemeen overleg van werkgevers en werknemers van den 8-urendag zlou kunnen worden afgeweken. Verscheidene leden van den flioogen Raad hebben, volgens het blad, op deze regeling scherpe kritiek geoefend en haar als een aanval op den 8-urendiag afgewe zen. Over de wijziging, die de minister nu vioorstelt, en welke veel verder gaat is in den Hoogen Raad geen woord gespro ken. gevolgen van drankmisbruik en omgang met vrouwen v|an (Slecht levensgedrag en dal doior de medewerkende dilettanten) verdienstelijk werd gespeeld. Jammer djat niel meerderen dezen leerzamen avond avond bijwoonden. Gisteren meldden 'wij door een schrijffout abusievelijk, dat de verpach ting der kermisplaatsen alhier f 8900 heeft opgebracht. Dit moest zijn f8400. Neemt U iü acht. Gij zijt vatbaarder d n anderen. Mseroben-doodend, anti- ceptisch, slijmoplossend en boeststillend is de bekende (Ingez. Med.) (Ms norm de 48-urige werkweek is ajan- sicrhR was l0P' nippertje: met1 genomenniet lot invoering van een vn-ii-UfO n ,"en stemmen werd hetLorteren werktijd dan de 48-urige zullen eerst met 'iR Cgs; verworPen> nadat overgaan en het niet gewenscht is, de stel-Rraat 'nfUr«aaenj stemmen het vo,or-Nederlandsche nijverheid in een wette- De 31 vooiSemmWaS- Nke POsiLie te toten, die ongunstiger is I) mers bij t voorstel-dan die van de met ons concurreerieedte,1 rZfLn6?1 Hiemstra' E" in de tweede plaats om- wels Otte Srlmifër tj Vuuren' ^n" j dat verlaging dter productiekosten, med© v, r, 1maze voet, Mar- i door werktijd'verlenging over de geheele Sdfs /Emtek Oud °redellr1UyS' ^n> noodzakelijk is, wil hel bedrijfsle- js. aam k, uud, <-]. Laar. Ven de crisis, waaronder het gebukt g|aat„ te hoven kunnen komen. Laatstgienoiemde overweging noopt ter Stulemeijer, De Mionté ver Loren, Teen stra, Van Schaik, Van Rijckevorsel, Bij1- KuOwh-VqEilt. f>oels, Fleskens Braat, toeoolc voior bedrijven die niet beïnvloed! Sten mg' Wmtermans' Deckers worden door de buitenlaudsche c nen negental leden bleken toen ook ö.o,g tegen het regeeringvfoorstel om den datum te ktuinen vervroegen met het oog on de internationale treinen. Uit Zuid-B1 eveland'. In de Maandag gehouden raadsver. gadering te H e d e k e n s k e r k e w'aren alle leden tegenwloordig. De voorzitter deelde o.a. mede dat tot lijkdienaar was benoemd A. I. Burgel Jr. zulks in de plaats van J. Louws, die bedankt had'.. Het verslag van den "toestand der ge meente over 1921 werden den raad aan- gebblden. Inzake het btekende schrijven van Ged. Staten met 'betrekking tot de jaarwedde regeling van burgemeester en secreta ris zal wlorden 'bericht dat de raad een altrek van 25 pet. bij' het waarnemen van beide betrekkingen tegelijk veel te hoog voorkomt. Ook kon de raad zich met vereenigen met 't voorstel om' alleen als dienstjaren in aanmerking te doen ko men die diensten die in een zeilde be trekking waren volbracht. Men gaf de voorkeur aan de oude regeling, waarbij de dienstjaren zloowel als burgemeester als van secretaris doorgebracht meetel den Voor periodieke verhooging. Aan den kantonnier M. de Pree werd ■wegens lichaamsgebreken overeenkom stig zijn verztoek per ingang van 1 April eervol ontslag verleend. Hem werd een inkomen van f 10 's weeks verzekerd zioodat de gemeente zal bijpassen wat daaraan te kort mocht komen, na aftrek van zijn pensioen als gemeente-ambtenaar en zijn ouderdomsrente. Als zijn opvolger werd benoemd Ja cobus de Jonge te Kwadendamttie, oip een 'belooning van f 2.25 daags, tot 1 Dec. 1922, daarna zal dlaar verder over wor den beslist. Zijn pensioenstorting blijft voor rekening der gemeente. In verband met de hoogstwaarschijnlijk in te voeren zomertijd werd besloten be- tij-instellingen, die haar allen huidie ho-udens nadere goedkeuring de school brachten vóór hetgeen zij voor de soici- een uur later te doen aanvangen zoowel aal-democratie in het algemeen, en voor iu de voormiddag als in de namiddag, de behartiging van de geestelijke beton- Ook zal het gebruikelijke klokluiden als, gen van het arbeiderskind in het bij -| dan een uur worden verlaat. zonder gediaan heeft. Met groote waar- Ij 0 deering werd er ook aan herinnerd, dat1 UitT holen van haar een groote stuwkracht is uiige-DiIlsd kwam de gemeenteraad van gaan bij de pogingen om verbetering 111 dje f la o 1 e 11 bijeen vrouwenkleeding te hremgjeii. jya i0pening der Vergadering herdacht ,xaxmBes-s——gaaiaB!^ !de voorzitter liet geinee'niteraadislid D. van der Maas, die den paad te vroeg door FTï# -den dood ontvallen was, iemand, die Uil a&mu f5S rrUTllltilt?, steed& met veel ambiüe zijn taak ver vulde. ONTOELAATBARE PRACTIJKEN. De Maasbode deelt mede, dat naar aan leiding van het feit, dat bij' de gehouden 'stemlmlingen Voor de definitieve lijst in verschillende afd. van den R. K. Lim- 'burgschen Kiezer sbiond ontoelaatbare practijken zijin vloorgekomen, besloLen is, dat door het hoofdbestuur een of meer oominissies van onderzoek zullen worden bentoemd. Deze zullen over haar bevin dingen sploedig een rapport uitbrengen;, dat (opt een buitengewone algemeene bondsvergadering zal worden behandeld'. MEVR. M. WIRAUT—BERDENÏS VAN BERLEKOM. Dinsdag' is 'mevr. Wibaut—Berdenis van Berlekiom, echfgenoote van den Amster- damschen wethouder F. M. Wibaut, 60 jaar gteworden. Velen vooral uit den kring) harer geestverwanten kwamen haai- te hjarer huize gelukwensoheno.a verte genwoordigers van het partijbestuur der S. D. A. P., het hoofdbestuur van den Bond van sociaal-democratische Vrouwen clubs in Nederland, en verschillende par- ncur- toe te i'entie, de 48-urige werkweek staan. De minister meent daarom in het be lang van onze industrie, en daardoor «>n- j middellijk in dat der arbeiders, te h|ande- VprwnWn^ «mt-a Men> door d'e normale arbeidsweek votor l0ens werd nog een ander initi-fabrieken of werkplaatsen tot 18 uur te atief voorstel behandeld, nl. dat van den verhoogen. eei Ibarda c s. bot wijziging der] Kond de voorgestelde wijziging van art Kiesmet, bedoelende hun, die op den 124, eerste lid, tot stand dan zal voort- s emmingsdag niet thuis kunnen zijn, ge- aan in fabrieken of werkplaatsen gedu- egen eid le geven elders te stemmen, I rende 81/2 uur per djag en 48 uren per nu s zij veertien dagen vóór den stem'-]week arbeid mogen worden verricht. Ge- mmgsdag ,aan een of andere secretarie j steld voor de keuze of gedurende alle Uit Middelburg. Gisterenavond hield de Zeenwsche Pnopaigandaoommissie van de Neclerl. Ver. tot afschaffing van 'alcoholhoudende dran ken in de groote zaal van het Schutters hof alhier eene slecht bezochte pro- pagaudabijeenkomist, welke werd geopend door den heer H. Duifm1 uit Vlissinge.i. Als spreker trad op de heer H. PÏioeg Eenige ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van de schoonmaakster der gemeentescholen om1 verliopging met f 100 van haar wedde, werd niet inge willigd, terwijl een adres van het H. B van den Ned. Grondwerkersbond om uit trekking voor de werkloozen voor kennis geving werd aangenomen. De voorzitter uit Utrecht ,die evenals de voorzitter deelde mede, dat verschillende dier wer- begon met er op te wijzen ,dat door keloozen reeds Ier bestrijding der wenk- de tegenstanders ,de meuschen van dgn i loosheid door de gemeente te werk zijn drankhandel ,aan de deur een prentje j gesteld. was verspreid als protest legen de ge- De visschersvereeniging Helpt Elkander heelo.nthiouding ,miaai- juist daarin ziet;wees in een adres op de groote spr. het bewijs, dat men met de actie!schade die ontstaan zal, wanneer de dter geheelonthouders vereenigingen reke- jEendracht wordt a f g e d ia 111 d. In ning gaat houden. Men zwijgt hen niet I het belang der visseherij verzoekt adres- meer dood, maar levert het bewijs van santé om aan het verkrijgen van een vrees dit bleek ook hij de handelingbrug mede te werken, daar bij hel lot stand komen van een diarn' de oester- en mo ssel visseherij' onmogelij k worden g© maakt, en deze visseherij' ten djood© if opgeschreven. Van den bacterioloog van het bestuur der visseherij en op- de Zeeuwsche Stroo men, dr. Folpmers, is een uitvoerig rap port ingekomen, waarbij wordt uiteenge zet, dat bij het tot stand! komen van een dam' in de Eendracht, het water van Bergen pp Zoom, dat zóó verontreinigd is, dan oorzaak zou wiordten dat geen onbe smet water meer in de oesterputten zal kunnen worden gelaten, zoodat vioior te verwerken oesters te Tholen geen certi ficaten van onbesmetheid zouden kunnen worden (a}fg'egeven, met als gevolg) d|at de oeslerhandel te Tholen ten doode zal zijn opgeschreven, terwijl ook de mlois'sel- verwaterplaatsen zoodanig zullen worden verontreinigd, dat ook deze tak van vis seherij niet meer zou kunnen worden uit geoefend. Tevens is te vreezen, dat ook een be langrijk deel van d'e Staatsoasteiprondenl in gevaar lcomen, met als gevolg derving van een groot aandeel in de pach,top- brengst voor den Staat. Op grond van een en ander meent de bi eer Folpmers den aanleg van eer dam ten sterkste te mloeten ontraden. De voorzitter deelde mede dat deze zaak ernstig door B. en W_ is onder loiogen! gezien .Ze hebben dan ook besloten bij Ged. Staten er op aan te dringen geen dami te laten leggen, terwijl ook de be trokken ministers hiermede in kennis zul len worden gesteld. De heer Moelker verheugde hpt zeer liet standpunt van B. en W'. te hooren. Het rapport van den biacteriolopg' van het visscherijbestuur acht spr .zeer terecht gezonden, een afdamming' zal tengevolge hebben de vernietiging' van heel de vis seherij, waardoor een deel der bevolking genoodzaakt zou wiord'en elders een be staan te zoeken. Bovendien tracht men in buiten- en binnenland met groote bos ten een verbinding met de zee te krij gen, terwijl door de afdamming de havens van Tholen en Oud-Vossemeer middellijk gevaar loopen dicht te slibben. Ook de heer Stoutjesdijk sprak zich in denzelf den geest uit en met alg. stemtonen werd besloten goedkeuring te hechten aan dè plannen van B. en W'. (Wordt vervolgd^' Woensdag was te Th oden de directeur-generaal van den Arbeid, de heer Zaalberg aanwezig, teneinde een onderzoek n te stellen in hoeverre het den dijk opkruien - van kruiwagens met oesters, te zwaren arbeid voor niet volwassenen zou zijn. De inspecteur van den ,aTbeid was van oordeel, dat deze arbeid te zwaar is voor jeugdige personen. De directeur-generaal wam per soonlijk een proef en bracht een krui wagen volgeladen 'den dijk op, en was' van oordeel, dat deze arbeid wèl door onvolwassenen kan worden verricht, het geen door de oesterkweekers met inge nomenheid is vernomen, Te O.-V o s s e m' e e werd Woens dagnamiddag een openbare raadsverga dering gehouden. Uitgebracht werd h©t verslag ingevolge de Woningwet; uit welk verslag blijkt, dat het tekort iclaur woningen in 1919, toen 32 bedragende,, thans Is ingehaald. Het raadsbesluit tot verkoop van bouwgrond aan den Molen- j weg aan L. van Schetsen Pz werd eenigis'- zins gewijzigd. Vastgesteld werden de ko hieren voor schoolgeld op de openbarë school en op de bijzondere' scholen. Aan t mej. T. Leeflang werd op haar verzoek I legen 1 Mei a.s. eervol ontslag verleend. Besproken werd de uitvoering van de" Vleeschkeuring'swet. Aan den landstorm aldaar werd een bedrag van f 15 toege zegd voor prijzen bij' de te houden schietwedstrijden op den 2en Paaschdag. De begroeting van het algemeen armbe stuur voor 1921 werd gewijzigd in ver- band mei de uitgaven. Eenige reclames jop den II. O. werden behandeld. I o Uit Zeeuwsen Vlaanderen IWt. D. De zangvereeniginig „De Vlaamsche Olijfberg" van Maria Hioorebeke (België) gaf Dinsdagavond ook in het kerkgebouw te C a d z a n d een uitvoering. Zoowel uit die gemeente als,ook uit de omliggende gemeenten was de opkomst zoodanig, dat het ruime kerkgebouw ge heel was 'bezet. De verschillende nummers (16 in aan tal) werden zeer verdienstelijk geziongen. De solo-nummers vooral vielen bijzonder! in den smaak.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1