Uit Stad ea Provincie, Binnenland, No. 63. Woensdag 15 Maant 1925. 163' Jaargang Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT j T w e e d! e K a mi e r. Zittingf v,an Dinsdag. De beslissing lover den zo nier tij1 d is a us nog niet voor dit jaar van de haan, zooafs wij ten onrechte concludeerden, uit de schorsing van de behandeling der initiatief-ontwerpen als gevtolg vOn de aanneming der talotie-Beumer. De zeer snelle spoed waarmee de regeering een ontwerp tot aansluiting blij de spoorweg- jdienstregeling in België en Engeland in diende, het leek wel of het ontwerp al klaar lag heeft het mogelijk gemaakt dat de schriftelijke behandeling in enkele dagen afliep. En nu is het voorzeker logisch1 om' de schorsing van de initiatief-voorstellen op te heffen en eerst te beslissen over het al óf niet afschaffen van den zomertijd, en dan, als die afschaffing niet miocbS. iw orden aangenomen., te beslissen over de invoering op èen vroegere datum ten einde de internationale treinen te kun nen doen aansluiten zonder wijziging der dienstregeling. 1 i 1 Heden zal dat alles' aan de orde Komen, na eenige andere kleine ontwerpen. 1 Nadat ide Kalmei- nfog het staartje van de begrlootimg van O., K. en Wi had afge werkt, Kwam het wetje tot beperking van scholenbouw aan de orde: de maat regelen ter voorkoming van het zonder noodzakelijkheid! b|ouwen van scholen vfdor lager .onderwijl, 1 Na de wijziging die de Minister in j - - zïjii vóorstel heeft gebracht bij' de M. van' ^™0lcden 2,011 verzlwakken op het ooglen den voorafgaande machtiging' vofartaatt verleenen voor 14 dagen (thans vopr 6 dagen), terwijl (de machtigingen voor overschrijding van dien termijn door den directeur-generaal van den Arbeid, in plaats van door den Minister zul len worden verleend. Door dit laat ste zal niet alleen tijdsbesparing worden verkregen, doch ook het berpepslrechjj, dat den werkgevers toekomt, beter tot zijn recht komen. •Voorts wordt aan bakkerijen met 6 of meer gezellen toegestaan een nor vroeger met den arbeid aan te vangen; en worden verschillende verruimingen voorgesteld ten aanzien van den arbeid van het bewakingspersoneel en van hen die buiten <fe uren voor den eigenlijken bedrijfsarbeid bestemd, in fabrieken of werkplaatsen voorbereidende of voltood- ingsarbeid moeten verrichten; den alrbeid in bemalingsinrichtingen; den nachtar beid va» mannen in fabrieken of werk. plaatsen,- den /arbeid in plattelandsbak kerijen; den Zondagsarbeid in koffiehui zen en hotels en den arbeid in de loco motiefdepóts en de kleinere werkplaat sen der spoorwegen. I»E BELGISCHE LOODSEN TE VLISSINGEN. In de Nation Beige" Spreekt de reser veluitenant De Muyter zich in de taal der annexionisten uit tegen een eveui- tueele overplaatsing der Belgische lood sen van Vlissingen naar Zeebrugjge. De Belgische loodsen moeten te Vlissingen blijven, zegt hij, lomdat hun vertrek uit die stad onze 'positie tegenover de mo- U.it Middelburg. Znoals uit een advertentie in dit nummer bljjkt, kunnen degenen, die gaar ne een schilderstuk zonden willen toe pen, Worgen trachten onder de schilde rijen welke op de bovenzaal der socië teit „de Vergenoeging" verkocht worden, eene keuze te vinden. Of iUit ZuidrB evoland. De 14-jarige J. Traas1, is te N i e u w- dorp in de schuur vian A. V. door het dilt op den planken vlloer gevallen, en Is bewusteloos binnen gedragen. Geneeskun dige hulp ingerfoepen. (de Z[) De 25-jkrige C. Murre is teNieuw- do r p \1an een zoldertrap gevallen op een beton vloer terecht gekomen ,met veel in wendige pijnen binnengedragen en onder geneeskundige behandeling gesteld (dp Z.) o Uit Noord-BevelandL Men meldt ons uit tW.issen- kerke: 1 1 Aan den ouderzeeschen toever van den calamiteuzen Vlietepolder is dezer dagen tusschen de 2 bestaande oeverwerken een oeverafschuiving geconstateerd, lang 150 breed plm. 300 M.„ grootste diepte on geveer 20 M. Antw. was aan de eerst opkomende oppo sitie den wind uit het zeil genomen'. Eerst was de macht van den Minister tot het keeren van „uitwassen" onbeperkt. Na de kritiek op zulk een dictoriale niacht, werd het voorstel zoo gewijZigd, dat de machtiging tot bouwen alleen 'ge weigerd wiordt, als de stichting overbodig is, met het ioog op de reeds bestaande lokalen, of ja; ls de raming der kosten te boog is. Er was er eigenlijk niemand tegen, al was ook geen der sprekers er geest driftig voor. Het was noodzakelijk, dat er kende men. i Vandaag zal de Minister wel antwoor den. De heer v. d. Laar hing nog een motie aan de discussie om openb. aanbesteding bSj den bouw van scholen verplichtent} te stellen, uitgenomen JbSj' bouW in eigen (beheer door de gemeente. i GEN VOORSTEL TOT VERLENGING \1 VAN DEN ARBEIDSDUUR. Bij de Tweede Kamer is nu ingediend bot aangekondigde wetsontwerp tot wijzi ging van de Arbeidswet 1919. De wijzigingen die bij het ontwerp wor. den voorgesteld en die, naar de Mem. van T. zegt, beoogen aan gegronde be. zwareu die tegen de Arbeidswet 1919 worden aangevoerd, tegemoet te komen, kunnen als Volgt worden samengpvat: 1. In plaats vian den 8-urigen arbeids dag en de 45-urige werkweek in fabrie ken of werkplaatsen en in kantoren met verbod van arbeid op Zaterdagmidag na 1 uur, komt de arbeid sdag van 8ya iuur en de arbeidsweek van 48 ill u r, met bebaud van vrijen Zaterdagmid dag, derhalve de gemiddeld© 8-uri.gó ar beidsdag. 2. Op grond van verzoeken, geza menlijk gedaan door vakverenigingen van werkgevers en arbeiders in een bedrijf of bij ontstentenis hiervan door een behoorlijke vertegenwoordiging van werkgevers en arbeidejrs in een be. drijf, kan de Minister afwijk e n d e re gelingen van de bepalingen omtrent de arbeidstijden toe&taan, ook bf het ont- j installatie geheel zal mbeten voldoen aan breken van omstandigheden, die eene ^aar voorschriften. Uit het feit, dat alle blik, waarop de aanstaande Belgisch-Hoï- landsche 'onderhandelingen er ons zullen toe brengen onze in 1839 geofferde rech. ten iop te eischen. De souvereiniteit van de Schelde zal dan opnieuw op het tapijt bonnen en deze souvereiniteit mJoet ge steund worden door de aanwezigheid van 3400 Belgen, geïnstalleerd op een der Oevers van de rivier, die de weg is voor de ademhaling van ons Land. In afwach ting moeten de moreele en materieel© handen tusschen de Belgische loodsen te Vlissingen en het moederland versterkt wórden. (Msfo.) ELECTRJiCITEIT&INSTALL ATÏES IN Z. VLAANDEREN. Nu Mimen niet al te langen tijd dioor de thans in aanbouw zijnde electrische centrale in ZeeuWsdh-Vlaanderen aan ver schillende gemeenten stroom' zal worden geleverd en in verband daarmede het pu bliek ztoo langzamerhand wel de noodige installatiën zal willen doen aanleggen, acht de directie het in het belang van het publiek gewenscht, dat het op de hoogte wórdt gebracht met haar voornemen om niet tot stroomlevering over te gaan aan een afnemer wiens installatie niet viooraf door of vanwege de Vennootschap is onderzocht en goedgekeurd. Dezen maatregel gezien de noodlot tige gevtolgen, die ondeugdelijke aanleg van electrische installatiën kim hebben, moet h. in het belang van het publiek wel genomen worden. Daarom stelt zij onder meer als eisch, dat het aanleggen ▼an installatiën slechts geschiedt dioor installateurs, die zich vooraf als zooda nig bij haar hebben laten inschrijven en van wie zij waarborgen heeft, die haar in staat stellen, om1 hen, wanneer zij onverhoopt ondeugdelijk werk mochten geleverd hebben, te noodzaken dat te verbeteren. Aan belanghebbenden wórdt daarom in overweging gegeven, om' ten einde later eventueele teleurstelling te voor komen opdracht tot het mlaken eener electrische installatie ia wóning, schuur enz. slechts te geven aan een installa teur, die 'bewijs kan overleggen als zoo danig Mj de directie ingeschreven te staan en aan dien installateur de voor waarde te stellen, dat de uitvoering der Uit Scih(o,u|!went-Duiveland. De afdeeling Dreischoir van den Vrijheidsbond heeft op een Zaterdag ge houden vergadering besloten zich af te scheiden omdat als no. 1 op de groslijst niet is geplaatst een landbouwcandidiaiat, die door woord en djaad steeds heeft ge toond pal te staan voor de belangen vjn het platteland. Alleen onder deze voor waarden was de vrijz. kiesvereeniginig te Dreischor tot den Vrijheidsbond toegetre den. Besloten werd den heer Braat uit te notodigen als spreker, en anders den heer Teenstna. Benoemd tot rijksklerk der directe belastingen te Tilburg (ontvangkantoor) de heer B. S Uffen, thans klerk bij den ontvjanger te N i e u w e r k e r k. i (Z. Nwsb.) Uit ZeeuWach-Vlaanderfcn O. D. Thans is definitief vastgesteld, dat de onthulling van het gedenkteeken ter herinnering aan het Koninklijk bezoek tjjdens den watersnood van 1906 te Kloosterzande zal plaats hebben op 23 Maart door Z. R. H. Prins Hen drik. (Zei.) 'plbstkaiitoiOB. Hiervoor zal' Wlorden gezorgd. Daarna in geheime zitting behande ling vdn reclames van den Hoofd. Om' slag, waarbij ó.tni. 'die van den heer Quaak wórdt gehandhaafd. KERKNIEUWS. Zondajg 1.11 nam dis! .Wl H. Hj Middendorp, beroepen predikant te VIis s i n g e n s afscheid van de Ned. Herv. ge meente te Ommelanderwïjk, met een woord naar aanleiding van 2 Cor. 1:18— 20. Verschillende personen spraken har telijke afscheidswoorden, die allen ge tuigden vBn den rijk gezegenden arbeid van ds. Middeudjorp, van de zeer goede samenwerking op allerlei terrèin. Ver schillende predikanten en evangelisten woonden dit afscheid blij1. Heden herdenkt dsL iWL Góedhuys pred. der Geref. kerk te Haam!stede den dag dat bij door 25 jaar te Oostburg in het ambt werd bevestigd. Heden avond zal dit l'eit met de gemeente en afge- jgevóardigden in bijzondere samenkomst worden herdacht. Geref. Kerk. Aangenomen het beroep naar Noord Scharwóude dioor J. G. Gillebaard, candl te 's-Gravenhage ,die oum. bedankt heeft vóór het beroep naar Kruiningjen en Oost- burg. (Nederl.) ONDERWIJS. overwerkvergunning zouden motiveegen. Krachtens zoodanige regeling zal niet lan ger gó werkt mogen worden dan 15.000 uren per jaar, ongeveer overeenkomende metd'e gemiddelde 48-urigb arbeidsweek. 3- In de regeling! dier o ve rweirk velt gunningen, zoowel die tot verschui ving als tot verlenging van den werktijd, worden belangrijke wijzigingen aan gebracht, waardoor veel tijdvelrlies bij t verkrijgen der vergunningen ©n admini stratieve omslag bespaard wordt De ovefcr- werk vergunningen zullen voortaan ver leend kunnen worden, hetzij bij een «Le- meene ministerieele beschikking, gelden de voor de ondernemingen van een be paalde bedrijfsgroep, hetzij' door de dis trictshoofden krachtens een algemeen© machtiging van den Minister, met de uit voering der wet belast. Ook voor over werk vergunningen, die niet onder derge lijke algemeene regelingen vallen, wordt de procedture vereenvoudigd. De districts hoofden kunnen deze vergunningen zon- mstallateurs, die zich wenschen te be lasten mét het aanleggen van installaties, zich i n het 'belang van het publiek vooraf Mj óns moeten laten inschrijven, mag echter niet de gevolgtrekking worden ge maakt, dat de directie zich ook zou ver antwoordelijk Stellen voor de deugdelijke heid van het dóór die installateurs te leveren werk. Het ligt volstrekt niet in het voor nemen om ook maar eenigen dwang op het publiek uit te oefenen, maar het groote brandgevaar dat ondeugdelijk aan gelegd leidingen opleveren, in verband met welk gevaar electrische installaties ■ook door brandlwaarborgmaatschappijen steeds aan een streng onderzoek worden onderworpen, noodzaakt de directie om in het belang van "het publiek en zonder dat dit ex tra-klosten met zich hreMüt con- troleerend op te tredei Uit Zeenwsch Vlaanderen SM D. Het bekende zanggezelschap „De Vlaam'sehe Olijfberg" van Maria Hoore- beeke (België) gaf Maandag te Sluis een uitvoering in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gera. Deze uitvoering mag in alle opzichten goed geslaagd genoemd worden. De ge zongen liederen, zoowel de koren ak> de solo's en kwartetten vielen bijzonder in den stohak van het zeer talrijk opgekomen publiek. Geen wonder „"want de voor dracht was innig en gevoelvol, in 't bijzon der die vftn de Vlaamlsche liederen. Dinsdag vergaderde de raad der ge meente Schtoondij'ke onder voorzit terschap van den wethouder Risseeuw, waarbij alle leden present waren, er is één vacature.. Onder de ingekomen stukken behoor de ook een schrijven van de Gemeente- Gredietbank. De raad besloot Pm hierin geen aandeelen te nemen.. Nu gebouwd wordt langs den IJzen- dïjkschen straatweg dient het net der electrische centrale uitgebreid te worden. De raad besloot dartoe. Op een ingekomen verzoek van Jac.. de Groote om opname vanwege de ge meente voor een deel van zijn dochter in een gesticht, wórdt beslist dat de Groo te en de Ned. Herv. diaconie ieder f 50 hebben te betalen en de rest voor de gemeente zal komen. Ingevólge bedanken van den heer Leen, houts voor zijn benoeming als lid der Commissie van Schooltoezicht, wordt in zijn plaats benoemd de heer A. G. Con tant. Door het overlijden van den burge meester is opengevallen de betrekking van ambtenaar van den burgerlijken stand en die als lid der schattingscommissie H'ool'delijken Omslag. Benoemd wordt in de eerste vacature de heer J. M. Ris seeuw. in de tweede de heer Anth. Lu- teijn. De geloofsbrieven van het nieuw be noemde raadslid, den heer M. Bruijnooge werden in orde bevonden ea tot diens toelating werd besloten. De heer Iz. Risseeuw vraagt ten slotte of de schooltijden, in verband met de a.s. zomertijd niet kunnen worden gesteld van 91/2—12 en van I1/2 tot 4 uur. B. en .Wl zullen Stappen in die richting doen. Bij de rondvraag vraagt de heer Quist verbetering van den Achterweg aan het Ia de vergadering' v,an de afdeeling Walcheren van het N. O. G„ gehouden te Mriddelbulrg (op 11 Maart jl„ Werd lo.m. besproken het nieuWe administratie ve werk vóór de leerplichtwet en de cir culaire van den Minister betreffende het onüierwïjs te geven in de uren, 'bij' het leerplan aangewezen voor het godsdienst onderwijs. Daarna werd 'besproken de toestand van de onderwijzersbibliotheek1 te Mid delburg, die sedert vele jaren de steun en vraagbaak van den studeerende hier was. Dpor de bijdragen van het Rijk, de schenkingen van particulieren en de goe de zórgen van de heeren De Man, De Jager, Cense en andere niölg levende onderwiji- zers was zij een der móóiste van Neder, land geworden. Bij de invoering der nieuWe wet L. O. werd de Mbli'otheek gesloten tot groot ongerief der vele belangstellenden en ook tot verbazing van velen, die iets van hare geschiedenis weten. De afdeeling 'besloot, te doen, wat in ideze mógelijk i s, o'm' te verkrijgen, dat de bóeken zoo spoedig mogelijk weer te be. komen zijn. Bij het gehóuden eindexamten der rijkstuinbouwschool te Boskoop; daagde ó.a. de heer W. J. Drost van lente t- dïnge. i 'J I Met ingang van 1 April is! benoemd tjoit hoofd der "R.-R. parochiale school Ie Zierikzee de heer J. H. Turlings onderwijzer aan de R.-K. parpohiale school te Middelburg. Uit zeven sollicitanten is tot on derwijzeres aan de bewaarschool te Schoondjjke benoemd mej. Anna V. Male aldaar. RECHTZAKEN. i In afwachting van zijin definitieve erkenning als coósul v«n DuitsóhLand te Middelburg is aangevraagd olm den betas Henri Dronkers te Middelburg als waar nemend consul aldaar toe te Laten. De heer Dronkers hoopt nog voor het einde dezer maand zijn nieuwe functie te kun nen aanvaarden. De commissaris der ko ningin, zal mórgen (Domjderdaig) den veer trekkenden consul dr. B. Reuter eb den' waarnemenden consul, dón, heer H. Dron kers audiëntie verleenen. De leden der R. K'. plaatselijke ver» eenigingen van sigarenfabrikanten beslo ten om na 13 April a.s, een loons'Verito ging van 15 pet. in te voeren, en geen terugwerkende kracht te aanvaarden. In een te Utrecht gehóuden vergode ring van het hoofdbestuur van den Natiq,- nalen Hanzebond van sigarenwinkels is besloten 'aan den minister van Finan ciën telegr. te verzoeken op uit over wegingen van talgfemeen belang de invoe ring der tabakswet 2 jaar uit te stellen!. Kantongerecht te MlddelbnriS- Door het Kantongerecht te Middelburg zijn veroordeeld wegens: overtr. der Ar beidswet: F. B., Souburg, tot f3 b sl 3d. h„; overtr.' Trekhondenwet: P. D., G. vam de P., beiden Ritthem, ieder tot te ruggave aan" ouders; H. M, van d|e P., Rit them, tot f 0.50 b. s.~ ld. h.; A C, Sou burg, tot f 1 b. s. 1 w. tsL; overtr. art 4275 Swb.P. M., Vlissingen, tot f 2 b. s 2 d. h«; fietsen zonder licht: P. J. S Middelburg, A. M., Vlissingen nóU tot f 2 b. s. 1 w, tsl;; no. 2 tot f 1 b s lw.t s.; C. D.'j Vlissingen, tot f3 b. s 3 d. h.\' rijden met een wagen zondejr licht: J .M. van den B., Vlissingen, tot f2 'b. s. 2d. hP; dronkenschap: J. H, M. R., J. S., allen Vlissingen P. H West- kapelle, ieder tot f 3 b. s. 3 <1. h.. Vrij gesproken is: J. M., Westkapelle, overtr. Wapenwet, met bevel tot teruggave van de in beslag genomen stukken van ben buks. LANDBOUW. Dc Minister v. L heeft aan den heer Braat geantwoord dat hij den invoer van paarden uit Engeland niet zal verbie den wegens het daar heerschend mond en klauwzeer, daar de besmetting met paardenhoeven beperkt blijft tot denaas- te omgeving der besmette erven, en bo vendien de ingevoerde paard;en hoofd zakelijk uit de mijnen en de steden af- komstigl zjjn. 'IBP PtiHin Uw borst is verzwakt ea uur ütnau f Gij zijt vatbaar. Doe wat anderen deden en inni 1 doe een kuur met de nDlllii (Ingez. Med.) HANDEL, NIJVERHEID EN .VaSSCHKRU, VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Verplaatst met ingang van 1 Mei 1922 de besteller bijl den post- en tele graafdienst B. de Nooijer, van het hulp* postkantoor te Arnemuiden naar het poist&anloior te Rotterdam. <0 Indische StootnvaalEtlijaeiii. Rindjani, pi. 10 Maart Beriml, Rotten dam naar Bataria. 1.- -J Aurora, p. 11 Maart Dungeness, 'Am sterdam naar West Indië. Tosari, p. 11 Maart v.m. Gibiraltai\ Rot terdam naar Java. 1 -i- Vondel, 10 Maart v. Singapore, Bata via naar Amsterdatml Lombok, p; 13 Maart te Catania, Aim), sterdam' naar Java. 1 I Nias, p. 13 Maart Ouessaht, AmSstec- idam' naar Java. Palopo, 10 Maart v. Suez, Amsterdam! naar Java. Malamg, 13 Maart te SabOng1, Rotteir dam naar Java. I Medan, 11 Maart van Perim', Java n. Riotterdam'. Merauke, p; 14 Maart v.ml Malta, Boj. taria naar Rotterdam'. Bengalis, 11 Maart van Pórt Said, Java naar Amsterdam! 1 Koningin der Nederlanden, 12 Maart te Suez, Batavia naar Amsterdam; Karimóen, p. 11 Maart Perim; Java!' h, Amsterdam'. Gelria, Wórdt 20 Maart n.tn'. vapi Javoi te Amsterdalm1 verwacht. Crfjmssen, p. 12 Maart Lizard, Amf- sterdam naar West Indië. Prinses Juliana, 10 Maart te fiator via van Amsterdam. Rembrandt pL '10 Maart PerimJ, Am sterdam naar Java. 1 Bintoehan, p'. 13 Mjaart Ouessant, Rot terdam naar Java. Banka. 13 Maart Perital, Java taalafi Am'sterdam1. 1 1 Grtotius, 14 Maart te Genua, Amisten- dam naar Bataria. Ambon, 13 Maart te Bataria vata' ASmt* sterdam. Patróclus, 10 Maart van Marseille, Ba tavia naar Amsterdam. Palembang. p. 13 Maart PerimJ Riot terdam naar Java. Sumatra. 12 Maart te Sa'Wang, AmisteTJ sterdam naar Batavia. I Sindóro, 14 Maart 's middags 12 «iuu v. Slonthamptoln, Rotterdam' naar Javsj, Tabanan, 14 Maart te Padang, Rotter, dam naar Bataria, Jan Pietersz. Goen, 14 Maart te Poft Said. Amsterdam! naar Batavia. Kambangan, 11 Maart van Padang, Bto taria naar Amsterdam!. Wilis, p. 14 Maart v.ml Suez', RottenJ dam1 naar Batavia. Stoomvaartlijnen op Noord Amerika. Rijndam; 11 Maart n.tml New1 York' a, Rotterdam. Westerdïjk. 14 Maart v.m'. te New York van Rotterdam'. 1 Maasdam, 14 Maart v.ml te NeW York van Rotterdam1. LEGER EN VLOOT Gisteren zjjn ook nog) door „Han delsbelang", „de Hanze" en de Chr. Hist, kiesvereeniging telegrammen verzonden) aan H. M. de Koningin en den ministarl van oorlog om behoud van garnizoen ia Zeeland te bepleiten. Gisterenavond verzond het comité nóg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1