J No. 57 WosnsdLag 8 'Mm.rn.wt 1922* 165e Jaargang 0 tot tijdelijk onderwijzeres mej. M. LouJof melkwitte glans aanneemt; terwijl deze iwer.se te Kapelle, van 1 Febr. tot 1 Mrt. j ziekLe veroorzakende schimmel (Stereum was als zoodanig werkzaam mej. S. M. purpureum) eerst het volgend jaar bare Krijger .thans onderwijzeres te NieuW- vruchtlichamen jop tak - en. stambjOut pro- Namen. j duceert, welke aan rand- en binnenzijde 'I MIDDELBURGSCHE COURANT. SB'S. Bij1 dit nummer behotoft ©ea Bijvoegsel. KAM EKO VERZICI IT Tweed© Kamier. Zitting van Dinsdag. De zoiJn er t ij d blijft dus' dit jaar on veranderd. Immers de Kamer heeft gister de be handeling geschorst «ver de wetsvoorstel len van eenige Kamerleden oen de in de 'wet vastgelegde jaarljjfache vervroeging van den tijd, af te schaffen. Als motief van dat vjoorstel! bat schor sing voerde de voorsteller, de heer Ben iner aan, dat er op 't ©ogenblik nog een andere vraag bij h op te lossen, n.,1. het al oi niet aansluiten bij_ de regeling van den spoorwegdienst^ die in Frankrijk, 'België en Engeland geldt (en die vroeger begint en later eindigt, waardoor telkens tijdelijke dienstregelingen vpor onze in ternationale verbindingen noodig zijn). Het verkrijgen vian ruik een nieuwe re geling is niet mogelijk door amendeering vian de beide nu aanhangige afschaffings- voors tellen, eenerzijds van den heer Braat, anderzijds van de heeren Deo-, kers c, s. En bijgevolg stelde de heer, Beume; namens vier. leden van de commissie van rapporteurs voor om, met het oog op de voor het internationaal spoorweg verkeer noodiig geoordeelde nadere re-, geling betreffende den wettelijken tijd aan de regeering te verzoeken een des betreffende wetsontwerp in te dienen en de behandeling der wetsvloorstellen-Braab en -Deckers te schorsen. De heer. Teenstra, een der onder steuners v,an het voorstel-Deckers was hevig verbolgen over de indiening dezer motie. Hij zag' daarin een ergerlijke ma noeuvre van hen die niet over de zaak zelf een beslissing durven vragen. Eu ook de heer Bulten wilde met de wetsontwerpen doorgaan. De heer D r e s s e 1 h fu y s, die de motie niet duidelijk achtte, verklaarde ook te zullen leg;en stemmen. Na nog een toelichting van den heer 'B ettiner werd de motie aangenomen met 43 tegen 33 stemknen. Toen de OnderwjjSbegrooting, waarover verrassend korte algemeen© beschouwin gen werden gehouden. De heer Otto: liet het licht rallen op de zeer hooge kosten Van ons onder wijl; de heer Gerhard en dë heer Die Kan ter bespraken het spellingvraag stuk; mej. Westerman bepleitte de belangen van de vrouweltfke leerkrachten; de heer v. W jfnbergen weet de duur te vjan ons onderwijs aan het stelsel', en drong aan op bezuiniging;; de heer v. Ravenste'gn was vian oordeel dat we geen waar voor ons geld krjjgen; en de heer Ossendorp waarschuwde taaien gen bezuiniging die het volksonderwijs ztpu kunnen schaden. De Minister was ook kort. Aller eerst scliakelde hij de bezuinigingsfewestie uit omdat die beter trtjj het Bouwwetje kan. besproken wiordeti en voorts gal hij eenigc verklaringen over de andere onderwerpen, üonder d|a,t er veel nieuwst werd gezegd. De behandeling der artikelPn vorder de tot art. 14. Woensdag wordt door officieele onder- teekening der ouders beslist of hier de I oefeningen zullen doorgaan. Eén persoon I gaf zich op voor den vrij'willigen land- I storm'. U.it Zuid-Be vel and. In de Maandagavond te 's-Graven- pfdlder gehouden raadszitting werd goedgekeurd de regeling der jaarwedden van burgemeester en secretaris, zooals die is voorgesteld door Gëd. Staten. De verordening tot heffing van den H. O. wioidt gewijzigd en het besluit tot ope ning eener rek. courant bij' een boeren- leenbank ingetrokken. Daarna gaat de vergadering in geslo ten zitting om het viermaandelijksche kc? hier van den H. O. vast te stellen. Bij de Opening deelt de voorzitter mee dat dit is bepaald tot een bedrag van f 4010,97. De schietvereeniging vroeg een med. vjoor haar te houden wedstrijd op Pa- schen, wanneer ze haar 20-jarig bestaan viert. Hierop wordt gunstig beschikt., U.lt Zeeuwseh-V 1anderen $VS. D. Terwijl Jac. v. D. te Sluis een zak suiperphosphaat op een wagen droeg, gleed de trap onderuit, zoodat de man met zijn kin op de wagenkar viel. Doordat de man het volle géwicht van den zwaren zak op het hoofd kreeg, werd dit lichaamsdeel leelijk gekneusd. (Zei.) VOOR RUSLAND. Het plaatselijk comité tot steun Hon gerenden in sovjet-Rusland heeft ont vangen blij heeren winkeliers te dezer stede, g,an geld in de daar geplaatste busjes f 11.32; verder 7 pakjes maïze na, 5 pakjes kindermeel, 6 pakjes ha- vermfout, 6 pakjes margarine, 2 pakjes blom, pl.m. 1300 "Victoria bouillon-blok jes en 2 busjes cacao, benevens .bij par ticulieren eenige blovenkleeding, waaron der kleertjes (nieuw) voor kinderen en 1 zak jarige bruine bjoonen De secretaris. G.. J. LAMRERTZ. zich tot hem wenden, met raad en daad tea*zijde te staaja. De burgemeester dankte den spreker vo,or zijn woorden, waarna de stoet zich paar Kleverskerke begaf. Hier werd de burgemeester toegesproken door den lieer A. C. de Graaf, hoofd der school te Kleverskerke. De burgemeester dankte den heer De Graaf voor de woorden tot hem gesprpken, waarop hem' een bloe- mearuiker werd aangeboden. De schoolkinderen brachten den bur gemeester esn ovatie door een 3-tal versjes te zingen, waarna de muziekvereer niging Arae's Genoegen het Wilhelmus speelde. Hierna reed de stoet verder tot bij' den heer J. Zwemer, alwaar voor de ingezete nen van Kleverskerke gelegenheid ge geven werd tot eomplimenteering De burgemeester 'bracht ook' eeq bezoek am de oudste inwoonster van Kleverskerke, mej. de wed. Franckel, wiaaropi de stoet na,ar Arnem'uiden ver trok.. Aan de pioort der gemeente stond de miuiziekvereeniging gereed die zich voor den stoet plaatste, waarop deze naar het gemeentehuis trok, welke nog even on derbroken werd blij de visseherspoiort Waar de burgemeester werd toegesproken!. Op het gemeentehuis werd de bur. gemeester verwelkomd door den waar nemend burgemeester, den heer B. Franse. Ofschoon instemmende met de feestvreugde, die zich thans iu onze ge meente uitjubelt, meende spr. het toch tot zijn plicht te rekenen, den burge meester thans den ernst van zijn roe ping, die zijn ambt met zich brengt, te moeten voorhonden. overige Raadsleden toegesproken en ge luk gewenscht. De secretaris sluit zich daarbij' aan en zegde zijn hulp en medewerking ten volle toe, met het uitspreken van de hoop, dat zij' na kortoren of langoren tijd te zamen hebben gewerkt, elkander hebben zullen leeren kennen en waar- deeren en dat hun gezamenlijke arbeid zal mogen bijdragen tot bloei onzer ge meente. Hierna verliet het publiek de raads zaal. ONDERWIJS. wijl verscheiden telers een verlies ledep van f 100 en meer. Ik heb de eer U daarom 'in het belang der fruitcultuur beleefd te verzoeken wel' te willen bevorderen, dat art. 26 der jachtwet zpto krachtig mlogel'ijk word© toe gepaste teneinde tot meerdere hepen, king van den kionijnenstand te komen in die streken, waar de vruchtboomën zloo önrstig wlorden beschadigd. -o- L O, o d gl an s z i e k te. Deze ziekte is niet het minst voor Zeeland van beteekenis, waar. het voopal de steenvruchten onder onze vruchtboo mën zijn, die hiervan te lijden hebbent Behalve de pruimen (Reine Victoria) ker sen, perziken enz. worden echter ook ome pitvruchten, als appel, bes, e. 0. afan. I getast. i j Zij i s vooral in het blad gemakkelijk I I Wegens verleend ziekteverlof aan den heer P. Meijers, hoofd der openbare! school te N i s s e, is aldaar tot waarue- mend hoofd benoemd de heer J. A. R, Bommeljé, onderwijzer met hoofdakte, en|^e herkennen, doordat dit een loodblauwe tsj.Rii, ^i.vr t Sof melkwitte Mails aanneemtteTwiil deze LANDBOUW. Zaterdagmiddag hielde de coöpera tieve boerenleenbank te 's-H. Arendsi- kerke haar jaarvergadering, die zeer druk bezocht was. Uit de mededeeliugen van den voorzitter bleek, dat de provisie voor opgenomen gelden in loopendie rekening was afgeschaft dat voor spaargelden en deposito's in loo- pende rekening wordt vergoed 4.2 We weten het, zei spr., we zijn een I Pc--' voor deposito s voor een jaat vast veel besproken' volk, maar ik kan u ge- P'cl;- en v,oor °Poenomen gelden jn rust stellen. We zijn niet slechter of be- jj Ioopende rekemng en voorschotten een ter dan de Overige plattelandsbewoners r©nte moet betaald worden van 5.5pct. üil &iad en Proviorie, Uit Middelburg, I Alhier is op *7-jarigen leeftijd Ha langdurig lijden overleden dje heer D. J. Kousemaker, sedert de opaichting (der Na li anale BankreTeeniging, directeur vjati dit bijkantoor. Zijn heengaan op jeug digen leeftijd zal in wijlden kring gepote deelneming verwekken. Gisteren en in den afgeloopen nacht ia hard doorgewerkt aan het verplaatsen wan jhfet locaal telefoonkantoor ran uit het Reigerstraatje naar het Telegraafkan toor alhier en de bewoners van het betrokken stadsgedeelte, waar de nieu we kabel moest worden gelegd, zullen wol eens wakker liggend gehoord hebben de beketnlde commando's„haal op, trek door waarmede het werk wordt geleidt Hedenmorgen werd met het verbinden ider eirschillende nummers voortgegaan taaar natuurlijk Icon nog niet alles in! eens op orde zijn. Door dit werk kan Hu het aantal abonné's zonder veel moeite tot 1000 worden opgeroerd. Gisterenmiddag ontstond op de Var- hensrnarkt alhier een vechtpartijwaar. mj een bejaard man een trap opliep en daardoor zoo te vai]en) dat hij huiswaarts moest worden gebracht, en medische hulp moest worden ingeroepen. De politie stelt een onderzoek in deze in. Lil Walcheren. Maandagavond spraken in de open bare lagere school te Oostkapelle pverste Klontje en de heer Laemoesi van Vlissingen iover fle voorbereiding mi litaire "oefeningen. 'IS gaven zich op HET RÜRGE-MEESTERSFEEST TE ARNEMUIDEN. Maandag was Amemniden in feestdos gehuld ter gelegenheid van de instal latie van den nieuwen burgemeester. Reeds dés Maandagsnachts begon de drukte met het zetten van de poorten die er geplaatst zjoudien worden, nl. aan de beide ingangen der gemeente, een in de Leonstraat, en een in de Westdijkstraat een visschersploort, die veel belangstelling getrokken heeft, daar zïj' met verschillen de visschersbeupodigdheden versierd was. Om 8 uur werden met het luiden van de torenklok de feestelijkheden geopend lOfm 8.30 u. had de keuring plaats van versierde rijtuigen en P^wiolen op het plein bij de openbare school. Te 9 uur werd begonnen met de opstelling der eerewacht, waaraan pl.m'. 40 ruiters deelnamen. Te '10 uur marcheerde de stoet af naar de Arne brug. Deze stoet had veel 'bekijks, daar behalve de ruiters ©ok nog verschillende rijtuigen en rij wielen 'benevens een in volle werking zijnde visscherschuit (die op .een wagen geplaatst was) toegevoegd waren. Om pl.m. 11.. 30 uur arriveerde de burge meester* aan de Arne brug. Daar werd hij verwelkomd door den lieer J. J. van Doeselaar, hoofd der open bare school (voorzitter der feestcom missie), die er op< wees dat ondanks den ongunstigen tijd van het jaar, ondanks de malaise, die in alle takken der maat schappij, maar in het bijzonder in het visschersbedrijf heerscht, de ingezetenen gemeend hebben hem eenigszins feeste lijk te inbeten ontvangen. Voorts stelde spr. ïn het licht dat de bevolking van Ar- oiemuiden over het algemeen in dep vreemde Verkeerd wprdt beoordeeld. Zij is wat teruggetrokken en geeft zich pas, van Walcheren. Een groep onzer bevol king is alleen anders'. Als overal zoo héb ben we ook hjer noodig de vaste hand die meesterlijk terecht wijst en vaderlijk leidt. Gelukt het aan u, mijnheer Horninge, hiertoe het vértrouwén der bevolking te winnen en ik mag daaraan niet twijfe len, dan ben ik er zeker van, dat u zult ervaren, dat de inwoners van Arnemui den voor geen ander© in trouw en eer bied voor hun overheid onderdjoen. Ver volgens stipte de spreker nog de finan- cieele zorgen der gemeente aan. Hij wias er echter zeker van dat allen, hetzij als raadslid of in eenige andere bediening, den 'burgemeester hun volle medewerking zullen geven. Maar dan inoet u hierbij ook bedenken, dat het lidmaatschap van den raad een zeer onzeker bezit is, en nu zeg ik niets kwaads van den raad, maar sinds dj© evenredige vertegenwoordi ging in onze wetgeving haar i ntrede heeft gedaan, wordt over het algemeen het schjoone artikel van onze grondwet, waar bij ieder afgevaardigde word! geacht het geheele volk te vertegenwoordigen, vaak geweld aangedaan. Ik wil u hiermede zeggen, leer vooral met eigen oogen te zien, leer zelfstandig te hpndelen. De Almachtige die alleen let op de uitgangen des levens, Hij schenke u daar toe wijsheid. Daarna legde de spreker den heer Hor ninge den ambtsketen, iom de schouders, Daarna sprak da burgemees- t e r, die na woordlen van dank voor zijn benoeming en de ontvangst verklaarde te weten dat dé roep van de bevolking dezer gemeente erger is dan zij werkelijk is. Ik kan u verzekeren, zei spreker, dat 'mijn persoonlijken indruk, dien dje bevolking 'bij mijn eerste kennismaking als burgemeester op mij maakte en mijn reeds vroegere opgedane ondervin ding van zeer sympathieken aard is, on der den ruwen bolster zit bij hen een edele kern. Ik hoop dat die verkregen indrukken zoo mogen blijven en dat het gejuich, dat thans overal weerklinkt, niet in gemor zal veranderen.. Spr. hoopt een goed burgemeester te zijn en zal in alles zonder aanziens des persoons, optreden. Hij zal noch de belangen van de eene po litieke partij, noch die van de andere voorstaan zoo zij in strijd zijn met die I een violette kleur vertoonen. Waar hier tot heden het „rooien van" hoornen én wegnemen van takken'" nog hèt bestrijdingsmiddel is, dient men zoo veel mogelijk de ziekte "te voorkomen. De Rijkstuinbouwconsulent te Londen vermeldt thans in „De Veldbode" dat waar vopral in Engeland deze ziekte zulke vernietigingen aanricht, aldaar reeds bin. d e n d e voorschriften worden uitgevaar digd omtrent het rooien van aan de ziekte gestorven pruimenboomen en het insnijden van aangetaste deelen, terwijl alles zorgvuldig dient verbrand te wor den. In verband met het feit, dat in den herfst de sporen zich in groeten getaleL door de lucht bewegen, wordt thans in Engeland terecht aangeraden de steen vruchten zoo 'Iaat mogelijk te rooien; des- - noods onmiddellijk na het uitloopen van de knoppen. i t Dit geldt voor den fruit- zoowel als voor den boomkweeker, die het wegsnij den van het wild van veredelingen zoo, lang mogelijk dient uit te stellen. Zoodoende worden dje snoeiwonden ziojoi laat mogelijk gemjaakt, waardoor de kans op besmetting door deze wondparasiet zooveel mogelijk wordt verminderd. e Mogelijk ware aansmeren met hout-j teer en daarpm met ontwas een op- Lossing. In het belang van de Zeeuwscbe fruit teelt moge daarom met aandrang verzocht worden in de jeugd de kronen en strut- E ken te vormen, waardoor grooite snoei wonden voorkomen wiorden. Bovenal ech- ter de oude, ernstig aangetaste boomen of struiken, zoo spoedig mogelijk uit te rooien en te verbranden, daar zij een vpofrjfcdurende besmettingshaard voor de omgeving opleveren. De Rijkstuinbouwoonsulenf. Ir, D, BLOEMSMA wanneer ze iemand goed kent, ipjiar dian der gemeente en hij hoopt dat de leden look in het geheel. Moge dat bij U ook van den raad en die van het college het geval zijn dan zal U Mijlken dat onder een ruwen bolster vapk een goeden pit verborgen zit. Tengevolge van persoon lijkheden, heerschen er in be gemeente toestanden, "die jn vele opzichten be- lemtaerend werken. Daar U de ingezete nen geheel vreemd ziijt, en U in geen verbintenis staat noch de eene noch de met de andere partij', geeft dat ons hoop', dat het U zal mbgen gelukken, de eens van B. en Wi. alle persoonlijkheden bui ten zullen sluiten om met hem steeds die belangen te behartigen. Spr vroeg aller steun welke hij noodig heeft om de belangen te kunnen beharti gen en den bloei van Arnemuiden te kunnen bevorderen -en eindigde met dg bede dat Arnemuiden bloeie. Daarna richtte de burgemeester zich tot de ingezetenen en betuigde zijn ont- gozindheid ouder Tde bewoners tot stand roering en de hartelijkheid welke hem te brengen en wantrouwen in vertrouwen loim te zetten. Dit is vioorzeker 'een zware taak, die U op de schouders gelegd wordt, maar, wij hopen dat, wanneer wij1 Uw aanstaan de, weldra als i burgemeestersvrouw mo- op dezen dag' is te beurt gevallen, Overal werd Jtij met gejuich begroet en mei hartelijke woorden van welkom ontvangen Hiervoor betuigde hij dan ook zijn hartelijken dank. Op dezen dag van vreugde vloeien jullie en ik dat wij' bij gen begroeten, rij u in die taak ter elkander behooren en (kit wij een volk zijde zal kunnen staan. Spr. hioopt dat j vormen. Laten wij dit ook zijn in dagen de bewloners in deöi burgervader mogen vinden, den vader, die, afs het moet desrtoötis streng weet op te treden dioch ook den vader die steeds berei\ be vlooiden wor;d't, de ingezetenen, zoo zïj van droefheid. Laten alle hunne per soonlijke belangen en veeten ter zijde zetten om die van het algemeen welzijn te kunnen bevorderen. Daarnia werd de burgemeester door dte dat de boerenleenbank is aangesloten bij de postcheque en girodienst onder no. 64539 en dat de kassier binnenkort zal aapgesloten zijn aan de telefoon. Uit het verslag van den kassier bleek, dat in 192J was ingelegd in de spaargeld een bedrag van f 130.773.47, waarbij is begrepen een bedrag van f 29.600 aan deposito's voor een jaar vast. Aan spaarders is ge durende 1921 terugbetaald f 73.614.281^. Het totaal bedrag gestorte gelden in de spaarbank op 31 December j.l. bedroeg f 158.968.91. Het aantal spaarboekjes in 1921 in gebruik was 242. Aan voorschotten werden in het ,af- geloopen jaar verstrekt 1 31130. Ont vangen werd aan terugbetaalde voor schotten f 26987, in het geheel stond opi 31 December 1.1. aan voorschotten uit een bedrag van 61258. Het aantal vo.or- schotaemers bedroeg 32. In Ioopende re- kenig was op 31 December te goed van de Centr. Bank f 21.4 49 74 van aandeelen van de Centrale Bank f 90, van de leden f 121.211,50 en van meubilaip f :49.160,97 aan het reservefonds f 2159,22y2, totaal f 51.320,19y2.. Uit d<? winst- en verliesrekening bleek dat ont vangen wias aan rente van voorschotten f 3825,55 aan prjovisie en kosten daar van f 5.80, aan rente in Ioopende reke. ning f 6652.02, aan diverse ontvangsten f 47.70, totaal f 10.531,07 Uitgegeven Was aan rente voor spaargelden f 4444.83, aan rente in Ioopende rekening f 2273.12, aan prtovisie en kosten in Ioopende re kening f 53.90, aan diverse uitgaven f 222.90, dat iop 31 Dec. aan rente voor- gelden 'voor een jaar vast schuldig was f 1359,63. 'De totale uitgaven met inbegrip van het salaris van den kassier beliepen f 9000,45, zbodat er een winst overbleef van f 1529,62. Het aantal le den bedroeg op 31 Dec. j.l. 187 en was gedurende 1921 met 21 nieuwe toegeno men, terwijl 5 persbnen door vertrek of overlijden ophielden lid te zijn. Het eindcijfer der rekening wees een bedrag aan van f 374.642,231/2 en dat der balans van 'f 213.178, 35i/2. De winst werd op voorstel van het bestuur in de reserve gestort. Verder werden de bedragen van de gelden, die /opgenomen mogen worden;, verhoogd. Tot bestuurslid werd met algemeen© op twee na herkozen de heer D. W. Lin- dembergh, ook het aftr lid' van den raad van toezicht de heer F. de Rop werd herbenoemd. De aftredende plaats vervangende bestuursleden de heeren K. Janse en N. Otte werden herkozen. Op voorste] van den heer Markusse wordt be sloten aan de bestuursleden en de leden van den raad van toezicht een presentie geld toe te kennen, dat wordt vastgesteld ■op f 100. Konijlnens tand. Door den rijkstuinbouwconsulent te Middelburg werd aan de burgemees ters langs de duinstreek het navolgende verzion|den. Ik heb de eer onder de welwillende aandacht van Uwedelaohtbare té bren gen: de schade, welke in de atgeloopen maand dfoor konijnen is toegebracht aan de vruchtenculturen, welke in of nabij de duinstreek zijn gelegen. Een 'enkelen kweeker werd een scha de toegebracht van ruim f 1000, ter- I flANDEL, NIJVERHEID VISSCHEItlJ, SN Bij de Diusdag gehouden stemming vpor de Kamer van Koophandel te Ter- neuzen werden gekozen voor het gtroot bedrijf 'de heeren R. Nolsen te Terneu,- zen en P. A. Neeteson te Sas van Gent,, |af- tredenden; de heeren L. de Féijter en J.k A. van Rompu te Terneuzen, I. van Melle te Breskens, I. A. Risseeuw, te Oostburg en L. F. M. van 'Waesberghe te Hulst' Voor het kleinbedrijf werden gekozen de heeren A. de Vrieze te Terneuzen en G. Stevens te Sas van Gent, aftredenden, en voorts A. van 't Hoff en J. M. Oggei te' Axel, C. D. 't Hielman te Terneuzen, A. A. van de Walle te Ji.ul/st en A. Catsniamte Aardenburg. VERKEERSWEZEN, POST TELEGRAFIE. EN Indische Stoomvaartlijnen. Temate p. 6' Maart nm, Ouessant, Rob- lerdam naai" Java. Banka 4 Maart van Colombo, Java n. Amsterdam. Batoe, st. p. 6 Maart Gibraltar, Sai gon n. Amsterdam. Karimata 6 Maart te 'Suez, Amsterdam. Prinses Juliana, 5 Maart te Amsterdam naar Batavia. Rembrandt, 6 Maart v. Suez, dam naar Batavia. j j Gelria, p. 6 Maart n.ni. Suez', Batavia1 naar Amsterdam. f Bengkalis, p. 5 "Maart Perim, Java naar' Amsterdam'. Stoomvaartlijnen op N.- Amerika. Noordam, 7 Maart n.m. 3 u. .v. Bou-1 logne, New York naar Rotterdam, wordti 8 Maart. v.m. 9 u. .voor den wal verwacht"* Nieuw Amsterdam, 7 Maart ii.iit. 6 u. 45 m. v. Rotterdam naar New Yorkl Rijndam, '6 Maart n.m'. te New York' van Rotterdam. Java n.' Sabang,. Am/ster-'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1