JQinsciagf 1 Maaj»t iSB££e Uit Stad ea ProTincie, Br&neliftfs Abdijsiroop. Binnenland» No. 56. 165e Jaargang ONVOLLEDIGE STOLLINGEN. Voor 't oogenblik de tijden verande ren ze,o snel d|at een voorspelling1 gevaar lijk is; dus: voor 't oogenblik ziet het er in den zich ontwikkelenden strij'di tus- Schen werkgevers en werknemers in pns land zoo iuit, dat ten opzichte der. loons verlaging de zaken niet op de spits zullen wofden gedreven, maar diat d|e strijd krachten aan weerskanten zich richten pp den arbeidstijd. Dat de patroons minder tegen de looïf- hpogte hebben dan tegen den korten duur van den arbeidstijd, is al telkens ,uit adressen en voorstellen gebleken. Dat omgekeerd de arbeiders en him leiders niet ontoegankelijk zijd voor be spreking van loonsverlaging, niaar wel af wijzend staan tegenover het tornen aan den korten arbeidsdag, blijkt uit de be sluiten van verschillende arbeidersgroe pen. Het meest teekenend© voorbeeld is het Zaterdag te Utrecht gehouden congres van ac- samenwerkend© vakorganisaties in he ^bouwbedrijf, dat parallel liep met een denzelfden dag ook' te Utrecht ge houden congres van den R. K. Bouwar- beidersbönd St. Joseph. In beide congressen werden dezelfdje stellingen besproken, toegelicht en aan genomen, en de strekking dier stellingen' is kort gezegd deze: dat de werktijdverkorting in 't alge meen nooit tot beperking der produktie heeft geleid', en in geen geval zoodanig, dat een tekort aan bouwvakarbeiders moest worden geconstateerd. Als er een tekort was, had diat andere oorzaken. De wettelijke 8-urendag heeft zoo'n moreele beteekenis, dat deze niet in gevaar pjag worden gebracht. Die stellingen zijn een antwoord op het adres van dien Ned'. Aanuemersbond aan den Minister, vragende een werkdag) 's zomers van 10 nur, 's winters van 8 uur. Nu zijn die stellingen van de Congres1- sen van Utrecht een typisch voorbeeld' van de pogingen om de discussies over d|e wenschelijkheid van arbeidstijd verlenging) af te leiden naar zijwegen. Want inder daad is het in het bouwbedrijf zoo, djat d;\èr niet de werktijdverkorting tot een tekort aan arbeiders leidde. Die oorzeik zit vooral in het feit, dat na verscheid©. Me jaren van gïioote stilte in den bouw, plotseling allerwege enorme bouwplannee werden uitgevoerd;, dank zij dip regêerings- subsidies. Ieder die bekend) is met lipt bedrijf, kan merkwaardige staaltjes ver tellen van de gevolgen daarvan; o. a. ge brek aan vakkundige metselaars, zoodat de aannemers ze elkaar afkochten tegen kronen vèr boven het loon Vain het ooll. contract; gebrek aan stukadoors, zoodot een zeer kleine groep het heele bedrijf kon ringelooren en lam slaan (Den Haag), totdat een tehulp roepen van Duitsche stukadoors da,ar een beetje evenwicht in bracht. Maar over dat tekort aan werkkrach ten loopt de kwestie van. arbeidstijd- verlenging niet. Dat tekort maakt de toestanden in het bedrijf zoo erg, dat opk Minister Aalberse zijn circulaire Over de beperking van den woningbouw kort daarna (12 Jan.) in een antwoord aan •het Kamerlid Haazevoet toelichtte met een verwijzing naar wat hij1, de Minister, noemde „de anti-maatschappelgke loo. oen en winsten, die met den woningbouw zijn bereikt." Voorwaar een uitdrukking Van regee- ringszjjde, die niets minder is dan dei beweringen in het aannemersadres, wel ke door de congressisten beleedigen(| werden genoemd. Maar de werktijdkwestie is niet de zelfde als die van het tekort, al kPimt ze erbij ter sprake. Voor het publiek, dat naar wonin gen en naar snelle afwerking van verbou wingen vraagt, is de hoofdzaak, dat dp bouw-vertraging, die het onvermijdelijk en trouwens zeer duidelijk gevolg is van dat tekort, niet ook nog wordt verergerd door den korten arbeidstijd van hen die beschikbaar zijn. En nu is het zeker heel merkwaardig, dat van dat belang van 't publiek, van dat inderdaad algemeen belang, in de stellingen van de Utrechtsche congres sen met geen woord gerept wordt! Beden kelijke eenzijdigheid van een congres, dat zoo zeer zich als een bij uitstek deskun dig© voor dit onderwerp aankondigde, dat het den Minister en de ledpn van tileö Raad v,an Arbeid! uitnoodigdfe om zijn wijls- heid te hooren En loch is die simpele opmerking er werkelijk wel een waarvan de waarheid door iedpr gevoeld wordjt; ook dlotor den werkman, die er naar hunkert dat zijn vereenigingswpningen gereed komen. Misschien hebben de UtrechtsChe stel- lingen nog dit nut, dht ze Juist door hun Onvolledigheid de aandjacht vestigen op 't geen weggelaten werd; en diat dan pok ten opzichte van andere vakken diè fac tor in de gedachten dringt. Hij' is wel een der belangrijkste van cte heelo kwes tie van den korten arbeidsdag. WAT DE VRIJHEIDSBOND WIL. 20. Geleidelijke invoering onder Ne- derlandsch oppergezag' va'n autonomie en zelitestuur in Indië, voor zloover de daar toe uoodige krachten in de samenleving aldaar fcestaan of opkomen. Ontwikkeling van den "Volksraad in de richting vain een vertegenwoordiging van de verschillende bestaUdideelen van de Inidische samenleving. DE UITSLAG IN DEN HAAGSCHEN VRIJHEIDSBOND. De gister vermelde uitslag van het refe rendum voor de candSilclaatstelling in de Haagsche afdeeling van den Vrijheids- fcioad, trekt zeer de aandacht, omdat er een sterke stpooming naar rechts zich in openbaart. „Met uitzfopjclering van no. 6 en mis schien van njo. 3, ztoo merkt de hoefijzer Gorr. van het Hand. op, zijn al de eerste 0 plaatsen toegewezen aan personen die öf uit den Vrij-Liberalen Bond, öf uit den Economischen Rond komen of die in den laatsten tijd tot de economische of tof de nationale malcontenten bleken te be- hooren. Vooral opmerkelijk is het (voor wie iets weet van de ij'verige propaganda die er is gemaakt djopr voorstanders vm bepaalde cam(tiïdaten), dat mr. A. van Gijn op de tweede plaats kwam', onmid dellijk na mr. Dresselhuys en dat de (vroeger Ulnie-Literale) Haagsche wethou der van financiën, mr. Droogleever For- tuya, slechts de zesde plaats kon halen. En óók teekenend is het plaatsen van de béte noire der Koloniale „democraten" mr. Gemtzen top no. 5 en van den heer Driom, den bestrijder van minister Aal berse's wetuitvsioering_ op no. 4.. Het heele referendum is een succes voor de politieke leiding van de Nieuwe Gourant. Het toont hoeveel aanhang dat blad heeft in de Residentie. En hoe weinig dus de geestelijke Ie-]] venskracht te maken heeft met den mate rialen welstand van een blad." De N. Crt. zelf spreekt onder het op schrift van „Groeiend werkelijkheidsbe sef" baar Voldoening uit over het feit dat acht van de tien door haar genoemde namen, onder de eerste tien vart de lijst voorkomen. DRINKWATERVOORZIENING. Op de vragen van den heer De Mu- ralt betreffende het verleenen van Rijks- steun ten behpevo van de drink water voorziening van Schouwen en Dui vel and, antwoordde dte Minister van Arbeid, dat hij zich het plegen van over. leg met zijn ambtgenoot van Finaciën over de vraag of te zijner tijid! de gevraagde financieele steun zoiu kunnen worden ver leend, uitdrukkelijk heeft voorbehouden^ Het is den Minister bekendi, dat Schou wen en Duiveland in 1920 en 1921 veel bezwaar heeft ondervonden door gebrek aan drinkwater vopr mensch en ier; of deze streek in dit opzicht erger heeft geleden dan eenige andere zoo bewoondp streek in ons land, valt moeilijk uit te maken. De vraag inzake het zich bereid ver klaren van alle gemeenten in de betrok ken streek om bijdragen te verleenen1 teneinde aan den ondragelijken toestand een einde te maken, beantwioordt de Mi nister bevestigend. Verder deelde dj© Minister mede,, dat hij met zijn ambtgenoot van Financiën in overleg is getreden over de vraag, wel ke gedragslijn in de toekomst moet wor den gevolgd om zonder aan het begin sel van noodzakelijke bezuiniging op 's« rijks uitg'aven te kort te doen, voors hands stopzetting van de verbetering der drinkwatervoorziening hier te lande te voorkomen. Daarbij zal het streven er op gericht zijn om althans in de meest urgente gevallen met de beschikbare mid delen geldetijken steun te verleenén. DE STAATSLEENING. Naar het Hand. verneemt, is de taats- leen ing ruim volteekend. DE WIJZIGING DER ARBEIDSWET. Naar het Centrum' verneemt zal bin nen enkele dagen het ontwerp tot wijzi ging der Arbeidswet verschijnen. Uit Middelburg. We brengen aan de telefoon-abom ne'« nog eens in herinnering, dat te be ginnen morgenochtend die abo*ne's slechts éénmAal zullen hebben te bellen als ze een aansluiting wenache* Zo bellen ^ooala opk tol nu tod, het telefoonbureel op,- en deelen aan de tele foniste het gewenschte nummer mee. Maar dan moeten ze niet meer zooals tot nu,, nogmaals bellen'. Bij het maken der verbinding wordt automatisch het ge vraagde nunimer opgebeld. Het is vjan belang dat goed' in gedachte te houden, daar een tweede maal bellen dicpr den aanvrager, beteekent dat zijn ge sprek weer wordt afgebroken. Wie dus, na zijn aanvrage, door-belt, sluit zich zelf weer uit. .Maandagavond hield de heer C. Or kaan, arts, alhier vopr den Middel- burgschen Bestuurdersbond en afd. S. D. A. P. in 't gebouw „De Vporuit" een voordracht over de kanker en lxare be strijding. Achtereenvolgens behandelde spreker de vragen: wat is kanker, hoe ontstaat kanker en hoe is klanker te gene zen. Aan de hand Van een interessante serie plaatjes verduidelijkte spreker zijn voordracht, waarbij hij gelegenheid kreeg de tegenwoordige geneeswijze, de radium therapie, nader toe te lichten en verschil lende genezingen te demonstreeren. Een dankbaar applaus van de overtal- rijke 'aanwezigen, ongeveer 150, beloonde spreker vioor zijn leerzame en op aange name wijze voorgedragen lezing. ZooWel voor het goede doel, steun aan de noodlijdenden in de Veen streken' als voor hetgeen geboden werd, was de geringe opkomst bij de opvoering van „De Vrijbuiter" dioor „Mjogein Dowid" in den Schouwburg alhier gisterenavond zeer te betreuren. De vertolking van dit spel in drie be drijven van Hans Martin, was voor dilet tanten zéér verdienstelijk; vfooral de titel rol was in uitstekende handen; maar ook de andere dames en heeren toondeuj zich uitstekend in hun tijdelijke meto- mlorpihose thuis te gevoelen. Speciaal een woord van hulde aan de dame en heer die slechts enkele dagen geleden de rol len overnamen van twee leden der ver. eeniging die plotseling hun medewerking afzegden, is hier zeker op zijn plaats. De voornaamste vrouwenrol was toe vertrouwd aan een stadgenoote, die haar reeds gevestigden naam1 als goede dilet tante nog versterkte, maar ons tevens op een paar goed 'gezongen liederen ver gastte. Behalve deze laatste afwisseling, was er die van het zéér goede strijkje van de vereeuiging onder leiding van den hier bekenden fluitist, den heer Samethim. Om op 'het tooneelstuk nog even terug te komen, het was goed gezien ieder der bedrijven in een andere kamer te doen spelen. Ook al Was men steeds) in hetzelfde huis. Dat de aanwezigen het spel waardeer den, bewees het luide applaus na ieder bedrijf waardtoor eenige malen moest worden gehaald. huren niet zouden kunnen worden be taald en het nog niet mogelijk is1 wo ningen te bouwen met een huur Wan f 3 per week. i De gezondheidstoestand Was in het af geloopen jaar iets minder gunstig dan in het vórige door den drogen zomer. Te Goes zijn sinds 1 Jan. 1918 181 kleine woningen door Vereenigingsblouw} tot stand gekomen. De commissie heeft het systematisch wioningonderzoek in haar gebied beëin digd. Het jaarverslag] werd on veranderd goedgekeurd. In de Maandag gehouden vergade ring van het waterschap Waarde werd eene voordracht opgemaakt voor een ge zworen, welke Vacature ontstaan was, door de benoeming van den heer J. J. Mol tot dijkgraaf. Op deze voordracht komen de namén der volgende heeren Voor in deze voü|g- orde: 1. M. H. J. Weststrate, L. v. Kpe- veringe, 3. M. Alewijn. Uit Walcheren. Maandagmiddag hield de gemeente raad van R it t h e m een openbare ver gadering. Alle leden waren tegenwoor dig'. Daar het de eerste vergadering was in 1922, hield de burgemeester de gebrui kelijke toespraak, welke door den wet houder W. Cevaal werd beantwoord. Besloten werd aan de echtgenoote Wan den overleden secretaris een brief van rouwbeklag te schrijven. Kasopname was gedaan en alles in orde bevonden. Op 't verzoek van P. J, Cornells om aan de gemeente te mogen leveren werd goedgunstig beschikt. De schjoolgeldheffmg is door Ged. Staten iioedgekeurd. Met 4 tegen 3 stemmen werd f 20 uitgetrokken voor de malaria bestrijding. De commissie tot wering van school verzuim werd volgens de wet ontslagen, doch weer dadelijk herbenoemd,. De kasten voor de gemeente over "t afgeloopen jaar door de warenwet bedra gen f 24.32. De gemeenteraad keurde het besluit van B. en Wi. goed, om op aanwijzing van den inspecteur van 't lager onderwijs, ver schillende noodzakelijke herstellingen aan de schjool te doen uitvoeren. Eveneens) werd gunstig beschikt op de aanvrage van 't bestuur der Chr. school om geld beschikbaar te stellen voor 't aanschaf fen van leermiddelen en leerboeken. Besloten werd op de begraafplaats ge nummerde paaltjes bij de graven te doen plaatsen. Gewezen werd op den slechten toe stand van dfen straatweg Ritthem-Souburg. o Uit Zuid-Beveland. In de Maandagavond ten stadhuiz'e, onder leiding Van den voorzitter den; heer D. Mulder te Ovezand geaouden jnarlijksche openbare vergadering van de gezondheidscommissie, zetel Goes, werd het jaarverslag uitgebracht door den se cretaris mr. Stieger. Hieruit bleek dat in het afgeloopen jaar zeven vergaderingen, werden gehouden. De commissie is Wan oordeel daf in verschillende gemeenten nog te weinig het bouwen van woningen door het ge meentebestuur wordt ter hand genomen, wat wel zjjn oorzaak hierin vindt diat door de lage toonen der landarbeiders do hoorei Uit SChtouTwenf-D uiveland. Een ambtenaar van de rechterlijke macht te Ziérikz'èe, die in een hotel in de Kalverstraat te Am'sterdjami le geerde, is het slachtoffer geworden van hoteldieven, die zijn koffer hebben,gesto len, welke, behalve lïj'fsgtoederen o.a. be vatte 6 lóbligatiën k f 1000 der 6 pet. Ieening Amsterdam' 1922 (Hdbl.) In de vergadering de Vorige Week Van! de verceniginig „het Groene Kruis" te Bruinisse gehouden werd door den yoorz.j dr. Wftardenburg veDslag Wan de po gingen gedaan om 'n verpleegster te verkrij gen hetgeen echter mislukt is. Bij de rondvraag werd gevraagd of er verder pogingen zullen worden aangewend. De Voorzitter meende dat er weinig kans is om aan de noodige financiën te komen. Uit Thtolea. De vorige week is het kantoor voor de waterleiding Mij1. T h o 1' e n in gebruik genomen; het mtooi gelegen pand, mid den in de stad, ziet er keurig uit en behalve de kantoorlokalen, is' er boven gelegenheid tot woning Voor een der ge- cmploieerden, thans in gebruik voor dien hoofdopzichter bij den aanleg der wer ken. Men schiet er goed mee op; naar ons werd gemeld, zal' men ook spoedig aanvangen te St. Anualand en Oud Vosse- meer. De watertoren zal te Scherpet- nisse, midden in het eiland verrijzen ter hoogte van 60 3VT. Bij benadering lean nog moeilijk opgegeven worden wanneer ue leiding in werking zial' komen; ook de werkzaamheden te Halsteren en de lei ding naar Tholen en door de Eendracht zullen geruimen tijd werk vorderen. Bij Kou. besluit is toegekend de aan de prde van Oranje-Nas&au verbonden eere-medaille, in brons, aan M. G. de Korte, veldarbeider MJ C. G. Hage, land bouwer te St. Maartensdijk. o Uit Zeeuwsch-Vlaamd«rem Q. D. Betreffende het vermissen van een oppassend werkman uit de gemeente Wjestdorple wordt nader gemeld, dat de man het laatst te Selzaete heeft ver toefd. Op vage uitlatingen werden ar restaties gedaan. Deze arrestaties werden evenwel niet gehandhaafd, dioch de ver dwenen perstoon is nog niet terecht. Over deze zaak hangt dus hog een waas van sinistere geheimzinnigheid. o Uit Z ee uwtoch-V laan deren M. D. ZaterdagaWÖhd trad te G a d z a n d •op' in het lokaal van den heer A. de le Lijs. voor een volle zaal, de heer Jac. Welieman, burgemeester van Krabben)-» dljke, ten einde een uitlegging te @evei| van de Arbeidswet 1919. Na afloop werd een vereeniging opge richt bestaande uit 45 personen. Tot voorzitter werd gekozen de heer G.. J. Neeteston, tot secretaris H. J. Mul- lié, en tot penningmeester P. M. vau Iwaarden. KERKNIEUWS. De Zeeuws'che (Geref.) Ouderlingen- conferentie wordt ditmaal te Middel burg gehouden op Woensdag 10 Mei a.s. 's Morgens refereert de heer N. J. Bast- meijer Van Bruinisse,, over: „Het Ge tuigenis der Synode en het Zaad der; Kerk"; 'smiddags ds. S. Groeneveldvani Terneuzen, over: „Het Vrouwenvraagstuk in de Kerk". Ds. Wl. H H.. Middendorp, pred, bij de Ned. Herv. gemeente te Omtnelander- wijk en Zuidwending, zal, na den 12en dezer aldaar afscheid te hebben gepreekt den 19en d.a.v. te VI i sis in gen des avonds intrede doen ,na des voormid!-» dags te zijn bevestigd door ds. O. L. Voorhoeve. Ds. W. J. v. Lindonk fe H ton te- nis se hoopt Zondag, den 26ste M*art 1922 aftJcheid fe nemen van de Ned. Herv. gemeente te HontenissO en Zon nig 3 April d.*.v. zijn intrede te ito&d Die prikkelende hoest verdwijnt snel door de (Ingez. Med.) lij 'de Ned. Herv. gemeente te Hoede- kepskerke na bevestigd te zijd dioor d's. W. L. Hermimides' van Hulst. Zondag deed ds. H. Veldkamp z$a intrede in de Geref. Kerk te Anna Ja- cobapolder na bevestigd te zijn door ds. J. D. Wieleng'a van Hoofddorp, die tot tekst had 1 Petrus 2:5. Ds. Veld kamp, verbond zich aan deze gemeente' niet een leerrede over Joh1. 1:7, spreken de over de getuigenis van het licht. Zooi- wel des voor- als des namiddags v/as! de kerk vol. oi Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Ierseke (toez.) ds. L'. J4 S. Crousïiz te Maassluis. Geref. Kerk. Bedankt Voor Grijpskerke door ds. M. M1. Hoijus te Hendrik-Ido-AmbacM. ONDERWIJS. Te Waarde Vrijdagavond eenei Ouderavond gehouden. Na eene inleiding van dón heer M'. Van Weele, hoofd der school1 werd door mef. Simmer mans hoofd der vakschool te Goes, eene uitgebreide bespreking oven genoemde Vakschool gehouden. Mej. J. W. E. de Jager van Waarde hield eene causerie„Een kijkje met de ouders in de kleuterklasse"; terwijl de heer W. E. de Jager, na een paar kleinig heden, nog ten beste gaf het gedicht3 Jan Janszen. De weinigen, die opgekomen waren gingen voldaan over den avond, huis waarts. Voor hoofd v,an de Chr. school te Haamstede (vac. G. Kramer), staan •cp de Voordracht de heeren P. J. v. d. Berg te Akkrum; J. G. Kloosterman te Goiijmsplaat en E, Kuiper) te Waddings* veen. (Stond.) HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCUERIJ, Gfoöp. Voiorsjchot-veree- uïging te Middelburg. Blijkens het in de jongste vergadering uitgebrachte verslag der Coöperatieve Voiorschjot-vereeniging met Spaarbank te Middelburg was het afgeloopen jaar we derom zeer gupstig en de behaalde re- Jultaten laten toe een dividend uit te kee1- reu van 7 o/„. Bij het einde van het boekjaar bedroeg de Spaarrekening 4673.396 (vorig jaar f 5963.76). In verbond met de omstandig heid dat even Voor de afsluiting een be duidend bedrag spaargeld werd opge vraagd wijst deze rekening een teruggang aan. Sedert 1 Mei 1921 bedraagt de rente voor spaargelden 3.3 o/0. Het ledental bedroeg bij den aanvang van het boekjaar 110. Door sterfgeval en vertrek naar elders traden 9 leden uit. terwijl 2 leden werden aangenomen. Mits dien bedroeg het ledental op 31 Decem ber 1921 103, met een gestort kapitaal van f 5910.035. De Voorschot-rekening bedraagt f 17635 (Vorig jaar f 18405) verdeeld over 32 Voorschotten. Van het bij' de Bank-Asso- cjatie geopende erediet, moest geregell wtorden gebruik gemaakt. De daarvoor be taalde rente en kosten bedragen f 185.715. Blijkens de Balans en Verlies- en Winstrekening bedraagt de totale netto winst f 976.975. Onverdeeld saldto A. P°. f 46.355, samen f 1023.33, welk bedrag overeenkomstig de statuten als volgt ver deeld werd: storting reservefonds f 23.33 dividenden en vergoedingen bestuur f 895.71; saldlo te hiestexntaen voor be" taling, dividend-belasting en over te dra gen Op nieuwe rekening ,f 104.29. De afgetreden bestuursleden, mir. J. A. Fokker en G. A. Minderhout werden herkozen. Wegens periodieke aftreding van de heeren Hofman ën Meulenberg zïjrt tot commissarissen gekozen de heeren A. Ri. de Muynck en J. F. Pieters'. o De sp;otorwegdoeu'm'enten en *!e Zegelwet. Met ingang Van 1 Maart is de aanvul ling en wijzising Van de Zegelwet 1917 in werking getreden tengevolge waarvan ter stond de volgende bepalingen van kracht zijn: 1 to. De vrachtbrieven en adreskaartek van zendingen, waarvoor aan vracht 'n bedrag van I 10 of htooger iai verschul digd, moeten tenzij reeds voorzien vi&n een v»n Rjjkswege aangebracht zegel- stempel van I 0.25 door den afzenden

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1