No. 33. Binnenland. t Siad m Provincie, Vndjdag 3 Maart 1922. 108" Jaargang ¥©pkoudlieid« Abdijsiroop. COURANT, KAMEROVERZICHT. STiweede Kamer. Zittingl van Donderdag. Geruimen tijd heeft die Kamer gisteren gewijd aan liet ontslag van J. D. L. Ie Fefevre, ©ud-resident van Sumatra's West kust te Padang. Br was ook iets ergerlijks in die hjsl- torie. In April 1919 kreeg deze hoofdamb tenaar een particulier schrijven van den Gouverneur-Generaal luidende „Hooggeachte Resident V/oor een zoo goed mogelijke vervulling der dit jaar openkomende residentsptaat- sen is zeer noodig tijdig een overzicht te hebben der te vervullen vacatures) Daarom heb ik de eer U uit te nooidir gen imij te doen weten of U voornemens is 's Lands dienst dezen zomer of, mocht er geen scheepsgple/g|enheid! l© vinden zijh, dit najaar te verlaten. U gelieve de verzekering mijner h©©gf- aehting te aanvaarden. (w.g.) J. van Limburg Stirum". De resident begreep, wat dat in Ip- dié wil zeggen, en vroeig telegrafisch ont slag. Maar per brief vroeg hjj den, Goup verneur-Generaal om de motieven. Geen antwoord. Toen een gezegeld adtres. Weer geen antwoord voor een half jaar later, per particulier schrijven, nl. dat hoofden van gewestelijke besturen met een dienst tijd van langer dian drie jaar, slechts ge handhaafd worden, wanneer op hjun aanblijven bepaald prijis gesteld wordt. Toen deze zaak per aidres in de Kamer kwam, en de Minister daarover inlichtin gen verstrekte, waren die zo© formeel en onzuiver, dat de commissie gister daar over bij monde van den heer Ketelajar ernstig haar ontevredenheid uitspraak. De meerderheid der commissie stelde voori 1©. haar afkeuring' uit te spreken over een ontslagaanzeglginig als tot den resi dent le Febvre is gericht; 3o. den wensch uit te spreken, dat een dergelijke wijze van handelen in het vervolg zal achterwege blijven; 3o. den Minister van Koloniën te ver zoeken, zijn medewerking te verieeneu om den oucLr&sident van Sumatra's West kust J. D. L. le Febvre, indien door die zen gewenseht, alsnog in Nederlandb scben of in Indischen idieast een passea<- de positie te verzekeren. Verschillende Kamerleden' betuigde© hun instemming niet deze Conclusies. De Minister was nu iets minder torzdeel. Zijn i nlichtingen bleken eenvou dig de meedeelimg te zijn van Wat hem uit ladië was bericht. Hij k!on zich met de eerste twee conclusies vereenigen, maar achtte de derde onuitvoerbaar. De ootataissie trok toen die derde con clusie in. De heer Dresselhuyé drong er echter op aan dat de heer Le Feb-vre, die niet meer een hoog ambt i« Indië verlangt, ook eens een opdracht zal krijgen als adviseur aan het depar tement. Het was gister geheel en al eed dag van adressen. Een daarvan betrof de reeds door ons vermelde, door de com missie zeer sterk afgekeurde behander ling van een gearresteerde vrouw te Oos- terhlout door een winchtmfeester der marej. ehaussée. Eindelijk Weer voortzetting van fie he* «rooting van Bianenlandsche Zaken. Daarbij heeft de heer De .Wilde de bestaande neiging tot vereeniging van ge meenten besproken en bekritiseerd. En daarbij wees hij o.a. op de daarvoor be staande plannen in Zeeland. Spreker maakte zich voor de toekomst bevreesd, en vroeg den Minister of hij z'ijn vrees- kon weg nemen. Thiol en bestaat uit één stad en 0 welvarende djorpen, Noor d-B e v e 1 nd uit vier dorpen. Er zijn plannen om de gemeenten van Tholén samen te voegen. Spreker kan zich dat voorstellen. De een of andere ambtenaar zal hebben ge zegd: Otostdomjgeradeel is niet grooter dan Tholenwelk bezzWaar is er om, even, als daar, nu ook op Tholen alle dor pen tot éên gemeente te vereenigen Spreker waarschuwt den Minister er voor. De geheele bevolking is daar be vreesd, dat van boven af over haai* zal Worden gedecreteerd. Op de Noord-B e v eland liggen de dor pen ver vaU elkaar. Het gemeentehuis va* Wissekerke bijv. staat 9 en 14 K.M. ver wijderd van andere dorpen. In Friesland is men aan dezen toestand van ouds ge- wioon, in Zeeland kent men dat niet. Dan klomt er nog dit Wij'. De gemeen schappelijke belangen der dforpen zijt) ook zonder samensmelting te behartigen. Men heeft in Zeeland de Zuid-Bevelandf- sche waterleiding. Hetzelfde is men van plan op het eiland Tholen. Spreker is er dus tegen Zuidf-Beveland en Tholen elk tof één gemeente te miaken. Men be vrijde de Tholenaars van het veer; als er een brug naar Noord-Brabant komt zal dit een weldlaad zfijh voor de streek. Trouwens 95 pCt. der bevolking is tegen Samensmelting en dat is reden genoeg er tegen. 'li De Minister antwoordde dat hem' nog geen voorstellen ziijh gedaan. Moch ten die hem' worden gedaan, dan zlal hij-ze beoordeelen naar denzelflden maatstaf van algemeen belang die 'de heer de Wilde wil zien aangelegd- Ten opzichte van ,een door den heer Juten bepleite grenswijziging! van 'R i 1- 1 a n d-B 'x t h en Wpensdlrecht beloofde ,de Minister zloo spoedig mogelijk een beslissing te zullen nemen. In de telefonisch ontvangen meedjeelingl ppjder Laatste Berichten, in ons vorig nlumimer over den verkoop van crisis- kleeren aan Rolen zal de ingelichte lezer wel den haaimi Erz'berger veranderd heb ben in dien van Hertsberger, de bekende bemiddelaar ja de kleedingvjoprziening'. WAT DE VRIJHEIDSBOND WIL. 17. Aanmoediging van overheidswege mede dlipor stettn aan geleerden en kun stenaars, van wetenschap en -kunst, ter vermeerdering vqi> Volkskracht en ver- hooging van het beschavingspeil van ions volk. landarbeiders te Iv r a b' b e u d ij( k e kocht 13.08 H.A. b(o<uWlaind ih dén Karelspolder aan vpor f 3800 per H.A.. De vereenigingb die nu over 23 H.A. grond beschikt ver pacht ireeds grjonid aan 45 arbeiders;, terwijl n|og 50 aanvragen van arbeiders waren ingekomen, aan welke nu ©pk kan wforden voldaan- Hm UI Uit Middelburg. Aanstaanden Maandag wordt al hier met goedkeuring Van den bevocgf- den autoriteit een straatcollecte gehou den van wege het plaatselijk centraal co mité Voor hongerend Rusland? zooal's reediv vroeger is vermeld, is de oprich ting van deze centrale comité'si een uit vloeisel van het tot stand komen van den Bond v|an Organisaties, die de hulpverltee- ning asn Rusland behartigen, en berust ne leiding bij het Nederliandsche Ronde Kruis. Daartoe in staat gesteld door de vrijge vigheid der Domburgls'che schilderes me vrouw Elnut—Drabbe, die daarvoor een harer werken afstond, zal aan deze col lecte een verloting eener schilderij wor den verbonden en wel op deze wijze, dajt voor iedere gift van f 1 af hooger dóór den collectant een lot aal worden ver strekt. De schilderij is geëxposeerd in den kunslophdel Dhuy. t Het bericht betreffende opheffing van het militair tehuis te Middelburg blijkt in zooverre onjuist te zijln, dat ook al krijgt Middelburg geen milital" ren meer, het tehuis zal blijven beslaan als gebouw voor vergaderingen enz- Tot agent vaO politie te 's-Gtaven- hage is benoemd de heer M. Timmer man, alh iep, 'j I Hedenmorgen is uit de Kade al hier opgehaald het lijk vaü den! 46r jarigen beurtschipper A. W. B. uif Hoofdplaat, die een vróuw1 met zes kin deren achterliet. De man heeft gisteren avond te half een een café verlaten en is vermbedelijk bij het aan boord gaan te iwater getoopen V In verband met hef vinden yan dit lijk, zij er eens op gewezen, dat zeer ten onrechte 'bij velen de overtuiging heerscht, dat men een drenkeling nief uit het water zou mogen halen, voor de politie lalanwezig is. Ook hedenmorgen was men daar bang voor en deed 'men eerst pogingen, toen een in de buurt wonende geneesheer dit gelastte. Natuur- Uit Zeeuwsch-Vlaanderen Wi. D. Donderdagavond kwam teScho ©n- d ïjiie de hulpmachinist der centrale per fiets uit een zijstraat gereden, toen daai- juist een a,uto passeerde. Waarschijnlijk heeft het achterwiel der autoi de fiets gegrepen. Deze was geheel vernield ten minste, toen de berijder een tuimeling maakte, die wonder wel is afgelloopen, daar v. D. slechts aap een' zijner beenen is geraakt, wat een zwelling tengevolge in jdjat van hen, die het werk van nabij hebben kunnen beschouwen. Spr. vraagt zial 't een ander zijn, die zaait, en een lan!- der die maait? Of zal het ook nog aan de zaaiers zelve gegeven en gegund zijn de vruchten van hun werk te plukken? Hoe het ook zij'..... vruchteloos zal hpn werk niet blijven. Dat mag er nu reeds van worden gezegd, dat uit de verschillendp vrijzinnig-godsdienstige elementen, welke in dje stadi indertijd rondzwervende waf- ren, een Wei-geconsolideerde vrijz.-herv. gemeenschap is ontstaan, waar zonder de hervormde gemeenschap niet eenmaal meer ware te denken. Dat is de ©verf- winning1, die bevochten is. Intusschen dit acht spr. vanzelfsprekend wordt voortgegaan met den arbeid, den eigen lijken arbeid, het geestelijke werk. Zich afvragend hoe het daarmede ge^ steld is', wijst spr,. er op', dat man van het had. 'Volgens getuigen had de auto voldoen-1eene kerkgebouw naar het andere wordt de haar komist gemeld. KERKNIEUWS Dezer dagen werd in het gebouw der Chr. Jongemannen vereeniging al hier de jaarlij'kiSche algemeen© verga dering gehouden der Evangelische ver eeniging voor Zeeland. Het ledental' was door overlijden met twee verminderd. De jaarrekening yan den pennigmee&ter, jhr. H. A. vtan Doorn, sloot met een batig saldo van f 23.681/2. Aan de aanvragen om subsidie voor Evan- igelisatieposten kan weder worden vol daan. Als bestuursleden werden her- en gekozen de heeren ds. M. J. Beukenhorst te Sluis, N. J. Dormaar te Middelburg en ids'. J. Hofker te Walerlandkerkje. lO Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Grijpskerke (toez.) ds. J. Ossewaarde te Overdinkel. Geref. Gemeente. Bedankt voor het beroep te Passiaic (N. Amerika) dpor ds. R. Kok te Aagf- tekerke. o De Vrij'z. Herv. te Middelburg. Dolnldeildiagavond hield dis vereeniging van Vrijz. Hervormden te Miidldlelburg! hpar jaarvergadering onder voorzitter schap van den heer dr. J. P. Connegjer ter, die in zijn openingswoord! meendie iets te moeten zeggen als voorzitter der vereeniging en bovendien als algemeen leider der Vrijz. Herv. beweging! te Midj- delburg ©ver den algemeenen stand de zer beweging, mede in verband met den gang van zaken in de k erkelij kf-gjod's- dienstige wereld in ons vaderland. Wat de gemeente zelve betreft, wees spr. er op, dat men in 1921 de laatste vrijzinnige afgevaardigde in het kiescol lege als zoodanig moest verliezen, en of schoon de Vrijz. in den keTkeraad nog vertegenwoordigd' zijn gebleven met 2 ouderlingen en 2 diakenen, benevens spr^ zelf als predikant, toch kan men !uit een en ander concludeeren, dat zij te Middel burg de kerkelijke medezteggini^schap heb ben verloren. Een poging aangewend om' met verschillende ethische leden van den kerkeraad tot overeenstemming lp ko men inzake de bestendiging voor 10 ja ren van dén bestaanden toestand (de ver zekering voor de vrijzinnigen van althjans een predikant, 2 ouderlingen en 2 dia kenen gedurende de eerstvolgende 10 ja ren), waardoor het kiescollege en diaartne- de ide jaarlijks terugkeerende stembus strijd zon kunnen worden opgeheven, was reeds eerder mislukt. Spr. stelt nu de vraag wat den Vrij'z. uu te doen staat en zagft, dat dit z. i. is lijk moet steeds de politie verwittigdj verder niets te doen. De kerkelijke worden, maar intusschen kunnen pogin- S strijd is uitgestreden. Zoolang hef meer- freïi tl nor 'narticuliereni wtorden aangewend derheidsstelsel in de kerkelijke verkie- I zingen blijft géiden, blij'ven de vrijz. tót machteloosheid gedoemd en zal alle ver dere deelneming aan dé kerkelijke verkie zingen kracht- en tijd- en geldverspilling be teekenen. Alleen bij het aftreden van aangehouden en op transport gesteld het vrijzinnig lid van het college van na- maar Rotterdam', waar haar ouders wonen i tabelen zal nog! aan den strijd worden Kfdeelgenomen en daar voor zal de kerke- Uit Vlissiogen. f lijke kies vereeniging. moeten blijven be- De persbon, die te Middelburg was staan, maar overigens zullen de kerke- aamgebiouden, als verdacht betrokken te i lijke verkiezingen voorloopig buiten de zijn bij de inbraken te Vlissimgjen en die derwaarts was overgebracht is door de commissaris van 'politie aldaar op vrije vioeten gesteld daar deze meendei er geen bezwarende bewijzen zijn. Bij Kon. besluit is aaO! J. F. Schönfeld, hoofdingenieur van den Rijks» waters laat te Vlissingen, vergunning verleend tot het aannemen van de ridder kruis in de Orde van het Legioen van Eer, hem door den president van de Fransche Republiek verleend. Uf* W'sieWeren. De heer H. O. Horningen z»l Kis htir- eeireesler vOn Arnemuiden Maandag 0 Maart beêedigd worden. Dienzelfden dag wordt hij feestelijk in Zijn nieuween spr. brengt dan ook aan de wakkere voorvechters in den kerkelijken strijkï den warms ten dank voor hun energieke vrijz. om moeten gaan. Steun aan evea- tueele ethische candidaten voor hpt kiescollege, zal volgens sprekers inzicht niet gewenseht zijn om' nader te noemen redenen. Sp»r. voelt zich persoonlijk nu ook voorloopig ontslagen van deelneming aan fhen strijd en kan niet ontkennen, dat dit hem een pak an het hgrt is. Spr. wijst et op dat al heeft men aan den strijd ook aangename herin neringen en is het mogen gelukken den strijd zoo te voeren, dat men er met de meeste gerustheid op kan, durft en mag terugzien, toch heeft hét moeten strijden steeds zeer verdroten, er werd waarlijk niet uit strijdlust gestreden. De strijd was een offer, die men meendé te moeten brengen voor de beginselen gemeente o*tvnngen Uit Z u i d-B e v e 1 a d. De vereeniging ttat bevordering ran verstrekking v«n (onroerend goed aan werk. Wel is waar alles is nu verloren, taaar het hoogste, de eer, is gered ook in het oog de* tegenstanders, tnadr vooral gedreven, idat dan de vereeniging', dian de protestantenbond weder eens roept, dan heeft men zijn. eigen plaats maar voelt men er zich ook 'thuis'. Zeker men is mét enthousiasme onder het vaandel van evenredige vertegenb wiOioqdigiug d)e Herv. kerk weer inget- trpkken Indertijd, men was er wel is waar niet buiten, itnjaar mén sljond er toch huiten en het was dan ook werkelijk als trok 'men er weder in, m!aar steeds bleef men kijken met linker of met rech teroog naar het eigen glebouw in de St. Pieterstraat, de stichting yan ds. Brui ning, h,et eigen kerkje en de spraak makende gemeente spreekt van ide ver eeniging n»og altijd als van een aparte kerk en het bestuur uoemlt mén kerket- raad, lal was toen een aparte kerfcgetnjeerl- schap' naiast de grppte,. staande" her vormde. Is dit enkel onverstand? Vraagt spr., iaf... spreekt het onverstand hier waar heid? De liefde vfoior de Herv. kerk is er in den loop der jaren bij de vrijz. toch werkelijk niet .grooter, niet sterker, niet inniger op géworden. En toch? Spr. 'gelooft niet ver van de waarheid te zijn, als hij een onderscheid maakt tqSschen de Herv. kerk, zooals men haar min of meer idieel kan zien als or- organisatie van het Protestantisme in ons land, van alle hervormd protestantisme en die Kerk heeft men lief, èn tuiSsChen de hervormde kerk, zooals ze door onzen tijd heen scharrelt en bezig is onder te gaan... en van die kerk wordt men al meer geneigd zich af te igjaan vragen, of het werkelijk niet beter ware, dat ze on derging, liefst zooi spoedig mogelijk, want ze ergert eh 'bedroeft dagelijks, men kan het er bijna niet méér uithouden. Maar neen de eene eerstgeschetste idieele is toch zonder die andere, werkelijke, zooals ze tegenwoordig bestaat niet te denken.. En dus., is mijn conclusie, al dus dr. Cannegieter, déze: wij blijven lid van de Herv. kerk, wij werken er voor onze beginselen, en wij wachten uitus- schen af. Dit jaar 1922 zal voor de Herv. kerk toch wel zeker een crisisjaar worden. Het reglemént op de predikantslractementen! zal nu in werking moeten treden ,doch vele kerkvoogdijen wenSchen den haar opgeleiden hoofdelijken omslag eenvoudig niet te betalen. Ho© zall de daaruit in Augustus ontstane crisis afloopen? En wat zal dit vloer de vrijzinnigen ten gevol ge hebben? Zeker is het Wiel, dat in de groote ste den, met name Amsterdam de kerk zich niet meer financieel zal kunnen handha ven, wanneer aan de vrijzinnigen niet! wordt rechtgedaan en van de ethisch,en zal het afhangen of de vrijz. hier en «laar en overal hun recht "In de kerk zullen erlangen. Nu kent men te Middelburg de ethi- schen misschien beter dan ergens anders maar daarom' juist verdriet het spr. zeer thans over hen te moeten spreken. Hij vindt, dat er veel te veel' over hen ge sproken wordt. De waarde quantitatief en qualitalief, die zij vertegenwoordigen, weegt daartegen geenszins op en al die belangstelling in en dat kijken naar de ethischen, maakt henzelf maar duizelig. Leest slechts hun orgaan „Berg Op waai Is" van zelfbewusthéid is het niet gespeend, nooit leest gij een kerkelijk blad zoo vol' zelfingenomenheid en zoo vol mysterie. De ethischen hebben nu eindelijk ©pk een vereeniging in den lande opgericht (waarom) is er te Mid delburg nog geen afdeeling vraagt spr.) ze hebben nu, gelijk ds. Cool'sman, een der Ethische voormannen, opmerkte een adres, maar toen de vrij'z'. predikant Scha de vian Westrum1 zich aan dat adres ver voegde om eens nader kennis te maken, antwoordde prof. Obbink (uit de Mid- delburgsche school), dat de nieuw aange komen en hun huis nog niet hadden inge richt op ontvangst. Alleen de huiskamer was no© maar klaar, visite kon nog niet worden ontvangen. Wat spr. echter betreft, hij wordt doop de menschen altijd het liefst in hun huis kamer ontvangen. Daar leert hij hen het het best kennen. Daar mtoet hij hen heb ben. En bovendien, eerlijk gezegdl, de ontvangkamer der ethiachen kent hij reeds lang. Hef is hem oim) hun huiskamer Juist te doen. Laat deze niet ontaarden in een borstziekte. Voorkom erger en geneest U direct met de (Ingez. Med.) Prof. Obbink echter schijnt de vrjjjz. daar niet te willen ontvangen. Welnu iaat men dan de officieele visite ook maar, achterwege laten. Op een ding blijft ispr. slechts iover te hopen: Hij hoopt op brand in het ethisch huis, op een schoorsteen brandje. Wellicht roept men dan de vrij zinnigen te hulp en vergeet dan in de ze nuwachtigheid, dat men dan de huiska mer 2al krijgen te zien. Welnu, spr. moet hier bij voegen, dat dat brandjje werke lijk wel' eens zou kunnen g|aan uitbreken. Er is werkelijk alle kans op. Want spr. gelcoft nooit, djat de schoorsteen van de ethischen juist in de huiskamer, goed' trekt. Het is er nu al ietwat ro©ikerig. Dat heeft hij reeds in den salon, toen hij ér. eens was, geroken. Spr. heeft dus goeden moed. Zoo'n goe den mioed, 'd(a,t hij er zich verdei* niet eens meer druk over wilt maken, het ©ogen blik zal wel komen. En komt het niet komt het niet tijdig welnu 'dan weten de buren, de vrijz.. zich tot zoolang zelf wel te redden. Zjj hébben gelukkig een eigen buis. En zijj zullen het zich daar goed en gezellig maken. Wat Middelburg betreft, als de ethischen niet met de vrijz. willen sa menwerken .moeten zij <jat weten. De vrijz. zullen er rekening mede houden en blijven In het hervormde kerkverband als buren naast ben wonen,, zijn ten allen tijde yo.or hen te spreken in de huiskamer doch zullen over rigens hun eigen leven leidien. En wat hun huis betreft de vrijz zijn bezig de hyplotheek af te lossen, de reservekas zullen zij trachten steeds sterker te ntaken en lossen dan zooi noodig ge heel af, zij kunnen zich gelukkig redden. Met een krachtige opwekking de ver eeniging steeds sterker te maken pn djoor giften en legaten te steunen, ein digde de voorzitter. Uit het jaarverslag v,an "den secretaris den heer j. J. Schenk, bleek, «Jat 1921 hegon met 349 leden, er kwamen 63 nieu we bij en 26 vielen af. De collecte langs de hnjizeti véor het „Algemteen fondh voor vrijzinnige godsdienstige doeleinden" bad (ook weer plaats, daardoor werd de ver eeniging in staat gesteld geestverwanten! te ondersteunen, clubs te subsidieereqf terwijl aan het zangkoor een bijdrage gér schopken 'werd voor het aanschaffen van den vierstemlmigeni liederenbundel vaa den Prat. Bond. Genoemd koor verleend© weer igjen paar maal zijd gewaardeerd© medewerking, o.a., bij de bevestiging vaa. nieuwe lidmaten. Het jaarverslag iweid goedgekeurd ©venals de rekening van d© penningmeesf, teresse, mevrpuw Boddaert—Schuurbeque Boéije, welke rekening w'ijst op vooruit gang ih de financiën, waar in de Voorzit ter juist aanleiding vond! nogmaals tot steun op te wekken. Ook uit de verslagen en.' rekeningen van de oom'missie voor de lectuurverr spreidimg, voor de bibliotheek voor "de jtongeren, de propagamdacomhiissiedie allen wijten op hard werken der betrok ken leden, wérden goedgekeurd en dé voorzitter bracht allen dahk die daaraan tijd en moeite geven'. Oiok over liet fonds voor VrijZL Godset doeleinden werd verslag 'uitgebracht en besloten dit jaar wéder een collecte langs de huizen te houden. - Tot bestuursleden werden bijl enkel© canldidaatstellinig verkozen verklaard me« vrouw Boddiaert eni de heer Schenk, beid© aftredend, terwijl in de vacature ontstaan dbor het bedanken van den heer mr. B. P. Ehklaar, gekozen werd mevrouw N. HioolenMac Leed met 31 stemlmen, te gen 7 (op 'den heeer M. J. Jonk'. Uitgeloot werden de volgende reuter llooz'e aan|deelen ad f 10: 13, 21, 28, 240, 254, 255, 274, 285 308, 330. Na rondvraag werd de vergadering ge sloten. KUNST EN WETENSCHAPPEN. In het verslagl van het Zeeuwsdb Genootschap der W. in ons vorig nummer staat in den voorlaatsten regel Kippler; dit moest zijn Kepplei*, o De schilderijen en bekeffö van St. Maartensdijk. In die openbare raadsvergadering! va» St. Maartensdijk van Woensdag' was «en schfijven ingekomen van Ged. Staten, m©- dedeelend, dat geen voldoende termen aanwezig werden geacht om1 vernietiging! door de Kroon van het raadsbesluit tot verkoop der schilderijen te bevorderen!. De minister ijJ bereid te overwegen, of uit 's Rijks kas f 500 kan worden btijge^ diiagen in de kosten van restauratie dph

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1