KENNISGEVING. i MAART BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING 1 SUNLIGHT ZEEP No. 31. Woensdag 1 Maavt 19 B2* 163e Jaargang Binnenland. Uil fio Prwi&eie. Van af lieden van Vraagt üwaii Winkelier j den uitersten prijs ■IDDELBURGSCHE xrS EBHn Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag). Het verhaal dat Minister Ruys gaf van den toestand in het college van B. en Wi van Wormerveer, luidde anders dan dat van den heer Duys De moeilijk heden zijn begonnen toen de meerderheid socv-democratisch werd; ide twee wet houders begonnen toen een stelselmatige oppositie tegen den burgemeester; op een wijze en in een vorm die geenszins door den beugel lom, ook al had de burge-1 meester wat inschikkelijker kunnen zijln. Dat de burgemeester door zijn optre den bij de geldschieters der gemeente de oorzaak is van de weigering om een leening te sluiten, ontkende de Minis ter. De naast betrokken geldschieter, de heer Schaap, deelde ongevraagd schrif telijk mee, dat tusschen hem en den bur gemeester niets is besproken, Bovendien heeft het gemeentebestuur naar de mee ning van Ged. Staten niet de poodige zui nigheid betracht, waarop zij reeds in 1921 B. en Wt gewezen hebben. De Minister deelde mee, thans te over wegen een uitkeering bij wijze van rijks- voorschot, of een geldleening diocr een of andere rijksinrichting. Maar dan zal de regeering voorwaarden moeten stellen die de autonomie der gemeente zuilen aan Lasten, want de gemeenteraad moet niet de vrije beschikking hebben over de ndrjks schatkist. Dat de heer Duys over diat voorujt- sicht van voorwaarden, heftig toomde, was te verwachten. In de Bredasche politie-kwestie wei gerde de Minister mee te werken tot wat de heer 'KIeerekoper onrecht had genoemd. De bedoelde politie-ambtenaren pasten nahun niet onschuldige grap niet meer in hét politiekorps. Gevolg1.- een motie-Kleerekopep om: 'n volledig onderzoek te vragen. En van denzelfde kwam nog een aWdere motie, afkeurend de wijze waarop som mige burgemeesters gebruik maken van het verbod van de opvoering van totoneeï- tukken. Het voorstel de» S. D. A. P, taai een millioen uit de schatkist te geven, werd door dien Minister onaannemelijk genoemd. De schatkist teert reedis nu in. En bovendien mag de regeering de belastingschuldigen niet dwingen tot hulp- verieening in een verwijderd land, te meer waar niet ieder overtuigd is, dat die hulp dien noodlijdenden ten goede kan lcomen. Particuliere hulp zal de re geering aangenaam zijn. Het ligt op den weg der regeering het particulier initia tief in gpede banen te leiden. Dit is gelukt, door de stichting ran den Bond van Comité'a. Vandaag zal eto wei gestemd woTdeH. Slechts kort rij aangestipt dat de heer v. Beresteijn de onhandigheid had "eest kritiek op het stelsel van Evenr. Yeriegenw. te houden, wat in zijn geval leek op een poging om Zijn eigen pariij- goscbil voor de Kamer te brengen. JUJKSAÏIDOELEN. De opbrengst over Januari was 85.5 millioen, dat is: 2.5 millioen benedien de raming, en 2 jmillioen boven de opbrengst ever Januari 1921. Dat laatste is voor namelijk te danken aan de sedert her- ricre inkomstenbelasting ,<tia S millioen meer opbracht. ITEGEN nu HUURCOMMISSIEf-WET. Het bestuur ran den Nederlandschea bond van huis- en grondeigenaren en bouwkundigen heeft zich gewend tot de Ministers van Arbeid en Justitie, met het verzoek om tot opheffing van de huur- öcjmmissiewet over te gaan. In dit ver zoek wordt er op gewezen, dat het laag houden der huren van reeds gehuurde» woningen een steeds ernstiger belemmer ring blijft voor den bouw van nieuwe wo ningen, Jaar de huurder aan de goedkoo- pe woningen dan aan de nieuwe, veel duurdere, de voorkeur geven. j Uit Middelburg. Ook bij vele onzer stad- en provin- de-gewooten zal het Oranje Nassau Oord, de inrichting voor verpleging van t.b.c.. patienten, geen onbekende zijn. Meerde ren hebben er zelf hun gezondheid zien terugkeeren, anderen hebben er verwan ten of vrienden als patiënten zien henen gaan, meermalen mét onverwacht gun stige resultaten. Ia het nog non dig er aan te herinneren, dat deze stichting werd (opgericht in 1901, dank zij de weldadigheid van Ide Kojning|inLMoederi, die haar landgoed Oranje Nassau voor dit doel afstond en tevens het haar aan geboden huldeblijk bij het aftreden als Konfingin-Regentes, zijinde een bedrag van f 300.000 als kapitaal aan de stichting gaf. Dit alles is bij velen zeker beken|d', maar wat wellicht minder bekend is', is dat de huidige fiaanciëele toestand van het sanatorium! zorgwekkend is1, zulks tengevolge van de crisis-jaren. Het be stuur spreekt dan ook terecht van een njooidtoestand, en het vraagt zich af of het, al is het aantal sanatoriumplaatseij in Nederland veel te gering, wel mogelijk zal zijln de exploitatie voort te zetten. Oranje Nassau Oord heeft, in tegen stelling met andere sanatoria, geen plaat selijke Coïnité's, die door het aanwerven van vaste contribuanten, steun verlee- ncn. De raad van commissarissen heeft daarom getracht dit thans wel te ver krijgen, vér trouwende op) tie offervaar digheid van velen in het belang der t. b. c.-lijders Zioo heeft ook Middelburg deze roepstem gehoord en is hier een plaat selijk domitó opgericht, bestaande uit mevriouw Quarles van Ufford—Mulert tol de Leemcule, eere-Voorzitster, mevrouw Dumibn Tak—van Trigt, voorzitster, me vrouw van Bel—Mooienhurgh, mevrouw Boogaert—van der Swalme; en de hee- ren Ch. Bioasson, secretariS-penningmees)- ter, dr. J. C: Wap, Wf. Hioolen en H. J. Vrobta. Dit Comité Izal thans lijsten doen cir- Culeeren, Waarop men tal kunnen in schrijven als begunstiger, donateur of contribuant. Begunstiger zijn zSjl, die ten minste f 20 per jaar of een gift in eens van 'f 200 of meer toezeggen; donateur ten minste f 2.50 per jaar of f 100 in eens en Contribuant zij, die f 1—f 2.50 per jaar (of f 10—f 100 in eens toezeg gen. f i i Ofs'chfoon giften in eens zeer welkom' ZUllen zïjh, is de Raad' van Ciomïnissarië- sen van mfeening, dat de stichting er meer mede gebaat zlou zijn, indien gerekend! kan wórden op een gr oot bedrag van jaart- lijks terugkeerende bijdragen'. Wij tW^felen niet of het comité zal voor zulk een nuttige instelling' veel steun vinden bij de ingezetenen. Aan Gedeputeerde Staten ran Zee land is idoor het Bestuur van d©n Chris!- telijken BestuurdeTshonld te Middel burg een adres gericht naar aanleiding! van het bekende adres van een zestal MddelburgSche ingezetenen, inzake de verhiooging van de salarissen v(an het Ge- meentepersöneel. Adressant wijst er op, daf de Raad van Middelburg tot de nu in uitzicht gestel de verhootging besloot, nadat een vroe ger Raadsbesluit tot vekhoogingen van gpoiotere beteekemls ongedaan is gemaakt dat Üit vpoegtere Raadsbesluit bekrach tiging was van fle salarisrepelingen waar over in het Georganiseerd Overleg over eenstemming was bereikt, nadat óók van de zijde der organisaties inderdaad over leg was gepleegd; dat derhalve vernietiging dezer rege ling ernstige mnreele schade berokken de aan de beteekenls van het overleg; dat de verb pogingen, waartoe door den Raad nu besloten is, noodgedwongen blij ven beneden de bedragen die door den Raad eerst noodig zijn geacht; dat de zes ingezetenen die aart Uw Colllege adre&serden in het geheel niet (OtT wellicht ook teveel 1 rekenen met de (omstandigheid, dat overheidspersoneel zich tegen aanslagen op het levenspeil niet verweren mag, door het mifldlel waarover zij, die in particulieren dienst zijn, beschikken; dat bij de beoordeeling en vaststel ling eener salarisregeling vtoor overheids personeel deze omstandigheid er toe moet aansporen om die regeling zoo goed mo gelijk te doen zijn; dat derhalve deze regeling zeker geen aanleiding geven kan tot beknibbeling,; gelet up de omstandigheden, waaronder die tot stand kwam'. Ook het Hoofdbestuur van den Ned Chjr. Rond van Personeel in Publieken Dienst, heeft zich per adres tot Ged. Sta ten gewend, waarin het in het licht stelt: noodgedwongen zijn gebracht-op een peil, dat de salarissen door den Raad nu door hem zelf eigenlijk onvoldoende ge acht; 1 dat het adres der Middelhurgsehe in gezetenen geen rekening hpudt met het feit, dat een eenigszins redelijke sala risregeling voor het gemeentepersoncjel óók een gemeentebelang Is; redenen, waarom verzocht wordt da voorgestelde wijzigingen in de begroo ting goed te keuren en het adres der ingezetenen vpor kennisgeving aan te neme*. We vestigen 'de «aWdtochf ram He telefoott-afcoWné's in Middelburg op de tnededeeling in dit nummer onder Verkeerswezen,, Pbst- en Telegrafie" in zake de Ovefbrenging van het centraal bureel rato do Reigerstraal daar bet Post- m en Telegraafkantoor. De overbrenging ge schiedt in Iden nacht van Dinsdag pp Woensdag a.s. Dioor den voorzitter a 1 h i e r van hetComité tot behoud van het garnizoen in Zeeland", is het Vólgende telegram ontvangen als antwoord op' het telegram', hetwelk door hel comité aan H.M. de Koningin is gezonden „Hare (Majesteit- hloopt Vrijdag aan staande, Ides middags kWart voor vijf domité voor behoud garnizoen in Zeeland in audiëntie te Ontvangen. Bentick, d.d). grootmeester." Heden herdenken de hoofdagent van politie F. P'trie en de plaatsver vangend hoofdagent M. Wi Kunst den dag1, waarop zij voor 25 jaar ibïji het korps in dienst zijn. Eerstgenoemde had zich door uitstedi;heid aan een openbare huldiging onttrokken, laatsIgenoemde werd hedenmorge ,i met zijn familie in de inspecteurskamer op het bureau ont vangen en daar moegesproken door den inspecteur eerste klasse, den beer R. A. Avink, mede namens den burgemeester en den commissaris, die beiden verhin derd waren. De heer Avink schetste dien jubilaris als een ijverig en hulpvaardig ambtenaar. Van deze gelegenheid maakte spr. ge bruik er op te wijzen, dat de waardee ring, die dë politie van de medeburgers pntvangt, maar zeer betrekkelijk is; slechts in voor hen moeilijke oiogenblik- ken zien zij in Üe politie en hare amfo- enaren een stteun, Spr. weet maar (al te zeer, dat de weg' van dien politieman, niet steeds over rozen gaat, trouwens, hij' die aan den weg timmert, staat bloot aan kritiek. Waar de betrekking; van agent niet aantrekkelijk is gemaakt door een hoogere bezoldiging!, is het steeds in den ambtenaar te prijzen, dat hjij) zijn taak met opgewektheid vervuld. Namens 8e inspecteurs', surnumerair en hoofdagenten bood spr. den jubi laris een rookstel aan, daarbij' er op wijf- zend idat ook den tweeden jubilaris, den heer Petrie, dank toekomt voor zijn nauwgezette plichtsbetrachting. Door den ager.t A. Heijstek weid' na mens de agenten (dank gebracht aan Kunst voor zijn kameTaadschappelijken omigang en werd hem een leuningstoel aangebo den. De heer Avink had namens dien bur gemeester een enveloppe met inhoud ana- geboden. Nadat Idë heer Kunst tnët enkele woor den idank gebracht had, werd dit uitvoe riger door zijn oudsten zoion, dën heer J. Kunst, voortgezet. Aan den tweeden jubilaris' weKkf door de superieuren een bloemenhulde ge bracht en door de agenten een piëdestal met schemerlamp' geschonken. De politie alhier hield zekere F. P. de K. aan wegens landlooperij' Deze man heeft reeds meermalen straf wegens dit feit Ondergaan. De cfomimissaris van politie alhier verzoekt ons mede te deelen, dat aan zijn bureau als gevonden voorwerpen zyp gedeponeerd een nog zoo goed als nieuw rijwiel, dat echter in tweeën is gebroken en een cadaver van een zwaan, vermoedelijk een wilde, hetwelk in een mand werd aangetroffen, De eigenaars van deze beide zaken wiorden verzocht 'Zich aan het bureau te vervoegen. Gisterenavond isl in de Geere door de politie een binnenbrandje met een minimax gebluscht. Bij de politie is aangifte getdlalan van diefstal van een ooooslooper en van kip eieren uit een kippenhjok. In beide zaken, wordt een onderzoek ingesteld. Het Was gisteren weer misère met de tram. De. werkmans-tram! die te half ze* van Vlissingen komt, derailleerde bij het inrijden van 'den wissel te Sou burg. Met vereende krachten Visten de werklieden, die met deze tram huis waarts keeren, den wagen weder in de rails te breojgen. Des avonds reed de tram' die 9.10 van Vlissingen vertrok, op de zelfde plaats uit de rails. Het personeel slaagde er ook toen in het oponthoud slechts kort te doen zijn. De weg vraagt zeker opia) steeds eeo veel beter toezicht. In de Vrijdag j.l. gehouden raads- E. A van den Bent burgemeester en M. Meulenberg Cz. De vergadering werd gepresideerd door weihouder V(an Lieve;,, terwijl dë heer P. M. Sm;allëgaugë, als w. n. secre taris fungeerde. Onder de ingekomen stukken bevond zich o. a. 'de Inededeeling van de directie! der posterijen dat in verband met een© te korte afstand van de haven en de ■woning Van. het Verzoekend raadslid, het niet nooidig werd geoordeeld om nabij de haven een brievenbus te plaatsen en waarbij) de heer Koole terecht opmerkte, het verzoek volstrekt niet speciaal voor hem1 en andere omwonenden, doch in hoofdzaaK. ten gerieve van de sclieeps- bevolkJng. tijdens de drukke najaars maanden te hebben gedaan, waarmede men hel dan ook volkomen eens was. Mededeeling werd gedaan van ide vol tooiing en eerste opname der haven-* werken, waarvan de. onderhouds ter mijn, in verband met de late voltooiing der v/erken 78 dagen is verlengd ge worden, t. w. 19 Maart a.s. Met algemeene stemmen werd bestoten de begraafplaats met lijkenhuisje vanaf 1 Jan. 1922 tegen een bedrag van f 30 per jaar voor 50 jaren in erfpacht te nemen, onder verplichting Van een en ander naar behooren te onderhouden. Mocht evenwel de begraafplaats binnen dien tijd gesloten worden), flan wordtl voor den verderen erfpachtsduur slechts de halve bedongen pachtsom betaald'. Voorts werd besloten het van de haven vrijkomend hout en ijzer bij inschrijving te verknopen en tot goedkeuring1 van het besluit burgerlijk armbestuur tot Wijzi ging der begrooting. Bij voorkomende zlakën vestigjde dë heer Koole de aandacht op den slech ten toestand van het verhard gedeelte Van den Kapelleweg, ten gevolge Van het in den laatsten tijd plaats gehad hebbende drukke bieten- vrrvëer aldaar en op het slijkongerief in deze omgeving gedurende genoemd vervoer, in verbland waarmede hij het billijk ziou vinden indien ook van andere zijde af en toe wat slijkopruiming plaats hid en beval verder aan om de keibaan Oiver den oprit naar de haven, ten ge rieve Van mensch en dier en dien zooveel doenlijk te verbreeden. Voorts werd door genoemden spreker op hel inwendige van de onderwijzerswo- ning gewezen, waar het onderhoud zoor wel van behang als! Van verfwerk noodig voorziening vereischt en waarbij men verstandig zou doen dë keuken eenvoup, dig te frescoiên, dat duurzamer werk zal geven dan gewoon verfwerk. Hij vroeg nog enkele inlichtingen omtrent school- kachels, rekening en verantwoording brandstol'fencolmmïssie en bedeeling van en armlartige, hetgeen wat de oader- wjjzerswoning betreft, np|g al tot eenige discussie aanleiding glaf. Niettemin deed deze vergadering zich door spoedige af wikkeling van zaken kenmerken. Daarna sluiting. i De vrjouw van den concierge in de stichting Vredelust van Burgerl. Armbe stuur te Ierseke wilde een raam opr schuiven, doch een der knoppen, die daarbij dienst doen, brak. De hand schoot uit, verbrijzelde een ruit en werd vrij ernstig doch niet gevaarlijk verwond. Ge neeskundige hulp moest ingeroepen wor den. j ;j[l! Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Naar het „Handelsblad van Antwer pen" meldt, wtordt te Philippine eep zekere De Mul vermist, visscher van be roep, 'die tijdens den oorlog smokkelde, brieven vervióerde en spionnagediensf verrichtte, zóówel voor de Duitschers als voor de tegenpartij. O. a. wist hij de onderpastoor De Clercq uit Gent bij de Duitschers aan te klagen wegens Spi- OnUage en volgde daarop- de fussileering van dezen geestelijke. Later werd De Mul bïj verstek dbor het assisseahof van Oost-Vlaaujdere'u ter dood veroordeeld;. Qf De Mul verongelukt is of door andere smlokkelaars, die meenen dat hij' te veej van hen weet, is uit den weg geruimd, is nog niet vastgesteld. Het blad' voegt eraan toe, dat de Nederlandsche politie naar De Mul ztoekt. KERKNIEUWS (Ingez. Med.j KUNST EN WETENSCHAPPEN. De karakterschets in het FebriSari- numaner van „De Hollandsche Revue" i» gewijd aan C. A. van Woelderen, als bur gemeester van Vlisisingen, die daar" in voornamelijk geschetst wordt ato Idë energieke persoonlijkheid, (die telkens op nieuw de gelegenheid te baat neemt in nationale zoowel als in internationale kringen op te komen voor de levensbe langen van zijn gpmeente, speciaal wal de haven betreft. Hij heeft daarbij ge)1 tooud, dat hjij geen man van de ambtë* naarsbureaux is, mjaar een mlan van süt- die en „van de vrije buitenlucht". Na een overzicht van zijn militairlë Loopbaan, wordt uiteengezet welke kwee* tie hjj f®11 opzichte van de Vlissingscb|e haven vond, bij' zijn benoeming! tot bur gemeester, en wordt geschetst wat daar* voor in de laatste jaren door Vlissinge* is gedaan. En ten slotte worden nog besproken de overige levensbelangen ran Vlissito- gen, pi. a. de Zeeland en d(e loodsdïenst. T Een portret van den heer Van WoeD deren en een aantal mpoie foto's van Vtik" singen versieren het artikel. De opge nomen teekening van het strand tó echter niet zonder bedenking, want het vergezicht dat zij geeft, is helaas Hiel meer van dezen 'tijd. LANDBOUW. Uit Z*id-Bevela*d. Maandagavond vergaderde te H e i n- kenszand de vereeniging tot verkrijL ging van onroerend goed voor landar beiders. Een concept-reglement werd na bespreking en eenige ^opvullingen goed gekeurd. Besloten werd de contributie voor 1922 te bepalen op I 0.75. De voor zitter deelde mede, dat met den aan-' koop van gronden een begin zal wor den gemaakt Tot gemeente-ontvanger, Levens 2de ambtenaar ter secretarie te IJsehnlotnd* is benjoemd de heer G. G. Noppen, ge meente-secretaris te Kloeting*. —Dbor den Bisschop van Haarlem is tot kapelaan te Amsterdam benoemd de heer P. Vervrer, kapelaan te Vlissin gen. i o Ned Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep te Tholen door ids. G. Oosthuys te Am'sterdaml. Gerei. Kerk. Bertoepen te Brouwershaven, W. H. r. d. Vegt, cand. te Zwolle Geref, Gemeente, Op het tweetal te Gouda koïtol vqor ds, R Kok te Aogtekerke. Vrijdag a.s. zal vlam 2 tot 4 U.UK! n.ml te Kloetinge in de fruitkweek kerij „Spoorzicht" van den heer J. Qf. C. Lensh/oek een voor belangstellenden) toegankelijke demonstratie worden gehou den met de motor-sproeier „Krimpen",, een toestel waarmee door zes personen tegelijk, en zoo noodig dloor meer kan worden gespoten. Men zie dë adverten tie. In dë Dinsdlag in die Prins! Va* Oranje te Goes onder leiding van dën voorzitter, den heer D. W. Lindenbergh, 's-Heer Arendskerke, gehouden vergade ring van den Bond van Zuid Bevelandb sche paardenfokkers werd de rekening Over 1921 goedgekeurd. De ontvangsten bedroegen f 649.72i/s, de uitgaven! f 62G.69i/2, het batig saldp f 23.03 (v, j. f 37.721/3). In stede van den heer D'. Wl Linden?" berg'h, die zich niet meer beschikbaar stelde, daar h;ij het n,o,oidlig achtte dab er een meer technisch voorzitter op htet gëbied der paardenfokkerij komt, werd na herstemming met den heer J. Q. C, Lenshoek, Kloetinge, de heer P. Scheelë), Biezelinge, met 12 van de 22 stemmen). De heer J. F. Geluk werd tot bestuursP lid herkozen. Instede van den heer F. de Roo te 's-Heer Abtskerke werd na tal1 van stemmingen gekozen de heer P. Ver donk te Ovezand. Besloten werd in 1922 veulenkeurtn^ gen te houden te Heinkenszand, Goesl en Krabbendijke. In Mei zal een vergadering plaats vin den ter bespreking van de werkwijze* 1922. t i Keuring van Tninbtouw- gewassen. Evenals vorige jaren zijn thans hi| onfclergetoekende wederom de aangifter formulieren voor de tuinbouwzaaiziaad-1 keuring 1922 kosteloos verkrijgbaar. Gelijktijdig met de aangifte dient vloor, elke 10 Aren of onderdeel daarvan eenf bedrag van f 1 verzonden te worden aan het adres van ondergeteekemde of wef gestort te worden op zijn postrekening No. 13828, kantoor Middelburg. De kosten ran het plombeeren Be® goedgekende en verkochte zaaizaden beb

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1