2ïo. o0. IMnsd&g 28 Fe^FntFi 1822* *1 j'/ 165e Jaargang Binnenland, p WAT DE VRIJHEIDSBOND WIL. 14. Verbetering der huwelijkswetge ving. Gelijkstelling van de vrouw blij de fcenjoeïnbaarheid tot en: de bevordering in opfenfcare ambten en betrekkingen. Ge lijk loon voor gelijke arbeidspraestatie. DE NIEUWE 6 PCT. STAAT&LEENING. Van de 300 millioen zijn 150 milb üoea ter inschrijving uitgegeven en wel: 75 millioen in Amerika, tij' de fir ma Dillon Read Co., waar blijkens be richten uit New1-York de leening in een paar minuten volteekend was tegen een koers van 940 dollar per obligatie van 2500 gulden; 75 millioen, die 6 Maart in ons land ter inschrijving worden opengesteld! tot den kfoers van 96 pCt., door een biankierst. syndicaat, waarlover men bijzonderheden vindt in een advertentie in dit nummer. Volgens het Hand. is het eigenlijk niet juist, dat de helft der leening door do firma Dillon Read Co., en de andere helft door een Nederlandsch bankiers- syndicaat is overgenomen. De geheele 150 millioen gulden zijn genomen door het Nederlanidscb bankierssyndicaat, waartoe de bovengenoemde firma als lid is toegetreden. Zij heeft zich in deze qua- Rteit met de plaatsing van de helft van het (Overgenomen bedrag in de Ver. Staten belast. Een merkwaardigheid is nog dat deze leening in Amerika de eerste buiten- laridsche leening is, die niet in dollars werd uitgegeven, doch in een buitenlandh sche valuta.. BROEDERSCHAP VAN NOTARISSEN fn een Zaterdag te Amsterdam1 gehou den buitengewone algemeens vergadering van de Broederscliap der notarissen in Nederland is, naaf het Hbldi. meldt, in de vacature van voorzitter ontstaan door het Overlijden van notaris Ghs. Missesroy, gekozen mr„ P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam. UIT DE PEES. De Wet opf de Ver- keker in gsma at - Scha pp ge». Zijn wjj juist ingelicht, zoo zegt de Haagsche Post, dan dreigt ernstig gevaar dal van de Wet Op de Levensverzekering vóór de verkiezingen niets terecht zal komen; en wanneer dat zoo'is dan is er alle kans dat de openbare meening vol doende indommelt om het geheele wets voorstel, precies zooals al Zijn voorgan gers op 'de lange baan te schuiven. Hef geen precies datgene is waarnaar eei? groot aantal lieden streven die aan bouw vallige maatschappijen en in maatschap, pijtjes hun heerenleventje en positietje danken, maar ook precies datgene wat in het belang van tienduizenden vast en zeker komende weduwen en weezen niét kan warden gedoogd.. Laat vooral de vrouwelijke kiezer dat bedenken; de man nelijke is er in vele gevallen te slap'voor, en voelt straks, door kiezerskoorts be vangen, Lijdelijk misschien meer yoor de partij dan voor de toekomst van vrouw en kroost. Er is Vooral één invloedrijke partij die het hangende ontwerp gaarne uit de Voeten zoude zien en thans achter de coulissen al haren invloed aanwendt olm het daarheen te leiden; of, als dat niet kan, wil zij het ontwerp de tanden uit breken. Dit zoude o.a. geschieden door de verplichting tot het publiceeren van bepaalde tabellen uit het wetsvoorstel te lichten. Vele lieden voelen wel dat nog heel wat verzekeringsmaatschappijen de beenen zullen uitsteken wanneer het zóó Ver komt dat alle zich onldèr het volle licht van publiciteit zullen mOeten plaat sen; het gaat inderdaad om hun hachje. Maar, hoezeer het ons ook spijt, wij kun nen daar niets aan veranderen, ed daar Wet het juist heen. Opruiming van aj 'vat zwak is, en schoonmaak van al het geen vuil is', Is een gebiedende noodza kelijkheid gewbrden. De Verzekeringsstal zal en moet worden gereinigd. Cit Stad m ProTiueie. aU)t Vli&9ïngen. Ia de kas van den penningmeester van de afd Vlissingen van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond is een tekort geconstateerd van ongeveer f 1600 over een tijdsverloop van twee jaar. O Uit ZUiidrBevelandL Toen de heer G. van Asperem Ver- venoe te Gbes Zondagmiddag in zijn woning een raam' wilde neerlaten, slipte dit, en willende een Ongeluk voorkomen sloeg hij met een hand in een ruit, waar bij hij zich den polsslagader „af" sneed. Dr. v. d. Berg, die ijlings ter hulp geroe pen werd, achtte dadelijke overbrenging naai" Middelburg noodzakelijk, hetwelk per auto geschiedde.. De patiënt over nachtte aldaar. Te Gó'es zal opi een dei* weilanden aldaal' 29 Juni een grtoot Zangersfeest wordep. gehouden, uitgaande van den ring van Christ. Zangvereenigjngen in Zeeland. Tot heden zullen 17 vereenigin- getn hieraan deelnemen. Maandagmiddag hield de raad van de gemeente 's-Heer Arendiskerke een vergadering, waarin alle leden te genwoordig waren behalve die heer en Van Gorsel en Valkier!, die met kennisgeving afwezig waren. Op voorstel van B. en Wi werp' be paald1 welke sVaf verordeningen van kracht blijven. Bij1 de behandeling van' het verzoek van <ien mirgetoieester oto ujitwoning werd! door dhr Lindenbergh gewezen op den ongewenschten toestand van luitwoning, niet uit financieel, maar uit mioreel oogf- punt. Algemeen was men van gevoelen, dat de toestand niet goed is, maar daar de tegenwoordige titularis reeds. vele ja ren Ibuiten de gemeente woont, vond men geen bezwaar er in, dat vppr hem' fle vergunning werd verleend; Op voorstel van B. en Wi werd na eenige bespreking besloten voor een aan deelenkapitaal van de Bank voor Nedier- deel a 'f 1000 meel te nemen in het aan- landsche gemeenten. Den leden van de cominissiën tot we ring van schoolverzuim werden eervol ontslag verleend en alle leden werdén opnieuw benoemd mét ingang van 1 Ja nuari J.1. Met de circulaire van Ged'. Staten in zake jaarwedden vpn burgemeesters fin secretarissen kon men zich; voreenigeib In de Maandag gebonden raads vergadering van Wolf aarts dijk was afwezig wegens ongesteldheid het lid Overbeeke. Toegewezen wmEen vijf perceelen tuin grond aan den OTÉBfcweg' welke opbrach ten f 30, f 13.25, f JB>, §18 en f 20 per perceel en per jaar. Fen circulaire van Ged. Staten betref fende wijziging der jaarwedden van bur gemeesters on secretarissen in de prp- vinncie, ofschoon van geen invloed voor deze gemeente, kon toch de goedkeuring' wegdragen van den gebjeelen raad. Van de directie der vakschool voor meisjes was een schrijven ingekomen dat door het rijk de subsidie, zijnde 70 pCt van de totale kosten, voor de cursussen in 1922 niet zou worden verleend1. De burgemeester heeft nog een onderhoud! gehad met de directie, waarhij bleek, dat ondanks alle pogingen hiertoe gedaan, meergenoemd ^subsidie niet zou wor den verleend, en de cursussen alleen dan gegeven zouden kunnen wormen als zij voor 1922 geheel voor rèkening der ge meente komen. Met het oog op de groo- te uitgaven werd met alg. st. besloten, de cursussen uit te stellen tot het vol gende jaar, en dan nu reeds de rijkssub sidie voor 1923 aan te vragen. Te Kapelle kwam' Maandagmidp dag de gemeenteraad Voltallig bijeen. Burgemeester Bierens opende, na een ongesteldheid van enkele weken, deze eerste zitting in 1922. Spr.. releveerde de toestand als niet ongunstig, waar verschillende uitvoerin gen van besluiten, groote uitgaven vor derden, toch kon de aanslag H. O. met eenige duizenden verminderd worden. De restauratie van den toren zat dezen zomer ter hand genomen worden.. Plet aanplanten van verschillende we gen drjoeg bij tot natuurschoon, een nieu we begraafplaats voor Biezelinge mioest in gebruik genomen worden. Het ge meentehuis is in waarde gestegen door aanmerkelijke verbeteringen; een burge meesterskamer is aangebracht, nieuw meubilair in de raadszaal enz1. Een nieuwe lijkkoets is in gebruik ge nomen, de brandweer is gereorganiseerd zoodat dit minder kosten en personeel vraagt. Verbouwd Worden de O. scholen, die binnenkort op voltooiing wachten. Eén, die te Biezelinge Opent haar deuren voor het Ned. Herv. Chr. oOderwijf. Spjr wijst op de straatvernieuwing en de schrijf machine aangeschaft, zfooctaf reel duur drukwerk vervalt. De beide wethouders' sluiten zich «ati bij' dit openingswoord. Het fanfarekorps „öna Genoegen" meldt haar niadeelig slót groot f 476.60. Mej. S. M. Kloosterman wordt overge plaatst van de ppenb. s chjool te Biezelinge (welke vervalt) naar die te Kapelle. Den heer A. van der Graaff wtordt eervol ont slag verleend. Als lid van de commissie van toezicht op het lager afnderwijs wordt benjoemd in de vacature J. v. Liere Gel., dr. J. D. Schmidt. Tot leden vati de cotónissie tot wering vaö schoolverzuim de heeretiC: P. Traanj», J. T.. Meeuse, A. C. A'btrahamse, J. Plottje- jiof ze genegen zijn, dien grondi tegen den wijd, R. van den Hioek, C. Traas, .Tb. Ze- gers en Corns. Karmiain. De verordening voor Landbouwverlof (Art. 15 der Leerplichtwet) wordt vast gesteld. Volgens het advies van den inspecteur van, het onderwijs aldustwee weken lanidbbuwverlof in de laatste helft van Juni, daarop volgend drie weken (groote vacamtie) en één week1 in de 2e week van September. Het bestuur van de Ver. tot Stichting en Instandhouding van een school met den Bijbel, verzioekt gelden beschikbaar I voor de uitbreiding der bijzondere school bestemd vtoor uitgebreid lager onderwijs. De vpprz. zegt, dat alle stukken, tee- kenjing, bestek enz. Voldoen aan de eischen der wet. De beraming is f 17.300.19 voor 2 lokalen, alle luxe is vermeden- de lijst der leerlingen bedraagt 28. Dooi den inspecteur is alles goedgekeurd. De voorzitter deelt mee, dat door B. en Wil, bij' meerderheid het Voorstel wordt ge daan toestemming te geven om tot bon wen over te gaan. Weth. Vereeke stelt voor een oommis sie te benoemen van drie leden, die alles gnotnidig onderzoekt en dan met het be stuur der school confereert. De voorzitter komt daar sterk tegen op en kwalificeert dit ,als wan trouwen tegen B. en W. Met 4 voor en '3 tegen wordt besloten een dommissie te benoemen; gekozen worden, de heeren: C. D. Vereeke, F Fraanje en H. P. Gansémian. De aanvrage vah de bijzondere school om! voorschot op de gemeentelijke ver goeding overeenkomstig' art. 101 der 1. oL wet 1920 alsmede die Voor vervolgonder wijs wordt toegestaan. Bij de pon'dvraag bespreekt de heer van Wingen den woningnood! in die ge meente. Spr. wijst op Woningen die tijde lijk Wo'rden betrokken. De heer Ganse man wil ophelderingen over de kwestie- met den gemeente-architect. De voorzitter dient van antwoord en vraagt machtiging' om' 2 electrische licht punten aan te brengen in de Raadszaal. Dit wordt toegestaan. Weth. Zegers wijst .op' de post uitge trokken in de begroeting voor hefstellen van het uurwerk. Deze is aldus spr. te min; het uurwerk mbet een groote her stelling ondergaan. Op de vraag van den voorzitter of deze post mag vergroof worden, vZordt machtiging verleend. iMaandag is definitief opgericht voor Biorssele en Nieuwdorp een veree- niging, die ten doel heeft de wijkver pleging en ook de bestrijding! der tu berculose. Op een tegelijk te Borssele en te Nieuwdorp gehouden algemeene ver gadering zijn ontwerp-statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld en is eeiii bestuur gekozen. Tot leden van het bestuur zijti gekozen te Bors-seleds. J. C. Elenbaas, J. van Liere Jz. en P Dek ker voor de Herv. Kerk, id!s. Vreugdenhji en T. Wal hout voor de Geref. gemeente en M. de Meij' Jr. voor de Geref. kerk; en te Nieuwdorp: P. K. van NieuwenhuijL zen en H. Goedegebure voor de Herv. kerk, ds. G. Doekes en J. J de Jager voor de Geref. kerk en J. de Kok en F de Kok voor de Geref. gemeente. Door jaarlijksche bijdragen van leden en be gunstigers ontvangt de vereeniging te Nieuwdorp, th,ans te zamen f 461 en te Borssele f 550. Daarbij zal, men is vasftgestelden prijs te vervoeren ondier beding dat slechts 1 pers. uit elk gezin mag meewerkenn. Dit voorstel, in stem imin|g gebracht, wordt verworpen. Door B. en Wi. wordt daarna voorge steld pan 't vervoer, van dien grond per kruiwagen aan te besteden en als voor waarde te stellen, idlat hoogstens 2 per sonen luit één gezin daaraan deelnemen. Dit voorstel woridt met alg. st. aange nomen. Tot slot vraagt de heer Flipise of de redenen bekend zijn, waarom de bur gemeester afwezig is. De voorzitter ant woordt dat hij dje niet weet. Alle leden van den raad geven daarop hun verwon dering. te kennen over die afwezigheid v,an den burgemeester. •m Sterkt Zenuwen en Lichaam De Ujfarts van walen FonmgBd- I ward VII van Engeland, Dr. EBb SI 1 OTT. Marienbad, senreet: j >a ten te, doen tocneineu (Ingea. Med.) VOOR RUSLAND. Ingekomen bij H.H. winkeliers aan geld in de klusjes f 8.29i/2; 6 pakjes maizena; 4 pakjes kindermeel, 2 pakjes havermtout 1 zak klookerwten, 1 busje cacao, collecte spirce Excelsior 'Schuttershof f 20.03i/2. x De Centrale Grioep heeft tot alle Ne derlanders, die daarvoor in aanmerking kfomen gevraagd om hetzij! 1 piond boter, 1 pbnd margarine of 1 brood te willen nitsparen in deze week, of het daardoor gewonnen gjeld te willen af staan vlo,or de hongerlij denden in Rusland Algem. Comité Steun Honge renden in Sovjet-Rusland., secretaris, G. J. LAMBERTZi.' N. Oostersche straat N 87. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Naar wij in het Vaderland lezen is gister mej. Marie Bs. van Berlekom1 in Den Haag plotseling aan een beroerte overleden. Velen te Mid di el burg zullen zich hpar nog goed herinneren uit de jaren dat zij' hjer p iarm-onderwijz er es was!. Zij h|eeft zich pok toen hjer doen kennen als een propagandiste voor het werk van Dalcrpse, in welke richting zij' vooral in Den Haag veel gedaan heeft. In de muziekwéreld! was zij' een be kende persoonlijkheid', o. a. door hetgeen zij' in tijdschriften publiceerde. Maar bo vendien heeft zij1 groote toewijding voor allerlei andere dingen betoond. Wij' her inneren p. aaan het zeer groote (aandeel dat zij' als secretaresse hjalcfl in het om vangrijke weTk van het in den tijd van den Boerenoorlog alioto1 in ons land be kende Midd'elbungische Damescomité voor de Boerenkrijgsgevanjgenen. Plaatselijke Belas- i tinggebied. Een tweede druk verscheen van dé bij N. Samson uitgegeven wet tot verrui ming van het plaatselijk Belastinggebied, vergeleken met den ouden tekst en toege licht door mT. J. Wl Beijen, hoofdepmi- mies bij Financiën. Zoo mochten Hulst e'n Hulsterambaéht niet meer dan f 300 daarvoor verant woorden,. De maaltijd vati dé Heeren wisselde af op het stadhuis en op, 's Landshuis. De Regeering van het Hulsterambacht bestoud uit een hoofdbaljuw, een burge meester, zes schepenen, 'een griffier, een thesaurier, die, tijdens de republiek door de algemeene Staten aangesteld wer den. De vergaderingen hadden plaats in het Landshuis, in de Steenstraat te Hulst, omstreeks het jaar 1576 door het bestuur van Hulsteramhacht aangekocht en waar in een verdienstelijke schoorsteenschil derij van Jferdeahs Ao. 1663, de gerechtig heid voorstellende, gevonden wordt Ge durende vele jaren diende dat ruime gebiouw voor stadhuis, doch werd na de herstelling van het stadhuis, voor kanton gerecht en wöning der marechaussees gebezigd. ONDERWIJS. Geslaagd te Utrecht voor het can- didaatsexameu scheikunde mej. RV. A'. F. de Meester, van hier. De werelden die ,ons om ringen, door dr. G. C. A. Va- lewink. Uitg. Mij. Elsevier Dit werkje is het tweede deel van Else- vier's Alg. Bibliotheek, waarover wij on langs eenige meedeelinjgen deden. De titel duidt reeds den inhoud aan, n.l. een bespreking der hemellichamen. Achter eenvolgens wordt in onderdeelen ons zon daarvan zoo goed als verzekerd, aan sub-S nenstelsel behandeld, de zon en ieder deri sidiën van verschillende lichamen en ver- Planetenvervolgens de sterren en ide steb- eenigingen, een som' komen, voldoende voor de gestichte vereenigingl om haar doel te bereiken. Het bestuur is opgedragen de kor ninklijke goedkeuring op ide statuten te vragén en spoedig zal thans' een oproe ping gedaan worden voor een wijkver pleegster. i l Uit Noor d-B e v e 1 a n d. In de Maandagmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad! van Co- lij'nsplaat waren alle leden tegenwoor dig. De vergadering werdl geleid door den wethjouder A. J. Ridder, daar "de burge meester afwezig was. De instructie voor de wijkverpleegster werd vastgesteld, waarna als zoodanig werd benoemd' mej. C. J. Verhage, thans ju gelijke betrekking te Wolph,aartsdijk!. Met ingang van 1 Maart werd aan de geheele commissie tot wering van school verzuim1 ontslag verleend ^ingevolge een ingekomen circulaire). Dezelfde commis sie werd onmiddellijk daarop in hpar geheel herkozen. Vastgesteld werd het kohier dér hon denbelasting 1922 met een aanslag van 77 hpnden k f 4, en 4 a f 1, dus een to-' taal van f312. Hel lid A. Verburg stelt bij de rond vraag voor om met het oog op de lieeir- schende werkloosheid door den gemeen- teopzichter te doen opnemen, hoeveel grond op de haven ligt en een begroo- ting te maken van de kosten voor het vervoer daarvan naar de 'Kerkgraclgt. Verde* stelt hij vdar onaf daarna aan dé waarnemingen, de levensgang en de eigen heweging' der sterren, de dubbelsterren, de veranderlijke sterren, de nieuwe ster ren, en de conclusies uit die veranderlijk heid getrokken. Eenige foto's, en vele tee- keningen lichten den tekst toe. 's Landshuis te Hulst. Men schrijft aah het Hbld.: In verband met de besprekingen over den aankoop van het gebouw, dat de g'e- meente Pluist aaM het Rijk verhuurt voor kantongerecht, kan verméld worden, dat het bekend is als ,,'s Landshuis". Bij het uitbrekeni vati den tachtigjari gen oorlog had Hulst e'n omgeving veel te lijden. Door verraad' van den befaamden Servaes van Steeland, die als hoofdbaljuw trouw aan den Prins veinsde, doch zich in het geheim met den koning, .verzoende viel Hulst in 's vijands panden en eerst in 1645 kwam! het weer aan de Staten. De Algemeene Staten hadden het aan stellen vati Regenten in Slaats'-Vlaanderem aan zich gehouden en dit had plaats tóm de twee jaren door afgevaardigden uit dat college. In die commissie wisselden de Gedeputeerden van Holland, Zeeland en Friesland jaarlijks af met die van Gelderland, Utrecht, Overijsel en Gro ningen. Dit met het Statenjacht kiostje- ïooze zomerreisje schijnt door die Gede puteerden nng al eens gerekt te wezen waarom ten slotte werd vastgesteld dat de Heeren niet langer dan zeal weken onder weg miochten zïjti "en ten opzichte van het onthaal der Heeren waren beperken de voorschriften gemaakt, omdat de Hee- werklotozen in deze gemeente te v«agen ren wat te hjooge kosten maakten, en Het Oiiderwi;zens:gezelschap „Wal cheren" vergaderde Zaterdagmiddag in 't Schuttershof te Middelburg. Vian den heer A. E. van Dishoeck was een schrijven ontvangen ,dat hij wegens zijn vertrek naar Zntfen, als voorzitter bedankt. Na een kleine reglementswijziging werd besloten in de volgende vergadering een voorzitter te benoemen. De heer R. v. d. Welle hield! 'n lezing over: „Een vreemde ontmoeting", zijnde het verhaal van een reis onder leiding van Willem Bartjes in de onderwereld door een zevental onderaardsche en .gru welijke krochten, waar Hollandsche schoolmeesters werden gestraft voor het denken van allerlei onpractische en on zinnige rekenkundige vraagstukken, over kisten met tusschenschoitten, vaten mesf kranen, kloksommen ,enz. Op humoris tische wijze werd deze reis beschreven en de spreker hekelde aldus het nuttel'oozé werk van hen, die dergelijke vraag stukken bedenken of ze aan hun leerlin gen opgeven. Al was niet de geheele ver gadering volkomen eenstemmig bij de be- lordeeling van dergelijke rekensommen^ toch was men het met de strekking der lezing roerend eens. Voor het tijdvak van 1 Mei 1922 tot en met 30 April 1923 is benoemd tot on derwijzer in rekenen aan de rijksnormaal lessen te Vlissiingen de heer J. K. van Drunen, hoofd eener bijzondere school te Middelburg en leeraar aan den cursus voor de hoofdakte te Goes en te Vlissingeti. Benoemd tot onderwijzer aan de Chr. Muloschool, Spoorsingel' te Delft, de heer J. M. v. d. Repe thans .onderwijzer aan de Chr. school te Vee re. Te Kra bbendij|ke werd Vrijdag avond aan de O. L. S. alweer een ouder- awornti gehouden. Ondanks de vele zieken in de gemeente was de opkomst goedL een zeventigtal vaders en moeders waren' aanwezig, terwijl ook het personeel te- gen'wtoordig was, alsmede de betrokken' schoolopziener. Mej. Simïnermans, directrice dér vak school voor meisjes te Goes hield een re feraat over „Vakonderwijs voor meisjes". De heer Jac. Welleman droeg voor het bekende „Kinder twaalf uurtje" van Hey- ermans. Het hoofd der school gaf een: duidelijke uiteenzetting van de gewijzig de leerplichtwet en lichtte een en ander op het bord toe. Dit lokte eenige giedach- tenwisseling uit. De heer Tollenaar, on derwijzer droeg voor „Een moeilijk ge val" van Jan Ligthart. De spreekbeurten' werden afgewisseld dioor muziek. Mej. Li- na Welleman en de heer Frelier, onder wijzer, speelden viool en werden daarbjj op. de piano begeleid door den heer Wellemai*. ij j i. .1 Benoemd tot onderwijzer aan de Chr. school te Rijsonrd de heer J. Lor kerse te Thol en, die deze benoeming heeft aangenomen. (Stand.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1