THERMOGENE Binnenland, Uit Stad en Piwineie. DE Lg- MOESTER RHEUMATSEK, BRONCHITIS, STEKEN IN DE ZM, etc.,etc. prijs psr doos a 1.20; pep 1/2 doos Fi. 0.75 m Ht. 41. Ifrijdag Febpua*i 1922« 168e Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. n e. ter >or h, ran ÏO »er H. eii BS 12 KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. y.itl-ijig yan Donderdag. Drie Wetten ran gewicht zijn gister BfljjnÖer befewaar doorgelaten. Ten eerste de militaire Pensioenwet, «velke geheel buiten de regeling der bur gerlijke pensioenen staat, al is zij ermee Üsx «Vereen st euxmnig gebracht wat de or ganisatie betreft. Het was pok erkend dat die regeling urgenter is', dan die yiQfOr de burgerlijke ambtenaren. Ten tweede de wijziging der tabaksbe lasting, n.i. uitbreiding der. overgangsbe palingen. Een ten derde de staatsleening v,an 300 büllioen, na een korte gedachtenwis- eeling tusschen den heer van jEmbden en den Minister. över een. [ander. onderwerp va1! ge wicht, ml. het wetsontwerp van plaat selijke keuze is nfog jgee11 beslis sing gevallen. Volgens de geruchten zou er veel te genstand in dit college zijn. Maar bij het debat is dat Slechts zWak tot uiting gekomen. De verdedigers waren in over macht. Maar.... de zwijgers s'temknen ook thee! i Heden Zal het Tweede Kamerlid, de heer Rptgeïjs, het dbor hem1 inge diende vjoorstel verdedigen. Eki als het nu eens aangenomen wordt? Dan Kal nog moeten blijkt, of de re geering er vOor te vinden is, het uit te voeren Z-ij heeft haar oordeel nog niet gwegd. j i Tweede Kenter. Zitting van Donderdag. Van de zeer lange Ireeks kwesties die bij de begroeting van justitie zijn aangeroerd heeft minister Heemskerk er jgister twee behandeld. Tan opzichte der politie-troepen zette hij dbg eens uiteen welke inkrimpings- plarmen hij daarvoor heeft, behalve aan de Z. Oostgrens. En ten opzichte der dienstweigeraars kondigde hij aan dat het wetsontwerp be- Wijzigde handhaving van de wet op dit punt niet ivenschelijk kan worden geacht. Indien het inderdaad vaststaat, dat het van een huisslachting afkomstige vleesch in het perceel blijft, waar de slachting heeft plaats gehad, kan er geen bezwaar tegen bestaan, dat in gemeenten, waar de Wenschelijkheid van zulk een vrijstelling gebleken is, deze slachtingen, onder de moodige waarborgen tegen misbruik vrij worden gesteld van 3e keuring voor en ua het slachten. Voor een dergelijke vrijstelling pleiten vOoi'al economische overwegingen. Een besparing van per soneel zsil daarvan het gevolg feijn terwijl anderzijds de vrijheid der huisslachters niet onnoiodig aan banden wordt gelegd. Anfderzijds erkent de regeering ten Volle de juistheid van het beginsel, dat de zoogenaamde onzuivere huisslachtin- gen niet vrij ontogen worden gelaten. Hel eenige middel, dat de Overheid heeft tegen misbruiken, Welke dloor de vrij stelling van huisslachtingen zullen kun nen ontstaan is een absoluut verbod van vervoët- verkoopt enz.' van ongekeurd en niet van stempelmerken Voorzien vleesch. Evenmin zullen de gestorven en in nOod gedpode dieren vrij1 van aan gifte en keuring mfogen worden gesteld. Het z'ijb. imhuers juist 'deze .(soort slachtingen, die voor de volksgezondheid hoogst gevaarlijk zijn, zlooals b'ij herhaling gebleken is. "Wil de huisslachter het vleesch wèl vervoeren, dan is er voor vrijstelling geen reden meer "en valt hij' onder de geWond bepalingen. Voorts zal hij, die van de verleende Ontheffing gebruik Wil maken ten min ste vier dagen van te Voren z'ijb voorne men lom een huisslachting te verrichten, mloeteu kennis geven. Op- deze wijze is het Onderscheid tus schen zuivere en onzuivere huisslachting scherp te handhaven. Voorts zal de ontheffing niet gelden voor inrichtingen als restaurants, ho tels, pensionaten, weeshuizen, ziekenin- richtingen enz. De verplichte aangifte van het voor nemen een huisslachtimg te verrichten vertrokken, is verzocht haar voor 11 maanden vrij te stellen van de gemeente-1 belasting1, wat echter niet mogelijk is, omdat de nieuwe regeling dit voor Vlis- singen niet meer toelaat. Dat nu blijkbaar Amerongen nog niet tot de nieuwe rege ling is overgegaan en daar nog wel per sonen, die in den loop van het belasting jaar in de gemeente komen wonen, kun nen worden aangeslagen, is een onbillijk heid, waartegen echter onder de vigee- rende wetsbepalingen geen tegemoetko ming mogelijk rsj De afdeeliug Vlissingen van den Vrijheidsbond heeft z'ick opnieuw met een adres tot dén baad gericht, in welk adres er b.a.. op wordt gewezen, dat de hiooge belastingen in de gemeente in wijden kring een ernstige critiek op het gemeentebestuur, heeft "cioen ontstaan en dat door een onderzoek eener onpar- tijdige commissie zou kunnen worden na gegaan of de gelden op de juiste wijze worden besteed. In plaats van een com1- missie te benOemen, werd het eerste adres Op zulk een wijfee door den voor zitter aangevallen, 'dat de critiek daar door slechts kan worden verscherpt. De Engelsche mfo tor schoener „Argo sy Lemal", op weg naar Vlissingen met een lading steenkolen, is bij Bla- ckeuery gestrand. o Uit Zuid-B e vel and. Benoemd tot brandmeester der mo torspuit te Goes, de heer J. C. van der Peijl; tot brandmeester van slangen wagen I de heer J. W. van de Weert J.Czn. en to t onderbrandmeester van slangen wa gen II de heer "W. de Jonge Johszn., allen aldaar. Naar de N. Z. Crt." meldt, hebben de bakkers te Goes lipt brood met 2 cent per K.G. verhoogd treffende vrijstelling van militairen dienst duiking. Voor kneus oh en tnet gemioedsbezWaren, Bovendien geeft het voorgestelde arti- binnen enkele dagen de kamer zal be- j kei 6a. aan de regeering de bevoegdheid re*^reo- f de Verleende Ontheffing ten allen tijde [Wegens plaatsgebrek moeten we ons I in te trekken. In de Woensdag gehouden raadis- dering te W o 11 a a r t s d ij k werden toe gewezen de perceelen tuingrond, liggen de aan den Molenweg, elk groot 7 Are en is noodzakelijk als waarborg tegen ont- waarvoor prijzen werden besteed van Sot deze korte aanduiding h'epialen. WAT DE VRIJHEIDSBON» WIL. '5. Afwijzing van zldogenaamde socia- ti«atie en van het bedrijfsraidenstelsel dat met de belangen mn den verbruiker (onvoldoende rekening houdt. Verbetering van arbeidsverhoudingen door vrijwilli ge samenwerking van werkgever en Tegelijkertijd zïjta. hog eenige andere S wenschelijk gebleken wijzigingen in de wet aangebracht. Uit Middtolburg. In de Donderdagavond gehouden vergadering van de afd. Middelburg van den Vrijz. Dem. Bond, is, na bespre- king van het den laatsten tijd in de par- werknemer met aanmioediging en steun gy voorgevallene, de volgende motie aan- rvan de overheid, voornamelijk door ont- 'genomen: •Wikkeling van de collectieve arbeidsover- De vergadering der afd. Middelburg van oenklomst, welke ten doel heeft langs den tweg van overleg de belangstelling en het belang yan den arbeider ip. de bedrijf Ven fe verhoogen. DE KAMERVERKIEZINGEN. Naar het N. v. h. N. verneemt, heeft «ar. P Rink aan het bestuur van de af deel ing Groningen van den Vrijheidsbond Schriftelijk meegedeeld, dat hij geen er- lenging van zijn mandaat als lid der Tweede Kamer begeert en derhalve ver rockt, niet op eenige candidatenlijst 'lo worden geplaatst. De vrijzinnige kiesvereenigingtonte Biervliet, Breskens en Schoon- d ij k e hebben allen als no. 1 op de groslijst geplaatst het aftredend lid jhr. üe Muralt. De lijsten werden verder aan gevuld met landbouwers uit Zeeland, bui}, ten Zeeland werden gesteld de hoeren Breed veld te Bergen op Zoom1 en I. Ka- kebeeke te 's-Gravenhage en mevrouw iWijeandts Franken te 's-Gravenhage. DE HUISSLACHTINGEN. Bij de Tweedfe Kamer is ingediend het door Minister Aalberse aangekondigde voorstel tot wijziging der Vleeschkeu" Kingswet. Naar de Memiorie van Toelichting op merkt, waren in het ontwerprVleesch- keuringswet oorspronkelijk de huisslach tingen van de keuring vóór en na het slachten uitgezonderd. Naar aanleiding van de bezwaren, welke tegen deze uit zondering werden aangevoerd, is deze later weder geschrapt, voornamelijk uit overweging, dat zuivere huisslachtingen slechts zeer weinig voorkomen. Intus- Schen is sedert het tot stand komen der wet gebleken, dat deze meening niet juist was en dat ten platten lande huis- Slachtingen alleen voor eigen gebruik en dal van het gezin Wel degelijk veelvuldig voorkomten. De regeering Is Op grond hiervan tof 0® overtuiging gekointen, dat een onge- f 17.50— f 30 per perceel. Nog vijf percee len bleven onverhuurd, daar of te laag was ingeschreven of geen inschrijving was ontvangen. Voor deze perceelen zal de inschrijving opnieuw worden opengesteld. M. a. st. werd besloten deel te nemen in het kapitaal der bank voor de Neder- landsche gemeenten en wel met 2 aan- deelen, elk groot f 2000. Den 19en Februari herdenkt de burgemeester van Wolfaartsdijk, üe heer C. Koert, zijn 25-jarig' ambtsjubileum Er is een commissie uit de burgerij sa mengesteld met als voorzitter de heer J. J. Prneniger, arts, aldaar ter huldi ging van den jubilaris op Maandag. Woensdagmiddag had te Wol faartsdijk een ijisfeest plaats voor de kinderen van de openbare scholen van de drie hoogste klassen vanwege de ijs- club De Weel. Het muziekgezelschap uit Heinkenszand was zoo welwillend hierbij zijn medewerking te verieenen. zijn novellen in 't Zuid "Bevelandsch dia lect Mientje en Kop en Kee. Spreker werd door (die vrij goed opgekomen hoorders waaronder 16 uit Wissenkerke, met de grootste aandacht gevolgd, of deed' hen hartelijk lachen bij Koo's avonturen. Een krachtig' applaus onderstreepte 's voor zitters dank en tot weerziens, aan spre- gebracht. De an Lire viol utionnaire kiesvereeni- ging te Colijnsplaat hield heden haar jaarvergadering, bijgewoond door 40 le den. Uit het verslag van den penning meester bleek, dat de inkomsten bedroe gen f 96.35, de uitgaven f 51.96, zopdat er een goed slot was van f 44.39. De aftredende bestuursleden de heeren W. Potappel en J. Hoogerheide werden herkozen. Voorts werden de a.s. Kamerverkiezin gen besprpken. Voor de vacante betrekking' van wijkverpleegster te C o I ij' n s p 1 a a t heb ben zich vijf sollicitanten aangemeld. Ondanks 't ongunstige weer werd Woensdag j.l. te Wissenkerke nog een „ijsfeest"! gehouden, waaraan wegens den toestand van het ijs slechts een wedstrijd in't schponrijden voor paren, voor heeren alleen in 't ringstekenn, ton netje rollen en prikken. De eerste prijzen werden successievelijk behaald door Adr. A. Swenne met mej. J A. Swenne, L. Koets, Chr. den Engelschman en P. Schipper. ,0l Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. De bond van Bouwvakaanuemers- patroons in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaan deren heeft in haar laatste vergadering besloten, met ingang van 6 Maart a.s. de loonen voor de bouwvakarbeiders met ongeveer 10 pet. te verlagen. Zij meent dat de abnormale loonen, die ontstaan feijn dbor stijging der prijzen van de levensbehoeften ook weer kunnen dalen, nu die prijzen gedaald z'ijb, en daardoor de loonen weer meer in evenredigheid te kunnen brengen met die welke in andere bedrijven betaald wtorden. GENEEST IN ÉÉN NACHT KERKNIEUW®. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen het beroep naar St. Anna- Land door ds. P. Moerman te Moerkapelle. De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn geheel voorzien van MSLLAS3SSCHE etiketten, en van een 35.AÜWE band aan een zijkant. Wij bevelen het publiek ten zeerste aan, hierop bij aankoop goed te letten. (Ingez. Med.) van drie- en viertallig type, oerplanteh (eencellige algen), straaldiertjes, de door snede van den stekel van den zeeëgel; sterkoraien, fossiele zeeëgel, en kwam toen Lot de eigenlijke kristallen en tot de bespreking der assen van groei, die vlakken van symmetrie onder vertoa- ning van regelmatige 4 en B vlakken, 12 vlakken en 24 vlakken, quadratische Oc taëder, dubbele zeszljdige pyramidien, sui ker-, sneeuw- en ijskristallen, om te ein digen met de schitterende afbeeling van een kristalbosch van druipsteen, opgeno men in een grot in Nieuw-Zeeland. Tot slot deed spreekster eenige medö- deelingen over de ontdekking van prof. von Lauen te München, die kristallen ging doorlichten met Röntgenstralen en daardoor den innerlijken bouw der kris tallen kon waarnemen (Krtstal-Rönt- genogram). Een klein maar aandachtig gehoor dankte de spreekster met een hartelijk applaus. ONDERWIJS. KJJNST EN WETENSCHAPPEN. den Vrijz. Dem. Bond, bijeen op 16 Fe bruari 1921, ingelicht omtrent de bijzonderheden der bestaande kwestie, keurt de houding van de heeren Van Het Nutsdepartement te Elle- Beresteijn, Teenstra en Koster ten sterk- woutssdijk is er dezen winter wel op sle af, en gaat over tot de orde van den uit voor elk wat wils te geven. Zoo ver dag. I raste Woensdagavond j.l. de heer H. Koo- Inzake de verdere wijze van vaststel-'ie, waterbouwkundig ambtenaar alhier, len der candidaallijsten, werd besloten ons met een degelijke handeling over: zich te vereenigen met het voorstel van Zeelands bodem met strijd uit steen het hoofdbestuur, dat wordt behandeld en slijk als vruchtbaar land verkregen, op de Zaterdag en Zondag te houden al- Als inleiding gaf spreker een beknopt gemeene vergadering. overzicht van de geoligische tijdperken, De wenschelijkheid werd uilgesproken, waarna hij aan de hand van lichtbeelden dat waar voor eventueele fusie met de j (voorstellende oude kaarten en verschil- partij-Heeres, de tijd wel te kort zou feijh, de lijsten van beide partijen bij de a.s. Kamerverkiezingen te verbinden. lende pro f ieldoorsn eden van Zeeland's bodem)) behandelde het ontstaan van onze provincie en de gedurige verande ringen, waaraan ons gewest heeft bloot gestaan. Als toegift nog een humoristi sche bijdrage. Het bestuur van het Nutsdepartement Uit Vlissingen. De oommissie voor de strafverorde ningen uit den raad van Vlissingen, stelt aan den raad voor een verordeningheeft veel pleizier van de aangeschafte in het leven te roepen, volgens welke d<e slagers, die buitenlandsch vleesch ver- koopen, dit duidelijk leesbaar in hunne winkels kenbaar moeten maken. Bij een onherroepelijke veroordeeling wegens overtreding van deze verordening zal zulks in de plaatselijke nieuwsbladen wor den bekend gemaakt Gewijzigde begroeiingen van het bur gerweeshuis en van liet gasthuis worden dooi* Burg. en Weth. ter goedkeuring! overgelegd, waardoor de bijdrage der ge meente resp. met f 300 en f 1000 worden verminderd, zulks in verband met dje daling van de prijzen van spmmige levensl- behoeften. B. en W. stellen vöor, het ministerie van oorlog vergunning te blijven geven een schutting en een wachthuis bij het nieuw in aanbouw zijnde fort te laten staan op gemeentegrond tegen een ver goeding van f2.50 per jaar. De minister heeft medegedeeld, dat het, met h|et oog op de belangen der landsverdediging, wensehelijk is, bedoelde batterij' voors hands in stand te houden. Door mej. G. Zorgdrager, die 1 Juni 1921 van Vlissingen naar Amerongen is sciopticon, vooral nu het zooveel mede werking heeft van personen uit eigenn kring. Nu het reizen zoo duur is gewor den is het haast ondoenlijk vreemde sprekers te laten komen. Ook de jeugd profiteert mede van die „totove-rlantaarn", daar dezen winter reeds eenige malen een voorstelling is gegeven, nu eens vopr grooteren, dan weer voor kleineren. Ds. G ,H Kersten te Ierseke ils Gom den raad der gemeennte Waarde - als forens aangeslagen in de plaatselijke be lasting (Hoofdelijken Omslag). Tegen bedoelden aanslag (als forens) is door ds. Kersten protest aangeleekend. In de raadsvergadering van 10 dezer is met (zeven) algemeene stemmen beslo ten om den aanslag te handhaven. Twee der raadsleden zijn lid der Oud-Gerefprmeerde Gemeente. U i t N o o r d-B e v e 1 a n d. Voor het Nutsdepartement Noond- Beveland trad Woensdag 15 dezer te Kor tg ene als spreker op de heer D. J. Poldermans van 's-Gravenpolder, met In de sociëteit St. Joris g'af Woens dags vond a 1 h i e r mevr. AlblasSorber uit Zeist op uitno-odiging der Theosof. Loge een voordracht over „Kristalboiuw", verhelderd door lichtbeelden. Spreekster bêhandelde het ontstaan van den eersten stoffelijken vorm, liet mineraal en schetste hoe alle vormen hietj gevolg zijn van rytlïmische trillingen. Bij'! den bouw der stof kunnen wij onder- scheiden de geestzijde en de vormzijde), jj Belangrijk verschil bestaat er tusschen de voorsLelling, die de hedendaagsche j wetenschap zich maakt van dezen bouwj en de theosofische opvatting', al zijn er belangrijke punten van overeenkomst, s De theosofische opvalling leert ons, dat in het mineraal de uiterste grens van goddelijk leven bereikt is; wat men noemt „doode stof' bestaat niet; ieder atoom is een leven; de vormen zijn eerst ideeën in het goddelijk denkvormen en worden dan als hel ware neergeslagen in de stof; zoo zijn de oerbeelden der kristallen te vin den in liet goddelijk denkvermogen. Dej kracht van het goddelijk leven houdt de j vormen bijeen (affiniteit) en hpn bouw geschiedt symmetrisch onder opper toezicht van ho-o-g ontwikkelde verstand wezens. In den opbouw der 'kristallen langs de assen van groei werken de in nerlijke krachten volgens Ujlri'en maat; die bouw berust op trilling, trillingsrichting en trillingssnelheid. In het kristal bevindt zich een mid delpunt van bewustzijn, waarom de stof zich groepeert, in dit middelpunt stort de Groote Bouwheer zijn leven uit en van daar uit werken de innerlijke krach ten, gehplpen door de natuurgeesten. Op gelijke wijze ontwikkelen zich de vormen in de lipogere natuurrijken; zoo- hangt de kleur der bloemen af van de golflengte der trillingen, die de bloem hebben gevormd (484 triilioen trillingen per sec. geeeft rood). Evenzoo hangen de kleuren der kristallen af van de tril lingen in het zgn. kristalwater. Vinden wij oorspronkelijk in de een voudige kristallen steeds symmetrie, bij den h(0-ogeren vorm treedt ook asymme trie op en zelfs vaak misvormingen, als werkingen der verbeeldingskracht der bouwende natuurgeesten. In een interessante reeks van lantaarn platen, gaf de spreekster te zien: proto- elementen (eerste ontbinding van het scheikundig atoom), stoffelijke oeratomen, de uilerlijae vorm der eciclgas.-ew fdeze platen alleen te danken aan helderziend onderzoek), de vormen op het vlies der )eidophjoon, kristaldiefen (diatomeeën) -Woensdagavond werd in het Schut tershof te Middelburg een ouder avond gehouden, georganiseerd door het bestuur der vereeniging voor Gerefor meerd Onderwijs. Na gemeenschappelijk gezang van Psalm 72 vers len 3, gebed en het lezen van een gedeelte van Psalm 78, sprak de voorzitter, de heer Wi. A. de Rijcke, een kort openingswoord. De heer S. Brandsma leidde het on derwerp in: „Het gebed in en voor de school". Na de taak der Chr. school te hebben omschreven, toonde spr. door tal van voorbeelden aan de moeilijkheid voor. den onderwijzer Bijbelsche geschiedenis te vertellen. Hij noemt de taak van den onderwijzer hpogst ernstig, waarvoor het gebed zoo zeer noodig is. En dit juist noemt spr. het moeilijkst, wijl, o-m recht te kunnen bidden, een toestad vereischt wordt, waarin men tot God naderen kam Ten slotte spoort hij de ouders aan ook hartelijk te bidden voor den onderwij zer van hun kinderen en ook voor de besturen. De heel* K. Schout refereerde over „Samenwerking". Op beide referaten volg de een discussie. In de pauze werd met groote belang stelling der ouders het tentoongestelde werk der leerlingen van de scholen Gra venstraat en Heerengracht bezichtigd. Ter afwisseling en ter opluistering zong de heer F. de Hullu, op het klavier begeleid door den lieer I. van Noppen, enkele solonummers, waarop hartelijk ap plaus volgde. Ds. L. Bouma sprak een kort slotwoord en eindigde dezen welgeslaagden ouder avond met dankgebed. Geslaagd voor eersten stuurman J.'J. P. Geldof, leerling van de ,De Ruijter- school" te Vlissingen. De „N. Z. Crt verneemt, dat er deze week te Oostburg een begin zal worden gemaakt met de werkzaamheden voor de le bouwen Rijks II oog ere Burgeqe School aldaar. RECHTZAKEN. Hedenknlorgen moest de bekende re cidivist J. P.. de W., wonende te Mid delburg, thans gedetineerd, als beklaag de voor de rechtbank alhier verschij nen, wegens diefstal van een rijwiel ec wegens landlpoperij. Daar beklaagde zich zeer onhebbelijl gedroeg Imaanjde de president, mr. var Bel, hem om zich kalm' te houden. Bekl wilde toen den president te lijf gaan maar de beide rijksveldwachters, onde wiens geleide bekl. stond, pakten lien aan en er ontstond zoodoende in d« rechtzaal een hevige worsteling. Beid pakte de beklaagdenbank op om medi de slaan, djoch deze werd hem dooi m

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1