N«. 40. Vóóï* de GEIEP tijdens de GRIEP en de GRIEP v&pmmssaam p0n.d@i*iia^ 16 Februari 1S&B* I0l>e Jaargang MB VERWERPING DER PENSIOENWETTEN Het opzienbarend bericht van de ver werping der burgerlijke pensioenwetten idioot; de Eerste Kamer zal een schok ge- geve* hebben in de anrbtneaarskringen, «en schjok, die nog vèr-reikende gevol ge* kan hebben, als de nog steeds merk bare gymptonen van agitatie der ambte- naaraorgaiiisalies een uiting van de ge- «noedsgesteidheid van velen bleken te zijnfl, Die pensioenwetten zijn nu reeds eeni ge jaren het onderwerp geweest van veel stndie, veel bespreking en veel bespie geling onder de ambtenaren. Hoe sterk re er rich daar «nee bezig hielden, bJeek wel uit de ontstelde beroering die er joaititond, toen in den afgeloopen zioimer een (uitstel der behandeling in de Twee de Kamer werd n,nodig' geacht. Eindelijk in dan herfst werden ze daar tusschen andere discussies in, afgehandeld. Men hoopte op een goeden afloop; er werd reeds nagerekend wat ze zouden bren gen aan ieder afzonderlijk. En nu in eens de verwerping. De teleurstelling zal zeer scherp rijn. Sn de gevolgen? Nog gisteren vermeldden we dte ver zekering van den voorzitter van den Bond van Departementsambtenaren: djat deze er voor passen om aan de bezuiniging mode te wei-ken zoolang de rechtspositie en de wachtgeldregeling niet door die Staten Generaal zijn afgehandeld. Wat zal wel zeggen, nn de pensioenwetten zijn. verworpen? We hebben ons voor te bereiden op veel prptest-mtoties. Als 't daarbij blijft 1 Want over een gedweeë gjezindheid der ambtenaar sorg 011 i sa ties moet men zich geen illusies maken. Daarvoor hebben ze in «te laatste jareu een te gemakkelijk tóiooea gehad met him agitatie, speciaal ten opzichte van de salarissen. En was deze pensioenregeling niet eigenlijk de, #ase van de algemeene salaris-verheffing? Maar nu de vraag: waarom zijn ze verworpen? Wanneer een- belangrijk voorstel als deeo reorganisatie van de algeh.eele pen- steem-egelmg, niet alleen voor de pen- sioenbedragen, maar ook voor alle an dere onderdeel en, als zoon voorstel verworpen wordt, dan is 't niet aan te «amen, dat 't voorgoed van de baan is. Dan moet het weer terugkomen, zij 't ook in ge wijzigden vorm, al naar gelang van de ret lenen der verwerping. ©ie redenen zijn hier overwegend de ftnancieele bezwaren tegen 't bedrag der nieuwe pensioenen geweest. Blijkens het hieronder vermelde ver- siag van het gesprokene in de Eerste Ka mer heelt een deel der tegenstemmers bezwaar tegen die verlipoging, welke voor 't eerste jaar van de schatkist 7 millioen méér zouden vergen dan de jonde wet. Volgens sommiger berekening i* de volgende jaren nóg meer. Rn dat achten ze in dezen tijd niet geoorloofd). Waarbij dan ook nog de overweging komt dat de bestaanszekere ambtenaar door soo'n hoog, prernie-vrij pensioen oipnieuw aög meer bevoorrecht wordt boven den particulier die een vrijwillige verzekering sluit of spaart, die van zijn bespaard geld ppg' allerlei belastingen moet betalen, en dan nog den last krijgt van die hpogere pensioenen der ambtenaren. En dan waren er nog anderen die het keele stelsel der wet afkeurden omdat het misleidend zou zijn ten opzichte van de lasten voor de schatkist. Zooals men weet is er een pensioenfonds, waarbij «iet alle ambtenaren zijn aangesloten, en dat een aanzienlijk tekort heeft. Bij liet afdeelingsverslag der Eerste Kamer werd gevraagd li|oe groot dat tekort zou won den, wanneer alle rijksambtenaren in dat fonds waren opgenomen, en wat een del ging in 40 jaar zou vorderen per jaar. Het antwoord in de M. v. A. was, dat dit laatste jaar in het particuliere bedrijf is gebeurd. Een jaar. geleden was men nog in de dagen, toeu de steedis hoogere sa larissen, waarmee de banken elkaar's per soneel afkochten, een begrijpelijk voor- .werp van afgunst der ambtenaren waren Laten die ambtenaren nu eens vragen, hjoe het met diezelfde employé's, in de groote steden en ook elders, nu gesteld is; velen ontslagen, velen beperkt in hun salaris, zonder winstaandeel, en zonder vooruitzicht dat er binnenkort verbete ring in zal komen. En dat is een voor beeld van een algemeen verschijnsel, dat trouwens ,.aan ieder bekend is door de vele voorbeelden van loonsverlaging der arbeiders. Meenen de ambtenaren, dat ook de meesten van de in hun inkomsten beperkte werkers uit 't particulier bedrijf niet even goed moeite hebben om rond te komen? En durft iemand volhouden, dat in de openbare kassen wèl het geld te vinden is, dat in de particuliere kas sen begint te ontbreken? We maken deze opmerking'en, oimdat we voorzien, dat de verwerping der voor stellen tot heel wat discussies binnens huis, in vergaderingen, én vooral op ver kiezingsvergaderingen zullen aanleiding geven. We voorzien dat het besluit der Eer ste Kamer zal voeren tot een poging tot herziening, om niet al het werk onge daan te maken, maar de vele andere ver beteringen tot stand te brengen, rij 't lojofc met lagere pensioen-cijfer^. Maar we voorzien ook een scherp verzet van de sterke ambtenaarsbonden tegen zulk een herziening. En nu willen we reeds dadelijk er nogmaals pan herinneren, dat de sfeer waarin we thans leven, een andere is dan die van eenige jaren geleden, toen iedere salaris verhoog in g er glad door ging. Als de ambtenaren dit niet wol- doende in aanmerking nemen, zullen ze bij de niet-ambtenaren stuiten op een geestesgesteldheid, die zeer sterk afwijkt van de h unne, en waarvoor toch werke lijk wel een zeer gegronde verklaring is te geven. En botsingen zijn bij zulk een tegenstelling heelemaal niet uitgestoten). (Dit artikel was reeds geschreven, toen het elders vermelde bericht over de we der indiening der wet ons bereikte.) KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting vian Woensdag, ïn een groot deel onzer vorige oplage heüfeen we nog kunnen melden dat de Forste Kamer gister met 23 tegen 22 stemmen, dus met een zeer geringe meer- derheid in een bijna voltallige vergade ring, de burgerlijke pensioenwetten ver worpen heeft. In een hoofdartikel be spreken we de beteekenis van dit be sluit. Het daaraan voorafgaand debat werd ingeleid door den heer De G ij zeiaar (C.-II.), die van oordeel was, dat het ont werp veel te ver gaat. Hij wijst, er op oat het salaris van den ambl)enaar thans op behoorlijk peil staat. Tengevolge van ae groote malaise allerwegen zien an deren hun inkomsten gestaag vermin deren. De ambtenaar heeft reeds 't groo te voordeel, dat zijn inkomsten constant blijveD. Door verhooging van het pensioen der ambtenaren, schept men een toestand waarbij den particulier, die een vrijwil lige verzekering sluit, verreweg in de minderheid komt. Den economisch en toestand van onze rijksfinanciën is voorts geenszins zoo rooskleurig, om niet strikt noodzakelijke uitgaven te rechtvaardigen. Spr. eindigde met te betoojgen, dat hg aan dit wetsontwerp zijn stem niet .mag en niet kan geven. De medeburgers -niet- ambtenaren zouden bij hun minderbe- gunsligde positie nog de lasten in hun belasting welen. Spreker wenscht niet tekort rond 535 millioen zou bedragen, mede te werken, het land nog verder op wat in 40 jaar met een annuïteit van 27 op het hellende pad te helpen, millioen zou te dekken zijn. j De heer Bergs ma (V.-B.) verklaart,1 Het waren die cijfers, welke den heer dat wanneer hij zijn stem aan dit voorstel van Basten Batenburg grond gaven totgeeft, dit niet beteeken't, dat hij het in het betoog, dat de beraamde onkosten alles eens is met dit voorstel'. Een on- «iet juist zijn. Er moeten nog 24 mil-rechtvaardigheid blijft er bestaan ten Hoen per jaar bij. opzichte van de gemeentelijke ambten*- Iets dergelijks is ook aangevoerd in ven, die vroeger burgerlijke ambtenaren, het adres dat de Bezuinigingsoomimissie thans door zijn blijven storten ia het juit de Mij. van N. en H. aan de Eerstefonds. Kamer zond met een aandrang tot ver-; De heer Van Basten Batenburg werping van h,et voorstel. (R.-K.), merkt op, dat de pensioenlasten niet behoorlijk lot uiting komen in dit Nu zal voor leeken de berekenings- ontwerp. Spr. cijfert met ronde getallen kwestie van 't benoodigde een moeilijk uti dal, wanneer de regeering het fonds- v°lgen vraagstuk zijn, omdat daar zoo- stelsel zou hebben volgehouden in uiler- veel Boekingskosten bij te pas komen;, ste consequentie, men een tekort van veel meer zal bij hen de- vraag naar. 535 millioen in activa zou hebben, voren komen: is er reden voor om de j Wc komen niet uit, met die 24 millioen pensioenen nog liqoger te brengen? Endie den minister berekent. Volgens liet kan dat? londsstelsel zouden we jaarlijks 56 mjl- De heer Vliegen betoogde -. het is even lioen. d.w.z. 34 millioen méér moeten noodzakelijk als de salarisverhooging. En hebben. als de heeren de feitelijke gevallen mee- j Spr. vraagt, of het niet zolui getuigen maakten, zouden ze niet durven zeggen, j vian wijs beleid, wanneer men trachtte dat de ambtenaren maar minder moeten de pensioen-schuld legen al te hoog op hebben. Daarmee was hij geheel in de loepen te beschermen lijn van het beioog, dat men alom uit van den minister van Financiën willen ambtenaarskringen kon hoeren. zien uitgedrukt de benaderde lasten voor We meenen dat de kracht van dat be-j pensioenen. Dit ontbreekt ten eenenmale. Koog verzwakt wordt door hetgeen in lietEen dergelijke aanvulling van de begroe ting moet noodzakelijk tot bezuiniging bp andere posten aanleiding geven. De heer De Waal Male fijt (A.-R.) vraagt, of het wel raadzaam is, thans de tractem enten van de ambtenaren met 7 millioen te vermeerderen want hier komt het feitelijk op neer! Spr. heeft gnoote bezwaren, om aan dit wetsontwerp zijn stem te geven. De heer Va A der Feltz (V.-B.) acht eveneens het moment allerminst .geschikt, om hel land met een nieuwen jaarlijk- scheu last van 7 millioen te bezwaren. Bc minister zelf heeft immers betoogd, in de Tweede Kamer, dat ons volk als volk boiven zijn taks leeft en dat versobering een eerste plicht is. Spr. berekent het tekort over 1921 op 56 millioen, iGver 1922 op 65 millioen over 1923 op 85 millioen. De heer Vliegen (S.-D.) sluit zich aan bij het betoog van den heer Bergs'am Tegenover het betoog van andere deba ters .die, in groote lijnen willen aantoo- nen ,dat deze wet te duur was, stelt spr. de vraag, of de betrekken gepensio neerde ambtenaren het nu zoo. goed hen- ben. Hebben ook die weduwen en wee zen het zoo. Weelderig? Ik geloof, ver volgt spr., dat wanneer de leden van vleze Kamer de feitelijke gevallen eens meemaakten, zij zouden terugdeinzen óm nog eens te zegjgen: ze moeten maar min der hebben! Spr. noemt overigens dit wetsontwerp een noodzakelijkheid, even als destijds de salarisverlioioging, die dioor de Kamer werd goedgekeurd. Nadat de heeren Gillissen en v. o. Sw-aay nog eenige inlichtingen had den gevraagd, kwam de Minister v. Financiën aan het woord, die aller eerst de vragen om inlichtingen der ver schillende sprekers beantwoordde. Hij achtte het niet onsolide de aflossing der crisisleeningen voorloopig te beper ken tot de verplichtte aflossingen. De heer v. Basten Batenburg vergat dat het tekort volstrekt niet alleen op liet rijk moet drukken. De rente van die 535 mil lioen moet dus niet alleen door het rijk worden vergoed. Dat bedrag komt ook ten lal ste van provincies, gemeenten en wa terschappen. Spr. was ook, pessimitisch omtrent de toekomst inzake den terug gang' der rijksmiddelen. Deze wet be hoort echter gehandhaafd te worden, om dat zij reeds stond o.p de ageudia vier Tweede Kamer voor de malaise intrad en toen in een vergevorderd stadium was. Hr was jaren lang voorbereid door een staatscommissie. Wat de techniek aangaat is het een buitengewoon goede wet. Fr moest (och eenheid komen in de ver ouderde pensioenwetgeving, bovendien geloofde spr. dat ook de loonen van de ambtenaren in publieken dienst niet op dit hooge peil kunnen blijven gehand haafd nu de levensstandaard zo.o. valt. Het kan zijn dat het nationaal inkomen daalt tol vóór 1914 en dan zou de pu- olieke uitgaaf zoo. onevenredig zijn, dat het onmogelijk zal' zijn in dit opzicht te financieren. De heele salarisverhooging is bij deze pensioenregeling zeer gering. De weduwe zal iets honger pensioeu krijgen. Het premievrij pensioen wordt van 661/2 pet. op 70 pet. gebracht van den pensioengrondslag. Maar de Kamer was niet te vermurven. Men werd het niet eens de militaire pensioenwetten al of niet aan te houden. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag. Een zitting waarin feitelijk niet veel meer gebeurde dan dat zooals reeds ge meld ,het voorstel-v. d. Laar om geen gelden voor 't gezantschap bij den Paus toe te staan verworpen werd met 43 legen 27 stemmen. Vóór stemden de Chr. Historischen, de sac.-democraten en communisten, bene vens nog eenige enkelingen. De Vrijheidsbond had bij monde van mr. Rink verklaard te zullen tegen stemmen, aangezien de toestand niet ver dord is sedert besloten werd een ge zantschap bij den Paus in te stellen. Voorts had de vergadering iets plech tigs door twee toasten op het Permanente Ho.1 van Intern. Justitie, van den ro.or- zilt er en van Minister H|ee(ms- k e r k. En verder begion de Kamer met óe Tu- stitie-begrooiting, waaraan eenige interpel laties zijn opgehangen. Twee daarvan werden gister toegelicht, n.l. die van den heer v. Rappard inzake de grens- bewaking in den „verboden strook" en die van den heer v. Ravesteijn over Groenendael en de dienstweigeraars. Maar de vergadering moest vroeg uit een vanwege de installatie van het Inter nationaal Hof. OPENING HOF VAN INTERNATIONALE, JUSTITIE. Gisterenmiddag' om half vier 'heeft in de groote rechtszaal van het Vredespa leis, in tegenwoordigheid van de Konin gin, de Koningin-Moeder en Prins Hen drik de plechtige opening plaats gehad van hét permanent Hof van Inteqationale Justitie. De rechters ih dit Hof namen met eenige rechters-plaatsvervangers en den griffier zitting aan de groene tafel op het podium, op welke tafel de zilveren inkt kokers prijkten, door het Haag'sch ge meentebestuur aan het Hof geschonken, terwijl vOior den president, dr. Loder, de presidentshamer was neergelegd, door den Senaat der Leidschp Universiteit aan geboden. Presidnt, rechters en griffier droegen zwarte toga's, de revers en mouw-opsla gen waren afgezet met zwart fluweel. Op drie zetels, tegenover het podium, namen de vorstelijke personen plaats, binnengeleid door den president van den Volkenbomdsraad, den ambassadeur idia Cimh.a, en den Minister van Buitenland- sche Zaken, jhr. van Karnebeek. Terzijde van de zaal, tegenover de vor stelijke personen, hadden aan een tafeltje de president van den Volkenbondsraad en de secretaris-generaal van den Volken bond, sir Eric Drummond, plaats geno men; achtei* hen zaten verschillende le den van het Volkenbondssecretariaat, o. a. pref. Van Hamel. Voorts werd de plechtigheid bijgewoond dpor verschillende autoriteiten. De zaal biood zoo wel een luisterrijke aanblik. Nadat eenige mededeelingen waren ge daan en de ingekomen stukken waren voorgelezen, legden de rechters één voor één, staande, dp plechtige verklaring af, overeenkomstig de vroeger medegedeel1- de formule ,gdat zij hun ambt naar eer en geweten, in vólkomen Onpartij digheid, z'ouden uitoefenen. Bij deze plechtige handeling' stond de gelieele zaal op, terwijl het licht door machtige reflectoren werd versterkt, ten einde dit historisch moment in een blij vend lichtbeeld te kunnen doen ver eeuwigen. Eerst legde de President (mr. Loder) de plechtige verklaring af, daarna in rangorde van hun leeftijd de rechters. Redevoeringen werden hierop gehou den door den president van <ten Raad van den Volkenbond da Cunha, den secre taris-generaal van den Volkenbond. Sir Eric Drummond, minister van Karne beek, den burgemeester van Den Haag mr. j. A. N. Patijn, terwijl de eigenlijke openingsrede van het hof werd uitgespro ken door dr. B. C. J. Loder, die op de groote beteekenis van het hof wees. Na afloop werd aan de genoodigden de thee geboden. Des avonds gaf de Koningin ten pa- leize, Noordeinde een ontvangst ter cere der leden van het Hof, die ook door die Koningin-Moeder werd bijgewoond en ver der dope een 600-tal genoodigden. B inn enla n d. WAT DE VRIJHEIDSBOND WIL. 4. Tegengaan van bureauoratie; beper king van het persöheel der publieke dien sten, opdat de overheid door een staag arbeidend en goed gesa'arieerd ambte narencorps haar eigenlijke maatschap pelijke taak niaar beboeren kan vervullen. - TEGEN WATERVERONTREINIGING. Na een rust van bijna 10 jaren, nadat hel afdeelingsverslag der Tweede Kamer werd uitgebracht, verschenen de memo rie van antwoord inzake het wetsont werp tot voorziening tegen waterver ontreiniging door gemeentelijke riolen of andere gemeentelijke werken tot ai- vloer van vuil. Blijkens deze memorie was de Minister van Arbeidl tol zijn leed wezen in de eerste jaren na zijn optre den niet in 'staat, hij zij'n vele werkzaaml- heden tijd af te "donderen voor de over weging van hetgeen hem te doen zou staan ter zake van de aanhangige wijzi ging van de Hinderwet en "het ontwerp- Riolenwet. Hij heeft thans zijn standpunt j te dien aanzien bepaald en meent een uiteenzetting daarvan te kunnen geven als antwoord op {iet voorloopig verslag betreffende liet ontwerpi-Biolenwet. In de eerste paragraaf van het voor loopig verslag der Kamer werd een plei dooi gevloerd voor de bestrijding van de verontreiniging van openbare wate ren zoowel door induslrieele inrichtin gen. als dloor gemeentelijke riolen bij één wet. De regeering geeft gaarne toe dat indien.de bestrijding der waterveront reiniging thans voor het eerst aan de orde gesteld wordt voor de samenvoe ging van beide Onderwerpen veel te zeg gen zou zijn. Zij is nochtans van meening zooals de zaken thans staan, weinig prac- tisch voordeel zou bieden en het groote nadeel zou opleveren, dat het tot stand komen van een doeltreffende regeling lot bestrijding der waterverontreiniging naar alle waarschijnlijkheeid weer voor geruimen tijd vertraagd werd. Nadat een wetsontwerp der zitting 1903/4, dat op het voetspoor der Staats commissie van 1897 het tegengaan van beide shorten van waterverontreiniging bij één wet wilde, dloor de regeering in getrokken was, is een wetsontwerp tof wijziging en aanvulling der Hinderwet in gediend, dat de waterverontreiniging do.or induslrieele inrichtingen voldoende te gengaat. Dit Ontwerp is sinds 1914 voor openbare behandeling rijp. in elk stadium kan de Abdijsiroop U helpen, door hare antiseptische, boesfc- stillende eigenschappen Neem daarom nog heden de Abdijsiroop ia huis. Talmen kan U berouwen. (Ingez. Med.) Het ontwerp-Riolenwet, dat eveneens in de a fdeelingen der Kamer onderzocht is, zal met de wijzigingen, die daarin thans zijn aangebracht, de mógelijkheid openen om tegen waterveren Ireiniging' door gemeentelijke riolen krachtig op te treden. Al' de arbeid -aan beide wets ontwerpen besteed zou vruchteloos wor den gemaakt, indien ter wille van theo retisch juisten opzet werden teruggeno men. Dat het hier in hoofdzaak om the oretische bedenkingen, niet om practi- sche bezwaren gaat, wlordt in de Memo rie nadrukkelijk uiteengezet. Het stelsel van het wetsontwerp' werd echter naar de meening van de regeering terecht bestreden. De Memorie gaat dan look vergezeld van een gewijzigd wetsont werp. Een regeling van zoo- beperkt repressief karakter als het wetslontwerp oorspronkelijk inhoudt, zou in de prak tijk volstrekt onvoldoende zijn gebleken. Noodig is precentie vóór zooveel be- -tretl nieuwe werken repressie voor Zooveel betreft oude werken. Alleen dit stelsel, analoog aan dat van de Hinder wet, geeft kans dat onduldbare misstan den worden voorkomen of weggenomen. DE BURGERLIJKE PENSIOENWETTEN Naar het Haagsche oorresp. Bureau verneemt, is de minister van Financiën voornemens het door de Eerste Kamer verworpen wetsontwerp inzake de bur gerlijke pensioenwetten onmiddellijk we der in te cfienen, geheel ongewijzigd, op artikel 36 11a. In dit artikel zal worden opgenomen, dat een deel der pr©mieên tot een bepaald maximum op de amb tenaren kan worden verhaald. Voor de ambtenaren der provinciën, gemeenten en waterschappen zal dit geen verandering nrengen, aar 111 zoover voor hen de wettelijke waarborg Zal worden ge schapen, dat niet een hooger percen tage dan hel te stellen maximum zal worden verhaald. Gelijk het ontwerp thans luidde, zou in strijd met de be staande wet, de geheele premie door die lichamen betaald mogen worden. Voor het rijk zal door aan te brengen wijziging de toestand aldus worden, dat evenals thans in het bezoldigings besluit over de premievrijdom zal wor den beslist. De bedoeling is, het ontwerp vlug in ie dienen en in de Tweede Kamer ul*r gent-verklaring te verzoeken. Van het slagen van dit ontwerp zal afhangen, of (pet gevallen votum poli tieke gevolgen zal hebben. STINNES EN LNDIË. Het Hand. verneemt, dat het Reuter- fcericht uit Londen als zou Stinnes eea aanbod hebben gedaan om overneming van een Indische leening van eiken grtond ontbloot is. Misschien vinden deze geruchten haai* ontstaan in het on juiste bericht dat eenigen tijd geleden is verspreid, volgens hetwelk Stinnes aan de gemeente Bandoeng een leening zou hebben aangeboden, in ruil waar voor hij de levering vroeg van alle voor die gemeente benoodigde machinerieën. Hij is ol. doende, gelijk reeds bekend is, op Java een groote machinefabriek te slichten die in staal zou wezen afle mógelijke machinerieën onmiddellijk iu Indië te leveren. Er is echter geen spra ke van een londerhaudsche toewijzing een er Indische leening aan Stinnes, al kan hij natuurlijk op de open markt zooveel stukken knopen als hij wil. DE DUITSCIIE SCHEPEN VOOR PETTEN. Men meldt aan de N. II. Crldatjde Ner derliandsche regeering in hooger beroep voor het House of Lords de procedure gewonnen heeft betreffende de neutra- Üteil&'schennis door Engeland gepleegd iu den ochtend van 16 Juli 1917, ter hoogte van Petten, ten aanzien van vier Duitsche koopvaardijschepen. BEZUINIGINGSVOORBEELD. De Oldeuzaalsche Courant meldt: De Commissaris der Koningin i* Overijsel heeft al geruimen tijd de en veloppe, waarin de gemeentebesturea hem de officieele stukken toezenden, met een penhouder losgerold en netjes be waard. En vele gemeentebesturen heb ben die enveloppen reeds teruggekre gen, met verzjoek, deze nogmaals te ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1