rechtzaken. 'JU. 39, Woensdag 15 FebPEapi 1B22. I6oe Jaarg&mg «SS! B9 dit nummer behoori: een Bijvoegsel. rr. per A- ïfir. I. I. (van jteit lur. en 21a. len- adf artij loral ij te IAL, rdara trek »re» ■en Rolt. 8- Abonncoientspriys per kwartaai op de buitenwegen oen Middelburg, en rooi" de andere gemeenten per post f 2.5G; voor Middelburg en agentschap Vlissin gen 2.30; weekabonnemienteti in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Lageaonden Mededeeliugen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen; va* 1—7 regels t 2.10, eike regel meer SO cent. Kleine ad vertentiên niet groo- ter dan vijf regels druks mi waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Adherientièn moeten, willen ze nog in ons Wad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF mn ons Bureau bezorgd zijn. Aangestoten bij den Pöst-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. Binnenland» POINCARÉ EN NEDERLANDw De Parijbche briefschrijver van de-Ne derlander betoogt, dat wij Nederlanders aan Poincaré misschien meer dank ver schuldigd zijn dan wij wanen. Of zijn we a! totaal vergeten, hoe hij het was, die. dotw zijn vonk-telegram uit zee aan Hare Majesteit te Het Loo verzonden, ons in staat stelde, vóór alle andere neutralen te mcbi j jseeren Wet hiervan het kostelijk resultaat is geweest, bracht generaal C. J. Snijders, aud opperbevelhebber van land- en zee macht, kort geleden in zijn uiterst be langwekkend Times-opstel aan het licht. Gesteld ons veldleger ware niet op 3 Aug. 1914 technisch en strategisch vontr bcl naar den eisch opvatten van zijn nete lige laak juist klaar geweest, wie weet hoe het voor Nederland zou afaeloopen zijn 't Heeft immers maar weinige nren ge scheeld, of de Duitsche legers hadden ronzc grens onverhinderd kunnen oorer-, schrijden. - (We meen en, dat deze voorstelling on juist is. Gedoeld wordt blijkbaar op de terugreis van Poincaré van zijn bezoek aan St. Petersburg, aan boord van een Jransch oorlogsvaartuig. Wat hij toen in die spannende laatste dagen van Juli op zee kan hebben vernomen, was toen ia heel Europa, en zeker bij de regee- rinnagen bekend. En onze regeering heeft Over de Duitsche oorlogsplannen meer, en betrouwbaarder inlichtingen gekregen van onzen gezant te Berlijn (die daarvoor de later bekend geworden verklaringen Van de Duitsche regeering kreeg), dan door öe mogelijke draadlooze inlichtin gen van den op zee vertoevenden Fran- schen president. Toen ons leger gemobili seerd werd, was trouwens heel Europa reeds in rep en roer. En mócht er werkelijk door Poincaré een waarschuwing geseind zijn aan onze Koningin, dan zou. men toch wel mo gen weten, wat en wanneer hij geseind heeft, voor men daaruit gevolgtrekkingen maakt als nu de genoemde briefschrijver doei. Red. M. Crt.) OPENING IIOF VAN INTERN. JUSTITIE. Bij gelegenheid van de installatie, he den, van het Permanent Hof van Intern. Justitie, zal er van' de rijks- en ge meentegebouwen in Den Haag gevlagd worden. v Er zijn in Den Haag aangekomen een aantal bekende personen in de Vofken- bontdsorgani&atie en de functionarissen bij Buitenlandsche Départementen van Algemeen Bestuur. Als vertegenwoordiger van den Volken bond ,die namens dezen bij de opening het woord zal voeren, treedt op de heer Gastro da Cunha, ambassadeur van Bra zilië te Parijs, op het oogenblik voorzit- ter van den Volkenbondsraad. Gisterenavond heeft Minister van Kar- nebeek een soiree gegeven in zijn ambts woning aan den Kneuterdijk. Ter verduidelijking van de beteekenis van deze installatie, laten we hier een overzicht volgen van een rede die prof. Molengraaf! Maandag daarover hield in de akademie van Wetenschappen. Hij stelde in 't licht dat het Hof in hóofdzaak brengt een nieuwen vorm van internationale arbitrage tusschen staten. Het beginsel der internationale arbitra ge werd reeds aanvaard cjoor do Vredes conferenties van 1899 ©u 1907, waarbij werd voorzien ïn de inrichting van een Permanent Hof van Arbitrage .Daarnaast is gekoonen art. 14 van het Volkenbands- verdrag ter uitvoering waarvan het Per manente Hof van Internationale Justitie is ingesteld. In Den Haag zetelen dus twee interna tionale hovéu van arbitrage nevens el kander, maai' het Justitie-hof is geen dubbelganger van het Arbitragehof. Het onderscheidt zich Van het Arbitragehof ui de eerste plaats hierdoor, dat het is een. vast scheidsgerecht. Het verschil tusschen de beide scheids gerecht shtoveu "komt ook nog uit in do wijze, waarop de taak der réchters resp. in het Verdrag van 1907 en in hef Statuut is Omschreven. De lede nvan het Arbi tragehof zijn geheel vrij jn hunne be slissing. Het Statuut van het Justüjehof stelt in art. 38 bindende regels. De vergelijking van de inrichting dei- beide Boven toont, dat het Arbitragehof is ingericht op de arbitrage beslech ting v&n belangem-igesohillen ,het Hof van Justitie op de arbitrage-berechting van rechtsgeschillen. Dit Hof dankt evenwel zijde bijzon dere beteekenis hieraan, dat zijn statuut ook de kiem bevat van een werkelijke internationale rechtspraak, immers van eeoe rechtspraak berustende op liet feit van de eenzijdige onderwerping. De kiem eener rechtspraak op dag vaarding Wordt gevonden in art. 36 van het Statuut. Aan de daarin vervatte rege-' ling Iigl de gedachte ten grondslag, dat rechtsgeschillen tusschen Staten beboe ren te worden beslecht niet door geweld maar door r echtspraak. Het daardoor ge opend verschiet doet v.elen aan de in stelling van het Justitiehof groote vèr- wach tingen verbinden voor het toekom stig geluk van. de mensehheid. Er is meer dan één reden die ver wachtingen niet te hoog te spannen. In de eerste plaats betreft de niet-arbitrale rechtsmacht van het Hof alleen rechtsge schillen en juist deze rijn de oorzaken van verstoring van den wereldvrede. De oorlogsgeeseel blijft het measehdom be dreigen, zoolang de groote mogendheden niet gezind zullen zij'n hunne belangeu- geschjllen te onderwerpen aan arbitrage in stede van ze tot oplossing te brengen door geweld van wapenen. Daarom mag de instelling van het Hof van Justitie voor de kleine staten geen aanleiding wezen hun weermacht te verminderen, eu blijven arbitragever dragen en arbitrage-bedingen van groot belang. Voorts moet nog blijken, of de gnoote mogendheden inderdaad bereid zijn hun rechtsgeschillen met andere staten onder de rechtsmacht van het Hof te stellen. Tot nogtoe is daarvan niets gebleken. Slechts enkele kleine staten, waaronder Nederland, hebben de verklaring afge legd, dat zij voor de in het Statuut aan gegeven rechtsgeschillen de rechtsmacht van het Hof aanvaarden. Niettemin moet men zich, wetende hoe langzzaam en moeilijk de ontwikkeling van het volkenrecht zich voltrekt, oprecht verheugen over den kleinen stap vooruit, gelegen in art.. 36 van het Statuut zvan het Bof van Justitie. zonder iets anders gedaan te heb ben dan kuieren. Ja. een enkele maal heet het aanpakken, maar dat is toch uitzondering. Bovendien waarschuwde de burgemeester tegen de kosten, die f 400.000 zouden bedrageu wegens de noodzakelijkste uitbreiding- \ian perso neel. Bij de stemming waren 17 leden vóél de rnlotie (o.a. de twee soc. wethouders) en 21 tegen. D EJPARTEMENTSAMBTEN AREN TEGEN BEZUINIGING. Na een gisterenavond door den heer Oud in Den Haag gehouden rede over „Bezuiniging eu Democratie" kwam o. a. in debat de heer Ravelli, voorzitter van den Bond van Departementsambte naren, die het optreden in de Kamer jegens de ambtenaren en het optreden der Bezuinigingscommissie scherp criti- seerde. Zoolang de rechtspositie der amb tenaren, met inbegrip der regeling van de wachtgelden, niet door de Staten-Ge- neraal is aangenomen, passen de ambte naren Om mede te werken aan bezuini ging, zoo verzekerde hij. BIJ DE CHR.-HISTORISGHEN. De heer Schokking, lid van de Chris- telijk-Historische Kamerfractie, is afge treden als voorzitter van de Confessionee- ie Vereeniging. Aanleiding daartoe was de olgemeene ontstemming over zijne poli tiek, die de Roomsch-Katholieke Staats partij, naar het oordeel der vereeniging te veel in het gevlei kwam. (Vad.) KINDERKEUKENS IN RUSLAND. Het dagelijksch bestuur van het Néd. Rooide Kruis heeft uit Geuève telegra fisch bericht ontvangen, dat de Neder- lanldsohe kinderkeukens te Sarafcow in werking zijn. De hulp, die dioor de keu kens kón worden verleend, is echter lang niet voldoende en het in dienst stellen van meer keukens blijft dringend noodzakelijk. Gelden kunnen daarvoor in- gezoihlden worden aan het Ned. Roode Kruis, Princessegracht 27, 's Gravenhage (postgiro 22120) onder aanduiding „kin- derkeukens". Uit Stad en Provincie. DUITSCHE DEELNEMING AAN NEDERLANDSCHE LEENINGEN? Reuter seint uit Londen d.d. 14 dezer; In antwoord op een vraag van een der leden, ot het departement van buiten landsche zaken inlichtingen had ontvan gen over het gerucht, dat Stinnes aan de regeering van Nederlandsch-Indië een aanbieding zou hebben gedaan voor een leening, deelde de heer Hamsworth in het Britsche Lagerhuis mede, dat derge lijke geruchten hem van verschillende kanten hadden bereikt, doch dat hij niet definitief 'bevestigd heeft kunnen krijgen, dat Stinnes een aanbod zou hebben ge daan tot het verstrekken van een lee ning aan de Ned.-Indische regeering, of dat hij een participatie zou hebben ge nomen in een Nederlandsche koloniale leening. WERKjWEEK POLITIEPERSONEEL. In den LIaagschen gemeenteraad kwam Maandag een voorstel van het lid Spiesz aan de orde om de werkweek voor de póli tie, van 51 uur te brengen op 15 uur. De motieven van den voorsteller en zijh ondersteuners Vink en Guit waren, dat de bijzondere werkzaamheden der politie zeer vermoeiend en zenuwsl no pend zijn; dat de politie niet bij de andere takken van den gemeentedienst; mag ten achter staan; en dat zij1 onge regeld verlofdagen heeft. v Daarentegen betoogde de burgemeester dat de taak der politie niet zoo bijzon der zWaar is (behalve de verkeersagenten die dan ook maar vier uur per dag werken). Een man, die 8 uur lang met hamer of bijl aan den arbeid is geweest, heeft wat inspannender gewerkt dan een agent, die zijn straatronden maakt en in negen van de tien. keer terugkeert,, Uit Vlissingen. Voor de Chr.-Historische kiesveF" eeniging te Vlissingen is gisteren avond ee'ne lezing gehouden over de be ginselen en het gemeente-programma der Chr. Hist. Unie cboor den heer F.. L. Hensel ,lid van den Raad aldaar. Zeer uitvoerig zette de heer Hensel de beginselen der Chr. Hist. Unie uiteen, en hoe deze er naar streeft dat niet alles door den staat wordt ter hand ge nomen.. De vrijheid van den burger moet gewaarborgd blijven. Met genoegen con stateerde spr. dat de Clir. Hist. Unie steeds meer a anhang vindt, vooral ionder de vrouwen. Dat wat de Chr. Hist. Unie opt het gebied der gemeente-politiek na streeft, lichtte spr. in den breede toe en wees er o.a.. op, dat zij bezuiniging op de uitgaven nastreeft om de belas tingen zoo dragelijk mogelijk te doen rijn. dei' L b. c.-bestrijding, in ontvangst eu uitg. op f 777.341/a. Laatstgenoemde eind cijfers zijn in die der Gr. Kruisrekening inbegrepen. Er werden 1070 L. melk uitgereikt. Aan verplegingmateriaai werd f 450.69 besteed. De totale contributie be droeg f 259.75; het aantal leden 161. De wijkverpleegster werd huisbezoekster op een salaris van f 200; zij is gediplo meerd. Aan subsidies weüid f 498 ont vangen. Do vereeniging .kreeg voor't eerst een eigen magazijn, namelijk een leegstaand lokaal van school 2. Het Emmabloempje bracht netto f 203.06 op. Nog werd een begirooting voor de t. b, c-bestrijding op gemaakt met T 9.50 als eindbedragen. I11 't bestuur kwam geen verandering. De vergaderingen werden slecht be zocht. Uit Zeeuwach-Vlaanderen Wi D. De dader(s) van de brandstichting, de vorige week gepleegd in de schuur staande bij de vlasfabriek van den heer B. te G roe de, hebben, naar de Br. Cit. meldt, Maandagnacht hun laffe daad herhaald, en wel met het gevolg, dat nu de schuur met inhoud, bestaande uit een groote hoeveelheid bewerkt en onbewerkt vlas een prooi der vlammen werden. Ook een drietal schapen en een var ken kwamen in de vlammen om>. De naastbij wonende landbouwer V., welke dien nacht bij een paard waakte, ontdekte 's morgens om half drie oen vuurgloed. Onmiddellijk waarschuwde hij het bij de fabriek wonende gezin de R., alsmede de eigenaar, terwijl inmid dels de plaatselijke brandweer gealar meerd werd, welke spoedig met despui ten op het terrein verscheen. Aan blusschen viel niet te denken. De brandweer bleef aanwezig om over slaan van het vuur naar het naastbij staande woonhuis en de fabriek te voor komen. Tengevolge van dezen brand zijn een twintigtal arbeiders zonder werk. De veldarbeider Wt. Meezen te W a- terlandkerkje had het ongeluk, ter wijl hij behulpzaam was aan een dorschj- machine, van een klamp stroo te glijden en daarbij zijn been, te breken. Genees kundige hulp moést worden ingeroepen! De Vrijzinnige Kies vereeniging te Wiaterlandkerkje heeft voor de groslijst voor candidaatstelling voor de Tweede Kamer aangewezen de heeren 1. Ph, van Dixhoorn, Axel; 2. jhr R. de Muralt, den Haag; 3. I. A. Leenh(Outs, Retrauchement; 4. Breedveldt, Bergen op Zoom; 5. J. N, Patlist, Middelburg; 6. Thr Siemelink, Vlissingen. beloert U overal I Uw huisgenoot»!!, Uu dienstbode, de leverancier, de kellner, korto» iederee* kan U met de Griep besmetten. Be schermt U daartegen5 ma&l daag» gorgelen met de Abdijsiroop wordt alom geprezen als een doeitreflend vaorha - hoedmiddel (Ingea. MedJ Uit Walcheren. Dinsdag vergaderde de raad van G r ij p s k! e r k e. Tegenwoordig alle le den. Na opening houdt de voorzitter de gebruikelijke rede naar aanleiding van de eerste vergadering in dit jaar, welke dioor den eersten wethouder en den se cretaris beantwoord wordt Vervolgens wordt overgegaan tot de be handeling der ingekomen stukken. Op een schrijven van Ged. Staten inzake aan duiding van plaatsnamen, wordt afwij zend beschikt. Evenzoo op een verzoek om gelden voor malariabestrijding. Het kohier van den hoofdelijken omslag wordt voor 1922 vastgesteld op den ouden grondslag. Als GemLBouwkundige wordt benoemd de heer K. Francke te Oostka- KUNST EN WETENSCHAPPEN. Ten einde te voorkomen dat uit het zeer beknopte verslag gister van de toe spraak, 'waarmee de heer J. J. Wap. Maani- dag prof. Siedeutopf begroette, verkeer de dooclusies zouden kunnen worden ge trokken, zij nog aangestipt, dat hij' zich ervan onthield Zacharias Jansen en Lipu perheij aan te wijzen als de uitvinders van verrekijkers. Hij bracht met een enkel woord naar voren, dat sedert het bbek van C. de Waard Jr. over „de-uitvin ding der verrekijkers", het laatste woord cjo-g niet in deze gesproken is. Zooals de lezers van dat boek weten komt de schrijver daarin tot de conclusie dat Zacharias Jansen en Lipperheij wel het eerst die instrumenten in 't publiek brachten en verkochten, maar dat althans Zach. Jansen het eerste instrument van dien aard kreeg van een Italiaansch sol daat. allen ■welkom, in hel bijzonder de* heen Stevens, rijkslandbouwconsuleut, dieee* lezing wilde houden met lichtbeelden, over: Aardappelteelt. Uil het jaarverslag van den secretarie- penningmeester den heer W. Louwerse, bleek dal de ontvangsten waren geweest f 24553.64, de uitgaven f 24484.99^ met een batig slot van f 68.64y2. De financieele commissie rapporteer de de boeken en bescheiden in He bea te orde te hebben bevonden. Als lid der financieele commissie werd. herkozen de heer M. Kleinepier, die de*e herbenoeming aannam. Aan de orde werd gesteld, bespreking slachtveeverzekermg. De voorzitter zette liet aoei dezer verzekering uiteen e* wees op het gunstige resultaat in Schou wen en Buiveland hiermede verkregen en spoorde den leden aan de lezing v*u den heer Hansen voor den Kring „Walcbe "ren", over dit onderworp bij te wonen. Nadat verschillende heeren hieravet- het woord hadden gevoerd, werd, met al- gemeene stemmen besloten om het pig* om te komen tot oprichting va*, een slachtv eeverzekering te steunen. Een verzoek van de Christelijke i*ud arbeiders vereeniging om de hand te hou den aan een vorig jaar genomen besluit om den arbeidsdag in den zomer niet lan ger te doen duren don van 6 uur 's mor gens tot 7 uur 's avonds, werd besproken en ha toelichting van den vloorzitter den landarbcidersvereeniginjgt, waarbij deze verzoekt medewerking van de landbou- wers om te komen tot betere verhou dingen tusschen patroon en arbeider eu dc vraag stelt," een commissie te benoe men uit de landbouwvereenigiug om in dezen met het bestuur der landarbei- dersvereeniging samen te werken, wordt besloten, dat het bestifür der landbouw- vereeniging deze vraag zal overwegen e» na beraad de landarbeidersVereenigiugi hiermede in kennis zal stellen. Alsnu verkrijgt de rijkslandboiuwaonsu- lent hel woord om! te spreken over aard appelteelt. Op duidelijke wijze werd dioor spreker aangetoond het nut van selectie, om zo* te komen tot het verkrijgen van zuivere poot aardappelen, hij besprak ook de meest voorkomende ziekten, n.l. de bladrol e* topLomt, waarvan de schadelijke werking, op het doek, nog nader, werd aange toond. Verschillende vragen werden spreke* nog gedaan die alle hij de beantwoording tot tevredenheid stemden, en deze* avond tot een zeer leerrijke maakte. De voorzitter zeide den heer Stevens, dank voor zijn interessante lering en sloof hierna de vergadering. HDr ONDERWIJS De ontgroening te Utrecht. Bij den gemeenteraad van Utrecht is ingekomen een brief van den heer W. H. Lieftinck, emeritus-predikant te dier stede, inzake de jongste groentijdgebeur- tenissen. De heer Lieftinck verzoekt daar in den raad, in het openbaar deze vraag te beantwoorden: „Is Utrecht's gemeen teraad van oordeel, dat zulk een studen" tenoorps waard is ook vérder officieel pelle, waarvoor tevens belooning en in-1 te worden erkend en gerespecteerd? structie wórden vastgesteld. Tot lid der commissie van schooltoezicht wordt her benoemd de heer J. Francke. Vastgesteld wordt eene verordening verlof veldarbeid Voor schoolkinderen; tijdvakken waarin dit verlof wordt verleend, zijn van 26 Juni tot 9 Juli en van U5 September bit 8 October. Na wijziging be.gploting 1921, wordt overgegaan tot de rondvraag, waarna de vergadering in gesloten zitting overgaat. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Maandagavond hield de Gr. Kruis- vereeniging „Ziekenzorg", te Ierseke tevens vereeniging voor bestrijding der tuberculose, baar jaarvergadering. Goed gekeurd werden le. de Gr. Kruisrekening met een ontvangst van f 1641.641/» en een gped slot van f 162.36 en 2e. de rekening Of is Utrecht's gemeenteraad met adressant van oordeel, dat het wel dege- gelijk op zijn weg ligt openlijk te om- stateeren dat het U. S. C. als geheel ge nomen, thans inderdaad zedelijk bankroet is en als zóódanig ook dient te worden behandeld tot op den dag, waarop het onder leiding van een nieuwen Senaat aan de misbruiken en de corruptie in eigen kring een einde zal hebben gemaakt en afdoende waarborgen zal hebben ge geven vóór de toekomst? LANDBOUW. Dinsdagavond hield de landibóftiwVer eeniging te Souburg in het café Dorp zicht zijne jaarvergadering. De i oor zit ter de heer J. Kodde, heette Uitvoer van suikerbi'ete*. Op. vragen van den heer Braat betref fende den vrijen uilvtoer van suikerbieten, gedurende dit jaar, luidt het antwoord van den Minister vain L., N. en H. Het is den óndergeteekenden bekend dat de verbouwers van suikerbieten in verband met de cjontracten Jietreffeffide de opbrengst van den komenden oogst, welke thans kunnen worden afgesloten, verlangend zijn te vernemen, of de uit- van suikerbieten 'dit jaar In beperkte pdbeperkte hoeveelheden zal worden toe gestaan. In overeenstemming met hetgeen, dóór omdergeteekende dienaangaande reeds op 30 November 1921 is medege deeld in antwtoord op desbetreffende vra gen van den heer Braat, zal met ingang van 27 Februari 1922 tot nadere aankoQk digam'g dispensatie van het verbod tol uitvoer van suikerbieten worden verleend Zoolang deze dispensatie ongewyzigdj van kracht blijft, bestaan geen bepalingen welke den uitvoer van suikerbieten ktua^ nen belemmeren. j Vóór de rechtbank te 's-Gravenhag* stond Maandag terecht J. A. E. P., stu dent, te Rijswijk. Onder Wassenaar zou hij als bestuurder van een auto roekeloos hebben gereden tegen een andere auto, welke een wagen passeerde. De laatste auto kreeg een schok, waardoor éón der inzittenden, mevr. P., een ernstige hoofd wond kreeg. Na dien tijd is bovendien haar geheel zenuwgestel geschokt Eiacfc 2 maanden hechtenis.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1