FEUILLETON, Dinsdag i.4 Februari 1928. IBo* Jaargang Binnenland. BET TRAGISCH LOT Uit Stad en Provincie. 1). 18 -WAT DE VRIJHEIDSBOND! WIL. 2. Bezuiniging door onmiddellijke her ziening van de wet op het Lager Onder wijs, teneinde de buitengewoon hooge bosten, welke de uitvoering met zich brengt, te verminderen, dpch zonder dat het peil van het onderwijs daardoor dtewdt KAMERVERKIEZING. In de Maandag te Zieribzee ge houden vergadering van afgevaardigden der afdeelingen van den Vrijheidsbtond jopt Schouwesi-Duiveland is met groote meerderheid de volgende lijst opgemaakt t. K. de Bioer Ca., 2. I. J. G Kake- feeeke, 3. jhr. R. R. L. de Muralt, 4. 'A. van der Weijde, 5. mr. H. C. Drear selhuijs, 6. mevr. Wijuands Ftlancken— Dyserinfck, 7. J. -W. van Oeveren. Bij de stemming van de R. Kiesvetr eetrigingen in de Rijkskieskringen 's-Her- fcogenbosch over de candidaten der defini tieve grioslijst, is dr. J. van Best, die eerst geweerd was, top de 8ste plaats gekomen. Van de 48.000 uitgebrachte Stemmen waren er 25.000 op het poli tiek advies. Is het Hand. wet ingelicht, dan zou de heer P. J. de Kanter zich niet meer be schikbaar (stellen voor een candidiatuur bij de a.s. Kamerverkiezingen. DE SCIIOOLGELDKWESTIE. Naar aanleiding van het verslag der commissie van rapporteurs inzake het wetsontwerp „maatregelen ter voorko ming van het z'onder noodzakelijkheid houwen van scholen v.oor lager onder wijs" heeft de Minister van O., K. en Wl een nota ingezonden waarin wordt op gemerkt, dat inderdaad volgens het voor schrift van het tweede lid' van art.. 63 der Lager Onderwijswet 1920 het schoolgeld voor iedere school van dezelfde soort gelijk is. Dit sluit evenwel de miogelijk- heid geenszins uit, dat een bijzondere School uitsluitend of grootendeels be zocht wordt door leerlingen, voor wie naar den regel van artikel 62 der wet hoog schoolgeld moet worden betaald. Voor zulk een school kan het gemid- delde bedrag per leerling, waarnaar vol gens artikel 101tweede lid, der wet de gemeentelijke vergoeding wordt bere kend lager zijn dan het bedrag, hetwelk per leerling van die school ten bate van de gemeente wordt geheven. In dit ge va} is de totale opbrengst van het school geld htooger dan het totaal bedrag van hetgeen voor die school krachtens artikel 101 ten laste der gemeente komt en le vert die school dus inderdaad geen fi nancieel nadeel voor de gemeente iojp. UIT DE PERS. Overschot van jon- gensgeboor ten. Een aloude opvatting is, dat na een ramp, waarbij vele mannen omkomen, b.v. bij een oorlog, het jongtensoverschot Stijgen zou. Onder jongen so verschot ver staat men het aantal jongens, dat boven hei aantal meisjesgeboorten staat. Het Hand. heeft zich gewend tot mr. dr. J. H. van Zanten, directeur van het gemeentelijk bureau voor Statistiek te VAN NICOLAAS II EN ZIJN GEZIN. {Dertien jaren aan het Russische hof) maar hel Fransch van Pierre Gilliard door •Marguerite de Rouville. (Geautoriseerd» vertaling.) Nadruk verboden. Inleiding. In de maand September van het jaar 1920. kan ik na een wer-blij fvan drie jaar in Siberië, eindelijk naar Europa terugkeeren. Ik droeg de onvergetelijke herinnering met mij nu kan het ont roerend drama, waarin ik zoo van 'nabij betrokken was geweest, maar tevens den Onvergaxikelijken indruk vali de bewon derenswaardige, blij'mtoedig rust en het geloofsvertrouwen van hen, die van djt drama de slachtoffers waren. Aangezien ik gedurende vele ijjaan- aen geheel verstoken was geweest van alle v erkeer met de buittemfwereld, was mij De volledige titel is. Dertien jarep aan het Russische hof. (Peterhof Sepr •tember 190o •fekateriuenburi*' Mei 1918.) Het tragisch lot van Nicolaas II en zijn gezin door Pierre Gilliard, oud gouverneur van den grootvorst-trooinopj- ▼Olger Alexis Nicrlaïevitch. Het boek is aitgegeven d|oor Payot te Parfs. Amsterdam, en kregen van hem de vol gende gegevens, waarvan 't met erkente lijkheid gebruik maakte. Enkele frappante cijfers zijn vet ge drukt. Hoeveel jongens werden geboren op 100 meisjes. Engeland. 1890 103.3 1905 103.6 1891 103.8 1906 104.1 1892 103.5 1907 103.9 1893 103.8 1908 103 6 1894 103.6 1909 104.1 1895 103.4 1910 104.0 1896 103.6 1911 103.9 1897 103.7 1912 104.0 3 898 103.2 1913 103.8 1899 103.9* 1914 103 5 1900 103.3* 1915 104 0 1901 104.0* 1916 104.9 1902 103.9* 1917 104.4 1903 103.5 1918 104.8 1904 103.7 1919 100.0 Tranvaalsche loorlog. Verschillende landen in den laats tan oorlog. Duitsch- Frank Neder Amster land rijk land dam. '1« 106.0 105.1 104.7 105 0 '14 106.2 104.1 105.6 105 6 '15 106.0 104.8 105.9 106.7 '16 107.1 104.6 105.5 107.1 '17 107.3 104.7 106.1 105.8 '18 106.5 106.8 104.7 '19 105.9 106.3 105.7 '20 108.0 107.4 '21 107.6 Uit deze tabellen blijkt, dat inderdaad in verschillende landen onder dien direc- ten invloed van den oorlog het jongens- toiverscbot is toegenomen. Nu doet de vraag zich op, door welke oorzaak, dit zeker merkwaardige ver schijnsel is te verklaren. Men zou daar bij in de eerste plaats kunnen denken aan een psychische oorzaak, zooiets als de onbewuste gedachte: er zijn nu zoo vele mannen omgekomen, het is dus noo.- uig, dat dit verlies wordt aangevuld. Van hc-l werkelijk voorkomen van dergelijke invloeden op de geslachtsbepaling van het kind is voor zoover we weten, niebs bekend. Ook komt het bestaan hiervan ons hoogst onwaarschijnlijk voor. Er zou dan gezocht moeten worden naar een physische of physiologische verklaring van het verschijnsel. Naar aan leiding hiervan moet worden opgemerkt, dat ook in Nederland, resp. iu Amster dam vermeerdering van het jongensolver- schot valt waar te nemen. Zou bet mogelijk zijn, dat de lichame lijke gesteldheid der oudiers, b.v. 'meer of' minder goede voedingstoestand,, als gevolg van maatschappelijke omstandig heden, invloed heeft op de geslachtsbe paling van het kind? Dc cijfers geven hieromtrent geen ver klaring. De eenige donclusie die te hekken zou zijn, is, dat er eenige neiging1 schijnt te bestaan tot vergroot jongensoverschot, indien de ouders of een van hen oud1 (indien men dat hier synoniem met zwak mag achten) is. Een verklaring van het verschijnsel is hiermede niet gegeven. En ook geschrif ten, die handelen over den gnnstigsten melding wan te triaken. Na den oorlog van '70 is hetzelfde waargenomen. OVERHEIDSPERSONEEL EN DE ONGEVALLENWET 1921. Ten aanzien van werkzaamheden, in dienst van een gemeente lof ander pu bliekrechtelijk lichaam bestaat veelal de meening, dat nu alle bedrijven ver- zekeringsplichtig vpor de Ongevallenwet zijn ook alle werkzaamheden verricht in dienst van een publiekrechtelijk li chaam, onder de Ongevallenwet vallen. Dit is echter geenszins het geval. Evenals bij de wet van 1901 zijn «ièt- verzekerirtgsplichtig de werkzaamheden die niet vatbaar zijn om in dienst van een privaat persioon als bedrijf te worden uitgeoefend. Niet verzekerd blijven de leden Vvan het gemeen tebestuur, de ambtenaren van den burger lijken stand, de gemeente-secretaris, de gemeente-ontvanger, ambtenaren en be ambten ter secretarie, belastingambte naren, ambtenaren, verbonden aan het bouw en woningtoezicht, den keurings dienst (behalve laboratorium'werkzaam- hedeu), de pblitie, de huurcommissie enz. )enz. Alleen de personen, die in dienst )van een publiekrechtelijk lichaam werk zaamheden verrichten, welke vroeger niel verzekeringsplichtig waren, omdat zij niet vielen Onder de in art. 10 der Ongeval lenwet 1901 genoemde verzekeringsplich- tige bedrijven welke Ook door .particu liere werkgevers als „bedrijf' in een on derneming kunnen worden verricht, zul len door de uitbreiding van den verzeke ringsplicht tot alle bedrijven van 1 April 1922 af eveneens verze~kerd zijn. Dit is bijv. het geval ten aanzien van personen, verbonden aan rijks- en go hieente-inrichtingen van .ouderwijs, ge meentelijke arbeidsbeurzen, badinrichtin gen en voor "deze bedrijven zal derhalve een aangifte formulier moeten worden iu- gezlomlden. Waar de Ongevallenwet 1921 spreekt van verzekeringsplichtige bedrijven, zul len personen, welke geen bedrijf uitoefe- doch een beroep bekleoden, zooals bijv, doktoren (tenzij deze doktoren personeel in dienst hebben vloor werkzaamheden inliunne apotheek), advocaten en nolaris/- sen hun personeel niet tegen ongevallen bij de Rijksverzekeringsbank kunnen verzekeren. Voor enkele personen, welke bepaalde werkzaamheden, Opgenomen in een Kon. Besluit, verirchten, als bijv. hel bedienen van paard enr 'ijtuig, automobiel, enz, bestaat een uitzondering en moet aangifte geschieden. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. De werkiman F. Wallyont te B o r s- sele, Zondag aan het schaatsenrijden op de „Westeindsche Weel" aldaar, kwam in botsing met een anderen rijder, en viel daarop zoo, dat hij bewusteloos moest leeftijd der ouders voor den lichamel ijken wox'den opgenomen. Éér brancard werd en geestelijken welstand der kinderen, de bewustelooze naaf zijn woning (ruim werken die elkander vaak tegenspreken, een half uur van genoemde „Weel") ge- rok als ze met statistisch materiaal war- 'bracht. De inmiddels ontboden genees- ken, geven geen opheldering, die bevre digend is. Niettemin staat het vast, do,t na den oorlog hel. jongensoverschot in verschil lende landen is toegenomen, welk feit op zichzelf al merkwaardig genoeg is ,oan er heer constateerde lichte hersenschudding). Gistermiddag werd te Heinkenr zand Onder zeer groote belangstelling ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen mevrouw douairière van Cit- niets bekend van de geschriften, die in den laatsten tijd over Tsaar Nicolaas JI en de zijnen waren verschenen. Het duurde echter niet lang, eer ik ontdekte, dat, indien al eenige dier geschriften blijk gaven van met zorg te zijln opgesteld en zich gedeeltelijk baseerden op dege lijke feitenkennis, hoewel hun bron nen, wat het keizerlijk gezin betrefl, me nigmaal onvolledig en onjuist waren, het meerendeel dier publicaties slechts een weefsel van ongerijmdheden en 'leu gens bevatten, minderwaardige schrij verij vormden, welke zich uit winstbe jag ten doel stelde de meest onwaardige lasterpraatjes te verspreiden.*) Ik was verontwaardigd, toen ik sommige dier geschriften leerde kennen en dat werd Om de Waandie dier geschriften» aan te toonen kan ik volstaan met de vermelding van het feit dat men, in een dier boeken, Waarin de schrijver zich beroept op de zoogenaamd authentieke verklaring van iemand die als ooggetuige het drama van Jekaterinnenkurg beweert te hebben bijgewoond, de beschrijving van mijn dood kan lezen! De rest is naar verhouding. Aan allen, die Op de hoogte wenschen te komen van bet laatste tijdperk der re geering van Nicolaas II kan ik de lezing aanbevelen der uitstekende artikelen, welke de heer Paléolague voormalig ge zant van Frankrijk in Petrograd, in de „Revue des Deux Mopides" publiceert. dog erger, toen ik met verbazing gewaar werd, dat zij dooi' het groote publiek gretig aanvaard werden. Het scheen mij nu een gebiedende plicht de zedelijke persoonlijkheid der Russische so'uverei- nen van eèn blaam fe zuiveren; het was een daad. die billijkheid en rechtvaardige heid mij dringend geboden. Ik besloot Oogeoiblikkelijk een poging daartoe aan te wenden ,en zoo ontstonden de arti kelen, die in bel begin van dit jaar in de Illustration verschenen en die, opr nieuw bewerkt en aangevuld len grond slag liggen aan eenige hoofdstukken van dit werk. Het is liet drama van een ge heel menschenleven, dat ik zal trachten weer te geven, een drama, dal ik reeds lang vermoedde onder den schitterenden! uiterlijken schijn van ee prachtlievend hof, en dal mij daarna is geopenbaard gedurende onze gevangenschap, toen de Omstandigheden mij veroorloofden door te dringen Lot den inliemen kring der souvereinen. De misdaad van Jekaterinenburg is inderdaad slechts het eindpunt van een wreedaardig noodlot, de ontknooping van een der moest ontroerende tragedies, dié ooit doorleefd werden. Het is mijn ernstig voornemen te trachten in de volgende bladzijden hel wezen dier tragedie aan te toonen, en de verschillende smartelij ke episodes daarvan achtereenvolgens na te gaan. Slechts weinigen hebben eenig vermbeden van dit verborgen drama ge had, en toch is het, ook uit een histo- ters, geboren jonkvrouw Lewe van Nijen- stein. Vele en prachtige kransen dekten de baar. Door d»s. de Voogd werd gespro ken aan de groeve; door een broeder van de overledene werd dank gebracht voor de laatste eer. De gemeenteraad van S c h o r e beeft Zaterdag in een vergadering, belegd op verzoek van de leden C. Boonman, J. Verbaage, C. Rottier en C. Rijn, na een bespreking in besloten vergadering, den onderwijzer S. de Visser geschorst met stilstand van salaris, ingiaande 9 Februari. Een verzoek van den heer De Visser om ziekenverlof en eervol ontslag ingaan de 1 Augustus, werd aangehouden tot een volgende vergadering. Bij de rondvraag vroeg de heer Ver tragen spoedige afrekening en verant woording der gelden van dte brandstoffen- commissie. Medegedeeld werd, dat de brandstoffencolmmissie f 42 in de gemeen tekas had gestort en de stukken reeds naar Den Haag waren. o Uit Noor d-B e v e 1 a n d. Maandagmiddag hield de vereeniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders' „Noord Beveland" een algemeene leden vergadering in de Korenbeurs te Kort- gen e. Nadat de ingekomen bescheiden waren voorgelezen, werd overgegaan tot verkiezing van een bestuur. Waar dit uit 11 leden behoort te bestaan, werd het wenschelijk geacht dat uit iedere ge meente hiervoor twee leden werden aan gewezen. Tot voorzitter werd S. .1. die Regt te Wisseakerke benoemd, terwijl voor deze plaats F. J. Dees en A. L.. Abrahamse als bestuursleden werden ge kozen; voor Kamperland M. M. Schip pers en L. Huiszbon; voor Colijnsplaat J. M. Bom en H. M. Liefbroer; voor Kats II. van der Maas en G. Eikenhout en voor Kortgene B. Verburg en Clir. Noord- hoek. De contributie werd vastgesteld op f 0.75 per lid. Verscheidene vragen wei den gesteld omtrent het verkrijgen van een stukje land, hetzij in eigendom, het zij in pacht, doch wegens het minder gunstige vooruitzicht in den landbouw en de daling der bouwkosten, moest di recte werking der vereeniging worden ontraden, waar anders teleurstelling der aanvragers zeker niet achterwege zou kunnen blijven. De vereeniging feit thans Ongeveer tweehonderd leden. Te Wissenlkerke had Vrijdag j.l.. een gecombineerde vergadering plaats' van de georganiseerde Christelijke en Neutrale landarbeiders, ter bespreking van een loonoontract voor 1922. De be sturen van beide bonden hadden in een conferentie met de patroons voorgesteld, hel ciontract voor 1921 onveranderd' te verlengen. Van patroonsijde werd van 10 tot 30 pCt. verlaging voorgesteld. De vergadering was algemeen van oordeel dat het aannemen van die voorwaarden oageveeer gelijk stond met zelfmoord. Erkend werd, dat de bloer thans minder verdiende dan in vorige jarenmaar er werd top gewezen, dat een gemiddelde1 loonsverlaging van 20 pCt. de verdiensten van een flinkeh arbeider, in 1921 nauwe lijks f 900, in 1922 op f 700 zou brengen. Geen enkele geleerde "kon door een eerlijke berekening aaiTkxiuen, dat een middelmatig arbeidersgezin van f 700 een menschwaardig bestaan kan leiden. O.mi. werd sterk afgekeurd dat de bakkers het bakloon nog altijd op 15 cent hand haven, wat op 60 tot 90 gulden 's jaars per gezin neerkomt, d. i. 10 pCt. van Als voorbehoe middel wordt geprezen: „Vul een glas halfvol met warm water en roer daa in een eetlepel Abdijsiroop. Hiermede 5 maal daags goed norgele*. (Ingez. Mod.) riscli oogpunt, van overwegend belang. De ziekte van den grootvorst-troonopvol ger is de o ver 11 eer schen/lie factor in het laatste gedeelte van die regeering van Tsaar Nicelaas II en zij alleen ver klaart het. Die ziekte is, zonder dat het Oogenschijnlijk blijkt, een der voornaam'- ste oorzaken van zijn val, omdat daardoor aan den eenen kant den invloed van Jlas- poetin mogelijk werd, on hij aan dien; andere kant leidde tot de totale afzon dering van 'keizer en keizerin, die gansch in zich zelf gebeerd geheel in beslag genomen wei-den door zorgen, welke hij angstvallig voor alter oogen -trachtte te" verbergen. Ik heb ernaar gestreefd in clit btoek Tsaar Nictolaas en de zijnen te doen her leven ziooals ik hen gekend hebik heb getracht daarbij steeds onpartijdig te bliju ven en zonder vooroordeel de gebeurte nissen, waarvan ik getuige was, te boek te stellen. Hel is mogelijk, dat ik in mijn zoeken naar waarheid aan hun poli tieke vijanden nieuwe wapenen tegen hen in handen speel, maar ik koester de stellige hoop, dat uit mijn verhaal zieb hun werkelijke wezen zal openharen, want het was niet het gezag hunner kei zerlijke waardigheid, dat mij» tol hun aan trok. maar de adel hunner gevoelens en de bewonderenswaardige zielegroolheid, die zij geloond hebben in het lijden. April 1921. hun inkomen. Besloten werd de arbeidersbesturen le machtigen een kleine loonsverlaging aan de patroons voor te stellen. Scherpe afkeuring werd uitgesproken over enkele landbouwers, die in deze dagen hun vaste arbeiders op straat ge zet hebben. Er zal getracht worden die patroons tot reden te brengen. Nog werd een korte bespreking ge houden over de landarbeiderswet, waar na de voorzitter van den Christelijke» Bond de druk bezochte vergadering sloot. o Uit S cho u wenrD ui v eland. In een te Bruinisse gehouden vergadering van de onlangs opgerichte Chr. Hist. Kiesvereeniging werden tot bestuursleden benoemd de heeren: M. Krijger, vborzitter; G. Bolier secretaris, en M. Krijger Jr., penningmeester. Voorts werden verschillende propa gandamiddelen besproken en tot afge vaardigde naar de groepsvergadering be noemd de heer M. Krijger Jr. KUNST EN WETENSCHAPPEN. We vestigen de bijzondere aandacht op het feuilleton, dat we in dit nummer beginnen. Het is een vertaling van het aangrijpend verhaal van de laat ste levensjaren van het Tsarengezin, te boek gesteld door een ooggetuige, Pierre Gilliard, te Lausanne, die gouverneur was van de kinderen van tsaar Nicolaas II. Eenige brokstukken van dit werlc heb ben reeds veler aandacht getrokken toen zij werden opgenomen in de Illustration en in Het Leven. Maar hier krijgt men het werk in zijn geheel, dat vermoedelijk die belangstelling zal hebben van velen. In de inleiding vertelt de schrijver zelf hoe hij er toe kwam die herinneringen te boek te stellen. Maar, zoo zullen sommige lezers en lezeressen vragen hoe gaat het nu met het Zaterdag begonnen feuilleton? We hopen dat ze, nu dat feuilleton nog slechts éénmaal verscheen, ons de on gewone daad ten goede zullen duiden, om dat verhaal van Zusier Breltan's Lief de op te schorten tot we eerst dit „Tra gische Lot" gepubliceerd hebben. We ■meenden dat we dat moesten laten voor gaan. O' Voordracht Siedentopf. Voor de geheel bezette zaal van de bioscoop Flora heeft gisterenavond prof Siedentopf voor de leden en introdueé's van het Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen, het Natuurkundig gezei- schap, afd. Walcheren der Mij. tot be vordering der Geneesk., de aangekondipftfo voordracht gehouden ter toelichting van de filmen, verboonend opnamen met de ultra-microscoop. De spreker werd verwelkomd met een rede in het Duitsch van den heer J. J. Wap, die o.a. zei hem iets te kunmnen zeggen, dat hem nog nooit elders is ge zegd. Hij was hier n.l. in de stad van dé uitvinders van verrekijker en micro sent© EERSTE HOOFDSTUK. Mijn eerste lessen aan het hof. (Herfst 1905). In den loop van den herfst van 1904 nam ik de mij voor'den tijd van een jaar aangeboden betrekking aan van leeraar in het Fransch b'ij den jeugdigen hertog Sergius van -Leuclitenberg. De vader van mijn leerling, herLog George van LeuGh- te.nberg was de kleinzoon vaTl Eugène de Beauhamaisdoor zijn moeder, groothertogin Maria Nicolaïevna, dochter van Nicolaas I, was hij een neef van Tsaar Nicolaas II. De familie bewoonde destijds een klei* langdoed, dat zij bezat aan de Zwarte Zee, en waar zij gedurende den winter verbleef. Daar was het, dat wij overrom peld werden door de noodjotlige ge beurtenissen van het voorjaar 1905, en dat wij de sombere dagen doorleefden die een aevolg waren van den opstand Mm dc Zwarte Zee-vloot, het bombarde ment van de kust, de pogroms, eu de ge welddadige onderdrukfcingsmaalregelen, die erop volgden. Van af het eerste begin vertoonde Rusland zich mij van een schrikwekkenden kant vol bedreiging, als 't ware een voorteeken van de gruwelen en de ellende, die mij daar te wachtea slcnden. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1