s F#. S3. Woensdag 3 Feh*uai?i 1333» I 6Se Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. a Bij dit munmëV behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Ka!*» er. Kitting van Dinsdag. Minister Aalberseis iemand (Éie tóch niet makkelijk van rijn stoel laat praten. Dat heeft de Kamer reed's meermalen ondervonden. Hij houdt strak nut zijn meening vast, en de Kamer bef sust er ten slotte in. Gisteren is dat bok weer gebleken bij de bespreking lover de tubérculosebef tórijding.. De heer Schaper was niet voldaan over de Wjjke waarop de Minister jaitvoering geeft aan zijn plannen tot op richting van öonsultatie-bureaux, inkrimi- ping der sanatoria, en het opbergen van patiënten in ziekenhuizen en gezin nen. Hij bekritiseerde de inkrimping van de subsidies aan "tie particuliere vereeni- gingen, en speciaal het uitschakelen van de Centrale Vereeniging, en drong er bij den Minister op aan terug te komen van tójn „watervrees" jegens de sanafcoriumf- verpleging. De heer Ketelaar gprak in den- «eifden geest ,en Ook de heer Sdho ki tting vóélde inee vo|dr steun van hetgeen Soit het vtolk opkomt, dan voor do Rijksj- ffpecialisten. Maar de heer SeheSHbr kwam den Minister te hulp, ook al omdat de gelden voor de breedere bestrijding niet aan wezig zijn. De Minister zelf wees in 't bijj- eónöer op de speciale taak der consui- tatie-bureaux Zij zullen verpleegsters Opleiden, steun bieden aan de wijkverpleging^ hulp ver- leeoen aan patiënten, die niet meer in sanatoria kunnen worden verpleegd e.d. Een deel van de taak is' ook gericht op bet onderkennen der ziekte. Als e©n huis arts twijfelt of een patiënt lijdende is aan tuberculose ,dan zal dit kunnen worr fleo uitgemaakt op het consultatiebureau waar een tubercutosearts de diagnose met juistheid kan stellen en advies lean geven, wat voor een bepaald geval noodig ,is. Men mbet het echter niet voorstellen of dit het voornaamste d,oel is. Spreker beeft dit wat vooropgezet om1 eeenigszins aan te toonen, dat uit financieel oogpunt de verhooging van dezen pb-st in dezen tyd is te verantwoorden. Spreker heeft de overtuiging, dat als thans de sanatoriumruimte die te klein is, behborlijk hygiënisch en eocwiDf- «nisch wórdt benut, er veel meer rende ment uit kan Worden gehaald, ook zan der uitbreiding dan thjans geschiedt. Thgns blijven patiënten, die toch niet beter kunnen Worden', in de sanatoria, om|- dat vbbr hen betaald Wordt, terwijl in zijn plaats 2 tof 3 anderen zouden kunnen Wtorden verpleegd. Eerst als alles zoo ©Gouomisch mogelijk is geregeld, kan na* gegaan Worden, welke uitbreiding noor dig is. De betrokken begrdotingspos l werd goedgekeurd. Een amendement-Deckers tot samen. Voeging van een post van f 20.000 voor bestrijding der kindersterfte met een post ▼an f 150.000 voor vacantiektolonies wbrdt ingetrokken. Een a mendement-Groeneweg tot ver hooging van den post bestrijding ki'ndeit «terfle van f 20.000 tot f 50.000 wordt verworpen met 49 tegen 26 stemmen. Een amendementt-Groeneweg om alsnog over te gaan tot invoering der wet tot bescherming van het diploma voor zie kenverpleging woiTH verworpen met 48 tegen 25 stemmen. Een amendement-Wijnkoop tot dis tributie van beschikbare Woriingruimte Wbrdt verworpen met 70 tegen 3 stemf- knen. Toen nog een stemming in verband «net de Vleeskeuringswet, waarvoor zoo- als men weet de heer A. Staalman ben taotie had ingediend tot uitstel der in voering. De heer Deckers gaf aan de hand om de motie te behandelen iegelijk m^t Üe door den Minister aangekondigde wetswijziging inzake de huisslachling. Maar de Mini ster voelde niets voor dit uitstel, dat grenzelooze verwarring *bu geven. De heer Deckers trok toen zijn voorstel in, dat wel werd overgenof- bien door den heer Teen s t r a, maar verworpen werd met 50 tegen 19 stomf- rnen, waarna ook de motie-Staalman dui kelde met 49 tegen 20 stemmen. Daarna een debat over de werkeloos- ■eidsverzekering. De heer v. d. Tempel maakt zich tot «bik van hen die er grief tegen hebben: !e. dat personen, die uitgetrokken zijn eerst opnieuw 78 dagen in hun eigea vak^ moeten hebben gewerkt, alvorens opnieuw voor een uitkeering in aan merking te komen; 2e. dat er bij de Meunregeling verhouding moet zijn met tie uitkeering der werktoózenkassen. De Minister wees echter op de bezwaren om niet meer van 't eigen vak È0 spreken,danr men dan den overgang zon bembeilijken uit de vakkeu waar de werkloosheid zoo groot is, dat de arbei ders naar een ander vak moeten uitzien. Over een vermindering van de 76 dagen tot 60 heeft de Minister nog geen beslis sing genomen. Hij zal nog overleg ple gen met de vakcentrales. De steunregeling zal hij nader 'bespre ken 'met den Min. van Biua. Zaken. B inn en! n d. GEEN A3IERIKAANSCH AANBOD VOOR DE STAATSLEENING. Bij informatie aan het departement van Financiën, deelde men aan het Hbl. mede, dat met Amerikanen geen zooda nige onderhandelingen worden gevoerd en geen aanbod van Amerikaiansche zijde is ontvangen. In het wet sot werp betref fende de nieuwe staatsleening wordt trou wens ook uitdrukkelijk gewag gemaakt van een Guldetoslejening. Op de vraag! of die onderhandel ing|en, dan misschien betrekking konden hebben op een plaatsing van een verder gedeelte der Indische dóllarleening, werd geant woord dat op het oogenblik geen on derhandelingen voor plaatsing van eén verder gedeelte in Amerika "van de In dische leening plaats vinden. UITVOER VAN GOUD. Het bericht, dat de minister van L., H. en N. dispensatie heeft verleend van het verbod tot uitvoer van gaud en goef den munt zal, naar de N .R. Crt hoor de, in de huidige gjouduilvoer-politiek waarschijnlijk weinig verandering bren gen. De directe beteekenis van deze disf- pensatie is slechts, dat de Nederlandsiche Bank op het pimt van gouduitvoer autof doom wordt, behoudens goedkeuring door den minister. Tot nu toe had de N. U. M. het dist pensatierecht in handen. Thans hoeft die Nederlandshe Bank tom uitvoer vrijheid niet meer bij de N. U. M. aan te kloppen. De beslissing is in deze gevallen in een strijd van principieelen aard; het spreekt van zelf dat deze beslissing geen verandering brengt in de positie, die particuliere banken en persionen tegen over het g-ouduitvoerverbod innemen. Wat een eventueele wijziging in de goudpoliliek van de Nederlandsche Bank betreft, zal men ten hoogste de m-ogej- lijkheid kunnen overwegen, of deze jin stelling wellicht, bij het wegvallen van de hinderpaal, die de inmenging van de N. U. M. toch altijd vormde, over zal gaan tot een iets ruimer gebruik van haar recht. Doch dit rijn toekomstige gebeur tenissen, waarover al zeer weinig zekers te zeggen valt. Stad m Pro?ioeie. Uit Middelburg. In de gisterenavond gehpuden verga dering van de afd. Middelburg van den Vrijheidsbond, werd medegedeeld, dat Dinsdag' 21 Februari mej. J. Wes terman en de heer M. J. Bijleveld, leden der Tweede Kamér, in een vergadering der afdeeling zullen optreden. Voorts werd een groslijst opgemaakt van Candida ten voor de Tweedie Kamer, ter inzending aan de kring-vergadering, die uit de groslijsten der afdeelingen de voorloopige lijst zal opmaken; de defini tieve lijst wordt later vastgesteld door de Bondsvergadering. Voor deze groslijst waren bij het afdee- lingsbestuur de volgende namen opgege ven (alphabetisch gerangschikt): H. C. Dresselh,uis A. van Hee, I. G. J Iva- kebeeke, M. Laemoes, A. I. Leenhputs R. de Muralt R. Nolson, J. N Pattisit K. van Schouwen, mej. J. Westerman, A. v. d. Weijde Door de vergadering werd bij stemfcning de volgorde aangegeven waarin zij op de groslijst zullen worden geplaatst. In de gisteren gehouden algemeene vergadering van de Vereeniging tot bet- vordering van Tiet Vreemdelingenverkeer op Walcheren werd met algemeene s\emt- men besloten op nieuw koninklijke goed keuring van de statuten aan te vragen en ztoo dit ,daar de tijd van verlenging eigenlijk voorbij is, noodig mocht hliiken, het te beschouwen als of een nieuwe vereeniging was opgericht. Het bestuur werd gemachtigd ztoo nooÖig redactiewijs zigingen in de statuten aan te brengen. Werd enkele dagen geleden door de leden van de afdeeling Middeiburg van Patrimonium haar 40-iarig bestaan dier afdeeling herdacht, Maandagavond werd den kinderen cfier leden e>en féést bereid, dbor een vertooning van licht beelden tafereelen uit de Vaderlandsche geschiedenis, Nedterlandsche landschapp en stadsgezichten, de geschiedenis van „den wandelenden olifant" en „de rat tenvanger van Hameien" en meer dergfe. lijke verhalen. De SchjouWburghioscoop alhier gaf gisterenavond en geeft heden en mor genavond de eerste episode der groot© seriefilm: De Man zonder Naam. nl. de Millioenenidief. Wij kunnen niet anders zeggen: d.eze eerste episode doet ons verlangen naar do volgende. Want zelden zagen wij zoo iets werkelijk goeds op het doek. Een aardige, spannende, bovendien wel waarschijnlijke intrigue, zonder het a. h. w. „bioscoopachtige"; mooie natuuropna men. en als belofte voor de volgende epi sodes heele reizen "door 'de wereld. Alzoo: het aantrekkelijke met het leer zame vereend, Is dit niet, wat de bios- koop tot nog toe vrijwel ontbrak? Tot nog toe; veel: öf natuuropnamen waarbij, men vaak de lichte neiging overwinnen móest om in te dutten, öf van die truc films die... wij zullen maar zeggen velen uit de bioscopes hield. Welnu de .Man zonder Naam" is als geen geschikt om een oud vooroordeel te gen de bioscope te overwinnen. Men ga zelve slechts zien! Bovendien kon men gisteravond volop 'genieten van de uitstekende muziek van de kapel Höfelein—Bekker. Uit VI ïs vï ff© B. Te Vlissingen is thans het sclijp met steenkolen aangekomen, dat door de commissie uit den gemeenteraad was' besteld om de ingtezetenen aan goedkoo- pere anthraciet te kunnen helpen. De brandstoffenhiandelaren hebben echter j geweigerd deze kolen te aocepleeren omdat zij niet aan de eischen van an thraciet vpldoen. Met de St.crl. van 7 Februari zijn verzonden de statuten der R. K. Mid|den- standsvereeniging „De Planze" en de eg- wijzigde statuten van de Vlislsingsc.be Chr. 'Jonge Mannenvereeniging, Padvindersver- eeniging beide te Vlissingen. o Uit Walcheren. - In de Maandag gehouden raadsver gadering van Serooskerke, weid na het uitspreken van een nieuwjaarswensch door den voorzitter en den oudsten wet- hjouder, den heer Goedbloed, en na de afhandeling der ingekomen stukken, ingevolge den' weüsch van Ged. Staten een archiefverordening vastgesteld. Volgons art. 13 der nieuwe ondierwijs- wet stelt de raad een verordening vasit: dal het landhouwverlof kan aangevraagd worden bij de hoofden der scholen voo.v ten hoogste twee weken in liet tijdvak van 23 Juni tot 21 Juli, zijnde de zooge naamde bessen tijd. Een aanvrage om subsidie voor de Chr. school bij Vrouwepolder, .oboOit f 600, ver minderd met f 435 schoolgeld, wordt gloed gekeurd. Door A. Seij's werd geen genoegen ge nomen met de aangeboden vergoedinp) voor het afoeven van leidingwater a 1/4 cent per emmer wat een bedrag van f 103.65 was; hij' vroeg' evenals vroer ger, 1/2 cent per emmer. De raad besloot, in overweging nemende het vele water gebruik door de langdurige droogte, hem de f 103.65 aan té bieden en met 1/2 cent per emmer Het meerdere voor het water betaald, werd besteed tot dekking der onkosten die gemaakt zijn om water op andere plaatsen voor het publiek te verschaffen. Van Ged. Staten is de aanbeveling ont vangen om het stukje grond naast het voormalige armenh.uis niet voor 99 jaar in erfpacht af te staan aan de kolen ver eeniging tot het plaatsen van een kole- loos doch hoogstens voor 30 jaar, waar mede de raad zich kan vereenigen. Op een adres om steun voor de werk- loozenkassen van transport- en fabrieks arbeiders wordt niet ingegaan. Ten opzichte van den keuringsdienst van waren worden door 'den voorzitter mededeelingen gedaan uit de ontvangen circulaires, waaruit blijkt de enorme kos ten die hier voor noodig zijn. De raad besluit hiertegen protest in te dienen. Naar aanleiding van een schrijven van den hoofdinspecteur der volksgezondheid om een subsidie uit de gemeentekas ter bestrijding en verdelging1, der malariamluig- gen, stellen B. en W. voor uit den post voor bestrijding van besmettelijke ziek- voelt er niet veel voor: hij vindt f 2a ten f 50 toe te staan. Het lid De Buck lying genoeg. Wethouder Goedbloed, die wegens ziekte niet in de vergadering van B. en W. is Iceweest stelde, aangezien liet geen wettelijke zaak is voor geen sub sidie te geven Na deze bespreking vond wethpuder Allaari f 25 ook genoeg. Het eerste voorstel werd in stemming ge bracht en verworpen met 6 legen 1 stem. Voor wethouder Allaari. Het tweede voor stel werd eveneens verwo'pon met 5 te gen 2 stemmen; voor Wondergém en Al taart. Nog werd behandeld een schrijven van den grafdelver P. Willeboordse waarin hij vraagt ,om éeu assistent aan te stellen door den raad, daar er in gevallen van ongesteldheid niemand aanwezig is. Op voorstel van den heer De Visser wooden R. en W. gemachtigd een oproeping te idoen voor een «ssiVtent-gTa (del ver. jaar wedde f 10, met verplichting 2 maal per jaar te helpen begraven. Bij de rondvraag vestigde de heer De Visser de aandacht van B. en W. op de ruiming van sneeuw in de kom der ge meente. De heer Cornelisse vraagt na mens de kolenvereeniging de aschbak op het bouwterrein voor de kolenloods voor afbraak af te staan aan de vereenigingl, wat wordt toegestaan. Uit Z u id-B e v«la nd. Te 'sH eer en hoek is het woon huis en café van J. v. d. B, vermoedelijk' tengevolge van een gebrek aan een pe- Iroleumtoestel, geheel afgebrand; ook van den inboedel kon niets worden gered. Naar men zegt. gintren ook oen f 3500 in papieren geld verloren. Door liet be vroren zijn der brandkranen St on d de brandweer vrij.wel machteloos. fc U i t Stelt ouwenrD ui ve 1 and. De ijzeren sleepkast ..Jozephine" van Raamsdonkveer die Zaterdag op de Krammerplaat omboog voer. is in den nacht van Zondag op Maandag vlot gekomen nadat de grootste helft ider stee- nen over boord was geworpen. Het is naar Dordrecht gesleepteen 4-tal werk lui gingen mee om te pompen. Maandag hebben een 3-tal hoogaartsen een ge deelte der steen van de plaat geborgen. Uit Zee u ws ch-Vl a a n d e re n O D. De beer Temmerman, arts te Sgs van Gent, heeft zijn praktijk overget- dragen aan den heer J. Puylaert, die zich daar als arts zal vestigen. (Zeiand ia). Met de St.crt. van 7 Februari zijn verzonden de statuten van den R. K; Vrouwenbond, afd. Hulst, te Hulst. KERÏUVÏEtTWSS Gisteren is te Hulst overleden de heer F. A. Luijkx delcen en pastoor te Hulst. Ach tereen volgen s werd hij be noemd tot assistent te Oosteind kapelaan aldaar assistent te Dongen, kapelaan te Sas van Gent en Breda. Na van 1908 tot 1916 de functie te hebben vervuld van pastoor te Oosfb, werd hij Deken van Aardenburg en vervolgens den 22sten September 1917 Deken en pastoor van Hulst. Pastoor Luijkx verfraaide de kerk te Oostburg', bouwde er een nieuw mo dern ingericht ziekenhuis en een Patro naatslokaal. lO Geref. Kerk. Tweetal te Grijpskerke, M. M. Horjus te Hendrik-Ido-Ambacht en A. G. Wolf te Loenen-Vreeland. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Voor hen, die het plan hebben Maandag óf Dinsdag de lezing van prof. Sied en'tópf bij te wonen, verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer, volgens welke aan het gebouw van liet Zeeuwsch Genootschap verklaringen der demonstraties te verkrijgen rijn, wat het Volgen zeer zeker zal vergemakkelijken. «NOEBWIJS (Ingezondten Mededeeüngrk LANDBOUW. Maandag hield de geiten vereeniging te 't Zand een pro paganda-avon dwelke ten doel had aan de leden te laten zien en hooren het groote nut en de waards van het stamboek, die uiteengezet wer den door den heer van Sluis van Seroos'- kerke. Verschillende foto's werden op het doek gebracht, om voor oogen te bren gen welke resultaten het stamboek heeft. Na afloop bracht de voorzitter den heer Versluis zijn hartelijken dank voor het gpede en aangename dat hij. in de zen avond heeft laten hooren en zien. Hoewel het bestuur het zeer betreurde dat er weinig opkomst was, mag deze avond toch wel als geslaagd voor de vereeniging worden beschouwd. In de P. van O. vergaderde Dinsdag te Goes de bond van vereenigingen van Larelböuwwintercursussen in Zeeland, onder leiding van den heer Bom van Waarde. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer W. de Buck van Meliskerke. bleek, dat de bond thans 18 vereenigfnr gen met 594 leden telt. De vereenigtngg Baarland trad toe. Subsidie werd verleend aan 8 vereeni gingen. De vereeniginaen waren zc©r ac- lief. Uil de rekening en veranlwioording van den penningmeester, den heer J. G. van der Linde bleek, dat d!e (ontvangsten hebben bedragen f 574.52 de uitgaven f 300.12,en het batig slot f 274.40. De heeren de Buck en Dees warden als 'bestuursleden herkozen, gekozen werd de heer A. Sinke van Kloetingen in plaats van den heer van der Linde, die wegens ilrukke werkzaamheden moest bedanken. Na rondvraag werd de vergadering door den voorzitter gesloten. De afloop1 der aanbesteding voor de levering van kunstmeststoffen gehouden door de afdeeling „Kr ab b end if ke" der Z. L. M. is, dat de minste inschrijf- vers zijn: voor super H. Wouters voor f 3.42; voor Am', super dezelfde voor f '10.35; vfoor chili dezelfde voar f 15.36; voor zwaverlzure ammoniak N. V. Antj. Kole voor f 20.95. De gunning is aan gehouden. HANDEU NIJVERHEID EN VfSSCHERIJ. Bij het te 'srGravenhage gehouden examen voor kantoor-stenograaf (130 let tergrepen per minuutl behaalde liet di ploma de heer H. 'G. F. Sasburg te Vlissingen. Te Delft slaagde vóór liet caudi;- daatsf-examen civiel-ingenieur d« heer G. A. van Steenbergen. De nieuwe Kamers van Koop handel. Gisteren had alhier de verkiezing plaats voor leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden. Er waren ta vervullen 11 plaatsen voor de afdeeling kleinbedrijf en 11 voor de afdeeling groot bedrijf. Voor de afdeeling k 1 e i n b e d r ijf wer den oandidaat gesteld; de volgende elP heeren: W. Anker te Vlissingen, F. Cha- muléau te Goes, W. van den Berg Dz. te Bruinisse. P. A. A. Klok te Zierikzee, A. J. J. Klijberg te Vlissingen, P. G. Laernoes te Vlissingen, D. W. Lindett- bergh te 's Heer Arendskerke, J. P. A. Madhgeels te Middelburg, J. Olthoff te Middelburg, P. Ooslerbaan te Goes, e« L. A Stofkoper te Middelburg. Al deze personen rijn door het hoofd- stemhureau benoemd verklaard. Voor de afdeeling grootbedrijf wer den condidaat gesteld, ide 17 volgende, heerenP. F. Auer te Vlissingen, W. B: tanan te Middelburg, C. Boudewijns» te Middelburg, J. Enzlin te Zierikzee» M. van Harmeien te Ierseke, A. J. n> Heel te Goes. J. A. Heijse te Middelburg, A. Jeroninms te Middelburg, Tj. B. E» Kielstra te Goes, M. Laernoes te Vllssie-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1