dinsdag 7 Fatouapf 1B22* 16Se Jaargang 8 inn enla n d. Oil Stad m Provincie. Sa. 32. COURANT. sss». ®E NIEUWE STAATSLEENING. Reeds is de M. van A. verschenen in zake de nieuwe staatsieeniag van 300 saüBoen. Nieuwe gezichtspunten Worden daarin niet geopend. Alleen zij aangestipt de meedeeling. dat van de Indische leening 63 ïnillioeti is gebezigd tot aflossing van een. deel van het <Joor Indië aan Neder land verschuldigde. En voorts dat de Mi nister zich aan de zijde schaart van hen die er geen bezwaar in zagen indien de leesaag voor een deel door buitenlan ders kou genomen Worden. B§ nota van Wijziging fs een bepaling ingeiascht. gelegenheid gevend tot het ioe&eonen van een provisie van pet. aan bankiers. M i' Hl I' 1 ONZE POSITIE IN »E STILLE ZUIDZEE. fa verband met berichten over de v®r- boiuding van Nederland tot het 7ier- Msogendh eden ver drag met betrekking tot Indië verneemt het Hand. idiat de Minister van Buitenlandsche Zaken ter zake bij de behandeling dei- begrootlng mededee- lingen zal doen. PERS EN POLITIE. Naar aanleiding van vragen van. den heer Kleerekoper over eeo mteér plan matige regeling van het cbntact lusschen pers en politie en justitie, heeft de Mi nister van Justitie geantwoord bereid te éjjn tot een poging öttn) meer regeling en Criucq om gemeentegrond in erfpacht te verkrijgen en het rinleeren en dempen eener sloot werd op voorstel van B, en W. in beginsel besloten den verlangr den grond slechts ten deele in erfpacht uit te geven, daar de door hem aange vraagde grond te ver op de wal komt Indien Crucq hiermede acepord gaat, zal hieromtrent in een volgende Vergaderinngj definitief worden beslist. Een verzoek van den heer, Jac. van den Bosse werd ingewilligd op die oude voorwaarden a 6 cent per vierk. M. Vastgesteld werd het kohier honden belasting 1922. Besloten werd de tronken aan den Nieuwlandschen Weg ongerooid te ver knopen benevens de watervaten welk© de gemeente in 1921 heeft aangeschaft tot het vervoeren van water. De voorzitter sprak als zijn meening uit. dat h et niet raadzaam is om op den zelfden voet door te gaan met de werk- loozen op dagloon te laten werken. Vol gens zijn meening wekt het ontevreden heid in de gemeente- spreker kan zich hoogstens vereenigen met stukwerk. Voorts wees Spr. op de verschilljeindei vormen waarin de werkloozenzorg is ter hand genomen. Bij de rondvraag sprak dé heer I. Boone over den bouw der bijzob.d|erq school; het had zijn aandacht getrokken dat het opzicht over de school onder uitvoering van dien bouw staat; hij vraagt tevens of dit wel in orde is en acht heit overbodig dat er f 700 op de rekening staat ten koste der gemeente voor op zicht. Ook de heer W'. F. Th! van der Bijl vindt het een zeer eigenaardige cpta- binatie; de schoonvader1 van het hoofd der school is aannemer, de zoon van den aannemer is belast met het toezicht en een andere schoonzoon van den systeem in deze aangelegenheid te bren. aannemer is secretaris van hpt schopl- 'gefo, höewel hij de bezwaren inziet. Hij bestuur. is voornemens daarover het gevoelen in to winnen van den Ned. Journali stenkrig. Uit Middelburg. Onze opmerking over de extra-be taling bij het gebruik van muntgasme ters behoeft een verbetering, in zoover d© bijbetaling niet bedoeld is als aflov- simg van het in de installaties gestoken; kapitaal, maar als betaling van de rente daarvan. De voorzitter zeide de algemeen© voorschriften te zullen nazien, doch gle- tooft niet dat hieraan iets te doen is. Verder zag de heer I. Boone gaarne dat de naam der gemeente op de kilo- meterpalen kwam te staan. Aldus1 beslor ten. Dé heer Van der Biil wees ei- op dat er eenige huisjes in de Loonstraat ongenummerd zijn. De voorzitter zal den eigenaar der huizen hier opmerkzaam op maken. Daarna sluiting. o Uit Zuid-Beveland. komen om aan dit werk arbeid te ver richten. Het kohier H, O. over het tijdvak 1 Januari—1 Mei 1922 werd daarna vast gesteld. Eveneens werd vastgesteld het primitief kohjer hondenbelasting 1922. Met al ge nie ene st werd besloten om zoo spoe dig mogelijk over. te gaan tot gedeelte lijke bestratiQg-AiÉ den grintweg, naar Oudelande, waarvo™ f 6000 ongeveer kan worden besteed. - Vrijdag! 1.1. gat' 't Nu tsdepartomen t te Ierseke voor zijn leden ëm talrijke geïntroduceerd en een genotvollen avond, waarvan de hoofdschotel was ,een kwar tet, bestaande uit twee violen (de heer- ren Verhaard van Ierseke en Tjamimingja van Goes), cello (de heer Verbarentse van Bergen op Zoom) en piano (de heer Kosters Jr. van Ierseke). Voorts gaven, enkele dames en heeren verschillende1 zangnummers en voordrachten. De zaal was druk bezet. Er traden 19 nieuwe leden toe. Laernoes, werd de vergadering gepresi- den deerd door den heer Boo m( vice-voor zitter, die zeide, dat al was het ami (al be zoekers niet groot, de kwaliteit de kwan titeit vergoedt. Spr. heette in het bijzon der den heer De Muralt welkom, die zich weet omringd doior hnenschen, die hem: gaarne zien, omidat hij zooveel voor Zeeland en in het bijzonder voor Vlissin- gen doet. Ook deelt de voorzitter med'e dat de heer De Muralt des morgens een aanval van asthmia heeft gfejiad en dat aanval van asthmia heeft gehgd en dat vallen, de heer Siemelink dit zal over nemen. De heer De Muralt zeide, dat hem oorspronkelijk verzocht is het program ma van den Vrijheidsbond te komen uit eenzetten, maar hij weigerde dit, want dat zo,u zeker twee avonden kosten. SpU. wil zich daarom' vanavond speciaal be zig honden met rood en zwart, maar daarom toch niet uitsluitend negatieve leuzen doen hooren. Spr. behandelt daar om eerst de Socialisatie. Hij is niet tegen meer voordeelen voor de arbeiders, niet tegen hun medespreken bij de vaststel ling' van arbeidsvoorwaarden, mtapr ver arbeidenden stand materieel Uit Na»rtl-B«velaaC Maandag j.l. werd aian rdë Zuidlzijtiie zet zich tegen socialisatie. Spr. is ook van den SpieringpoJder (gem1. Wiissen- kerke) met ghnstigen uitslag het eerste der drie zinkstokken neergelaten 'döor tegen het weerloos maken van ons' volk men moet zijn neutraliteit kunnen hand haven, doch daarom moet men intemja- achteruitgjang van den oever noodig! ge-I lionaal toch trachten te komen tot ont worden, gedijkt. De polder werd in 1856 in- Bij de burgerwacht te N i s s e is machtiging ontvangen van den Minister van Oorlog om over te gaan tot het aan leggen van een schietbaan (voor scherp) onder deze gemeente. De rijkssubsidie lot gemeente-veldwachter t© Overt- l bedraagt f1500. Behalve Nisse hebben -■ rf-t rv cwV/-, ld .3 M L 1 T V-v r. I ook de omliggende gemeenten subsidie toegezegd. Vermoedelijk zal de baan dien 2en Paaschdag geopend worden. De totale opbr engst van de collecte alhier voor de Veenstreken was' gis teren f 1317 20*. schie is benoemd de heer L. Labau thansagent van politie alhier. Gedurende de miaand Januari ver toefden in hotels en logëmente alhier 585 vreemdelingen, nml. 564 Nedferlan. ders, 4 Belgen, 14 Duitsehers en 9 En- gelschen. Uit Wialehfere*.' Vrijdag vergaderde de raad van Ar aemui d e n onder voorzitterschap van den waarnemend burgemeester, den heer B. Franse. De voorzitter deelde o. a. mede. dat Ged. Staten verklaren te be rusten in het besluit betreffende de re geling van het vervolo^jdderwijs van 13 Dee. 1921. Van den Minister van Arbeid was' bp het verzoek om' de bekende 78 dagen te laten vervallen in de steunregeling vbor werkloozen, bericht ontvangen, dat hij hiervan niet zal afwijken, doch dat voornoemde 78 dagen niet in hetzelfde bedrijf behoeven uitgevoerd te zdjb. Een verzoek van de Landb.vereeniging Musschengilde om steun tot het weren der musschen werd in handen van B. en Vf. gesteld. De heer M. P. Hage te N. en St. Joosland verzocht om kosteloos grtond fe verkrijgen van de gemeente tot hpt leggen eener oprit. Besloten werd den grond verkrijgbaar te stellen a 20 cent per voer op aanwijzing' vanB, en |Wl w)apr hef gegraven moet worden. Bij de inschrijving op de verkooping *»n den mestvaalt is ingeschreven door de heeren Jac. van den Bosse voor f 160 e*1 De Jager too? I 100; gegund aan eerstgenoemde. Be oudercoimlmissie verzocht mui de kachels in de openbare school te ver plaatsen naar het midden vian het lokaal. De voorzitter deelde mede, dat het ver plaatsen der kachels met scherm! pl.rrt. f -0 per stuk zal klosten. Besloten werd om. na goedkeuring der inspectie, het met een lokaal te pro be eren e« daarna de andere te doen aanbesteden. Aangenomen werd een voorstel van B. en W om f 12.50 schadevergoeding te ver] eenen aan den heer M. Vader op een door hem gedaan verzoek om! ver mindering van pacht va» het scfipTretje aver het jaar 1921. Aan de oudercomimissie werd als1 toe lage voor administratiekosten verleend vóór Arnemfuiden (10 eü voor Klevers- Stofke f5. Op het verzoek van J. J. Door het stembureau te Nisse is in haar zitting van Maandjag benoemd verklaard tot lid van den gemeenteraad) in de vacature J. Kloosterman (die over leden is) de heer L. Huij'stzoon. In de Maandagavond gehouden ver- Uit Sckóöivea-Diavelaai. Door jhr de Muralt. lid der Tweedfe Kamer, zijn aan den Minister* van 'Arbeid de volgende vragen gesteld': Is het juist dat de minister in bet belang' van Schouwen en Duivei- 1 a n d aan de N. V. Waterleiding' Maat schappij „Schouwen en Duiveland" in 1920 reeds in beginsel heeft fcqegezegjd om te bevorderen, dat aan haag rente dragende voorschotten en zoo noodig bijdrage in de rentebetaling, zojude wor den verleend teneinde tot de oprich ting van de waterleiding te kunnen over gaan'? Is het den Minister bekend, dat in de jaren 1920 en 1921 de betrokken streek wederom is .geteisterd door drinkwater- g'ëhrek voor mensch en dier" al» geen andere bewoonde streek van ons land? Weet de Minister, dat „alle gemeenten'" in de betrokken streek zich hebben be reid verklaard om bijdragen te verleenen om aan den ondragelijken toestand een einde te maken en is het juist, dat om trent geen enkele nog loopende aanvra ge Om rij'kssteun van de betrokken stre ken ditzelfde kan worden gezegd!? Is het vermoeden juist, dat in verband! met bezuiniging, de toegezegde bijdra ge van het rijk vooralsnog niet zullen worden verleend? Is de Minister niet 'van oordeel, dat, waar het bier een ondragelijken wantoe stand betreft, Schpuwen en Duiveland' allereerst "dient te worden geholpen? Zondag gestrand een Engelsche barge, ge- fnaamd „Concul". Het schip zit met laag water geheel droog en zit op den Strek- dam bij de directiekeet Anna Frisopoldër gadermg van de landtouwverejerugmg(Noord Beveland). De reddingsboot van „Eendracht maakt Macht te Nisse werd Burghslu,is vertrok derwaarts Ier assis- in plaats van den overleden seer-pen,- terpje' ningmeester J. Kloosterman als zoodanig wapening', zoo mogelijk geheel, De Vrijheidsbond staat tegenover dé S. D. A. P., die ons land weerloos wil maken; bjj is voor volledige godsdienst vrijheid en tegen vermenging van gods dienst en politiek. De socialisatie noemt spr. demagogie. De socialisatie kwam het eerst op het congres te Erfurt in 1891 ter sprake; dit congres is berucht geworden door dat Bebel er toen op aandrong' maar veel te vragen, zoodat de burgerlijke partijen er toch niet aan kunnen voldoen. Dit door de S. D. A. P. verlaten standpunt vinden zij nu terug bij' de communisten. In Rus land en Duitschland bleek het commu nisme onuitvoerbaar en ook de socia lisatie. De roode broeders wisten zelf niét wat eigenlijk de socialisatie was'; de een meende dat het beteekend© het bren gen van de productiemiddelen in h,anden van den staat. Weer anderen stelden het voor alsof daardoor bereikt werd het in stellen van overheidsbedrijven. Sommi gen verwarden het begrip „socialisatie" met monopolies. Nog anderen stelden het voor alsof door de socialisatie de bedrij ven van de eigenaren eenvoudig zouden worden weggenomen zonder eenige scha deloosstelling enz. Toen na de Novemberdagen van '1918 het leek of de invoering van de socia lisatie aanstaande was benoemde de S. D. A. P. hier te lande haastig een sociali- satiecom'missie. die vlug' werkte. Het rap port leert ons veel; o. a., dat alleen spra ke kan zijn van socialisatie bij bepaalde bedrijven en dat zij slechts geleidelijk Men meldt ons uit Z i e r i k z e e kan -worden ingevoerd, waarbij gauw rp y -A \tt r - werd gevoegd dat ondier geleidelijk noig Ten Zuiden van Westersehpuwen is „jL, benoemd na twee gehouden stemmin gen en 1 herstemming de heer Jobs. van Liere en als bestuurslid in de Vacature Joh,s. van Liere de heer huijze. In de Zaterdag gehfmden rafljdsver- gadering te Baarland waren de beidie wethpudeTs wegens ziekte afwezig. De voorzitteir world door 'dein heer L. Ml Raamsdonk met zijn herbenoeming als burgemeester der gemeente geluk g!e- wenscht. Inzake een brief van Ged. Staten met betrekking tot het aanduiden van 'de plaatsnaam der gemeente werd besloten hierop niet in te gaan, omdat de rapd van oordeel was, dat die plaatsnaam vol doende werd aangeduid door de web wijzers van den A. N. W-. B. Echter Ad aan het gemeentehuis een bordje gespij kerd worden waarop de naam Bjajarland zal staan te lezen. Wederom weód opnieuw vastgesteld een verordening, hpudende opsomming van alle van kracht zijnde verordenin gen tegen wier overtreding straf Is be dreigd. De gemeentebegrootinpen '1921 en '22 werden gewijzigd; de laatste in verband met de vermindering van dén H. O. over 1922 met f 1000 M. a. st. werd afwijzend beschikt pp het verzoek van 'den Ned. R. K. Landar- beidersbond te St. Deus' Dedit Om1 de gemeente te doen toetreden tot de steunregeling vervat in het werkeloos- heid'sbesluit 1917. De raad besloot er bij de directie van de N. V. Spoorweg Maatschappij Zuid-Be veland op aan te dringen oan in de «an- bestedingjsviOorwaaiVien een bepaling op te nemen dat de inwoners van Zuid-Be- veland het etfCst te aanmerking rullen l Uit Zeeawseb Vlaanderen W. P. Vrijdagavond werd te Aarden- M Nieiiwen- burg in het lokaal der sociëteit „Spoor lot Vriendschap" voor een talrijk opgeko men publiek opgevoerd: „De moeilijke tocht", sprookjesoperette in vier taferee- len met voorspel van de hand van mevr. van den BroeckeDe Man aldaar. De krachten werden geleverd door het Aar- denburgsch Meisjeskoor, terwijl de lei ding berustte bij mevr. De Man, diri- gente van genoemd kooi*. Het was een stukje zooals we hier maar zelden te zien en te hooren krijgenover jnhoud. opvoe ring en leiding bestond maar één roep. Het dankbare piubliek bewees telkens door herhaalde bijvalsbetuigingen zijta 'ingeno menheid', terwijl enkele toeschouwers openlijk woorden van dan'k en hulde 'spra ken voor het gegeven- weTk. Het tooneel, door levend grioett en bloemen als in een s'prookjestuin herscha pen, dé fraaie costumes en het uitmun tend spel der jonge dames', gaven een schetterend ensemble en wekten bij ons het verlangen Op dat èn schrijfster, èn di- rig'ente ên uitvoerster^ ons! nog meer malen ïn de gelegenheid zullen stellen op zulk een genotvolle wijze eenige uren in Feeënland te mogen vertoeven. niet langzaam moet worden verstaan Doch in Febr! '20 wees Ide lieeïl;v. d. Temp pel er in de Kamer ook op, dat het slechts langzaam kan gaan. "Men ver wachtte. dat als er S. D. A. P.'ers in een regeering komen, er ook socialisatie zal volgen maar dit is een holle phrase. De werkloosheid is juist zoo groot ge worden. omdat men in den oorlogstijd is afgeweken van de vrijheid van bedrijf. Spr. wijst op art. 23 van den Volkenbond, hetwelk ook zegt. dat alleen vrijheid van verkeer en 'bedrijf ons uit den chaos kan redden. De socialisatie hangt nog ge heel in den misj. De Vrijheidsbond ver zet zich dan ook tegen overheidsbemoei ingen en is voor de vrijheid van het be-|ejoen politieken arbeid DiE HEER Ï>E MURALT TLISSINGEN. TB Gisteravond sprak in een door een 10(h tal vrouwen on mannen bijgewoonde openbare vergadering van de «Jdeeling Vlissingen van den Vrijheidsbond in de qroote zaal van de Oude Vrienctschjafp het Kamerlid de heeT De Muralt Bij ontstentenis' wegens zfekle van dón voorzitter ctor a Meeting, den h-eteir M fcet besta zal vterzbrgen. Het rapport dof" S. D. A. P. wees er op, dat social!salto alleen mjogel'ij'k is als het „gemfeenscfMp». gevoel" voldoende is ontwikkeld, en de zelfzucht in hjpofdzaak zal zijn verdwenen en bovendien als de socialisatie interna tionaal is. Dat dit laatste noodig is* blijkt nu reeds dfoor den hier t elande iüga. voerde en veel strenger dau in Duttecb- land dloorgevoerdenn achturigen werk dag, die de Concurrentie onimogel§t maakt. Waar men vroeger twee ploegen 12 uur liet werk ear z'ijn er nu drie rte* 8 uur noodig. 'n Internationale invoeiinj] zou noodzakelijk zijn omdat import «o export noodzakelijk blijven en men atria den wereldhandel mloet mededoen. Spr. is overtuigd, dat er van de socialisatie niets toornt en Wij die niet meer zullen öe- leven, al is hij verheugd diat het Staats pensioen er is en weet bij dat die social» verzforgimjg noodig is en er aan veto bedrijven thans fouten kleven. Spr. vraagt Wat er van terecht mioest komen als iedes* gem'een'schaps -ambtenaar was, als de boer ren gemfeensohapsbloeren waren en g©en belang meer hadden bij een goéde- bewer king van hun land. Spr. geeft een voorbeeld van schoen fabrikant, die djoor energie zlijh produc tie weet te verdubbelen. De verdubbeling van de productie stelt hemi in staat ziijb arbeiders f 2 loonsverhooging te geven, maar hij geeft ze f 1 opslag. Hij'verdien* dus een half millioen per jaar mieer. In derdaad lijkt djt schrijnend. Het intusschen meer dan het is. Hij zlou dé arbeiders ttog een f 50 per jaar Meer kunnen geven. De schoenen zullen door de grootere prductie gooedtoooper worde» en vallen binnen het bereik van hep die anders klomipen droegen. Dus zal dit het vlolk, dat is de arbeiders, in veel groote* getale ten go-ede komen. En ztoO zoudé» er meer voorbeelden te gev©!! z'ijn. Maar de burgerlijke partijten zetten reeds het més in het schrijnend on recht, tlbor de invoering van groote pro gressie in de belastingen en andere mid delen. Intusschen stelt Spr. de vraag, of d* misleide arbeiders in de gelegenheid rul len wbrden gesteld om' de demagogen te» veraiïtwbording te roepen, wanneer later zal blijken dat het lokaas van dé socialisa tie geen varkensbout maar een houtete ham was. Spr. herinnert aan het verhaat van dien grijsaard, die den ouden koning aaribbod om zijn ouden ezel binnen tien jaar te leeren spreken. De koning nam het voorstel aan, betaalde den grijsaard een hbogen sbln' uit maar liet hem eén Contract teekenen waarin zijd doodvcmni* stond indien de ezel binnen tien jaa* niet s'prak. Een knaap vroeg angstig den grijsaard, maar zijf ge niet bevreesd voor uw leven? Neen antwoordde de Oudé mian, want binnen tien jaren is öf de oude ezel öf de oude koning öf ik ben zeker dood. Zoo zal het -gaan. met de socialisn- tieleus. De S. D. A. P.. is de tooning, de propagandisten staan gelijk met dett ouden man en de socialistischeleus is d# ezel. Na de pauze behandelde de heer di© Muralt de landsverdediging nader eo zei de, dat dit steeds een ondankbaar werb is btaridat men meer succes heeft al# men kan zeggen, gij behoeft niet mee* soldaat te spelen. De liberalen hebben sedert 1848 steeds consequent doorge voerd, d!at zij waren voor het handhaven der neutraliteit. België heeft beweze* dat dit noodzakelijk is. Nederland is, al blijven er hulpbehoevenden, al is ©K -woningnood en werkloosheid tocH een gelukkig land, m!aar daarom ia ue Vrijheidsbond niet tevreden e» Spr. wijst op het programma en op zij» drijf. In Italië leden de socialisatiepogin- glen échec en de socialistische president in Duitschland, Ebert, moest een drietal oommissies benoemen. De eerste meende, dat alleen de mijnen voor socialisatie in aanmérking toornen ,dit kon Ebert niet accepteeren, evenmin als het rapport der tweede dotntoissie ,dte derde commissie liet in haar advies de socialisatie als het ware geheel lios. Van meerdere ziijdPn werd in Duitschland door bekwame so cialisten er op gewezen dat de sociali satie mtoest wbrden los gelaten. Bernstein b.a. achtte alleen mbgelijk en wtenschelijk het socialiseeren van bedrijven, die mi neralen uit den bodem halen, waarvoor wellicht wat te zeggen valt. De bekende Noske zeide dezer dagen als candidaat voor den Rijksdag in een lezing te Har burg, dat de socialisten de holle politiek van Illusies inbeten laten varen eb de soeialisatieplanneu in een hoek moesten trappen. Wat Bernsteun wil. willen de Vrijheids^ bonders ook wel, hij zlou een goed lid van den Vrijheidsbond z'ijn. Ook Lenin gaat den zelfden weg op en voelt dat meer productie alleen te krijgen is door vrijheid van bedrijf en verkeer, al zegt hij er dan bij totdat de sovjetgedachte rijper is gewiorden. "Bij het doen van een keuze tusschen de stelsels mb©t men mén zich goed afvragen wat men wil. De vrijheidsbond wil het stelsel, dat da grootste pCoducti» zal brengen, en Men moet zorgen voor de ouden van dagen, voor goed onderwijs, m-har die zor gen 'moeten de moeite waard blijven e» daarom moet men zich verzetten tegen 't maken van een mil. staat van Neder* tegen 't fcnilitaMsme, dp{ 't leger wil om! 't leger zelf. Daarom keert de Vrijh. bond zich voornamelijk op dit gebied tegen dé £inti-rev. en hij wil -onmiddellijk medewer ken aan ontwapening, maar niet alleen in Nederland. Een groot deel van de Ie» den vian den bond komen uit de Liberate Unie, die vroeger een volksleger voor- stonden, zpoals nu nog de Vrijz. Deed., met wie men het dan ook niet eens i». Want zulk een volksleger zipju -Veel te diiiuiB worden als' men dit moet voorzien v«n voldpende luchtvaartvloot artillerie enZ, Dit zou financieel en industrieel onmoge lijk zijn. Spr. staat vervolgens lang stil bij de wetsvoorstellen van minister Pog en minister Van. Dijk en wijfst op de eigen a.rfrdige houding van minister Ruys en run de R. K. leden der Kamer, met namn den heer Bootman». De minister acht in Juni meer dan 38 bataljons onmogelijW en dreigt met een ministercrisis en in De» cember acht hij' minder dan 27 bataljon# niet mogelijk en doet hetzelfde. De heen Boömians verdedigt 38 bataljons, stelt bë* zuinigingstooties voor bij de begrooting#, débatten en stemt weer vopr de 72 batal jons. Spr. vindt hierbij gelegenheid «8 op te wiïzei», dat hij er no genoeg vain beef} ander» vr^einnlgo partijen fe ité-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1