DE KP is een No. 28. X^oniIeFdi&g 2 FabFnai*i 11122* 16ofi Jaargang Binnenland. Uit Stad en Provincie. COURANT. KAMEROVERZICHT. T'weede R^tóer. Zitting \'an Woensdag. Minister Aalberse heeft de in zijn )>•- grpoting verwerkte uitbreiding van het aantal districten van de Arbeidsinspec tie behouden. De voorstellen van den heer Drion om daar niet toe over te gaan, werden verworpen met 55 tegen 23 steanknen. Dat ging natuurlijk buiten de eigenlijke kwestie van de arbeidswet om'. Maar ze kwam toch onwillekeurig in het deblat, ü.a. door diat de Minister beweerde dat ide heer Drion door zlijh voorstel hem bemfceilijkt om uitvoering te geven aan de éénige kwestie waarin hi) (Dr.) bij zijn interpellatie gelijk had gekregen, nl. inzake den langen duur voor me een overwerk vergunning ontvangt. De heer Drion vroeg terecht of de Minister dan geen kennis had genomen van de na de interpellatie ingekomen adressen van geestverwanten, die 's Mi nisters beweringen onjuist noemden. Een tweede belangrijk onderwerp: werd grondiger aangesneden n.l. de arbeiders verzekering, in het bijzonder de Ziektef- verzekering. De Chr. Hist, arbeider, de heer Baku ker, drong er op aan, dat de Minister nu eens aou meedeelen wat zijn plannen zijd ten opzichte van de ziektes-verze kering: Uitvoering van de wet-Talma, of toepassing van het stelsel-Posthuma? Wanneer de Wet-Taimla zloo wordt gewij zigd, dat decentralisatie mlogelijk is, zijn de particuliere kassen gered, en daarbij Zal de overgroot© meerderheid der arbei ders zich aansluiten. Een mlotie van den heer Oud!, onder- steund (Hoor den heer Drio n, ïormuf leerde de kwestie anders, nl. door uit te spreken dat het niet wenschelijk is werkzahnïh eden van de Rijks verzeker bank over te brengen naar de Raden van Arbeid, vöordat een principieele beslisr sing is genomen, omtrent de vraag of de Ziektewet al dan niet gewijzigd1 zal wor den ingevoerd. De heer SnioeCk Henkemans be streed deze mlotie. Gebrek aan decentrali satie is juist een der groote fouten bij de regeling der Ongevallenverzekering. Vandaag Voortzetting. UIT DEN VRiJZ. DEM. BOND. De heer v. Beresteijn heeft aan het hoofdbestuur van dien Bond geschreven dat hij geen vrijheid kan vinden om te voldoen aan den wensch van dat bestuur tot bedanken als lid der Kamer. Hij meent daarbij in den geest te handelen van de kiezers, die hem in 1918 de voor keurstemmen gaven tegen het advies van het bestuur in. Voorts heeft de heer v. Beresteijh eön brochure uitgegeven: „Waarom ik de Vrijz. Dem'. Kamerfractie verliet", waarin hij uiteenzet, ten eerste gijn bezwaren over de candidaatstelling, en ten tweede rijn conflict met dhr Marchant, toege licht door een aantal bijlagen, w.o. de brief van den heer v. Beresteijn aan den heer v. Niftrik, met inlichtingen over hetgeen een Federatie-vergadering van Zeeland te zijnen nadeele is gespro ken, en de nota-Marchant daarover. De heer Marchant heeft gister -te Rot terdam in een vergadering van den V. Df Bond uitvoerig zijn meening over 't con flict toegelicht. Uit Midtfelburf. - Gisteren hebben de vader en moef- der van het Oude Mannen- en Vrouwen huis alhier de heer C. M. van Sluijfe en echtgenoole afscheid g!enomen van het gesticht, na een kwart eeuw "hun ztorgjen te hebben gewijd aan de ouden van dah gen- Namens verpleegden en .persfoneel wérd hun een foto van het gebouw in ver gulden lijst aangeboden. Nadat des morL getis de <femes regentessen reeds afscheid waren komen nemen, wend dit des mid. gedaan door den voorzitter van het tuur der Godshuizen, den heer Hert man Snijders, en de geaotataileerden voor gesticht de heeren E. H. P. Peek en bafón thoe Schwarlzenberg en H/ohenlandsherg met den secretaris, den heer mr. A. J. van der Weel. De heer Snijders bracht de scheidend de vader en info teder dank, voor alles wat rij in de ruim 25 jaar voor het gesticht hebben gedaan en vtoor de aangename sar menwerking met het bestuur. Spr. heette de nieuwe vader en moeder de he&r A. Beaufort en echtgenoote welkom1, in wie het bestuur look het volle vertrouwen' stelt Nadat bij de politie klachten waren fojgekómen over het verliezen van vrij Aanzienlijke bedragen bij kaartspel in een <Safé alhier, is een; onderzoek ingej- steld en werden termten gevonden, legen den caféhouder proces-verbaal op te ma ken wegens het gelegenheid geven tot hazardspel. Bij een ciontróle op1 den Veersclieii weg zijp djoor de politie op één avond 12 pbrspnen verbabseerd wegens het fietsen fzprider licht. <0 Uit Wiiï eh'erea. Wpensdag vergaderde de gemeente- raad van O o s t k a p e 11 e. Afwezig1 de heeren J. de Kam en A. Maijaars. Np, ope ning door, den voorzitter wenschte deze den leden hunne gezinnen een voor spoedig j toe, hetgeen heul door wet houder Poppe namens de leden weder- keerig wordt toegewenscht. Van Ged. Staten is gjoedkeuring ont vangen op 3e wijziging van de begrooting 1921. Een verordening op het archief wordt vastgesteld. Eveneens wordt vast gesteld een verordening op het land- bouw verlof voor leerplichtige kinderen naar de leerplichtwet. Een voorstel van B. en Wi om: nog eenige wijzigingen te brengen in de begroeting voor 1921 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Nu is aan deorde de subsidie-verstrek king inzake de malariabestrijding. Hier over wordt breedvoerig gediscusseerd. De Voorzitter stelt voor een subsidie te geven van 5 cent per ipwoner, wat zoiu bedragen f 66.15. De heer A. de Kam1 kan zich geenszins' vereenigen met de uitvoerkosten en zal tegen stemmen. Het voorstel wordt niet ondersteund en d.uS niet in stemming gebracht. De heer Maas stelt voor toch wat te geven, b.V. f 35 per jaar, wat door den heer Zweimer wordt ondersteund. In stemming gebracht wordt dit voorstel verworpen met 3 tegen 2 stemmen, die der heeren Maas en Zwe- mer. Bij de rondvraag vestigt de heer A. de Kam' de aandacht op het werpen van sneeuwballen op rustige wandelaars. De voorzitter zal de politie nogmaals op dit euvel attent maken en streng ©r, legen optreden. Hierna sluiting. Maandag hield de raad dei- gemeente N. en SI. Joosland eene openbare vergadering. Bij de opening wenschte de voorzitter alle leden met hunne gezin nen een gelukkig jaar toe, en hoopte dat het voor de gemeente gunstig mag zijn. "Wethouder Wpltel dankte den vporz. namens den rapd voor de gelukwenschen en bood die hem ook aan alsmede vóór zijn gezin. De loop der bevolking over 1921 werd meegedeeld waaruit o.m. blijkt, dat de ge meente met 22 personen is vermeerderd. Van de verdere meedjeelingen zij ver meld dat door B. en W. twee oude Schoiolkachels en een armstoel zijn ver kocht; dat v!an het rijk ontvangen is f 614.99 van verkochte strook en grond vcor den rijksweg; en dat 10 k 11.000 keien zijn aangekocht voor den weg naar dc losplaats. De voorzitter zette daarna uiteen op welke wijze de keuringsdienst van wa ren 'zal uitgevoerd worden, blijkens me- dedecling van een der keurmeesters. De verordeningen en instructies voor de uit voering der vleeschkeuiïngswet, worden vastgesteld gelijkluidend als die van Mid delburg. Dé begrooting van den keuringsdienst van Waren vpor 1922 werd goedgekeurd. Voor bestrijding der malariamuggenplaag werd f 25 toegestaan. Boven de aanwijzing der maximum) snelheid top de motorpalen zal den naam der gemeente aangebracht worden. -De altredende leden der commissie t. w. v. schoolverzuim C. Brakman en P. Baur- doux werden herkozen, terwijl in de plaats van L. Wattel gekozen werd J. Baas. Vervolgens werd zooals reeds kort ge meld m. a. s. besloten eene subsidie van f 300 te verleenen aan de N. V, autobusdienst Walcheren tot 't instellen eener autodienst Nieuw- en St. Joosland M:duelburg. De siubsidie is voorloopig voor een jaar verleend. Een voorstel om den dienst Zondags niet uit te voeren werd met 4 tegen 3 st. verworpen. Aan de rijkspolitie en de marrechaus- sees te Vlissingen zal f 20 gratificatie ver leend worden voor in 1921 gediane po litiediensten, elk f 10. De voorzitter deelt nog mede diat 66 kinaeren niet op school waren wegens griep, dit is de helft der totaal' ingle aehrevenen. In een der volgend© vergaderingen zul icn behandeld worden de instructies der ge meen te-ambtenaren; de al of niet wij ziging der verordening' op steiger- cn kaaigeld en zal bepaald worden hoeveel men kan aflossen in de leening „be schoeiing losplaats" door de hooge ont vangst in 1921 n.l. ruim' f 7400. Aan de vorige onderwijzeres thans Beltman—Jansen zal een cadeau worden gegeven, hetwelk de raad wil beschouwd zien als een huwelijkscadeau. In oesloten vergadering werd een re clame H. O. behandeld. Op 1 Januari 1921 bestond de be volking te Ritthemi uit 346 nu en 31(1 vr., samen 664 persi. Zij vermeerderde door geboorte met 9 m). en 8 vr.. samen 17 pers. en door vestiging met 14 m). en 20 vl". samen 34. Een totale vermeerde ring dus van 23 m. en 28 vr. samen 51 pers. Zij verminderde door overlijden met 3 m. en 3 vr. samen 6 pers. en door ver trek met 29 ml. en 19 vr. samen 48 pers. Een totale vermindering dus van ,32 m'. en 22 vr. samen 54 pers. Op 1 Jan. 1922 bestond de bevolking dus) uit 337 m. en 324 vr. samen 661 'pers'. Uit Z uid-B e veïaad. Dinsdagavond werd' in „Het Wa pen van Zeeland" een openbare verga dering gehouden, uitgeschreven dloor de afd. Kruiningen Van den Vrijz. Dem. Bond, waarin als spreker optrad mr. P. J. Oud. Niettegenstaande de veel voor komende ziektegevallen, was de opkomst vTij bevredigend. De spreker wees op den pol'tiek-economischen toestand, prees be- zumigingspolitiek aan en spoorde de aan wezigen aan ter verwezelijking van de vrijz. democratische idealen de vrijz. de mocraten trouw te steunen. Met ingang Van 1 Maart is benoemd tot agent van politie te 's-Gravenhage C. Ilirdes Cz. te RilfanldL Uil ThOleilt. Iö de geme en teraads vergad ering te Sch.eripenis.se pp 30 Januari j.l., werden als leden .wan de commissie tot wering van schoolverzuim) herbenoemd de h eeren D. Duijnhouwer, Abrm'. van As en Jacob van der Jagt. Vastgesteld weril de verordening be treffende geldigverklaring der strafver ordening, en eveneens werd vastgesteld' een nieuwe verordening op de heffing van secretarielègesi en van rechten we gens verrichtingen vanden ambtenaar van den burgerlijken stand. Ook werd vastgesteld een verordening tot aanwijL zing der tijdvakken binnen welke de ver gunningen bedoeld in art. 13 der leer plichtwet, kunnen worden verleend, zijh- de van 10 tot en met 30 Juni en 1 tot en met 15 September. Wederom werd de ontruirningtetermijh van de onbewoonbaar verklaarde woning' van de xved, M. Gunst op het gehucht Westkerke met 6 maanden verlengd. Er werd besloten tot deelname met f 2800 in een naamlooze vennootschap betreffende autobusonderneming eiland Tholen, mits de andere gemeenten op het eiland daartoe besluiten. Met 3 stemmen voor en 3 stemmen tegen werd de kermis, die hier mèt Pink steren werd gehouden, afgeschaft. Terzake vereeniging van gemeenten zal naar aanleiding van eenige aangegeven wenken een tegenrapport worden samen gesteld, om dit in een volgende veijjade- ring definitief vast te stellen. Besmettelijke ziekte». Het aantal gévallen vian besmettelijk© ziekten, over de week van 22 tot en met 28 Januari 1922, in de priov. Zeeland, bedroeg: Febris typNoïdea (buiktpyhus)NisSe 1. "RoodvonkSt. Maartensdijk "3. Diphteritis: Koewacht 1, Waarde 1. GEMEENTERAAD FAN MIDDELBURG. Zitting van Woensdag 1 Februari. Voorzitter de burgemeester. Afwezig niemand. De voorzitter wenScht den heer Vertregt geluk met diens beterschap en deelt mede, dtet de secretaris verhinderd is tegenwoordig te zijn wegens ongesteld. Ingekomen waren: dé begrooting voor 1922 der vereeniging tot bevordering voor Vreemdelingenverkeer, sluitend met eed een bedrag van f 2135 in inkomsten en uitgaven en een post van f 49.75 onvoor zien. Voor kennisgeving aangenomen. Het al in de vorige vergadering mee- gedeelde adres van de Industrie- en Huis houdschool alhier, wordt in handen ge steld van B. en W. ter afdoening. Voorts is nog ingekomen een adres van de Ned. Vereen, van teekenonderwijzeres sen om het salaris van mej. De Haan, tee kenonderwijzeres aan school G op het zelfde peil te brengen als in andere ge meenten. Zal worden behandeld bij het desbe treffende punt van de agenda. Geen terug betaling. Aan de orde is het \1oorstel tot beschik king uit onvoorziene uitgaven der ge- meentebegrooting 1921 en wijziging der gemeentebegrooting van 1921. De ver gader ng ghat o>ver in geheime zitting, en w.rdt te rum 3uur weer geopend. De voorzitter deelt mede, d!at B. en W. voor een groote moeilijkheid kwa men, toen de wijziging in de begroeting 1921, nopdig voor de in Mei j.l. aangeno men nieuwe slalarisverordening, niet door Ged. Staten in Augs'. j.l. werd goedig© keurd. en ook hooger beroep bij de króón naderhand vruchteloos bleek. Want reeds waren de salarissen, volgens de nieuwe venordening, die v)an terugwerkende kracht was tot 1 Jan. j.l., tot 1 Aug. j.l. uitbetaald. Toen daarop echter bericht in- kWhm' v'an Ged. Staten, dat de bovenbe doelde wijziging niet was 'goedgekeurd, is di ar direct mee opgehouden en werden de ■salarissen weer uitbetaald volgens de verordening van Januari 1920. Het heeft B. en W. zeer gespeten de uitbetaling vóór de goedkeuring te hebben gedaan* doch zij hebben uitsluitend gehandeld in hel belang der ambtenaren en werklie den, die bij Wijze van spreken, zaten te springen om verhooging. B. en W. hebben, toen het beroep bij de kroon werd afgewezen, die ambtenaren enz. een verklaring verzocht te teekenen, waarbij die zich verbonden het teveel outvangene, dus bioven de salarissen vast gesteld 'n Januari 1920, te restitueeren, en het doet B. en W. een bijzonder genoegen te kunnen mededeelen, dat aan dat ver zoek door allen is voldaan. B. en W. hebben echter gemeend, dat naar een middel moest worden gezocht deze teruggave te voorkomen en die ook gevonden, en stellen vandaar voor over het op de begrooting voor 1921 voórkó mende bedrag voor onvoorziene uitgaven te beschikken tot een bedrag van f 17095.54 en tevens om de bedrijfsbe- grootingen voor 1921 met de desbetref fende bedragen in totaal beloopende rondt rond f 9300 te belasten. Voorts om de noodige wijzigingen in de begrooting 1921 te brengen. Deze voorstellen werden z. h. st. aan genomen. j Salarissen. Hierop de voorstellen van B. en iWl Voor de nieuwe algemeen© slalarisvepord'ef uing, de jaarwedderegeling van den ciofm(- missaris van pblitie, van de onderwijzeres in teekenen enz. aiain schpol G, omderwijj- zeres in gymnastiek aan school G, en on derwijzeres der openbare gymnastiekf- scihool. Voorts de wijziging in de gtemteentef begrooting voor 1922. De voorzitter deelt mede, dat B. en Wi. na de niet-gjoedkeuring der salaris- verordening van Mei 1921 niet gemteendf hebben, dat men zich hu met de vertoiR dening van Januari 1920 tevreden mloest stellen. B, en W. stellen daarom nog een verhooging Voor en wel zlop eene, die onf geveer neerkomt met 60 pCt. van het verschil tusschen de verordening van Januari 1920 en die van Mei 1921. De heer Boudewijnse herinnert er aan, bij het verdedigen van de bezwaren der commissie van financiën in de verga dering van 24 Augustus tegen het gaan in beroep bij de Kroon, te hebben gezegd, dat al sproten destijds de bezwaren der commissie meer voort uit een wensch naar toegeeflijkheid, zij de situatie, alles of niets onaangenaam vond en zij daarom' betreurde, dat Ged. Staten niet te ken nen hadden gegeven, dat zij niet onvoor waardelijk tegen meer matige verhpogln- gen zich zouden kanten. De commissie meende toen, dat in ieder geval mloest worden overwogen in boeverre herzie ning van de bestaande belooningen bin nen bescheidener jgrenzen mogelijk zou zijn. De qoimmissie heeft zich ,ook "thans nog op dit standpunt gesteld en overlegt gepleegd met Bur£|. en Weth., wat tot een gunstig resultaat heeft geleid. De commis sie heeft zich daarbij twee vragen ge steld ert wel: „Moet de voorgestelde sa larisregeling worden beschpuwd in ver band met de tegenwoordige omstandighe den of met het rapport der commissie van 28 April j.l. en ten tweede: „Moet de thans voorgestelde regeling, in haar geheel worden beoordeeld of in onder deden ten moeten dan, voor zoover er eenig verschil van meening isi met B. en W., hier lagere, daar hoogere beloonin- gen worden voorgesteld?" Waar het voorstel van B. en W. thans ligt binnen de destijds door de commis sie voorgpsttfilde grenzen, ook wat de periodieke veThjOogmgen betreft heeft zij gemeend, enkele afwijkende opvattingen omtrent onderdeden hier niet naar vor ren te moeten brengen, doch, indien van uit den raad voorstellen mochten worden ingediend tot wijziging van de thans (toongestelde regeling, behoudt dte com missie zich voor, zulks ook te doen, en Za.u h. i. aanhouding van het voorstel noodig zijn, en als dit compromis niet wordt aanvaard, zal de commissie zich niet meer aan haar rapport Van 28 April gehpuden achten. Toch meent de corre missie dat de gemeente zich niet aan economische noodzakelijkheden zal kun nen onttrekken en verlaging van ver schillende belooningen niet zal kunnen worden ontgaan, wanneer zij in ver band met gunstiger geworden levensvoor waarden in een scheeve verhouding kor men te staan tot belooningen van soort genoolen hier of elders. Reeds in Mei j.l. stelde de commissie daarom voor, opname van de bepaling van art. 40 van het Rijksbezoldigingsbe sluit. Dit werd overgenomen door B. en W,. en door den raad aangenomen, en de commissie is) onaangenaam! getroffen dat nu aan die bepaling is toegevoegd, dat nimmer zal worden gegaan beneden de wedden, vastgesteld 28 Januari 1920. Wanneer by. een timmerman in het particulier bedrijf na verloop van tijd f 28 per week verdient, zal de gemeente geen f 29 tot f 32 mogen betalen ten Een arts schreef Zondag in de N. R. C. onder meer het volgende ,/I. Er komen zeer veel infiuenza- bacillendragers voor, die daarvan zelf geen last hebben, bij oude hoesters meer dan de helft. Dit leger zwerft dagelijks over den aardbol rond en kan dns op geschikte tijden en plaateen weer slacht offers maken, vooral in gebouwen, waar veel menschen bij elkaar zijn (hotels, pensions, kazernes, kerken en vooral scholenspoorwegcoupé's en tranac vooral niet te vergeten). Zelfs door zakdoeken, waschgoed, coupé-bekleeding is overbrenging mogelijk.5' //II. De ziekteverschijnselen en be handeling van Influenza en Griep zijn practisch aan elkaar gelijk." Onze firma voegt hieraan toe, dat ter bestrijding en voorkoming van Griep, Influenza, Bronchitis, hardnekkig hoestea. Keelpijn, Kinkhoest, Asthma, en andere ziekten der luchtwegen, de Abdijsiroop reads jaren lang en vooral in doze tijden vele nuttigé diensten bewees. Koop vandaag nog een flesch Abdij siroop, morgen kan het te laat zijn. L. I. AKKER, Rotterdam. Mod.) koste van de belastingplichtigen, fttdiein de desbetreffende woorden in art. 22 zodt- den worden gehandhaafd, zou de commis sie zich onmogelijk met de voorgestelde resgfeling kunnen v ere enigen, maar zij' vei"- trouwt dat B. e(n (Wt (be(reid zijd,; die wtoori- den uit hun vpopstel te laten vervallen. In dien Burg. en Weth. ook de woorden van artikel 22, behpuidensl handhaving van de wedden, die eenmaal zijn toege kend" zouden wenschea te schrappen zou de "commissie van financien hiertegen) geen overwegend bezwaar hebben, alhoe wel het dan toch ook overweging zo verdienen, art. 22 heelemaal te laten vervallen, aangezien, waar de salarissen.1 tijdens de toenemende duurte niet in evenredigheid zijn gestegen, bijl verminde ring van de duurte een evenredige ver laging der salarissen niet billijk zou zijlot. De voorzitter stelt naar aanleiding hiervan vioor, namens B. en W. artikel 22 (ae raad behoudt zich vloor om, bij' ver mindering der heerschende duurte, door wijziging van deze verordening een daar mee evenredige salarisveitoindering te dloen plaats vinden, behoudens handhat- ving van de wedden, die eenmaal zijd tk>ej_ gekend, en met dien verstande, dat nimj- mer zal Worden gegaan beneden de wed den, vastgesteld,1 Wij' raadsbesluit van 28 Januari 1920), te schrappen en art, 23 art. 22 te laten wtorden. De heer Paul wil, hoewel eigenlijk al ge me ene beschouwingen niet op hun plaats zijn, toch nog het een en ander zeggen. En wel in de eerste plaats protes teeren, dat deze verorening van Mei j.l., die ©p billijke gronden gebaseerd was, niet is goedgekeurd). Spr. heeft zich de laatste dagen vaak afgevraagd, of het al_ dus ztou geloppen zijn, als de C, van F', niet in Mei met lagere voorstellen Was gekomen en niet zoo laat haar rapport had ingediend. Deze regeling wordt nu voorgesteld^ zfonlder dat overleg is gepleegd met hot persloneel. Dat is te betreuren, maar terwille van de zaak zelve zullen spr. en zijn fractie zich Mj1 'de vfoorstellen neer1- leggen, aangezien anders de eensgezin# heid verstoord zou zijd, en eensgezind^ heid van den raad voor deze regeling nu eenmaal noodzakelijk is. Was spr. daarvan niet (overtuigd: geweest, ongetwij feld had hij amendementen ingediend)* Zoo b.v. wijst spr. erop, dat de regeling) der periodieke verhoogingen weer wordt als die van vroeger. Was dat noodig? Ook de salarissen van* het pólitieper5oheè3f vindt spreker niet goed. Elke andere bezuiniging zf>u in de gemeente gef- wenscht zijd: deze toch zeker niet. Maar), zteoals spr. zeide: hij1 en zijta fractie zul len zich bij de voorstellen neerlegjgpn^ maar met een wjford van protest. De voorzitter verheugt er zidÉ over, dat de heer Paul aangaande de kwestie der periodieke verhoogingen niet met een nader voorstel is gekomen Dól eensgezindheid zj>u anders zeker worde» geschaad. De heer Van Schouwen moet tod|( iets zeggen over de voorstelling van de» heer Paul als zpu hfst diet goedkeuren der salarissen volgens de verordening van Mei de schuld zijn van de Commissie van Fi nanciën. Dat kan wel zijn. De Q. van F. heeft niet anders gehandeld dan naatj haar overtuiging. Magr als het om eett kwestie van sch'uld gaat, dan heeft spr, toch ook een andere opvatting. Wanneefl

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1