llo llflljSÉl Binnenland. d&be£te Uit Stad ea Provincie. h ILIUM I III li No. 24. S&mtB&tiL&g UB J&ehifi 1922« 161>* Jaargraj^ URGSOHE COURANT. Bi} tfit nuiBHaer behoort een Bijvoegsel. ©NSJERHANDELTNGEN MET BELGIË. la de fltf. van A. betreffende zijn begroof- tmg deelt de minister van B uiten lajadsche Zsketi oja. mee: In den stand van de tusschen Nedeq- land en België hangende vraagstukken is sedert de mededeelingen mondeling e» schriftelijk aan de Staten-Generaol rarstrekt, zakelijk geen verandering ge- kooien. De minister ziet daarin geen rer de*, dm niet de juistheid te beamen van de meening door vele leden geuit, dat dievraagstukken met goeden wil van beide zijden tot een bevredigend •tnd kunnen worden gebracht. Onderhanp lieiingen (op den grondslag van zniver aakeiijk overleg ligigen daarbij geheel in de lijn, waaraan de Nederland sche regee(_ ring steeds heeft vastgehouden. De mi nister hoopt, dat deze spoedig zullen tamnen worden vooHgezet' in aansluiting «au hèt Onderhoud, dat dezen zomer het buitenland 'tusschen hem' en zijd ■Belgischen ambtgenoot heeft plaats ge had, over de tusschen beide landen han gende vraagstukken. Hij1 heeft den indruk gekregen, die, naar hij1 meent, door zijd Belgischen ambtgenoot wend médegeH deetd, dat zóódanige besprekingen van nut zijn vfcsbr de goede verhoudingen tus schen beide landen. lijksche balmasqué van Medioburguon had t draden, de zwaarte van 't ijs niet meeg in de versierde zaal van het Schultershjof kunnende tnotseeren, braken op vele plaatsen bij bosjes door, terwijl tal van palen meer dan iy2 M. uit het lood raak ten en een paal van 18 M. lengte is door gebroken, benevens een 2lal ijzeren piaal- standers en vele ijzeren opstaanders op de gebouwen. liet gekeele telefoonnet pp ons eiland is één ruïne en de ganschje vei binding is verbroken. Reeds arriveer de Vrijdagmorgen de ingenieur, hoofd opzichter en personeel uit Vlissingten, om met het personeel van hier hot tele foonnet zoo spoedig miogelijk weer in Orde te brengen, wat wel eenige dagen zal duren. Ook bezweken vele hoornen onder den last weer honderden gemaskerden en njet- gemaskerden bijeengebracht, en er tieerschte de prettige, vi'oolijke, gepast- tosse stemming, die bij een balmasqué be hoort. Aan de beoordeeling der gemaskerden hebben 170 aanwezigen met een stem biljet deelgenomen. Nadat de uit het publiek genoodigde stemopnemers hun taak hadden volbracht, kon worden vast gesteld dat de prijzen als volgt waren be dacht. De prijs vopr de origineelste groep met 87 punten door groep C, de zooi be smettelijke sneeuwpoppen, voorgesteld door de dames A. Adrjaan.se, C. Adriaan- se, M. Ros, M. Augustijn en de keeren J. Rechsteiner en F, Hansen. Met 86 voor XöxhXe erebUxrJeoe. WjjJudËa 50 ct. per stuk CFuercxL» /-y^BJPÏP rf- (Injez. Med.) punten behaalde groep A, zijnde een ge- Uit Zeeuwssh-Vhunieres 3V. B. IN DEN VRIJZ. DEM. BOND. Op verzoek van den heer Oud heeft het hoofdbestuur van den Vrij'z. Dem(. Bond aan de heer en Koster en Teenstra voorgesteld hun beschuldigingen tegen den heer Oud te doen onderzoeken door sen commissie. UITBREIDING DER VRIJWILLIGE OUDERDOMSVERZEKERING. zeischap dames en heeren -uit de 18e eeuw, den prijs voor de mooiste groep. Vopr paren werd met 71 stemlmen de prijs vopr het origineelste paar behaald dpior de typisch nagebootste Jopie Slim en Dikkie Bigtmans; het waren de da mes Ballegjopijen. Voor het mooiste paal* waren de beide Indiaantjes met 31 punten pïijswinner, de dames M. Plansoen en J. Polderman. Bij den uitslag van het origineelste en het mooiste damescostuum deed zich het zeldzame feit voor, dat beide prijzen wer den behaald dopr dien tooverengel, no>. 51, voorgesteld door mej. H. Kool met resp. 36 en 61 stemmen. Numnier 41 der heerencostuums, Üe onvermoeid voortwaodelende en lezendé professor, de heer J. A. van Overbee- ke, kreeg met 77 punten den prijs voor het origineelste en numtater 45, de gene raal in groot tenue, de heer M. Jesayes, met 47 dien voor het miooiste. Wij zijn begonnen met het noemen der prijswirmers, omdat de waarschuwing klonk van de zetterij„de courant is vol" en wij1 ons dus moeten beperken. Wij willen van de andere coistuumis daarom slechts één dame en éen heer vermel den, al "waren er tal van ftlajaie en aardige te beschrijven. Van de dames noemen wij daarom h,aar, die als „godin der sterren" welke Bij de Tweede Kamer is ingekomen 1 electrisch verlicht waren, reclame uit een voorstel tot uitbreiding der vrijwillige 9 (teelde en van de heeren de twee mén- (Ouderdojmsverzekering door verhpoging j scheniengten grooten reus, die f 19.323/2 van de grens van f 6 weekrente plpj f 20. j voor de noodlijdenden in de venen Voorts worden nog andere regelingen j door eea collecte bijeenbracht, voorgesteld om meer personen tot dezè! Het er het démasqué met verzekering toe te laten. TERKOOPING VAN ONROERENDE GOEDEREN. Ingediend is een wetsontwerp op open bare verkoopingen. behelzende een voor schrift, dat alleen notarissen bevoegd zijn fot het houden van openbare verknopin gen van onroerende zaken. Uit Middelburg. Ter toelichting tot het in h(et bij voegsel vermelde voorstel van B. en W, inzake de salarissen van het gemeetrteper-1 sonoei, laten we hieronder' ter vergelij king volgen de cijfers dier salarisschalen van de regeling van 1920; die van de niet gpedgekeurde regeling 1921; en die vjn het ingediende voorstel. A mb t ena r e ï3, pe: Groep R gfling jaar Begelimg 1921 1400-175 1400—2000 1700—2400 2000 2600 Wioensdag vergaderde dé raad der gémeente C a d z a n d. Wegens ongesteld heid was de heer W. Tittman afwezig. Het verzoek namens Ged. Staten van het dag. bestnujt' van de Alg. Ned. Ver. vopr. Vreemdelingenverkeer te 's-Graven- page. om langs de grenzen der gemeente een goede plaatsaanduiding te doen aan brengen, werd ingewilligd. De verprdening pp de heffing van het schoolgeld werd gewijzigd. De verorde ning pp de heffing der plaatselijke inkom stenbelasting weird gehjandhaiafd. Vervol gens werd de begrooting! '1921 gewijzigd. De begrpoting van den keuringsdienst! van waren vpoT het gebied Goes, voor den dienst 1922, werd goedgekeurd. Een verzoek van de onder-commissie, om tusschen de middaguren aan dé sclgoolkinderen, die hun brood moeten nuttigen in het schoollokaal, warm drin ken le verstrekken, werd ingewilligd. 1920 1 1200 1500 2 1200—1700 3 1500—2100 4 1800 - 2300 5 2109—2600 a 2400-2900 b 2700-3200 6 2600-8200 2900—3600 7 30S0 3600 3400—4000 Werklieden, pe? treek 1 23—26 26.10—28.80 25—28 28.50—3106 27-30 31.05—33.75 29-82 33 75-38.45 31-34 36.00-38.70 2 8 4 5 S Politie, per week kg at 27-83 31-87 Hoohag 34—88 39 - 48 Voorstel ti 1300-160* 1300—'SOO 1600—2300 1900 -2500 2300-2850 2600-3100 2800-3400 3200 3800 24.75-27.45 57 00 - 29 70 29.25 -31.95 31.50-34.2<> 83.75-86 45 35.55-88.25 29 S535.55 36 45—40.96 Mevr. Goraé— Maljaars verzoekt ons in het raadsverslag te verbeteren dat de r '1-aar in herinnering gebrachte vroe gere vraag (waarop de voorzitter het rap-^ port van de Gezondheidscommissie zei af te wachten) betrof niet de zuigelin gensterfte, maar de zuigelingenkauken. Voorts dat zij t>ij de vermelding van de vermindering der contributies heeft ge noemd het vertrek van gegoede ingeze tenen en het overlijden van anderen, „Medio heeft weer succes/", waren de woorden, waarmede de heer S, P .Willems gisterenavond de prijsuitdeeling op het Bal Masqué begon en wij maken deze woorden tot de onze. Het jagT- zijn vele verrassingen, nog eenige uren zéér gezellig; Medio heeft haan goeden naam weer hoog' gehouden. a- Uit WlaleWerea. In de Dinsdagavond gepouden ver gadering van de Goöp. Verbruiksvereenb ging „Ons Belang" te Domburg bleek uit het verslag van den secretaris', dat de vereeniging thans 107 leden telt, zppr dat ze steeds bloeiende is). Bij het vo rig' jaaT vergeleken is dit boekjaar zeer gunstig geweest In totaal werd' ontvangen' f35.462,28. Alle aftredende bestuursleden wenden herkozen. Na aftrek van alle hosten en overschrijvingen kan de vereeniging hare leden een dividend va» 5 pCt. uitkeeren. Donderdagavond] hield te N. e n St. J o o s 1 a n d de Coöp. vereen. „Ons: 'Be lang" haar 9e jaarvergadering), onder voorzitterschap van Leunis! Goedhart. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat er in het afgeloopen japT 4 vergjadef- ringen plaats hgdden, die spans wel eens rumoerig waren, wat voor het bestuur moeilijkheden opleverde en niet prettig was. Het ledental wasi op 1 Jan. 1921 118, er kwamen 8 leden bij en er gin gen af door sterfte en "vertrek 5, zoodat op 31 Dec. 1921 het ledental bedroeg 121. Een vermeerdering dus van 3 le den. De inkomsten waren f 2Ö.098.39yy, de uitgaven f 25.051.971/2, zpodat er een goed slot is van f 1046.42. De vier aftre dende bestuursleden L. Goedhart, J. W>. Fritz, H. Luitwieler en J. Spruit werden herkozen, In de plaats van J. de Klerk, commissaris', die niet herkiesbaar was, werd benoemd P. Crucq. Op het verzoek van de Coöp. Handelsfo kamer te Rotterdam!, om toetreding als lid van die Goöp. werd afwijzend be schikt. Daarna werd mededeeling gediaan dat de vereeniging had moeten betalen aan dividend- en tantièmebeLasting over 1919 en 1920 de som van f 114, wat een tegenvaller was. Wat meer meeviel was; dat er 6 pCt, dividend uitgekeerd kon worden. Uit Z i «f-B v i a a In een Donderdagavond gehoudeil vergadering van de zangveneeniging „Ons Genoegen" te Heinkenszand werd besloten toe te treden tot den Christel. Zangersbooid. De vereeniging had tot dat tijdstip een neutraal standpunt ingenomen. Uit StihóUwetrD ui veland Men meldt ons uit Zierikzee: Het barre weer van Donderdag (re gen en ijs), waardoor de telefoondraden door onze gemeente en over het gehee- le eiland Schpuwen-DuiveLand, als 't wa re met een ijskorst omwoeld waren, hpeft gpootB «chad a veroorzaakt. "De tafofop»- GEMEENTERAAD VAN VLISSIXGEN. In de raadsvergadering van gisteren waren 15 leden aanwezig. Afwezig mevr. Engering en de heeren Vermaas, Mer- tikeus en Laernoes. Na de reeds vermelde woorden van den heer Van de Putte bracht de v o. o r- z i 11 e r daar dank voor en herdacht nog even het overleden lid dén heer Manse en het vertrokken lid, den heer Haast. De heer H i 11 i n g a kwam' terug op het bekende adres van den Vrijheidsbond en zeide geen beswaar te hebben gehad tegen het zenden van dat adres, daar juist de bedoeling was het vertrouwen in het 'gemeentebestuur te versterken. Het tornt echter spr, aog steeds eigenaardig voor dat de heeren Laernoes en Tichelman niet Wisten dat de voorzitter zou ant woorden (als hij in de vtorige vergadering deed. De heer H,uson meent, dat er. toch wel wat is aan te mérken op het beleid van Burg. en Weth. in ciaisu opdiat van den wethouder van openbare werken. Spr. 'haalt drie voorbeelden daarvoor aan, eerst het vestigen van een dure telefoon centrale in het raadhuis, dan het dure plan tol verbouw van een woning in den Koiudehoek en tenslotte de veranderingen in do kantoren ten stadhuize, dat nu reeds f 400 kost, miaar hij verwacht voor stellen, die wel f 5000 zullen kosten. De heer Staverm'an wil van de aanwezige leden van den Vrijheidsbond weten of zij onderschreven wat namens de afdeeling Zeeland in de pers is gepu bliceerd. De heer Au er en Hill inga verklar ren het daarmede geenszins eens te zijn. De voorzitter zegt zelf niet bij een politieke partij te zijn aangesloten. Hij behandelde dé zaak zuiver objectief. De heer Van Niftrik had toen de heer Huson begon met spreken .gedacht dat er belangrijke aanmerkingen zouden komen bijv. op het werken voor de ha ven, inzake het uitbreidingsplan, de we gen enz. Maar er kwamen slechts kleine opmerkingen. De centrale was uoodig en zou uitgebreid worden als er geld voor was; het huis in den Koudenhoek is nu op aandrang der commissies voorloópig bewoonbaar gemaakt en de kosten zijn uit een jaar huur te dekken. De kosten van de veranderingen op het stadhuis zijn al leen werkloon en spr. begrijpt niet hoe de heer Huson meer uitgaven kan voor spellen. De voorzitter zegt nog, dat hij wel degelijk toet de wethouders het adres be sproken heeft voor hij het in den raad be handelde. De beer Hill'inga vindt het vreemd dat hij dan niet heeft la,ten lezen wat hij zeggen zou. De kosten der landbouw- week. Daarna kwamen ten sprake de kosten der landbouwweek. De heer De M e ij meent dat men op het stadhuis gped met cijfers kan gooche len, hij komt tot een heel andere uit komst. De heer Tichelman zegt, dit de aoannrissie van financiën de rekening nauwkeurig heeft onderzocht en tot de conclusie kwam dat de ontvangsten, danK zij de opbrengst der vermakelijkheden f 12i68.175 meer bedroegen dan «la uit- gaven. De heer. Sta vefltalan meent, dat men f 4500" te veel verbruikte en protesteert daartegen. De heer Hens el meent o<a. dat de versiering V|an den weg! niet noodig was geweest. De heer v. d. Putte zegt, dat men meer voeling moet houden met de com missies en den raad. De heer Huson meent, dat dit ook weer wijst, op verkeerd beleid. De heer Tichelman geeft toé, dat nooit bepaald gezegd is, dal de opbrengst der vermakelijkheden ook gebruikt kon den Worden. De heer Van Niftrik zegt aan de voorbereidingen niet veel te hebben me- degeholpen. De heele kosten zijn nu degehjolpen, maar al was hij niet uit stad geweest, zk>,u het toch niet anders' zijn gegaan. De heele kosten zijn nu dit kunnen betreuren, de gemeente heel't hierdoor toch zeker een goed voórneeld gegeven. De kosten zijn ooik B. en W, n et mede gevallen. Maar er moest veel' on verwacht en haastwerk geschieden. De heer v. Oorschot meent dat de afkeurende woorden op hun plaats zijn ea (dat de komst der Koningin het zoo du,ur heeft gemaakt, zij is toch reeds zooi dure vbouw. Men had eerlijk moelea zrjh en Ide tegenstanders van het koningschap, gelegenheid nfoeten geven zich uit te spreken. De voorzitter zegt dat het looaiinK- lij'k bezoek streng gescheiden is van de Iandbouwfeesten. Na toezegging dat in de toekomst meer Voeling zal worden gehouden met den r,a,ad werden de discussies gesloten. Tot leden van de commissie van toei_ zicht op het L. O. werden herkozön die- heeren L. P. van Oorschot, J. J. v. d Meuten en R. G. v. Nieuwkuijk en gelfor zen de heer D. E. Praag en mevrouw H. A. van der Made—de Haas. Bij de verschillende reeds vermélde voorstellen tot verkoop' van grond werd door B. en W. op een verzoek van den heer van Oorsc'hot toegezegd- dat zijl een onderzoek zullen instellen' naar de voorkeur van het in erfpacht geven bioven verkoop van grond. De heer Staverm'an maakte aan merking top het lang duren voor het verf- zloek van het St. Joseph ziekenhuis om grond werd behandeld. De heer van Nif trik zeide, dat er belangrijke flactoren dan den diag kwamen, «lie m|oesten wori. den (opgelost. Na ampele bespreking werd bësfoten het sportterrein aan den Ko.ujdékerkschen weg Voorlojopig! voor een maand weder .aan de vfoetbalvereeniging Vlissingten te verhuren, opdat kan Worden nagegaan 10I iook aan de wenschen der turners otm' er van gebruik te kunnen mialken kan worf- den te gemjoet gekomén. iWi e ir k v e ij s c' h a 'f f i u g. Naiar aapleiding van de mededeelingen inzake de uitvoering van het besluit tot het verschaffen vian plloductieven arbeid aan werkloozen, meende de heer L ia de ij er, dat 45 cent per uur een zeer minimjum lloon blijft en het niet op gaat dit nóg in te houden als er zonder schuld van de betrokkenen niet kan wolf den gewerkt. Ook vraagt spr. waarom de werkloozé visschers met. Februari wor den uitgesloten van werk. De heer vap, Oo.rsesho't dringt iaan fop een sterk onderzoek naar de werk gelegenheid voor de visschers, het loon is veel te laag, getniddéld f 12.60 per week. In Amsterdam is het minimum f 40. Verkeerd is het dat werk Van! transr portarbeiders door de werklopzenl werd uitgevoerd. De heer Huston Waarschuwt tegen te ltoonen, de visschers zullen' djan liever werkloos zijn dan varen, het onderzoek heeft uitgewezen, dat persionen zich aanp gaven, terwijl in de betrokken gezinnen veel verdiend werd door anderen. De heer S o r e 1 is tegen het drukken der ltoonen djoor werk van vaste arbei ders aan werkloozen op te dragen. De heer van Niftrik zegt dat zelfs groentenventers gaarne voor de f 18 wilr len werken. De visschers gaan altijd 1 Febr. weer uit, blijkt dat er nog werkloos blijven dan kunnen zij terug komen. Van lossen door werkloozen is hem niets bekend. Spr. dankt den heer Huson voor de aan B. en W. verstrekte belang rijke adviezen (Hilariteit). Bij de verdere «discussies werd er 'op aangedrongen «Jat in ieder geval f 18 zal worden uitgekeerd, ook als er door slecht weer pï dergelijke niet kan won den gearbeid, terwijl den heer Lindeijer werd toegezegd, dat er bij den minister op zal worden aangedrongen dat in het ÖM51M Voor ae haTenwencea aeu wor». den bepaald, «lat de aannemer een uadwr Harm gplssata aSim.ï>ÏSLRUi»« 130 eM. breed, goud en beige, f 4.- de M. (ïngez. Med.) aan le wijzen aantal personen uit de gemeente te Werk anfoetén stellen. De overige voorstellen werden z. h. st. aangenomen. Roïnd vrajag. De heer Sla v e r m ia n h'ad schriftelijk gevraagd op wélken gr.ond het terrein bij' den Kioudekerks'chen weg wordt op gespoten, nu het zo,o goed als zeker is, dat h et püan djaar een ziekenhuis te'sticht ten niet zal kuinneii dóórgaan. De heer van Niftrik zette in den breede uiteen, djat besloten is tot die iopspuiting, komt er geen ziekenhuis, dan is de grond uitstekend geschikt voor fctouwterrein. Op een vraag van den heer Hens el werd toegezegd', 'dat ook B. en W:. zullen aidresseeren inzake vermindering «Ier spoorwegtarieven en weder invoering idjer Mlométerkajartea. De heer van de Putte vrjoeg hoe het met het werk staat dei- raaidsdofcnfo missie, die fot taak heeft te trachten de prijzen der levensmiddelen en brandt-- stoffen najar beneden te krijgen', liiji las dat dit ziou zijn gelukt ten opzichte van de bi-andstoffen, miaar hoorde niets nar' ders. De heer de, M e ij zeide, dat dé commis sie het eerst mét de 'brandstoffen is begonnen, na verschillende besprekïgéti is het gelukt een aanbod te krijgen Van goede Belgische antraciet, die 35 cent beneden den hu gevraagde» prijs zou kunnen Worden geleverd, «le kolemhandéf- laren Waren bereid daartoe mede té wet*- ken en de commissie bestelde éen Schip van die kolen. De heer T it'h elux'au Wees er op, dat de domimissie toch niet het recht heeft kiolen te bestellen. De heer de Me'ij zegt dat de heer Laernoes voorzitter der dommis si© ïs en men gedacht had dat deze R. en !Wl zom inlichten. De lieer van Niftrik staat verbaasd pver hetgeen hij nu hoort, «lat d© domimisf- sie iets deed Wat alleen de b!urgetmeest®r -en de secretaris mogen doen (gelach). Na eenige bespreking w'ordt er op aangedrongen geen enkele commissie meer zfao eigenmachtig iets voor de ge meente zal bestellen, maar deze bestel ling wórdt goedgekeurd. Ingekomen was nog een voorstel dér 5 socialistische riaiadsleden om den aftrek voor npodzakelijk levensonderhoud bij den H. O. te verboqgen. Dit werd in handen van "B. en Wi. gesteld ►om' pTse- advies. De heer van Dofo sdh'ot vroeg of het B. en W.. bekend is dat de firma Klijj- berg van, de werklieden 25 cent pee week of f 13 per jaar afhoudt voor de Zakelijke 'belasting en zelf maar f 12 moet betalen. Hij' vraagt of de gemteentd daaraan iets kan doen. De voorZifter zegt een onderzoek!, toe. De heer L i in de ij err méént, dat de gemeente in deze niets kan dóen. Het is echter in stej(d met het arbeidsoonj- tract en de werknemers moéten ér zich tegen verzotten. Te half zes gaat de openbar© vergaf- dering over in ©en met gesloten 'deuren; KERKNIEUWS Donderdagavond 2 Fehr. Zal Henrï Borel in de soc. St. Joris alhier een voordracht tof lichtbeelden fapnden over 'I Boeddhisme. De voordracht gaat uit van de Theosofische Loge. o— Ned. Herv. Kerk. Ds. H. A, van Ameide te Ridderkerk heeft voor het beroep naar ïerseke bd, dankt. ONDERWIJS Do hoe* Q. J. LémteTeis, omderwip zer aan de Chr schooi ta Wieraeldin?»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1